Těžké

Hledám varianty 'těžké' [ těžkým (1) těžký (11) těžkou (5) těžkém (1) těžkého (5) těžké (20) těžká (7) ]. Nalezeno 48 veršù.
Genesis 5:29... Úleva, neboť řekl: "Ten nám přinese úlevu od těžké dřiny našich rukou, kterou máme se zemí, jíž Hospodin...
Genesis 18:20...Sodomy a Gomory je velký a jejich hřích velmi těžký. Proto sestoupím a uvidím: pokud jednali tak, jak...
Genesis 35:16...byli nedaleko Efraty, začala Ráchel rodit a měla těžký porod. V nejtěžší chvíli porodní bába řekla:...
Genesis 47:9...let," odpověděl mu Jákob. "Byl to krátkýtěžký život. Zdaleka se nevyrovnal putování mých otců."...
Exodus 1:14...nemilosrdně zotročovat. Ztrpčovali jim život těžkou dřinou s hliněnými cihlami i všemožnou dřinou na...
Exodus 2:11...Jednoho dne zašel ke svým bratrům a viděl jejich těžkou dřinu. Viděl také, jak jeden Egypťan bije jednoho...
Exodus 6:9...Izraele, ale ti ho kvůli své malomyslnostitěžké dřině ani neslyšeli. Hospodin tehdy k Mojžíšovi...
Exodus 19:16...nastalo hřmění a blýskání. Nad horou se objevil těžký oblak a znělo mocné troubení rohu. Všechen lid v...
Deuteronomium 26:6... Egypťané nás ale trápili, utiskovali a drtili těžkou robotou. Volali jsme tedy k Hospodinu, Bohu našich...
Soudců 5:26...smetanu. Levou rukou sáhla po kolíku, pravicí po těžkém kladivu. Dala Siserovi ránu, rozbila hlavu, spánky...
Soudců 12:2...jim odpověděl: " a můj lid jsme měli s Amonci těžkou při. Volal jsem vás, ale nepřišli jste mi proti nim...
1. Samuel 4:18...brány, zlomil si vaz a zemřel. Byl totiž starýtěžký. Tento muž soudil Izrael čtyřicet let. Jeho snacha,...
1. Královská 10:3...zodpověděl; žádná z nich nebyla pro krále tak těžká, aby na ni neodpověděl. Když královna ze Sáby viděla...
1. Královská 12:4...a společně mu řekli: "Tvůj otec na nás vložil těžké jho. Ulev nám teď od tvrdé služby a od těžkého jha,...
1. Královská 12:10..."Lidem, kteří ti říkají: ‚Tvůj otec nám naložil těžké jho, ulev nám od něj,' odpověz takhle: ‚ mám...
1. Královská 12:11... než měl můj otec pupík! Můj otec vám naložil těžké jho? vám ho ještě ztížím! Můj otec na vás brával...
1. Královská 12:14...jim podle rady mladíků: "Můj otec vám naložil těžké jho? vám ho ještě ztížím! Můj otec na vás brával...
2. Královská 5:13...a řekli mu: "Otče, kdyby ti prorok uložil něco těžkého, neudělal bys to? Čím spíše tedy, když ti řekl:...
2. Letopisů 9:2...zodpověděl; žádná z nich nebyla pro krále tak těžká, aby na ni neodpověděl. Když královna ze Sáby viděla...
2. Letopisů 10:4...a společně mu řekli: "Tvůj otec na nás vložil těžké jho. Ulev nám teď od tvrdé služby a od těžkého jha,...
2. Letopisů 10:10..."Lidem, kteří ti říkají: ‚Tvůj otec nám naložil těžké jho, ty nám od něj ulev,' odpověz takhle: mám...
2. Letopisů 10:11... než měl můj otec pupík! Můj otec vám naložil těžké jho? vám ho ještě ztížím! Můj otec na vás brával...
2. Letopisů 10:14...jim podle rady mladíků:"Můj otec vám naložil těžké jho? vám ho ještě ztížím! Můj otec na vás brával...
Job 4:2...řekl: "Sneseš, když na tebe někdo promluví? Je těžké neříci vůbec nic. Sám přece dovedls mnohé poučit,...
Job 4:13...vidinami byl jsem rozrušen, když lidi zmáhá těžký sen. Strach přepadl, začal jsem se třást, do morku...
Job 14:14...člověk zemře, copak ožije? Po všechny dny své těžké roboty čekal bych na chvíli úlevy! Zavolal bys a...
Job 33:15... Ve spánku, v noční vidině, když lidi zmáhá těžký sen, když na lůžku leží v dřímotě, tehdy Bůh lidem...
Přísloví 15:15...tupců se krmí tupostí. Každý den chudáka bývá těžký, dobrotivé srdce však stále hoduje. Lepší je málo s...
Přísloví 24:10... drzoun je každému odporný. Pokud se budeštěžký den hroutit, tvá síla za moc nestojí. Zachraňuj ty,...
Přísloví 25:19...zub, jak vykloubená noha je důvěra ve zrádcetěžký den. Obírat o šaty v chladný den, nalévat ocet do...
Kazatel 5:2...si ušetři spoustu slov. Z množství práce jsou těžké sny, množstvím slov mluví hlupáci. Když Bohu něco...
Kazatel 12:5...znamená, mandloň rozkvete bílým květem, příliš těžká je i kobylka a všechna chuť se ztratila. Člověk...
Izaiáš 14:3... odpočinout od tvé bolesti, od tvého trápenítěžké poroby, ve které jsi musel otročit, si zazpíváš tento...
Jeremiáš 21:6...žijí v tomto městě, jak lidi, tak dobytek, raním těžkým morem, který je zabije. Potom, praví Hospodin, vydám...
Ezechiel 3:5...slova. Nejsi přece poslán k lidu podivné řečitěžkého jazyka, ale k domu Izraele - ne k velikým národům...
Ezechiel 3:6...Izraele - ne k velikým národům podivné řečitěžkého jazyka, jejichž slovům bys nerozuměl. Kdybych ...
Ezechiel 29:18...při tažení proti Týru uložil svému vojsku tak těžkou službu, měli všichni hlavy odřené a rozlámaná...
Daniel 4:6...duch svatých bohů a že ti žádné tajemství není těžké. Toto jsem viděl ve snu; pověz mi, co to znamená. Na...
Amos 2:13...Hle, vás k zemi přitlačím jako těžký vůz plný obilí. Běžec nebude mít kam utéct, silákovi...
Matouš 23:4... protože oni mluví, ale nejednají. Svazují těžká, neúnosná břemena a nakládají je lidem na bedra, ale...
Marek 10:24... Ježíš jim tedy zopakoval: "Synáčkové, jak těžké je vejít do Božího království! To spíše projde...
Jan 6:60... kteří to slyšeli, si tehdy řekli: "To jsou těžká slova. Kdo to může poslouchat?" Ježíš v nitru poznal,...
Skutky 25:7...kteří přišli z Jeruzaléma, a vznášeli proti němu těžká obvinění, která však nemohli dokázat. Pavel se hájil:...
Skutky 25:18...jeho žalobci, nevznesli proti němu nějaké těžké obvinění, jak bych očekával. Vedli s ním jen spor o...
2. Timoteus 3:1... Buď si jist, že v posledních dnech nastanou těžké časy. Lidé budou milovat jen sami sebe a své peníze;...
Židům 5:11...Měli bychom o něm ještě mnoho co říci, ale je to těžké vysvětlovat, protože jste líní naslouchat. Po takové...
1. Jan 5:3...plnili jeho přikázání - a jeho přikázání nejsou těžká. Všechno, co se narodilo z Boha, přece přemáhá svět....
Zjevení 16:21...najít. Z nebe padaly na lidi veliké kroupy těžké jako cent. A kvůli ráně těch krup se lidé rouhali...

Slova obsahující těžké: těžké (20) těžkého (5) těžkém (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |