Třásl

Hledám varianty 'třásl' [ třesu (3) třeste (1) třesou (15) třeseme (1) třese (9) třes (2) třást (12) třásly (1) třásli (3) třásla (6) třásl (4) ]. Nalezeno 56 veršù.
Exodus 19:16...mocné troubení rohu. Všechen lid v táboře se třásl. Mojžíš vyvedl lid z tábora vstříc Bohu a lid se...
Exodus 20:18...a blýskání, troubení rohu a dýmající horutřásl se strachy. Přesunuli se opodál a řekli Mojžíšovi:...
Deuteronomium 2:25...z tebe. o tobě uslyší, budou se před tebou třást a chvět se úzkostí." Tehdy jsem z pouště Kedemot...
Jozue 2:9...bez sebe! Všichni obyvatelé země se před vámi třesou! Slyšeli jsme, jak Hospodin před vámi vysušil vody...
Jozue 2:24...Jozuovi. "Všichni její obyvatelé se před námi třesou!" Jozue časně ráno se všemi syny Izraele vytáhl ze...
Soudců 5:4...Seíru, z edomské pláně když kráčel jsi, země se třásla, nebesa dštila, z mraků voda padala. Před Hospodinem...
Soudců 5:5...dštila, z mraků voda padala. Před Hospodinem se třásly hory, před Hospodinem ze Sinaje, před Bohem Izraele....
1. Samuel 13:7...se stále držel v Gilgalu a všichni jeho muži se třásli strachy. Čekal sedm dní, než se dostaví Samuel,...
1. Samuel 14:15...hlídkami, tak v oddílech nájezdníků se všichni třásli strachy. I sama země se chvěla hrůzou z Boha....
2. Samuel 22:8...volání, k jeho uším dolehl můj křik. Zem se třásla, zem se chvěla, základy nebe se pohnuly, před jeho...
Ezdráš 9:4...sedět do večerní oběti. Všichni, kdo se třesou před slovy Boha Izraele, se kvůli nevěrnosti těch...
Ezdráš 10:3...se, jak nám radíš, pane, ty i ti, kdo se třesou před přikázáním našeho Boha. se stane podle...
Job 4:14...těžký sen. Strach přepadl, začal jsem se třást, do morku kostí děs mnou pronikal. Duch se mi tehdy...
Job 9:6...se. I zemí z místa pohnout dokáže, tak že se třesou její pilíře. Řekne slunci, a nevyjde, svou pečetí...
Job 21:6...Vždyť i , když na to pomyslím, celý se třesu zděšením. Jak to, že ničemové užívají života? Zatímco...
Job 26:11...kde je hranice světla s temnotou. Nebeské pilíře třesou se, děsí se při jeho pohrůžce. On svojí mocí moře...
Žalmy 18:8...volání, k jeho uším dolehl můj křik. Zem se třásla, zem se chvěla, základy hor se pohnuly, před jeho...
Žalmy 29:8...hlas Hospodinův pouští otřásá - kádešskou pouští třese Hospodin! Hlas Hospodinův vyvrací duby a obnažuje...
Žalmy 44:15...z nás pořekadlo mezi národy, aby nad námi lidé třásli hlavami. Denně je přede mnou moje ostuda, moji tvář...
Žalmy 60:4... teď ale, Bože, vrať se k nám. Zemí jsi třásl, na kusy tříštil, její pukliny uzdrav, se rozpadá!...
Žalmy 68:9...lidem, pustinou když ses ubíral, séla zem se třásla, nebesa dštila tam na Sinaji, před Bohem, ano, před...
Žalmy 75:4...soud vykonám. Země a všichni na se budou třást, sám jejím sloupům pevnost dám! séla Nadutce...
Žalmy 77:19...vichřice, blesky ozářily celý svět, země se třásla, chvěla se! Tvá cesta, Bože, vedla přes moře, tvá...
Žalmy 99:1... chvějte se! Trůní nad cherubíny - země  třese se! Veliký je na Sionu Hospodin, vyvýšený nad všemi...
Žalmy 104:32... se Hospodin raduje! Pod jeho pohledem země třese se, hory dýmají pod jeho dotykem! Zpívat budu...
Žalmy 114:7... proč jste jak jehňata dováděly, pahorkyTřes se, země, před tváří Pána, před tváří Boha Jákobova!...
Izaiáš 14:16..."To je ten muž, který děsil zemi, ten, který třásl říšemi? Ten, kdo pustošil celý svět, kdo jeho města...
Izaiáš 14:31... bráno, město, křič! Všichni Filištíni se třesou strachy! Od severu se valí vojsko jako dým, nikdo...
Izaiáš 19:1... blíží se k Egyptu! Egyptské modly před ním třesou se, srdce Egypta se strachy rozplyne. Popudím Egypt...
Izaiáš 19:16...den budou Egypťané slabí jako ženy - budou se třást strachy před zdviženou rukou Hospodina zástupů, ji...
Izaiáš 21:4... děsí! Srdce se mi chvěje v hrudi, celý se třesu strachy. Vytoužený noční klid proměnil se mi v...
Izaiáš 24:19... láme se, země se hroutí, hroutí se, země se třese, třese se! Země se motá, motá se jako opilec, chvěje...
Izaiáš 32:10...žijete, řeči ucho nakloňte! Do roka a do dne třást se budete, vy, jež si v klidu žijete. Vinobraní totiž...
Izaiáš 32:11...přestane a sklizeň nepřijde. Vy bezstarostnétřeste se, vy sebejisté, chvějte se! Vysvlečte se a obnažte...
Izaiáš 41:5...konci! Ostrovy to vidí a bojí se, končiny země třesou se. Shromáždili se společně, podporují se navzájem,...
Izaiáš 64:1...nepřátelé tvé jméno poznají, se před tebou třesou národy! Jako když jsi konal své nečekané divy -...
Jeremiáš 10:10...je pravý Bůh, je živý Bůh a věčný Král! Země se třese před jeho zlobou, národy neobstojí, když se rozhněvá....
Jeremiáš 51:29... správce všech zemí, které ovládli! Země se třese, svíjí se bolestí, plní se, co Hospodin o Babylonu...
Pláč 5:6...v zádech dřeme, zbaveni odpočinkuTřeseme si rukou s Egyptem i s Asýrií - kvůli chlebu. Naši...
Ezechiel 12:18...jsem slovo Hospodinovo: "Synu člověčíTřes se, když budeš jíst, a chvěj se úzkostí, když budeš...
Ezechiel 21:26...cesty rozdělují, a bude si žádat znamení. Bude třást šípy, ptát se bůžků a věštit z vnitřností. Do pravice...
Ezechiel 26:10...množstvím jeho koní a tvé hradby se budou třást rachotem jeho jízdy, kol a vozů, přitáhne do tvých...
Ezechiel 26:15...Panovník Hospodin: Týre, celé pobřeží se bude třást rachotem tvého pádu a sténáním tvých zraněných v tom...
Ezechiel 26:16...a přikryti hrůzou usednou na zemi, kde se budou třást bez ustání hrůzou nad tebou. Tehdy ti zazpívají tento...
Ezechiel 32:10...mečem před tváří. Strachy o život se bude třást bez ustání jeden každý z nich v den tvé záhuby. Tak...
Ezechiel 38:20...havěť lezoucí po zemi se přede mnou budou třást spolu se všemi lidmi všude na zemi. Sesují se hory,...
Ozeáš 7:5...velmoži vínem rozpálení, zmožení - a on si třese rukou se zrádci! Jejich srdce se podobají peci,...
Joel 2:1...poplach vyhlaste! Všichni obyvatelé země se třesou, neboť přichází Hospodinův den! Ano, blíží se temný...
Joel 2:10...domy, vnikají okny jako zloději. Před nimi země třese se i samo nebe se musí chvět; slunce a měsíc zatmí se...
Joel 4:16...burácet bude z Jeruzaléma - nebe i země se budou třást! Hospodin bude útočištěm pro svůj lid, pro syny...
Nahum 2:11...Zkáza! Zhouba! Záhuba! Odvaha je ta tamtřesou se kolena. Úzkost svírá všechna břicha, bledá je...
Abakuk 3:7...stany vidím v bolestech, plachty Midiánu třesou se. To se, Hospodine, zlobíš na řeky? To míří na...
Abakuk 3:16...to uslyšel, celý se chvěji, od toho zvuku se mi třesou rty. Jako by mi kostižer vlezl do kostí a nohy pode...
Matouš 27:51...opona roztrhla vedví odshora dolů, země se třásla, skály pukaly, hroby se otvíraly a těla mnoha...
Židům 12:21...to tak hrozná podívaná, že Mojžíš řekl: " se třesu hrůzou.") Přistoupili jste ale k hoře Sion a k městu...
Jakub 2:19...Bůh? Dobře děláš. Tomu ale věří i démoni - a třesou se! Kdy pochopíš, ty blázne, že víra bez skutků...

Slova obsahující třásl: neotřásl (1) otřásl (1) otřásli (1) otřáslo (1) otřásly (1) roztřásl (1) roztřásla (1) roztřásli (1) roztřásly (4) setřásl (2) setřásli (1) třásl (4) třásla (6) třásli (3) třásly (1) vytřásl (1) zatřásla (1) zatřáslo (1) zatřásly (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |