Třímal

Hledám varianty 'třímal' [ třímejte (1) třímat (1) třímáš (1) třímala (1) třímal (1) třímají (1) třímá (4) ]. Nalezeno 10 veršù.
1. Samuel 22:6...právě pod tamaryškem na výšině v Gibeji, v ruce třímal kopí a všichni jeho služebníci stáli před ním....
Nehemiáš 4:15...za nás!" Pracovali jsme tedy na díle a polovina třímala kopí od svítání, dokud nevyšly hvězdy. Tehdy...
Žalmy 127:4...lůna je přece odměna. Tak jako šípy, jež hrdina třímá, jsou děti zplozené zamlada. Blaze člověku, jenž jich...
Žalmy 149:6...hrdla Boha vyvýší, dvojsečný meč v rukách třímají, aby konali pomstu nad pohany, aby trestali mezi...
Přísloví 3:16... se nerovná. Dlouhověkost ve své pravici třímá, bohatství a slávu drží v levici. Její cesty jsou...
Jeremiáš 6:25...na pole! Na cestu nevyrážejte! Nepřítel třímá meč! Hrůza všude kolem! Můj lide, obleč se pytlem,...
Ezechiel 30:21...dlahu ani žádný převaz, aby měl znovu sílu třímat meč. Nuže, tak praví Panovník Hospodin: Hle - jsem...
Amos 1:8...paláce. Odstraním toho, kdo trůní v Ašdodu, kdo třímá žezlo v Aškelonu. Obrátím svou ruku proti Ekronu a...
Abakuk 3:9...svých ořích vyrazil a na svých vozech vítěznýchTřímáš svůj obnažený luk, tvé oštěpy složily bojovou...
Efeským 6:16...kázat evangelium pokoje. Nadto vždy třímejte štít víry, jímž budete moci uhasit všechny ohnivé...

Slova obsahující třímal: třímal (1) třímala (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |