Třást

Hledám varianty 'třást' [ třesu (3) třeste (1) třesou (15) třeseme (1) třese (9) třes (2) třást (12) třásly (1) třásli (3) třásla (6) třásl (4) ]. Nalezeno 56 veršù.
Exodus 19:16...mocné troubení rohu. Všechen lid v táboře se třásl. Mojžíš vyvedl lid z tábora vstříc Bohu a lid se...
Exodus 20:18...a blýskání, troubení rohu a dýmající horutřásl se strachy. Přesunuli se opodál a řekli Mojžíšovi:...
Deuteronomium 2:25...z tebe. o tobě uslyší, budou se před tebou třást a chvět se úzkostí." Tehdy jsem z pouště Kedemot...
Jozue 2:9...bez sebe! Všichni obyvatelé země se před vámi třesou! Slyšeli jsme, jak Hospodin před vámi vysušil vody...
Jozue 2:24...Jozuovi. "Všichni její obyvatelé se před námi třesou!" Jozue časně ráno se všemi syny Izraele vytáhl ze...
Soudců 5:4...Seíru, z edomské pláně když kráčel jsi, země se třásla, nebesa dštila, z mraků voda padala. Před Hospodinem...
Soudců 5:5...dštila, z mraků voda padala. Před Hospodinem se třásly hory, před Hospodinem ze Sinaje, před Bohem Izraele....
1. Samuel 13:7...se stále držel v Gilgalu a všichni jeho muži se třásli strachy. Čekal sedm dní, než se dostaví Samuel,...
1. Samuel 14:15...hlídkami, tak v oddílech nájezdníků se všichni třásli strachy. I sama země se chvěla hrůzou z Boha....
2. Samuel 22:8...volání, k jeho uším dolehl můj křik. Zem se třásla, zem se chvěla, základy nebe se pohnuly, před jeho...
Ezdráš 9:4...sedět do večerní oběti. Všichni, kdo se třesou před slovy Boha Izraele, se kvůli nevěrnosti těch...
Ezdráš 10:3...se, jak nám radíš, pane, ty i ti, kdo se třesou před přikázáním našeho Boha. se stane podle...
Job 4:14...těžký sen. Strach přepadl, začal jsem se třást, do morku kostí děs mnou pronikal. Duch se mi tehdy...
Job 9:6...se. I zemí z místa pohnout dokáže, tak že se třesou její pilíře. Řekne slunci, a nevyjde, svou pečetí...
Job 21:6...Vždyť i , když na to pomyslím, celý se třesu zděšením. Jak to, že ničemové užívají života? Zatímco...
Job 26:11...kde je hranice světla s temnotou. Nebeské pilíře třesou se, děsí se při jeho pohrůžce. On svojí mocí moře...
Žalmy 18:8...volání, k jeho uším dolehl můj křik. Zem se třásla, zem se chvěla, základy hor se pohnuly, před jeho...
Žalmy 29:8...hlas Hospodinův pouští otřásá - kádešskou pouští třese Hospodin! Hlas Hospodinův vyvrací duby a obnažuje...
Žalmy 44:15...z nás pořekadlo mezi národy, aby nad námi lidé třásli hlavami. Denně je přede mnou moje ostuda, moji tvář...
Žalmy 60:4... teď ale, Bože, vrať se k nám. Zemí jsi třásl, na kusy tříštil, její pukliny uzdrav, se rozpadá!...
Žalmy 68:9...lidem, pustinou když ses ubíral, séla zem se třásla, nebesa dštila tam na Sinaji, před Bohem, ano, před...
Žalmy 75:4...soud vykonám. Země a všichni na se budou třást, sám jejím sloupům pevnost dám! séla Nadutce...
Žalmy 77:19...vichřice, blesky ozářily celý svět, země se třásla, chvěla se! Tvá cesta, Bože, vedla přes moře, tvá...
Žalmy 99:1... chvějte se! Trůní nad cherubíny - země  třese se! Veliký je na Sionu Hospodin, vyvýšený nad všemi...
Žalmy 104:32... se Hospodin raduje! Pod jeho pohledem země třese se, hory dýmají pod jeho dotykem! Zpívat budu...
Žalmy 114:7... proč jste jak jehňata dováděly, pahorkyTřes se, země, před tváří Pána, před tváří Boha Jákobova!...
Izaiáš 14:16..."To je ten muž, který děsil zemi, ten, který třásl říšemi? Ten, kdo pustošil celý svět, kdo jeho města...
Izaiáš 14:31... bráno, město, křič! Všichni Filištíni se třesou strachy! Od severu se valí vojsko jako dým, nikdo...
Izaiáš 19:1... blíží se k Egyptu! Egyptské modly před ním třesou se, srdce Egypta se strachy rozplyne. Popudím Egypt...
Izaiáš 19:16...den budou Egypťané slabí jako ženy - budou se třást strachy před zdviženou rukou Hospodina zástupů, ji...
Izaiáš 21:4... děsí! Srdce se mi chvěje v hrudi, celý se třesu strachy. Vytoužený noční klid proměnil se mi v...
Izaiáš 24:19... láme se, země se hroutí, hroutí se, země se třese, třese se! Země se motá, motá se jako opilec, chvěje...
Izaiáš 32:10...žijete, řeči ucho nakloňte! Do roka a do dne třást se budete, vy, jež si v klidu žijete. Vinobraní totiž...
Izaiáš 32:11...přestane a sklizeň nepřijde. Vy bezstarostnétřeste se, vy sebejisté, chvějte se! Vysvlečte se a obnažte...
Izaiáš 41:5...konci! Ostrovy to vidí a bojí se, končiny země třesou se. Shromáždili se společně, podporují se navzájem,...
Izaiáš 64:1...nepřátelé tvé jméno poznají, se před tebou třesou národy! Jako když jsi konal své nečekané divy -...
Jeremiáš 10:10...je pravý Bůh, je živý Bůh a věčný Král! Země se třese před jeho zlobou, národy neobstojí, když se rozhněvá....
Jeremiáš 51:29... správce všech zemí, které ovládli! Země se třese, svíjí se bolestí, plní se, co Hospodin o Babylonu...
Pláč 5:6...v zádech dřeme, zbaveni odpočinkuTřeseme si rukou s Egyptem i s Asýrií - kvůli chlebu. Naši...
Ezechiel 12:18...jsem slovo Hospodinovo: "Synu člověčíTřes se, když budeš jíst, a chvěj se úzkostí, když budeš...
Ezechiel 21:26...cesty rozdělují, a bude si žádat znamení. Bude třást šípy, ptát se bůžků a věštit z vnitřností. Do pravice...
Ezechiel 26:10...množstvím jeho koní a tvé hradby se budou třást rachotem jeho jízdy, kol a vozů, přitáhne do tvých...
Ezechiel 26:15...Panovník Hospodin: Týre, celé pobřeží se bude třást rachotem tvého pádu a sténáním tvých zraněných v tom...
Ezechiel 26:16...a přikryti hrůzou usednou na zemi, kde se budou třást bez ustání hrůzou nad tebou. Tehdy ti zazpívají tento...
Ezechiel 32:10...mečem před tváří. Strachy o život se bude třást bez ustání jeden každý z nich v den tvé záhuby. Tak...
Ezechiel 38:20...havěť lezoucí po zemi se přede mnou budou třást spolu se všemi lidmi všude na zemi. Sesují se hory,...
Ozeáš 7:5...velmoži vínem rozpálení, zmožení - a on si třese rukou se zrádci! Jejich srdce se podobají peci,...
Joel 2:1...poplach vyhlaste! Všichni obyvatelé země se třesou, neboť přichází Hospodinův den! Ano, blíží se temný...
Joel 2:10...domy, vnikají okny jako zloději. Před nimi země třese se i samo nebe se musí chvět; slunce a měsíc zatmí se...
Joel 4:16...burácet bude z Jeruzaléma - nebe i země se budou třást! Hospodin bude útočištěm pro svůj lid, pro syny...
Nahum 2:11...Zkáza! Zhouba! Záhuba! Odvaha je ta tamtřesou se kolena. Úzkost svírá všechna břicha, bledá je...
Abakuk 3:7...stany vidím v bolestech, plachty Midiánu třesou se. To se, Hospodine, zlobíš na řeky? To míří na...
Abakuk 3:16...to uslyšel, celý se chvěji, od toho zvuku se mi třesou rty. Jako by mi kostižer vlezl do kostí a nohy pode...
Matouš 27:51...opona roztrhla vedví odshora dolů, země se třásla, skály pukaly, hroby se otvíraly a těla mnoha...
Židům 12:21...to tak hrozná podívaná, že Mojžíš řekl: " se třesu hrůzou.") Přistoupili jste ale k hoře Sion a k městu...
Jakub 2:19...Bůh? Dobře děláš. Tomu ale věří i démoni - a třesou se! Kdy pochopíš, ty blázne, že víra bez skutků...

Slova obsahující třást: otřást (1) třást (12) vytřást (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |