Tělesným

Hledám varianty 'tělesným' [ tělesnými (1) tělesným (3) tělesných (4) tělesný (3) tělesnou (6) tělesní (3) tělesnému (1) tělesného (1) tělesné (15) tělesná (1) ]. Nalezeno 37 veršù.
Leviticus 21:17...potomek v budoucích pokoleních, který by měl tělesnou vadu, nesmí přistoupit, aby přinesl pokrm svého...
Leviticus 21:18...přinesl pokrm svého Boha. Nepřistoupí nikdotělesnou vadou: nikdo slepý či chromý, zohyzděný či...
Leviticus 21:21... Nikdo ze semene kněze Árona, kdo by měl tělesnou vadu, se nepřiblíží, aby přinesl ohnivé oběti...
1. Samuel 22:14...jako David? Vždyť je to králův zeť, velitel tvé tělesné stráže a požívá úcty tvého domu. Copak jsem se o...
2. Samuel 23:23... ale Trojici se nevyrovnal. David mu svěřil svou tělesnou stráž. Ke Třicítce patřili: Asael, bratr Joábův,...
1. Letopisů 11:25...Trojici se nevyrovnal. Jemu David svěřil svou tělesnou stráž. Další udatní hrdinové byli: Asael, bratr...
Job 10:4...a záměry ničemů vítáš s úsměvem? Copak máš oči tělesné? Pohledem smrtelníka díváš se? Copak jsou tvé dny...
Lukáš 3:22...otevřelo se nebe a Duch svatý na něj sestoupiltělesné podobě jako holubice. Z nebe tehdy zazněl hlas: "Ty...
Římanům 4:1...potvrzujeme. Co na to řekneme? Co získal náš tělesný praotec Abraham? Kdyby byl Abraham uznán za...
Římanům 7:14...hrozný. Víme, že Zákon je duchovní, ale jsem tělesný, zaprodaný hříchu. Sám nerozumím tomu, co dělám;...
Římanům 8:6...na věci těla, ale lidé Ducha na věci DuchaTělesné smýšlení vede ke smrti, ale smýšlení Ducha k životu...
Římanům 8:7...ke smrti, ale smýšlení Ducha k životu a pokojiTělesné smýšlení je Bohu nepřátelské, neboť není a ani...
Římanům 9:3...od Krista ve prospěch svých bratrů, svých tělesných příbuzných, Izraelitů! Jim totiž patří synovství,...
Římanům 13:14... ne ve svárech a závisti. Místo starostítělesné touhy se oblečte do Pána Ježíše Krista. Přijímejte...
1. Korintským 3:1... nemohl mluvit jako s duchovními, ale jakotělesnými, jako s nemluvňaty v Kristu. Krmil jsem vás...
1. Korintským 3:3...snést a ani dosud nemůžete, neboť jste stále tělesní. Copak nejste tělesní a nechodíte po lidských...
1. Korintským 10:18...je nás mnoho, sdílíme jeden chléb. Všimněte si tělesného Izraele: copak ti, kdo jedí z obětí, nesdílejí...
2. Korintským 1:12...u vás žili v ryzosti a upřímnosti Boží, netělesné moudrosti, ale v Boží milosti. Nepíšeme vám přece...
2. Korintským 5:16...tělesně. I na Krista jsme kdysi měli tělesný názor, teď ho ale známe jinak. Kdo je v Kristu,...
2. Korintským 10:4...nebojujeme podle těla. Zbraně našeho boje nejsou tělesné, ale od Boha mají sílu k boření hradeb. Jimi boříme...
Galatským 4:13...Jak víte, na začátku jsem vám kázal evangeliumtělesné slabosti. I když můj stav byl pro vás zkouškou,...
Galatským 5:16...Říkám vám: Žijte Duchem, a nepodlehnete tělesným sklonům. Tělesné sklony míří proti Duchu a Duch...
Galatským 5:17...Žijte Duchem, a nepodlehnete tělesným sklonůmTělesné sklony míří proti Duchu a Duch proti tělu; navzájem...
Efeským 2:3...všichni jsme kdysi spolu s nimi podléhali svým tělesným žádostem. Plnili jsme přání těla a mysli, a tak...
Koloským 2:11... již nelze vykonat ručně; jde o odložení tělesné přirozenosti, o obřízku Kristovu. Křtem jste spolu...
Koloským 2:18...svými viděními, nesmyslně se pyšní svou vlastní tělesnou myslí a nedrží se Hlavy, z níž celé tělo,...
Koloským 2:23... Pro svou okázalou nábožnost, falešnou pokorutělesné odříkání sice působí zdáním moudrosti, ale nemají...
1. Timoteus 4:8...báje odmítej a raději se cvič ve zbožnostiTělesné cvičení skrovný užitek, ale zbožnost je užitečná...
Židům 7:16...jiný kněz, podobný Melchisedechovi, ne podle tělesných pravidel Zákona, ale podle moci nesmrtelného...
Židům 9:10...toho, kdo se bohoslužby účastní. Všechna ta tělesná pravidla o pokrmech, nápojích a různých omýváních...
Židům 12:9...děti, leda nevlastní. Když jsme si vážili svých tělesných otců, kteří nás vychovávali, neměli bychom se tím...
1. Petr 2:11...a přistěhovalci, a tak vás vyzývám: Zdržujte se tělesných žádostí, jež ohrožují duši, a veďte mezi pohany...
1. Petr 3:21... který nám teď přináší záchranu - nejde o omytí tělesné špíny, ale o závazek dobrého svědomí před Bohem -...
1. Petr 4:1...andělé, vlády i moci. I Kristus podstoupil tělesné utrpení, a tak se stejným odhodláním vyzbrojte i vy...
2. Petr 2:10... zvláště pak ty, kdo se podvolují nečistému tělesnému chtíči a přezírají Pánovu vládu. Tito samolibí...
2. Petr 2:18...tma. Když honosně řeční o marnostech, lákají tělesným chtíčem a nestydatostmi lidi, kteří právě unikli...
Juda 1:19...bezbožnými choutkami. To jsou ti rozvracečitělesní lidé bez Ducha. Ale vy, milovaní, budujte svůj...

Slova obsahující tělesným: tělesným (3) tělesnými (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |