Těch

Hledám varianty 'těch' [ ty (1195) tu (620) tou (59) tomu (347) tom (369) toho (742) to (4255) tím (298) ti (1616) ten (1347) těmi (109) těm (239) těch (452) (364) ta (354) ]. Nalezeno více jak 1000 veršù. Prosím upøesnìte hledání.
Genesis 2:12... Obtéká celou zemi Chavílu, kde je zlato, a zlato země je výborné. Je tam i vonná pryskyřice bdelium a...
Genesis 2:13...a kámen onyx. Druhá řeka se jmenuje Gíchonta obtéká celou zemi Habeš. Třetí řeka se jmenuje Tigris a...
Genesis 2:17...jíst, kromě stromu poznání dobra i zla. Z toho nejez, neboť v den, kdy bys z něj jedl, jistě zemřeš."...
Genesis 3:1...zvířat, která Hospodin Bůh učinil, byl hadTen řekl ženě: "Opravdu vám Bůh zakázal jíst ze všech...
Genesis 3:5...nezemřete! Bůh ale , že jakmile pojítetoho stromu, otevřou se vám oči a budete jako Bůh: budete...
Genesis 3:10...jsi?" volal Hospodin Bůh na AdamaTen odpověděl: "Slyšel jsem v zahradě tvůj hlas a dostal...
Genesis 3:11... protože jsem nahý. Proto jsem se skryl." "Kdo ti řekl, že jsi nahý?" tázal se Bůh. "Nejedl jsi z toho...
Genesis 3:12..."Žena, kterou jsi mi dal, aby byla se mnouta mi dala z toho stromu, a tak jsem jedl." "Cos to...
Genesis 3:15...polezeš po břiše a žrát budeš prach. Rozpoutám ta nepřátelství mezi tebou a ženou i mezi tvým a jejím...
Genesis 3:16...patu." Ženě řekl: "Rozmnožím útrapy tvého těhotenství, své děti budeš rodit v bolestech. Po muži budeš...
Genesis 3:18...svého života z budeš jíst v útrapách; bude ti plodit trní a bodláčí a ty budeš jíst polní byliny. V...
Genesis 4:1...života. Adam se miloval se svou ženou Evouta počala a porodila Kaina. Tehdy řekla: "Získala jsem od...
Genesis 4:7...dobře, pak ve dveřích číhá hřích a dychtí po to. Ty ale máš nad ním panovat." Kain svému bratru řekl:...
Genesis 4:12...kterou jsi prolil! Když budeš obdělávat zem,  ti nedá svoji sílu. Budeš na zemi tulákem a štvancem." "Můj...
Genesis 4:14...a budu se před tebou muset skrývat. Budu na zemi tulákem a štvancem a kdokoli najde, ten zabije!"...
Genesis 4:17...východ od Edenu. Kain se miloval se svou ženouta počala a porodila Chanocha. Postavil město a pojmenoval...
Genesis 4:20...Ada, druhá Cila. Ada porodila Jábala, jenž se stal otcem těch, kdo žijí ve stanech a pasou stáda. Jeho...
Genesis 4:25...Adam se znovu miloval se svou ženouta porodila syna a dala mu jméno Set (to jest Náhrada)....
Genesis 5:29...syna a dal mu jméno Noe, Úleva, neboť řekl: "Ten nám přinese úlevu od těžké dřiny našich rukou, kterou...
Genesis 6:4...trvá jen sto dvacet let." (V oněch dnech, a ta později, se na zemi vyskytovali zrůdní obři. Boží...
Genesis 6:18...na zemi, zahyne. S tebou však uzavřu smlouvu, a tak vejdeš do archy - ty a s tebou tví synové, tvá žena a...
Genesis 6:20...druhů dobytka i z všemožných druhů zemské havěti. Z toho všeho k tobě přijde po páru, abys je zachoval...
Genesis 7:7...vodou, když bylo Noemovi šest set let. Kvůli  vodní záplavě vešel Noe do archy a s ním jeho synové,...
Genesis 7:11...sedmi dnech pak byla země zaplavena vodou. Stalo se to šestistého roku Noemova života, sedmnáctého dne...
Genesis 7:23...člověka po dobytek, drobnou havěť i nebeské ptactvo bylo smeteno ze země. Zůstal jen Noe a ti, kdo s ním...
Genesis 8:7...Noe otevřel okno, jež v arše udělal, a vypustil havrana. Ten vylétal a zase se vracel, dokud voda na...
Genesis 8:16...Bůh k Noemovi promluvil: "Vyjdi z archyty a s tebou tví synové, tvá žena a ženy tvých synů. Vyveď...
Genesis 9:6...každého jeho bratra. Kdo prolije krev člověkatoho krev bude člověkem prolita, neboť k obrazu Božímu...
Genesis 9:22...ve svém stanu. Cham, otec Kanaána, spatřil nahotu svého otce a pověděl o tom oběma svým bratrům venku. Sem...
Genesis 10:11...byly Bábel, Uruk, Akkad a Kalne v zemi Šineár. Z  země pak šel do Asýrie, kde vystavěl Ninive, Rechobot-ír...
Genesis 11:5...rozptýleni po celé zemi!" Hospodin však sestoupil, aby spatřil to město a tu věž, kterou lidští synové...
Genesis 12:1...a ze svého otcovského domu do země, kterou ti ukážu. Učiním z tebe veliký národ a požehnám ti. Zjednám...
Genesis 12:2...ti ukážu. Učiním z tebe veliký národ a požehnám ti. Zjednám ti veliké jméno a budeš požehnáním. Požehnám...
Genesis 12:3...ti veliké jméno a budeš požehnáním. Požehnám těm, kdo ti žehnají, a toho, kdo ti zlořečí, prokleji....
Genesis 12:6...kanaánské země a přišli do . Abram procházel tou zemí k místu zvanému Šechem, k dubu More. (V zemi...
Genesis 12:14...tobě zůstal naživu." Abram tedy přišel do Egypta a Egypťané viděli, jak je ta žena velmi krásná. A když...
Genesis 13:17...sečíst zemský prach, půjde sečíst i tvé símě. Vstaň, projdi tu zemi nadél i našíř, neboť tobě ji dám."...
Genesis 14:3...Cebojim, a proti králi Bely (to jest Coaru). Ti se spolčili v údolí Sidim (což je teď Mrtvé moře)....
Genesis 14:13...a odjeli. Jeden uprchlík přišel a vyprávěl to Hebreji Abramovi. Ten se mezitím usadil u háje Emorejce...
Genesis 14:14...služebníků, narozených v jeho domě, a sledoval ty krále k Danu. Abram a jeho služebníci se rozdělili, v...
Genesis 14:20...nebe i země! Požehnán buď Nejvyšší Bůh, jenž ti tvé nepřátele vydal do rukou!" Abram mu tehdy ze všeho...
Genesis 14:23...Bohem, Stvořitelem nebe i země, že ze všeho, co ti patří, si nevezmu nic - ani nitku, ani sandálový řemínek...
Genesis 15:4...Abram, "a tak mým dědicem bude můj čeledín!" Vtom dostal Hospodinovo slovo: "Ten tvým dědicem nebude;...
Genesis 15:6...tvého semene." Abram tehdy uvěřil Hospodinuten mu to počítal za spravedlnost. Řekl mu také: " jsem...
Genesis 15:7...a ten mu to počítal za spravedlnost. Řekl mu ta: " jsem Hospodin, jenž vyvedl z chaldejského Uru,...
Genesis 15:10... také hrdličku a holoubě." Abram mu všechna ta zvířata přinesl, rozťal je napůl a položil jednu část...
Genesis 15:15... a tak odtud potom vyjdou s velikým jměnímTy sám se odebereš ke svým otcům v pokoji a budeš pohřben...
Genesis 15:17...ještě není dovršena." Když slunce zapadlo a nastala tma, objevila se kouřící pec a mezi těmi díly zvířat...
Genesis 15:18...mezi těmi díly zvířat prošla ohnivá pochodeň. V ten den Hospodin vstoupil s Abramem do smlouvy. Řekl: "Tuto...
Genesis 16:5... Saraj pak Abramovi řekla: "Za příkoří můžeš ty! Sama jsem ti dala svou otrokyni do náručí, ale když...
Genesis 16:13..." Hospodina, jenž k promluvil, pak nazvala "Ty jsi Bůh, který mne vidí!" Řekla totiž: "Právě zde jsem...
Genesis 16:14...zde jsem pohlédla k Tomu, který mne vidí." A tak ta studna dostala jméno "Beer-lachai-roi, Studnice...
Genesis 17:9...a budu jejich Bohem." Bůh Abrahamovi řekl: "Ty budeš zachovávat mou smlouvu - ty i tvé budoucí símě ve...
Genesis 17:16...bude se jmenovat Sára, Kněžna. Požehnám ji a dám ti z syna. Požehnám ji a budou z národy, vzejdou z ...
Genesis 17:19...Bůh však řekl: "Nikoli! Tvá manželka Sára ti vskutku porodí syna a dáš mu jméno Izák, Smíšek. Jemu...
Genesis 17:21...národ. Svou smlouvu však potvrdím Izákovi, jehož ti Sára porodí příští rok touto dobou." A když s ním...
Genesis 18:16...jsem se." On ale řekl: "Ba ne, smála ses!" Potom ti muži vstali a zamířili odtud k Sodomě. Abraham šel s...
Genesis 18:22...donesl, je s nimi konec; a pokud ne, poznám to." Ti muži odtud pokračovali k Sodomě, ale Abraham ještě...
Genesis 18:24...s ničemným také spravedlivého? Možná, že jetom městě padesát spravedlivých. Smeteš je také? Neušetříš...
Genesis 18:26...Soudce vší země nebude jednat podle práva?" Na to Hospodin řekl: "Najdu-li v tom městě, v Sodomě, padesát...
Genesis 18:28... ačkoli jsem prach a popel - možná, že bude do těch padesáti spravedlivých pět chybět. Zničíš kvůli těm...
Genesis 18:29...Abraham k němu promluvil znovu: "Co když se jich tam najde jen čtyřicet?" "Neudělám to kvůli těm čtyřiceti,"...
Genesis 18:31...ke svému Pánu," řekl Abraham. "Co když se jich tam najde jen dvacet?" "Nezničím je kvůli těm dvaceti,"...
Genesis 18:32...ještě jednou," řekl Abraham. "Co když se jich tam najde jen deset?" "Nezničím je kvůli těm deseti,"...
Genesis 19:1... Také Abraham se vrátil domů. Večer dorazili ti dva andělé do Sodomy. Lot seděl v sodomské bráně, a...
Genesis 19:5...po starce, všechen lid ze všech stran. "Kde jsou ti muži, co k tobě přišli na noc?" volali na Lota. "Vyveď...
Genesis 19:8...s nimi, co se vám zlíbí, jen nic nedělejte těm mužům - vešli přece pod ochranu střechy." Oni však...
Genesis 19:9... střechy." Oni však zvolali: "Uhni stranouTenhle přistěhovalec nám tu bude dělat soudce? Naložíme s...
Genesis 19:10...Lota prudce vrhli a chystali se vylomit dveřeTi dva však vystrčili ruce, vtáhli Lota k sobě do domu a...
Genesis 19:11...Lota k sobě do domu a dveře zase zavřeli. A ty muže u vchodu do domu, od nejmenších po největší, ranili...
Genesis 19:12... ranili slepotou, takže marně hledali vchod. Potom ti dva Lotovi řekli: "Koho tu ještě máš - zetě, syny,...
Genesis 19:15...si však mysleli, že žertuje. Když začalo svítat, andělé na Lota naléhali: "Vstaň, vezmi svou ženu a své...
Genesis 19:16...trest tohoto města." Když však otálel, vzali ho ti muži za ruku a také jeho ženu i obě dcery, neboť se nad...
Genesis 19:28... Když se podíval k Sodomě a Gomoře a na celou tu rovinu, viděl, jak ze země stoupá kouř jako z pece....
Genesis 19:31...dvěma dcerami v jeskyni. Prvorozená jednou řekla  mladší: "Náš otec je starý a v celém kraji není nikdo, s...
Genesis 19:33...s ním, abychom zachovaly símě našeho otce." A tak noci opily svého otce vínem. Prvorozená šla spát se...
Genesis 19:34...když vstala. Druhého dne pak prvorozená řekla  mladší: "Hle, včera v noci jsem spala se svým otcem....
Genesis 19:35...spi s ním, abychom zachovaly símě svého otce." I  noci tedy opily svého otce vínem. Ta mladší s ním šla...
Genesis 19:37...syna a dala mu jméno Moáb, Z otce vzešlýTen je otcem Moábských do dnešního dne. I ta mladší...
Genesis 19:38... Ten je otcem Moábských do dnešního dne. I ta mladší porodila syna a dala mu jméno Ben-amí, Syn mého...
Genesis 20:6...Bůh mu ve snu odpověděl: "Jistě, vím, že jsi to udělal s poctivým úmyslem. Proto jsem také zadržel,...
Genesis 20:7... a nedovolil jsem ti dotknout se . Nyní tu ženu vrať jejímu muži, neboť je to prorok. Bude se za...
Genesis 20:8... kdo k tobě patří." Abimelech tedy časně ráno vstal a svolal všechny své služebníky. Když jim celou věc...
Genesis 20:12...bázeň; třeba kvůli ženě zabijí!' Kromě toho, je to opravdu sestra. Je dcerou mého otce, ale ne...
Genesis 20:15...Řekl: "Hle, země je před tebou; bydli, kde se ti zlíbí." Sáře pak řekl: "Hle, dal jsem tvému bratru tisíc...
Genesis 20:16..." Sáře pak řekl: "Hle, dal jsem tvému bratru tisíc šekelů stříbra; to ti bude zadostiučiněním přede...
Genesis 21:6...řekla: "Bůh mi daroval smích! Všichni, kdotom uslyší, se budou smát se mnou." Řekla také: "Kdo by byl...
Genesis 21:10... je posměvač. Řekla tedy Abrahamovi: "Vyžeň tu děvečku i jejího syna. Syn děvečky přece nebude dědit...
Genesis 21:11...dědit spolu s mým synem, s Izákem!" Abrahama ta slova velmi trápila. Šlo přece o jeho syna. Bůh ale...
Genesis 21:12...kvůli své děvečce. Poslechni Sáru ve všem, co ti řekla, protože tvé símě bude povoláno v Izákovi. I ze...
Genesis 21:17...a Boží anděl zavolal na Hagar z nebe: "Co je ti, Hagar? Neboj se, neboť Bůh uslyšel chlapcův hlas tam,...
Genesis 21:20...a dala chlapci napít. Bůh pak byl s chlapcemten rostl. Bydlel na poušti a stal se z něj velký lučištník...
Genesis 21:22...a jeho matka mu vybrala ženu z Egypta. Někdy době Abimelech s velitelem svého vojska Píkolem řekl...
Genesis 21:26... Abimelech však řekl: "Nevím, kdo by udělal něco takového. Sám jsi mi to neřekl a jsem o tom do dneška...
Genesis 21:29...Abraham postavil sedm jehňat ze stáda zvlášť, zeptal se ho Abimelech: "Co znamená těch sedm jehňat, která...
Genesis 21:30...těch sedm jehňat, která jsi postavil zvlášť?" "Těch sedm jehňat ode dostaneš na svědectví, že jsem tu...
Genesis 22:2... svého milovaného Izáka, a jdi do země MoriaTam ho obětuj jako zápalnou oběť na hoře, kterou ti určím."...
Genesis 22:5...místo v dálce. Tehdy řekl svým služebníkům: "Zůstaňte tu s oslem. a chlapec půjdeme tam, pokloníme se...
Genesis 22:13...uvízlého za rohy v křoví. Abraham tedy šel, vzal toho berana a obětoval ho jako zápalnou oběť místo svého...
Genesis 22:17...jsi svého syna, svého jediného: Nesmírně ti požehnám a nesmírně rozmnožím tvé símě - jako hvězdy na...
Genesis 23:6...mrtvou v nejlepší z našich hrobek. Nikdo z nás ti neodepře svou hrobku, abys mohl pochovat svou mrtvou."...
Genesis 23:7... abys mohl pochovat svou mrtvou." Abraham tedy vstal, poklonil se lidu země, totiž Chetejcům, a promluvil...
Genesis 23:8...lidu země, totiž Chetejcům, a promluvil k nim takto: "Souhlasíte-li, abych tu pochoval svou mrtvou,...
Genesis 23:11...brány jeho města: "Nikoli, můj pane. Poslyš mneTo pole ti dávám, dávám ti i jeskyni, která je na něm....
Genesis 23:12...pochovej svou mrtvou." Abraham se před lidem  země poklonil a v přítomnosti lidu země promluvil k...
Genesis 23:13..."Kéž bys mne, prosím, raději vyslyšel. Dám ti za to pole peníze. Přijmi je ode mne, tam pochovám...
Genesis 23:15...Abrahamovi odpověděl: "Poslyš mne, můj paneTa země stojí 400 šekelů stříbra. Co je to pro tebe a pro...
Genesis 24:5...manželku pro mého syna Izáka." Služebník mu na to řekl: "Kdyby snad ta žena nechtěla následovat do této...
Genesis 24:7...nebes, který vzal z domu mého otce a z vlasti, který ke mně mluvil a který mi přísahal: ‚Tuto zem dám...
Genesis 24:8...odtamtud mému synovi vybral manželku. Kdyby  ta žena nechtěla následovat, budeš této přísahy zproštěn;...
Genesis 24:14...měšťanů vycházejí pro vodu. Když jednétěch dívek řeknu: ‚Nahni prosím svůj džbán, abych se napil...
Genesis 24:15... že jsi mému pánovi prokázal milosrdenství." Vtom, ještě než to dořekl, vyšla z města Rebeka se džbánem...
Genesis 24:21...pro vodu a čerpala pro všechny jeho velbloudyTen muž ji zatím mlčky pozoroval, aby poznal, zda Hospodin...
Genesis 24:22...cestě zdar, nebo ne. Když velbloudi dopili, vzal ten muž zlatý nosní kroužek vážící půl šekelu a dva zlaté...
Genesis 24:29...své matky. Rebeka měla bratra jménem Lábanten se rozběhl ven k onomu muži u pramene. Uviděl totiž ten...
Genesis 24:30...se rozběhl ven k onomu muži u pramene. Uviděl totiž ten nosní kroužek i náramky na rukou své sestry...
Genesis 24:32... jsem připravil dům i místo pro velbloudy." Ten muž tedy vešel do domu a odsedlal velbloudy. Lában dal...
Genesis 24:39...syna.' Když jsem svému pánu řekl: ‚Co kdyby  ta žena nechtěla následovat?' odpověděl mi: ‚Hospodin, před...
Genesis 24:41... přísahy, přijdeš-li k mým příbuzným a nedají ti ji; tehdy budeš přísahy zproštěn.' Dnes jsem tedy...
Genesis 24:44...džbánu,' a ona mi odpoví: ‚Jen se napij, zatím načerpám vodu pro tvé velbloudy,' pak je to ta,...
Genesis 24:50...se mohu rozhodnout, kam se vydat dál." Lában a Betuel mu odpověděli: "Tato věc vyšla od Hospodina; nemáme k...
Genesis 24:53...jejich slova, poklonil se Hospodinu k zemi. Potom ten služebník vytáhl stříbrné a zlaté šperky a šaty a...
Genesis 24:56...potom může jít." On jim ale řekl: "Nezdržujte  tu. Hospodin přece dal cestě zdar. Propusťte , mohu...
Genesis 24:58... co na to ona." Zavolali tedy Rebeku. "Odejdeštím mužem?" zeptali se . "Odejdu," řekla. A tak svou...
Genesis 24:65... a když uviděla Izáka, sesedla z velblouda. Zeptala se totiž služebníka: "Kdo je ten muž, který nám jde po...
Genesis 24:67...všechno, co vyřídil, a Izák ji přivedl do stanu své matky Sáry. Vzal si Rebeku a ta se stala jeho...
Genesis 25:2...si vzal ještě další ženu jménem KeturaTa mu porodila Zimrana, Jokšana, Medána, Midiána, Jišbaka a...
Genesis 25:4...pak byli Efa, Efer, Chanoch, Abida a EldaáhTi všichni byli synové Ketury. Abraham však dal všechno, co...
Genesis 25:25...a měla porodit, hle, v jejím lůnu byla dvojčataTen, který vyšel první, byl celý zrzavý jako plášť z...
Genesis 25:30... Ezau tehdy Jákobovi řekl: "Dej mi přece hlt toho červeného, tady toho červeného jídla, vždyť jsem...
Genesis 25:33...Ezau. "K čemu je mi prvorozenství?" "Hned teď mi to tu odpřisáhni!" řekl mu Jákob. Ezau mu to odpřisáhl a...
Genesis 25:34... Jákob pak dal Ezauovi chléb a čočkovou kašiten se najedl a napil a pak vstal a odešel. Tak Ezau pohrdl...
Genesis 26:1... Tak Ezau pohrdl prvorozenstvím. V zemi pak nastal hlad (podobný hlad jako ten dřívější, který byl za dnů...
Genesis 26:2...k filištínskému králi Abimelechovi. Ukázal se mu totiž Hospodin a řekl: "Nesestupuj do Egypta! Usaď se v...
Genesis 26:3...Usaď se v zemi, kterou ti určím. Pobývejto zemi a budu s tebou a požehnám ti, neboť tobě a...
Genesis 26:12...nebo jeho manželky, musí zemřít!" Izák pak zemi sel a téhož roku sklidil stonásobek, neboť mu...
Genesis 26:13...stonásobek, neboť mu Hospodin požehnal. A tak se ten muž vzmohl a rozmáhal se stále víc, se stal...
Genesis 26:19...jim kdysi dal jeho otec. Izákovi služebnícitom údolí kopali a našli studnici pramenité vody. Gerarští...
Genesis 26:20...pastýři se však začali s Izákovými pastýři o studnu hádat: "Ta voda je naše!" A tak Izák tu studnu nazval...
Genesis 26:21...nazval Esek, Rozepře, protože se s ním přeli. Potom vykopali další studnu. I o tu se hádali, a tak ji...
Genesis 26:22...nazval Sitna, Nepřátelství. Přesunul se tedy odtud dál a vykopal další studnu. O tu se nehádali, a tak...
Genesis 26:24...pak odtud vystoupil do Beer-šeby, ukázal se mu že noci Hospodin a řekl: " jsem Bůh tvého otce Abrahama...
Genesis 26:29...vstoupit do smlouvy, že nám neuděláš nic zléhotak jako jsme se my nedotkli tebe a prokazovali ti pouze...
Genesis 26:35...Beerího, a Basematu, dceru Chetejce ElonaTy působily Izákovi a Rebece hořké trápení. Když potom...
Genesis 27:4...pochoutku a přines mi ji, abych pojedl a s chutí ti požehnal, než umřu." Rebeka ale poslouchala, když Izák...
Genesis 27:7...a připrav mi pochoutku, abych pojedl a požehnal ti před Hospodinem, než umřu.' Poslechni tedy, synu můj,...
Genesis 27:8...umřu.' Poslechni tedy, synu můj, a udělej, co ti řeknu: Jdi ke stádu, vyber mi z něj dvě pěkná kůzlata a...
Genesis 27:10...tvého otce připravím jeho oblíbenou pochoutkuTu přineseš svému otci, aby pojedl, a aby ti proto požehnal...
Genesis 27:13...mu matka. "Jen poslechni a jdi mi přinést ta kůzlata." A tak šel, vzal je a přinesl své matce, která...
Genesis 27:18...Jákobovi. Přišel ke svému otci a řekl: "Otče!" A ten řekl: "Ano? Který jsi, můj synu?" " jsem Ezau, tvůj...
Genesis 27:22...opravdu můj syn Ezau, nebo ne." Jákob tedy přistoupil ke svému otci Izákovi. Ten na něj sáhl a řekl: "Hlas...
Genesis 27:25...mi, se najím z úlovku svého syna, abych ti s chutí požehnal." A tak mu podal pokrm a on jedl;...
Genesis 27:28...vůně pole, jemuž Hospodin žehná! Hospodin  ti nebeskou rosu, úrodnou zem, obilí i víno v hojnosti. ...
Genesis 27:29...zem, obilí i víno v hojnosti. lidé slouží ti, se ti klaní národy. Pánem svých bratří buď, se ti...
Genesis 27:33...zhrozil a v nesmírné hrůze zvolal: "A kdo je potom ten, který ulovil zvěřinu a přinesl mi ji? Ještě než...
Genesis 27:35...žádal otce: "Požehnej mně! Mně také, otče můj!" Ten však odpověděl: "Tvůj bratr přišel se lstí a vzal ti...
Genesis 27:36..."Tvůj bratr přišel se lstí a vzal ti požehnání." Tu zvolal: "Tak proto dostal jméno Jákob, Podrazák! Vždyť...
Genesis 27:41...staneš tulákem, tehdy se zbavíš jeho jha." Kvůli tomu požehnání, jež mu jeho otec udělil, pak Ezau Jákoba...
Genesis 27:46...bych měla v jeden den ztratit vás oba?" Rebeka tenkrát řekla Izákovi: "Kvůli těm Chetejkám se mi zprotivil...
Genesis 28:3...vyber manželku z dcer svého strýce Lábana. Kéž ti Všemohoucí Bůh požehná, kéž rozplodí a rozmnoží, aby...
Genesis 28:4...rozmnoží, aby ses stal otcem svazku národů. Kéž ti požehnání Abrahamovo, tobě a s tebou tvému semeni,...
Genesis 28:5...svého putování, kterou Bůh daroval Abrahamovi." Tak Izák odeslal Jákoba pryč a ten se vydal do Padan-aramu...
Genesis 28:11...a vydal se k Cháranu. Dorazil na jedno místo a zůstal tam přes noc, neboť slunce zapadlo. Vzal na...
Genesis 28:15...chránit, kamkoli půjdeš, a znovu přivedu do to země. Neopustím , dokud nevykonám, co jsem ti řekl."...
Genesis 28:19...jej jako památník a polil jeho vrchol olejemTo místo nazval Bet-el, Boží dům, ačkoli se tomu městu...
Genesis 28:22...svého otcovského domu, bude Hospodin mým BohemTento kámen, který jsem vztyčil jako památník, se stane...
Genesis 29:2...národů. Když se rozhlédl, spatřil v poli studnu. Poblíž ležela tři stáda ovcí, neboť ta studna...
Genesis 29:3... V jejím ústí však ležel veliký kámen. Pastýři ten kámen z ústí studny odvalovali, teprve když se tam...
Genesis 29:18... překrásná dívka.) Jákob si zamiloval Ráchel, a tak řekl: "Budu ti sloužit sedm let za tvou mladší dceru...
Genesis 29:19...tvou mladší dceru Ráchel." Lában odpověděl: "Dám ti ji raději než komukoli jinému. Zůstaň u ." A tak Jákob...
Genesis 29:23...pak vzal svou dceru Léu, přivedl ji k Jákoboviten s spal. (A Lában tenkrát své dceři Lée daroval svou...
Genesis 29:25...Zilpu jako děvečku.) Přišlo ráno a hle - byla to Léa! "Cos mi to udělal?" ptal se Jákob Lábana. "Copak...
Genesis 29:27...mu Lában. " s strávíš svatební týden, dáme ti i tu druhou - za to, že mi budeš sloužit dalších sedm...
Genesis 30:2...na Ráchel rozhněval: "Máš snad za Boha, který ti nedopřál plod života?" "Zde je děvečka Bilha," řekla...
Genesis 30:14... Ráchel tehdy Lée řekla: "Dej mi prosím trochu těch milostných jablíček, co našel tvůj syn." Ta však...
Genesis 30:15...těch milostných jablíček, co našel tvůj syn." Ta však odpověděla: "Nestačí, žes mi vzala manžela? Teď...
Genesis 30:16...pak Jákob večer vracel z pole, vyšla mu Léa naproti se slovy: "Musíš spát se mnou! Dostala jsem odměnou...
Genesis 30:26...vrátím domů do své země. Dej mi ženy a ti, za něž jsem ti sloužil, a nech odejít. Víš přece,...
Genesis 30:28...mi Hospodin kvůli tobě požehnal." A dodal: "Dám ti odměnu, o jakou si řekneš." Jákob mu na to odpověděl:...
Genesis 30:29..."Dám ti odměnu, o jakou si řekneš." Jákob mu na to odpověděl: "Sám víš, jak jsem ti sloužil a jak se tvému...
Genesis 30:30...sloužil a jak se tvému dobytku se mnou dařiloTo málo, co jsi měl, než jsem přišel, se nesmírně rozrostlo...
Genesis 30:31...starat také o svůj vlastní dům?" Lában řekl: "Co ti mám dát?" "Nedávej mi nic," odpověděl Jákob. "Budu znovu...
Genesis 30:38...proužky kůry, a tak odkryl bílé jádro prutů. Potom ty oloupané pruty kladl před dobytek do žlabů, totiž do...
Genesis 30:39...zvířata přicházela pít a kde se pářila. Zvířata, jež se pářila před těmi pruty pak vrhala pruhovaná,...
Genesis 30:40...pruhovaná, skvrnitá a strakatá mláďata. Jákob ta jehňata odděloval a v Lábanově stádě obracel dobytek...
Genesis 30:41...k Lábanovým zvířatům. A kdykoli se pářily statné kusy, Jákob jim před oči do žlabů kladl ty pruty, aby...
Genesis 30:43...Lábanův dobytek neduživý, ale Jákobův statnýTakto se ten muž nesmírně rozmohl, takže měl množství stád,...
Genesis 31:11... Byli pruhovaní, skvrnití a strakatí. Tehdy tom snu oslovil Boží anděl: ‚Jákobe!' A když jsem...
Genesis 31:12... skvrnití a strakatí, neboť jsem viděl vše, co ti Lában dělá. jsem Bůh Bet-elu, kde jsi pomazal památný...
Genesis 31:16... které Bůh vytrhl z rukou našeho otce, je proto naše a našich dětí! Udělej, cokoli ti Bůh řekl." A tak...
Genesis 31:24...sedm dní, než ho dostihl v gileádských horách noci však Aramejce Lábana navštívil ve snu Bůh a řekl...
Genesis 31:25...se Jákobovi něco vytýkat!" Lában tedy Jákoba dostihl. (Jákob si v tom pohoří postavil stan a i Lában se...
Genesis 31:30...a řekl: ‚Neodvažuj se Jákobovi něco vytýkat!' Takže ty jsi musel odejít, protože ses roztoužil po...
Genesis 31:32... věci před našimi druhy a vezmi si, co ti patří." (Jákob totiž nevěděl, že je Ráchel ukradla.)...
Genesis 31:34...z Léina stanu a šel do stanu Ráchel. Ráchel mezitím ty bůžky strčila pod velbloudí sedlo a posadila se na...
Genesis 31:39...stáda jsem nejedl. Co roztrhaly šelmy, jsem ti nepřinášel, ale sám jsem nahrazoval škodu. Vymáhal jsi...
Genesis 31:41...žár a v noci mráz, mi i spánek zmizel z očíTak mi bylo ve tvém domě oněch dvacet let. Čtrnáct let jsem...
Genesis 31:44...své dcery a pro děti, jež se jim narodily? Proto nyní pojď, vstupme do smlouvy - a ty - je to pro...
Genesis 31:46...tedy vzal kámen a vztyčil jej jako památník. Potom řekl svým druhům: "Nasbírejte kamení!" A tak nanosili...
Genesis 31:51...svědkem!" Lában Jákobovi ještě řekl: "Pohleď na tuto mohylu a pohleď na ten památný kámen, který jsem mezi...
Genesis 31:52...kámen, který jsem mezi sebou a tebou umístilTato mohyla i ten památník jsou svědky, že se k tobě...
Genesis 31:54...tedy přísahal při Strachu svého otce Izáka. Potom na oné hoře obětoval dobytče a svolal své druhy, aby...
Genesis 32:7... doufaje ve tvou laskavost.'" Poslové se pak vrátili k Jákobovi se slovy: "Šli jsme k tvému bratru Ezauovi,...
Genesis 32:9...Ezau k jednomu táboru a pobije ho, bude se ten druhý tábor moci zachránit." Jákob zvolal: "Bože mého...
Genesis 32:10...a ke svému příbuzenstvu, a způsobím, aby se ti vedlo dobře,' nejsem hoden všeho milosrdenství a...
Genesis 32:13...s dětmi. Řekl jsi přece: ‚Jistě způsobím, aby se ti vedlo dobře, a učiním, že tvého semene bude jako...
Genesis 32:14... nespočetného pro své množství.'" A když na tom místě strávil noc, vybral z toho, co získal, dar pro...
Genesis 32:18...mnou a mezi jednotlivými stády nechte odstup." Tomu vepředu poručil: "Když se s tebou setká můj bratr Ezau...
Genesis 32:20...dar mému pánu Ezauovi a hle, sám jde za námi.'" Ta druhému, třetímu i všem ostatním, kteří hnali ta stáda...
Genesis 32:26... že ho nepřemůže, udeřil ho do kyčelního kloubutakže se Jákobovi při tom zápasu vymkl kyčel. Tehdy řekl:...
Genesis 32:32...minul Penuel, zazářilo mu slunce; a kulhal kvůli  kyčli. (Proto synové Izraele do dnešního dne nejedí...
Genesis 33:1...do kyčelního kloubu u sedací šlachy.) Když potom Jákob pozvedl oči, hle, spatřil přicházet Ezaua a s ním...
Genesis 33:8...Josef a Ráchel a i oni se poklonili. Ezau se zeptal: "K čemu je celý ten průvod, který jsem potkal?" On...
Genesis 33:9...příznivě naklonit, můj pane." Ezau řekl: "Mám dostatek, bratře, nech si, co ti patří." Jákob však odpověděl:...
Genesis 33:11...Boží. Přijmi prosím z mého požehnání, co jsem ti přinesl, neboť Bůh ke mně byl milostivý a mám všeho...
Genesis 33:12...dostatek." A naléhal na něj, Ezau přijalTen potom řekl: "Vydejme se na cestu, půjdu s tebou." Jákob...
Genesis 33:13...tebou." Jákob mu však odpověděl: "Můj pán , že tu jsou malé děti. Navíc mám s sebou březí ovce a krávy;...
Genesis 34:2...navštívit domorodé dívky. Když ji uviděl kníže  země, Šechem, syn Hivejce Chamora, zmocnil se a spal...
Genesis 34:4...duší, zamiloval si ji a mluvil s laskavě. Potom Šechem přemlouval svého otce Chamora: "Vezmi mi tu...
Genesis 34:12...a mnoho darů a dám, kolik mi řeknete, jen mi tu dívku dejte za ženu!" Jákobovi synové odpověděli...
Genesis 34:19...se Chamorovi i jeho synu Šechemovi zalíbilaten mládenec neváhal tu věc vykonat, neboť po Jákobově...
Genesis 34:24...naše? Vyhovme jim tedy, bydlí u nás!" A tak všichni, kdo vycházeli z brány jeho města, poslechli...
Genesis 35:1...s naší sestrou zacházet jako s nevěstkou?" Potom Bůh Jákobovi řekl: "Vstaň a vydej se vzhůru do Bet-elu....
Genesis 35:4... jež nosili v uších, a Jákob je zakopal pod tím dubem, který stál u Šechemu. Potom táhli dál. Boží...
Genesis 35:20...(což je Betlém). Jákob pak nad jejím hrobem postavil památný kámen (a ten sloup je na hrobě Ráchel ...
Genesis 35:22...za Migdal-ederem. A když se Izrael zdržovaltom kraji, stalo se, že Ruben šel a spal s Bilhou, družkou...
Genesis 36:8...stačit. Ezau se tedy usadil v pohoří Seír (a ten Ezau je Edom). Toto je rod Ezaua, otce Edomců v pohoří...
Genesis 36:20...jsou synové Ezaua (jenž je Edom) a jejich kmenyToto jsou synové Chorejce Seíra, domorodců v zemi: Lotan...
Genesis 36:24... Ebal, Šefo a Onam. Synové Cibeonovi: Aja a Ana (to je ten Ana, který našel na poušti horké prameny, když...
Genesis 36:43...Teman, kmen Mibcar, kmen Magdiel a kmen IramTo jsou edomské kmeny podle svých sídlišť v jejich vlastní...
Genesis 37:5...ale když ho vyprávěl svým bratrům, nenáviděli ho tím více. Řekl jim: "Poslechněte si prosím můj...
Genesis 37:7...sen: Vázali jsme na poli snopy. Můj snop náhle vstal a zůstal stát a hle, vaše snopy obklopily ten můj a...
Genesis 37:8...ten můj a klaněly se mu!" Jeho bratři mu řekli: "Tak ty bys nad námi chtěl kralovat? Ty bys nám chtěl...
Genesis 37:10...se mi slunce, měsíc a jedenáct hvězd!" A když to vyprávěl otci a bratrům, otec ho okřikl: "Cos to měl za...
Genesis 37:11...Bratři pak na něj žárlili, ale jeho otectom všem přemýšlel. Když pak jeho bratři odešli pást ovce...
Genesis 37:23...ho před nimi zachránil a vrátil ho jeho otci.) A tak se stalo, že když Josef přišel ke svým bratrům, strhli...
Genesis 37:24... co nosil, popadli ho a hodili do jámy. A ta jáma byla prázdná, bez vody. Potom se posadili k jídlu....
Genesis 37:26...do Egypta. Juda svým bratrům navrhl: "Cotoho budeme mít, když svého bratra zabijeme? Jak utajíme...
Genesis 37:28... naše tělo!" A bratři ho poslechli. Když je ti midiánští obchodníci míjeli, vytáhli Josefa z jámy a...
Genesis 37:32...suknici, zabili kozla a namočili ji do krve. Potom tu zdobenou suknici poslali svému otci. Nechali mu ji...
Genesis 38:1...dvořanu Putifarovi, veliteli stráže. Někdy době se Juda oddělil od svých bratrů a uchýlil se k...
Genesis 38:9...svému bratru potomka." Onan však věděl, že by ten potomek nebyl jeho. Kdykoli proto spal s manželkou...
Genesis 38:17...Zeptala se: "Co mi za to dáš?" Odpověděl: "Pošlu ti kůzle ze svého stáda." Ona na to: "Než je pošleš, musíš...
Genesis 38:18..."Než je pošleš, musíš dát něco do zástavy." Zeptal se: "Co ti mám dát do zástavy?" Odpověděla: "Své...
Genesis 38:20...závoj a oblékla si své vdovské šaty. Juda poslal to kůzle po svém adulamském příteli. Měl od ženy...
Genesis 38:21...ji najít. Vyptával se místních mužů: "Kde je ta prostitutka, co seděla v Enajim u cesty?" Řekli mu ale:...
Genesis 38:24...se zachovala jako nevěstka! Dokonce jetoho smilstva těhotná!" Juda řekl: "Vyveďte ji ven, je...
Genesis 38:26... čí je toto pečetidlo, šňůra a hůl." Když Juda ty věci poznal, zvolal: "Ona je spravedlivější než -...
Genesis 39:4...k čemu přiloží ruku, dařilo, oblíbil si Josefaten se stal jeho pomocníkem. Nakonec ho Putifar ustanovil...
Genesis 39:5...domu a svěřil mu do rukou všechno, co měl. Od  chvíle Hospodin domu toho Egypťana požehnal. Díky...
Genesis 39:14...řekla jim: "Podívejte se! Přivedl k nám můj muž toho Hebreje, aby si s námi zahrával?! Přišel a chtěl se se...
Genesis 39:16... nechal své šaty u , utekl a běžel ven." Ty jeho šaty nechala ležet vedle sebe, dokud nepřišel domů...
Genesis 39:17...nepřišel domů jeho pán. Tehdy mu vyprávěla: "Ten hebrejský otrok, jehož jsi k nám přivedl, ke mně přišel...
Genesis 40:8...nešťastně?" Odpověděli mu: "Měli jsme sen a není tu, kdo by ho vyložil." Josef jim řekl: "Nepatří snad...
Genesis 40:11...zralé hrozny. Měl jsem v ruce faraonův pohár, a tak jsem ty hrozny trhal a vymačkával je do faraonova...
Genesis 40:12...jsem ten pohár podal faraonovi." Josef mu řekl: "Toto je výklad toho snu: Ty tři výhonky jsou tři dny. za...
Genesis 40:13...tři dny. za tři dny farao předvolá a vrátí ti tvůj úřad. Budeš faraonovi podávat pohár, jako jsi to...
Genesis 40:14...to dělával, když jsi býval jeho číšníkem. se ti však povede dobře, pamatuj na . Prokaž mi prosím...
Genesis 40:17... Hle, měl jsem na hlavě tři proutěné košíky. V tom, který byl navrchu, bylo nejrůznější pečivo připravené...
Genesis 40:18...je z košíku na hlavě klovali." Josef odpověděl: "Toto je výklad toho snu: Ty tři koše jsou tři dny. za...
Genesis 41:3...a pásly se v mokřině. Náhle za nimi z Nilu vystoupilo sedm jiných krav, nápadně ošklivých a hubených;...
Genesis 41:4...postavily se k těm prvním kravám na břehu Nilutyto ošklivé a hubené krávy sežraly těch sedm krásných a...
Genesis 41:7...klasů hubených a sežehlých východním větremty hubené klasy pohltily těch sedm bohatých a pěkných. Vtom...
Genesis 41:15...oholil a převlékl si šaty, přišel k faraonoviTen Josefovi řekl: "Měl jsem sen a nikdo ho neumí vyložit....
Genesis 41:20...ošklivost v celé egyptské zemi ještě nevidělTy vyhublé a ošklivé krávy pak sežraly těch sedm prvních,...
Genesis 41:24...planých, hubených a sežehlých východním větremty hubené klasy pohltily těch sedm pěkných. Vyprávěl jsem...
Genesis 41:27...a tentýž sen. Sedm vyhublých a ošklivých krav vystupujících za nimi je sedm let, stejně jako těch sedm...
Genesis 41:30...sedm let veliké hojnosti. Po nich však nastane sedm let hladu, kdy se v egyptské zemi na všechnu tu...
Genesis 41:32...hojnost nebude v zemi vůbec znát. A že byl ten sen faraonovi dvakrát zopakován, znamená, že ta věc je...
Genesis 41:34...egyptskou zemí. Nechť farao začne jednat. usta nad zemí úředníky a během těch sedmi let hojnosti...
Genesis 41:35...pětinu úrody egyptské země. Úředníci během těch nadcházejících dobrých let shromažďují všechny...
Genesis 41:36...pravomoc, uloží potraviny do měst a hlídají jeTak vznikne pro celou zem zásoba jídla na těch sedm let...
Genesis 41:37...hladem." Faraonovi i všem jeho služebníkům se ten návrh líbil. Farao to probíral se svými služebníky:...
Genesis 41:39...jako v něm?" Farao tedy oslovil Josefa: "Jelikož ti Bůh dal poznat toto vše, nikdo nebude tak rozvážný a...
Genesis 41:40...vše, nikdo nebude tak rozvážný a moudrý jako tyTy budeš správcem mého domu a všechen můj lid se podrobí...
Genesis 42:13...nejmladší je právě doma s naším otcem a jedenten není." Josef pokračoval: "Jak jsem řekl: Jste...
Genesis 42:20... Přiveďte však ke mně svého nejmladšího bratraTak se vaše slova ověří a nezemřete." S tím souhlasili....
Genesis 42:22...se ozval: "Copak jsem vám neříkal: Neubližujte tomu dítěti? Jenže jste nechtěli slyšet, a tak teď pykáme...
Genesis 42:24...tlumočníka, a tak nevěděli, že jim rozumí. V tu chvíli se od nich odvrátil a rozplakal se. Potom se k...
Genesis 42:30...země, vyprávěli mu všechno, co je potkalo: "Ten muž, pán země, s námi mluvil tvrdě. Považoval nás za...
Genesis 42:33...je právě s naším otcem doma v kanaánské zemi.' Ten muž, pán země, nám však řekl: ‚Uvidíme, zda jste...
Genesis 42:35...pytli našel svůj váček s penězi! Když viděli ty váčky s penězi, dostali strach - oni i jejich otec....
Genesis 42:37...příliš!" Ruben svému otci odpověděl: "Jestliže ti ho nepřivedu, zabij dva syny! Svěř ho do mých rukou a...
Genesis 43:3...znovu koupit něco k jídlu." Juda mu odpověděl: "Ten muž nás přísně varoval: ‚Nechoďte mi na oči bez svého...
Genesis 43:4...bratra!' Pošleš-li s námi našeho bratra, půjdeme ti koupit jídlo. Nepošleš-li ho, nepůjdeme. Ten muž nám...
Genesis 43:5...ti koupit jídlo. Nepošleš-li ho, nepůjdemeTen muž nám přece řekl: ‚Nechoďte mi na oči bez svého...
Genesis 43:6...bez svého bratra!'" Izrael zvolal: "Proč jste mi tolik ublížili? Proč jste tomu muži řekli, že máte dalšího...
Genesis 43:7...řekli, že máte dalšího bratra?" Odpověděli: "Ten muž se podrobně vyptával na nás i na naši rodinu: ‚Žije...
Genesis 43:8...Juda tehdy svému otci Izraelovi navrhl: "Pošli toho chlapce se mnou. Nech nás vstát a jít, zůstaneme...
Genesis 43:11...Jejich otec Izrael jim nakonec řekl: " se stane, co se musí stát. Udělejte tohle: Naberte do svých...
Genesis 43:13...- snad šlo o omyl. Vezměte si i svého bratra. Vstaňte a vraťte se k tomu muži. Kéž vám u něj Všemohoucí Bůh...
Genesis 43:16...Benjamína, řekl správci svého domu: "Odveď ty muže do paláce, poraz dobytče a připrav je. Ti muži dnes...
Genesis 43:17...připrav je. Ti muži dnes budou obědvat se mnou." Ten učinil, jak Josef řekl, a odvedl je do Josefova paláce....
Genesis 43:18...se a říkali si: "Určitě nás sem dal odvést kvůli tomu stříbru, vrácenému prve do našich vaků. Teď se na nás...
Genesis 43:23...vaků!" On však řekl: "Buďte klidní, nebojte seTen poklad vám dal do vaků váš Bůh, Bůh vašeho otce. Vaše...
Genesis 43:26...přijde. A když Josef přišel domů, předložili mu ten dar, který měli s sebou, a klaněli se mu k zemi....
Genesis 43:29...svého bratra Benjamína, syna své matky. Zeptal se: "Je tohle váš nejmladší bratr, o němž jste mi...
Genesis 44:1...A tak hodovali a hojně se s ním napili. Josef potom přikázal správci svého domu: "Naplň vaky těch mužů...
Genesis 44:2...každého z nich navrch jejich vaků. A můj pohárten stříbrný pohár, vlož navrch vaku toho nejmladšího spolu...
Genesis 44:4...svými osly propuštěni. Sotva vyšli kousek za město, Josef řekl správci svého domu: "Vstaň, pronásleduj ty...
Genesis 44:5... řekni jim: ‚Proč oplácíte dobro zlem? Z toho poháru přece pije můj pán a používá ho k věštění! Co...
Genesis 44:6...věštění! Co jste to provedli za špatnost?!'" Dostihl je tedy a opakoval jim ta slova. Odpověděli: "O čem to...
Genesis 44:8...by takovou věc nikdy neudělali! Vždyť jsme ti z kanaánské země přišli vrátit stříbro, které jsme našli...
Genesis 44:10...On řekl: "Dobrá. Mým otrokem ale bude jen ten, u koho se to najde. Vy ostatní budete volní." Všichni...
Genesis 44:12...je. Začal je prohledávat, počínaje od nejstaršího a konče u nejmladšího. A ten pohár se našel v...
Genesis 44:16...služebníků. Hle, jsme otroci svého pána - myten, u něhož se našel ten pohár!" On však řekl: "To bych...
Genesis 44:17...ten, u něhož se našel ten pohár!" On však řekl: "To bych nikdy nepřipustil. Mým otrokem bude muž, u kterého...
Genesis 44:22...vidím na vlastní oči.' Odpověděli jsme: ‚Paneten chlapec nemůže opustit svého otce. Když ho opustí, otec...
Genesis 44:23...opustit svého otce. Když ho opustí, otec zemře!' Ty jsi však svým služebníkům řekl: ‚Nepřijde-li s vámi váš...
Genesis 44:26... Když s námi náš nejmladší bratr nebude, nesmíme tomu muži na oči.' Tvůj služebník, náš otec, nám na to...
Genesis 44:29...jsem a víckrát jsem ho nespatřil. Vezmete-li mi ta tohoto a přihodí-li se mu něco zlého, přivedete ...
Genesis 44:32... zármutkem do hrobu. Pane můj, osobně jsem se za toho chlapce svému otci zaručil. Řekl jsem: ‚Nepřivedu-li...
Genesis 44:33...tebou nesu věčnou vinu!' Prosím, pane můj,  tu mohu zůstat jako tvůj otrok místo toho chlapce, a...
Genesis 45:1...dívat na neštěstí, jež by mého otce postihlo?!"  Tu se Josef nemohl déle přemáhat. "Všichni ven!" křikl...
Genesis 45:10...bydlet v kraji Gošen, kde mi budeš nablízkuty, tví synové i synové tvých synů, tvůj brav, tvůj skot a...
Genesis 45:11...synů, tvůj brav, tvůj skot a všechno, co mášTam se o tebe postarám (neboť přijde ještě pět hladových...
Genesis 46:2...Beer-šeby, přinesl oběti Bohu svého otce IzákaTu noc Bůh Izraelovi dal vidění. Zavolal: "Jákobe! Jákobe!"...
Genesis 46:18...Serach a Beria měl syny Chebera a MalkielaTo jsou potomci Zilpy, kterou Lában daroval své dceři Lée,...
Genesis 46:25...Neftalímovi: Jachceel, Guni, Jecer a ŠilemTo jsou potomci Bilhy, kterou Lában daroval své dceři...
Genesis 46:26...zplodila Jákobovi - celkem 7 osob. Celkový počet těch, kdo vyšli z Jákobových beder a přišli s ním do Egypta...
Genesis 46:30...řekl: "Teď mohu zemřít. Vždyť vidím tvou tvářty opravdu žiješ!" Josef pak řekl svým bratrům a celé...
Genesis 46:32...přišli moji bratři a otec s rodinou. Řeknu mu: ‚Ti lidé jsou pastevci. Chovají dobytek, a tak s sebou vzali...
Genesis 47:8... Jákob faraonovi požehnal. Farao se ho zeptal: "Kolik je ti let?" " putování trvá sto třicet let,"...
Genesis 47:12...v nejlepší části egyptské země, v kraji RamesesTam Josef opatřoval svého otce i bratry chlebem; staral se...
Genesis 47:14...i kanaánská země byla vyčerpána hladem. Josef tenkrát shromáždil všechny peníze, které se jen v Egyptě a...
Genesis 47:18...dobytek je krmil chlebem po celý rok. A když ten rok uplynul, přišli k němu v dalším roce a řekli:...
Genesis 47:19...vidí, nezbylo nám nic než naše tělo a naše půdaTo ti máme i s naší půdou umírat před očima? Kup nás i s...
Genesis 47:22...půdu neskoupil, neboť kněží od faraona pobírali stanovené dávky a z těch dávek od faraona žili. Proto své...
Genesis 48:5...Nyní tedy přijímám za své oba tvé syny, kteří se ti zde narodili před mým příchodem do Egypta: Efraim a...
Genesis 48:14...mladší, a svou levici na hlavu Manasese, ačkoli ten byl prvorozený. A takto Josefovi požehnal: "Bůh, před...
Genesis 48:20...on a z jeho semene vzejde celé množství národů." Toho dne jim požehnal slovy: "Tvým jménem bude žehnat...
Genesis 49:10...hůl nevzdálí se od Judy, žezlo v jeho klíně zůstane, než přijde Ten, jemuž náleží a jehož budou poslouchat...
Genesis 49:25... Kámen Izraelův - od Boha tvého otce, jenž ti pomůže. Všemohoucí kéž požehná požehnáním nebes...
Genesis 50:11...otce. Když kananejští obyvatelé země viděli tu smuteční slavnost v Goren-atadu, řekli: "To mají...
Genesis 50:17...Josefovi: "Tvůj otec nám před smrtí přikázal: ‚Toto řekněte Josefovi: Prosím , odpusť svým bratrům...
Exodus 1:9...nastoupil nový král, který nezažil JosefaTen řekl svému lidu: "Izraelský lid je pro nás příliš...
Exodus 1:12...města Pitom a Rameses. Čím více jej však utiskovali, tím více rostl a tím více se rozmáhal. Egypťany...
Exodus 1:14...cihlami i všemožnou dřinou na poli. Do vší  dřiny je nemilosrdně nutili. Egyptský král tehdy řekl...
Exodus 1:17... zabijte ho, když to bude dcera, nechte ji žít." Ty porodní báby se ale bály Boha, a tak nejednaly, jak jim...
Exodus 1:18... a nechávaly chlapce naživu. Egyptský král si ty porodní báby dal předvolat. "Co to provádíte?" láteřil....
Exodus 1:20...porodní bába dorazí, mají po porodu." Bůh pak ty porodní báby odměnil a lid se množil a velmi se rozmáhal...
Exodus 1:21...a lid se množil a velmi se rozmáhal. A že se ty porodní báby bály Boha, dal jim rodiny. Farao nakonec...
Exodus 2:2...z rodu Levi se oženil s jednou levitskou dcerouTa pak počala a porodila syna. Když viděla, jak je krásný,...
Exodus 2:7...z hebrejských dětí." Tehdy k faraonově dceři přistoupila jeho sestra s otázkou: "Mám ti z hebrejských žen...
Exodus 2:9...dítěte. Faraonova dcera řekla: "Vezmi si to děťátko, odkoj mi je, a ti zaplatím." Žena tedy vzala...
Exodus 2:10...chlapec odrostl, odvedla ho k faraonově dceřita ho přijala za syna. Dala mu jméno Mojžíš, neboť řekla:...
Exodus 2:12...Rozhlédl se tedy na obě strany, a když viděl, že tam nikdo není, zabil toho Egypťana a zahrabal ho do písku....
Exodus 2:13...dne, hle, dva Hebrejové se prali. Řekl tedy tomu, kdo začal: "Proč biješ svého druha?" Ten opáčil: "Kdo...
Exodus 2:14...tedy tomu, kdo začal: "Proč biješ svého druha?" Ten opáčil: "Kdo udělal naším vůdcem a soudcem? Chceš ...
Exodus 2:15...si pomyslel: "Určitě se o tom !" Když setom doslechl farao, chtěl Mojžíše dát zabít, ale Mojžíš...
Exodus 2:16...se u studny. Midiánský kněz měl sedm dcerty chodívaly ke studni čerpat vodu. Když ale naplnily žlaby...
Exodus 2:21...Pozvěte ho k jídlu!" Mojžíš svolil, že u něj zůstane. Ten muž mu pak dal svou dceru Siporu. Když porodila...
Exodus 3:3...ohněm, ale nebyl stravován. Řekl si tedy: "Musím tam přece jít, abych viděl tu velikou podívanou - jak to,...
Exodus 3:8...na jejich biřice. Ano, znám jejich bolesti. Proto jsem sestoupil, abych je vytrhl z ruky Egypťanů a abych...
Exodus 3:10...utiskují. Nyní tedy pojď, pošlu k faraonovity vyvedeš můj lid, syny Izraele, z Egypta!" Mojžíš Bohu...
Exodus 3:12...z Egypta?" " budu s tebou!" odpověděl Bůh. "A toto ti bude znamením, že jsem poslal : vyvedeš lid...
Exodus 3:16...po všechna pokolení. Jdi, shromáždi izraelské stařešiny a řekni jim: ‚Ukázal se mi Hospodin, Bůh vašich...
Exodus 4:1.... Určitě řeknou: ‚Žádný Hospodin se ti neukázal!'" Hospodin se ho zeptal: "Co to máš v ruce?"...
Exodus 4:5... chytil ho a had se mu v ruce proměnil v hůl! "To aby uvěřili, že se ti ukázal Hospodin, Bůh jejich otců -...
Exodus 4:8... byla znovu zdravá jako zbytek jeho těla! "Když ti neuvěří a neposlechnou první znamení, uvěří druhému...
Exodus 4:9... uvěří druhému znamení. A pokud neuvěří ani těm dvěma znamením a neposlechnou , nabereš vodu z Nilu,...
Exodus 4:14...na něj Hospodin rozhněval: "A co tvůj bratr, levita Áron? Mám za to, že je výřečný dost! Podívej se, ti...
Exodus 4:16... co máte dělat. On bude mluvit k lidu za tebe, a tak se stane, že on ti bude za ústa a ty mu budeš za Boha....
Exodus 4:17... že on ti bude za ústa a ty mu budeš za Boha. A tu hůl vezmi s sebou. Budeš s konat divy!" Mojžíš se...
Exodus 4:19..." "Jdi v pokoji," odpověděl mu Jetro. Hospodin totiž Mojžíšovi v Midiánu řekl: "Jdi, vrať se do Egypta,...
Exodus 4:23...- Izrael je můj syn, můj prvorozený. Řekl jsem ti: ‚Propusť mého syna, aby mi sloužil.' Ty jsi ho však...
Exodus 5:2...slavnost na poušti!" Farao odpověděl: "Kdo je to ten Hospodin, že bych ho měl poslechnout a propustit...
Exodus 5:5...Farao pokračoval: "Jen se podívejte, jak se ta cháska v zemi rozmnožila - a vy je chcete zdržovat od...
Exodus 5:9...‚Pojďme obětovat našemu Bohu!' Zavalte ty mužské dřinou, mají co dělat a přestanou poslouchat...
Exodus 5:23...mluvil k faraonovi, se lidu vede ještě hůř, a ty svůj lid vůbec nevysvobozuješ!" Hospodin ale Mojžíšovi...
Exodus 6:9...vám ji za dědictví. jsem Hospodin.'" Mojžíš to pověděl synům Izraele, ale ti ho kvůli své malomyslnosti...
Exodus 6:20...podle svého pořadí. Amram si vzal za ženu svou tetu Jochebed a ta mu porodila Árona a Mojžíše. Amram se...
Exodus 6:23... dceru Aminadabovu a sestru Nachšonovu, a ta mu porodila Nádaba, Abihua, Eleazara a Itamara. Synové...
Exodus 6:25...Áronův syn Eleazar si pak vzal za ženu jednu z Putielových dcer a ta mu porodila Pinchase. To jsou vůdcové...
Exodus 6:26...levitských rodů po jednotlivých rodináchTo je ten Áron a Mojžíš, kterým Hospodin řekl: "Vyveďte...
Exodus 6:27...syny Izraele z egyptské země houf za houfem."  To oni řekli egyptskému králi faraonovi, že mají vyvést...
Exodus 7:2...bude tvým prorokem. Budeš mluvit všechno, co ti přikážu, a tvůj bratr Áron bude mluvit k faraonovi, aby...
Exodus 7:15...za ním. půjde farao k vodě, půjdeš mu naproti a na břehu Nilu se mu postavíš do cesty. Vezmi s sebou...
Exodus 7:17...a hle, dosud jsi nechtěl uposlechnoutTakto praví Hospodin: ‚Nyní poznáš, že jsem Hospodin!'...
Exodus 7:28...na celý tvůj kraj žabami! Nil bude plný žabty pak vylezou a vniknou do tvého domu, do tvé ložnice i do...
Exodus 8:4... "Modlete se k Hospodinu, i můj lid zbaví těch žab," řekl jim. "Potom lid propustím, aby obětovali...
Exodus 8:5... aby obětovali Hospodinu." Mojžíš mu odvětil: "Sděl mi laskavě, kdy to být. Budu se za tebe, za...
Exodus 8:8...odešel od faraona a volal k Hospodinu ohledně těch žab, kterými faraona postihl. Hospodin splnil...
Exodus 8:15... Když byli lidé i dobytek pokryti komáry, řekli ti věštci faraonovi: "To musí být boží prst!" Farao však...
Exodus 8:18...i zemi pod jejich nohama zaplní mouchy! V ten den však odliším kraj Gošen, kde bydlí můj lid - tam...
Exodus 8:27...prosbu a zbavil faraona, jeho dvořany i jeho lid toho mračna much; nezůstala ani jediná. I tentokrát se však...
Exodus 9:11...vředy hnisavých neštovic. Věštci se kvůli těm vředům ani nemohli před Mojžíše postavit! Měli totiž na...
Exodus 9:15...! Kdybych teď býval vztáhl ruku, mohl jsem tím morem zasáhnout tebe i tvůj lid tak, že bys zmizel ze...
Exodus 9:16...tebe i tvůj lid tak, že bys zmizel ze země. Přesto jsem však zachoval, a to z jediného důvodu - abych ti...
Exodus 9:19...a vše, co máš na poli, pod střechu. Kdokoli zůstane venku, člověk nebo zvíře, toho to krupobití...
Exodus 9:24... To Hospodin chrlil na egyptskou zem kroupy. Nastalo hrozné krupobití a uprostřed toho krupobití se...
Exodus 9:28... Božích hromů a krupobití bylo dost! Propustím vás, se tu nemusíte zdržovat." Mojžíš mu odpověděl:...
Exodus 9:30...abys poznal, že země je Hospodinova. Vím ale, že ty ani tví dvořané dosud nemáte bázeň před Hospodinem,...
Exodus 10:2...znamení. Svým synům a vnukům budeš vyprávěttom, co jsem Egypťanům provedl, a o znameních, která jsem...
Exodus 10:5...na tvůj kraj kobylky. Pokryjí každý kousek země tak, že země ani nebude vidět! Sežerou zbytek toho, co se...
Exodus 10:7...na faraona naléhali: "Jak dlouho ještě budemeto pasti? Propusť ty lidi, slouží Hospodinu, svému...
Exodus 10:8...Ještě pořád nechápeš, že s Egyptem je konec?" A tak Mojžíše s Áronem přivedli zpět k faraonovi. Ten jim...
Exodus 10:11...s dětmi! Dejte si pozor, nebo špatně dopadneteTo tedy ne! Když po tom tak toužíte, jděte sloužit...
Exodus 10:12...všechny rostliny v zemi - vše, co zbylo po tom krupobití." Mojžíš tedy napřáhl svou hůl na egyptskou...
Exodus 10:13...přihnal do země východní vítr, který vál celý ten den a celou noc. Ráno ten východní vítr přinesl kobylky...
Exodus 10:19...od faraona odešel a modlil se k Hospodinu. Vtom Hospodin obrátil k Egyptu velmi silný západní vítr,...
Exodus 10:24...Mojžíše. "Jděte a služte Hospodinu!" řekl. "Zůstane tu jen váš brav a skot. Smíte vzít s sebou i své děti...
Exodus 10:26... našemu Bohu! Náš dobytek půjde s námi - nezůstane tu ani kopyto. Budeme z nich brát, co bude potřeba ke...
Exodus 11:8...za mnou a budou se mi klanět a prosit: ‚Odejdi ty i všechen lid, který následuje!' Teprve potom odejdu...
Exodus 12:4...souseda. Počítejte s beránkem podle počtu osob a podle toho, kolik kdo sní. Budete mít beránka bez...
Exodus 12:8...veřeje i nadpraží domů, v nichž ho budou jístTu noc budou jíst maso pečené na ohni a nekvašené chleby;...
Exodus 12:13...nad všemi egyptskými bohy: jsem HospodinTu krev budete mít na svých domech jako znamení. udeřím...
Exodus 12:16... bude vyobcován z Izraele. Prvního a stejně tak sedmého dne budete mít svaté shromáždění. V těch dnech...
Exodus 12:17...svátek nekvašených chlebů, neboť právě toho dne jsem vyvedl vaše zástupy z Egypta. Tento den...
Exodus 12:22...svazek yzopu, namočte jej do misky s krvítou krví potřete nadpraží i obě veřeje. Nikdo z vás nesmí...
Exodus 12:23...dveřmi a na obou veřejích krev, mine Hospodin ty dveře a nedovolí zhoubci vejít do vašich domů a ranit...
Exodus 12:30...žaláři, dokonce i všechno prvorozené z dobytka noci byl farao vzhůru, tak jako všichni jeho dvořané a...
Exodus 12:31...nářek, neboť nebylo domu, kde by nebyl mrtvý noci si dal zavolat Mojžíše a Árona. "Seberte se a jděte...
Exodus 12:41...synů Izraele v Egyptě trval 430 let. Právě toho dne, kdy uplynulo 430 let, vyšly všechny Hospodinovy...
Exodus 12:42...let, vyšly všechny Hospodinovy zástupy z EgyptaTo je ta noc, kdy Hospodin držel stráž, aby je vyvedl z...
Exodus 12:51...jak Hospodin přikázal Mojžíšovi a Áronovi. Právě toho dne vyvedl Hospodin syny Izraele z egyptské země houf...
Exodus 13:5...a Jebusejců, o níž přísahal tvým otcům, že ti ji , do země oplývající mlékem a medem, budete v tento...
Exodus 13:8... na celém tvém území se nevyskytne kvas. V ten den řekneš svým dětem: ‚To kvůli tomu, co pro udělal...
Exodus 13:11...do země Kananejců, kterou s přísahou zaslíbil to a tvým otcům, a ti ji , tehdy oddělíš vše, co...
Exodus 13:19...v bojovém šiku. Mojžíš vzal s sebou Josefovy kosti, neboť ten zavázal syny Izraele přísahou: " k vám Bůh...
Exodus 14:12...Proč jsi nás vyváděl z Egypta? Neříkali jsme ti to v Egyptě? Říkali jsme: Nech nás být, otročíme...
Exodus 14:21...se do moře opřel silným východním větremTen vanul celou noc, se z moře stala souš. Vody se...
Exodus 14:30...a vody jim byly stěnou po pravici i leviciToho dne Hospodin zachránil Izrael z ruky Egypťanů; Izrael...
Exodus 15:11... jak olovo klesli do mohutných vod. Kdo je jako ty mezi bohy, Hospodine? Kdo je jako ty - mohutný ve...
Exodus 16:4...každý den vycházet a sbírat, kolik potřebují na ten den. Vyzkouším, zda budou žít podle mých pokynů, či...
Exodus 16:5...žít podle mých pokynů, či nikoli. budou šesho dne připravovat, co přinesli, ukáže se, že je toho...
Exodus 16:15...lupínky, cosi jako drobné jíní na zemi. Když to synové Izraele spatřili, říkali jeden druhému: Man-hu...
Exodus 16:18...učinili a nasbírali někdo více, někdo méně. Potom to měřili po omeru. Kdo nasbíral hodně, tomu nepřebylo,...
Exodus 16:19...potřeboval k jídlu. Mojžíš jim řekl: " sitoho nikdo nenechává na zítřek!" ale oni Mojžíše...
Exodus 16:22...(ve slunečním žáru se to totiž rozpouštělo). Šesho dne se pak stalo, že toho pokrmu nasbírali dvakrát...
Exodus 16:23...obce tedy přišli a oznámili to MojžíšoviTen jim řekl: "To je to, o čem Hospodin mluvil. Zítra bude...
Exodus 16:24... co zbude, si nechte do zásoby na zítřek." A tak si to nechali na zítřek, jak Mojžíš přikázal, a...
Exodus 16:31...tak lid sedmého dne odpočíval. Dům Izraele pak ten pokrm nazval mana. Byl jako semeno koriandru, bílý, a...
Exodus 16:32...medový koláč. Mojžíš řekl: "Hospodin přikázal toto: Naber toho jeden omer, je to uchováno pro všechna...
Exodus 16:35...přikázal Mojžíšovi. Synové Izraele jedli manu čtyřicet let, dokud nevešli do země, v níž měli bydlet; tu...
Exodus 17:6...do Nilu, a jdi. Pohleď, budu stát před tebou tam na skále, na Orébu. Udeř do skály a vyjde z voda,...
Exodus 18:14...viděl, co všechno Mojžíš dělá pro lid, řekl: "Co to s lidem děláš? Proč ty sám sedíš a všechen lid stojí od...
Exodus 18:18..."To, co děláš, není dobré. Úplně se vyčerpášty i tento lid, který je s tebou. Ten úkol je nad tvé síly,...
Exodus 18:19...Ten úkol je nad tvé síly, sám jej nezvládneš. Proto teď poslechni, poradím ti a Bůh bude s tebou: Ty...
Exodus 18:21...jim, kudy mají jít a co mají dělat. Vyhlédni si ta ze všeho lidu schopné a bohabojné muže, věrné muže,...
Exodus 18:23...si, oni ponesou břemeno s tebou! Uděláš-li to, budeš moci obstát, ti Bůh další příkazy. Také...
Exodus 18:26...nad tisíci, nad sty, nad padesáti a desetiTi běžně soudili Izrael; těžší věci přednášeli Mojžíšovi,...
Exodus 18:27...Mojžíšovi, ale každou menší věc soudili sami. Potom Mojžíš svého tchána propustil a ten odešel do své země....
Exodus 19:3... Izrael se utábořil naproti hoře. Mojžíš pak vystoupil k Bohu a Hospodin na něj z hory zavolal: "Toto...
Exodus 19:20...a Bůh mu odpovídal hromovým hlasem. Hospodin sestoupil na vrchol hory Sinaj. Hospodin zavolal Mojžíše na...
Exodus 20:5...nepravost otců na synech do třetího i čtvrho pokolení těch, kdo nenávidí, a prokazuji...
Exodus 20:6...těch, kdo nenávidí, a prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kdo milují a zachovávají ...
Exodus 20:7...jméno Hospodina, svého Boha, nadarmo, neboť toho, kdo by užil jeho jména nadarmo, Hospodin neponechá...
Exodus 20:8...nadarmo, Hospodin neponechá bez trestu. Pamatuj na sobotní den, aby ti byl svatý. Šest dní budeš...
Exodus 20:10... tvému Bohu. Nebudeš dělat žádnou prácity, tvůj syn ani tvá dcera, tvůj otrok ani tvá děvečka, tvé...
Exodus 20:12...Hospodin požehnal sobotní den a posvětil jej. Cti svého otce i matku, jsi dlouho živ na zemi, kterou ti...
Exodus 20:19...se opodál a řekli Mojžíšovi: "Mluv s námi ty a budeme poslouchat, ale s námi nemluví Bůh, ...
Exodus 20:24... Uděláš mi pouze hliněný oltář a na něm budeš obětovat své zápalné a pokojné oběti, svůj brav i skot. Na...
Exodus 20:26...kamenů; dotkneš-li se jej dlátem, znesvětíš jejTa nebudeš k mému oltáři vystupovat po stupních, aby se...
Exodus 21:4...ním i jeho žena. Jestliže mu jeho pán dal ženuta mu porodila syny nebo dcery, zůstane žena s dětmi u...
Exodus 21:7... Když někdo prodá svou dceru jako děvečkuta pak neodejde na svobodu, jako odcházejí otroci. Jestliže...
Exodus 21:8...vybral, nechá ji vykoupit. Nesmí ji však podvést tím, že by ji prodal cizincům. Jestliže ji vybral pro svého...
Exodus 21:10...k dceři. Jestliže si vezme další ženu, nesmí tu první zkrátit na stravě, oděvu ani na manželském styku....
Exodus 21:13...o život, ale Bůh ho vydal do jeho ruky, určím ti místo, kam bude moci utéct. Kdo se opováží úkladně...
Exodus 21:18...svému otci nebo matce, musí zemřít." "Když při potyčce jeden muž udeří druhého kamenem nebo pěstí a ten...
Exodus 21:19...pěstí a ten nezemře, ale klesne na lůžko a potom vstane a bude moci chodit venku o holi, bude ten, kdo...
Exodus 21:22... Když se budou muži prát a uhodí těhotnou ženu tak, že z vyjde plod, ale k dalšímu ublížení nedojde,...
Exodus 21:27...nebo děvečce zub, propustí je na svobodu za ten zub. Když býk potrká muže nebo ženu tak, že zemřou,...
Exodus 21:28...za ten zub. Když býk potrká muže nebo ženu tak, že zemřou, musí být ten býk ukamenován a jeho maso se...
Exodus 21:29...toho býka pak bude bez viny. Jestliže ale byl ten býk trkavý od dřívějška a jeho majitel byl varován,...
Exodus 21:34...a spadne do býk nebo osel, vyrovná se majitel  jámy s jeho majitelem: mu peníze a mrtvé zvíře si...
Exodus 21:36...ho nehlídal, musí nahradit býka za býkatoho mrtvého si nechá. Když někdo ukradne býka nebo beránka...
Exodus 22:1...beránka čtyřmi ovcemi. Jestliže bude zloděj přistižen při vloupání a bude udeřen tak, že zemře, nebude ten,...
Exodus 22:4...dvojnásobně. Když někdo spase pole nebo vinici tím, že nechá svůj dobytek, aby se pásl na cizím poli,...
Exodus 22:5...své vinice. Když vypukne oheň a zachvátí křovítakže shoří stoh nebo stojící obilí nebo celé pole, musí...
Exodus 22:6...bližnímu do úschovy peníze nebo cenné předměty a bude to z domu toho muže ukradeno, jestliže bude...
Exodus 22:8...obou stran před Boha. Koho Bůh označí za viníkaten svému bližnímu dvojnásobnou náhradu. Když někdo...
Exodus 22:13...vypůjčí zvíře a ono zchromne nebo pojde, kdyžtoho nebude jeho majitel, musí je nahradit. Jestliže u toho...
Exodus 22:14...jeho majitel, musí je nahradit. Jestližetoho majitel bude, k náhradě nedojde. Jestliže bylo najaté,...
Exodus 22:26...bližního, vrať mu ho do západu slunce. Vždyť je to jeho jediná přikrývka, tím pláštěm přikrývá svou nahotu!...
Exodus 23:15... Po sedm dní jez nekvašené chleby, jak jsem ti přikázal, v určený čas měsíce avivu, neboť v něm jsi...
Exodus 23:16... Zachovávej Slavnost žní, kdy sklidíš prvotiny své práce, prvotiny toho, co jsi zasel na poli....
Exodus 24:1...sloužil jejich bohům, octl by ses v pasti." Potom řekl Mojžíšovi: "Vystup k Hospodinu. Ty, Áron, Nádab,...
Exodus 24:6... Mojžíš vzal polovinu krve, nalil ji do misektou polovinou krve pokropil oltář. Vzal také Knihu smlouvy...
Exodus 24:7...misek a tou polovinou krve pokropil oltář. Vzal ta Knihu smlouvy a předčítal ji lidu. Ten řekl: "Budeme...
Exodus 24:12...Potom jedli a pili. Hospodin Mojžíšovi řekl: "Vystup ke mně na horu a zůstaň tam. Dám ti kamenné desky -...
Exodus 24:14...tedy vstali a Mojžíš vystoupil na Boží horu. Stařešinům řekl: "Zůstaňte tu, dokud se k vám nevrátíme. Hle...
Exodus 25:9...jeho vybavení uděláte přesně podle vzoru, který ti ukážu." " mi vyrobí truhlu z akáciového dřeva: bude...
Exodus 25:16...v kruzích truhly, nebudou z nich vytahovány. Do  truhly pak vložíš Svědectví, které ti dám. Vyrobíš k ...
Exodus 25:21...k sobě a tvářemi se sklánějí nad slitovnici. Slitovnici pak položíš jako příkrov na truhlu, do níž vložíš...
Exodus 25:22...truhlu, do níž vložíš Svědectví, které ti dámTam se s tebou budu setkávat. Z místa mezi oběma cheruby...
Exodus 25:30...číše na úlitby; uděláš je z čistého zlata. A na ten stůl budeš přede mne stále klást chleby předložení."...
Exodus 25:40...zlata. Hleď, abys vše udělal podle vzoru, jenž ti byl ukázán na hoře." "Samotný Příbytek pak zhotovíš z...
Exodus 26:5...koncový pruh připevni padesát poutek a stejně tak na koncový pruh druhého spojeného kusu; ta poutka ...
Exodus 26:6...kusu; ta poutka leží naproti sobě. Vyrob ta padesát zlatých spon, kterými ty pruhy spojíš k sobě....
Exodus 26:9...rozměry. Spoj zvlášť pět houní a šest houníTu šestou houni pak v polovině přehni přes průčelí stanu....
Exodus 26:11...podél krajní houně druhého spojeného kusu. Vyrob ta padesát bronzových spon. Ty spony provlékneš poutky, a...
Exodus 26:19... jižní stranu Příbytku vyrobíš dvacet rámů. Pod těch dvacet rámů vyrobíš čtyřicet stříbrných patek; dvě...
Exodus 26:29...středem rámů od jednoho konce k druhémuTy rámy obložíš zlatem a připevníš k nim zlaté prstence...
Exodus 26:30...pro svlaky. Také svlaky obložíš zlatem. Pak vztyčíš Příbytek podle vzoru, který ti byl ukázán na hoře....
Exodus 27:8... Uděláš jej dutý, z desek. udělají vše podle toho, jak ti bylo ukázáno na hoře." "Pro Příbytek postavíš...
Exodus 28:11...na druhý kámen. Jako kamenorytec vyrývá pečeťtak vyryješ na obou těch kamenech jména synů Izraele....
Exodus 28:14...také zlaté obroučky a dva řetízky z čisho zlata; uděláš je točené na způsob šňůrek a ty stočené...
Exodus 28:24... které připevníš na oba jeho horní okrajeTy dvě zlaté šňůry pak připevníš k oběma kroužkům na...
Exodus 28:33... Podél celého jeho spodního lemu udělej granáto jablka z modré, purpurové a šarlatové látky. Ty...
Exodus 29:3...pšeničné mouky. Vložíš je do jednoho koše a v tom koši je budeš obětovat spolu s tím býčkem a oběma...
Exodus 29:14...je na nich, a necháš to dýmat na oltáři. Masotoho býčka, jeho kůži a výkaly však spálíš na ohni venku za...
Exodus 29:21... Zbytkem krve pokropíš oltář ze všech stran. Po vezmeš trochu krve, která bude na oltáři, a trochu oleje...
Exodus 29:28... náleží Áronovi a jeho synům. Áron a jeho synové to budou věčným ustanovením přijímat od synů Izraele, neboť...
Exodus 29:32...místě. Áron a jeho synové budou u vchodu do Stanu setkávání jíst maso z toho berana s chlebem, který je...
Exodus 29:33...z toho berana s chlebem, který je v koši. Budou to jíst jen ti, kdo byli těmito obětmi očištěni, kdo byli...
Exodus 29:34...nebude, neboť je to svaté. Jestliže z masa oběti pověření nebo z toho chleba něco zůstane do rána,...
Exodus 29:35...na ohni. Nebude se to jíst, neboť je to svatéTakto naložíš s Áronem a s jeho syny, přesně jak jsem ti...
Exodus 30:4...rohy. Po jeho obvodu uděláš zlatý věnec. Pod tím věncem k němu na obou bocích připevníš dva zlaté kruhy,...
Exodus 30:12...sčítáním zjišťovat počet synů Izraele, při tom každý z nich Hospodinu výkupné za svůj život, aby mezi...
Exodus 30:14...20 ger). Tento půlšekel je příspěvkem HospodinuTen věnuje Hospodinu každý, kdo bude zahrnut do sčítání, od...
Exodus 30:19...Stanem setkávání a oltářem a nalij do něj voduTou si pak Áron a jeho synové budou omývat ruce a nohy....
Exodus 30:25...hin olivového oleje. Voňavkářským způsobem paktoho připravíš olej svatého pomazání jako vonnou mast. To...
Exodus 30:35...s čistým kadidlem a voňavkářským způsobemtoho připrav kadidlovou směs: osolenou, čistou a svatou....
Exodus 30:37... Neuděláte si kadidlo stejného složení jako toto. Bude ti svaté; patří Hospodinu. Každý, kdo takové...
Exodus 31:6...a ovládal každé řemeslo. Hle, přidal jsem mu ta Oholiaba, syna Achisamachova z pokolení Dan. A každého...
Exodus 31:11...služby, olej pomazání a vonné kadidlo pro svatyni. vše udělají přesně tak, jak jsem ti přikázal."...
Exodus 31:14...jsem Hospodin, váš Posvětitel. Zachovávejte sobotu; je vám svatá. Kdo ji znesvětí, musí zemřít. Každý,...
Exodus 32:1...by nás vedl!" pobízeli ho. "Kdo , co jetím Mojžíšem, který nás vyvedl z Egypta." Áron jim řekl:...
Exodus 32:4...strhal zlaté náušnice a přinesli je k ÁronoviTen od nich to zlato přijal, vytvaroval formu a odlil z...
Exodus 32:8...z Egypta, spáchal zvrácenost. Brzy sešli z cesty, kterou jsem jim přikázal. Odlili sochu telete, klaněli...
Exodus 32:16...popsané z obou stran, popsané zepředu i zezaduTy desky byly Boží dílo a to písmo bylo Boží písmo vyryté...
Exodus 32:18...lidu, řekl Mojžíšovi: "Z tábora zní hluk boje!" Ten však odpověděl: "To není jásot vítězství, to není...
Exodus 32:21...pít synům Izraele. Pak Mojžíš řekl Áronovi: "Co ti tento lid udělal, že jsi je přivedl do takového hříchu?"...
Exodus 32:23...nám boha, který by nás vedl! Kdo , co jetím Mojžíšem, který nás vyvedl z Egypta.' Odpověděl jsem...
Exodus 32:28...synové se zachovali podle Mojžíšova slova, a toho dne padlo z lidu na tři tisíce mužů. Mojžíš totiž...
Exodus 32:32...hřích; udělali si boha ze zlata! Kéž bys jim ten hřích nyní odpustil... A pokud ne, vymaž mne prosím z...
Exodus 32:33...Mojžíšovi odpověděl: "Ze své knihy vymažu toho, kdo proti mně zhřešil. Nyní však jdi a veď lid, kam...
Exodus 32:34...mně zhřešil. Nyní však jdi a veď lid, kam jsem ti řekl. Hle, můj anděl půjde před tebou. však přijde...
Exodus 33:4... neboť jste tvrdošíjný lid." A když lid uslyšel tu zlou zprávu, truchlili a nikdo na sebe nevzal žádnou...
Exodus 33:14...milost. Pohleď, vždyť tento národ je tvůj lid!" Ten odpověděl: " přítomnost půjde s tebou a dám ti...
Exodus 34:1...řekl: "Vytesej si dvě kamenné desky podobné těm prvním a na napíšu slova, jež byla na těch...
Exodus 34:4..." Mojžíš tedy vytesal dvě kamenné desky podobné těm prvním. Brzy ráno pak vstal, vystoupil na horu Sinaj,...
Exodus 34:11...s tebou učiním, bude ohromující. Zachovávej, co ti dnes přikazuji. Hle, chystám se před tebou vyhnat...
Exodus 34:12...i Jebusejce. Měj se však na pozoru, abys nevstoupil do smlouvy s obyvateli země, do které jdeš. Jinak se...
Exodus 34:15...žárlivě milující Bůh. Měj se na pozoru, abys nevstoupil do smlouvy s obyvateli země! Když půjdou smilnit...
Exodus 34:18... Po sedm dní jez nekvašené chleby, jak jsem ti přikázal, v určený čas měsíce avivu, neboť v měsíci...
Exodus 34:34... přikryl si obličej rouškou. Kdykoli ale vstupoval před Hospodina, aby s ním mluvil, Mojžíš tu roušku...
Exodus 35:2...se bude pracovat, ale sedmého dne budete mít svatou sobotu, den odpočinku pro Hospodina. Každý, kdo by v...
Exodus 36:2... udělají vše tak, jak přikázal Hospodin." A tak Mojžíš povolal Becaleela a Oholiaba spolu s každým...
Exodus 36:13...kusu; poutka byla přesně proti sobě. Vyrobili ta padesát zlatých spon, kterými ty pruhy spojili k sobě....
Exodus 36:24... jižní stranu Příbytku vyrobili dvacet rámů. Pod těch dvacet rámů vyrobili čtyřicet stříbrných patek; dvě...
Exodus 36:34...středem rámů od jednoho konce k druhémuTy rámy obložili zlatem a připevnil k nim zlaté prstence...
Exodus 37:27...rohy. Po jeho obvodu udělal zlatý věnec. Pod tím věncem k němu na obou bocích připevnil dva zlaté kruhy,...
Exodus 39:16...na způsob šňůrek, z čistého zlata. Vyrobili ta dvě zlaté obroučky a dva zlaté kroužky. Ty dva kroužky...
Exodus 39:17...připevnili na oba horní okraje náprsníkuTy dvě zlaté šňůry pak připevnili k oběma kroužkům na...
Leviticus 1:4...před Hospodinem. Vloží ruku na hlavu zápalné oběti a ta bude přijata jako jeho smírčí výkupné. Potom to...
Leviticus 1:5...a ta bude přijata jako jeho smírčí výkupné. Potom to dobytče zabije před Hospodinem. Kněží, synové...
Leviticus 1:8...oheň a narovnají na něj dříví. Na pak rozloží ty díly i s hlavou a tukem. Vnitřnosti a nohy se však musí...
Leviticus 1:11...strany oltáře. Kněží, synové Áronovi, pak tou krví pokropí oltář ze všech stran. Potom rozseká...
Leviticus 2:1...moučnou oběť, ji daruje z jemné moukyTu polije olejem, položí na ni kadidlo a přinese ji k...
Leviticus 2:2...přinese ji k Áronovým synům, kněžím. Kněz paktoho vezme hrst jemné mouky s olejem a všechno kadidlo....
Leviticus 2:8... je připravena z jemné mouky s olejem. Když takto připravenou moučnou oběť přineseš Hospodinu, bude...
Leviticus 4:5... Pomazaný kněz pak vezme trochu krvetoho býčka a přinese ji do Stanu setkávání. Namočí prst v...
Leviticus 4:20...tuk a nechá jej dýmat na oltáři. Naložítím býčkem přesně tak, jak se nakládá s býčkem oběti za...
Leviticus 4:21...býčka ven za tábor a spálí jej, jako spálil toho prvního býčka. To je oběť za hřích shromáždění....
Leviticus 5:4...- a teprve pak si to uvědomí, provinil seTa když nerozvážně pronese přísahu, zlou či dobrou - ...
Leviticus 5:8...a druhé k zápalné oběti. Přinese je ke kněziten bude obětovat nejprve to, které je určeno k oběti za...
Leviticus 5:11... Jsou-li však i dvě hrdličky nebo dvě holoubata nad jeho možnosti, přinese ten, kdo se prohřešil, jako...
Leviticus 5:12...neboť je to oběť za hřích. Přinese ji ke kněziten z vezme hrst jako památeční díl a nechá ji dýmat na...
Leviticus 5:16...podle šekelu svatyně). To je oběť odškodněníTo, co ze svatých věcí zanedbal, nahradí, přidá k tomu...
Leviticus 5:17...a bude mu odpuštěno. Prohřeší-li se někdo tím, že nevědomě překročí některé Hospodinovo přikázání a...
Leviticus 5:24... anebo cokoli, o čem křivě přísahal. Nahradí to v plné výši a přidá k tomu ještě pětinu ceny. V den své...
Leviticus 6:8...před Hospodina k přední straně oltáře. Kněz oběti vezme hrst jemné mouky s olejem i všechno kadidlo,...
Leviticus 6:23...žádná oběť za hřích, jejíž krev se vnáší do Stanu setkávání k vykonání obřadu smíření ve svatyni. Ta...
Leviticus 7:14...kromě bochánků také kvašený chléb. Z každéhotěchto darů pak poskytne jeden kus jako obětní příspěvek...
Leviticus 7:18...dne, bude spáleno. Kdyby se maso pokojné oběti jedlo i třetího dne, nedojde ten, kdo ji obětoval,...
Leviticus 7:29...promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k synům IzraeleTen, kdo obětuje pokojnou oběť Hospodinu, ze své pokojné...
Leviticus 7:33...jako obětní příspěvek knězi. Podíl pravé ty připadne tomu z Áronových synů, který bude obětovat krev...
Leviticus 7:34...krev a tuk z pokojné oběti. Hrudí pozvedání i tu odevzdání jsem totiž synům Izraele odebral z jejich...
Leviticus 8:20...stran krví. Berana rozsekal na díly a nechal ty díly i s hlavou a tukem dýmat na oltáři. Jeho vnitřnosti...
Leviticus 8:30...pověření, jak Mojžíšovi přikázal Hospodin. Potom vzal Mojžíš trochu oleje pomazání a trochu krve, která...
Leviticus 10:3...zemřeli před Hospodinem. Mojžíš řekl Áronovi: "To měl Hospodin na mysli, když řekl: Na těch, kdo ke mně...
Leviticus 10:6...řekl Áronovi a jeho zbylým synům Eleazarovi a Itamarovi: "Nerozpouštějte si vlasy na znamení smutku a...
Leviticus 10:9...promluvil k Áronovi: "Když budete vcházet do Stanu setkávání, nebudeš ty ani tví synové pít víno ani jiný...
Leviticus 10:14...tebe i pro tvé syny. Tak mi to bylo přikázánoTa hrudí pozvedání i kýtu odevzdání budete jíst na čistém...
Leviticus 10:19...Áron však Mojžíšovi odpověděl: "Pohleď, dnes obětovali před Hospodinem svou oběť za hřích a svou zápalnou...
Leviticus 11:4...přežvýkavého sudokopytníka. Nesmíte však jíst ty, kteří jsou jen přežvýkavci nebo jen sudokopytníci....
Leviticus 11:34...musíte rozbít. Každý pokrm, který přišel do styku s vodou z nádoby, bude nečistý. Také každý nápoj v...
Leviticus 11:39... Když pojde nějaké zvíře, které smíte jíst, bude ten, kdo se dotkl jeho zdechliny, nečistý do večera. Kdo...
Leviticus 11:40...jeho zdechliny, nečistý do večera. Kdo by zdechliny něco snědl, vypere svůj oděv a bude nečistý ...
Leviticus 13:19...bude na kůži vřed, který se zhojil, a na místě toho vředu vznikne bílý otok nebo bělavě narudlá skvrna,...
Leviticus 13:31...bradě. Když ale kněz ránu prašiviny prohlédneta nebude napohled hlubší než okolní kůže a nebude na ...
Leviticus 13:44...otokem, podobná kožnímu malomocenství, je ten člověk malomocný. Je nečistý - kněz jej musí prohlásit...
Leviticus 13:49...lněnou tkaninu, kůži nebo cokoliv koženéhota rána bude nazelenalá nebo narudlá, je to rána...
Leviticus 13:52...lněná tkanina i jakýkoli kožený předmět napadený tou ranou spálen, neboť jde o zhoubné malomocenství - musí...
Leviticus 14:4...malomocenství na postiženém zhojila, nechá pro toho, kdo chce být očištěn, přinést dva živé čisté ptáky,...
Leviticus 14:6... Pak vezme živého ptáka, cedrové dřevo, šarlatovou látku a yzop a namočí to i s tím živým ptákem v krvi...
Leviticus 14:7...ptáka zabitého nad pramenitou vodou. Sedmkrát tou krví stříkne na člověka očišťovaného od malomocenství a...
Leviticus 14:8...za čistého. Živého ptáka pak vypustí do krajeTen, kdo se očišťuje, si vypere oděv, oholí si veškeré...
Leviticus 14:11...oběť a jednu mírku oleje. Očišťující kněz posta očišťovaného člověka s tím vším před Hospodina ke...
Leviticus 14:15...ucha, palec pravé ruky a palec pravé nohy. Vezme ta trochu oleje z mírky, odlije si do levé dlaně,...
Leviticus 14:16...z mírky, odlije si do levé dlaně, namočí sitom oleji pravý prst a sedmkrát jím stříkne před Hospodinem...
Leviticus 14:18... Zbývajícím olejem v dlani kněz potře hlavu toho, kdo se očišťuje, a tak za něj před Hospodinem vykoná...
Leviticus 14:19...za něj před Hospodinem vykoná obřad smíření. Potom kněz vykoná oběť za hřích, a tak očistí toho, kdo chce...
Leviticus 14:21...vykoná obřad smíření a bude čistý. Je-li však ten člověk chudý a je to nad jeho možnosti, poskytne pro...
Leviticus 14:31...druhé jako zápalnou oběť spolu s moučnou obětíTakto kněz vykoná před Hospodinem obřad smíření za toho,...
Leviticus 14:34...vám dávám do vlastnictví, a na některý dům zemi dopustím ránu malomocenství, přijde majitel domu a...
Leviticus 14:36...‚Zdá se, že můj dům je napaden ranou.' Předtím, než kněz přijde ránu prohlédnout, přikáže, aby byl dům...
Leviticus 14:45...se musí zbořit. Kamení, dříví i všechna hlína toho domu se odnesou na nečisté místo venku za městem. Kdo...
Leviticus 14:46...na nečisté místo venku za městem. Kdo by do toho domu vešel v době, kdy bude uzavřen, bude nečistý ...
Leviticus 14:47...uzavřen, bude nečistý do večera. Kdo bytom domě spal, vypere svůj oděv; také ten, kdo by v tom...
Leviticus 14:53...hříchu, vypustí živého ptáka za městem do krajeTak za dům vykoná obřad smíření a ten bude čistý." Toto je...
Leviticus 15:2...k synům Izraele: Kterýkoli muž by trpěl tokem ze svého údu, bude pro ten výtok nečistý. Pro...
Leviticus 15:10... Kdokoli by se dotkl něčeho, co měl trpící tokem pod sebou, bude nečistý do večera. Kdo by ty věci...
Leviticus 15:13...dřevěný předmět musí být omyt vodou. Když bude ten muž od svého výtoku uzdraven, napočítá po svém...
Leviticus 15:15...ke vchodu do Stanu setkávání a je kněziTen bude obětovat jedno jako oběť za hřích a druhé jako...
Leviticus 15:23...dotkne-li se něčeho, co bylo na lůžku nebo na tom, na čem seděla, bude nečistý do večera. Jestliže s...
Leviticus 15:27...jako při jejím běžném krvácení. Kdokoli by se toho dotkl, bude nečistý; vypere si oděv, omyje se vodou a...
Leviticus 15:32...můj Příbytek, který je uprostřed nich." Toto je zákon o tom, kdo trpí výtokem, o muži majícím výron...
Leviticus 16:8...před Hospodina ke vchodu do Stanu setkávání. Na ty dva kozly vloží losy: jeden lospro Hospodina' a druhý...
Leviticus 16:14...zakryje oblak z kadidla, aby nezemřel. Vezme ta trochu krve z toho býka a stříkne prstem na východní...
Leviticus 16:20... Když tedy dokončí očišťování nejsvětější svaty, Stanu setkávání a oltáře, přivede toho živého kozla....
Leviticus 16:21...synů Izraele, všechna jejich provinění a hříchytak je vloží na kozlovu hlavu. Potom ho nechá člověkem k...
Leviticus 16:26...oběti za hřích pak nechá dýmat na oltářiTen, kdo zahnal kozla k Azazelovi, si vypere oděv a omyje...
Leviticus 16:28...kůže, maso a výkaly tam budou spáleny na ohniTa ten, kdo je spálil, si vypere oděv a omyje si tělo...
Leviticus 17:10... kteří žijí u vás, by jedl jakoukoli krev, proti takovému člověku se postavím. Toho, kdo krev, vyvrhnu...
Leviticus 17:11...z jeho lidu. Vždyť život těla je v krvi! Proto jsem vám ji určil na oltář, k vykoupení vašich životů....
Leviticus 17:14... Vždyť životem každého tvora je krev, právě ta je jeho životem! Proto jsem synům Izraele řekl: Nesmíte...
Leviticus 18:5... váš Bůh. Zachovávejte pravidla a zákonyTen, kdo je plní, díky nim bude žít. jsem Hospodin....
Leviticus 18:7...svou pokrevní příbuznou. jsem Hospodin. Nezostuzuj svého otce tím, že bys obcoval se svou matkou. Je to...
Leviticus 18:8...Neobcuj ani s jinou manželkou svého otce. Zostudil bys tím svého otce! Neobcuj se svou sestrou. je to...
Leviticus 18:14... Je přece pokrevní příbuznou tvé matky! Nezostuzuj bratra svého otce tím, že bys obcoval s jeho...
Leviticus 18:18... Trápil bys jednu, když bys za jejího života obcoval s tou druhou. Nesmíš pohlavně obcovat se ženou...
Leviticus 18:24... Je to zvrácenost! Neposkvrňujte se žádnoutěchto věcí. Tím vším se přece poskvrňují národy, které...
Leviticus 18:27...- domácí ani host, který žije u vás. Všechny tyto ohavnosti páchali lidé, kteří byli v zemi před vámi...
Leviticus 18:28...zemi před vámi, a tak se země poskvrnila. Pokud tu zem poskvrníte, vyvrhne i vás, tak jako vyvrhla národ,...
Leviticus 19:22...svou oběť odškodnění - berana odškodněníTím beranem pak za něj kněz vykoná před Hospodinem obřad...
Leviticus 19:29...žádné tetování. jsem Hospodin. Nesmíš znesvětit svou dceru tím, že bys ji nechal smilnit - země by...
Leviticus 20:5...své dítě Molochovi, a neusmrtí ho, sám se postavím proti takovému člověku i proti jeho rodině. Jeho i...
Leviticus 20:16...zemřít. Rovněž to zvíře zabijte. Kdyby žena přistoupila ke zvířeti, aby se s pářilo, pak tu ženu i zvíře...
Leviticus 21:4...se však poskvrnit kvůli příbuzným své manželkytím by se znesvětil. Kněží si nesmí vyholovat lysinu na...
Leviticus 21:10... Kněz, který je mezi svými bratry nejvyššíten, na jehož hlavu byl vylit olej pomazání a který byl...
Leviticus 22:8...vždyť je to jeho pokrm. Nesmí se však poskvrnit tím, že by jedl něco zdechlého nebo rozsápaného. jsem...
Leviticus 22:11...jíst nic svatého. Když si ale kněz koupí otrokaten z toho jíst smí; rovněž otroci narození v jeho domě smí...
Leviticus 22:14...nesmí. Když někdo nedopatřením sní, co je sva, musí to knězi nahradit a přidat k tomu ještě pětinu...
Leviticus 22:20...nic, na čem by byla vada, neboť byste tím nedošli zalíbení. Kdo přinese Hospodinu pokojnou oběť,...
Leviticus 22:21...svůj slib, nebo jako dobrovolný dar, ze skotu nebo z bravu, musí ta oběť být bez vady, aby došla...
Leviticus 23:11...první snop své sklizně ke knězi. Kněz pak ten snop pozvedne před Hospodinem, abyste došli zalíbení;...
Leviticus 23:13...vady. Jako moučnou oběť k němu přidáte dvě desetiny efy jemné mouky zadělané olejem. To je příjemně vonící...
Leviticus 23:18...dvou desetin efy jemné mouky pečené s kvasem. S tím chlebem přinesete sedm ročních beránků bez vady,...
Leviticus 23:21... Bude to svaté Hospodinu, připadne to knězi. V ten den vyhlásíte slavnost. Budete mít svaté shromáždění;...
Leviticus 23:28...postit a přinášet ohnivé oběti HospodinuToho dne nebudete dělat žádnou práci, neboť je to Den...
Leviticus 23:29...před Hospodinem, vaším Bohem. Kdokoli by se toho dne nepostil, bude vyobcován ze svého lidu. Kdokoli by...
Leviticus 23:30... bude vyobcován ze svého lidu. Kdokoli by toho dne dělal jakoukoli práci, toho vyhubím z jeho lidu....
Leviticus 25:5...své pole neosívej a neprořezávej svou viniciTo, co se ti samo urodilo, nežni a na své netknuté vinici...
Leviticus 25:6...nepořádej vinobraní: země rok odpočinkuTo, co země v odpočinku urodí, ovšem smíte jíst - jak ty,...
Leviticus 25:8...ve tvé zemi budou jíst její úrodu. Odpočítáš si ž sedm sobotních let, sedmkrát sedm let, takže ti doba...
Leviticus 25:15...kupovat, nepoškozujte jeden druhého. Podle počtu let od léta milosti nakoupíš od svého bližního; podle...
Leviticus 25:16...sklízet úrodu, ti jej prodá. Čím více zbývá lettím vyšší bude cena. Čím méně zbývá let, tím bude cena...
Leviticus 25:18...a zákony zachovávejte a plňte; tehdy budete zemi bydlet v bezpečí. Země vám bude přinášet své plody,...
Leviticus 25:22...budete osmého roku sít, budete ještě moci jíst starou úrodu; ještě devátého roku, než přijde nová úroda,...
Leviticus 25:27... co je potřeba k jeho vykoupení, spočítá ta od prodeje svého pozemku a zbytek nahradí tomu, komu jej...
Leviticus 25:30... Nebude-li vykoupen, než uběhne celý rok, zůstane onen dům v hrazeném městě tomu, kdo jej koupil, i jeho...
Leviticus 25:39... Zchudne-li poblíž tebe jeden z tvých bratřítakže ti sám sebe prodá, nepodrobuj ho otrocké službě. ...
Leviticus 25:44...budeš vlastnit, budou z národů okolo vás; od těch si smíte koupit otroka i děvečku. Smíte si je koupit...
Leviticus 25:45...koupit otroka i děvečku. Smíte si je koupit ta z potomků přistěhovalců, kteří u vás pobývají, i z...
Leviticus 25:47...u tebe vzmůže a tvůj bratr vedle něj zchudnetakže sám sebe prodá tomu přistěhovalci anebo jeho...
Leviticus 25:50...anebo se vzmůže a vykoupí se sám. Spolutím, kdo jej koupil, spočítá roky od svého prodeje do léta...
Leviticus 26:10...potvrdím svou smlouvu s vámi. Budete moci jíst starou úrodu ze zásob a tu starou budete muset vyklízet...
Leviticus 26:17...budete sít nadarmo, vaši nepřátelé je snědí. Obrátím svou tvář proti vám, takže padnete před svými nepřáteli...
Leviticus 26:36...(když jste v ještě bydleli) neodpočívalaTěm, kdo z vás zbudou, pak v zemích jejich nepřátel přivedu...
Leviticus 26:39...mezi národy a země vašich nepřátel vás pohltíTi, kdo z vás zbudou, pak budou skomírat v zemi svých...
Leviticus 27:8...za muže 15 a za ženu 10 šekelů. Bude-li však dotyčný na určenou cenu příliš chudý, postaví zaslíbeného...
Leviticus 27:12...nepřináší, postaví to zvíře před knězeTen určí jeho cenu, bude lepší nebo horší. Jakou cenu...
Leviticus 27:14...lepší nebo horší. Na kolik jej kněz ocení, při tom zůstane. Bude-li jej ten, kdo svůj dům zasvětil, chtít...
Leviticus 27:15...jej kněz ocení, při tom zůstane. Bude-li jej ten, kdo svůj dům zasvětil, chtít vykoupit, přidá k určené...
Leviticus 27:19...milosti, takže určenou cenu sníží. Bude-li je ten, kdo pole zasvětil, chtít vykoupit, přidá k určené ceně...
Leviticus 27:23... spočítá mu kněz výši určené ceny do ta milosti a dotyčný toho dne vyplatí určenou cenu jako...
Leviticus 27:24...určenou cenu jako svatou Hospodinu. V létě milosti bude pole vráceno tomu, od koho bylo koupeno, jemuž...
Leviticus 27:33... Kdyby jej však přece vyměnil, bude svatý ten původní i ten, jímž jej zaměnil; nebude jej moci...
Numeri 1:3...domů; pořiďte jmenný seznam všech mužůTy a Áron započtete do jejich oddílů všechny bojeschopné...
Numeri 1:44...Neftalí čítalo 53 400 mužůToto jsou počty těch, které Mojžíš s Áronem a s dvanácti...
Numeri 2:9...Celkem v oddílech Judova uskupení: 186 400 mužůTi pochodují jako první. Na jihu táboří po svých oddílech...
Numeri 2:16...v oddílech Rubenova uskupení: 151 450 mužůTi pochodují druzí. Uprostřed všech uskupení putuje Stan...
Numeri 2:24...v oddílech Efraimova uskupení: 108 100 mužůTi pochodují třetí. Na severu táboří po svých oddílech...
Numeri 2:31...Celkem v oddílech Danova uskupení: 157 600 mužůTi pochodují po svých praporech jako poslední. Toto je...
Numeri 3:28... hebronský a uzielský; to jsou kehatské rody. Čítaly celkem 8 600 mužů starších jednoho měsíce. Ti měli na...
Numeri 3:32...byl Eleazar, syn kněze Árona; jemu byli svěřeni ti, kdo plní povinnost vůči svatyni. Z Merariho vzešel rod...
Numeri 3:46...jsou moji. jsem Hospodin. A jako výplatné za těch 273 prvorozených synů Izraele, kteří převyšují počet...
Numeri 3:48...(měřeno podle šekelu svatyně; šekel je 20 ger). To stříbro pak dáš Áronovi a jeho synům jako výplatné za ty...
Numeri 3:49...výplatné za ty, kdo převyšují jejich počet." A tak Mojžíš vybral výplatné stříbro za ty, kdo převyšovali...
Numeri 4:5...nejsvětější věci. Než tábor potáhne dál, vstou Áron se svými syny dovnitř, sejmou zastírající oponu...
Numeri 5:3... kdo se poskvrnil při mrtvém. Vykažte jak mužetak ženu, vykažte je z tábora ven, aby neposkvrnili tábor...
Numeri 5:7...provinil. Vyzná tedy svůj hřích, jehož se dopustil, nahradí škodu v plné výši, přidá ještě pětinu navíc a...
Numeri 5:17...před Hospodina. Kněz nabere do hliněné nádoby svatou vodu, vezme trochu prachu z podlahy Příbytku a hodí jej...
Numeri 5:18...z podlahy Příbytku a hodí jej do vody. Když tu ženu postaví před Hospodina, rozpustí vlasy a do...
Numeri 5:21...jiný muž než tvůj manžel' - tehdy kněz bude tu ženu zapřísahat přísežnou kletbou a řekne - ‚pak ...
Numeri 5:24...je do hořké vody. Hořkou vodu prokletí   ženě vypít, aby se v obrátila v hořkost. Potom kněz...
Numeri 5:26...ji Hospodinu a přinese ji k oltáři. Vezme moučné oběti do hrsti památeční díl a nechá jej dýmat na...
Numeri 5:27...ženě vypít tu vodu. Pokud se poskvrnila a dopustila se vůči svému manželu nevěry, voda prokletí v ...
Numeri 6:11...jako oběť za hřích a druhé jako zápalnou oběťTak za něj vykoná obřad smíření, neboť se prohřešil při...
Numeri 6:21...pro kněze. Teprve poté smí nazír znovu pít vínoToto je zákon o nazírovi skládajícím slib. Jeho dar...
Numeri 6:24...žehnat synům Izraele; budete jim říkat: ‚ ti Hospodin žehná a chrání ! Hospodin nad tebou...
Numeri 6:25...Hospodin nad tebou rozjasní svou tvář a daruje ti přízeň! Hospodin k tobě obrátí svou tvář a obdaří ...
Numeri 8:2...Áronovi: Když budeš rozsvěcovat kahany, dbej,  těch sedm kahanů vrhá světlo dopředu před svícen." Áron to...
Numeri 8:8...s moučnou obětí z jemné mouky zadělané olejemty pak vezmi druhého mladého býčka k oběti za hřích. Přiveď...
Numeri 8:12...synů Izraele, aby konali službu Hospodinu. Levi pak vloží ruce na hlavy těch býků. Jednoho obětuj...
Numeri 9:6... neboť se poskvrnili při mrtvému člověku. Proto přišli toho dne před Mojžíše a Árona. Řekli: "Poskvrnili...
Numeri 9:16...rána pak spočíval nad Příbytkem v podobě ohněTak tomu bylo stále: Příbytek přikrýval oblak a v noci měl...
Numeri 10:2..."Vyrob dvě stříbrné trubky. Nech je vytepat, aby ti sloužily ke svolávání obce a když se budou oddíly dávat...
Numeri 10:33...o dobrodiní, které nám Hospodin prokáže." A tak se vydali na cestu. Po tři dny putovali od hory...
Numeri 10:35...oblak. Kdykoli se Truhla vydávala na cestu, Mojžíš říkával: "Povstaň, Hospodine, se tví...
Numeri 11:6... Teď máme jen vyprahlé krky a v dohledu nic než ta mana!" Mana byla jako semeno koriandru a barvou...
Numeri 11:10...slyšel, jak lid pláče, každý u vchodu do svého stanu, jeden rod za druhým. Hospodin vzplanul velikým hněvem...
Numeri 11:11...a řekl Hospodinu: "Proč jsi na svého služebníka tak zlý? Čím jsem se ti znelíbil, žes mne obtěžkal celým...
Numeri 11:12... žes mne obtěžkal celým tímto lidem? Byl jsem to , kdo je všechny počal? Byl jsem to , kdo ten lid...
Numeri 11:21...Mojžíš ale namítl: "Lid kolem čítá šest set tisíc pěších, a ty říkáš: ‚Dám jim masa, že budou jíst celý...
Numeri 11:25...a postavil je okolo Stanu. Tehdy Hospodin sestoupil v oblaku a mluvil s ním. Vzal z Ducha, který byl na...
Numeri 11:28... který byl od mládí Mojžíšovým pomocníkem, na to řekl: "Mojžíši, pane můj, zabraň jim v tom!" Mojžíš mu...
Numeri 11:29...můj, zabraň jim v tom!" Mojžíš mu odpověděl: "Ty kvůli mně žárlíš? Kéž by všechen Hospodinův lid byli...
Numeri 12:5...setkávání!" Všichni tři tedy šli. Hospodin sestoupil v oblakovém sloupu, postavil se u vchodu do Stanu a...
Numeri 12:14..."Kdyby otec plivl do tváře, nenesla by tu hanbu sedm dní? je tedy na sedm dní vykázána z...
Numeri 13:18... potom vystupte do hor a podívejte se, jaká je ta země a jaký lid v bydlí. Je silný, nebo slabý? Je...
Numeri 13:20... v nichž sídlí? Otevřená, nebo opevněná? Jaká je to země? Úrodná, nebo chudá? Jsou v stromy, nebo ne?...
Numeri 13:21...ovoce!" (Byl totiž právě čas prvních hroznů.) A tak vyrazili prozkoumat tu zem od pouště Cin po Rechob u...
Numeri 13:24...granátová jablka a fíky. Podle hroznu, který tam synové Izraele uřízli, se tomu místu říká Nachal Eškol,...
Numeri 13:26...a k celé izraelské obci do Kádeše v Paranské poušti. Podali jim všem zprávu a ukázali jim ovoce země....
Numeri 13:28...a medem a toto je její ovoce. Jenže lid, který zemi bydlí, je silný, města jsou opevněná a velmi veliká...
Numeri 13:30...Jordánu pak bydlí Kananejci!" Káleb však lid stojící před Mojžíšem uklidňoval: "Pojďme přece vzhůru a...
Numeri 13:31... kteří šli s ním, ale řekli: "Nemůžeme jít proti tomu lidu. Je silnější než my!" Zemi, kterou prozkoumali...
Numeri 14:3...na této poušti! Proč nás Hospodin vede do  země? Abychom padli mečem? Aby se naše ženy a děti staly...
Numeri 14:6...izraelskou obcí padli na tvář. Dvatěch, kdo šli prozkoumat zem - Jozue, syn Nunův, a Káleb,...
Numeri 14:8...zem! Budeme-li se Hospodinu líbit, uvede nás do  země a nám tu zem oplývající mlékem a medem. Jenom se...
Numeri 14:9...oplývající mlékem a medem. Jenom se nebuřme proti Hospodinu! Lidu země se nebojte, zhltneme je jako...
Numeri 14:14...tento lid svou silou, se to doslechnou a povědí to obyvatelům této země. Ti slyšeli, že ty, Hospodine,...
Numeri 14:16... které o tobě slyšely, řeknou: ‚Hospodin pobil ten lid na poušti, protože je nedokázal uvést do země,...
Numeri 14:22...a Hospodinova sláva naplňuje celou zem: Nikdotěch, kdo spatřili mou slávu a znamení, která jsem konal...
Numeri 14:23...jsem s přísahou zaslíbil jejich otcům. Nikdotěch, kdo mnou pohrdli, ji nespatří! Můj služebník Káleb ...
Numeri 14:31...Káleb, syn Jefunův, a Jozue, syn Nunův. Vaše ti, o nichž jste říkali, že se stanou kořistí, ty do ...
Numeri 14:34...mrtvoly do poslední nepadnou na poušti. Po čtyřicet let ponesete svůj trest, podle počtu dní, v nichž...
Numeri 14:37...celou obec k reptání proti Mojžíšovi), mezitím zemřeli. Všechny, kdo o zemi roznesli hanebnou...
Numeri 14:38...pomluvu, zasáhla před Hospodinem náhlá rána. Z těch, kdo šli prozkoumat zem, zůstal naživu jen Káleb, syn...
Numeri 14:39... a Jozue, syn Nunův. Jakmile Mojžíš všechna ta slova vyřídil synům Izraele, lid se dal do velikého...
Numeri 14:45...tábor. Amalekovci a Kananejci, kteřítěch horách bydleli, tedy sestoupili, udeřili na a bili...
Numeri 15:4...slavnostech, ze skotu nebo z bravu, pak  ten, kdo přináší Hospodinu takovýto dar, přinese rovněž...
Numeri 15:9...nebo jako pokojnou oběť Hospodinu, přinestím dobytčetem jako moučnou oběť tři desetiny efy jemné...
Numeri 15:14...oběť příjemně vonící Hospodinu, musí se při tom zachovat stejně jako vy. Pro shromáždění i pro...
Numeri 15:22...prvního těsta. Jestliže se neúmyslně prohřešíte tím, že nesplníte některé z těchto přikázání, která...
Numeri 15:28...roční kůzle. Kněz pak vykoná obřad smíření za toho, kdo nedopatřením neúmyslně zhřešil před Hospodinem....
Numeri 15:33... přistihli muže, jak v sobotní den sbírá dřívíTi, kdo ho přistihli sbírat dříví, jej přivedli k Mojžíšovi...
Numeri 15:35...se s ním stát. Hospodin pak řekl Mojžíšovi: "Ten muž musí zemřít. jej celá obec za táborem ukamenuje...
Numeri 16:3...obce, členové sněmu, samí věhlasní muži. Srotili se proti Mojžíšovi a Áronovi a řekli jim: "Osobujete...
Numeri 16:5...to Mojžíš uslyšel, padl na tvář. Potom promluvil ke Korachovi a celé jeho tlupě: "Ráno...
Numeri 16:10...Příbytku, stát před obcí a sloužit ? Dovolil ti spolu s tvými bratry levity přistupovat k němu, a vy si...
Numeri 16:11...k němu, a vy si žádáte ještě kněžství?! Ty a celá tvoje tlupa jste se tedy srotili proti Hospodinu...
Numeri 16:13... syny Eliabovy, ale oni řekli: "Nepůjdeme! Je ti to málo, že jsi nás odvedl ze země oplývající mlékem a...
Numeri 16:14...a vinici' jsi nám za dědictví nedal. Chceš snad těm mužům vyloupnout oči? Nepůjdeme!" Mojžíš se tedy velmi...
Numeri 16:16...nevzal, ani jedinému z nich jsem neublížil!" Potom Mojžíš řekl Korachovi: "Ty a celá tvoje tlupa buďte...
Numeri 16:17...před Hospodina - dvě stě padesát kadidelnicTa ty a Áron přineste svou kadidelnici." Každý tedy vzal...
Numeri 16:22...tvorstva!" zvolali. "Jeden muž zhřešíty se hněváš na celou obec?" Hospodin promluvil k...
Numeri 16:26...stařešinové šli za ním. "Odvraťte se od sta těch ničemů," řekl obci. "Nedotýkejte se ničeho, co...
Numeri 16:31...muži pohrdli Hospodinem!" Sotva Mojžíš dořekl ta slova, země se pod nimi rozestoupila. Země otevřela ústa...
Numeri 16:32... země se pod nimi rozestoupila. Země otevřela ústa a pohltila je, jejich rodiny i všechny ty, kdo byli s...
Numeri 16:35...nepohltí i nás!" Od Hospodina pak vyšlehl oheňtěch 250 mužů, kteří přinesli kadidlo, pohltil. Hospodin...
Numeri 17:3... Uhlí z nich rozmetej do daleka. Z kadidelnic těch, kdo pro svůj hřích přišli o život, se udělají tepané...
Numeri 17:4...tedy vzal mosazné kadidelnice, které přinesli ti, kdo byli spáleni, a nechal z nich vytepat obložení...
Numeri 17:14...se mezi mrtvé a živé, a rána se zastavilaTěch, kteří tou ranou zemřeli, bylo 14 700 (kromě těch, kdo...
Numeri 17:20...Truhlou svědectví, kde se s vámi setkávám, a stane se, že hůl toho, jehož jsem vyvolil, vypučí. Tak se...
Numeri 17:22...rod. Mezi holemi byla i hůl Áronova. Mojžíš pak ty hole nechal před Hospodinem ve Stanu svědectví. Nazítří...
Numeri 17:24...hole vynesl od Hospodina před syny IzraeleTi je prohlédli a každý si vzal svou hůl. Hospodin řekl...
Numeri 18:1...vymřeme do posledního?" Hospodin řekl Áronovi: "Ty a tvoji synové spolu s celým tvým otcovským domem...
Numeri 18:2...synové. Když budeš se svými syny sloužit před Stanem svědectví, ber s sebou rovněž své bratry z pokolení...
Numeri 18:7...vám, aby sloužili při Stanu setkávání. Jen ty a tvoji synové však smíte sloužit jako kněží ve všem, co...
Numeri 18:8...Hospodin promluvil k Áronovi: "Hle, sám jsem ti svěřil do péče své obětní příspěvky se všemi svatými...
Numeri 18:9...dal jako kněžský podíl tobě a tvým synům. Ze svatosvatých darů, z ohnivých obětí, ti připadne toto: Každý...
Numeri 18:11...mužského pohlaví. Co je svaté, připadne toběTa toto ti připadne: Obětní příspěvek, který synové...
Numeri 18:18...příjemnou vůni Hospodinu. Jejich maso připadne to, tak jako ti připadne hrudí pozvedání a pravá kýta....
Numeri 18:20...v jejich zemi žádné dědictví; nepřipadne ti mezi nimi podíl. jsem tvůj podíl a tvé dědictví...
Numeri 18:29...Hospodinu. je ze všeho posvěcen vždy ten nejlepší díl. Řekni jim rovněž: Poté, co z desátků...
Numeri 18:32...mzda za vaši službu při Stanu setkávání. Kdyžtoho odevzdáte nejlepší díl, neuvalíte na sebe hřích;...
Numeri 19:3...nebylo vloženo jho. Dáte ji knězi Eleazaroviten ji odvede ven za tábor, kde bude v jeho přítomnosti...
Numeri 19:4... Kněz Eleazar pak prstem nabere trochu krvetou krví sedmkrát stříkne směrem ke Stanu setkávání....
Numeri 19:6...spálí se její kůže, maso, krev i výkaly. Potom kněz vezme cedrové dřevo, yzop a šarlatovou látku a...
Numeri 19:8...tábora. do večera však bude nečistý. Rovněž ten, kdo jalovici spálil, si vypere oděv ve vodě a omyje si...
Numeri 19:9... do večera však bude nečistý. Někdo čistý zatím nabere popel jalovice a uloží jej na čisté místo za...
Numeri 19:10...očistné vody. Je to oběť za hřích. Rovněž ten, kdo sbíral popel jalovice, si vypere oděv. do...
Numeri 19:12...nečistý po sedm dní. Třetího a sedmého dne se tou vodou bude očišťovat, a bude čistý. Nebude-li se však...
Numeri 19:14... Bude nečistý, jeho nečistota zůstane na němToto je zákon o člověku, který by zemřel ve stanu: Kdokoli...
Numeri 19:15...po sedm dní. Rovněž každá otevřená nádobatom stanu, která není uzavřena poklicí, bude nečistá....
Numeri 19:18...vezme yzop, namočí jej ve vodě a postříká onen stan, všechno nádobí i všechny lidi, kteří tam byli. Stejně...
Numeri 19:21... Nebyl pokropen očistnou vodou; bude nečistýToto pro bude věčné ustanovení. Kdo bude postříkán...
Numeri 19:22...do večera. Čehokoli se nečistý dotkne, bude nečis, a kdokoli se toho dotkne, bude nečistý do večera." ...
Numeri 20:4...Hospodinovo shromáždění sem do pouště? Abychom tu my i náš dobytek zemřeli? Proč jste nás odvedli z...
Numeri 20:5...náš dobytek zemřeli? Proč jste nás odvedli z Egypta? Abyste nás přivedli na toto bídné místo? Tohle není...
Numeri 20:13...toto shromáždění do země, kterou jim dávám!" To je ta Mej-meriba, Voda sváru, kde se synové Izraele...
Numeri 20:15...útrapách, které nás potkaly. Naši otcové sestoupili do Egypta a v zemi jsme dlouho bydleli. Egypťané...
Numeri 21:5...ztratil trpělivost a začal Bohu a Mojžíšovi vyčítat: "Proč jste nás odvedli z Egypta? Abychom zemřeli na...
Numeri 21:7...se slovy: "Zhřešili jsme, když jsme mluvili proti Hospodinu a proti tobě. Modli se k Hospodinu, nás...
Numeri 21:9...na kůl. Když někoho uštkl had a on se podíval na toho bronzového hada, zůstal naživu. Synové Izraele pak...
Numeri 21:16...ke vsi Ar a k moábské hranici se přimyká." Odtud pak táhli do Beéru; to je ta studna, kde Hospodin řekl...
Numeri 21:24...na poušť. Když dorazil do Jahcy, napadl IzraelTen jej však porazil ostřím meče a obsadil jeho zem od...
Numeri 22:3...Když Moáb viděl, kolik je Izraelitů, děsil se; z toho lidu ho jímala hrůza. Proto řekl midiánským...
Numeri 22:4... děsil se; z toho lidu ho jímala hrůza. Proto řekl midiánským stařešinům: "Ten dav teď spase všechno...
Numeri 22:6...se přímo přede mnou! Prosím pojď, proklej mi ten lid - je na moc silný. Snad jej pak zvládnu porazit...
Numeri 22:8... vyřídili mu Balákova slova. On jim řekl: "Zůstaňte tu na noc. Ráno vám sdělím, jakou odpověď mi Hospodin...
Numeri 22:9... Bůh přišel k Balaámovi a řekl: "Kdo jsou ti muži u tebe?" Balaám Bohu odpověděl: "Moábský král Balák...
Numeri 22:12...Bůh Balaámovi řekl: "Nechoď s nimi. Neproklínej ten lid, neboť je požehnaný!" Balaám tedy ráno vstal a řekl...
Numeri 22:17...se ke mně přijít. Chci zahrnout velikými poctami a udělám, cokoli mi řekneš. Pojď, zatrať mi ten lid.'"...
Numeri 22:19...Boha, a udělat cokoli, malého či velkého. Zůstaňte tu ale na noc. zatím zjistím, co dalšího mi řekne...
Numeri 22:20...Hospodin přišel k Balaámovi a řekl mu: "Když  ti muži přišli pozvat, vstaň a jdi s nimi. Dělej však jen...
Numeri 22:28... Tehdy Balaám vybuchl hněvem a bil oslici holí. Vtom Hospodin rozvázal oslici jazyk. Řekla Balaámovi: "Co...
Numeri 22:32..."Proč jsi třikrát zbil svou oslici? Hleto jsem ti zahradil cestu, neboť se mi vůbec nelíbí....
Numeri 22:34..."Zhřešil jsem! Nevěděl jsem, že ses mi postavil do cesty. Pokud se ti ta věc nelíbí, vrátím se domů."...
Numeri 22:35...domů." Hospodinův anděl Balaámovi řekl: "Jditěmi muži; mluv ale jen to, co ti řeknu." Balaám tedy jel s...
Numeri 22:37...na samém kraji arnonské hranice. Balák uvítal Balaáma slovy: "Cožpak jsem ti neposílal pozvání? Proč...
Numeri 23:1...zadní voj lidu. Balaám tehdy Balákovi řekl: "Postav mi tu sedm oltářů a přiveď mi sem sedm býků a sedm...
Numeri 23:3... Balaám Balákovi řekl: "Postůj u své zápalné oběti, zatím půjdu opodál. Snad se Hospodin se mnou setká;...
Numeri 23:11... kéž jednou skončím jako oni!" "Co mi to děláš?" řekl Balák Balaámovi. "Přivedl jsem , abys ...
Numeri 23:24...Jákobovi, Izrael se dozví, co chystá Bůh. Hleten lid vstává jako lvice, zvedá se jako lev! Neulehne, než...
Numeri 23:26...Balaám však Balákovi odpověděl: "Copak jsem ti neříkal, že udělám, cokoli řekne Hospodin?" Balák pak...
Numeri 23:29...nad pustinou. Tehdy Balaám Balákovi řekl: "Postav mi tu sedm oltářů a přiveď mi sem sedm býků a sedm...
Numeri 24:4...Balaám, syn Beorův, toto praví jasnozřivý mužToto praví ten, jenž slyší Boží řeč, jenž vidění...
Numeri 24:9...- kdo vstát ho přiměje? jsou požehnáni, kdo ti žehnají, a zlořečeni, kdo ti zlořečí!" Balák na to proti...
Numeri 24:10...žehnají, a zlořečeni, kdo ti zlořečí!" Balák na to proti Balaámovi vybuchl hněvem. Spráskl ruce a řekl mu:...
Numeri 24:11...zmiz, vrať se domů! Říkal jsem: ‚Zahrnu poctami,' ale Hospodin o tu poctu připravil." Balaám...
Numeri 24:14...Hospodin'? Hned odejdu domů ke svým, ale ještě ti povím, jak ten lid v budoucnu naloží s tvým lidem."...
Numeri 24:16...Balaám, syn Beorův, toto praví jasnozřivý mužToto praví ten, jenž slyší Boží řeč, jenž poznání od...
Numeri 24:19... Panovat bude, kdo z Jákoba vzejde, vyhubí ty, kdo v Íru přežijí." Když pak Balaám spatřil Amaleka,...
Numeri 25:2...v Šitimu, začal lid smilnit s místními MoábkamiTy je pozvaly k obětním hodům svého božstva a lid jedl a...
Numeri 25:5...izraelským soudcům: "Každý pobijte ze svých mužů ty, kdo se spřáhli s Baal-peorem!" Zatímco ostatní plakali...
Numeri 25:8...se od ostatních a vzal do ruky kopí. Vešel za tím Izraelcem do vnitřní části stanu a oba je probodl -...
Numeri 25:9... Tehdy se rána mezi syny Izraele zastavilaTěch, kdo tou ranou zemřeli, bylo 24 000. Hospodin...
Numeri 25:13...řekni, že sám mu daruji svou smlouvu pokojeTa bude pro něj i pro jeho potomstvo smlouvou věčného...
Numeri 25:15...midiánská žena se jmenovala Kozbi, dcera CurovaTen byl hlavou svého otcovského kmene v Midiánu. Hospodin...
Numeri 25:18...Midiánce a bijte je, neboť oni lsti napadli vás. Chtěli vás přelstít pomocí Peora a pomocí...
Numeri 26:9...měl syna Eliaba a Eliab měl syny Nemuela, tana a Abirama. To byl ten Dátan a Abiram, zástupci obce,...
Numeri 26:10...odboji proti Hospodinu. Tehdy země otevřela ústa a pohltila je i Koracha. Celá ta tlupa pomřela a oněch...
Numeri 26:33... syn Cheferův, neměl syny, jen samé dceryTy se jmenovaly: Machla, Noa, Chogla, Milka a Tirsa. To...
Numeri 26:59...byla levitská dcera narozená Levimu v EgyptěTa Amramovi porodila Árona, Mojžíše a jejich sestru Miriam....
Numeri 26:65...sečetl Mojžíš s knězem Áronem na poušti Sinaj. O těch totiž Hospodin řekl: "Musejí zemřít na poušti," a...
Numeri 27:3...Stanu setkávání a řekly: "Náš otec zemřel na poušti, ale nepatřil k tlupě, která se srotila proti...
Numeri 27:11...dědictví nejbližšímu příbuznému z jeho roduten je obdrží." A to se pro syny Izraele stalo právním...
Numeri 27:13...dávám synům Izraele. ji spatříš, budešty připojen ke svému lidu, jako byl k němu připojen tvůj...
Numeri 27:14...lidu, jako byl k němu připojen tvůj bratr ÁronTo proto, že jste se vzepřeli mému příkazu na poušti Cin,...
Numeri 27:21...jej celá izraelská obec poslouchala. se posta před kněze Eleazara. Ten se za něj bude dotazovat na...
Numeri 27:23... vložil na něj ruce a dal mu pověření, jaktom Hospodin promluvil skrze Mojžíše. Hospodin promluvil k...
Numeri 28:10...mouky zadělané olejem s příslušnou úlitbouTo je sobotní zápalná oběť - tu přinášejte kromě stálé...
Numeri 28:17...bude Pesach - Hospodinův Hod beránka. Patnácho dne toho měsíce pak bude slavnost. Po sedm dní jezte...
Numeri 28:21...na býčka, dvě desetiny na berana a na každéhotěch sedmi beránků po desetině. Dále přines jednoho kozla...
Numeri 28:29... dvě desetiny na jednoho berana a na každéhotěch sedmi beránků po desetině. Přines také jednoho kozla,...
Numeri 29:4...efy na býčka, dvě desetiny na berana a jednu desetinu na každého z těch sedmi beránků. Dále jednoho kozla...
Numeri 29:10... dvě desetiny na jednoho berana a na každéhotěch sedmi beránků po desetině. Dále přineste jednoho kozla...
Numeri 29:14...přidejte jemnou mouku zadělanou olejem: tři desetiny efy na každého z těch třinácti býčků, dvě desetiny na...
Numeri 29:15...na každého z těch dvou beranů a na každéhotěch čtrnácti beránků po desetině. Dále jednoho kozla jako...
Numeri 29:18...býčků, 2 berany a 14 ročních beránků bez vady. K těm býčkům, beranům a beránkům přidejte patřičnou moučnou...
Numeri 29:21...býčků, 2 berany a 14 ročních beránků bez vady. K těm býčkům, beranům a beránkům přidejte patřičnou moučnou...
Numeri 29:24...býčků, 2 berany a 14 ročních beránků bez vady. K těm býčkům, beranům a beránkům přidejte patřičnou moučnou...
Numeri 29:27...býčků, 2 berany a 14 ročních beránků bez vady. K těm býčkům, beranům a beránkům přidejte patřičnou moučnou...
Numeri 29:30...býčků, 2 berany a 14 ročních beránků bez vady. K těm býčkům, beranům a beránkům přidejte patřičnou moučnou...
Numeri 29:33...býčků, 2 berany a 14 ročních beránků bez vady. K těm býčkům, beranům a beránkům přidejte patřičnou moučnou...
Numeri 29:37...berana a sedm ročních beránků bez vady. K tomu býčku, beranu a beránkům přidejte patřičnou moučnou...
Numeri 30:5...nějakým slibem nebo závazkem a její otectom uslyší a nic nenamítne, pak budou všechny sliby a...
Numeri 30:6...a závazky, které na sebe vzala, platit. Pokud  to však otec v den, kdy o tom uslyší, zakáže, pak žádný...
Numeri 30:8...nebo nějaký nerozvážný závazek, a její muž proti tomu v den, kdy o tom uslyší, nic nenamítne, pak budou...
Numeri 30:9... pak budou její sliby i závazky platit. Pokud  to však manžel v den, kdy o tom uslyší, zakáže, pak tím...
Numeri 30:12...muže, pak, pokud její muž nic nenamítne, tom uslyší, a nebude bránit, budou všechny její sliby i...
Numeri 30:13...platit. Pokud by je však manžel v den, kdytom uslyší, zrušil, pak nic ze slibů a závazků, které vyšly...
Numeri 30:15... potvrdí, anebo zruší její muž. Pokud by všaktomu do příštího dne nic nenamítal, pak tím potvrdil...
Numeri 31:15...tažení, rozhněval: "Vy jste nechali všechny ty ženy naživu? Vždyť právě ony na Balaámovu radu svedly...
Numeri 31:16...syny Izraele od Hospodina k Peorovi. Kvůli tomu přišla na Hospodinovu obec ta rána! Pobijte tedy...
Numeri 31:21..." Kněz Eleazar pak řekl bojovníkům, kteří byli bitvě: "Toto je ustanovení Zákona, jejž Hospodin...
Numeri 31:30...jako příspěvek Hospodinu. Z poloviny patřící ostatním synům Izraele vyber po jednom ukořistěném z padesáti...
Numeri 31:36...žen, které ještě nepoznaly muže. Polovina podílu těch, kteří vyšli do boje, činila: 337 500 kusů bravu; z...
Numeri 31:42...obce (polovina, kterou Mojžíš oddělil od  patřící bojovníkům), činila: 337 500 kusů bravu,...
Numeri 31:47...000 osob. Z to poloviny patřící synům Izraele vybral Mojžíš po jednom...
Numeri 31:51...a kněz Eleazar tedy od nich přijali všechny ty mistrovské zlaté šperky. Všechno zlato odevzdané...
Numeri 32:10...do země, kterou jim Hospodin dal. Hospodin toho dne vzplanul hněvem a odpřisáhl: ‚Nikdo z těch, kdo...
Numeri 32:11...toho dne vzplanul hněvem a odpřisáhl: ‚Nikdotěch, kdo vyšli z Egypta, nikdo starší dvaceti let nespatří...
Numeri 32:16...déle, a tak je všechny přivedete do záhuby!" Přistoupili tedy k Mojžíšovi blíž a řekli: "Chceme tu postavit...
Numeri 32:40...Gileád přidělil Machirovi, synu Manasesovu, a ten se v usadil. Manasesův syn Jair pak vytáhl, dobyl...
Numeri 33:53...a zrušte jejich obětní výšiny. Podrobte si tu zem a osídlete ji, neboť jsem vám ji dal - obsaďte ji! ...
Numeri 33:54...neboť jsem vám ji dal - obsaďte ji! Rozdělte si tu zemi losem na dědičné podíly podle svých rodů. Většímu...
Numeri 33:55...zem podle otcovských pokolení. Pokud obyvatele  země nevyženete, pak se vám ti, které tam ponecháte,...
Numeri 34:13...ze všech stran." Mojžíš synům Izraele přikázal: "To je ta země - rozdělte si ji losem! Hospodin přikázal,...
Numeri 34:19...vůdce, aby jim pomáhali rozdělovat zem. A toto jsou jména těch mužů: Káleb, syn Jefunův, z pokolení...
Numeri 34:29... syn Amihudův, vůdce pokolení Neftalí." To jsou ti, kterým Hospodin přikázal, aby synům Izraele...
Numeri 35:2... ze svého dědičného území dají levitům města k bydlení; také pastviny okolo těch měst dejte levitům....
Numeri 35:3...také pastviny okolo těch měst dejte levitůmTa města jim budou sloužit k bydlení a přilehlé pastviny...
Numeri 35:6..." "Z měst, která dáte levitům, bude šest měst útočištných. Tam se bude moci uchýlit ten, kdo někoho zabil....
Numeri 35:8...čtyřicet osm měst s přilehlými pastvinamiTa města jim z vlastnictví synů Izraele přidělíte takto: od...
Numeri 35:11...a vstoupíte do kanaánské země, vyberte si města, která vám budou sloužit jako útočiště. Bude se do nich...
Numeri 35:12...moci uchýlit ten, kdo někoho neúmyslně zabilTa města vám budou sloužit jako útočiště před mstitelem,...
Numeri 35:14... která vám budou sloužit jako útočiště: tři města v Zajordání a tři města v zemi Kanaán. Ta slouží jako...
Numeri 35:21...zemře, anebo někoho z nepřátelství udeří pěstí tak, že dotyčný zemře, pak musí ten, kdo ho udeřil, zemřít...
Numeri 35:24...nepřítelem a nezamýšlel mu nic zlého, pak mezi tím, kdo udeřil, a krevním mstitelem rozhodne obec podle...
Numeri 35:25...podle těchto soudních pravidel. Obec ochrání toho, kdo zabil, před krevním mstitelem a umožní mu návrat...
Numeri 35:26...kněze pomazaného svatým olejem. Pokud se ale ten, kdo někoho zabil, odváží vyjít za hranice svého...
Numeri 35:28...a zabije ho, nebude mstitel vinen prolitou krvíTen, kdo někoho zabil, totiž pobývat ve svém útočištném...
Numeri 35:32...život nepřijímejte výkupné; musí zemřít. Ani za toho, kdo se uchýlil do útočištného města, nepřijímejte...
Numeri 35:33...kněz. Neposkvrňujte zemi, v níž jste; právě krev totiž zemi poskvrňuje. Země nemůže být očištěna od krve,...
Deuteronomium 1:7...do celé kanaánské země i do Libanonu po tu velikou řeku, řeku Eufrat. Pohleď, tu zemi jsem vám dal....
Deuteronomium 1:8... po tu velikou řeku, řeku Eufrat. Pohleďtu zemi jsem vám dal. Jděte a obsaďte zem, o níž Hospodin...
Deuteronomium 1:21...Bůh, nám je dává. Pohleď, Hospodin, tvůj Bůhti dal celou tu zem; vytáhni a obsaď ji, jak ti Hospodin,...
Deuteronomium 1:22...přišli se slovy: "Pošleme napřed muže, kteří nám tu zem prohlédnou a podají nám zprávu o cestě, kterou se...
Deuteronomium 1:23...máme vydat, i o městech, do nichž máme vejít." Ten návrh se mi líbil, a tak jsem z vás vybral dvanáct mužů...
Deuteronomium 1:28...nás do rukou Emorejců, aby nás vyhladil! Kam to jdeme? Naši bratři nás připravili o odvahu, když řekli:...
Deuteronomium 1:35...vaše slova, rozhněval se a přísahal: "Žádnýtěchto lidí - nikdo z tohoto zlého pokolení - nespatří tu...
Deuteronomium 1:36...ji dám vašim otcům. Jedině Káleb, syn Jefunůvten ji spatří; jemu a jeho synům dám zem, kterou prochodil,...
Deuteronomium 1:37...vám se Hospodin rozzlobil i na mne. Řekl: "Ani ty tam nevejdeš! Jozue, syn Nunův, který ti pomáhá, ten tam...
Deuteronomium 1:38..."Ani ty tam nevejdeš! Jozue, syn Nunův, který ti pomáhá, ten tam vejde. Povzbuď ho, neboť on tu zemi ...
Deuteronomium 1:39...on tu zemi za dědictví Izraeli. A vaše ti, o nichž jste říkali, že se stanou kořistí - vaši synové...
Deuteronomium 1:44...jste se vydali do hor. Emorejci, kteřítěch horách bydleli, vytáhli proti vám, hnali se za vámi...
Deuteronomium 2:7...proto zaplatíte stříbrem. Hospodin, tvůj Bůhti přece žehnal při veškerém tvém počínání. Zná tvé...
Deuteronomium 2:9...přes moábskou poušť. Hospodin mi řekl: "Neútoč na Moábské a nebojuj s nimi. V jejich zemi ti nedám...
Deuteronomium 2:19...územím u města Ar a blížíš se k Amoncům. Neútoč na a nebojuj s nimi. V zemi Amonců ti nedám žádné...
Deuteronomium 2:23...v osadách v okolí Gazy, zase vyhladili Kaftorští. Ti přišli z Kréty a usadili se na jejich místě.)...
Deuteronomium 2:30...nenechal projít svým územím. Hospodin, tvůj Bůhtotiž posílil jeho hrdost a odhodlání, aby jej pak vydal do...
Deuteronomium 2:31...je tomu dodnes. Hospodin mi řekl: "Pohleď,  to začíná! Vydávám ti Sichona i jeho zem. Začni si ji...
Deuteronomium 3:5...kraj Argob, Ogovo království v Bášanu. Všechna ta města byla opevněná vysokými hradbami, branami a...
Deuteronomium 3:7...- muže, ženy i děti. Všechen dobytek a kořisttěch měst jsme si pak rozebrali. Tenkrát jsme oběma...
Deuteronomium 3:14...s celým Bášanem se říkávalo Země Refajců. Celého tohoto kraje po gešurské a maachatské pomezí se zmocnil...
Deuteronomium 3:21... které jsem vám přidělil." Jozuovi jsem tenkrát přikázal: "Na vlastní oči jsi viděl všechno, co...
Deuteronomium 3:25...tvým? Nech mne prosím přejít Jordán, spatřím tu krásnou zem, která je za ním, ty krásné hory a Libanon!"...
Deuteronomium 3:26...Hospodin se ale na kvůli vám hněval, a tak nevyslyšel. "To stačí!" řekl mi. " o tom se mnou...
Deuteronomium 4:9...na vlastní oči spatřil. Po všechny dny svého života to nenech vymizet ze svého srdce, ale seznamuj s tím své...
Deuteronomium 4:10...srdce, ale seznamuj s tím své syny a vnukyToho dne, kdy jste stáli před Hospodinem, svým Bohem, na...
Deuteronomium 4:15...je dodržovali v zemi, kterou jdete obsaditToho dne, kdy k vám Hospodin promluvil na Orébu z...
Deuteronomium 4:20...pod nebem, ale vás Hospodin vzal a vyvedltavicí pece, z Egypta. Tak jste se jako lid stali jeho...
Deuteronomium 4:21... Přísahal, že nepřekročím Jordán a nevejdu do  krásné země, kterou ti Hospodin, tvůj Bůh, dává za...
Deuteronomium 4:22... tvůj Bůh, dává za dědictví. Ano, zemřuto zemi. Nepřejdu Jordán, ale vy ho přejdete a obsadíte...
Deuteronomium 4:23... a nevytvořili si modlu v jakékoli podobě, což ti Hospodin, tvůj Bůh, zakázal. Hospodin, tvůj Bůh, je...
Deuteronomium 4:25...Bůh, je stravující oheň, žárlivě milující Bůh! V  zemi budeš plodit syny a vnuky a zestárneš. Jestliže se...
Deuteronomium 4:33...mluvícího z prostředku ohně, jak jsi jej slyšel ty, a zůstal živ? Zkusil kdy nějaký bůh přijít a za...
Deuteronomium 4:36...je Bůh; kromě něj není žádný jiný. Z nebe ti dal slyšet svůj hlas, aby vyučil, a na zemi ti ukázal...
Deuteronomium 4:38...tebou vyhnal národy větší a mocnější, než jsi ty, aby uvedl do jejich země a dal ti ji za dědictví,...
Deuteronomium 4:40...Zachovávej tedy jeho pravidla a přikázání, která ti dnes udílím. Pak se tobě i tvým dětem povede šťastně a...
Deuteronomium 4:42...tři města na východní straně Jordánu, aby se tam směl uchýlit každý, kdo někoho neúmyslně zabil, aniž ho...
Deuteronomium 4:46...synům Izraele po jejich odchodu z Egypta. Stalo se to v Zajordání, v roklině naproti Bet-peoru, v zemi...
Deuteronomium 5:3... náš Bůh, s námi na Orébu uzavřel smlouvuTuto smlouvu Hospodin neuzavřel s našimi otci, ale s námi,...
Deuteronomium 5:5...mluvil z prostředku ohně tváří v tvář. ( jsem tenkrát stál mezi Hospodinem a vámi, abych vám oznámil...
Deuteronomium 5:9...nepravost otců na synech do třetího i čtvrho pokolení těch, kdo nenávidí, a prokazuji...
Deuteronomium 5:10...těch, kdo nenávidí, a prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kdo milují a zachovávají ...
Deuteronomium 5:11...jméno Hospodina, svého Boha, nadarmo, neboť toho, kdo by užil jeho jména nadarmo, Hospodin neponechá...
Deuteronomium 5:12...bez trestu. Zachovávej sobotní den, aby ti byl svatý, jak ti přikázal Hospodin, tvůj Bůh. Šest dní...
Deuteronomium 5:14... tvému Bohu. Nebudeš dělat žádnou prácity, tvůj syn ani tvá dcera, tvůj otrok ani tvá děvečka,...
Deuteronomium 5:15...spolu s tebou, tvým otrokem a tvou děvečkou. Pamatuj, že jsi byl v egyptské zemi otrokem a Hospodin, tvůj...
Deuteronomium 5:16...tvůj Bůh, přikázal, abys dodržoval sobotní den. Cti svého otce i matku, jak ti přikázal Hospodin, tvůj Bůh,...
Deuteronomium 5:23...kamenné desky a dal je mně. Když jste uslyšeli ten hlas z prostředku tmy, zatímco hora plála ohněm,...
Deuteronomium 5:24...dne jsme viděli, že Bůh může mluvit s člověkemten může zůstat naživu. Proč ale máme riskovat smrt? Vždyť...
Deuteronomium 5:25...naživu. Proč ale máme riskovat smrt? Vždyť nás ten ohromný oheň může pohltit! Budeme-li nadále muset...
Deuteronomium 5:28...my to poslechneme a vykonáme." Když jste se mnou takto mluvili, Hospodin uslyšel vaše slova a řekl mi:...
Deuteronomium 5:31...a řekni jim, se vrátí ke svým stanůmTy však zůstaň zde u mne. Sdělím ti všechna přikázání,...
Deuteronomium 6:1...život v zemi, kterou se chystáte obsadit. A toto jsou ta přikázání, pravidla a zákony. Hospodin, váš...
Deuteronomium 6:2...v zemi, kterou jdete obsadit. Chce, abys ty i tvůj syn a vnuk po všechny dny svého života ctili...
Deuteronomium 6:3... Slyš je, Izraeli, a pečlivě je dodržuj. Pak se ti povede dobře a v zemi oplývající mlékem a medem se mocně...
Deuteronomium 6:6...srdcem, celou svou duší a celou svou silou.  tato slova, která ti dnes svěřuji, zůstanou ve tvém srdci....
Deuteronomium 6:10...tvým otcům Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi.  ti v veliká a krásná města, která jsi nestavěl, domy...
Deuteronomium 6:17... svého Boha, i jeho svědectví a pravidla, která ti vydal. Čiň, co je v Hospodinových očích správné a dobré....
Deuteronomium 6:18...je v Hospodinových očích správné a dobré. Pak se ti povede dobře a vejdeš do krásné země, kterou Hospodin...
Deuteronomium 6:19... obsadíš ji a zaženeš všechny své nepřátele, jak ti to řekl Hospodin. se v budoucnu tvůj syn zeptá:...
Deuteronomium 6:20...se v budoucnu tvůj syn zeptá: "Co znamenají ta svědectví, pravidla a zákony, jež vám přikázal Hospodin,...
Deuteronomium 6:24...nám Hospodin přikázal, abychom se řídili všemi těmito pravidly a ctili Hospodina, svého Boha. Pak se nám...
Deuteronomium 6:25...dobře a tak je tomu dnes. Naše spravedlnost jetom, abychom před Hospodinem pečlivě dodržovali všechna...
Deuteronomium 7:1...- sedm národů větších a mocnějších, než jsi ty. Hospodin, tvůj Bůh, ti je vydá, abys je pobil, a tak je...
Deuteronomium 7:2...a mocnějších, než jsi ty. Hospodin, tvůj Bůhti je vydá, abys je pobil, a tak je vyhladíš jako proklaté....
Deuteronomium 7:9... Věz tedy, že Hospodin, tvůj Bůh, je Bůh. Je to věrný Bůh, zachovávající smlouvu a milosrdenství do...
Deuteronomium 7:10...těch, kdo jej milují a dodržují jeho přikázáníTěm, kdo jej nenávidí, však odplácí osobně, aby je vyhubil....
Deuteronomium 7:11...tedy přikázání, pravidla a zákony, jež ti dnes udílím, a dodržuj je. Budeš-li tato pravidla...
Deuteronomium 7:13... jak přísahal tvým otcům. Bude milovat, bude ti žehnat a rozmnoží . Požehná plodu tvého lůna i plodům...
Deuteronomium 7:16... kdo nenávidí. Pohltíš všechny národy, které ti Hospodin, tvůj Bůh, dává. Nebudeš na hledět s účastí...
Deuteronomium 7:20...na pošle i sršně, dokud nezahyne i poslednítěch, kdo se před tebou skryli. Neměj z nich strach, vždyť...
Deuteronomium 7:22...a hrozný Bůh! Hospodin, tvůj Bůh, před tebou ty národy vytlačí postupně; nebudeš je moci zdolat rychle,...
Deuteronomium 7:23...nerozmnožila divoká zvěř. Hospodin, tvůj Bůhti je vydá, a budou žít v naprosté hrůze, dokud nebudou...
Deuteronomium 7:26...Hospodina, tvého Boha, je to ohavnost! Nesmíš si tu ohavnost přinést domů, jinak propadneš klatbě jako ona....
Deuteronomium 8:1... Pečlivě dodržujte všechna přikázání, která ti dnes udílím, abyste byli živi, rozmnožili se a mohli...
Deuteronomium 8:2...Hospodin s přísahou zaslíbil tvým otcům. Pamatuj na celou tu cestu, kterou Hospodin, tvůj Bůh, vedl...
Deuteronomium 8:3...na tebe hlad; krmil manou, kterou jsi neznal ty ani tví otcové, aby ti dal poznat, že nejen chlebem bude...
Deuteronomium 8:4... co vychází z Hospodinových úst. Tvůj oděv za těch čtyřicet let nezchátral a tvé nohy neotekly. Věz tedy...
Deuteronomium 8:10...je železo a z jejíchž hor budeš těžit měďTam budeš jíst do sytosti a budeš dobrořečit Hospodinu,...
Deuteronomium 8:11...na pozoru, abys nezapomněl na Hospodina a nepřestal zachovávat jeho přikázání, pravidla a ustanovení, která...
Deuteronomium 8:15...Boha. To on vyvedl z Egypta, z domu otroctvíTo on provedl velikou a hroznou pouští plnou jedovatých...
Deuteronomium 8:16...vody. To on ti vyvedl vodu z nejtvrdší skályTo on na poušti krmil manou, kterou tví otcové neznali,...
Deuteronomium 8:18...své vlastní síle jsem se takto vzmohl," ale pamatuj na Hospodina, svého Boha. Je to přece on, kdo ti dává...
Deuteronomium 9:1... abys ovládl národy větší a mocnější, než jsi ty: veliká města opevněná k nebi, mohutný a početný lid,...
Deuteronomium 9:3... On sám je vyhladí, on je před tebou pokořítakže je vyženeš a rychle je vyhubíš, jak ti Hospodin řekl....
Deuteronomium 9:4...Bůh, před tebou zažene, neříkej si v srdci: "To pro mou spravedlnost Hospodin dovedl sem, abych tu...
Deuteronomium 9:5...svou spravedlnost a ne pro ryzost svého srdce vstupuješ do jejich země, abys ji obsadil. Hospodin, tvůj Bůh...
Deuteronomium 9:6...a Jákobovi. Věz tedy, že Hospodin, tvůj Bůhti tu krásnou zem nedává za dědictví pro tvou spravedlnost...
Deuteronomium 9:9...tak, že vás chtěl vyhladit. Když jsem na tu horu vystoupil, abych přijal kamenné desky - desky...
Deuteronomium 9:11...na oné hoře v den shromáždění. Když uplynulo těch čtyřicet dní a čtyřicet nocí, Hospodin mi dal dvě...
Deuteronomium 9:17...kterou vám přikázal Hospodin, váš Bůh! Vzal jsem ty dvě desky, oběma rukama je zahodil a před vašima očima...
Deuteronomium 9:19...tuto hanebnost a popudili jej. Děsil jsem se toho zuřivého hněvu! Hospodin se proti vám rozlítil tak, že...
Deuteronomium 9:21... a proto jsem se tenkrát modlil i za ÁronaTo vaše hříšné dílo, to tele, jsem pak vzal, roztavil v...
Deuteronomium 10:1...jsi je svou velikou mocí a vztaženou paží!"  Tenkrát mi Hospodin řekl: "Vytesej si dvě kamenné desky,...
Deuteronomium 10:2...mně na horu. Zhotov také dřevěnou truhlu. na ty desky napíšu slova, která byla na oněch prvních deskách,...
Deuteronomium 10:3...dřeva, vytesal dvě kamenné desky podobné těm prvním a s oběma deskami v rukou jsem vystoupil na horu...
Deuteronomium 10:4...v rukou jsem vystoupil na horu. On pak na ty desky napsal tentýž nápis jako předtím, totiž Desatero,...
Deuteronomium 10:11...a svolil, že nezahubí. Hospodin mi řekl: "Vstaň, vydej se na cestu v čele lidu. vejdou a obsadí tu...
Deuteronomium 10:13...duší a abys zachovával Hospodinova přikázání a ustanovení, která ti dnes udílím pro tvé dobro. Hle,...
Deuteronomium 10:15...svou láskou. Ze všech národů vyvolil jejich potomstvo, totiž vás, a tak je tomu dodnes. Obřežte tedy svá...
Deuteronomium 11:1...rozmnožil, že je vás teď jako hvězd na nebi. Proto miluj Hospodina, svého Boha, a po všechny dny zachovávej...
Deuteronomium 11:4...s egyptským vojskem, s jeho koni i vozy - jak ty pronásledovatele zaplavil vodami Rudého moře, a tak je...
Deuteronomium 11:17...jim sloužili a klaněli se jim, Hospodin by proti vám vzplanul hněvem, zavřel by nebe, aby nevydalo déšť,...
Deuteronomium 11:24...národy větší a mocnější, než jste sami. Každé místo, na něž stoupne vaše noha, bude vaše. Vaše území bude...
Deuteronomium 12:1...a pravidla, která vám dnes předkládám.  Toto jsou pravidla a zákony, jež budete po všechny dny...
Deuteronomium 12:7...oběti a prvorozené ze svého skotu i bravuTam se svými rodinami jezte před Hospodinem, svým Bohem, a...
Deuteronomium 12:8... tvůj Bůh, požehnal. Nebudete jednat, jak tu jednáme dnes - každý tak, jak sám pokládá za správné. ...
Deuteronomium 12:9...sám pokládá za správné. dosud jste přece nevstoupili do odpočinutí, do dědictví, které ti dává Hospodin,...
Deuteronomium 12:14...si Hospodin vyvolí v jednom z vašich kmenůtam smíš obětovat své zápalné oběti a budeš dělat vše, co...
a další...

Slova obsahující těch: potěcha (1) potěchou (1) potěchu (1) potěchy (2) těch (452) těchto (89) útěcha (5) útěchou (3) útěchu (2) útěchy (9)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |