Těšili

Hledám varianty 'těšili' [ těšte (1) těšit (3) těšíš (2) těším (1) těšilo (2) těšili (3) těšila (1) těšil (4) těší (5) ]. Nalezen 21 verš.
Genesis 27:42...Jákoba a řekla mu: "Pohleď, tvůj bratr Ezau se těší, že zabije! Nyní tedy, synu můj, poslechni:...
Deuteronomium 30:9...i v plodech tvé půdy. Hospodin se bude znovu těšit z tvého blahobytu, jako se těšil z blahobytu tvých...
1. Samuel 15:22...Hospodinu, tvému Bohu." Samuel tehdy prohlásil: "Těší snad Hospodina zápaly a oběti, jako když ho někdo...
1. Samuel 18:5... V celém vojsku i mezi Saulovými dvořany se těšil oblibě. Když se poté, co David zabil Filištína,...
Nehemiáš 8:11...Hospodinova radost je vaše síla!" Podobně lid těšili také levité: "Přestaňte. Dnes je svátek, netrapte se...
Job 21:34...procesí a předcházejí ho nesčetní. Jak chcete těšit těmi nesmysly? Vaše odpovědi jsou samé lži!" Elifaz...
Job 29:25...žil jsem jako král ve své družině, jako ten, kdo těší truchlivé. Teď se mi ale vysmívají ti, kdo jsou...
Job 31:25... nazýval jsem drahý kov svou jistotou? Copak  těšilo, jak velké jmění mám a kolik toho svou rukou...
Job 31:29...hřích, zrazoval bych tím Boha na nebi! Copak  těšilo neštěstí nepřítele, copak jsem jásal, když se mu...
Job 42:11...ním a hodovali s ním v jeho domě. Litovali hotěšili kvůli všem těm neštěstím, která na něj Hospodin...
Žalmy 21:7...stále mu dáváš požehnání, ve své přítomnosti ho těšíš radostí. Na Hospodina jistě spoléhá se král - dík...
Žalmy 45:9...a kasií voní roucha tvá, z paláců slonoviny se těšíš harfami. Dcery králů jsou mezi tvými skvosty, po...
Žalmy 64:11...dílem přemýšlet! Spravedlivý se bude v Hospodinu těšit, že svěřil se jeho ochraně. Jásat pak budou spolu...
Přísloví 15:21... tupec i vlastní matkou pohrdá. Nerozumného těší každá hloupost, rozvážný člověk drží přímý směr. Bez...
Izaiáš 51:19... lituje? Zkáza a zhouba, hlad a meč - kdopak těší ? Tvoji synové leží v mrákotách na každém rohu jak...
Ezechiel 16:37...- shromáždím všechny tvé milence, s nimiž ses těšila, jsi je milovala, anebo nenáviděla. Shromáždím...
Abakuk 3:14...nás jeho nájezdníci hnali rozprášit, když se těšili, jak pohltí ubožáky ve skrýších. Se svými oři cváláš...
Lukáš 23:8...s ním toužil setkat, neboť o něm hodně slyšel, a těšil se, že ho uvidí udělat nějaký zázrak. Kladl mu...
Jan 8:56... Ale znám ho a zachovávám jeho slovo. Abraham se těšil, že uvidí můj den; uviděl ho a zaradoval se." "Ještě...
Římanům 15:24...že vypravíte na další cestu; především se ale těším na chvíle s vámi. Teď ovšem cestuji do Jeruzaléma,...
1. Tesalonickým 5:14... Vyzýváme vás, bratři, napomínejte neukázněnétěšte malomyslné, podporujte slabé a se všemi mějte...

Slova obsahující těšili: potěšili (1) těšili (3)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |