Těle

Hledám varianty 'těle' [ těly (1) tělům (1) tělu (11) tělo (179) tělem (25) tělech (1) těle (50) těla (83) těl (1) ]. Nalezeny 303 verše.
Genesis 2:21... vzal jedno z jeho žeber a zaplnil to místo tělem. Z onoho žebra, které vzal z Adama, pak Hospodin Bůh...
Genesis 2:23...řekl: "To je konečně ona: kost z mých kostítělo z mého těla! Bude se nazývat manželkou, neboť je vzata...
Genesis 2:24...- aby přilnul ke své manželce a stali se jedním tělem. Oba dva, muž i jeho žena, byli nazí a nestyděli se....
Genesis 15:11...proti druhé; ptáky však neroztínal. K mrtvým tělům se snášeli dravci, ale Abram je odháněl. Když pak...
Genesis 17:13...za tvé peníze. Tak bude smlouva na tvém těle smlouvou věčnou. Neobřezanec mužského pohlaví, jenž by...
Genesis 17:24... jak mu to řekl Bůh. Abrahamovo neobřezané tělo bylo obřezáno, když mu bylo devadesát devět let....
Genesis 17:25... když mu bylo devadesát devět let. Neobřezané tělo jeho syna Izmaele bylo obřezáno, když mu bylo třináct...
Genesis 29:14...se stalo, Lában mu řekl: "Opravdu jsi krevtělo!" Když pak u něj Jákob zůstal celý měsíc, Lában mu...
Genesis 37:27...na něj ruce - vždyť je to náš bratr, naše tělo!" A bratři ho poslechli. Když je ti midiánští...
Genesis 47:18...pánu. Jak pán vidí, nezbylo nám nic než naše tělo a naše půda. To ti máme i s naší půdou umírat před...
Exodus 4:7...odtud vytáhl, byla znovu zdravá jako zbytek jeho těla! "Když ti neuvěří a neposlechnou první znamení, uvěří...
Exodus 30:32...můj olej svatého pomazání. Nebude se lít na tělo kteréhokoli člověka a neuděláte žádný olej podobného...
Leviticus 13:13...ho prohlédne: Pokrylo-li malomocenství celé jeho tělo, prohlásí postiženého za čistého - jestliže všechno...
Leviticus 14:9...ostatní ochlupení. Vypere si oděv, omyje si tělo vodou a bude čistý. Osmého dne pak vezme dva beránky...
Leviticus 15:3...jeho výtoku platí toto: výtok z jeho těla uniká nebo se v jeho těle zadržuje, bude pro tento...
Leviticus 15:13...ještě sedm dní. Vypere si oděv, omyje si tělo pramenitou vodou a bude čistý. Osmého dne si vezme dvě...
Leviticus 15:16... Muž, který by měl výron semene, si omyje celé tělo vodou a bude nečistý do večera. Každý oděv i...
Leviticus 15:19... do večera. Trpí-li žena výtokem krvetěla, bude kvůli svému krvácení oddělena po sedm dní. Každý...
Leviticus 16:4... Jsou to svatá roucha; než je oblékne, omyje si tělo vodou. Od izraelské obce Áron přijme dva kozly k oběti...
Leviticus 16:24... a nechá je tam. Když si na svatém místě omyje tělo vodou, oblékne si svá původní roucha a vyjde, aby...
Leviticus 16:26...kozla k Azazelovi, si vypere oděv a omyje si tělo vodou; teprve pak smí vejít do tábora. Býka oběti za...
Leviticus 16:28...ten, kdo je spálil, si vypere oděv a omyje si tělo vodou; teprve pak smí vejít do tábora. Stane se vám to...
Leviticus 17:11... kdo krev, vyvrhnu z jeho lidu. Vždyť život těla je v krvi! Proto jsem vám ji určil na oltář, k...
Leviticus 17:16...pak bude čistý. Pokud si však oděv nevyperetělo neomyje, ponese vinu." Hospodin promluvil k...
Leviticus 19:28...a nezkracuj si vousy na bradě. Nedělejte si na těle smuteční jizvy ani žádné tetování. jsem Hospodin....
Leviticus 21:5...zastřihávat vousy na bradě ani si dělat jizvy na těle. jsou svatí svému Bohu a neznesvěcují jméno svého...
Leviticus 22:6... Nebude jíst ze svatých darů, pokud si neomyje tělo vodou. Jakmile zapadne slunce, bude čistý a bude moci...
Numeri 8:7...pokropíš je vodou rozhřešení a oni si oholí celé tělo břitvou a vyperou si oděv. Tak budou očištěni. ...
Numeri 12:12...není jako mrtvý plod, co vyšel z lůna matkytělem napůl zetlelým!" Mojžíš tedy volal k Hospodinu:...
Numeri 19:7...ta jalovice. Kněz si pak vypere oděv, omyje si tělo vodou a teprve potom vejde do tábora. do večera...
Numeri 19:8...spálil, si vypere oděv ve vodě a omyje si tělo vodou. do večera však bude nečistý. Někdo čistý...
Numeri 19:13...očišťovat, pak čistý nebude. Kdokoli se dotkne těla mrtvého člověka a neočistí se, poskvrnil Hospodinův...
Deuteronomium 21:23...zločin a bude popraven pověšením na kůl, jeho tělo nezůstane na kůlu. Musíš je pochovat ještě téhož dne,...
Jozue 8:29...na kůlu. Když slunce zapadalo, Jozue dal jeho tělo sejmout z kůlu a pohodili je u vchodu do městské brány...
Soudců 9:2...vládl jeden muž?' Pamatujte, že jsem vaše krevtělo." Bratři jeho matky to všechno o něm pověděli...
1. Samuel 17:44... "Pojď ke mně," hulákal na Davida, "a nechám tvé tělo ptákům a divoké zvěři!" David mu ale odpověděl: "Ty...
1. Samuel 21:6...- jako obvykle, když jsem na válečné výpravěTěla mládenců jsou svatá i při běžné výpravě, tím spíše...
1. Samuel 31:10...lidem. Jeho výzbroj uložili v chrámu Aštarottělo přibili na hradbu Bet-šanu. Když se obyvatelé...
1. Samuel 31:12...vyrazili a šli celou noc. Sňali Saulovo tělo i těla jeho synů z betšanské hradby, vrátili se do...
2. Samuel 5:1...do Hebronu se slovy: "Hle, jsme tvá krevtělo! za časů našeho krále Saula jsi vodíval Izrael do...
2. Samuel 19:13...králově návratu domů? Jste bratři, krevtělo - proč máte být při návratu krále poslední? A pokud...
2. Samuel 19:14...jde o Amasu, tomu vyřiďte: Nejsi snad krevtělo? Bůh potrestá a ještě mi přidá, jestli se...
2. Samuel 20:11... Jeden z Joábových mužů stál nad tím mrtvým tělem a volal: "Kdo rád Joába a kdo je pro Davida - za...
1. Královská 13:22...ti řekl: ‚Nic tam nejez ani nepij.' Proto tvé tělo nebude pochováno v hrobě tvých otců!" Když Boží muž...
1. Královská 13:24... Na cestě ho ale potkal lev a zabil ho. Jeho tělo pak leželo přes cestu a osel stál u něj. Také lev stál...
1. Královská 13:29...ji nesežral ani neroztrhal osla. Prorok zvedl tělo Božího muže, naložil ho na osla a vezl zpět. Dovezl ho...
1. Královská 13:30...do svého města, aby ho oplakal a pohřbil. Jeho tělo pochoval do svého hrobu. "Ach, bratře můj!" naříkali...
2. Královská 4:34...oči, dlaně na dlaně. Jak na něm ležel, chlapcovo tělo se zahřálo. Potom se zvedl a přecházel po domě sem a...
2. Královská 5:10..."Jdi a sedmkrát se omyj v Jordánu. Tak se tvé tělo uzdraví a budeš čistý." Námana to tak popudilo, že šel...
2. Královská 5:14...ponořil v Jordánu, jak mu Boží muž řekl, a jeho tělo se uzdravilo - bylo čisté jako tělo malého chlapce!...
2. Královská 6:30...obcházel hradby, lidé si všimli, že na holém těle pytlovinu. " Bůh potrestá a ještě mi přidá,"...
2. Královská 9:36...skrze jeho služebníka Eliáše Tišbejského: ‚Tělo Jezábel budou žrát psi z celého jizreelského okolí....
2. Královská 23:30...se tam objevil. Jeho služebníci převezli jeho tělo na voze z Megida do Jeruzaléma, kde ho pochovali. Lid...
1. Letopisů 10:12...bojovníci vyrazili na cestu. Sňali Saulovo tělo i těla jeho synů, přinesli je zpět do Jábeše a...
1. Letopisů 11:1...k Davidovi do Hebronu. "Hle, jsme tvá krevtělo!" prohlásili. " za časů krále Saula jsi vodíval...
Job 2:5... "Zkus ale vztáhnout ruku a sáhnout mu na tělo a kosti - uvidíš, že ti pak bude do očí zlořečit!"...
Job 4:15... Duch se mi tehdy mihnul před tváří, chlupy na těle se mi zježily. Zastavil se, podobu ale nešlo rozeznat,...
Job 6:12...v životě? Copak je síla z kamene? Copak je  tělo bronzové? Copak si mohu nějak pomoci? Teď, když ...
Job 7:5...se táhne a se převaluji sem a tam do ránaTělo mám červy a strupy pokryté, rány na kůži mám zhnisané....
Job 12:10...každého tvora, je v dech každého lidského těla. Což neumí ucho rozlišovat slova, jako umí jazyk pokrm...
Job 14:22... zda budou nicotní. Jediné, co cítí, je bolesttěle, v duši oplakává jenom sám sebe." Elifaz Temanský mu...
Job 16:8... Zničils i nejbližší! Vrásky na mém těle svědčí proti mně, vyhublost vstává a obviňuje ....
Job 19:26...postaví. I kdyby ze kůži sedřeli, ve svém těle Boha uvidím. ho uvidím vlastníma očima, ne někdo...
Job 30:30...šakaly, vydávám skřeky se pštrosy. Kůže na těle mi zčernala, v kostech mi plane horečka. Truchlivě...
Job 33:25...jámy neklesne, nalezl jsem za něj výkupné!' Jeho tělo se pak jako dítě uzdraví, do dnů svého mládí se náhle...
Job 41:15...šíje a předchází ho děs. Svaly mu pevně drží na těle, tvrdé jak slitina - nezachvějí se. Srdce tvrdé na...
Žalmy 16:9... srdce je šťastné, můj jazyk zpívá, také  tělo v bezpečí odpočívá. Nenecháš v hrobě duši mou, nevydáš...
Žalmy 27:2...strach? Když na útokem táhnou bídáci, aby  tělo zhltali, moji nepřátelé a protivníci sami vrávorají...
Žalmy 38:8...jsou v jednom ohni, jediné zdravé místo mitěle nezbylo. Bezmocný jsem a tolik zdrcen, úzkostí sténám,...
Žalmy 44:26... na útlak náš? Do prachu naše duše klesají, naše těla leží na zemi. Povstaň a pomoz nám - nás vykoupí...
Žalmy 49:15...Ráno pak poctiví pošlapají je, když jejich tělo bude v hrobě hnít daleko od jejich slavných obydlí....
Žalmy 63:2... Bože, duše žízní po tobě! Po tobě dychtí tělo jak suchá země prahnoucí po vodě. Kéž bych ve...
Žalmy 73:4...blahobyt ničemných: Žádnou bolestí se netrápítělo mají vypasené, bez vady. Lidské strádání sami neznají,...
Žalmy 73:26...S tebou netoužím po ničem na zemi! I když  tělo i srdce strádají, Bůh je síla, můj podíl navěky!...
Žalmy 79:2...sutiny! Mrtvoly tvých služebníků nechali ptákůmtěla tvých věrných dali šelmám žrát. Jejich krev po...
Žalmy 84:3...vyhlíží k Hospodinovým nádvořím. srdcetělo volají živému Bohu vstříc! Vždyť i ten vrabec domov ...
Žalmy 109:18...oblékal si proklínání, jak voda se mu vsáklo do těla, vniklo mu do kostí jako mast. ho to prokletí...
Žalmy 109:24...větrem unášen. Od postu se mi chvějí kolena,  tělo hubne a sesychá. Lidem jsem jenom pro posměch,...
Žalmy 119:120...ničemy na zemi, a proto miluji tvá svědectví.  Tělo se mi chvěje hrůzou před tebou - v úžasu hledím na...
Přísloví 3:8...cti Hospodina a vyvaruj se zla! To přinese tvému tělu zdraví, celé tvé nitro to občerství. Uctívej Hospodina...
Přísloví 4:22...jsou těm, kdo je nacházejí, celému jejich tělu zdraví dávají: Především dobře chraň své srdce - právě...
Přísloví 5:11... Nakonec bolestí řvát budeš, tvůj život, tvé tělo bude zmařeno: "Proč jen jsem nenáviděl poučení,...
Přísloví 14:30...je ukvapený, dělá hlouposti. Krotké srdce dodává tělu na životě, závist je ale jako kostižer. Kdo utiskuje...
Přísloví 16:24...jako plástev medu, jak balzám na duši, celému tělu lék. Cesta se člověku může zdát správná, nakonec však...
Kazatel 11:10...k srdci nepřipouštěj a všechny potíže drž si od těla - vždyť dětství a mládí je marnost prchavá! Pamatuj...
Izaiáš 17:4... V ten den Jákobova sláva uvadne a jeho vypasené tělo vyhubne. Bude to, jako když se o žni sklízí obilí,...
Izaiáš 31:3...jsou jen lidé, a ne Bůh, jejich koně pouhé tělo, a ne duch. Jakmile Hospodin rukou pohrozí, zhroutí se...
Jeremiáš 9:24... kdy zúčtuji se všemi, kdo jsou obřezáni na těle - s Egyptem, Judou, Edomem, s Amonci, Moábem a se...
Jeremiáš 13:22...množství tvých vin ti zvedli sukně a zprznili ti tělo! Může si Habešan změnit barvu kůže anebo leopard své...
Jeremiáš 41:9...medu." A tak je nechal a nepobil je s ostatnímiTěla všech zavražděných Išmael naházel za Gedaliášem do...
Pláč 3:4...a znovu, celý den obrací ruku proti mněTělo i kůži sedřel mi, rozdrtil kosti na padrť. Ohradil ...
Pláč 4:7...tu bývali čistější než sníh, nad mléko bělejšíTěla měli ruměná jako rubíny, jako by byli ze safíru...
Ezechiel 1:11...všechny dotýkaly navzájem a dvěma si přikrývaly tělo. Každá se pohybovala přímo vpřed. Kamkoli zamířil Duch...
Ezechiel 1:23...nich měla ještě dvě křídla, jimiž si přikrývala tělo. Slyšel jsem zvuk jejich křídel jako zvuk mohutných...
Ezechiel 10:12... tam jela kola a cestou nezatáčela. Celá jejich těla včetně zad, rukou a křídel byla kolem dokola plná očí...
Ezechiel 11:19...a do nitra jim vložím nového ducha. Vezmu jimtěla srdce z kamene a dám jim srdce z masa, aby se řídili...
Ezechiel 36:26...a do nitra vám vložím nového ducha. Vezmu vámtěla srdce z kamene a dám vám srdce z masa. Vložím vám do...
Ezechiel 44:7...jste cizince s neobřezaným srdcem a neobřezaným tělem do svatyně, a tak znesvěcovali můj chrám, zatímco...
Ezechiel 44:9...Žádný cizinec s neobřezaným srdcem a neobřezaným tělem nesmí vstoupit do svatyně, včetně všech cizinců...
Daniel 4:30... Byl odehnán pryč od lidí, jedl trávu jako býktělo měl mokré od rosy, mu narostly vlasy jako orlí peří...
Daniel 5:21... Žil mezi divokými osly, jedl trávu jako býktělo měl mokré od rosy, než poznal, že nad lidským...
Daniel 7:5...tři žebra a bylo řečeno: "Vstaň, sežer mnoho těl!" Díval jsem se dál a hle, objevila se další šelma,...
Daniel 7:11...jsem uviděl, jak ta šelma byla zabita a její tělo vydáno zkáze v plamenech. Ostatní šelmy směly ještě...
Daniel 10:6...a přepásaného na bocích pásem z ryzího zlataTělo měl jako z chrysolitu, tvář jako blesk, oči jako...
Matouš 5:29... aby zahynul jeden tvůj úd, než aby celé tvé tělo bylo uvrženo do pekla. Svádí-li tvá pravá ruka,...
Matouš 5:30... aby zahynul jeden tvůj úd, než aby celé tvé tělo přišlo do pekla. Také bylo řečeno: ‚Kdo chce zapudit...
Matouš 6:22...kde máš poklad, budeš mít i srdce. Oko je lampou těla. Je-li tvé oko štědré, celé tvé tělo bude jasné. Je-li...
Matouš 6:23...bude jasné. Je-li však tvé oko lakomé, celé tvé tělo bude temné. Jestliže je světlo v tobě tmou, jak veliká...
Matouš 6:25...říkám: Nemějte starost o svůj život ani o své tělo - co budete jíst a pít a co si oblečete. Není snad...
Matouš 10:28...ze střech! Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou. Raději se bojte Toho, který...
Matouš 14:12...matce. Později přišli Janovi učedníci, vzali tělo a pochovali je. Potom šli a pověděli to Ježíšovi. Když...
Matouš 16:17..." řekl mu na to Ježíš. "Tohle ti totiž nezjevilo tělo a krev, ale můj Otec v nebesích. A ti říkám, že jsi...
Matouš 19:5... přilne ke své manželce a ti dva budou jedno tělo'? A tak nejsou dva, ale jedno tělo. Co Bůh spojil,...
Matouš 19:6...jedno tělo'? A tak nejsou dva, ale jedno tělo. Co Bůh spojil, člověče nerozděluj." Namítli mu: "Proč...
Matouš 26:12...vždycky mít nebudete. Když mi tato žena polila tělo mastí, připravila na pohřeb. Amen, říkám vám, že...
Matouš 26:26...učedníkům se slovy: "Vezměte a jezte; toto je  tělo." Potom vzal kalich, vzdal díky a podal jim ho se...
Matouš 26:41...nepodlehli pokušení. Duch je odhodlaný, ale tělo malátné." Odešel podruhé a modlil se: "Otče můj,...
Matouš 27:52...se třásla, skály pukaly, hroby se otvíralytěla mnoha zesnulých svatých vstala. Ti pak po jeho...
Matouš 27:58...učedníkem. Šel Piláta požádat o Ježíšovo tělo a Pilát mu nechal tělo vydat. Josef tělo vzal, zavinul...
Matouš 27:59...tělo a Pilát mu nechal tělo vydat. Josef tělo vzal, zavinul do čistého plátna a pochoval do svého...
Marek 5:29...uzdravena." Její krvácení ihned přestalo a na těle pocítila, že byla z toho trápení uzdravena. Ježíš v...
Marek 6:29...o tom uslyšeli jeho učedníci, přišli, vzali jeho tělo a pohřbili ho. Potom se apoštolové sešli k Ježíšovi a...
Marek 10:8... přilne ke své manželce a ti dva budou jedno tělo.' A tak nejsou dva, ale jedno tělo. Co Bůh spojil,...
Marek 14:8... Ona udělala, co mohla. Předem pomazala  tělo k pohřbu. Amen, říkám vám, že kdekoli na celém světě...
Marek 14:22... lámal a dal jim ho se slovy: "Vezměte, to je  tělo." Potom vzal kalich, vzdal díky, podal jim ho a pili z...
Marek 14:38...nepodlehli pokušení. Duch je odhodlaný, ale tělo malátné." Znovu odešel a modlil se týmiž slovy...
Marek 14:51...ale následoval oblečen jen kusem plátna na holém těle. Chytili ho, ale on tam to plátno nechal a utekl nahý...
Marek 15:43...osmělil, přišel za Pilátem a požádal o Ježíšovo tělo. Pilát se podivil, že Ježíš zemřel. Zavolal setníka...
Marek 15:45... Když se o tom od setníka přesvědčil, daroval tělo Josefovi. Ten nakoupil plátno, sňal tělo z kříže,...
Marek 15:46...daroval tělo Josefovi. Ten nakoupil plátno, sňal tělo z kříže, ovinul je plátnem a pochoval do hrobu...
Lukáš 11:34... aby příchozí viděli světlo. Tvé oko je lampou těla. Je-li tvé oko štědré, celé tvé tělo je jasné. Když je...
Lukáš 11:36... světlo v tobě není tmou. Když bude celé tvé tělo jasné a žádná jeho část nebude temná, pak bude celé...
Lukáš 12:4...přátelům, říkám: Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo a potom nemají, co by udělali víc. Ukážu vám, koho se...
Lukáš 12:22...vám, nemějte starost o svůj život ani o své tělo - co budete jíst a co si oblečete. Život je přece víc...
Lukáš 12:23...a co si oblečete. Život je přece víc než jídlotělo víc než oblečení. Podívejte se na havrany. Nesejí ani...
Lukáš 22:19...díky, lámal a dal jim ho se slovy: "To je  tělo, které se dává za vás. To čiňte na mou památku." Právě...
Lukáš 23:52...království. Šel za Pilátem a vyžádal si Ježíšovo tělo. Sňal je, zavinul do plátna a pochoval ho do vytesané...
Lukáš 23:55...přišly z Galileje. Viděly hrob i to, jak bylo tělo pochováno. Vrátily se domů, připravily vonné oleje a...
Lukáš 24:3...odvalený od hrobu, a když vešly dovnitř, nenašly tělo Pána Ježíše. Nevěděly, co si o tom myslet, když vtom...
Lukáš 24:23...z našich žen. Ráno byly u hrobu a nenašly jeho tělo. Pak přišly a říkaly, že dokonce měly vidění. Andělé...
Jan 1:13...jméno. Takoví nejsou narozeni z krve, ani z vůle těla, ani z vůle muže, ale z Boha. To Slovo se stalo tělem...
Jan 1:14... ani z vůle muže, ale z Boha. To Slovo se stalo tělem a přišlo žít mezi nás. Spatřili jsme jeho slávu,...
Jan 2:21...za tři dny?" (On ale mluvil o chrámu svého těla. Když byl potom vzkříšen z mrtvých, jeho učedníci si...
Jan 3:6...vejít do Božího království. Co se narodilotěla, je tělo; co se narodilo z Ducha, je duch. Nediv se,...
Jan 6:51... bude žít navěky. Chléb, který dám , je  tělo, které dám za život světa." Židé se mezi sebou začali...
Jan 6:52...začali hádat: "Jak nám tenhle může dát jíst své tělo?" Ježíš jim ale řekl: "Amen, amen, říkám vám:...
Jan 6:53...řekl: "Amen, amen, říkám vám: Nebudete-li jíst tělo Syna člověka a pít jeho krev, nemáte v sobě život. Kdo...
Jan 6:54...a pít jeho krev, nemáte v sobě život. Kdo  tělo a pije mou krev, věčný život a ho vzkřísím v...
Jan 6:55...věčný život a ho vzkřísím v poslední den.  tělo je opravdu pokrm a krev je opravdu nápoj. Kdo ...
Jan 6:56...pokrm a krev je opravdu nápoj. Kdo  tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a v něm. Jako ...
Jan 6:63...tam, kde byl dříve? Duch je ten, kdo dává živottělo nedokáže nic. Slova, která vám mluvím, jsou Duch a...
Jan 19:31...významnou sobotu. Židovští představení nechtěli, aby těla zůstala na křížích do soboty, a tak...
Jan 19:38...pak požádal Piláta, aby mohl sejmout Ježíšovo tělo z kříže. Pilát svolil, a tak přišel a sňal Ježíšovo...
Jan 19:40...myrhy a aloe, okolo sta liber. Vzali Ježíšovo tělo a podle židovského pohřebního zvyku je zavinuli do...
Jan 20:12...do hrobu a na místě, kde předtím leželo Ježíšovo tělo, uviděla sedět dva anděly v bílém rouchu, jednoho u...
Skutky 2:26... srdce je šťastné, můj jazyk zpívá, také  tělo v naději odpočívá. Nenecháš v záhrobí duši mou, svého...
Skutky 2:31...říkal, že jeho duše nezůstane v záhrobí a jeho tělo nepodlehne rozkladu, předvídal tedy Mesiášovo...
Skutky 9:40... poklekl a modlil se. Potom se obrátil k jejímu tělu a řekl: "Tabito, vstaň!" Otevřela oči, a když uviděla...
Skutky 19:12... Lidé dokonce odnášeli šátky a zástěry z jeho těla na nemocné; nemoci je opouštěly a zlí duchové...
Římanům 1:3...Písmech. Toto evangelium je o jeho Synu - který tělem pocházel z Davidova semene, Duchem svatým však byl...
Římanům 1:24... po níž v srdci toužili, aby si navzájem prznili těla, když vyměnili Boží pravdu za lež a ctili stvoření a...
Římanům 2:28...je jím zjevně, a pravá obřízka není ta zjevná na těle. Skutečným Židem je ten, kdo je jím v nitru a srdce...
Římanům 4:19...ve víře při pohledu na své nemohoucí tělo a na neplodnost Sářina lůna. Nepochyboval nevěřícně o...
Římanům 6:6...naše staré bylo ukřižováno s ním, aby hříšné tělo pozbylo moci, abychom již dále nesloužili hříchu. (Kdo...
Římanům 6:12...Ježíši. Nenechte proto ve svých smrtelných tělech vládnout hřích, nepodléhejte jeho žádostem. Své údy...
Římanům 7:4...tak je tomu s vámi, bratři moji. Skrze Kristovo tělo jste pro Zákon mrtví a můžete se oddat jinému, totiž...
Římanům 7:24...člověk! Kdo vysvobodí z tohoto smrtelného těla? Díky Bohu - on to udělá skrze Ježíše Krista, našeho...
Římanům 7:25...sobě tedy svou myslí sloužím Zákonu Božímu, ale tělem zákonu hříchu. A proto již není žádné odsouzení pro...
Římanům 8:3...hříchu a smrti. Co bylo pro Zákon kvůli slabosti těla nemožné, to vykonal Bůh: Poslal svého vlastního Syna,...
Římanům 8:4...Zákona byl naplněn na nás, kdo nežijeme podle těla, ale podle Ducha. Lidé těla myslí na věci těla, ale...
Římanům 8:5... kdo nežijeme podle těla, ale podle Ducha. Lidé těla myslí na věci těla, ale lidé Ducha na věci Ducha....
Římanům 8:8...nemůže být poddáno Božímu zákonu. Ti, kdo žijítěle, se tedy Bohu líbit nemohou. Přebývá-li však ve vás...
Římanům 8:9...Přebývá-li však ve vás Boží Duch, pak nežijetetěle, ale v Duchu. Kdo nemá Kristova Ducha, ten není jeho....
Římanům 8:10...ten není jeho. Je-li Kristus ve vás, pak je sice tělo kvůli hříchu mrtvé, ale duch žije díky spravedlnosti....
Římanům 8:11...z mrtvých Krista, obživí i vaše smrtelná těla svým Duchem, který ve vás přebývá. Nuže, bratři,...
Římanům 8:12... Nuže, bratři, nejsme nikterak povinni žít podle těla. Žijete-li podle těla, zemřete; umrtvujete-li skutky...
Římanům 8:13...nikterak povinni žít podle těla. Žijete-li podle těla, zemřete; umrtvujete-li skutky těla Duchem, budete žít...
Římanům 8:23...přijetí za syny, to jest vykoupení svého těla. Byli jsme totiž spaseni nadějí. Naděje, kterou je...
Římanům 9:8..." To znamená, že Božími dětmi nejsou děti těla, ale za símě se počítají děti zaslíbení. Šlo totiž...
Římanům 12:4...víry, kterou mu Bůh udělil. Jako máme v jednom těle mnoho údů, ale všechny údy nemají stejný úkol, tak i...
Římanům 12:5... tak i nás je mnoho, ale v Kristu jsme jedno tělo a jako jednotlivé údy patříme k sobě navzájem. Podle...
1. Korintským 5:3...to spáchal, ze svého středu? Ačkoli jsem od vás tělem daleko, v duchu jsem s vámi a ohledně toho, kdo to...
1. Korintským 5:5... Tehdy dotyčného vydejte satanovi k záhubě těla, aby jeho duch byl spasen v Pánův den. Vaše chlubení...
1. Korintským 6:13...a břicho jídlu - Bůh jednou zruší obojí." Budižtělo však nepatří smilstvu, ale Pánu a Pán tělu. Tentýž Bůh...
1. Korintským 6:15... vzkřísí svou mocí i nás. Copak nevíte, že vaše těla jsou Kristovými údy? Mohu snad vzít údy Kristovy a...
1. Korintským 6:16... že kdo se spojuje s nevěstkou, je s jedno tělo? Vždyť Písmo říká: "Ti dva budou jedno tělo." Kdo se...
1. Korintským 6:18...smilstvem! Žádný jiný lidský hřích se netýká těla; kdo ale smilní, hřeší proti vlastnímu tělu. Copak...
1. Korintským 6:19...proti vlastnímu tělu. Copak nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha svatého, který je ve vás a kterého...
1. Korintským 6:20...sami sobě; byli jste draze vykoupeni! Proto svým tělem vzdávejte čest Bohu. Pokud jde o to, jak jste psali:...
1. Korintským 7:4...povinnost, stejně jako žena svému muži. Ženino tělo nepatří , ale manželovi, stejně jako mužovo tělo...
1. Korintským 7:34...dívka se stará o věci svého Pána, aby byla svatá tělem i duchem, ale vdaná se stará o věci světa, aby se...
1. Korintským 9:27... ne jako bych rozrážel jen vzduch. Raději své tělo tužím a podmaňuji, abych snad, když kážu druhým, sám...
1. Korintským 10:16...lámeme - není to snad společenství Kristova těla? Jako je jeden chléb, tak jsme jedno tělo. I když je...
1. Korintským 10:17...těla? Jako je jeden chléb, tak jsme jedno tělo. I když je nás mnoho, sdílíme jeden chléb. Všimněte si...
1. Korintským 11:24...chléb, vzdal díky a lámal se slovy: "Toto je  tělo, které se dává za vás. To čiňte na mou památku." Právě...
1. Korintským 11:27...způsobem, takový se proviní proti Pánově tělu a krvi. každý sám sebe prověří, než bude jíst z...
1. Korintským 11:29...a pije, aniž by si uvědomoval, že jde o Pánovo tělo, takový a pije své vlastní odsouzení. To proto je...
1. Korintským 12:12...obdarovává každého jednotlivě, jak sám chceTělo tvoří jeden celek, i když se skládá z mnoha částí; i...
1. Korintským 12:13... všichni jsme jedním Duchem pokřtěni do téhož těla a jeden Duch se nám všem stal nápojem. Tělo se přece...
1. Korintským 12:14...těla a jeden Duch se nám všem stal nápojemTělo se přece neskládá z jedné části, ale z mnoha. Kdyby...
1. Korintským 12:15...Kdyby noha řekla: "Když nejsem ruka, nepatřím do těla," nepatří snad kvůli tomu do těla? A kdyby ucho řeklo:...
1. Korintským 12:16...kdyby ucho řeklo: "Když nejsem oko, nepatřím do těla," nepatří snad kvůli tomu do těla? Kdyby bylo celé...
1. Korintským 12:17...nepatří snad kvůli tomu do těla? Kdyby bylo celé tělo okem, kam by se poděl sluch? Kdyby bylo celé sluchem,...
1. Korintským 12:18...celé sluchem, kam by se poděl čich? Bůh ale dal tělu různé části, každou jednotlivou tak, jak chtěl. Kdyby...
1. Korintským 12:19...všichni byli jednou částí, kam by se podělo tělo? A tak je sice mnoho částí, tvoří však jedno tělo...
1. Korintským 12:20...A tak je sice mnoho částí, tvoří však jedno tělo. Oko nemůže říci ruce: "Nepotřebuji ," stejně jako...
1. Korintským 12:22..." Naopak! Mnohem spíše jsou potřebné ty části těla, které vypadají slabší. Těch částí těla, které...
1. Korintským 12:23...ty části těla, které vypadají slabší. Těch částí těla, které považujeme za méně ctihodné, si o to více...
1. Korintským 12:24...ty slušné části nepotřebují. Bůh ale složil tělo tak, že dal větší pozornost těm podřadnějším, aby v...
1. Korintským 12:25... že dal větší pozornost těm podřadnějším, abytěle nevládlo rozdělení, ale aby si jeho jednotlivé části...
1. Korintským 12:27... všechny části se s radují. Vy jste tedy tělo Kristovo a jednotlivě jeho části. Bůh v církvi...
1. Korintským 13:3...rozdal vše, co mám, kdybych dal i vlastní tělo, abych se proslavil, bez lásky je mi to k ničemu....
1. Korintským 15:35..."Jak budou mrtví vzkříšeni? A v jakém přijdou těle?" Blázne! To, co seješ, neožije, dokud to nezemře...
1. Korintským 15:37... neožije, dokud to nezemře. A co seješ? Ne to tělo, které vyroste, ale holé zrno - třeba zrno pšenice...
1. Korintským 15:38...zrno pšenice nebo nějaké jiné. Bůh mu pak dává tělo, jak sám chce, každému z těch semen jeho vlastní tělo....
1. Korintským 15:39... každému z těch semen jeho vlastní tělo. Není tělo jako tělo. Jiné je tělo lidské, jiné tělo zvířecí,...
1. Korintským 15:40... jiné tělo ptačí a jiné zase rybí. Jsou také těla nebeská a těla pozemská; ale jiná je sláva nebeských a...
1. Korintským 15:42...to také se zmrtvýchvstáním. Pohřbívá se smrtelné tělo, křísí se nesmrtelné. Pohřbívá se odpudivé, křísí se...
1. Korintským 15:44...se bezvládné, křísí se mocné. Pohřbívá se tělo přirozené, křísí se tělo duchovní. Je-li přirozené...
1. Korintským 15:50...i obraz toho nebeského. Říkám vám, bratři, že tělo a krev nemůže mít podíl na Božím království a...
2. Korintským 4:10...sráženi, ale nejsme zničeni. Stále na vlastním těle zakoušíme Ježíšovu smrt, aby byl na našem těle zjeven...
2. Korintským 4:11...vydáváni na smrt, aby byl na našem smrtelném těle zjeven také Ježíšův život. V nás tedy působí smrt, ale...
2. Korintským 5:6...důvěru, i když víme, že dokud jsme doma v tomto těle, nejsme doma u Pána. Žijeme totiž vírou, a ne viděním...
2. Korintským 5:8... a ne viděním. S touto smělou důvěrou rádi své tělo opustíme, abychom byli doma u Pána. tedy...
2. Korintským 5:10... aby každý z nás dostal odplatu za to, cotěle vykonal, to bylo dobré anebo zlé. Víme, co je to...
2. Korintským 7:1...taková zaslíbení, očistěme se od každé poskvrny těla i ducha a posvěcujme se v bázni Boží. Přijměte nás....
2. Korintským 10:2...troufnout na ty, kdo si myslí, že žijeme podle těla. Žijeme sice v těle, ale nebojujeme podle těla...
2. Korintským 10:3...si myslí, že žijeme podle těla. Žijeme sicetěle, ale nebojujeme podle těla. Zbraně našeho boje nejsou...
2. Korintským 12:2...lety vytržen do třetího nebe - nevím, zdatěle nebo mimo tělo, to Bůh. A vím, že ten člověk -...
2. Korintským 12:3... to Bůh. A vím, že ten člověk - nevím, zdatěle nebo bez těla, to Bůh - byl vytržen do ráje, kde...
2. Korintským 12:7...zjevení příliš nestoupla do hlavy, byl mi dán do těla osten, satanův posel, který sráží, abych si o sobě...
Galatským 1:16...mezi pohany. Nespěchal jsem se tehdy poradittělem a krví, ani jsem nešel do Jeruzaléma za těmi, kdo se...
Galatským 2:20... - Kristus žije ve mně! Svůj život v tomto těle žiji ve víře v Božího Syna, který si zamiloval a...
Galatským 3:3...jste o rozum? Začali jste Duchem, a teď končíte tělem? Tolik jste prožili - bylo to k ničemu, úplně k...
Galatským 4:23... Ten z otrokyně se ale narodil jen podle těla, kdežto ten ze svobodné skrze zaslíbení. Je to...
Galatským 4:29...Dnes je to stejné jako tehdy: ten narozený podle těla pronásleduje narozeného podle Ducha. Co ale říká...
Galatským 5:17...Žijte Duchem, a nepodlehnete tělesným sklonůmTělesné sklony míří proti Duchu a Duch proti tělu; navzájem...
Galatským 6:8... Člověk sklidí to, co zasel. Kdo zasívá pro své tělo, sklidí z těla záhubu; kdo zasívá pro Ducha, sklidí z...
Galatským 6:13...po vás obřízku, jen aby se mohli pochlubit vaším tělem. se však nechci chlubit vůbec ničím - kromě kříže...
Galatským 6:17... s tím nadále nikdo neobtěžuje. Jizvy na mém těle jsou znamením, že patřím Ježíši. Milost našeho Pána...
Efeským 1:23...a jako hlavu všeho jej dal církvi, která je jeho tělem, totiž plností Toho, který naplňuje všechno ve všech....
Efeským 2:3...všichni jsme kdysi spolu s nimi podléhali svým tělesným žádostem. Plnili jsme přání těla a mysli, a tak...
Efeským 2:11...se jim věnovali. Pamatujte, že pokud jdetělo, byli jste původně pohané (které ti, kdo patří k...
Efeským 2:15...a zbořil hradbu, která je rozdělovala. Vlastním tělem zrušil nepřátelství, totiž Zákon spočívající v...
Efeským 2:16...člověka. Takto nám přinesl pokoj. V jednom těle usmířil oba tábory s Bohem, když svým křížem ukončil...
Efeským 3:6...skrze evangelium spoludědicové, součásti téhož těla a spoluúčastníci jeho zaslíbení v Kristu Ježíši....
Efeským 4:4...jednotu Ducha, spojeni poutem pokoje. Je jedno tělo a jeden Duch, jedna naděje, k níž jsme byli povoláni,...
Efeským 4:12...přípravu svatých k dílu služby, aby se Kristovo tělo budovalo, abychom nakonec všichni dospěli k jednotě...
Efeským 4:16...růst v Krista, který je hlavou. Z něj celé tělo, spojené a svázané pomocí všech tkání, roste a buduje...
Efeským 4:25...jeden druhému pravdu" - jsme přece údy téhož těla! "Hněváte-li se, nehřešte;" zkroťte svůj hněv, než...
Efeským 5:23... jako je Kristus hlavou církve, která je jeho tělem a on jejím zachráncem. Jako se tedy církev poddává...
Efeským 5:28...tak musí muži milovat své ženy jako svá vlastní těla. Kdo miluje svou ženu, miluje sám sebe. Nikdo nikdy...
Efeským 5:29... miluje sám sebe. Nikdo nikdy neměl své vlastní tělo v nenávisti, ale každý je živí a opatruje, tak jako...
Efeským 5:30...jako Kristus svou církev. Jsme přece údy jeho těla. "Proto muž opouští otce i matku - aby přilnul ke své...
Efeským 5:31...ke své manželce, aby se ti dva stali jedním tělem." Toto je veliké tajemství; však mluvím o Kristu a...
Efeským 6:12...úkladům. Náš zápas totiž není proti krvitělu, ale proti vládám, mocnostem a světovládcům přítomné...
Filipským 1:20... ale že nyní, tak jako vždy, bude na mém těle veřejně oslaven Kristus, skrze život anebo smrt....
Filipským 1:22... a umřít - to je zisk! Zůstanu-li naživu v tomto těle, znamená to pro plodnou práci. Proto nevím, čemu...
Filipským 1:24...Kristem, což je zdaleka nejlepší; zůstat v tomto těle je ale potřebnější kvůli vám. Proto vím jistě, že tu...
Filipským 2:8... vzal na sebe lidskou podobu. Ocitl setěle jako člověk, ponížil se a byl poslušný, a to k...
Filipským 3:3... chlubíme se Kristem Ježíšem a nespoléháme na tělo. Vždyť právě bych mohl spoléhat na tělo. Zdá-li se...
Filipským 3:4...na tělo. Vždyť právě bych mohl spoléhat na tělo. Zdá-li se někomu, že může spoléhat na tělo, bych...
Filipským 3:21...- Pána Ježíše Krista. Ten promění naše ubohé tělo do podoby jeho slavného těla, a to mocí, kterou je...
Koloským 1:18...je přede vším a jím všechno stojí. On je hlavou těla církve, on je počátek a prvorozený z mrtvých, aby tak...
Koloským 1:22...nepřátelští, nyní již usmířil. Ve svém lidském těle podstoupil smrt, aby vás před sebou postavil svaté,...
Koloským 1:24...raduji ve svých utrpeních pro vás, neboť na svém těle nesu část Kristových soužení, jež nést jeho tělo,...
Koloským 2:5...neklamal přesvědčivými řečmi. Ačkoli jsem totiž tělem vzdálený, v duchu jsem s vámi a raduji se, když vidím...
Koloským 2:13... Ano, i vás, mrtvé v hříších a neobřízce vašeho těla, spolu s ním obživil: odpustil nám všechny viny a...
Koloským 2:19...tělesnou myslí a nedrží se Hlavy, z níž celé tělo, zásobované a propojené klouby a tkáněmi, roste Božím...
Koloským 2:23... Pro svou okázalou nábožnost, falešnou pokorutělesné odříkání sice působí zdáním moudrosti, ale nemají...
Koloským 3:15...pokoj - právě k němu jste byli povoláni v jednom těle. Buďte vděční. Slovo Kristovo ve vás přebývá v...
1. Tesalonickým 2:17... Bratři, bez vás jsme na čas osaměli, i když jen tělem, nikoli srdcem. O to horlivěji jsme se snažili setkat...
1. Tesalonickým 4:4...se smilstvu. Každý se naučte zacházet se svým tělem v posvěcení a úctě, nikoli v žádostivé vášni jako...
1. Tesalonickým 5:23...vás cele posvětí a zachová vašeho ducha, dušitělo zcela bez úhony do příchodu našeho Pána Ježíše...
1. Timoteus 3:16...zbožnosti je bezesporu veliké: On byl zjeventěle, ospravedlněn v Duchu, ukázán andělům, zvěstován...
Židům 2:14...mi dal Bůh." A protože děti jsou si příbuzné tělem a krví, právě tak se i on stal člověkem, aby svou...
Židům 3:17...čtyřicet let? Kdo jiný než ti hříšníci, jejichž těla padla na poušti? A komu odpřisáhl, že nevkročí do jeho...
Židům 10:5..."Oběti ani dary sis nepřál, místo toho jsi mi tělo připravil; zápaly a oběti za hřích neoblíbil sis...
Židům 10:10...jsme jednou provždy posvěceni skrze obětování těla Ježíše Krista. Každý kněz denně pokračuje v bohoslužbě...
Židům 10:20... kterou nám otevřel skrze oponu, to jest jeho tělo. Máme také velikého kněze nad Božím domem...
Židům 10:22... se srdcem očištěným od špatného svědomí a s tělem omytým čistou vodou. Držme se neochvějné naděje,...
Židům 13:3...nimi; pamatujte na trpící jako ti, kdo také mají tělo. Manželství si všichni váží a manželské lože je...
Židům 13:11...z něhož nemají právo jíst ti, kdo slouží stánkuTěla zvířat, jejichž krev přináší velekněz do nejsvětější...
Jakub 2:26...a potom je poslala pryč jinudy? Takže: jako je tělo bez ducha mrtvé, stejně tak je mrtvá i víra bez skutků...
Jakub 3:3...je zkrotili, můžeme pak ovládat celé jejich tělo. I mohutné lodě hnané prudkým větrem řídí malé...
Jakub 3:6...les. I jazyk je oheň! Mezi všemi orgány našeho těla představuje jazyk svět zla. Poskvrňuje celé tělo a...
Jakub 5:3... Ta rez bude svědčit proti vám a stráví vaše těla jako oheň. Nahromadili jste si poklad pro poslední...
1. Petr 2:24...Tomu, který soudí spravedlivě. On sám na svém těle vzal naše hříchy na kříž, abychom zemřeli hříchům a...
1. Petr 3:18...nespravedlivých, aby vás přivedl k Bohu. V těle podstoupil smrt, ale v Duchu dostal život. Tehdy...
1. Petr 4:1...andělé, vlády i moci. I Kristus podstoupil tělesné utrpení, a tak se stejným odhodláním vyzbrojte i vy...
1. Petr 4:2...skoncoval s hříchem, takže zbytek svého životatěle nevěnuje lidským tužbám, ale Boží vůli. máme...
1. Petr 4:6...těm, kdo jsou mrtví - ačkoli byli jako lidétěle odsouzeni, v Duchu jsou živí u Boha. Všemu nadešel...
2. Petr 1:14...burcovat vás a upomínat, neboť vím, že stan mého těla bude brzy složen, jak mi oznámil náš Pán Ježíš Kristus...
1. Jan 2:16... nemá v sobě lásku k Otci. Svět je samá touha těla, touha očí, namyšlenost života - nic z toho není z...
1. Jan 4:2...duch, který vyznává Ježíše Krista přišléhotěle, je z Boha. Žádný duch, který Ježíše nevyznává, ovšem...
2. Jan 1:7... kteří nevyznávají Ježíše Krista přišléhotěle. Každý takový je bludař a antikrist. Proto si dejte...
Juda 1:8...ohně. Stejně tak tito blouznivci przní své tělo, nedbají na Pánovu vládu a vysmívají se nebeským...
Juda 1:9...Michael, když se s ďáblem přel o Mojžíšovo tělo, neodvážil se vynést potupný rozsudek, ale řekl:...
Juda 1:23...obezřetně - se vám oškliví i šaty poskvrněné tělem! Tomu, který moc uchránit vás před pádem a dovést...
Zjevení 17:16...ji zpustošit a obrat donaha; budou požírat její tělo a spálí ji ohněm. Neboť Bůh vložil do jejich srdcí,...
Zjevení 18:13... mouku i pšenici; dobytek, ovce, koně i vozy; a těla i duše lidí. "Sklizeň, po níž jsi prahla, opustila,...
Zjevení 19:18...se k hostině velikého Boha, abyste jedli těla králů, těla vojevůdců, těla silných, těla koní i těch,...
Zjevení 19:21...seděl na koni. Všichni ptáci se nasytili jejich těly. Potom jsem uviděl anděla sestupujícího z nebe, který...

Slova obsahující těle: těle (50) tělech (1) tělem (25) tělesná (1) tělesné (15) tělesně (9) tělesného (1) tělesnému (1) tělesní (3) tělesnost (2) tělesnosti (2) tělesnou (6) tělesný (3) tělesných (4) tělesným (3) tělesnými (1) ztělesněná (1) ztělesnění (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |