Třeba

Hledám varianty 'třeba' [ třeba ]. Nalezeno 39 veršù.
Genesis 20:11...si: ‚Na tomto místě určitě chybí Boží bázeňtřeba kvůli ženě zabijí!' Kromě toho, je to opravdu...
Genesis 24:55..." s námi dívka zůstane ještě pár dnítřeba deset; potom může jít." On jim ale řekl: "Nezdržujte...
1. Samuel 9:6...co řekne, se opravdu stane. Co se tam teď vydatTřeba nám ukáže cestu, kterou máme jít." Saul mu na to...
1. Samuel 19:15...sami přesvědčili. Řekl jim: "Přineste ho ke mně třeba na lůžku, ho zabiju!" Poslové tedy přišli a hle -...
2. Samuel 12:22...se a plakal, protože jsem si říkal: ‚Kdo Třeba se nade mnou Hospodin slituje a nechá ho naživu.' Teď...
2. Samuel 20:10...břicha, mu vyhřezly vnitřnosti na zem. Nebylo třeba další rány, aby zemřel. Joáb se potom se svým bratrem...
1. Královská 18:27...posmívat: "Křičte hlasitěji, vždyť je to bůhTřeba se zapovídal nebo si šel ulevit. Možná není doma...
2. Královská 2:16... Když dovolíš, pošleme je hledat tvého pánaTřeba ho Duch Hospodinův vzal a upustil na některou horu...
2. Královská 22:7...opravu chrámu. Za vyplacené stříbro od nich není třeba žádat vyúčtování, protože jednají svědomitě."...
1. Letopisů 22:5...po všech zemích. Musím mu připravit, co bude třeba." Proto David ještě před smrtí vykonal mnoho příprav....
Ester 3:13...Židy, mladé i staré, ženy i nemluvňata, je třeba zničit, pobít a vyhladit, a to v jediný den:...
Žalmy 141:5...ani neokusím jejich lahůdky! spravedlivý třeba i bije, jen jsem napomínán přítelem, mi však...
Kazatel 6:3... Jak je to marné a bolestné! Kdyby měl člověk třeba sto dětí a dožil se velké spousty let, kdyby však v...
Kazatel 8:12...lidské srdce chuť páchat zlo. Hříšník páchá zlo třeba nastokrát, žije však stále dál a dál. Ano, vím: Dobře...
Kazatel 10:10...ublíží. Když nikdo nenabrousí otupené ostří, je třeba přidat více sil, moudrost však zmůže mnohem víc....
Izaiáš 28:28...holí, i pouhý prut stačí na kmín. Obilné zrno je třeba vymlátit, mlácení ale netrvá navěky; vozovým kolem se...
Izaiáš 47:12...kouzel svých, jimiž ses zabývala od mládíTřeba ti nějak prospějí, třeba někoho vystrašíš! Vyčerpána...
Jeremiáš 20:10...Všichni přátelé čekají na můj pád: "Třeba se nechá nachytat - pak se ho zmocníme, pak se mu...
Jeremiáš 51:8... Kvílejte nad ním, přineste balzám na jeho ránytřeba se uzdraví! "Léčili jsme Babylon, ale neuzdravil se....
Ezechiel 17:9...všechny výhonky, které z rašily? Nebude třeba velké síly ani mocné armády, aby byla vyrvána i s...
Ezechiel 18:5...dětí! Životem zaplatí ten, kdo hřeší. Někdo je třeba spravedlivý a jedná poctivě a spravedlivě: Nehoduje v...
Ezechiel 18:10...bude žít, praví Panovník Hospodin. Zplodí však třeba zločince a vraha, který provádí cokoli z těch věcí,...
Ezechiel 18:14...prováděl, jistě zemře; jeho krev ulpí na němTřeba však zplodí syna, který vidí všechny hříchy, které...
Joel 2:14... velmi laskavý a který od zla upouští. Kdo Třeba se rozmyslí, pohnut lítostí, a požehnání nám zanechá,...
Jonáš 1:6..."Co? Ty tu spíš?! Vstaň a volej ke svému bohuTřeba si nás všimne a nezahyneme." Lodníci se pak...
Jonáš 3:9...cest a od násilí, které mu lpí na rukou. Kdo Třeba se Bůh rozmyslí, slituje se a upustí od svého...
Zachariáš 11:9... je ztraceno; a ty zbývající se spolu třeba požerou!" Vzal jsem hůl jménem Náklonnost a zlámal ji...
Matouš 10:42... dostane odplatu spravedlivého. Kdo by třeba jen podal pohár studené vody jednomu z těchto...
Lukáš 8:49...synagogy se slovy: "Tvá dcera umřela. Není třeba obtěžovat mistra." Ježíš to však zaslechl a řekl mu:...
Lukáš 18:11...lidé, vydřiduchové, nespravedliví, cizoložnícitřeba jako tenhle výběrčí daní. Postím se dvakrát do týdne,...
Jan 16:30... ale otevřeně! Teď víme, že víš všechno a není třeba, aby se někdo vyptával. Teď věříme, že jsi vyšel...
Skutky 5:29...toho člověka!" Petr a apoštolové odpověděli: "Je třeba více poslouchat Boha než lidi. Bůh vašich otců...
Skutky 19:36...z nebe? Tyto věci jsou nepopiratelné, a tak je třeba, abyste zachovali klid a neprovedli nic unáhleného....
1. Korintským 15:37...Ne to tělo, které vyroste, ale holé zrnotřeba zrno pšenice nebo nějaké jiné. Bůh mu pak dává tělo,...
Galatským 1:8...Kristovo. Kdyby vám kdokoli - my sami nebo třeba anděl z nebe - kázal jiné evangelium než to, které...
1. Timoteus 1:9... že Zákon je dobrý, pokud se dobře užívá. Je třeba mít na paměti, že Zákon není určen pro spravedlivého....
1. Timoteus 3:15... Kdybych se ale zdržel, chci, abys věděl, jak je třeba si počínat v Božím domě, což je církev živého Boha,...
1. Timoteus 4:4...dobré a nic, co se přijímá s díkůvzdáním, není třeba odmítat; posvěcuje se to Božím slovem a modlitbou...
Židům 9:5...zastiňovali slitovnici. O tom všem ale teď není třeba mluvit dopodrobna. Od doby, kdy byl stánek vztyčen,...

Slova obsahující třeba: netřeba (1) potřeba (25) třeba (40) třebaže (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |