Těhotnou

Hledám varianty 'těhotnou' [ těhotným (3) těhotný (1) těhotnou (2) těhotní (2) těhotné (7) těhotná (11) ]. Nalezeno 26 veršù.
Genesis 16:4...tedy s Hagar a ona počala. A když uviděla, že je těhotná, začala svou paní pohrdat. Saraj pak Abramovi...
Genesis 16:5...svou otrokyni do náručí, ale když uviděla, že je těhotná, začala mnou pohrdat. s tebou rozsoudí...
Genesis 16:11...sečíst." Hospodinův anděl řekl: "Hle, jsi těhotná a porodíš syna. Dáš mu jméno Izmael, Bůh slyší,...
Genesis 38:24...jako nevěstka! Dokonce je z toho smilstva těhotná!" Juda řekl: "Vyveďte ji ven, je upálena!" ji...
Genesis 38:25... když vtom poslala svému tchánovi vzkaz: "Jsem těhotná s mužem, jemuž patří tyto věci!" Dodala: "Poznej...
Exodus 21:22...jeho majetkem. Když se budou muži prát a uhodí těhotnou ženu tak, že z vyjde plod, ale k dalšímu...
1. Samuel 4:19...let. Jeho snacha, Pinchasova manželka, byla těhotná a měla rodit. Když uslyšela zprávu, že Boží truhla...
2. Samuel 11:5... že otěhotněla, poslala Davidovi vzkaz: "Jsem těhotná." David vzkázal Joábovi: "Pošli mi Uriáše...
2. Královská 8:12...vypálíš, chlapce pobiješ, nemluvňata utlučeštěhotné rozpářeš." "Co je tvůj služebník?" řekl na to...
2. Královská 15:16...otevřít, vybil celé to město i okolí a všechny těhotné tam rozpáral. Devětatřicátého roku judského krále...
Žalmy 7:15...zhotoví. Na toho, jenž plodí proradnost, jenž těhotný trápením zrodí lež! Ten jámu kopal, ji vyhloubil...
Kazatel 11:5...jako nerozumíš cestě větru anebo zárodku v lůnu těhotné, stejně tak nerozumíš dílu Boha, jenž působí to vše...
Izaiáš 26:17... když jsi je napomínal, šeptali modlitby. Jako těhotná, když porodit, trpí a sténá bolestí, tak jsme na...
Izaiáš 26:18...byli my, tak jsme, Hospodine, trpěli. Byli jsme těhotní, měli jsme bolesti, jen pouhý vítr jsme ale rodili:...
Izaiáš 33:11... praví Hospodin, teď se pozvednu a vyvýšímTěhotní senem, slámu rodíte; ohněm vás pohltí vlastní hněv....
Jeremiáš 20:17...mi matka stala hrobem a břicho zůstalo navždy těhotné? Proč jen jsem vyšel z lůna matčina? Abych zakoušel...
Jeremiáš 31:8...je shromáždím. Mezi nimi i slepce a mrzákytěhotné ženy a rodičky - vrátí se jich sem celé zástupy!...
Ozeáš 14:1...mečem klesnou, jejich maličké utlučou, jejich těhotné rozpářou! Uzdravím jejich odvrácení Vrať se,...
Amos 1:13... toho mám dost! Za to, že v Gileádu rozpárali těhotné, aby rozšiřovali své hranice, zapálím na hradbách...
Matouš 1:18... ale předtím, než se vzali, se ukázalo, že je těhotná z Ducha svatého. Její muž Josef byl spravedlivý, a...
Matouš 24:19...zpátky ani pro plášť. Běda bude v těch dnech těhotným a kojícím. Modlete se, abyste nemuseli utíkat v...
Marek 13:17...se nevrací ani pro plášť. Běda bude v těch dnech těhotným a kojícím. Modlete se, aby to nebylo v zimě...
Lukáš 2:5...zapsat se svou snoubenkou Marií, která byla těhotná. Když tam byli, Marii se naplnil čas k...
Lukáš 21:23...naplní vše, co je psáno. Běda bude v těch dnech těhotným a kojícím, protože na zemi přijde veliké strádání...
1. Tesalonickým 5:3...Bezpečí!" náhle je překvapí záhuba, jako když na těhotnou přijdou bolesti, a nebude úniku. Vy, bratři, ale...
Zjevení 12:2...a na hlavě měla korunu dvanácti hvězd. Byla těhotná a křičela bolestí, neboť začínala rodit. Pak se na...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |