Tělo

Hledám varianty 'tělo' [ těly (1) tělům (1) tělu (11) tělo (179) tělem (25) tělech (1) těle (50) těla (83) těl (1) ]. Nalezeny 303 verše.
Genesis 2:21... vzal jedno z jeho žeber a zaplnil to místo tělem. Z onoho žebra, které vzal z Adama, pak Hospodin Bůh...
Genesis 2:23...řekl: "To je konečně ona: kost z mých kostítělo z mého těla! Bude se nazývat manželkou, neboť je vzata...
Genesis 2:24...- aby přilnul ke své manželce a stali se jedním tělem. Oba dva, muž i jeho žena, byli nazí a nestyděli se....
Genesis 15:11...proti druhé; ptáky však neroztínal. K mrtvým tělům se snášeli dravci, ale Abram je odháněl. Když pak...
Genesis 17:13...za tvé peníze. Tak bude smlouva na tvém těle smlouvou věčnou. Neobřezanec mužského pohlaví, jenž by...
Genesis 17:24... jak mu to řekl Bůh. Abrahamovo neobřezané tělo bylo obřezáno, když mu bylo devadesát devět let....
Genesis 17:25... když mu bylo devadesát devět let. Neobřezané tělo jeho syna Izmaele bylo obřezáno, když mu bylo třináct...
Genesis 29:14...se stalo, Lában mu řekl: "Opravdu jsi krevtělo!" Když pak u něj Jákob zůstal celý měsíc, Lában mu...
Genesis 37:27...na něj ruce - vždyť je to náš bratr, naše tělo!" A bratři ho poslechli. Když je ti midiánští...
Genesis 47:18...pánu. Jak pán vidí, nezbylo nám nic než naše tělo a naše půda. To ti máme i s naší půdou umírat před...
Exodus 4:7...odtud vytáhl, byla znovu zdravá jako zbytek jeho těla! "Když ti neuvěří a neposlechnou první znamení, uvěří...
Exodus 30:32...můj olej svatého pomazání. Nebude se lít na tělo kteréhokoli člověka a neuděláte žádný olej podobného...
Leviticus 13:13...ho prohlédne: Pokrylo-li malomocenství celé jeho tělo, prohlásí postiženého za čistého - jestliže všechno...
Leviticus 14:9...ostatní ochlupení. Vypere si oděv, omyje si tělo vodou a bude čistý. Osmého dne pak vezme dva beránky...
Leviticus 15:3...jeho výtoku platí toto: výtok z jeho těla uniká nebo se v jeho těle zadržuje, bude pro tento...
Leviticus 15:13...ještě sedm dní. Vypere si oděv, omyje si tělo pramenitou vodou a bude čistý. Osmého dne si vezme dvě...
Leviticus 15:16... Muž, který by měl výron semene, si omyje celé tělo vodou a bude nečistý do večera. Každý oděv i...
Leviticus 15:19... do večera. Trpí-li žena výtokem krvetěla, bude kvůli svému krvácení oddělena po sedm dní. Každý...
Leviticus 16:4... Jsou to svatá roucha; než je oblékne, omyje si tělo vodou. Od izraelské obce Áron přijme dva kozly k oběti...
Leviticus 16:24... a nechá je tam. Když si na svatém místě omyje tělo vodou, oblékne si svá původní roucha a vyjde, aby...
Leviticus 16:26...kozla k Azazelovi, si vypere oděv a omyje si tělo vodou; teprve pak smí vejít do tábora. Býka oběti za...
Leviticus 16:28...ten, kdo je spálil, si vypere oděv a omyje si tělo vodou; teprve pak smí vejít do tábora. Stane se vám to...
Leviticus 17:11... kdo krev, vyvrhnu z jeho lidu. Vždyť život těla je v krvi! Proto jsem vám ji určil na oltář, k...
Leviticus 17:16...pak bude čistý. Pokud si však oděv nevyperetělo neomyje, ponese vinu." Hospodin promluvil k...
Leviticus 19:28...a nezkracuj si vousy na bradě. Nedělejte si na těle smuteční jizvy ani žádné tetování. jsem Hospodin....
Leviticus 21:5...zastřihávat vousy na bradě ani si dělat jizvy na těle. jsou svatí svému Bohu a neznesvěcují jméno svého...
Leviticus 22:6... Nebude jíst ze svatých darů, pokud si neomyje tělo vodou. Jakmile zapadne slunce, bude čistý a bude moci...
Numeri 8:7...pokropíš je vodou rozhřešení a oni si oholí celé tělo břitvou a vyperou si oděv. Tak budou očištěni. ...
Numeri 12:12...není jako mrtvý plod, co vyšel z lůna matkytělem napůl zetlelým!" Mojžíš tedy volal k Hospodinu:...
Numeri 19:7...ta jalovice. Kněz si pak vypere oděv, omyje si tělo vodou a teprve potom vejde do tábora. do večera...
Numeri 19:8...spálil, si vypere oděv ve vodě a omyje si tělo vodou. do večera však bude nečistý. Někdo čistý...
Numeri 19:13...očišťovat, pak čistý nebude. Kdokoli se dotkne těla mrtvého člověka a neočistí se, poskvrnil Hospodinův...
Deuteronomium 21:23...zločin a bude popraven pověšením na kůl, jeho tělo nezůstane na kůlu. Musíš je pochovat ještě téhož dne,...
Jozue 8:29...na kůlu. Když slunce zapadalo, Jozue dal jeho tělo sejmout z kůlu a pohodili je u vchodu do městské brány...
Soudců 9:2...vládl jeden muž?' Pamatujte, že jsem vaše krevtělo." Bratři jeho matky to všechno o něm pověděli...
1. Samuel 17:44... "Pojď ke mně," hulákal na Davida, "a nechám tvé tělo ptákům a divoké zvěři!" David mu ale odpověděl: "Ty...
1. Samuel 21:6...- jako obvykle, když jsem na válečné výpravěTěla mládenců jsou svatá i při běžné výpravě, tím spíše...
1. Samuel 31:10...lidem. Jeho výzbroj uložili v chrámu Aštarottělo přibili na hradbu Bet-šanu. Když se obyvatelé...
1. Samuel 31:12...vyrazili a šli celou noc. Sňali Saulovo tělo i těla jeho synů z betšanské hradby, vrátili se do...
2. Samuel 5:1...do Hebronu se slovy: "Hle, jsme tvá krevtělo! za časů našeho krále Saula jsi vodíval Izrael do...
2. Samuel 19:13...králově návratu domů? Jste bratři, krevtělo - proč máte být při návratu krále poslední? A pokud...
2. Samuel 19:14...jde o Amasu, tomu vyřiďte: Nejsi snad krevtělo? Bůh potrestá a ještě mi přidá, jestli se...
2. Samuel 20:11... Jeden z Joábových mužů stál nad tím mrtvým tělem a volal: "Kdo rád Joába a kdo je pro Davida - za...
1. Královská 13:22...ti řekl: ‚Nic tam nejez ani nepij.' Proto tvé tělo nebude pochováno v hrobě tvých otců!" Když Boží muž...
1. Královská 13:24... Na cestě ho ale potkal lev a zabil ho. Jeho tělo pak leželo přes cestu a osel stál u něj. Také lev stál...
1. Královská 13:29...ji nesežral ani neroztrhal osla. Prorok zvedl tělo Božího muže, naložil ho na osla a vezl zpět. Dovezl ho...
1. Královská 13:30...do svého města, aby ho oplakal a pohřbil. Jeho tělo pochoval do svého hrobu. "Ach, bratře můj!" naříkali...
2. Královská 4:34...oči, dlaně na dlaně. Jak na něm ležel, chlapcovo tělo se zahřálo. Potom se zvedl a přecházel po domě sem a...
2. Královská 5:10..."Jdi a sedmkrát se omyj v Jordánu. Tak se tvé tělo uzdraví a budeš čistý." Námana to tak popudilo, že šel...
2. Královská 5:14...ponořil v Jordánu, jak mu Boží muž řekl, a jeho tělo se uzdravilo - bylo čisté jako tělo malého chlapce!...
2. Královská 6:30...obcházel hradby, lidé si všimli, že na holém těle pytlovinu. " Bůh potrestá a ještě mi přidá,"...
2. Královská 9:36...skrze jeho služebníka Eliáše Tišbejského: ‚Tělo Jezábel budou žrát psi z celého jizreelského okolí....
2. Královská 23:30...se tam objevil. Jeho služebníci převezli jeho tělo na voze z Megida do Jeruzaléma, kde ho pochovali. Lid...
1. Letopisů 10:12...bojovníci vyrazili na cestu. Sňali Saulovo tělo i těla jeho synů, přinesli je zpět do Jábeše a...
1. Letopisů 11:1...k Davidovi do Hebronu. "Hle, jsme tvá krevtělo!" prohlásili. " za časů krále Saula jsi vodíval...
Job 2:5... "Zkus ale vztáhnout ruku a sáhnout mu na tělo a kosti - uvidíš, že ti pak bude do očí zlořečit!"...
Job 4:15... Duch se mi tehdy mihnul před tváří, chlupy na těle se mi zježily. Zastavil se, podobu ale nešlo rozeznat,...
Job 6:12...v životě? Copak je síla z kamene? Copak je  tělo bronzové? Copak si mohu nějak pomoci? Teď, když ...
Job 7:5...se táhne a se převaluji sem a tam do ránaTělo mám červy a strupy pokryté, rány na kůži mám zhnisané....
Job 12:10...každého tvora, je v dech každého lidského těla. Což neumí ucho rozlišovat slova, jako umí jazyk pokrm...
Job 14:22... zda budou nicotní. Jediné, co cítí, je bolesttěle, v duši oplakává jenom sám sebe." Elifaz Temanský mu...
Job 16:8... Zničils i nejbližší! Vrásky na mém těle svědčí proti mně, vyhublost vstává a obviňuje ....
Job 19:26...postaví. I kdyby ze kůži sedřeli, ve svém těle Boha uvidím. ho uvidím vlastníma očima, ne někdo...
Job 30:30...šakaly, vydávám skřeky se pštrosy. Kůže na těle mi zčernala, v kostech mi plane horečka. Truchlivě...
Job 33:25...jámy neklesne, nalezl jsem za něj výkupné!' Jeho tělo se pak jako dítě uzdraví, do dnů svého mládí se náhle...
Job 41:15...šíje a předchází ho děs. Svaly mu pevně drží na těle, tvrdé jak slitina - nezachvějí se. Srdce tvrdé na...
Žalmy 16:9... srdce je šťastné, můj jazyk zpívá, také  tělo v bezpečí odpočívá. Nenecháš v hrobě duši mou, nevydáš...
Žalmy 27:2...strach? Když na útokem táhnou bídáci, aby  tělo zhltali, moji nepřátelé a protivníci sami vrávorají...
Žalmy 38:8...jsou v jednom ohni, jediné zdravé místo mitěle nezbylo. Bezmocný jsem a tolik zdrcen, úzkostí sténám,...
Žalmy 44:26... na útlak náš? Do prachu naše duše klesají, naše těla leží na zemi. Povstaň a pomoz nám - nás vykoupí...
Žalmy 49:15...Ráno pak poctiví pošlapají je, když jejich tělo bude v hrobě hnít daleko od jejich slavných obydlí....
Žalmy 63:2... Bože, duše žízní po tobě! Po tobě dychtí tělo jak suchá země prahnoucí po vodě. Kéž bych ve...
Žalmy 73:4...blahobyt ničemných: Žádnou bolestí se netrápítělo mají vypasené, bez vady. Lidské strádání sami neznají,...
Žalmy 73:26...S tebou netoužím po ničem na zemi! I když  tělo i srdce strádají, Bůh je síla, můj podíl navěky!...
Žalmy 79:2...sutiny! Mrtvoly tvých služebníků nechali ptákůmtěla tvých věrných dali šelmám žrát. Jejich krev po...
Žalmy 84:3...vyhlíží k Hospodinovým nádvořím. srdcetělo volají živému Bohu vstříc! Vždyť i ten vrabec domov ...
Žalmy 109:18...oblékal si proklínání, jak voda se mu vsáklo do těla, vniklo mu do kostí jako mast. ho to prokletí...
Žalmy 109:24...větrem unášen. Od postu se mi chvějí kolena,  tělo hubne a sesychá. Lidem jsem jenom pro posměch,...
Žalmy 119:120...ničemy na zemi, a proto miluji tvá svědectví.  Tělo se mi chvěje hrůzou před tebou - v úžasu hledím na...
Přísloví 3:8...cti Hospodina a vyvaruj se zla! To přinese tvému tělu zdraví, celé tvé nitro to občerství. Uctívej Hospodina...
Přísloví 4:22...jsou těm, kdo je nacházejí, celému jejich tělu zdraví dávají: Především dobře chraň své srdce - právě...
Přísloví 5:11... Nakonec bolestí řvát budeš, tvůj život, tvé tělo bude zmařeno: "Proč jen jsem nenáviděl poučení,...
Přísloví 14:30...je ukvapený, dělá hlouposti. Krotké srdce dodává tělu na životě, závist je ale jako kostižer. Kdo utiskuje...
Přísloví 16:24...jako plástev medu, jak balzám na duši, celému tělu lék. Cesta se člověku může zdát správná, nakonec však...
Kazatel 11:10...k srdci nepřipouštěj a všechny potíže drž si od těla - vždyť dětství a mládí je marnost prchavá! Pamatuj...
Izaiáš 17:4... V ten den Jákobova sláva uvadne a jeho vypasené tělo vyhubne. Bude to, jako když se o žni sklízí obilí,...
Izaiáš 31:3...jsou jen lidé, a ne Bůh, jejich koně pouhé tělo, a ne duch. Jakmile Hospodin rukou pohrozí, zhroutí se...
Jeremiáš 9:24... kdy zúčtuji se všemi, kdo jsou obřezáni na těle - s Egyptem, Judou, Edomem, s Amonci, Moábem a se...
Jeremiáš 13:22...množství tvých vin ti zvedli sukně a zprznili ti tělo! Může si Habešan změnit barvu kůže anebo leopard své...
Jeremiáš 41:9...medu." A tak je nechal a nepobil je s ostatnímiTěla všech zavražděných Išmael naházel za Gedaliášem do...
Pláč 3:4...a znovu, celý den obrací ruku proti mněTělo i kůži sedřel mi, rozdrtil kosti na padrť. Ohradil ...
Pláč 4:7...tu bývali čistější než sníh, nad mléko bělejšíTěla měli ruměná jako rubíny, jako by byli ze safíru...
Ezechiel 1:11...všechny dotýkaly navzájem a dvěma si přikrývaly tělo. Každá se pohybovala přímo vpřed. Kamkoli zamířil Duch...
Ezechiel 1:23...nich měla ještě dvě křídla, jimiž si přikrývala tělo. Slyšel jsem zvuk jejich křídel jako zvuk mohutných...
Ezechiel 10:12... tam jela kola a cestou nezatáčela. Celá jejich těla včetně zad, rukou a křídel byla kolem dokola plná očí...
Ezechiel 11:19...a do nitra jim vložím nového ducha. Vezmu jimtěla srdce z kamene a dám jim srdce z masa, aby se řídili...
Ezechiel 36:26...a do nitra vám vložím nového ducha. Vezmu vámtěla srdce z kamene a dám vám srdce z masa. Vložím vám do...
Ezechiel 44:7...jste cizince s neobřezaným srdcem a neobřezaným tělem do svatyně, a tak znesvěcovali můj chrám, zatímco...
Ezechiel 44:9...Žádný cizinec s neobřezaným srdcem a neobřezaným tělem nesmí vstoupit do svatyně, včetně všech cizinců...
Daniel 4:30... Byl odehnán pryč od lidí, jedl trávu jako býktělo měl mokré od rosy, mu narostly vlasy jako orlí peří...
Daniel 5:21... Žil mezi divokými osly, jedl trávu jako býktělo měl mokré od rosy, než poznal, že nad lidským...
Daniel 7:5...tři žebra a bylo řečeno: "Vstaň, sežer mnoho těl!" Díval jsem se dál a hle, objevila se další šelma,...
Daniel 7:11...jsem uviděl, jak ta šelma byla zabita a její tělo vydáno zkáze v plamenech. Ostatní šelmy směly ještě...
Daniel 10:6...a přepásaného na bocích pásem z ryzího zlataTělo měl jako z chrysolitu, tvář jako blesk, oči jako...
Matouš 5:29... aby zahynul jeden tvůj úd, než aby celé tvé tělo bylo uvrženo do pekla. Svádí-li tvá pravá ruka,...
Matouš 5:30... aby zahynul jeden tvůj úd, než aby celé tvé tělo přišlo do pekla. Také bylo řečeno: ‚Kdo chce zapudit...
Matouš 6:22...kde máš poklad, budeš mít i srdce. Oko je lampou těla. Je-li tvé oko štědré, celé tvé tělo bude jasné. Je-li...
Matouš 6:23...bude jasné. Je-li však tvé oko lakomé, celé tvé tělo bude temné. Jestliže je světlo v tobě tmou, jak veliká...
Matouš 6:25...říkám: Nemějte starost o svůj život ani o své tělo - co budete jíst a pít a co si oblečete. Není snad...
Matouš 10:28...ze střech! Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou. Raději se bojte Toho, který...
Matouš 14:12...matce. Později přišli Janovi učedníci, vzali tělo a pochovali je. Potom šli a pověděli to Ježíšovi. Když...
Matouš 16:17..." řekl mu na to Ježíš. "Tohle ti totiž nezjevilo tělo a krev, ale můj Otec v nebesích. A ti říkám, že jsi...
Matouš 19:5... přilne ke své manželce a ti dva budou jedno tělo'? A tak nejsou dva, ale jedno tělo. Co Bůh spojil,...
Matouš 19:6...jedno tělo'? A tak nejsou dva, ale jedno tělo. Co Bůh spojil, člověče nerozděluj." Namítli mu: "Proč...
Matouš 26:12...vždycky mít nebudete. Když mi tato žena polila tělo mastí, připravila na pohřeb. Amen, říkám vám, že...
Matouš 26:26...učedníkům se slovy: "Vezměte a jezte; toto je  tělo." Potom vzal kalich, vzdal díky a podal jim ho se...
Matouš 26:41...nepodlehli pokušení. Duch je odhodlaný, ale tělo malátné." Odešel podruhé a modlil se: "Otče můj,...
Matouš 27:52...se třásla, skály pukaly, hroby se otvíralytěla mnoha zesnulých svatých vstala. Ti pak po jeho...
Matouš 27:58...učedníkem. Šel Piláta požádat o Ježíšovo tělo a Pilát mu nechal tělo vydat. Josef tělo vzal, zavinul...
Matouš 27:59...tělo a Pilát mu nechal tělo vydat. Josef tělo vzal, zavinul do čistého plátna a pochoval do svého...
Marek 5:29...uzdravena." Její krvácení ihned přestalo a na těle pocítila, že byla z toho trápení uzdravena. Ježíš v...
Marek 6:29...o tom uslyšeli jeho učedníci, přišli, vzali jeho tělo a pohřbili ho. Potom se apoštolové sešli k Ježíšovi a...
Marek 10:8... přilne ke své manželce a ti dva budou jedno tělo.' A tak nejsou dva, ale jedno tělo. Co Bůh spojil,...
Marek 14:8... Ona udělala, co mohla. Předem pomazala  tělo k pohřbu. Amen, říkám vám, že kdekoli na celém světě...
Marek 14:22... lámal a dal jim ho se slovy: "Vezměte, to je  tělo." Potom vzal kalich, vzdal díky, podal jim ho a pili z...
Marek 14:38...nepodlehli pokušení. Duch je odhodlaný, ale tělo malátné." Znovu odešel a modlil se týmiž slovy...
Marek 14:51...ale následoval oblečen jen kusem plátna na holém těle. Chytili ho, ale on tam to plátno nechal a utekl nahý...
Marek 15:43...osmělil, přišel za Pilátem a požádal o Ježíšovo tělo. Pilát se podivil, že Ježíš zemřel. Zavolal setníka...
Marek 15:45... Když se o tom od setníka přesvědčil, daroval tělo Josefovi. Ten nakoupil plátno, sňal tělo z kříže,...
Marek 15:46...daroval tělo Josefovi. Ten nakoupil plátno, sňal tělo z kříže, ovinul je plátnem a pochoval do hrobu...
Lukáš 11:34... aby příchozí viděli světlo. Tvé oko je lampou těla. Je-li tvé oko štědré, celé tvé tělo je jasné. Když je...
Lukáš 11:36... světlo v tobě není tmou. Když bude celé tvé tělo jasné a žádná jeho část nebude temná, pak bude celé...
Lukáš 12:4...přátelům, říkám: Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo a potom nemají, co by udělali víc. Ukážu vám, koho se...
Lukáš 12:22...vám, nemějte starost o svůj život ani o své tělo - co budete jíst a co si oblečete. Život je přece víc...
Lukáš 12:23...a co si oblečete. Život je přece víc než jídlotělo víc než oblečení. Podívejte se na havrany. Nesejí ani...
Lukáš 22:19...díky, lámal a dal jim ho se slovy: "To je  tělo, které se dává za vás. To čiňte na mou památku." Právě...
Lukáš 23:52...království. Šel za Pilátem a vyžádal si Ježíšovo tělo. Sňal je, zavinul do plátna a pochoval ho do vytesané...
Lukáš 23:55...přišly z Galileje. Viděly hrob i to, jak bylo tělo pochováno. Vrátily se domů, připravily vonné oleje a...
Lukáš 24:3...odvalený od hrobu, a když vešly dovnitř, nenašly tělo Pána Ježíše. Nevěděly, co si o tom myslet, když vtom...
Lukáš 24:23...z našich žen. Ráno byly u hrobu a nenašly jeho tělo. Pak přišly a říkaly, že dokonce měly vidění. Andělé...
Jan 1:13...jméno. Takoví nejsou narozeni z krve, ani z vůle těla, ani z vůle muže, ale z Boha. To Slovo se stalo tělem...
Jan 1:14... ani z vůle muže, ale z Boha. To Slovo se stalo tělem a přišlo žít mezi nás. Spatřili jsme jeho slávu,...
Jan 2:21...za tři dny?" (On ale mluvil o chrámu svého těla. Když byl potom vzkříšen z mrtvých, jeho učedníci si...
Jan 3:6...vejít do Božího království. Co se narodilotěla, je tělo; co se narodilo z Ducha, je duch. Nediv se,...
Jan 6:51... bude žít navěky. Chléb, který dám , je  tělo, které dám za život světa." Židé se mezi sebou začali...
Jan 6:52...začali hádat: "Jak nám tenhle může dát jíst své tělo?" Ježíš jim ale řekl: "Amen, amen, říkám vám:...
Jan 6:53...řekl: "Amen, amen, říkám vám: Nebudete-li jíst tělo Syna člověka a pít jeho krev, nemáte v sobě život. Kdo...
Jan 6:54...a pít jeho krev, nemáte v sobě život. Kdo  tělo a pije mou krev, věčný život a ho vzkřísím v...
Jan 6:55...věčný život a ho vzkřísím v poslední den.  tělo je opravdu pokrm a krev je opravdu nápoj. Kdo ...
Jan 6:56...pokrm a krev je opravdu nápoj. Kdo  tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a v něm. Jako ...
Jan 6:63...tam, kde byl dříve? Duch je ten, kdo dává živottělo nedokáže nic. Slova, která vám mluvím, jsou Duch a...
Jan 19:31...významnou sobotu. Židovští představení nechtěli, aby těla zůstala na křížích do soboty, a tak...
Jan 19:38...pak požádal Piláta, aby mohl sejmout Ježíšovo tělo z kříže. Pilát svolil, a tak přišel a sňal Ježíšovo...
Jan 19:40...myrhy a aloe, okolo sta liber. Vzali Ježíšovo tělo a podle židovského pohřebního zvyku je zavinuli do...
Jan 20:12...do hrobu a na místě, kde předtím leželo Ježíšovo tělo, uviděla sedět dva anděly v bílém rouchu, jednoho u...
Skutky 2:26... srdce je šťastné, můj jazyk zpívá, také  tělo v naději odpočívá. Nenecháš v záhrobí duši mou, svého...
Skutky 2:31...říkal, že jeho duše nezůstane v záhrobí a jeho tělo nepodlehne rozkladu, předvídal tedy Mesiášovo...
Skutky 9:40... poklekl a modlil se. Potom se obrátil k jejímu tělu a řekl: "Tabito, vstaň!" Otevřela oči, a když uviděla...
Skutky 19:12... Lidé dokonce odnášeli šátky a zástěry z jeho těla na nemocné; nemoci je opouštěly a zlí duchové...
Římanům 1:3...Písmech. Toto evangelium je o jeho Synu - který tělem pocházel z Davidova semene, Duchem svatým však byl...
Římanům 1:24... po níž v srdci toužili, aby si navzájem prznili těla, když vyměnili Boží pravdu za lež a ctili stvoření a...
Římanům 2:28...je jím zjevně, a pravá obřízka není ta zjevná na těle. Skutečným Židem je ten, kdo je jím v nitru a srdce...
Římanům 4:19...ve víře při pohledu na své nemohoucí tělo a na neplodnost Sářina lůna. Nepochyboval nevěřícně o...
Římanům 6:6...naše staré bylo ukřižováno s ním, aby hříšné tělo pozbylo moci, abychom již dále nesloužili hříchu. (Kdo...
Římanům 6:12...Ježíši. Nenechte proto ve svých smrtelných tělech vládnout hřích, nepodléhejte jeho žádostem. Své údy...
Římanům 7:4...tak je tomu s vámi, bratři moji. Skrze Kristovo tělo jste pro Zákon mrtví a můžete se oddat jinému, totiž...
Římanům 7:24...člověk! Kdo vysvobodí z tohoto smrtelného těla? Díky Bohu - on to udělá skrze Ježíše Krista, našeho...
Římanům 7:25...sobě tedy svou myslí sloužím Zákonu Božímu, ale tělem zákonu hříchu. A proto již není žádné odsouzení pro...
Římanům 8:3...hříchu a smrti. Co bylo pro Zákon kvůli slabosti těla nemožné, to vykonal Bůh: Poslal svého vlastního Syna,...
Římanům 8:4...Zákona byl naplněn na nás, kdo nežijeme podle těla, ale podle Ducha. Lidé těla myslí na věci těla, ale...
Římanům 8:5... kdo nežijeme podle těla, ale podle Ducha. Lidé těla myslí na věci těla, ale lidé Ducha na věci Ducha....
Římanům 8:8...nemůže být poddáno Božímu zákonu. Ti, kdo žijítěle, se tedy Bohu líbit nemohou. Přebývá-li však ve vás...
Římanům 8:9...Přebývá-li však ve vás Boží Duch, pak nežijetetěle, ale v Duchu. Kdo nemá Kristova Ducha, ten není jeho....
Římanům 8:10...ten není jeho. Je-li Kristus ve vás, pak je sice tělo kvůli hříchu mrtvé, ale duch žije díky spravedlnosti....
Římanům 8:11...z mrtvých Krista, obživí i vaše smrtelná těla svým Duchem, který ve vás přebývá. Nuže, bratři,...
Římanům 8:12... Nuže, bratři, nejsme nikterak povinni žít podle těla. Žijete-li podle těla, zemřete; umrtvujete-li skutky...
Římanům 8:13...nikterak povinni žít podle těla. Žijete-li podle těla, zemřete; umrtvujete-li skutky těla Duchem, budete žít...
Římanům 8:23...přijetí za syny, to jest vykoupení svého těla. Byli jsme totiž spaseni nadějí. Naděje, kterou je...
Římanům 9:8..." To znamená, že Božími dětmi nejsou děti těla, ale za símě se počítají děti zaslíbení. Šlo totiž...
Římanům 12:4...víry, kterou mu Bůh udělil. Jako máme v jednom těle mnoho údů, ale všechny údy nemají stejný úkol, tak i...
Římanům 12:5... tak i nás je mnoho, ale v Kristu jsme jedno tělo a jako jednotlivé údy patříme k sobě navzájem. Podle...
1. Korintským 5:3...to spáchal, ze svého středu? Ačkoli jsem od vás tělem daleko, v duchu jsem s vámi a ohledně toho, kdo to...
1. Korintským 5:5... Tehdy dotyčného vydejte satanovi k záhubě těla, aby jeho duch byl spasen v Pánův den. Vaše chlubení...
1. Korintským 6:13...a břicho jídlu - Bůh jednou zruší obojí." Budižtělo však nepatří smilstvu, ale Pánu a Pán tělu. Tentýž Bůh...
1. Korintským 6:15... vzkřísí svou mocí i nás. Copak nevíte, že vaše těla jsou Kristovými údy? Mohu snad vzít údy Kristovy a...
1. Korintským 6:16... že kdo se spojuje s nevěstkou, je s jedno tělo? Vždyť Písmo říká: "Ti dva budou jedno tělo." Kdo se...
1. Korintským 6:18...smilstvem! Žádný jiný lidský hřích se netýká těla; kdo ale smilní, hřeší proti vlastnímu tělu. Copak...
1. Korintským 6:19...proti vlastnímu tělu. Copak nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha svatého, který je ve vás a kterého...
1. Korintským 6:20...sami sobě; byli jste draze vykoupeni! Proto svým tělem vzdávejte čest Bohu. Pokud jde o to, jak jste psali:...
1. Korintským 7:4...povinnost, stejně jako žena svému muži. Ženino tělo nepatří , ale manželovi, stejně jako mužovo tělo...
1. Korintským 7:34...dívka se stará o věci svého Pána, aby byla svatá tělem i duchem, ale vdaná se stará o věci světa, aby se...
1. Korintským 9:27... ne jako bych rozrážel jen vzduch. Raději své tělo tužím a podmaňuji, abych snad, když kážu druhým, sám...
1. Korintským 10:16...lámeme - není to snad společenství Kristova těla? Jako je jeden chléb, tak jsme jedno tělo. I když je...
1. Korintským 10:17...těla? Jako je jeden chléb, tak jsme jedno tělo. I když je nás mnoho, sdílíme jeden chléb. Všimněte si...
1. Korintským 11:24...chléb, vzdal díky a lámal se slovy: "Toto je  tělo, které se dává za vás. To čiňte na mou památku." Právě...
1. Korintským 11:27...způsobem, takový se proviní proti Pánově tělu a krvi. každý sám sebe prověří, než bude jíst z...
1. Korintským 11:29...a pije, aniž by si uvědomoval, že jde o Pánovo tělo, takový a pije své vlastní odsouzení. To proto je...
1. Korintským 12:12...obdarovává každého jednotlivě, jak sám chceTělo tvoří jeden celek, i když se skládá z mnoha částí; i...
1. Korintským 12:13... všichni jsme jedním Duchem pokřtěni do téhož těla a jeden Duch se nám všem stal nápojem. Tělo se přece...
1. Korintským 12:14...těla a jeden Duch se nám všem stal nápojemTělo se přece neskládá z jedné části, ale z mnoha. Kdyby...
1. Korintským 12:15...Kdyby noha řekla: "Když nejsem ruka, nepatřím do těla," nepatří snad kvůli tomu do těla? A kdyby ucho řeklo:...
1. Korintským 12:16...kdyby ucho řeklo: "Když nejsem oko, nepatřím do těla," nepatří snad kvůli tomu do těla? Kdyby bylo celé...
1. Korintským 12:17...nepatří snad kvůli tomu do těla? Kdyby bylo celé tělo okem, kam by se poděl sluch? Kdyby bylo celé sluchem,...
1. Korintským 12:18...celé sluchem, kam by se poděl čich? Bůh ale dal tělu různé části, každou jednotlivou tak, jak chtěl. Kdyby...
1. Korintským 12:19...všichni byli jednou částí, kam by se podělo tělo? A tak je sice mnoho částí, tvoří však jedno tělo...
1. Korintským 12:20...A tak je sice mnoho částí, tvoří však jedno tělo. Oko nemůže říci ruce: "Nepotřebuji ," stejně jako...
1. Korintským 12:22..." Naopak! Mnohem spíše jsou potřebné ty části těla, které vypadají slabší. Těch částí těla, které...
1. Korintským 12:23...ty části těla, které vypadají slabší. Těch částí těla, které považujeme za méně ctihodné, si o to více...
1. Korintským 12:24...ty slušné části nepotřebují. Bůh ale složil tělo tak, že dal větší pozornost těm podřadnějším, aby v...
1. Korintským 12:25... že dal větší pozornost těm podřadnějším, abytěle nevládlo rozdělení, ale aby si jeho jednotlivé části...
1. Korintským 12:27... všechny části se s radují. Vy jste tedy tělo Kristovo a jednotlivě jeho části. Bůh v církvi...
1. Korintským 13:3...rozdal vše, co mám, kdybych dal i vlastní tělo, abych se proslavil, bez lásky je mi to k ničemu....
1. Korintským 15:35..."Jak budou mrtví vzkříšeni? A v jakém přijdou těle?" Blázne! To, co seješ, neožije, dokud to nezemře...
1. Korintským 15:37... neožije, dokud to nezemře. A co seješ? Ne to tělo, které vyroste, ale holé zrno - třeba zrno pšenice...
1. Korintským 15:38...zrno pšenice nebo nějaké jiné. Bůh mu pak dává tělo, jak sám chce, každému z těch semen jeho vlastní tělo....
1. Korintským 15:39... každému z těch semen jeho vlastní tělo. Není tělo jako tělo. Jiné je tělo lidské, jiné tělo zvířecí,...
1. Korintským 15:40... jiné tělo ptačí a jiné zase rybí. Jsou také těla nebeská a těla pozemská; ale jiná je sláva nebeských a...
1. Korintským 15:42...to také se zmrtvýchvstáním. Pohřbívá se smrtelné tělo, křísí se nesmrtelné. Pohřbívá se odpudivé, křísí se...
1. Korintským 15:44...se bezvládné, křísí se mocné. Pohřbívá se tělo přirozené, křísí se tělo duchovní. Je-li přirozené...
1. Korintským 15:50...i obraz toho nebeského. Říkám vám, bratři, že tělo a krev nemůže mít podíl na Božím království a...
2. Korintským 4:10...sráženi, ale nejsme zničeni. Stále na vlastním těle zakoušíme Ježíšovu smrt, aby byl na našem těle zjeven...
2. Korintským 4:11...vydáváni na smrt, aby byl na našem smrtelném těle zjeven také Ježíšův život. V nás tedy působí smrt, ale...
2. Korintským 5:6...důvěru, i když víme, že dokud jsme doma v tomto těle, nejsme doma u Pána. Žijeme totiž vírou, a ne viděním...
2. Korintským 5:8... a ne viděním. S touto smělou důvěrou rádi své tělo opustíme, abychom byli doma u Pána. tedy...
2. Korintským 5:10... aby každý z nás dostal odplatu za to, cotěle vykonal, to bylo dobré anebo zlé. Víme, co je to...
2. Korintským 7:1...taková zaslíbení, očistěme se od každé poskvrny těla i ducha a posvěcujme se v bázni Boží. Přijměte nás....
2. Korintským 10:2...troufnout na ty, kdo si myslí, že žijeme podle těla. Žijeme sice v těle, ale nebojujeme podle těla...
2. Korintským 10:3...si myslí, že žijeme podle těla. Žijeme sicetěle, ale nebojujeme podle těla. Zbraně našeho boje nejsou...
2. Korintským 12:2...lety vytržen do třetího nebe - nevím, zdatěle nebo mimo tělo, to Bůh. A vím, že ten člověk -...
2. Korintským 12:3... to Bůh. A vím, že ten člověk - nevím, zdatěle nebo bez těla, to Bůh - byl vytržen do ráje, kde...
2. Korintským 12:7...zjevení příliš nestoupla do hlavy, byl mi dán do těla osten, satanův posel, který sráží, abych si o sobě...
Galatským 1:16...mezi pohany. Nespěchal jsem se tehdy poradittělem a krví, ani jsem nešel do Jeruzaléma za těmi, kdo se...
Galatským 2:20... - Kristus žije ve mně! Svůj život v tomto těle žiji ve víře v Božího Syna, který si zamiloval a...
Galatským 3:3...jste o rozum? Začali jste Duchem, a teď končíte tělem? Tolik jste prožili - bylo to k ničemu, úplně k...
Galatským 4:23... Ten z otrokyně se ale narodil jen podle těla, kdežto ten ze svobodné skrze zaslíbení. Je to...
Galatským 4:29...Dnes je to stejné jako tehdy: ten narozený podle těla pronásleduje narozeného podle Ducha. Co ale říká...
Galatským 5:17...Žijte Duchem, a nepodlehnete tělesným sklonůmTělesné sklony míří proti Duchu a Duch proti tělu; navzájem...
Galatským 6:8... Člověk sklidí to, co zasel. Kdo zasívá pro své tělo, sklidí z těla záhubu; kdo zasívá pro Ducha, sklidí z...
Galatským 6:13...po vás obřízku, jen aby se mohli pochlubit vaším tělem. se však nechci chlubit vůbec ničím - kromě kříže...
Galatským 6:17... s tím nadále nikdo neobtěžuje. Jizvy na mém těle jsou znamením, že patřím Ježíši. Milost našeho Pána...
Efeským 1:23...a jako hlavu všeho jej dal církvi, která je jeho tělem, totiž plností Toho, který naplňuje všechno ve všech....
Efeským 2:3...všichni jsme kdysi spolu s nimi podléhali svým tělesným žádostem. Plnili jsme přání těla a mysli, a tak...
Efeským 2:11...se jim věnovali. Pamatujte, že pokud jdetělo, byli jste původně pohané (které ti, kdo patří k...
Efeským 2:15...a zbořil hradbu, která je rozdělovala. Vlastním tělem zrušil nepřátelství, totiž Zákon spočívající v...
Efeským 2:16...člověka. Takto nám přinesl pokoj. V jednom těle usmířil oba tábory s Bohem, když svým křížem ukončil...
Efeským 3:6...skrze evangelium spoludědicové, součásti téhož těla a spoluúčastníci jeho zaslíbení v Kristu Ježíši....
Efeským 4:4...jednotu Ducha, spojeni poutem pokoje. Je jedno tělo a jeden Duch, jedna naděje, k níž jsme byli povoláni,...
Efeským 4:12...přípravu svatých k dílu služby, aby se Kristovo tělo budovalo, abychom nakonec všichni dospěli k jednotě...
Efeským 4:16...růst v Krista, který je hlavou. Z něj celé tělo, spojené a svázané pomocí všech tkání, roste a buduje...
Efeským 4:25...jeden druhému pravdu" - jsme přece údy téhož těla! "Hněváte-li se, nehřešte;" zkroťte svůj hněv, než...
Efeským 5:23... jako je Kristus hlavou církve, která je jeho tělem a on jejím zachráncem. Jako se tedy církev poddává...
Efeským 5:28...tak musí muži milovat své ženy jako svá vlastní těla. Kdo miluje svou ženu, miluje sám sebe. Nikdo nikdy...
Efeským 5:29... miluje sám sebe. Nikdo nikdy neměl své vlastní tělo v nenávisti, ale každý je živí a opatruje, tak jako...
Efeským 5:30...jako Kristus svou církev. Jsme přece údy jeho těla. "Proto muž opouští otce i matku - aby přilnul ke své...
Efeským 5:31...ke své manželce, aby se ti dva stali jedním tělem." Toto je veliké tajemství; však mluvím o Kristu a...
Efeským 6:12...úkladům. Náš zápas totiž není proti krvitělu, ale proti vládám, mocnostem a světovládcům přítomné...
Filipským 1:20... ale že nyní, tak jako vždy, bude na mém těle veřejně oslaven Kristus, skrze život anebo smrt....
Filipským 1:22... a umřít - to je zisk! Zůstanu-li naživu v tomto těle, znamená to pro plodnou práci. Proto nevím, čemu...
Filipským 1:24...Kristem, což je zdaleka nejlepší; zůstat v tomto těle je ale potřebnější kvůli vám. Proto vím jistě, že tu...
Filipským 2:8... vzal na sebe lidskou podobu. Ocitl setěle jako člověk, ponížil se a byl poslušný, a to k...
Filipským 3:3... chlubíme se Kristem Ježíšem a nespoléháme na tělo. Vždyť právě bych mohl spoléhat na tělo. Zdá-li se...
Filipským 3:4...na tělo. Vždyť právě bych mohl spoléhat na tělo. Zdá-li se někomu, že může spoléhat na tělo, bych...
Filipským 3:21...- Pána Ježíše Krista. Ten promění naše ubohé tělo do podoby jeho slavného těla, a to mocí, kterou je...
Koloským 1:18...je přede vším a jím všechno stojí. On je hlavou těla církve, on je počátek a prvorozený z mrtvých, aby tak...
Koloským 1:22...nepřátelští, nyní již usmířil. Ve svém lidském těle podstoupil smrt, aby vás před sebou postavil svaté,...
Koloským 1:24...raduji ve svých utrpeních pro vás, neboť na svém těle nesu část Kristových soužení, jež nést jeho tělo,...
Koloským 2:5...neklamal přesvědčivými řečmi. Ačkoli jsem totiž tělem vzdálený, v duchu jsem s vámi a raduji se, když vidím...
Koloským 2:13... Ano, i vás, mrtvé v hříších a neobřízce vašeho těla, spolu s ním obživil: odpustil nám všechny viny a...
Koloským 2:19...tělesnou myslí a nedrží se Hlavy, z níž celé tělo, zásobované a propojené klouby a tkáněmi, roste Božím...
Koloským 2:23... Pro svou okázalou nábožnost, falešnou pokorutělesné odříkání sice působí zdáním moudrosti, ale nemají...
Koloským 3:15...pokoj - právě k němu jste byli povoláni v jednom těle. Buďte vděční. Slovo Kristovo ve vás přebývá v...
1. Tesalonickým 2:17... Bratři, bez vás jsme na čas osaměli, i když jen tělem, nikoli srdcem. O to horlivěji jsme se snažili setkat...
1. Tesalonickým 4:4...se smilstvu. Každý se naučte zacházet se svým tělem v posvěcení a úctě, nikoli v žádostivé vášni jako...
1. Tesalonickým 5:23...vás cele posvětí a zachová vašeho ducha, dušitělo zcela bez úhony do příchodu našeho Pána Ježíše...
1. Timoteus 3:16...zbožnosti je bezesporu veliké: On byl zjeventěle, ospravedlněn v Duchu, ukázán andělům, zvěstován...
Židům 2:14...mi dal Bůh." A protože děti jsou si příbuzné tělem a krví, právě tak se i on stal člověkem, aby svou...
Židům 3:17...čtyřicet let? Kdo jiný než ti hříšníci, jejichž těla padla na poušti? A komu odpřisáhl, že nevkročí do jeho...
Židům 10:5..."Oběti ani dary sis nepřál, místo toho jsi mi tělo připravil; zápaly a oběti za hřích neoblíbil sis...
Židům 10:10...jsme jednou provždy posvěceni skrze obětování těla Ježíše Krista. Každý kněz denně pokračuje v bohoslužbě...
Židům 10:20... kterou nám otevřel skrze oponu, to jest jeho tělo. Máme také velikého kněze nad Božím domem...
Židům 10:22... se srdcem očištěným od špatného svědomí a s tělem omytým čistou vodou. Držme se neochvějné naděje,...
Židům 13:3...nimi; pamatujte na trpící jako ti, kdo také mají tělo. Manželství si všichni váží a manželské lože je...
Židům 13:11...z něhož nemají právo jíst ti, kdo slouží stánkuTěla zvířat, jejichž krev přináší velekněz do nejsvětější...
Jakub 2:26...a potom je poslala pryč jinudy? Takže: jako je tělo bez ducha mrtvé, stejně tak je mrtvá i víra bez skutků...
Jakub 3:3...je zkrotili, můžeme pak ovládat celé jejich tělo. I mohutné lodě hnané prudkým větrem řídí malé...
Jakub 3:6...les. I jazyk je oheň! Mezi všemi orgány našeho těla představuje jazyk svět zla. Poskvrňuje celé tělo a...
Jakub 5:3... Ta rez bude svědčit proti vám a stráví vaše těla jako oheň. Nahromadili jste si poklad pro poslední...
1. Petr 2:24...Tomu, který soudí spravedlivě. On sám na svém těle vzal naše hříchy na kříž, abychom zemřeli hříchům a...
1. Petr 3:18...nespravedlivých, aby vás přivedl k Bohu. V těle podstoupil smrt, ale v Duchu dostal život. Tehdy...
1. Petr 4:1...andělé, vlády i moci. I Kristus podstoupil tělesné utrpení, a tak se stejným odhodláním vyzbrojte i vy...
1. Petr 4:2...skoncoval s hříchem, takže zbytek svého životatěle nevěnuje lidským tužbám, ale Boží vůli. máme...
1. Petr 4:6...těm, kdo jsou mrtví - ačkoli byli jako lidétěle odsouzeni, v Duchu jsou živí u Boha. Všemu nadešel...
2. Petr 1:14...burcovat vás a upomínat, neboť vím, že stan mého těla bude brzy složen, jak mi oznámil náš Pán Ježíš Kristus...
1. Jan 2:16... nemá v sobě lásku k Otci. Svět je samá touha těla, touha očí, namyšlenost života - nic z toho není z...
1. Jan 4:2...duch, který vyznává Ježíše Krista přišléhotěle, je z Boha. Žádný duch, který Ježíše nevyznává, ovšem...
2. Jan 1:7... kteří nevyznávají Ježíše Krista přišléhotěle. Každý takový je bludař a antikrist. Proto si dejte...
Juda 1:8...ohně. Stejně tak tito blouznivci przní své tělo, nedbají na Pánovu vládu a vysmívají se nebeským...
Juda 1:9...Michael, když se s ďáblem přel o Mojžíšovo tělo, neodvážil se vynést potupný rozsudek, ale řekl:...
Juda 1:23...obezřetně - se vám oškliví i šaty poskvrněné tělem! Tomu, který moc uchránit vás před pádem a dovést...
Zjevení 17:16...ji zpustošit a obrat donaha; budou požírat její tělo a spálí ji ohněm. Neboť Bůh vložil do jejich srdcí,...
Zjevení 18:13... mouku i pšenici; dobytek, ovce, koně i vozy; a těla i duše lidí. "Sklizeň, po níž jsi prahla, opustila,...
Zjevení 19:18...se k hostině velikého Boha, abyste jedli těla králů, těla vojevůdců, těla silných, těla koní i těch,...
Zjevení 19:21...seděl na koni. Všichni ptáci se nasytili jejich těly. Potom jsem uviděl anděla sestupujícího z nebe, který...

Slova obsahující tělo: chtělo (1) nechtělo (1) rozpouštělo (1) spouštělo (1) tělo (179) zachtělo (4)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |