Hledám varianty '' [ ty (1195) tobě (506) ti (1616) tebou (414) tebe (429) (1043) ]. Nalezeno více jak 1000 veršù. Prosím upøesnìte hledání.
Genesis 3:11... protože jsem nahý. Proto jsem se skryl." "Kdo ti řekl, že jsi nahý?" tázal se Bůh. "Nejedl jsi z toho...
Genesis 3:15...budeš prach. Rozpoutám také nepřátelství mezi tebou a ženou i mezi tvým a jejím potomkem. On ti rozdrtí...
Genesis 3:16...patu." Ženě řekl: "Rozmnožím útrapy tvého hotenství, své děti budeš rodit v bolestech. Po muži...
Genesis 3:17...a jedl ze zakázaného stromu, země bude kvůli tobě zlořečená! Po všechny dny svého života z budeš jíst...
Genesis 3:18...svého života z budeš jíst v útrapách; bude ti plodit trní a bodláčí a ty budeš jíst polní byliny. V...
Genesis 4:7..."Proč se zlobíš? Proč máš zkřivenou tvář? Copak  nepřijmu, když budeš jednat dobře? Když ale nebudeš...
Genesis 4:12...kterou jsi prolil! Když budeš obdělávat zem,  ti nedá svoji sílu. Budeš na zemi tulákem a štvancem." "Můj...
Genesis 4:14... vyháníš ze vší úrodné země a budu se před tebou muset skrývat. Budu na zemi tulákem a štvancem a...
Genesis 6:4...na zemi vyskytovali zrůdní obři. Boží synové totiž přicházeli k lidským dcerám a ty jim je rodily. To jsou...
Genesis 6:18...tvory pod nebem. Vše, co je na zemi, zahyne. S tebou však uzavřu smlouvu, a tak vejdeš do archy - ty a s...
Genesis 6:19...do archy po páru od každého druhu, aby přežilitebou. Bude to samec a samice z různých druhů ptáků, z...
Genesis 6:20...druhů dobytka i z všemožných druhů zemské havěti. Z toho všeho k tobě přijde po páru, abys je zachoval...
Genesis 7:23...ptactvo bylo smeteno ze země. Zůstal jen Noeti, kdo s ním byli v arše. Voda se na zemi vzdouvala sto...
Genesis 8:16...Bůh k Noemovi promluvil: "Vyjdi z archyty a s tebou tví synové, tvá žena a ženy tvých synů. Vyveď...
Genesis 12:1...a ze svého otcovského domu do země, kterou ti ukážu. Učiním z tebe veliký národ a požehnám ti. Zjednám...
Genesis 12:2...domu do země, kterou ti ukážu. Učinímtebe veliký národ a požehnám ti. Zjednám ti veliké jméno a...
Genesis 12:3...ti veliké jméno a budeš požehnáním. Požehnám m, kdo ti žehnají, a toho, kdo ti zlořečí, prokleji....
Genesis 12:12...Saraj: "Pohleď, vím, jak překrásná jsi žena.   Egypťané uvidí, řeknou: ‚To je jeho žena!' a zabijí ,...
Genesis 12:13... Říkej prosím, že jsi sestra, aby se mi díky tobě vedlo dobře a abych díky tobě zůstal naživu." Abram...
Genesis 13:8...Abram tehdy Lotovi řekl: "Prosím, mezi mnoutebou a mezi mými a tvými pastýři není rozepře - jsme přece...
Genesis 13:9...rozepře - jsme přece bratři. Neleží snad před tebou celá země? Odděl se ode , prosím. Půjdeš-li vlevo,...
Genesis 13:15...i na západ. Všechnu zemi, kterou vidíš, dám tobě a tvému semeni navěky. Způsobím, že tvého semene...
Genesis 13:17...símě. Vstaň, projdi tu zemi nadél i našíř, neboť tobě ji dám." Abram tedy přesunul svůj stan a usadil se u...
Genesis 14:3...Cebojim, a proti králi Bely (to jest Coaru). Ti se spolčili v údolí Sidim (což je teď Mrtvé moře)....
Genesis 14:14...služebníků, narozených v jeho domě, a sledoval ty krále k Danu. Abram a jeho služebníci se rozdělili, v...
Genesis 14:20...nebe i země! Požehnán buď Nejvyšší Bůh, jenž ti tvé nepřátele vydal do rukou!" Abram mu tehdy ze všeho...
Genesis 14:23...Bohem, Stvořitelem nebe i země, že ze všeho, co ti patří, si nevezmu nic - ani nitku, ani sandálový řemínek...
Genesis 15:7... Řekl mu také: " jsem Hospodin, jenž  vyvedl z chaldejského Uru, abych ti dal za dědictví tuto...
Genesis 15:15... a tak odtud potom vyjdou s velikým jměnímTy sám se odebereš ke svým otcům v pokoji a budeš pohřben...
Genesis 16:5... Saraj pak Abramovi řekla: "Za příkoří můžeš ty! Sama jsem ti dala svou otrokyni do náručí, ale když...
Genesis 16:13..." Hospodina, jenž k promluvil, pak nazvala "Ty jsi Bůh, který mne vidí!" Řekla totiž: "Právě zde jsem...
Genesis 17:2...přede mnou a buď poctivý. Splním svou smlouvutebou a nesmírně rozmnožím." Abram padl na tvář a Bůh k...
Genesis 17:4...padl na tvář a Bůh k němu mluvil: "Hle, sámtebou činím smlouvu: budeš otcem mnohých národů. Nebudeš se...
Genesis 17:5...otec, ale Abraham, Otec množství, neboť jsem  učinil otcem mnohých národů. Způsobím, aby ses nesmírně...
Genesis 17:6...Způsobím, aby ses nesmírně rozplodil, a učinímtebe národy - i králové z tebe vzejdou. Potvrzuji svou...
Genesis 17:7...králové z tebe vzejdou. Potvrzuji svou smlouvutebou i s tvým budoucím semenem ve všech jejich pokoleních:...
Genesis 17:8...budu tvým Bohem i Bohem tvého budoucího semeneTobě a tvému budoucímu semeni dám zem tvého putování, celou...
Genesis 17:9...a budu jejich Bohem." Bůh Abrahamovi řekl: "Ty budeš zachovávat mou smlouvu - ty i tvé budoucí símě ve...
Genesis 17:16...bude se jmenovat Sára, Kněžna. Požehnám ji a dám ti z syna. Požehnám ji a budou z národy, vzejdou z ...
Genesis 17:18...porodí?" Odpověděl tedy Bohu: "Kéž je před tebou živ aspoň Izmael!" Bůh však řekl: "Nikoli! Tvá...
Genesis 17:19...Bůh však řekl: "Nikoli! Tvá manželka Sára ti vskutku porodí syna a dáš mu jméno Izák, Smíšek. Jemu...
Genesis 17:20...smlouvou pro jeho budoucí símě. Vyslyšel jsem  i ohledně Izmaele. Hle, požehnám mu a způsobím, aby se...
Genesis 17:21...národ. Svou smlouvu však potvrdím Izákovi, jehož ti Sára porodí příští rok touto dobou." A když s ním...
Genesis 18:10... Na to host řekl: "Za rok touto dobou setobě jistě vrátím a hle, tvá manželka Sára bude mít...
Genesis 18:14...nemožné? V daný čas, za rok touto dobou, setobě vrátím a Sára bude mít syna." Sára to ze strachu...
Genesis 18:16...jsem se." On ale řekl: "Ba ne, smála ses!" Potom ti muži vstali a zamířili odtud k Sodomě. Abraham šel s...
Genesis 18:22...donesl, je s nimi konec; a pokud ne, poznám to." Ti muži odtud pokračovali k Sodomě, ale Abraham ještě...
Genesis 19:1... Také Abraham se vrátil domů. Večer dorazili ti dva andělé do Sodomy. Lot seděl v sodomské bráně, a...
Genesis 19:5...po starce, všechen lid ze všech stran. "Kde jsou ti muži, co k tobě přišli na noc?" volali na Lota. "Vyveď...
Genesis 19:9..." Oni však zvolali: "Uhni stranou! Tenhle přishovalec nám tu bude dělat soudce? Naložíme s tebou hůř...
Genesis 19:10...Lota prudce vrhli a chystali se vylomit dveřeTi dva však vystrčili ruce, vtáhli Lota k sobě do domu a...
Genesis 19:11...Lota k sobě do domu a dveře zase zavřeli. A ty muže u vchodu do domu, od nejmenších po největší, ranili...
Genesis 19:12...slepotou, takže marně hledali vchod. Potom ti dva Lotovi řekli: "Koho tu ještě máš - zetě, syny,...
Genesis 19:15...svou ženu a své dvě dcery, které tu jsou, aby  nesmetl trest tohoto města." Když však otálel, vzali ho...
Genesis 19:16...trest tohoto města." Když však otálel, vzali ho ti muži za ruku a také jeho ženu i obě dcery, neboť se nad...
Genesis 19:21...- vždyť je tak malé - a zůstanu naživu." On odvětil: "Hle, i v této věci jsem vyslyšel; město, o němž...
Genesis 20:6... Mám čisté ruce!" Bůh mu ve snu odpověděl: "Jis, vím, že jsi to udělal s poctivým úmyslem. Proto jsem ...
Genesis 20:7...vrať jejímu muži, neboť je to prorok. Bude se za tebe modlit a zůstaneš naživu. Jestliže ji však nevrátíš,...
Genesis 20:8...služebníky. Když jim celou věc vylíčil, dostali ti muži veliký strach. Abimelech si potom zavolal Abrahama...
Genesis 20:9...a řekl mu: "Cos nám to udělal? Čím jsem se proti tobě provinil, že jsi na a na království přivedl...
Genesis 20:10... se nedělá!" Abimelech se Abrahama zeptal: "Co  to napadlo, udělat takovou věc?" Abraham odpověděl:...
Genesis 20:15...jeho manželku Sáru. Řekl: "Hle, země je před tebou; bydli, kde se ti zlíbí." Sáře pak řekl: "Hle, dal...
Genesis 20:16..." Sáře pak řekl: "Hle, dal jsem tvému bratru tisíc šekelů stříbra; to ti bude zadostiučiněním přede...
Genesis 21:12...kvůli své děvečce. Poslechni Sáru ve všem, co ti řekla, protože tvé símě bude povoláno v Izákovi. I ze...
Genesis 21:17...a Boží anděl zavolal na Hagar z nebe: "Co je ti, Hagar? Neboj se, neboť Bůh uslyšel chlapcův hlas tam,...
Genesis 21:22...svého vojska Píkolem řekl Abrahamovi: "Bůh jetebou ve všem, co děláš. Proto mi teď při Bohu odpřisáhni,...
Genesis 21:23...chovat tak přátelsky, jako jsem se zachoval tobě." Abraham řekl: "To odpřisáhnu...
Genesis 22:2...Tam ho obětuj jako zápalnou oběť na hoře, kterou ti určím." Druhý den brzy ráno Abraham vstal, osedlal svého...
Genesis 22:17...jsi svého syna, svého jediného: Nesmírně ti požehnám a nesmírně rozmnožím tvé símě - jako hvězdy na...
Genesis 23:6...mrtvou v nejlepší z našich hrobek. Nikdo z nás ti neodepře svou hrobku, abys mohl pochovat svou mrtvou."...
Genesis 23:11...města: "Nikoli, můj pane. Poslyš mne: To pole ti dávám, dávám ti i jeskyni, která je na něm. Dávám ti je...
Genesis 23:13..."Kéž bys mne, prosím, raději vyslyšel. Dám ti za to pole peníze. Přijmi je ode mne, tam pochovám...
Genesis 23:15... Ta země stojí 400 šekelů stříbra. Co je to pro tebe a pro ? Pochovej svou mrtvou!" Abraham Efrona...
Genesis 24:3...jeho majetek: "Vlož ruku do mého klína, abych  zavázal přísahou při Hospodinu, Bohu nebe a Bohu země,...
Genesis 24:7...nebes, který vzal z domu mého otce a z vlasti, který ke mně mluvil a který mi přísahal: ‚Tuto zem dám...
Genesis 24:8...abys odtamtud mému synovi vybral manželku. Kdyby  ta žena nechtěla následovat, budeš této přísahy...
Genesis 24:40...mi: ‚Hospodin, před jehož tváří chodím, pošletebou svého anděla, aby dal tvé cestě zdar, abys mému...
Genesis 24:41...mého příbuzenstva, z domu mého otce. Budeš zprošn přísahy, přijdeš-li k mým příbuzným a nedají ti ji;...
Genesis 25:4...pak byli Efa, Efer, Chanoch, Abida a EldaáhTi všichni byli synové Ketury. Abraham však dal všechno, co...
Genesis 26:2...filištínskému králi Abimelechovi. Ukázal se mu totiž Hospodin a řekl: "Nesestupuj do Egypta! Usaď se v zemi,...
Genesis 26:3...kterou ti určím. Pobývej v této zemi a budutebou a požehnám ti, neboť tobě a tvému semeni dám všechny...
Genesis 26:24...Bůh tvého otce Abrahama. Neboj se, neboť jsemtebou. Požehnám ti a rozmnožím tvé símě kvůli Abrahamovi,...
Genesis 26:28..."Jasně jsme poznali, že Hospodin jetebou, a tak jsme si řekli: je teď mezi námi a tebou...
Genesis 26:29...neuděláš nic zlého, tak jako jsme se my nedotkli tebe a prokazovali ti pouze dobrodiní a propustili v...
Genesis 26:35...Beerího, a Basematu, dceru Chetejce ElonaTy působily Izákovi a Rebece hořké trápení. Když potom...
Genesis 27:4...pochoutku a přines mi ji, abych pojedl a s chutí ti požehnal, než umřu." Rebeka ale poslouchala, když Izák...
Genesis 27:7...a připrav mi pochoutku, abych pojedl a požehnal ti před Hospodinem, než umřu.' Poslechni tedy, synu můj,...
Genesis 27:8...umřu.' Poslechni tedy, synu můj, a udělej, co ti řeknu: Jdi ke stádu, vyber mi z něj dvě pěkná kůzlata a...
Genesis 27:10... Tu přineseš svému otci, aby pojedl, a aby ti proto požehnal, než umře." Jákob ale své matce Rebece...
Genesis 27:21...Bůh." Izák ale Jákobovi řekl: "Pojď blíž, na tebe sáhnu, můj synu, zda jsi opravdu můj syn Ezau, nebo ne...
Genesis 27:25...mi, se najím z úlovku svého syna, abych ti s chutí požehnal." A tak mu podal pokrm a on jedl;...
Genesis 27:28...vůně pole, jemuž Hospodin žehná! Hospodin  ti nebeskou rosu, úrodnou zem, obilí i víno v hojnosti. ...
Genesis 27:29...zem, obilí i víno v hojnosti. lidé slouží ti, se ti klaní národy. Pánem svých bratří buď, se ti...
Genesis 27:35...odpověděl: "Tvůj bratr přišel se lstí a vzal ti požehnání." Tu zvolal: "Tak proto dostal jméno Jákob,...
Genesis 27:36...mi vzal i požehnání!" Potom se zeptal: "Copak ti nezbylo žádné požehnání pro ?" Izák Ezauovi odpověděl:...
Genesis 27:37...jsem ho obilím i vínem. Co bych mohl udělat pro tebe, můj synu?!" Ezau svému otci řekl: "Copak máš jen...
Genesis 27:42...Jákoba a řekla mu: "Pohleď, tvůj bratr Ezau se ší, že zabije! Nyní tedy, synu můj, poslechni:...
Genesis 27:45...něj, než pomine zuřivost tvého bratra, než se od tebe odvrátí jeho hněv a než zapomene, cos mu provedl....
Genesis 28:3...vyber manželku z dcer svého strýce Lábana. Kéž ti Všemohoucí Bůh požehná, kéž rozplodí a rozmnoží, aby...
Genesis 28:4...rozmnoží, aby ses stal otcem svazku národů. Kéž ti požehnání Abrahamovo, tobě a s tebou tvému semeni,...
Genesis 28:13...Abrahama a Bůh Izákův. Zemi, na níž ležíš, dám tobě a tvému semeni. Tvého semene bude jako prachu země a...
Genesis 28:14...na západ i na východ, na sever i na jih. Nadtotobě a ve tvém semeni dojdou požehnání všechny rodiny země....
Genesis 28:15...požehnání všechny rodiny země. Hle, jsemtebou! Budu chránit, kamkoli půjdeš, a znovu přivedu...
Genesis 28:22...Hospodin mým Bohem. Tento kámen, který jsem vztyčil jako památník, se stane Božím domem a ze všeho, co mi...
Genesis 29:18...) Jákob si zamiloval Ráchel, a tak řekl: "Budu ti sloužit sedm let za tvou mladší dceru Ráchel." Lában...
Genesis 29:19...tvou mladší dceru Ráchel." Lában odpověděl: "Dám ti ji raději než komukoli jinému. Zůstaň u ." A tak Jákob...
Genesis 29:25...mi to udělal?" ptal se Jákob Lábana. "Copak jsem ti nesloužil za Ráchel? Proč jsi obelstil?" "V našem...
Genesis 29:27...mu Lában. " s strávíš svatební týden, dáme ti i tu druhou - za to, že mi budeš sloužit dalších sedm...
Genesis 30:2...na Ráchel rozhněval: "Máš snad za Boha, který ti nedopřál plod života?" "Zde je děvečka Bilha," řekla...
Genesis 30:15... žes mi vzala manžela? Teď mi chceš vzít ješ milostná jablíčka, která mám od syna?" "Tak dobře,"...
Genesis 30:16...pak Jákob večer vracel z pole, vyšla mu Léa naproti se slovy: "Musíš spát se mnou! Dostala jsem odměnou...
Genesis 30:26...vrátím domů do své země. Dej mi ženy a ti, za něž jsem ti sloužil, a nech odejít. Víš přece,...
Genesis 30:27...odpověděl: "Laskavě prosím, zůstaň se mnou. Zjistil jsem, že mi Hospodin kvůli tobě požehnal." A dodal:...
Genesis 30:28...mi Hospodin kvůli tobě požehnal." A dodal: "Dám ti odměnu, o jakou si řekneš." Jákob mu na to odpověděl:...
Genesis 30:29..." Jákob mu na to odpověděl: "Sám víš, jak jsem ti sloužil a jak se tvému dobytku se mnou dařilo. To málo,...
Genesis 30:30... než jsem přišel, se nesmírně rozrostlo, protože ti po mém příchodu Hospodin požehnal. Kdy se budu moci...
Genesis 30:31...starat také o svůj vlastní dům?" Lában řekl: "Co ti mám dát?" "Nedávej mi nic," odpověděl Jákob. "Budu znovu...
Genesis 30:38...kůry, a tak odkryl bílé jádro prutů. Potom ty oloupané pruty kladl před dobytek do žlabů, totiž do...
Genesis 30:41...statné kusy, Jákob jim před oči do žlabů kladl ty pruty, aby se pářily před pruty. Když však byla zvířata...
Genesis 31:3...svých otců a ke svému příbuzenstvu, a budutebou." Jákob si tedy nechal zavolat Ráchel a Léu na pole...
Genesis 31:12...‚Pozvedni oči a pohleď: Všichni berani připouš ke stádu jsou pruhovaní, skvrnití a strakatí, neboť...
Genesis 31:16... je proto naše a našich dětí! Udělej, cokoli ti Bůh řekl." A tak Jákob vstal, naložil své děti a ženy na...
Genesis 31:27...pokradmu a nic jsi mi neřekl! Vyprovodil bych  s veselím a písněmi, s tamburínou a citerou. Nenechal...
Genesis 31:30...‚Neodvažuj se Jákobovi něco vytýkat!' Takže ty jsi musel odejít, protože ses roztoužil po otcovském...
Genesis 31:32... věci před našimi druhy a vezmi si, co ti patří." (Jákob totiž nevěděl, že je Ráchel ukradla.)...
Genesis 31:34...stanu a šel do stanu Ráchel. Ráchel mezitím ty bůžky strčila pod velbloudí sedlo a posadila se na ....
Genesis 31:35...otci řekla: "Nehněvej se, můj pane, že před tebou nemohu vstát. Mám měsíčky." A tak hledal, ale bůžky...
Genesis 31:38... i své druhy, nás dva rozsoudí! Byl jsemtebe celých dvacet let. Tvé ovce ani kozy nikdy nepotratily...
Genesis 31:39...stáda jsem nejedl. Co roztrhaly šelmy, jsem ti nepřinášel, ale sám jsem nahrazoval škodu. Vymáhal jsi...
Genesis 31:41...ve tvém domě oněch dvacet let. Čtrnáct let jsem ti sloužil za tvé dvě dcery a šest let za tvůj dobytek, ale...
Genesis 31:44...Proto nyní pojď, vstupme do smlouvy - ty - je to pro mne a pro tebe svědectvím." Jákob tedy...
Genesis 31:49...řekl: " se rozejdeme, Hospodin nade mnoutebou drží stráž. Budeš-li mým dcerám ubližovat nebo...
Genesis 31:51... Bůh je mým i tvým svědkem!" Lában Jákobovi ješ řekl: "Pohleď na tuto mohylu a pohleď na ten památný...
Genesis 31:52... Tato mohyla i ten památník jsou svědky, že setobě nepřiblížím za tuto mohylu a že ani ty se ke mně za...
Genesis 32:7... doufaje ve tvou laskavost.'" Poslové se pak vrátili k Jákobovi se slovy: "Šli jsme k tvému bratru Ezauovi,...
Genesis 32:10...a ke svému příbuzenstvu, a způsobím, aby se ti vedlo dobře,' nejsem hoden všeho milosrdenství a...
Genesis 32:13...a pobije i matky s dětmi. Řekl jsi přece: ‚Jis způsobím, aby se ti vedlo dobře, a učiním, že tvého...
Genesis 32:18...nechte odstup." Tomu vepředu poručil: "Když setebou setká můj bratr Ezau a zeptá se : ‚Komu patříš a...
Genesis 32:27... Tehdy řekl: "Pusť , začíná svítat!" "Nepustím , dokud mi nepožehnáš!" odpověděl Jákob. "Jak se...
Genesis 33:1...oči, hle, spatřil přicházet Ezaua a s ním čtyři sta mužů. Rozdělil tedy děti mezi Léu, Ráchel a ty dvě...
Genesis 33:5...oči, spatřil ženy s dětmi a řekl: "Kdo je totebou?" Jákob odpověděl: "To jsou děti, kterými Bůh...
Genesis 33:8...ten průvod, který jsem potkal?" On odpověděl: "Chl jsem si příznivě naklonit, můj pane." Ezau řekl:...
Genesis 33:9..." Ezau řekl: "Mám dostatek, bratře, nech si, co ti patří." Jákob však odpověděl: "Prosím, nikoli! Přijmi...
Genesis 33:11...Boží. Přijmi prosím z mého požehnání, co jsem ti přinesl, neboť Bůh ke mně byl milostivý a mám všeho...
Genesis 33:12... Ten potom řekl: "Vydejme se na cestu, půjdutebou." Jákob mu však odpověděl: "Můj pán , že tu jsou...
Genesis 33:15...svému pánu do Seíru." Ezau řekl: "Nechám tedytebou některé ze svých lidí." Jákob však odpověděl: "K čemu...
Genesis 35:1... Bydli tam a postav tam oltář Bohu, jenž se ti ukázal, když jsi utíkal před svým bratrem Ezauem." Jákob...
Genesis 35:11...jsem Všemohoucí Bůh. Ploď se a množ se, a budetebe národ, dokonce svazek národů; i králové vyjdou z tvých...
Genesis 35:12... Zem, kterou jsem dal Abrahamovi a Izákovi, dám tobě; i tvému budoucímu semeni dám tuto zem." Na místě, kde...
Genesis 37:8...můj a klaněly se mu!" Jeho bratři mu řekli: "Tak ty bys nad námi chtěl kralovat? Ty bys nám chtěl...
Genesis 37:10... otec ho okřikl: "Cos to měl za sen? To se ti s tvojí matkou a bratry máme klanět k zemi?" Bratři...
Genesis 37:13..."Nešli tvoji bratři pást do Šechemu? Pojď, pošlu  za nimi." Odpověděl mu: "Jsem připraven." Izrael mu...
Genesis 37:28... naše tělo!" A bratři ho poslechli. Když je ti midiánští obchodníci míjeli, vytáhli Josefa z jámy a...
Genesis 38:16... Uchýlil se tedy cestou k a řekl: "Chci setebou vyspat." (Nevěděl totiž, že je to jeho snacha.)...
Genesis 38:17...Zeptala se: "Co mi za to dáš?" Odpověděl: "Pošlu ti kůzle ze svého stáda." Ona na to: "Než je pošleš, musíš...
Genesis 38:18... musíš dát něco do zástavy." Zeptal se: "Co ti mám dát do zástavy?" Odpověděla: "Své pečetidlo, šňůru a...
Genesis 38:26... čí je toto pečetidlo, šňůra a hůl." Když Juda ty věci poznal, zvolal: "Ona je spravedlivější než -...
Genesis 39:9...větší pravomoc než ; neodepřel mi nic kromě tebe, poněvadž jsi jeho žena! Jak bych mohl spáchat takovou...
Genesis 39:16... nechal své šaty u , utekl a běžel ven." Ty jeho šaty nechala ležet vedle sebe, dokud nepřišel domů...
Genesis 40:11... Měl jsem v ruce faraonův pohár, a tak jsem ty hrozny trhal a vymačkával je do faraonova poháru. Pak...
Genesis 40:12..." Josef mu řekl: "Toto je výklad toho snuTy tři výhonky jsou tři dny. za tři dny farao...
Genesis 40:13...snu: Ty tři výhonky jsou tři dny. za tři dny  farao předvolá a vrátí ti tvůj úřad. Budeš faraonovi...
Genesis 40:14...to dělával, když jsi býval jeho číšníkem. se ti však povede dobře, pamatuj na . Prokaž mi prosím...
Genesis 40:18..." Josef odpověděl: "Toto je výklad toho snuTy tři koše jsou tři dny. za tři dny farao připraví o...
Genesis 40:19...snu: Ty tři koše jsou tři dny. za tři dny  farao připraví o hlavu - pověsí na kůl a ptáci z tebe...
Genesis 41:7...klasů hubených a sežehlých východním větremty hubené klasy pohltily těch sedm bohatých a pěkných. Vtom...
Genesis 41:15...sen a nikdo ho neumí vyložit. Slyšel jsem všaktobě, že jakmile uslyšíš sen, vyložíš ho." Josef faraonovi...
Genesis 41:20...ošklivost v celé egyptské zemi ještě nevidělTy vyhublé a ošklivé krávy pak sežraly těch sedm prvních,...
Genesis 41:24...planých, hubených a sežehlých východním větremty hubené klasy pohltily těch sedm pěkných. Vyprávěl jsem...
Genesis 41:39...jako v něm?" Farao tedy oslovil Josefa: "Jelikož ti Bůh dal poznat toto vše, nikdo nebude tak rozvážný a...
Genesis 41:40...vše, nikdo nebude tak rozvážný a moudrý jako tyTy budeš správcem mého domu a všechen můj lid se podrobí...
Genesis 41:41..." Potom farao Josefovi řekl: "Hle, ustanovuji  správcem nad celou egyptskou zemí!" Farao sňal z ruky...
Genesis 42:35...pytli našel svůj váček s penězi! Když viděli ty váčky s penězi, dostali strach - oni i jejich otec....
Genesis 42:37...příliš!" Ruben svému otci odpověděl: "Jestliže ti ho nepřivedu, zabij dva syny! Svěř ho do mých rukou a...
Genesis 43:4...bratra!' Pošleš-li s námi našeho bratra, půjdeme ti koupit jídlo. Nepošleš-li ho, nepůjdeme. Ten muž nám...
Genesis 43:8...a jít, zůstaneme naživu a nezemřeme my ani ty ani naše děti! se za něj zaručím, ode ho vyžaduj!...
Genesis 43:9...zaručím, ode ho vyžaduj! Nepřivedu-li hotobě a nepostavím ho před tebou, za to před tebou nesu...
Genesis 43:16...Benjamína, řekl správci svého domu: "Odveď ty muže do paláce, poraz dobytče a připrav je. Ti muži dnes...
Genesis 43:29... o němž jste mi vyprávěli?" Potom řekl: "Kéž je ti Bůh milostiv, synu!" Nato Josef odspěchal, neboť byl...
Genesis 44:4...řekl správci svého domu: "Vstaň, pronásleduj ty muže, a je dostihneš, řekni jim: ‚Proč oplácíte dobro...
Genesis 44:8...by takovou věc nikdy neudělali! Vždyť jsme ti z kanaánské země přišli vrátit stříbro, které jsme našli...
Genesis 44:23...opustit svého otce. Když ho opustí, otec zemře!' Ty jsi však svým služebníkům řekl: ‚Nepřijde-li s vámi váš...
Genesis 44:32...otci zaručil. Řekl jsem: ‚Nepřivedu-li hotobě, za to před tebou nesu věčnou vinu!' Prosím, pane...
Genesis 45:10...bydlet v kraji Gošen, kde mi budeš nablízkuty, tví synové i synové tvých synů, tvůj brav, tvůj skot a...
Genesis 45:11...tvůj brav, tvůj skot a všechno, co máš. Tam setebe postarám (neboť přijde ještě pět hladových let), abys...
Genesis 46:3...řekl on. "Neboj se odejít do Egypta, neboť tamtebe učiním veliký národ. půjdu do Egypta s tebou a ...
Genesis 46:4...z tebe učiním veliký národ. půjdu do Egyptatebou a odtud znovu přivedu; tvé oči zatlačí svou...
Genesis 46:18...Zilpy, kterou Lában daroval své dceři Lée, a ty zplodila Jákobovi - celkem 16 osob. Synové Ráchel,...
Genesis 46:25...Bilhy, kterou Lában daroval své dceři RáchelTy zplodila Jákobovi - celkem 7 osob. Celkový počet těch,...
Genesis 46:30...řekl: "Teď mohu zemřít. Vždyť vidím tvou tvářty opravdu žiješ!" Josef pak řekl svým bratrům a celé...
Genesis 46:32...přišli moji bratři a otec s rodinou. Řeknu mu: ‚Ti lidé jsou pastevci. Chovají dobytek, a tak s sebou vzali...
Genesis 47:5...kraji." Farao pak promluvil s Josefem: "Přišlitobě tvůj otec a tví bratři. Nuže, egyptská země leží před...
Genesis 47:6...otec a tví bratři. Nuže, egyptská země leží před tebou! Usaď svého otce a bratry na nejlepším kusu země; ...
Genesis 47:8...požehnal. Farao se ho zeptal: "Kolik je ti let?" " putování trvá sto třicet let," odpověděl mu...
Genesis 47:12...chlebem; staral se o celou otcovu rodinu po ty nejmenší. V celé zemi panoval tak krutý hlad, že nikde...
Genesis 47:14...shromáždil všechny peníze, které se jen v Egyp a Kanaánu našly, neboť za kupovali zrní. Ty peníze...
Genesis 47:15...Josef odváděl do faraonova domu. A když v Egyp a Kanaánu došly peníze, přišli všichni Egypťané k...
Genesis 47:19... nezbylo nám nic než naše tělo a naše půda. To ti máme i s naší půdou umírat před očima? Kup nás i s naší...
Genesis 48:2... A když bylo Jákobovi řečeno: "Hle, přicházítobě tvůj syn Josef!" Izrael se vzchopil a posadil se na...
Genesis 48:4... aby ses rozplodil a rozmnožil. Učinímtebe svazek národů a tuto zem dám tvému budoucímu semeni do...
Genesis 48:5...Nyní tedy přijímám za své oba tvé syny, kteří se ti zde narodili před mým příchodem do Egypta: Efraim a...
Genesis 48:22...s vámi a přivede vás zpět do země vašich otcůTobě pak odkazuji o jeden díl země víc než tvým bratrům -...
Genesis 49:8...je v Jákobovi, v Izraeli je rozptýlím. Judotebe tví bratři budou chválit, tvá ruka na šíji tvých...
Genesis 49:25... Kámen Izraelův - od Boha tvého otce, jenž ti pomůže. Všemohoucí kéž požehná požehnáním nebes...
Genesis 50:6..."Jdi a pohřbi svého otce podle přísahy, jíž  zavázal." Josef se tedy vydal pohřbít svého otce a...
Genesis 50:17...smrtí přikázal: ‚Toto řekněte Josefovi: Prosím , odpusť svým bratrům jejich provinění, jejich hřích a...
Exodus 1:17... zabijte ho, když to bude dcera, nechte ji žít." Ty porodní báby se ale bály Boha, a tak nejednaly, jak jim...
Exodus 1:18... a nechávaly chlapce naživu. Egyptský král si ty porodní báby dal předvolat. "Co to provádíte?" láteřil....
Exodus 1:20...porodní bába dorazí, mají po porodu." Bůh pak ty porodní báby odměnil a lid se množil a velmi se rozmáhal...
Exodus 1:21...a lid se množil a velmi se rozmáhal. A že se ty porodní báby bály Boha, dal jim rodiny. Farao nakonec...
Exodus 2:7...dceři přistoupila jeho sestra s otázkou: "Mám ti z hebrejských žen přivést chůvu, aby ti to děťátko...
Exodus 2:9...řekla: "Vezmi si to děťátko, odkoj mi je, a  ti zaplatím." Žena tedy vzala dítě k sobě a kojila je. A...
Exodus 2:14..."Proč biješ svého druha?" Ten opáčil: "Kdo  udělal naším vůdcem a soudcem? Chceš snad zabít, jako...
Exodus 2:16...se u studny. Midiánský kněz měl sedm dcerty chodívaly ke studni čerpat vodu. Když ale naplnily žlaby...
Exodus 3:10...je Egypťané utiskují. Nyní tedy pojď, pošlu  k faraonovi a ty vyvedeš můj lid, syny Izraele, z...
Exodus 3:12...a vyvedl syny Izraele z Egypta?" " budutebou!" odpověděl Bůh. "A toto ti bude znamením, že jsem ...
Exodus 3:18...do země oplývající mlékem a medem.' Uposlechnou  a tehdy půjdeš s izraelskými stařešiny k egyptskému...
Exodus 4:1..."Pohleď, neuvěří mi a neposlechnou . Urči řeknou: ‚Žádný Hospodin se ti neukázal!'" Hospodin se ho...
Exodus 4:5...mu v ruce proměnil v hůl! "To aby uvěřili, že se ti ukázal Hospodin, Bůh jejich otců - Bůh Abrahamův, Bůh...
Exodus 4:8... byla znovu zdravá jako zbytek jeho těla! "Když ti neuvěří a neposlechnou první znamení, uvěří druhému...
Exodus 4:9... uvěří druhému znamení. A pokud neuvěří ani m dvěma znamením a neposlechnou , nabereš vodu z Nilu,...
Exodus 4:12...Nuže, pojď. sám budu při tvých ústech a budu  učit, co máš říkat." Mojžíš ale řekl: "Promiň, Pane můj;...
Exodus 4:14...Mám za to, že je výřečný dost! Podívej se,  ti jde naproti. uvidí, bude mít velikou radost. Budeš...
Exodus 4:16...vás, co máte dělat. On bude mluvit k lidu za tebe, a tak se stane, že on ti bude za ústa a ty mu budeš...
Exodus 4:19..." "Jdi v pokoji," odpověděl mu Jetro. Hospodin totiž Mojžíšovi v Midiánu řekl: "Jdi, vrať se do Egypta,...
Exodus 4:21... Mojžíš s sebou vzal také Boží hůl. Hospodin totiž Mojžíšovi řekl: " se vrátíš do Egypta, buď připraven...
Exodus 4:23...- Izrael je můj syn, můj prvorozený. Řekl jsem ti: ‚Propusť mého syna, aby mi sloužil.' Ty jsi ho však...
Exodus 5:9...‚Pojďme obětovat našemu Bohu!' Zavalte ty mužské dřinou, mají co dělat a přestanou poslouchat...
Exodus 5:23...tvým jménem mluvil k faraonovi, se lidu vede ješ hůř, a ty svůj lid vůbec nevysvobozuješ!" Hospodin ale...
Exodus 6:9...Hospodin.'" Mojžíš to pověděl synům Izraele, ale ti ho kvůli své malomyslnosti a těžké dřině ani neslyšeli....
Exodus 6:29...egyptskému králi faraonovi vše, co říkám tobě." Mojžíš ale Hospodinu namítl: "Pohleď, vždyť koktám!...
Exodus 7:2...bude tvým prorokem. Budeš mluvit všechno, co ti přikážu, a tvůj bratr Áron bude mluvit k faraonovi, aby...
Exodus 7:16...v hada, a řekni mu: ‚Hospodin, Bůh Hebrejů, tobě poslal se slovy: ‚Propusť můj lid, aby mi sloužili na...
Exodus 7:28...na celý tvůj kraj žabami! Nil bude plný žabty pak vylezou a vniknou do tvého domu, do tvé ložnice i do...
Exodus 7:29...tvůj lid, do tvých pecí a do tvých díží. I po tobě, po tvém lidu a po tvých dvořanech polezou žáby!'" ...
Exodus 8:5... aby obětovali Hospodinu." Mojžíš mu odvětil: "Sděl mi laskavě, kdy to být. Budu se za tebe, za...
Exodus 8:7... náš Bůh, stane se, jak říkáš! Žáby opustí tebe i tvé domy, dvořany i lid. Zůstanou jen v Nilu."...
Exodus 8:15... Když byli lidé i dobytek pokryti komáry, řekli ti věštci faraonovi: "To musí být boží prst!" Farao však...
Exodus 8:17... Pokud však můj lid nepropustíš, dávej pozor: Na tebe, na tvé dvořany, na tvůj lid i do tvých domů vypustím...
Exodus 8:25..."Budu se modlit k Hospodinu hned, jak od tebe odejdu. To mračno much opustí faraona, jeho dvořany i...
Exodus 9:14...Propusť můj lid, aby mi sloužili. Tentokrát  totiž spolu s tvými dvořany a s celým tvým lidem zasáhnu...
Exodus 9:15...býval vztáhl ruku, mohl jsem tím morem zasáhnout tebe i tvůj lid tak, že bys zmizel ze země. Přesto jsem ...
Exodus 9:16...tvůj lid tak, že bys zmizel ze země. Přesto jsem  však zachoval, a to z jediného důvodu - abych ti ukázal...
Exodus 9:30...abys poznal, že země je Hospodinova. Vím ale, že ty ani tví dvořané dosud nemáte bázeň před Hospodinem,...
Exodus 10:7...tehdy na faraona naléhali: "Jak dlouho ješ budeme v této pasti? Propusť ty lidi, slouží...
Exodus 10:19...a modlil se k Hospodinu. Vtom Hospodin obrátil k Egyptu velmi silný západní vítr, který ty kobylky...
Exodus 11:8...za mnou a budou se mi klanět a prosit: ‚Odejdi ty i všechen lid, který následuje!' Teprve potom odejdu...
Exodus 12:23...dveřmi a na obou veřejích krev, mine Hospodin ty dveře a nedovolí zhoubci vejít do vašich domů a ranit...
Exodus 12:24...dodržujte, neboť je to věčné ustanovení pro tebe i pro tvé syny. přijdete do země, kterou vám...
Exodus 12:31... "Seberte se a jděte pryč od mého lidu - vyti vaši Izraelité!" řekl jim. "Jděte a služte Hospodinu,...
Exodus 12:48...to bude činit celá izraelská obec. Kdyby chl Hospodinův Hod beránka slavit přistěhovalec žijící u...
Exodus 13:5...vycházíte, v měsíci avivu.   Hospodin přivede do země Kananejců, Chetejců, Emorejců,...
Exodus 13:7...se budou jíst nekvašené chleby. Nevyskytne setebe nic kvašeného, na celém tvém území se nevyskytne kvas....
Exodus 13:9...zákon zůstával ve tvých ústech, neboť Hospodin  vyvedl z Egypta mocnou rukou. Proto zachovávej toto...
Exodus 13:11...toto ustanovení v patřičný čas rok co rok.   Hospodin přivede do země Kananejců, kterou s přísahou...
Exodus 13:14...prvorozeného ze svých synů vyplatíš. se  v budoucnu tvůj syn zeptá: ‚Co to znamená?' odpovíš mu:...
Exodus 14:12...Proč jsi nás vyváděl z Egypta? Neříkali jsme ti to v Egyptě? Říkali jsme: Nech nás být, otročíme...
Exodus 15:11... jak olovo klesli do mohutných vod. Kdo je jako ty mezi bohy, Hospodine? Kdo je jako ty - mohutný ve...
Exodus 15:26...a zachovávat všechna jeho ustanovení, pak na tebe nedopustím žádnou nemoc, kterou jsem dopustil na Egypt...
Exodus 17:6...udeřil do Nilu, a jdi. Pohleď, budu stát před tebou tam na skále, na Orébu. Udeř do skály a vyjde z ...
Exodus 18:6... Vzkázal Mojžíšovi: ", tvůj tchán Jetro, jdutobě s tvojí manželkou a oběma jejími syny." Mojžíš vyšel...
Exodus 18:14...dělá pro lid, řekl: "Co to s lidem děláš? Proč ty sám sedíš a všechen lid stojí od rána do večera před...
Exodus 18:18..."To, co děláš, není dobré. Úplně se vyčerpášty i tento lid, který je s tebou. Ten úkol je nad tvé síly,...
Exodus 18:19...jej nezvládneš. Proto teď poslechni, poradím ti a Bůh bude s tebou: Ty zastupuj lid před Bohem a...
Exodus 18:21...muže, věrné muže, kteří nenávidí úplatkyTy nad nimi ustanov jako správce nad tisíci, nad sty, nad...
Exodus 18:22...běžně soudí lid. Každou větší věc přednesou tobě, ale každou menší věc soudí sami. Ulehči si, oni...
Exodus 18:23...s tebou! Uděláš-li to, budeš moci obstát,  ti Bůh další příkazy. Také všechen tento lid dojde na...
Exodus 18:26...nad tisíci, nad sty, nad padesáti a desetiTi běžně soudili Izrael; těžší věci přednášeli Mojžíšovi,...
Exodus 19:9...Hospodinovi. Hospodin Mojžíšovi řekl: "Hle, tobě přijdu v hustém oblaku, aby lid slyšel, jak s tebou...
Exodus 20:2...tato slova: " jsem Hospodin, tvůj Bůh, který  vyvedl z Egypta, z domu otroctví. Neměj žádné bohy kromě...
Exodus 20:8...bez trestu. Pamatuj na sobotní den, aby ti byl svatý. Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou...
Exodus 20:10... tvému Bohu. Nebudeš dělat žádnou prácity, tvůj syn ani tvá dcera, tvůj otrok ani tvá děvečka, tvé...
Exodus 20:12...Hospodin požehnal sobotní den a posvětil jej. Cti svého otce i matku, jsi dlouho živ na zemi, kterou ti...
Exodus 20:19...se opodál a řekli Mojžíšovi: "Mluv s námi ty a budeme poslouchat, ale s námi nemluví Bůh, ...
Exodus 20:24...a na něm budeš obětovat své zápalné a pokojné oběti, svůj brav i skot. Na každém místě, kde nechám...
Exodus 21:2..."Když koupíš hebrejského otroka, tebe slouží šest let, ale sedmého roku zadarmo odejde na...
Exodus 21:13...o život, ale Bůh ho vydal do jeho ruky, určím ti místo, kam bude moci utéct. Kdo se opováží úkladně...
Exodus 22:24...peníze někomu z mého lidu, chudákovi, který jetebou, nechovej se k němu jako lichvář, neukládej mu úrok....
Exodus 23:5...jej přiveď zpátky. Když uvidíš osla někoho, kdo  nenávidí, jak leží pod svým břemenem, neopouštěj ho!...
Exodus 23:15... Po sedm dní jez nekvašené chleby, jak jsem ti přikázal, v určený čas měsíce avivu, neboť v něm jsi...
Exodus 23:17...své práce. Třikrát za rok se každý, kdo jetebe mužského pohlaví, ukáže před Hospodinem, svým Pánem....
Exodus 23:20...kůzle v mléce jeho matky." "Hle, posílám před tebou anděla, aby opatroval na cestě a přivedl na...
Exodus 23:23...tvých protivníků. Můj anděl půjde před tebou a přivede k Emorejcům, Chetejcům, Perizejcům,...
Exodus 23:26...nemoc. Ve tvé zemi nebude ženy, která by potratila nebo byla neplodná. Obdařím dlouhým životem. Pošlu...
Exodus 23:27...neplodná. Obdařím dlouhým životem. Pošlu před tebou svou hrůzu. Každý národ, k němuž přijdeš, rozvrátím....
Exodus 23:28...nepřátele obrátím před tebou na útěk. Pošlu před tebou také sršně, aby před tebou vyhnali Hivejce, Kananejce...
Exodus 23:29...Hivejce, Kananejce i Chetejce. Nevyženu je před tebou v jednom roce, aby země nezpustla a nerozmnožila se...
Exodus 23:30...se proti tobě divoká zvěř. Budu je před tebou vyhánět postupně, dokud se nerozplodíš a nebudeš moci...
Exodus 23:33...do smlouvy. Nebudou smět bydlet ve tvé zemi, aby  nesvedli k hříchu proti mně. Kdybys sloužil jejich bohům...
Exodus 24:1..." Potom řekl Mojžíšovi: "Vystup k HospodinuTy, Áron, Nádab, Abihu a sedmdesát izraelských stařešinů se...
Exodus 24:12...řekl: "Vystup ke mně na horu a zůstaň tam. Dám ti kamenné desky - zákon a přikázání - které jsem napsal k...
Exodus 25:9...jeho vybavení uděláte přesně podle vzoru, který ti ukážu." " mi vyrobí truhlu z akáciového dřeva: bude...
Exodus 25:16... Do truhly pak vložíš Svědectví, které ti dám. Vyrobíš k také příkrov z čistého zlata, totiž...
Exodus 25:21...na truhlu, do níž vložíš Svědectví, které ti dám. Tam se s tebou budu setkávat. Z místa mezi oběma...
Exodus 25:22... do níž vložíš Svědectví, které ti dám. Tam setebou budu setkávat. Z místa mezi oběma cheruby nad...
Exodus 25:40...zlata. Hleď, abys vše udělal podle vzoru, jenž ti byl ukázán na hoře." "Samotný Příbytek pak zhotovíš z...
Exodus 26:6...sobě. Vyrob také padesát zlatých spon, kterými ty pruhy spojíš k sobě. Tak bude Příbytek tvořit jeden...
Exodus 26:11...kusu. Vyrob také padesát bronzových sponTy spony provlékneš poutky, a tak spojíš stan v jeden celek...
Exodus 26:29...středem rámů od jednoho konce k druhémuTy rámy obložíš zlatem a připevníš k nim zlaté prstence...
Exodus 26:30...pro svlaky. Také svlaky obložíš zlatem. Pak vztyčíš Příbytek podle vzoru, který ti byl ukázán na hoře....
Exodus 27:8...dutý, z desek. udělají vše podle toho, jak ti bylo ukázáno na hoře." "Pro Příbytek postavíš nádvoří....
Exodus 27:20...bude z bronzu." "Přikaž synům Izraele, tobě nanosí čistý vytlačený olivový olej ke svícení, aby...
Exodus 28:14...zlata; uděláš je točené na způsob šňůrekty stočené řetízky připevníš k těm obroučkám. Dále zhotovíš...
Exodus 28:24... které připevníš na oba jeho horní okrajeTy dvě zlaté šňůry pak připevníš k oběma kroužkům na...
Exodus 28:33...jablka z modré, purpurové a šarlatové látkyTy prostřídej zlatými zvonky: zlatý zvonek a granátové...
Exodus 29:33...s chlebem, který je v koši. Budou to jíst jen ti, kdo byli těmito obětmi očištěni, kdo byli pověřeni a...
Exodus 29:34...nebude, neboť je to svaté. Jestliže z masa oběti pověření nebo z toho chleba něco zůstane do rána,...
Exodus 29:35...naložíš s Áronem a s jeho syny, přesně jak jsem ti přikázal. Budeš je pověřovat kněžstvím po sedm dní....
Exodus 29:42... Tam se s vámi budu setkávat, abych tamtebou mluvil. Tam se budu setkávat se syny Izraele, a tak...
Exodus 30:6...před slitovnici přikrývající Svědectví, kde setebou budu setkávat. Áron na něm bude pálit vonné kadidlo....
Exodus 30:36...před Svědectví ve Stanu setkávání, kde setebou budu setkávat. Kadidlo pro vás bude svatosvaté....
Exodus 30:37...si kadidlo stejného složení jako toto. Bude ti svaté; patří Hospodinu. Každý, kdo takové udělá, aby jím...
Exodus 31:6...obdařil důmyslem, aby zhotovili vše, co jsem ti přikázal: Stan setkávání, Truhlu svědectví i slitovnici...
Exodus 31:11...služby, olej pomazání a vonné kadidlo pro svatyni. vše udělají přesně tak, jak jsem ti přikázal."...
Exodus 32:4... Tehdy zvolali: "Toto je tvůj bůh, Izraeli, ten  vyvedl z Egypta!" Když to Áron uviděl, postavil před...
Exodus 32:8...z Egypta, spáchal zvrácenost. Brzy sešli z cesty, kterou jsem jim přikázal. Odlili sochu telete, klaněli...
Exodus 32:10...zachvátí plamen mého hněvu; vyhladím je, aletebe učiním veliký národ!" Mojžíš se snažil Hospodina,...
Exodus 32:16...popsané z obou stran, popsané zepředu i zezaduTy desky byly Boží dílo a to písmo bylo Boží písmo vyryté...
Exodus 32:21...pít synům Izraele. Pak Mojžíš řekl Áronovi: "Co ti tento lid udělal, že jsi je přivedl do takového hříchu?"...
Exodus 32:34...mně zhřešil. Nyní však jdi a veď lid, kam jsem ti řekl. Hle, můj anděl půjde před tebou. však přijde...
Exodus 33:2...s přísahou: ‚Dám ji tvému semeni.' Pošlu před tebou svého anděla a vyženu Kananejce, Emorejce, Chetejce,...
Exodus 33:3...do země oplývající mlékem a medem, avšak tebou nepůjdu, abych cestou nevyhladil, neboť jste...
Exodus 33:12...jsi mi, koho se mnou pošleš. Řekl jsi: ‚Znám  osobně a našel jsem v tobě zalíbení.' Máš-li ve mně...
Exodus 33:13...ve mně zalíbení, dej mi prosím poznat své cesty, abych znal a nacházel u tebe milost. Pohleď, vždyť...
Exodus 33:14...tvůj lid!" Ten odpověděl: " přítomnost půjdetebou a dám ti odpočinout." Mojžíš mu řekl: "Nemá-li s námi...
Exodus 33:17..."Splním i tuto tvou prosbu, neboť jsemtobě našel zalíbení a znám osobně." Mojžíš řekl: "Ukaž...
Exodus 33:19...mi prosím svou slávu!" Odpověděl: "Nechám před tebou projít všechnu svou dobrotu a vyslovím před tebou...
Exodus 33:22...na skále. tudy půjde sláva, postavím  do skalní rozsedliny a přikryji svou dlaní, dokud...
Exodus 34:3...hory, staneš u mne. Nikdo ale nevystupujetebou. Na celé hoře se nikdo nesmí ani ukázat. Ani brav a...
Exodus 34:10...jsi, uvidí Hospodinovo dílo, neboť to, cotebou učiním, bude ohromující. Zachovávej, co ti dnes...
Exodus 34:11...s tebou učiním, bude ohromující. Zachovávej, co ti dnes přikazuji. Hle, chystám se před tebou vyhnat...
Exodus 34:12...s obyvateli země, do které jdeš. Jinak se ti stanou pastí přímo ve tvém středu. Proto zbořte jejich...
Exodus 34:15...smilnit za svými bohy a přinášet svým bohům oběti, pozvou , abys jedl z jejich obětí. Když pak z jejich...
Exodus 34:18... Po sedm dní jez nekvašené chleby, jak jsem ti přikázal, v určený čas měsíce avivu, neboť v měsíci...
Exodus 34:23...konci roku. Třikrát za rok se každý, kdo jetebe mužského pohlaví, ukáže před svým Pánem Hospodinem,...
Exodus 34:24...svým Pánem Hospodinem, Bohem Izraele. před tebou vypudím národy a rozšířím tvé hranice, nikdo...
Exodus 34:27...Mojžíšovi řekl: "Tato slova zapiš. Podle chto slov vstupuji do smlouvy s tebou a s Izraelem."...
Exodus 36:2...řemeslníkem, jehož Hospodin obdařil zručnostíTi všichni cítili nutkání přistoupit k práci a dát se do...
Exodus 36:13... Vyrobili také padesát zlatých spon, kterými ty pruhy spojili k sobě. Tak Příbytek tvořil jeden celek....
Exodus 36:34...středem rámů od jednoho konce k druhémuTy rámy obložili zlatem a připevnil k nim zlaté prstence...
Exodus 39:16...také dvě zlaté obroučky a dva zlaté kroužkyTy dva kroužky připevnili na oba horní okraje náprsníku. Ty...
Exodus 39:17...připevnili na oba horní okraje náprsníkuTy dvě zlaté šňůry pak připevnili k oběma kroužkům na...
Leviticus 1:8...oheň a narovnají na něj dříví. Na pak rozloží ty díly i s hlavou a tukem. Vnitřnosti a nohy se však musí...
Leviticus 7:34...oběti. Hrudí pozvedání i kýtu odevzdání jsem totiž synům Izraele odebral z jejich pokojných obětí a dal...
Leviticus 8:20...stran krví. Berana rozsekal na díly a nechal ty díly i s hlavou a tukem dýmat na oltáři. Jeho vnitřnosti...
Leviticus 10:6...zbylým synům Eleazarovi a Itamarovi: "Nerozpoušjte si vlasy na znamení smutku a netrhejte svá roucha,...
Leviticus 10:9..."Když budete vcházet do Stanu setkávání, nebudeš ty ani tví synové pít víno ani jiný kvašený nápoj, abyste...
Leviticus 10:13... neboť je svatosvatá. Sníte ji na svatém mís, neboť je to stanovený příděl z Hospodinových ohnivých...
Leviticus 10:14...i kýtu odevzdání budete jíst na čistém mís - ty a s tebou tvoji synové i tvé dcery - neboť jsou...
Leviticus 10:15...Hospodinu. Věčným ustanovením to připadne tobě a tvým synům, jak Hospodin přikázal." Mojžíš pak...
Leviticus 11:4...přežvýkavého sudokopytníka. Nesmíte však jíst ty, kteří jsou jen přežvýkavci nebo jen sudokopytníci....
Leviticus 15:10...pod sebou, bude nečistý do večera. Kdo by ty věci nesl, vypere si oděv, omyje se vodou a bude nečistý...
Leviticus 16:8...před Hospodina ke vchodu do Stanu setkávání. Na ty dva kozly vloží losy: jeden lospro Hospodina' a druhý...
Leviticus 19:13...Boha! jsem Hospodin. Nesmíš svého bližního utiskovat ani vykořisťovat. Mzda najatého dělníka se u tebe...
Leviticus 19:33...a měj v úctě svého Boha. jsem Hospodin. tebou ve tvé zemi bude žít přistěhovalec, nesmíte mu...
Leviticus 21:8... neboť přináší pokrm tvého Boha. Bude pro tebe svatý, neboť Hospodin, váš Posvětitel, jsem svatý....
Leviticus 24:2...k Mojžíšovi: "Přikaž synům Izraele, tobě nanosí čistý vytlačený olivový olej ke svícení, aby se...
Leviticus 25:5...neosívej a neprořezávej svou vinici. To, co se ti samo urodilo, nežni a na své netknuté vinici nepořádej...
Leviticus 25:6...země v odpočinku urodí, ovšem smíte jíst - jak ty, tak tvůj otrok, tvá děvečka, tvůj nádeník i tvůj host,...
Leviticus 25:8...též sedm sobotních let, sedmkrát sedm let, takže ti doba sedmi sobotních let vyjde na čtyřicet devět let....
Leviticus 25:15...jeden druhého. Podle počtu let od léta milosti nakoupíš od svého bližního; podle počtu let, kdy budeš...
Leviticus 25:16...méně zbývá let, tím bude cena nižší - prodává ti přece počet úrod. Nepoškozujte svého bližního, ale každý...
Leviticus 25:35...to jejich trvalé vlastnictví. Zchudne-li poblíž tebe jeden z tvých bratří, takže nebude moci obstát, ujmi...
Leviticus 25:36...se svého Boha! - aby tvůj bratr mohl žít poblíž tebe. Nechtěj úrok na peníze ani přirážku na jídlo, jež mu...
Leviticus 25:39...zem, abych byl vaším Bohem. Zchudne-li poblíž tebe jeden z tvých bratří, takže ti sám sebe prodá,...
Leviticus 25:40...prodá, nepodrobuj ho otrocké službě. jetebe jako nádeník, jako přistěhovalec; bude u tebe sloužit...
Leviticus 25:41...bude u tebe sloužit do léta milosti. Tehdy od tebe odejde - on a s ním i jeho děti - a vrátí se ke své...
Leviticus 25:45...i děvečku. Smíte si je koupit také z potomků přishovalců, kteří u vás pobývají, i z jejich soukmenovců,...
Leviticus 25:47...bratrem nikdo nesmí krutě panovat. Když se přishovalec žijící u tebe vzmůže a tvůj bratr vedle něj...
Leviticus 26:17... vaši nepřátelé je snědí. Obrátím svou tvář proti vám, takže padnete před svými nepřáteli a ti, kdo vás...
Leviticus 26:39...mezi národy a země vašich nepřátel vás pohltíTi, kdo z vás zbudou, pak budou skomírat v zemi svých...
Numeri 1:3...domů; pořiďte jmenný seznam všech mužůTy a Áron započtete do jejich oddílů všechny bojeschopné...
Numeri 2:9...Celkem v oddílech Judova uskupení: 186 400 mužůTi pochodují jako první. Na jihu táboří po svých oddílech...
Numeri 2:16...v oddílech Rubenova uskupení: 151 450 mužůTi pochodují druzí. Uprostřed všech uskupení putuje Stan...
Numeri 2:24...v oddílech Efraimova uskupení: 108 100 mužůTi pochodují třetí. Na severu táboří po svých oddílech...
Numeri 2:31...Celkem v oddílech Danova uskupení: 157 600 mužůTi pochodují po svých praporech jako poslední. Toto je...
Numeri 3:28...celkem 8 600 mužů starších jednoho měsíceTi měli na starost svatyni. Rody Kehatových synů tábořily...
Numeri 3:32...byl Eleazar, syn kněze Árona; jemu byli svěřeni ti, kdo plní povinnost vůči svatyni. Z Merariho vzešel rod...
Numeri 3:48...pak dáš Áronovi a jeho synům jako výplatné za ty, kdo převyšují jejich počet." A tak Mojžíš vybral...
Numeri 3:49...počet." A tak Mojžíš vybral výplatné stříbro za ty, kdo převyšovali počet mužů vykoupených levity. Vybral...
Numeri 5:19...prokletí a bude ženu zapřísahat: ‚Jestližetebou žádný muž nespal a neodklonila ses od svého manžela k...
Numeri 5:20...svého manžela odklonila a poskvrnila ses, kdyžtebou obcoval jiný muž než tvůj manžel' - tehdy kněz bude...
Numeri 5:21...přísežnou kletbou a řekne - ‚pak   Hospodin uprostřed tvého lidu učiní kletbou a...
Numeri 6:24...žehnat synům Izraele; budete jim říkat: ‚ ti Hospodin žehná a chrání ! Hospodin nad tebou...
Numeri 6:25...ti Hospodin žehná a chrání ! Hospodin nad tebou rozjasní svou tvář a daruje ti přízeň! Hospodin k...
Numeri 6:26...svou tvář a daruje ti přízeň! Hospodintobě obrátí svou tvář a obdaří pokojem!' Tak budou...
Numeri 8:8...s moučnou obětí z jemné mouky zadělané olejemty pak vezmi druhého mladého býčka k oběti za hřích. Přiveď...
Numeri 10:2..."Vyrob dvě stříbrné trubky. Nech je vytepat, aby ti sloužily ke svolávání obce a když se budou oddíly dávat...
Numeri 10:3... Když se na dlouze zatroubí, sejde setobě před vchod do Stanu setkávání celá obec. Zatroubí-li...
Numeri 10:4...obec. Zatroubí-li se jen na jednu, sejdou setobě jen vůdcové, náčelníci izraelských tisíců. Když...
Numeri 10:29...řekl: ‚Dám je vám.' Pojď s námi a dobře setebe postaráme, neboť Hospodin zaslíbil Izraeli dobré věci...
Numeri 10:32...naším průvodcem. Půjdeš-li s námi, podělíme setebou o dobrodiní, které nám Hospodin prokáže." A tak se...
Numeri 10:33...cestu. Po tři dny putovali od hory HospodinovyTy tři dny putovala Truhla Hospodinovy smlouvy před nimi,...
Numeri 10:35... Hospodine, se tví nepřátelé rozprchnou, a ti, kdo nenávidí, utečou před tebou!" Kdykoli pak...
Numeri 11:11...jsi na svého služebníka tak zlý? Čím jsem se ti znelíbil, žes mne obtěžkal celým tímto lidem? Byl jsem...
Numeri 11:16...Vezmi je ke Stanu setkávání, se tam postavítebou. sestoupím a budu tam s tebou mluvit. Tehdy vezmu...
Numeri 11:17...tam postaví s tebou. sestoupím a budu tamtebou mluvit. Tehdy vezmu z Ducha, který je na tobě, a...
Numeri 11:21...Mojžíš ale namítl: "Lid kolem čítá šest set tisíc pěších, a ty říkáš: ‚Dám jim masa, že budou jíst celý...
Numeri 11:23...Mojžíšovi. "Teď uvidíš, zda se slovo při tobě naplní, nebo ne." Mojžíš tedy vyšel ven a vyřídil...
Numeri 11:29...můj, zabraň jim v tom!" Mojžíš mu odpověděl: "Ty kvůli mně žárlíš? Kéž by všechen Hospodinův lid byli...
Numeri 12:5...do Stanu a zvolal: "Árone a Miriam!" A když ti dva přišli, řekl: "Slyšte slova: Je-li mezi vámi...
Numeri 14:12...vykonal? Udeřím na morem, zřeknu se jich a z tebe udělám větší a mocnější národ, než jsou oni!" Mojžíš...
Numeri 14:14...to doslechnou a povědí to obyvatelům této zeměTi slyšeli, že ty, Hospodine, jsi uprostřed tohoto lidu;...
Numeri 14:15...tento lid do posledního vybiješ, národy, kterétobě slyšely, řeknou: ‚Hospodin pobil ten lid na poušti,...
Numeri 14:31...Káleb, syn Jefunův, a Jozue, syn Nunův. Vaše ti, o nichž jste říkali, že se stanou kořistí, ty do ...
Numeri 15:33... přistihli muže, jak v sobotní den sbírá dřívíTi, kdo ho přistihli sbírat dříví, jej přivedli k Mojžíšovi...
Numeri 16:3...obce, členové sněmu, samí věhlasní muži. Srotili se proti Mojžíšovi a Áronovi a řekli jim: "Osobujete...
Numeri 16:10...Příbytku, stát před obcí a sloužit ? Dovolil ti spolu s tvými bratry levity přistupovat k němu, a vy si...
Numeri 16:11...k němu, a vy si žádáte ještě kněžství?! Ty a celá tvoje tlupa jste se tedy srotili proti Hospodinu...
Numeri 16:13... syny Eliabovy, ale oni řekli: "Nepůjdeme! Je ti to málo, že jsi nás odvedl ze země oplývající mlékem a...
Numeri 16:16...jsem neublížil!" Potom Mojžíš řekl Korachovi: "Ty a celá tvoje tlupa buďte zítra před Hospodinem - ty s...
Numeri 16:17...přineste svou kadidelnici před Hospodina - dvě s padesát kadidelnic. Také ty a Áron přineste svou...
Numeri 16:22...tvorstva!" zvolali. "Jeden muž zhřešíty se hněváš na celou obec?" Hospodin promluvil k...
Numeri 16:32...pod nimi rozestoupila. Země otevřela ústa a pohltila je, jejich rodiny i všechny ty, kdo byli s Korachem, i...
Numeri 17:4...tedy vzal mosazné kadidelnice, které přinesli ti, kdo byli spáleni, a nechal z nich vytepat obložení...
Numeri 17:22...rod. Mezi holemi byla i hůl Áronova. Mojžíš pak ty hole nechal před Hospodinem ve Stanu svědectví. Nazítří...
Numeri 17:24...hole vynesl od Hospodina před syny IzraeleTi je prohlédli a každý si vzal svou hůl. Hospodin řekl...
Numeri 18:1...vymřeme do posledního?" Hospodin řekl Áronovi: "Ty a tvoji synové spolu s celým tvým otcovským domem...
Numeri 18:2...Levi, z tvého otcovského kmene, se připojítobě a slouží ti. Budou držet stráž a starat se o tebe i o...
Numeri 18:3...a slouží ti. Budou držet stráž a starat setebe i o celý Stan. Nesmí se však přiblížit k vybavení...
Numeri 18:4...- jinak by zemřeli jak oni, tak vy. Připojí setobě, aby se starali o Stan setkávání a o veškerou službu...
Numeri 18:7...vám, aby sloužili při Stanu setkávání. Jen ty a tvoji synové však smíte sloužit jako kněží ve všem, co...
Numeri 18:8...Hospodin promluvil k Áronovi: "Hle, sám jsem ti svěřil do péče své obětní příspěvky se všemi svatými...
Numeri 18:9...synům. Ze svatosvatých darů, z ohnivých obětíti připadne toto: Každý jejich dar, který mi přinášejí jako...
Numeri 18:10...jako svatosvaté, smí to jíst každý, kdo jetebe mužského pohlaví. Co je svaté, připadne tobě. Také...
Numeri 18:11...pohlaví. Co je svaté, připadne tobě. Také toto ti připadne: Obětní příspěvek, který synové Izraele darují...
Numeri 18:12...olej a všechno nejlepší víno i obilí, jejich prvotiny, které odevzdávají Hospodinu, jsem dal tobě. Prvotiny...
Numeri 18:13... které odevzdávají Hospodinu, jsem dal tobě. Prvotiny všeho, co ve své zemi vypěstují a co přinesou...
Numeri 18:14...Cokoli by v Izraeli propadlo Hospodinu, připadne tobě. Vše, co otvírá kterékoli lůno, jak z lidí, tak ze...
Numeri 18:15... tak ze zvířat, se přináší Hospodinu a připadne tobě. Prvorozené z lidí však musíš nechat vyplatit; rovněž...
Numeri 18:18...příjemnou vůni Hospodinu. Jejich maso připadne tobě, tak jako ti připadne hrudí pozvedání a pravá kýta....
Numeri 18:19...Hospodinu, jsem dal věčným ustanovením tobě a tvým synům a dcerám. Je to smlouva soli, věčně...
Numeri 18:20...v jejich zemi žádné dědictví; nepřipadne ti mezi nimi podíl. jsem tvůj podíl a tvé dědictví...
Numeri 19:2...jež přikázal Hospodin: Řekni synům Izraele, tobě přivedou červenou jalovici bez vady, na níž není...
Numeri 20:18..." Edom však řekl: "Neprojdeš mou zem. Jinak proti tobě vytáhnu s mečem!" Synové Izraele mu odpověděli:...
Numeri 21:7...se slovy: "Zhřešili jsme, když jsme mluvili proti Hospodinu a proti tobě. Modli se k Hospodinu, nás...
Numeri 21:29...Ar Moábský, obyvatele arnonských návrší. Běda tobě, Moábe! Kemošův lide, zahyneš! Ze svých synů učinil...
Numeri 22:9... Bůh přišel k Balaámovi a řekl: "Kdo jsou ti muži u tebe?" Balaám Bohu odpověděl: "Moábský král Balák...
Numeri 22:17...‚Prosím, nezdráhej se ke mně přijít. Chci  zahrnout velikými poctami a udělám, cokoli mi řekneš....
Numeri 22:20...pak Hospodin přišel k Balaámovi a řekl mu: "Když  ti muži přišli pozvat, vstaň a jdi s nimi. Dělej však...
Numeri 22:28...rozvázal oslici jazyk. Řekla Balaámovi: "Co jsem ti udělala, že potřetí biješ?" Balaám oslici...
Numeri 22:29..."Děláš si ze blázny! Mít po ruce meč, bych  zabil!" Oslice mu řekla: "Nejsem snad tvá oslice? Jezdil...
Numeri 22:30... dodnes. Mám snad ve zvyku chovat setobě takhle?" Odpověděl: "Ne." Vtom Hospodin Balaámovi...
Numeri 22:32...jsi třikrát zbil svou oslici? Hle, to jsem ti zahradil cestu, neboť se mi vůbec nelíbí. Oslice ...
Numeri 22:33...přede mnou uhnula. Kdyby mi neuhnula, bych  zabil, ale ji bych nechal žít!" Balaám Hospodinovu...
Numeri 22:34...jsem! Nevěděl jsem, že ses mi postavil do cesty. Pokud se ti ta věc nelíbí, vrátím se domů." Hospodinův...
Numeri 22:35...domů." Hospodinův anděl Balaámovi řekl: "Jdimi muži; mluv ale jen to, co ti řeknu." Balaám tedy jel s...
Numeri 22:37... Balák uvítal Balaáma slovy: "Cožpak jsem ti neposílal pozvání? Proč jsi ke mně nešel? Že bych ...
Numeri 22:38...Balaám Balákovi odpověděl: "Hle, přišel jsemtobě. Nicméně, nebudu moci říkat jen tak něco. Řeknu jen to...
Numeri 23:3... Balaám Balákovi řekl: "Postůj u své zápalné oběti, zatím půjdu opodál. Snad se Hospodin se mnou setká;...
Numeri 23:11...to děláš?" řekl Balák Balaámovi. "Přivedl jsem , abys nepřátele zatratil, a hle, ty jen žehnáš a...
Numeri 23:26...Balaám však Balákovi odpověděl: "Copak jsem ti neříkal, že udělám, cokoli řekne Hospodin?" Balák pak...
Numeri 23:27...Balák pak Balaáma vyzval: "Pojď prosím, vezmu  na jiné místo; snad se Bohu zalíbí, abys mi je zatratil...
Numeri 24:9...- kdo vstát ho přiměje? jsou požehnáni, kdo ti žehnají, a zlořečeni, kdo ti zlořečí!" Balák na to proti...
Numeri 24:10... a zlořečeni, kdo ti zlořečí!" Balák na to proti Balaámovi vybuchl hněvem. Spráskl ruce a řekl mu:...
Numeri 24:11...Hned zmiz, vrať se domů! Říkal jsem: ‚Zahrnu  poctami,' ale Hospodin o tu poctu připravil." Balaám...
Numeri 24:14...Hospodin'? Hned odejdu domů ke svým, ale ješ ti povím, jak ten lid v budoucnu naloží s tvým lidem."...
Numeri 24:19... Panovat bude, kdo z Jákoba vzejde, vyhubí ty, kdo v Íru přežijí." Když pak Balaám spatřil Amaleka,...
Numeri 24:22...tvé. Přesto však přijde vniveč, Kaine, jen co  Ašur vezme do zajetí." Potom pronesl další průpověď:...
Numeri 25:2...v Šitimu, začal lid smilnit s místními MoábkamiTy je pozvaly k obětním hodům svého božstva a lid jedl a...
Numeri 25:5...izraelským soudcům: "Každý pobijte ze svých mužů ty, kdo se spřáhli s Baal-peorem!" Zatímco ostatní plakali...
Numeri 26:33... syn Cheferův, neměl syny, jen samé dceryTy se jmenovaly: Machla, Noa, Chogla, Milka a Tirsa. To...
Numeri 27:13...dávám synům Izraele. ji spatříš, budešty připojen ke svému lidu, jako byl k němu připojen tvůj...
Numeri 31:15...tažení, rozhněval: "Vy jste nechali všechny ty ženy naživu? Vždyť právě ony na Balaámovu radu svedly...
Numeri 31:30...ostatním synům Izraele vyber po jednom ukořisném z padesáti, a to jak z lidí, tak ze všeho dobytka (ze...
Numeri 31:47...Izraele vybral Mojžíš po jednom z každých padesáti ukořistěných, a to jak z lidí, tak z dobytka. Ty...
Numeri 31:51...a kněz Eleazar tedy od nich přijali všechny ty mistrovské zlaté šperky. Všechno zlato odevzdané...
Numeri 33:55... Pokud obyvatele země nevyženete, pak se vám ti, které tam ponecháte, stanou trním v očích a ostny v...
Numeri 34:29... syn Amihudův, vůdce pokolení Neftalí." To jsou ti, kterým Hospodin přikázal, aby synům Izraele přidělili...
Deuteronomium 1:21...Bůh, nám je dává. Pohleď, Hospodin, tvůj Bůhti dal celou tu zem; vytáhni a obsaď ji, jak ti Hospodin,...
Deuteronomium 1:31... Učiní totéž, co s vámi učinil v Egyptě a na poušti. Tehdy jsi viděl, jak Hospodin, tvůj Bůh, nesl, jako...
Deuteronomium 1:37...vám se Hospodin rozzlobil i na mne. Řekl: "Ani ty tam nevejdeš! Jozue, syn Nunův, který ti pomáhá, ten tam...
Deuteronomium 1:38..."Ani ty tam nevejdeš! Jozue, syn Nunův, který ti pomáhá, ten tam vejde. Povzbuď ho, neboť on tu zemi ...
Deuteronomium 1:39...on tu zemi za dědictví Izraeli. A vaše ti, o nichž jste říkali, že se stanou kořistí - vaši synové...
Deuteronomium 2:7...proto zaplatíte stříbrem. Hospodin, tvůj Bůhti přece žehnal při veškerém tvém počínání. Zná tvé...
Deuteronomium 2:9...na Moábské a nebojuj s nimi. V jejich zemi ti nedám žádné vlastnictví, neboť Ar jsem určil do...
Deuteronomium 2:19... Neútoč na a nebojuj s nimi. V zemi Amonců ti nedám žádné vlastnictví, neboť jsem ji určil do...
Deuteronomium 2:23...osadách v okolí Gazy, zase vyhladili KaftorštíTi přišli z Kréty a usadili se na jejich místě.) "Vzhůru!...
Deuteronomium 2:25...boje! Dnes začínám na národy pode vším nebem poušt strach a hrůzu z tebe. o tobě uslyší, budou se před...
Deuteronomium 2:28...ani nalevo. Potravu k jídlu i vodu k pití od tebe koupím za peníze. Chtěl bych jen pěšky projít tak, jak...
Deuteronomium 2:31...Hospodin mi řekl: "Pohleď, to začíná! Vydávám ti Sichona i jeho zem. Začni si ji podmaňovat a obsaď ji."...
Deuteronomium 3:25... spatřím tu krásnou zem, která je za nímty krásné hory a Libanon!" Hospodin se ale na kvůli vám...
Deuteronomium 4:21...Jordán a nevejdu do krásné země, kterou ti Hospodin, tvůj Bůh, dává za dědictví. Ano, zemřu v této...
Deuteronomium 4:23... a nevytvořili si modlu v jakékoli podobě, což ti Hospodin, tvůj Bůh, zakázal. Hospodin, tvůj Bůh, je...
Deuteronomium 4:30...srdcem a celou svou duší, najdeš ho. Toto vše  ve tvém trápení postihne, avšak nakonec se vrátíš k...
Deuteronomium 4:31... Hospodin, tvůj Bůh, je soucitný Bůh - nenechá  a nedopustí tvou záhubu; nezapomene na smlouvu s tvými...
Deuteronomium 4:32...Vyptávej se na staré časy. Ptej se, co bylo před tebou ode dne, kdy Bůh na zemi stvořil člověka. Ptej se od...
Deuteronomium 4:33...mluvícího z prostředku ohně, jak jsi jej slyšel ty, a zůstal živ? Zkusil kdy nějaký bůh přijít a za...
Deuteronomium 4:35...v Egyptě udělal Hospodin, váš Bůh, pro vásTobě to však bylo ukázáno, abys poznal, že Hospodin je Bůh;...
Deuteronomium 4:36...je Bůh; kromě něj není žádný jiný. Z nebe ti dal slyšet svůj hlas, aby vyučil, a na zemi ti ukázal...
Deuteronomium 4:37...miloval tvé otce, vyvolil jejich budoucí síměTebe pak osobně vyvedl svou velikou mocí z Egypta, aby před...
Deuteronomium 4:38...vyvedl svou velikou mocí z Egypta, aby před tebou vyhnal národy větší a mocnější, než jsi ty, aby ...
Deuteronomium 4:40...Zachovávej tedy jeho pravidla a přikázání, která ti dnes udílím. Pak se tobě i tvým dětem povede šťastně a...
Deuteronomium 5:6...horu.) Řekl: " jsem Hospodin, tvůj Bůh, který  vyvedl z Egypta, z domu otroctví. Neměj žádné bohy kromě...
Deuteronomium 5:12...bez trestu. Zachovávej sobotní den, aby ti byl svatý, jak ti přikázal Hospodin, tvůj Bůh. Šest dní...
Deuteronomium 5:14... tvému Bohu. Nebudeš dělat žádnou prácity, tvůj syn ani tvá dcera, tvůj otrok ani tvá děvečka,...
Deuteronomium 5:15...v egyptské zemi otrokem a Hospodin, tvůj Bůh odtud vyvedl mocnou rukou a vztaženou paží. To proto ti...
Deuteronomium 5:16...tvůj Bůh, přikázal, abys dodržoval sobotní den. Cti svého otce i matku, jak ti přikázal Hospodin, tvůj Bůh,...
Deuteronomium 5:27...nám povíš všechno, co Hospodin, náš Bůh, poví tobě a my to poslechneme a vykonáme." Když jste se mnou...
Deuteronomium 5:28...vaše slova a řekl mi: "Slyšel jsem slova, která ti tento lid řekl. Dobře to všechno pověděli. Kéž by jen...
Deuteronomium 5:31...a řekni jim, se vrátí ke svým stanůmTy však zůstaň zde u mne. Sdělím ti všechna přikázání,...
Deuteronomium 6:2...v zemi, kterou jdete obsadit. Chce, abys ty i tvůj syn a vnuk po všechny dny svého života ctili...
Deuteronomium 6:3... Slyš je, Izraeli, a pečlivě je dodržuj. Pak se ti povede dobře a v zemi oplývající mlékem a medem se mocně...
Deuteronomium 6:6...duší a celou svou silou. tato slova, která ti dnes svěřuji, zůstanou ve tvém srdci. Vštěpuj je svým...
Deuteronomium 6:10...svého domu a na své brány. Hospodin, tvůj Bůh přivede do země, kterou s přísahou zaslíbil tvým otcům...
Deuteronomium 6:12...na pozoru, abys nezapomněl na Hospodina, který  vyvedl z Egypta, z domu otroctví. Hospodina, svého Boha,...
Deuteronomium 6:15...národů. Vždyť Hospodin, tvůj Bůh, jenž uprostřed tebe přebývá, je žárlivě milující Bůh! Jinak proti tobě...
Deuteronomium 6:17... svého Boha, i jeho svědectví a pravidla, která ti vydal. Čiň, co je v Hospodinových očích správné a dobré....
Deuteronomium 6:18...je v Hospodinových očích správné a dobré. Pak se ti povede dobře a vejdeš do krásné země, kterou Hospodin...
Deuteronomium 6:19... obsadíš ji a zaženeš všechny své nepřátele, jak ti to řekl Hospodin. se v budoucnu tvůj syn zeptá:...
Deuteronomium 6:20...své nepřátele, jak ti to řekl Hospodin. se  v budoucnu tvůj syn zeptá: "Co znamenají ta svědectví,...
Deuteronomium 7:1...všechna tato přikázání, jak nám uložil."   Hospodin, tvůj Bůh, uvede do země, kterou přicházíš...
Deuteronomium 7:2...a mocnějších, než jsi ty. Hospodin, tvůj Bůhti je vydá, abys je pobil, a tak je vyhladíš jako proklaté....
Deuteronomium 7:4...dceru pro svého syna. To by pak tvé potomky odvrátilo ke službě cizím bohům. Hospodin by proti vám vzplanul...
Deuteronomium 7:6... Jsi přece svatý lid Hospodina, svého BohaTebe Hospodin, tvůj Bůh, vyvolil, abys byl jeho lidem, jeho...
Deuteronomium 7:8... že si vás Hospodin zamiloval, a proto, že chl splnit přísahu, kterou dal tvým otcům, vyvedl vás...
Deuteronomium 7:11...tedy přikázání, pravidla a zákony, jež ti dnes udílím, a dodržuj je. Budeš-li tato pravidla...
Deuteronomium 7:12...a dodržovat, pak Hospodin, tvůj Bůh, vůči tobě dodrží svou smlouvu oddané lásky, jak přísahal tvým...
Deuteronomium 7:13...oddané lásky, jak přísahal tvým otcům. Bude  milovat, bude ti žehnat a rozmnoží . Požehná plodu...
Deuteronomium 7:14...požehnaný nade všechny národy. Nevyskytne setebe neplodný ani neplodná, ani mezi tvým dobytkem....
Deuteronomium 7:15...neplodná, ani mezi tvým dobytkem. Hospodin od tebe odejme každou nemoc. Nevloží na tebe žádnou ze zlých...
Deuteronomium 7:16... kdo nenávidí. Pohltíš všechny národy, které ti Hospodin, tvůj Bůh, dává. Nebudeš na hledět s účastí...
Deuteronomium 7:19...a divy, na mocnou ruku a vztaženou paži, jíž  Hospodin, tvůj Bůh, vyvedl. Takto Hospodin, tvůj Bůh,...
Deuteronomium 7:20...na pošle i sršně, dokud nezahyne i posledních, kdo se před tebou skryli. Neměj z nich strach, vždyť...
Deuteronomium 7:21...skryli. Neměj z nich strach, vždyť uprostřed tebe je Hospodin, tvůj Bůh, veliký a hrozný Bůh! Hospodin,...
Deuteronomium 7:22... veliký a hrozný Bůh! Hospodin, tvůj Bůh, před tebou ty národy vytlačí postupně; nebudeš je moci zdolat...
Deuteronomium 7:23...nerozmnožila divoká zvěř. Hospodin, tvůj Bůhti je vydá, a budou žít v naprosté hrůze, dokud nebudou...
Deuteronomium 7:24...takže vymažeš jejich jméno pod nebem. Žádný před tebou neobstojí, všechny je vyhladíš. Sochy jejich bohů...
Deuteronomium 8:1... Pečlivě dodržujte všechna přikázání, která ti dnes udílím, abyste byli živi, rozmnožili se a mohli...
Deuteronomium 8:2...tvým otcům. Pamatuj na celou tu cestu, kterou  Hospodin, tvůj Bůh, vedl těchto čtyřicet let po poušti,...
Deuteronomium 8:3...zachovávat jeho přikázání, nebo ne. Pokořoval  a dopouštěl na tebe hlad; krmil manou, kterou jsi...
Deuteronomium 8:5...svého syna, tak Hospodin, tvůj Bůh, vychovává tebe. Zachovávej přikázání Hospodina, svého Boha, choď po...
Deuteronomium 8:7...po jeho cestách a cti jej. Hospodin, tvůj Bůh totiž uvádí do krásné země, do země s potoky a vodními...
Deuteronomium 8:10...hor budeš těžit měď. Tam budeš jíst do sytosti a budeš dobrořečit Hospodinu, svému Bohu, za tu krásnou...
Deuteronomium 8:11...jeho přikázání, pravidla a ustanovení, která ti dnes udílím. se najíš do sytosti, postavíš krásné...
Deuteronomium 8:14...bys zapomněl na Hospodina, svého Boha. To on  vyvedl z Egypta, z domu otroctví! To on provedl...
Deuteronomium 8:15...To on vyvedl z Egypta, z domu otroctví! To on  provedl velikou a hroznou pouští plnou jedovatých hadů a...
Deuteronomium 8:16... To on ti vyvedl vodu z nejtvrdší skály. To on  na poušti krmil manou, kterou tví otcové neznali, aby ...
Deuteronomium 8:18...na Hospodina, svého Boha. Je to přece on, kdo ti dává sílu, aby ses vzmáhal, aby tak potvrdil svou...
Deuteronomium 9:1... abys ovládl národy větší a mocnější, než jsi ty: veliká města opevněná k nebi, mohutný a početný lid,...
Deuteronomium 9:3...tedy věz, že Hospodin, tvůj Bůh, on sám jde před tebou jako stravující oheň. On sám je vyhladí, on je před...
Deuteronomium 9:4...řekl. je však Hospodin, tvůj Bůh, před tebou zažene, neříkej si v srdci: "To pro mou spravedlnost...
Deuteronomium 9:5...země, abys ji obsadil. Hospodin, tvůj Bůhty národy před tebou vyhání pro jejich zkaženost a proto,...
Deuteronomium 9:6...a Jákobovi. Věz tedy, že Hospodin, tvůj Bůhti tu krásnou zem nedává za dědictví pro tvou spravedlnost...
Deuteronomium 9:14...vyhladím a vymažu jejich jméno pod nebem, aletebe učiním národ mocnější a početnější, než jsou oni."...
Deuteronomium 9:17...kterou vám přikázal Hospodin, váš Bůh! Vzal jsem ty dvě desky, oběma rukama je zahodil a před vašima očima...
Deuteronomium 10:1...řekl: "Vytesej si dvě kamenné desky, jako byly ty první, a vystup ke mně na horu. Zhotov také dřevěnou...
Deuteronomium 10:2...mně na horu. Zhotov také dřevěnou truhlu. na ty desky napíšu slova, která byla na oněch prvních deskách,...
Deuteronomium 10:4...v rukou jsem vystoupil na horu. On pak na ty desky napsal tentýž nápis jako předtím, totiž Desatero,...
Deuteronomium 10:10...jsem tedy na oné hoře zůstal, tak jako poprvé, čtyřicet dní a čtyřicet nocí. I tenkrát Hospodin vyslyšel...
Deuteronomium 10:12... že jim ji dám!" Nyní tedy, Izraeli - co od tebe Hospodin, tvůj Bůh, žádá? Jen to, abys ctil Hospodina,...
Deuteronomium 10:13...Hospodinova přikázání a ustanovení, která ti dnes udílím pro tvé dobro. Hle, Hospodinu, tvému Bohu,...
Deuteronomium 10:21...oči jsi viděl, jak veliké a hrozné věci pro tebe vykonal. Tvoji otcové sestoupili do Egypta v počtu...
Deuteronomium 10:22...otcové sestoupili do Egypta v počtu sedmdesáti osob, ale Hospodin, tvůj Bůh, tak rozmnožil, že je...
Deuteronomium 11:1... svého Boha, a po všechny dny zachovávej, co ti uložil - jeho pravidla, přikázání a zákony. Dnešního dne...
Deuteronomium 11:4...s egyptským vojskem, s jeho koni i vozy - jak ty pronásledovatele zaplavil vodami Rudého moře, a tak je...
Deuteronomium 11:29...se za cizími bohy, které jste nepoznali.   Hospodin, tvůj Bůh, přivede do země, kterou přicházíš...
Deuteronomium 12:1...svého života pečlivě dodržovat v zemi, kterou ti Hospodin, Bůh tvých otců, dal za dědictví. Naprosto...
Deuteronomium 12:7...radujte se z veškerého díla svých rukou, v němž ti Hospodin, tvůj Bůh, požehnal. Nebudete jednat, jak tu...
Deuteronomium 12:9...nevstoupili do odpočinutí, do dědictví, které ti dává Hospodin, tvůj Bůh. Chystáte se však přejít Jordán...
Deuteronomium 12:14...místě, které by sis sám vyhlédl. Pouze na mís, které si Hospodin vyvolí v jednom z vašich kmenů, tam...
Deuteronomium 12:15...Hospodina, svého Boha, v kterémkoli svém měs, kdykoli se ti zachce. Smí je jíst čistý i nečistý, tak...
Deuteronomium 12:20... Hospodin, tvůj Bůh, rozšíří tvé hranice, jak ti pověděl, a ty si řekneš: "Pojedl bych maso", protože...
Deuteronomium 12:21...které si Hospodin, tvůj Bůh, vyvolí, aby tam umístil své jméno, smíš porážet svůj skot i brav, jejž ti...
Deuteronomium 12:25...krev, nech ji vytéci na zem jako vodu. Nejez jiTobě i tvým dětem se povede šťastně, když budeš činit, co...
Deuteronomium 12:28... Dbej, abys poslouchal všechna tato slova, která ti udílím. Tobě i tvým dětem se povede šťastně navěky,...
Deuteronomium 12:29... co je dobré a správné. Hospodin, tvůj Bůh, před tebou vykoření národy, které jdeš vyhnat. je vyženeš a...
Deuteronomium 12:30... co budou vyhlazeni. Nesmíš je následovat do pasti - nevyhledávej jejich bohy. Neříkej: "Jak asi ty národy...
Deuteronomium 13:2...mohl objevit prorok nebo vykladač snů a nabízet ti nějaké znamení či div se slovy: "Pojďme následovat cizí...
Deuteronomium 13:3... i kdyby se stalo to znamení či div, o kterém ti říkal, neposlouchej jeho řeči. To vás Hospodin, váš Bůh,...
Deuteronomium 13:6...otroctví. Odstraň ze svého středu zlo - vždyť  ten bludař chtěl strhnout z cesty, po níž ti přikázal...
Deuteronomium 13:7...níž ti přikázal jít Hospodin, tvůj Bůh! Mohl by  tajně ponoukat tvůj vlastní bratr nebo syn, dcera,...
Deuteronomium 13:11... a pak se připojí všechen lid. Ukamenuj ho k smrti - vždyť chtěl odtrhnout od Hospodina, tvého Boha,...
Deuteronomium 13:13...by ses doslechnout o jednom ze svých měst, která ti Hospodin, tvůj Bůh, k bydlení, že z vašeho středu...
Deuteronomium 13:18...není vystavěno. Nic z toho, co propadlo klatběti nesmí zůstat v rukou. Pak se Hospodin odvrátí od svého...
Deuteronomium 13:19...Boha, zachovávej všechna jeho přikázání, která ti dnes udílím, a čiň, co je v očích Hospodina, tvého Boha,...
Deuteronomium 14:2... Jsi přece svatý lid Hospodina, svého BohaTebe Hospodin vyvolil, abys byl jeho lidem, jeho zvláštním...
Deuteronomium 14:7...přežvýkavého sudokopytníka. Nesmíte však jíst ty, kteří jsou jen přežvýkavci nebo jen sudokopytníci....
Deuteronomium 14:24...které si Hospodin, tvůj Bůh, vyvolí, aby tam umístil své jméno, od tebe příliš daleko, takže tam nebudeš...
Deuteronomium 14:26...místu, které si Hospodin, tvůj Bůh, vyvolil. Za ty peníze tam pořiď vše, nač budeš mít chuť - hovězí,...
Deuteronomium 14:27... Nezanedbávej ovšem levitu, který je ve tvém měs, neboť u tebe nemá žádný podíl ani dědictví. Každý třetí...
Deuteronomium 14:29...a slož je ve svém městě. Přijde levita (jenžtebe nemá podíl ani dědictví) a také přistěhovalec, sirotek...
Deuteronomium 15:4...u svého bratra, to mu osobně promineš. Jen tebe nikdo není chudý! Hospodin, tvůj Bůh, ti bohatě...
Deuteronomium 15:5...pečlivě dodržovat všechna tato přikázání, která ti dnes udílím. Hospodin, tvůj Bůh, ti pak požehná, jak ti...
Deuteronomium 15:6... která ti dnes udílím. Hospodin, tvůj Bůhti pak požehná, jak ti slíbil: budeš moci půjčovat mnohým...
Deuteronomium 15:7...mnohé národy, ale tebe neovládnou. Bude-litebe někdo chudý (kterýkoli tvůj bratr v kterémkoli městě v...
Deuteronomium 15:9...bratra lakotně a nic mu nedal, volal by kvůli tobě k Hospodinu a ty bys měl hřích. Dávej ochotně,...
Deuteronomium 15:11...v zemi nikdy nepřestanou být chudí, přikazuji ti: "Ochotně nabízej pomoc svému bratru - tomu, kdo je ve...
Deuteronomium 15:12... kdo je ve tvé zemi chudý a potřebný." Když se ti tvůj bratr, Hebrej či Hebrejka, prodá do otroctví,...
Deuteronomium 15:14...na svobodu, nenech jej odejít s prázdnou. Šdře ho obdaruj ze svého stáda, humna i lisu. Podělíš se s...
Deuteronomium 15:15...zemi sám byl otrokem, ale Hospodin, tvůj Bůh vykoupil. Proto ti to dnes přikazuji. Řekne-li ti však:...
Deuteronomium 15:16...vykoupil. Proto ti to dnes přikazuji. Řekne-li ti však: "Neodejdu od tebe", protože miluje tebe i tvou...
Deuteronomium 15:18... Totéž uděláš, půjde-li o tvou děvečku.  ti není zatěžko propustit jej na svobodu - vždyť se ti za...
Deuteronomium 16:4...den svého odchodu z Egypta. Po sedm dní setebe nevyskytne nic kvašeného. Z masa, které jsi obětoval...
Deuteronomium 16:5...pořádat Hod beránka v kterémkoli z měst, která ti Hospodin, tvůj Bůh, dává. Hod beránka pořádej pouze na...
Deuteronomium 16:10...týdnů. Přines dobrovolnou oběť podle své možnosti, podle toho, jak ti Hospodin, tvůj Bůh, požehnal. Na...
Deuteronomium 16:15...pro Hospodina, svého Boha, slavnost na mís, které si Hospodin vyvolí. Hospodin, tvůj Bůh, ti přece...
Deuteronomium 16:16...oslav! Třikrát za rok se každý, kdo jetebe mužského pohlaví, ukáže před Hospodinem, tvým Bohem,...
Deuteronomium 16:18...požehnal Hospodin, tvůj Bůh. Ve městech, která ti Hospodin, tvůj Bůh, , si pro každý svůj kmen ustanovte...
Deuteronomium 16:20...Pak teprve budeš žít a ovládneš zem, kterou ti Hospodin, tvůj Bůh, dává. U oltáře, který postavíš...
Deuteronomium 17:2... je to ohavnost! Ve tvém středu, v kterémkoli měs, které ti Hospodin, tvůj Bůh, , by se mohl objevit muž...
Deuteronomium 17:4...zástupu (což jsem nikdy nepřikázal). Bude-li ti to oznámeno nebo se o tom doslechneš, důkladně to...
Deuteronomium 17:9...nebo soudce, který tam v oněch dnech bude, a oni ti oznámí soudní výrok. Zachovej se pak podle výroku, který...
Deuteronomium 17:10...výrok. Zachovej se pak podle výroku, který ti oznámí z místa, které si Hospodin vyvolil. Pečlivě dodrž...
Deuteronomium 17:11...pokyny. Zachovej se podle pravidla, o němž  poučí, a podle rozsudku, který ti řeknou. Od výroku,...
Deuteronomium 17:14... jednat opovážlivě. přijdeš do země, kterou ti Hospodin, tvůj Bůh, dává, ovládneš ji a usadíš se v ....
Deuteronomium 18:3... Toto budou kněží právoplatně dostávat od liduTi, kdo budou přinášet oběť - ze skotu nebo z bravu -...
Deuteronomium 18:9...kdo prodal po otcích. vejdeš do země, kterou ti Hospodin, tvůj Bůh, dává, neuč se jednat podle ohavných...
Deuteronomium 18:10...podle ohavných způsobů oněch národů. setebe nenajde, kdo by svého syna či dceru provedl ohněm!...
Deuteronomium 18:12...takovýmto ohavnostem je Hospodin, tvůj Bůh, před tebou vyhání. Buď cele oddán Hospodinu, svému Bohu...
Deuteronomium 18:14...Hospodinu, svému Bohu. Národy, které ovládneš, totiž poslouchají jasnovidce a věštce, ale tobě to Hospodin,...
Deuteronomium 18:15... tvůj Bůh, nedopouští. Hospodin, tvůj Bůhti zprostřed tvých bratrů vzbudí proroka, jako jsem -...
Deuteronomium 18:18...jejich bratrů jim vzbudím proroka, jako jsi ty. Vložím svá slova do jeho úst a on jim poví vše, co mu...
Deuteronomium 19:1... Neboj se ho. Hospodin, tvůj Bůh, před tebou vykoření národy; Hospodin, tvůj Bůh, ti jejich zem...
Deuteronomium 19:2...v jejich domech, odděl si uprostřed země, kterou ti Hospodin, tvůj Bůh, za dědictví, tři města. V zemi,...
Deuteronomium 19:3...Bůh, za dědictví, tři města. V zemi, kterou ti Hospodin, tvůj Bůh, za dědictví, rozměř vzdálenosti a...
Deuteronomium 19:7...nikdy předtím neměl v nenávisti. A proto ti přikazuji: Odděl si tři města. Hospodin, tvůj Bůh,...
Deuteronomium 19:8...přísahy dané tvým otcům rozšíří tvé území a  ti celou zem, kterou zaslíbil tvým otcům (budeš-li ovšem...
Deuteronomium 19:10...ještě další tři. To proto, aby se v zemi, kterou ti Hospodin, tvůj Bůh, dává za dědictví, neprolévala...
Deuteronomium 19:13...z Izraele nevinně prolitou krev, a povede se ti dobře. Neposunuj mezník svého bližního, kterým tví...
Deuteronomium 19:14...předkové vymezili tvé dědictví v zemi, kterou ti Hospodin, tvůj Bůh, dává do vlastnictví. Proti nikomu...
Deuteronomium 20:1...za ruku, noha za nohu. Když vytáhneš do boje proti svým nepřátelům a uvidíš koně, vozy a více lidu, než máš...
Deuteronomium 20:11...mír. Pokud nabídnutý mír přijmou a otevřou ti, pak všechen lid, který tam bude, podrob nuceným pracím...
Deuteronomium 20:12... Pokud však tvou nabídku nepřijmou a začnoutebou bojovat, oblehni je, a je Hospodin, tvůj Bůh, vydá...
Deuteronomium 20:14... kdo tam budou mužského pohlaví. Avšak ženy, ti, dobytek a všechnu kořist z toho města si rozeber a...
Deuteronomium 20:15... tvůj Bůh, vydal. Takto nalož se všemi městy, která jsou od tebe velmi vzdálená - s těmi, která...
Deuteronomium 20:16...zdejších národů. Z měst patřících národům, které ti Hospodin, tvůj Bůh, dává za dědictví, však nenech nikoho...
Deuteronomium 20:17... Kananejce, Perizejce, Hivejce a Jebusejce totiž musíš vyhladit jako proklaté, jak ti přikázal Hospodin,...
Deuteronomium 20:19... nenič jeho stromy; nedotkni se jich sekerou. Jis, můžeš z nich jíst, ale nesmíš je vykácet. Copak je ten...
Deuteronomium 20:20... aby před tebou utekl za hradbu? Smíš zničit jen ty stromy, o kterých víš, že nenesou ovoce. Takové smíš...
Deuteronomium 21:1...s tebou bojuje, nepadne. Když se v zemi, kterou ti Hospodin, tvůj Bůh, dává za dědictví, najde někde venku...
Deuteronomium 21:10...očích správné. Když vytáhneš do boje proti svým nepřátelům a Hospodin ti je vydá do rukou, budeš je...
Deuteronomium 21:14...staneš se jejím mužem a ona tvou ženou. Pokud se ti však znelíbí, propustíš ji na svobodu. Nesmíš ji prodat...
Deuteronomium 21:23...zločin a bude popraven pověšením na kůl, jeho lo nezůstane na kůlu. Musíš je pochovat ještě téhož dne,...
Deuteronomium 22:2...ho neznáš, přiveď to zvíře k sobě domů, tebe zůstane, dokud se po něm tvůj bratr nebude ptát. Tehdy...
Deuteronomium 22:7...mladými. Mladé si smíš vzít, ale matku musíš pustit, aby se ti vedlo šťastně a byl jsi dlouho živ. Když...
Deuteronomium 23:5...shromáždění, protože vám nevyšli naproti s chlebem a vodou, když jste táhli z Egypta. Namísto...
Deuteronomium 23:6...Bůh, ovšem odmítl Balaáma vyslyšet. Z láskytobě obrátil Hospodin, tvůj Bůh, kletbu v požehnání.) Po...
Deuteronomium 23:15...své výkaly přikryješ. Hospodin, tvůj Bůh, totiž kráčí uprostřed tvého tábora, aby vysvobozoval a...
Deuteronomium 23:16...tebe nevidí žádnou nepatřičnost! Otroka, jenžtobě utekl, nevydávej jeho pánu. bydlí u tebe, kdekoli...
Deuteronomium 23:17...k tobě utekl, nevydávej jeho pánu. bydlítebe, kdekoli se mu zalíbí, v kterémkoli městě, které si u...
Deuteronomium 23:21...svému bratru půjč bez úroku. Hospodin, tvůj Bůhti pak požehná ve všem, k čemu přiložíš ruku v zemi, kterou...
Deuteronomium 23:22... neotálej to splnit. Hospodin, tvůj Bůh, to od tebe rozhodně očekává, a tak bys měl hřích. Zdržet se slibu...
Deuteronomium 24:4...poskvrněna. Nesváděj k hříchu lid země, kterou ti Hospodin, tvůj Bůh, dává za dědictví! Kdo se nedávno...
Deuteronomium 24:11...domu, aby sis vybral zástavu. Zůstaň venku, než ti věřitel přinese zástavu ven. Bude-li chudý, nechoď spát...
Deuteronomium 24:12...zástavu ven. Bude-li chudý, nechoď spát s plášm, který ti dal do zástavy. Při západu slunce mu zástavu...
Deuteronomium 24:13...mu zástavu vrať. Když půjde spát ve svém plášti, bude ti žehnat. V tom bude spočívat tvá spravedlnost...
Deuteronomium 24:15...města ve tvé zemi přistěhoval. Každý den ješ před západem slunce mu vyplať mzdu. Vždyť je chudý,...
Deuteronomium 24:18...roucho vdově. Pamatuj, že jsi byl v Egyp otrokem a že odtud Hospodin, tvůj Bůh, vykoupil. To...
Deuteronomium 24:19...na poli snop, nevracej se pro něj. Připadne přishovalci, sirotku a vdově, aby ti Hospodin, tvůj Bůh,...
Deuteronomium 24:22... sirotku a vdově. Pamatuj, že jsi byl v Egyp otrokem. To proto ti přikazuji, abys činil tyto věci. ...
Deuteronomium 25:3...tolika ranami, kolik si zaslouží. Nechá mu dát čtyřicet ran, ne víc. Kdyby totiž tvůj bratr dostal při...
Deuteronomium 25:15...míru, jednu větší a jednu menší. Měj naprosto pocti závaží a naprosto poctivou míru. Pak budeš dlouho živ...
Deuteronomium 25:17...před Hospodinem, tvým Bohem, ohavný! Pamatuj, co ti provedl Amalek na vaší cestě z Egypta: Aniž se bál Boha,...
Deuteronomium 25:18...vaší cestě z Egypta: Aniž se bál Boha, přepadl  na cestě, když jsi byl námahou vyčerpán, a pobil tvůj...
Deuteronomium 25:19... všechny, kdo pro slabost zůstávali pozadu.  ti Hospodin, tvůj Bůh, odpočinout ode všech okolních...
Deuteronomium 26:1...nebem. Nezapomeň! přijdeš do země, kterou ti Hospodin, tvůj Bůh, dává za dědictví, ovládneš ji a...
Deuteronomium 26:2... ovládneš ji a usadíš se v , odděl prvotiny všech plodů, jež sklidíš v zemi, kterou ti dává...
Deuteronomium 26:4...níž přísahal našim otcům, že nám ji ." Kněz od tebe nůši přijme a postaví ji před oltář Hospodina, tvého...
Deuteronomium 26:11... pokloníš se před ním. Spolu s levitou a přishovalcem se pak budeš radovat ze všeho dobrého, co ti...
Deuteronomium 26:16...tu zemi oplývající mlékem a medem!" Dnešního dne ti Hospodin, tvůj Bůh, přikazuje, abys dodržoval tato...
Deuteronomium 26:18...budeš jeho lidem, jeho zvláštním pokladem, jak ti zaslíbil. Budeš-li zachovávat všechna jeho přikázání,...
Deuteronomium 26:19... Budeš-li zachovávat všechna jeho přikázání, pak  vyvýší, abys měl chválu, věhlas a slávu nade všechny...
Deuteronomium 27:2... V den, kdy přejdeš Jordán do země, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh, vztyč veliké kameny, které...
Deuteronomium 27:3...Zákona. Pak budeš moci vejít do země, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh - do země oplývající mlékem a...
Deuteronomium 27:8...a radovat se před Hospodinem, svým Bohem. Na ty kameny pak napíšeš všechna slova tohoto Zákona, a to...
Deuteronomium 27:10...Boha, a dodržuj jeho přikázání a pravidla, která ti dnes udílím. Toho dne Mojžíš lidu...
Deuteronomium 28:1...pečlivě dodržovat všechna jeho přikázání, která ti dnes udílím, Hospodin, tvůj Bůh, vyvýší nade všechny...
Deuteronomium 28:2...poslouchat Hospodina, svého Boha, přijdou na tebe a dostihnou všechna tato požehnání: Požehnaný budeš...
Deuteronomium 28:7... požehnaný budeš i při vycházení. Hospodin před tebou porazí nepřátele, kteří napadnou. Jednou cestou...
Deuteronomium 28:8... sedmi cestami před tebou utečou. Hospodin ti sešle požehnání pro tvé sýpky i pro vše, k čemu přiložíš...
Deuteronomium 28:9... ti požehná v zemi, kterou ti dává. Hospodin si  zbuduje ve svatý lid, jak ti přísahal, budeš-li...
Deuteronomium 28:10...spatří, že neseš Hospodinovo jméno, a budou se  bát. Hospodin ti nadbytek všeho dobrého: plodu tvého...
Deuteronomium 28:11...Hospodinovo jméno, a budou se bát. Hospodin ti nadbytek všeho dobrého: plodu tvého lůna, plodu tvého...
Deuteronomium 28:12...přísahal tvým otcům, že ti ji . Hospodin ti otevře svůj nádherný poklad - nebesa - aby dal tvé zemi...
Deuteronomium 28:13...mnohým národům, ale sám si nevypůjčíš. Hospodin  učiní hlavou, nikoli chvostem a budeš vždycky nahoře a...
Deuteronomium 28:15...všechna jeho přikázání a pravidla, která ti dnes udílím, přijdou na tebe a dostihnou všechna tato...
Deuteronomium 28:20... prokletý budeš i při vycházení. Hospodin na tebe pošle prokletí, děs a zmar při veškerém tvém počínání,...
Deuteronomium 28:21...rychle zahyneš, protože jsi ho opustil. Hospodin  postihne morem, dokud s tebou neskoncuje v zemi, kterou...
Deuteronomium 28:22...neskoncuje v zemi, kterou jdeš obsadit. Hospodin  raní úbytěmi, zimnicí a zánětem, palčivým horkem a...
Deuteronomium 28:23... bude pronásledovat, dokud nezahyneš. Nebe se ti nad hlavou promění v bronz a země pod tebou v železo....
Deuteronomium 28:24...v bronz a země pod tebou v železo. Hospodin ti pro tvou zem místo deště prach; z nebe bude...
Deuteronomium 28:25...vyhlazen. Hospodin nechá tvé nepřátele,   porazí. Jednou cestou vytáhneš proti nim, sedmi cestami...
Deuteronomium 28:27...divá zvěř a nebude, kdo by je odháněl. Hospodin  raní egyptskými vředy, nádory, svrabem a prašivinou, z...
Deuteronomium 28:28...prašivinou, z nichž se nikdy nevyléčíš. Hospodin  raní šílenstvím, slepotou a pomatením mysli. I v poledne...
Deuteronomium 28:29...nebude mít úspěch, po všechny dny budeš jen utiskován a vykořisťován a nebude, kdo by zachránil....
Deuteronomium 28:31...vinici, a neokusíš její ovoce. Tvého býka ti porazí před očima, a nebudeš z něj jíst; tvého osla ti...
Deuteronomium 28:35...z podívané, kterou uvidíš. Hospodin  na kolenou i stehnech raní nejhoršími vředy, z nichž se...
Deuteronomium 28:36...se nikdy nevyléčíš, od hlavy k patě. Hospodin  odvede i s králem, jehož si ustanovíš, k národu, který...
Deuteronomium 28:37...bohům ze dřeva a kamene. Všem národům, mezi něž  Hospodin rozptýlí, budeš za strašáka, pořekadlo a...
Deuteronomium 28:41...opadá. I když zplodíš syny a dcery, nezůstanou ti; odejdou do zajetí. Všechny tvé stromy a plody tvé země...
Deuteronomium 28:43...tvé stromy a plody tvé země si vezme hmyz. Přishovalec ve tvém středu bude přerůstat výš a výš a ty...
Deuteronomium 28:44...a ty budeš klesat níž a níž. On bude půjčovat tobě, a ne ty jemu; on bude hlavou a ty ocasem. Všechna...
Deuteronomium 28:45...hlavou a ty ocasem. Všechna tato prokletí na tebe přijdou, protože jsi neposlouchal Hospodina, svého...
Deuteronomium 28:46...a stíhat, dokud nebudeš vyhlazen. Budou na tobě i na tvém semeni znamením a divem navěky. Když jsi...
Deuteronomium 28:48... Proto budeš sloužit svým nepřátelům, které na tebe Hospodin pošle, a to v hladu a žízni, v nahotě a...
Deuteronomium 28:49... nevyhladí. Z daleka, od konce světa, na tebe Hospodin přivede národ, jenž přiletí jako orel, národ,...
Deuteronomium 28:51...plody tvé půdy, dokud nebudeš vyhlazen. Nenechá ti obilí, víno ani olej, vrh tvého skotu ani mláďata tvého...
Deuteronomium 28:52...mláďata tvého bravu, dokud nevyhubí. Sevře  ve tvých všech městech po celé zemi, dokud se nezhroutí...
Deuteronomium 28:53...Hospodin, tvůj Bůh! V tom zoufalém sevření,   sevřou tví nepřátelé, budeš pojídat svůj vlastní plod -...
Deuteronomium 28:55...které mu ještě zbyly. V tom zoufalém sevření,   tví nepřátelé sevřou ve všech tvých městech, nedá nikomu...
Deuteronomium 28:57...naprostém nedostatku a v zoufalém sevření,   tví nepřátelé sevřou ve tvých městech, je tajně sní!...
Deuteronomium 28:60...rány, hrozné a vytrvalé nemoci! Obrátí na tebe všechny egyptské choroby, jichž ses děsil, a tak ...
Deuteronomium 28:61...jichž ses děsil, a tak postihnou. Hospodin na tebe přivede i všechny nemoci a všechny rány, které nejsou...
Deuteronomium 28:64...budete sloužit cizím bohům, které jsi nepoznal ty ani tví otcové, bohům ze dřeva a z kamene. Mezi těmi...
Deuteronomium 28:65...ani tví otcové, bohům ze dřeva a z kamene. Mezi mi národy si však neoddychneš; nenajdeš tam odpočinek ani...
Deuteronomium 28:68...a večer zas: "Kéž by bylo ráno!" Hospodin  vrátí do Egypta! S naříkáním půjdeš cestou, o níž jsem...
Deuteronomium 29:2...vlastní oči jsi viděl veliké zkoušky, znameníty veliké divy. do dnešního dne vám však Hospodin nedal...
Deuteronomium 29:11...do přísežné smlouvy Hospodina, svého Boha. Tutebou Hospodin, tvůj Bůh, dnes uzavírá, aby si ustavil...
Deuteronomium 29:12...s tebou Hospodin, tvůj Bůh, dnes uzavírá, aby si  ustavil za lid a stal se tvým Bohem, jak ti slíbil a jak...
Deuteronomium 30:1...plnili všechna slova tohoto Zákona. Všechny tyto věci, požehnání i prokletí, jež ti předkládám, na tebe...
Deuteronomium 30:2...tvůj Bůh, zažene, můžeš si je vzít k srdci a obrátit se zpět k Hospodinu, svému Bohu. ho budeš spolu se...
Deuteronomium 30:3... tvůj Bůh, obrátí tvůj úděl. Slituje se nad tebou, vrátí zpět a shromáždí ze všech národů, mezi...
Deuteronomium 30:4...kdybys byl zahnán na sám konec světa, i odtamtud  Hospodin, tvůj Bůh, shromáždí, i odtamtud posbírá!...
Deuteronomium 30:5... i odtamtud posbírá! Hospodin, tvůj Bůh přivede do země, kterou získali tví otcové, a znovu ji...
Deuteronomium 30:7...nalezneš život. Hospodin, tvůj Bůh, pak všechny tyto kletby uvede na tvé nepřátele, kteří nenáviděli a...
Deuteronomium 30:8... kteří nenáviděli a kteří pronásledovaliTy pak budeš znovu poslouchat Hospodina a dodržovat všechna...
Deuteronomium 30:9... která ti dnes udílím. Hospodin, tvůj Bůhti proto vrchovatě požehná ve všem tvém počínání, v plodu...
Deuteronomium 30:11... celým srdcem a celou duší. Přikázání, které ti dnes vydávám, není nad tvé síly, není ti nijak vzdálené!...
Deuteronomium 30:14...je, abychom je mohli plnit?" Naopak, to slovo je ti velmi blízké - je ve tvých ústech a ve tvém srdci. Jen...
Deuteronomium 30:15...ústech a ve tvém srdci. Jen je plň! Pohleď, co ti dnes předkládám: Život a blahobyt, nebo smrt a neštěstí....
Deuteronomium 30:16...Život a blahobyt, nebo smrt a neštěstí. Proto ti dnes přikazuji: Miluj Hospodina, svého Boha, kráčej po...
Deuteronomium 30:19...obsadit, dlouho nezůstanete. Volám si dnes proti vám za svědky nebe a zemi: Dnes jsem vám předložil život...
Deuteronomium 31:5...a Ogem, které vyhladil, i s jejich zemí.  ti je Hospodin, tvůj Bůh, vydá, naložte s nimi přesně podle...
Deuteronomium 31:7...Izraele mu řekl: "Buď silný a statečný, neboť ty vejdeš s tímto lidem do země, o níž Hospodin přísahal...
Deuteronomium 31:8...jim ji předáš do dědictví. Sám Hospodin jde před tebou, on sám bude s tebou. On neopustí ani nenechá,...
Deuteronomium 31:23...Jozuovi, synu Nunovu: "Buď silný a statečnýTy přivedeš syny Izraele do země, kterou jsem jim s...
Deuteronomium 32:6...Copak on není tvůj Otec a Stvořitel, který  učinil a upevnil? Na dávné dny si teď vzpomeň, na léta...
Deuteronomium 32:7...pokolení myslete. Svého otce ptej se, poučí , svých stařešinů a poví ti: Když Nejvyšší usazoval...
Deuteronomium 32:18...je neměli! Zbavil ses Skály, která zplodila , na Boha, svého rodiče, jsi zapomněl. Hospodin to viděl!...
Deuteronomium 32:37...pánem i kmánem že konec je. Zeptá se: "Kde jsou ti jejich bohové, ta skála, v níž útočiště hledali? Kde...
Deuteronomium 32:38... ta skála, v níž útočiště hledali? Kde jsou ti, kdo jedli tuk jejich obětí, kdo pili víno jejich...
Deuteronomium 33:8..."Kéž tvé urim a tumim, Hospodine, připadne muži tobě věrnému! Zkusils jej onou zkouškou v Masse, přel ses s...
Deuteronomium 33:10...učit a Zákonu tvému Izrael. Kadidlo před tebe budou klást, zápaly přinášet ti na oltář. Požehnej,...
Deuteronomium 33:18...řekl: "Raduj se, Zabulone, kdykoli vycházíš, a ty, Isachare, v stanech svých! Na horu svolají různé národy...
Deuteronomium 33:26...bezpečí. Nikdo není jako Bůh, Ješurune! Na pomoc tobě spěchá nebem, brázdí oblaka ve slávě své! Odvěký Bůh...
Deuteronomium 33:27...oblaka ve slávě své! Odvěký Bůh je tvým útočišm, věčné náručí podepře. Tvé nepřátele před tebou žene...
Deuteronomium 33:29...padá rosa. Jak jsi, Izraeli, blažený! Kdo je ti podobný, lide, jejž Hospodin zachránil! On je štítem tvé...
Deuteronomium 34:4...se slovy: ‚Dám ji tvému semeni.' Dovolil jsem ti ji spatřit na vlastní oči, ale vejít do nesmíš." Tam,...
Jozue 1:2... synu Nunovu: "Mojžíš, můj služebník, zemřelTy ale teď vstaň a spolu se vším tímto lidem zde přejdi...
Jozue 1:5...zapadá slunce. Po všechny dny tvého života před tebou nikdo neobstojí; jako jsem býval s Mojžíšem, budu i s...
Jozue 1:6...a neopustím . Buď silný a statečný, neboť ty dáš tomuto lidu za dědictví zem, o níž jsem přísahal...
Jozue 1:7... abys pečlivě dodržoval celý Zákon, který ti přikázal můj služebník Mojžíš. Neuchyluj se od něj...
Jozue 1:8...budeš mít na svých cestách úspěch a tehdy se ti bude dařit. Přikazuji ti: Buď silný a statečný, neboj se...
Jozue 1:9...úspěch a tehdy se ti bude dařit. Přikazuji ti: Buď silný a statečný, neboj se a nestrachuj, neboť...
Jozue 1:17...jsme poslouchali Mojžíše, budeme poslouchattebe. Jen je Hospodin, tvůj Bůh, s tebou, jako býval s...
Jozue 2:3...zem." Jerišský král proto vzkázal Rachab: "Vydej ty muže, co k tobě přišli, ty, co vstoupili k tobě do domu!...
Jozue 2:4...muže odvedla a ukryla. Proto odpověděla: "Anoti muži ke mně přišli, ale nevím odkud. Odešli, když se za...
Jozue 2:14...smrtí!" "Položíme za vás život!" odpověděli  ti muži. "Nesmíte ale naši úmluvu vyzradit. nám Hospodin...
Jozue 2:19...bez viny. Kdyby se ale někdo dotkl kohokolitebe doma, jeho krev padne na naši hlavu. Kdybys ale naši...
Jozue 3:7... Hospodin tehdy řekl Jozuovi: "Dnešního dne ti začnu v očích celého Izraele dodávat na vážnosti, aby...
Jozue 3:8...že jako jsem býval s Mojžíšem, budu i s tebou. A ty přikážeš kněžím nesoucím Truhlu smlouvy: ‚ dojdete ke...
Jozue 4:6...pro vás staly znamením. se vás v budoucnu ti zeptají: ‚Proč tu máte ty kameny?' povíte jim: ‚Protože...
Jozue 4:21...v Gilgalu a řekl synům Izraele: " se vaše ti v budoucnu zeptají svých otců: ‚Proč jsou tu ty kameny?'...
Jozue 5:4...mužského pohlaví, který vyšel z Egypta, všichni ti bojovníci, po vyjití z Egypta pomřeli cestou na poušti....
Jozue 5:7...mlékem a medem. Místo nich postavil jejich synyTy Jozue obřezal, poněvadž byli neobřezaní - cestou je...
Jozue 6:2... Hospodin ale Jozuovi řekl: "Pohleď, dal jsem ti do rukou Jericho, jeho krále i udatné hrdiny. Vy...
Jozue 6:23... kdo k patří, jak jste odpřisáhli." A tak ti mladí vyzvědači šli a vyvedli Rachab, jejího otce i...
Jozue 7:22...stanu; stříbro je pod tím." Jozue vyslal poslyti se rozeběhli ke stanu a hle - bylo to ukryto u něj ve...
Jozue 7:25... Tam Jozue zvolal: "Proč jsi nás přivedl do nešstí? Hospodin dnes přivede do neštěstí tebe!" A celý...
Jozue 8:1...s sebou všechen bojeschopný lid a vytáhni proti Aji. Pohleď, dal jsem ti do rukou ajského krále a jeho...
Jozue 8:19...šavli ve své ruce proti Aji. Jakmile ji napřáhlti, kdo číhali v záloze, rychle vstali a vyrazili ze svého...
Jozue 8:22...dým, otočili se nazpět a udeřili na ajské muže. (Ti se totiž z města vydali za nimi, takže je Izrael měl...
Jozue 9:16...co s nimi uzavřeli smlouvu, se ale dozvěděli, že ti lidé jsou z jejich sousedství - že vlastně bydlí...
Jozue 10:5... král Jarmutu, král Lachiše a král EglonuTi vytáhli se všemi svými vojsky, oblehli Gibeon a...
Jozue 10:8...Jozuovi řekl: "Neboj se jich, neboť jsem ti je vydal do rukou. Nikdo z nich před tebou neobstojí."...
Jozue 10:12...Izraele řekl: "Slunce, zastav se v GibeonuTy, měsíci, v údolí Ajalonu!" Stanulo slunce, měsíc stál,...
Jozue 10:20...rukou!" Jozue a synové Izraele pak tu velikou, drtivou porážku dovršili a skoncovali s nimi. Ti, kdo z nich...
Jozue 10:24...Jarmutu, krále Lachiše a krále Eglonu. Když ty krále přiváděli, Jozue svolal všechny izraelské muže....
Jozue 11:4...a pod Hermonem v kraji Micpa byli HivejciTi vytáhli se všemi svými vojsky - lidí jako písku na...
Jozue 11:5...břehu a nesmírné množství koní a vozů. Všichni ti králové se smluvili, přitáhli a utábořili se společně u...
Jozue 13:6...tu zem Izraeli losem na dědičné podíly, jak jsem ti přikázal. Proto teď rozděl tuto zemi jako dědictví...
Jozue 13:12... celou horu Hermon a celý Bášan po Salchu, totiž celé bášanské království Oga, který patřil k přeživším...
Jozue 14:6...Káleb, syn Kenizejce Jefuna, k němu promluvil: "Ty víš, co Hospodin v Kádeš-barné pověděl Božímu muži...
Jozue 14:9...přísahal: ‚Země, kterou prošly tvé nohy, jis připadne navěky za dědictví tobě a tvým synům, neboť ses...
Jozue 14:12... takovou mám i teď, k boji i k životu. Dej mi ty hory, o nichž onoho dne mluvil Hospodin. Sám jsi tenkrát...
Jozue 17:4...se: Machla, Noa, Chogla, Milka a TirsaTy předstoupily před kněze Eleazara, před Jozuu, syna...
Jozue 17:18...les? Vykácíte ho, a kam sahá, to bude vašeTy Kananejce přece vyženete. Co na tom, že mají železné...
Jozue 18:4...vašich otců? Z každého kmene si určete tři mužeTy vyšlu, aby prošli tu zem a popsali ji podle svých...
Jozue 20:4...mstou. Když se provinilý uteče do jednohochto měst, postaví se ke vchodu do městské brány a...
Jozue 21:4...pastviny: První los připadl na rody KehatovyTi levité, kteří byli potomky kněze Árona, získali losem...
Jozue 21:13...Árona tedy dostali jako útočištné město pro ty, kdo někoho zabili, Hebron a tato města s jejich...
Jozue 21:21...pokolení Efraim dostali jako útočištné město pro ty, kdo někoho zabili, Šechem v pohoří Efraim a tato města...
Jozue 21:27...pokolení Manases jako útočištné město pro ty, kdo někoho zabili, Golan v Bášanu i s jeho pastvinami....
Jozue 21:32...Neftalí dostali jako útočištné město pro ty, kdo někoho zabili, Kedeš v Galileji a tato města s...
Jozue 21:38...Od pokolení Gád dostali jako útočištné město pro ty, kdo někoho zabili, Rámot v Gileádu a tato města s...
Jozue 24:12...jsem před vámi sršně, kteří před vámi vyhnali ty dva emorejské krále. Nebylo to vaším mečem ani lukem....
Jozue 24:18... Hospodin před námi vyhnal Emorejce a všechny ty národy, které bydleli v zemi. I my tedy budeme sloužit...
Soudců 1:24... kudy do města," řekli mu, "a zachováme setobě milosrdně." Ukázal jim tedy, kudy do města, a oni to...
Soudců 2:7...stařešinů, kteří Jozua přežili a viděli všechny ty veliké věci, které Hospodin pro Izrael vykonal. Jozue,...
Soudců 2:16...soužení. Hospodin jim ale vzbuzoval soudceti je zachraňovali z ruky nájezdníků. Neposlouchali však...
Soudců 3:4...pohoří od hory Baal-hermon k Lebo-chamátuTi zůstali, aby skrze byl Izrael zkoušen, aby se ukázalo...
Soudců 3:18... Po odevzdání povinného daru Ehud propustil ty, kdo dar přinesli, ale sám se od gilgalského Pesilim...
Soudců 3:19...přinesli, ale sám se od gilgalského Pesilim vrátil zpět. "Mám pro tebe, králi, něco tajného," řekl....
Soudců 3:20...všichni kolemstojící vzdálili. Eglon seděl o samo v chládku svého střešního pokoje. Ehud k němu přistoupil...
Soudců 4:6...Kedeše, a vyzvala ho: "Hospodin, Bůh Izraeleti přikazuje: Jdi, vezmi s sebou deset tisíc mužů z...
Soudců 4:7...jízdou a s jeho zástupy k potoku Kíšon a vydám ti ho do rukou." Barák odpověděl: "Půjdeš-li se mnou,...
Soudců 4:9... Nepůjdeš-li se mnou, nepůjdu!" "Dobrá, půjdutebou," řekla mu na to, "ale ty se svou cestou neproslavíš....
Soudců 4:14...tehdy řekla Barákovi: "Vzhůru! Toto je den, kdy ti Hospodin vydal Siseru do rukou. Vždyť před tebou jde sám...
Soudců 4:16...vozu a prchal pěšky, zatímco Barák pronásledoval ty vozy a vojsko k Charošet-hagojimu. Celé Siserovo...
Soudců 4:20...ho. "Postav se ke vchodu do stanu," řekl ješ, "a kdyby někdo přišel a vyptával se : ‚Není tu...
Soudců 4:22...Barák pronásledující Siseru. Jael mu vyšla naproti se slovy: "Pojď, ukážu ti muže, kterého hledáš." Šel s...
Soudců 5:14...lid ke mně sestoupil proti udatným. Z Efraima ti, kdo Amaleka vykořenili, tvému lidu byl v patách...
Soudců 5:21...Siserovi válčily ze svých drah. Kíšonský potok ty krále smetl - valící se proud potoka Kíšonu. Šíje...
Soudců 5:31... Hospodine, zhyne každý, kdo je tvůj nepřítelTi, kdo milují, jsou však jako slunce, když vychází v...
Soudců 6:12...anděl se mu ukázal a řekl mu: "Hospodintebou, udatný hrdino!" Gedeon mu odpověděl: "Promiň, pane,...
Soudců 6:13...proč nás tohle všechno potkalo? Kde jsou všechny ty jeho divy, o kterých nám vyprávěli naši otcové? Prý:...
Soudců 6:14...nás v hrsti Midiánců!" Tu se k němu Hospodin obrátil a pravil: "Jdi v této své síle a zachráníš Izrael z...
Soudců 6:16...v rodném domě poslední." "Ano, ale budutebou, takže pobiješ Midiánce do posledního," řekl mu na...
Soudců 6:17... "Dej mi prosím znamení, že se mnou mluvíš ty. Neodcházej prosím odsud, dokud se k tobě nevrátím s...
Soudců 6:18...mluvíš ty. Neodcházej prosím odsud, dokud setobě nevrátím s darem, který ti přinesu." On odpověděl:...
Soudců 7:4...stále příliš velké. Zaveď je dolů k vodě a tam ti je protříbím. O kom řeknu: ‚Půjde s tebou,' ten s tebou...
Soudců 7:7...si k pití klekli. Hospodin řekl Gedeonovi: "S mi třemi sty muži, kteří chlemtali, vás zachráním a vydám...
Soudců 7:8...poslal zbytek Izraelců domů a ponechal si jen ch tři sta mužů. Ti převzali od zbytku vojska jejich...
Soudců 7:9...Gedeonovi: "Vstaň a sejdi do tábora, neboť jsem ti ho vydal do rukou. Bojíš-li se tam jít sám, vezmi si s...
Soudců 8:16...máme tvým vyčerpaným mužům dávat chleba?'" Pak ty stařešiny města vzal a dal Sukotským za vyučenou...
Soudců 8:18...pak zbořil věž a pobil měšťany. Potom se obrátil k Zebachovi a Calmunovi: "Co to bylo za muže, které...
Soudců 8:22... Izraelci potom Gedeona vybízeli: "Vládni námty, tvůj syn i syn tvého syna. Vždyť jsi nás zachránil z...
Soudců 8:26...každý tam hodil náušnici ze své kořisti. Nakonec ty zlaté náušnice, které si vyžádal, vážily 1 700 šekelů,...
Soudců 9:3...to všechno o něm pověděli šechemským měšťanůmti se přiklonili k Abimelechovi. "Je to přece náš příbuzný...
Soudců 9:10...se nad stromy? Řekly tedy stromy fíku: Pojď ty, kraluj nám! Fíkovník řekl: To snad mám své plody...
Soudců 9:12...se nad stromy? Řekly tedy stromy révě: Pojď ty, kraluj nám! Réva řekla: To snad mám své víno přestat...
Soudců 9:14...nad stromy? Řekly tedy všechny stromy trní: Pojď ty, kraluj nám! Trní tenkrát řeklo stromům: Pokud ...
Soudců 9:25...mu na vrcholcích hor nastražili zálohyty přepadaly každého, kdo kolem nich procházel. Abimelech...
Soudců 9:31...se svými bratry. Pozor na , podněcují město proti tobě! Proto se v noci se svým vojskem vyprav a ukryj se...
Soudců 9:33...na město. Gaal se svými muži vyrazí proti tobě, naložíš s ním, jak budeš moci." Abimelech se tedy...
Soudců 9:36...sestupuje vojsko!" Zebul mu ale odpověděl: "To ti jen horské stíny připadají jako postavy." Gaal však...
Soudců 9:38...dubu!" Nato mu Zebul řekl: "Kdepak jsou ty tvé řeči? Říkal jsi: ‚Kdo je Abimelech, abychom mu...
Soudců 10:10...tehdy volali k Hospodinu: "Zhřešili jsme proti tobě. Ano, opustili jsme svého Boha a sloužili baalům!"...
Soudců 11:8...mu na to řekli: "Ano, ale teď jsme se pro tebe vrátili. Pojď s námi bojovat proti Amoncům. Staň se...
Soudců 11:23... vyhnal Emorejce před svým lidem Izraelem, a ty chceš vyhnat nás? Nedržíš se snad toho, co ti dal tvůj...
Soudců 11:24... a ty chceš vyhnat nás? Nedržíš se snad toho, co ti dal tvůj bůh Kemoš? Stejně tak my se držíme toho, co nám...
Soudců 11:27... Proč jste je za tu dobu nedobyli zpět? jsem ti tedy nijak neublížil, ale ty mi křivdíš, když proti mně...
Soudců 11:36...nemohu je vzít zpět!" "Otče můj," řekla mu ona, "ty jsi dal slovo Hospodinu? Udělej se mnou, co jsi slíbil -...
Soudců 12:1...k Cafonu. "Proč jsi nás nepozval, abychom šlitebou, když jsi táhl do boje proti Amoncům?" vyčítali...
Soudců 12:9...Ibcan z Betléma. Měl třicet synů a třicet dcerTy provdal jinam a svým synům přivedl třicet dívek odjinud....
Soudců 13:11...ženou. Když došel k onomu muži, zeptal se ho: "Ty jsi ten muž, který mluvil s mou ženou?" "Ano," odpověděl...
Soudců 13:15...to Hospodinovu andělu řekl: "Prosím, rádi bychom  tu zdrželi a připravili kůzle." Hospodinův anděl...
Soudců 13:17...anděla zeptal: "Jaké máš jméno? Rádi bychom  poctili, dojde na tvá slova." Hospodinův anděl však...
Soudců 13:20...anděl, přímo před zraky Manoacha a jeho ženyTi ihned padli tváří k zemi. Manoach ani jeho žena pak ...
Soudců 14:15..."Vytáhni ze svého muže řešení hádanky. Jinak  i s domem tvého otce upálíme. To jste nás sem pozvali,...
Soudců 14:16...Samsonova žena tedy na něj s pláčem dotírala: "Ty vůbec nemáš rád! Ty nemiluješ. Dal jsi mým lidem...
Soudců 15:2...otec ho tam ale nepustil: "Myslel jsem, že se ti znelíbila, tak jsem ji dal tvému družbovi." Potom mu...
Soudců 15:5...připevnil pochodeň. Pochodně pak zapálil a vypustil ty lišky Filištínům do obilí. Tak spálil sklizené i...
Soudců 15:12...totéž, co oni mně," odpověděl jim. "Přišli jsme  spoutat," řekli mu. "Vydáme Filištínům." "Přísahejte,...
Soudců 15:13...Samson. "Neublížíme," řekli mu. "Chceme  jen spoutat a vydat jim. Zabít nechceme." A tak ho...
Soudců 16:5...filištínští vládci a žádali ji: "Sveď ho a zjisti, v čem je ta jeho veliká síla a jak bychom ho mohli...
Soudců 16:9...na něj zavolala: "Samsone, Filištíni jdou na tebe!" On ale ty tětivy roztrhal, jako se trhá koudel, když...
Soudců 16:12...na něj zavolala: "Samsone, Filištíni jdou na tebe!" (V pokoji přitom měla ukryté muže.) On si ale ty...
Soudců 16:14...na něj zavolala: "Samsone, Filištíni jdou na tebe!" Probudil se ze spánku a vytrhl kolík i se stavem a...
Soudců 16:20... Vtom zavolala: "Samsone, Filištíni jdou na tebe!" Probudil se ze spánku a řekl si: "Z toho se dostanu...
Soudců 17:2...jménem Míkajáš. Ten řekl své matce: "Víš, jak ti někdo vzal těch jedenáct set šekelů stříbra? Slyšel jsem...
Soudců 18:8...byli daleko a s nikým neměli dohodu. Potom se ti muži vrátili do Coreje a Eštaolu. "Tak co?" ptali se...
Soudců 18:23...k nim Danovi synové otočili a řekli Míkovi: "Co ti je? Proč jste se tak sběhli?" Ten odpověděl: "Vzali jste...
Soudců 18:24...pryč. Co mi zbude? Jak se můžete ptát: Co ti je?" Danovci mu ale řekli: "Radši na nás nekřič....
Soudců 19:22...hospodáře: "Vyveď toho mužského, co přišeltobě domů, si ho užijeme!" Hospodář k nim vyšel ven se...
Soudců 19:29...rozřezal svou družku i s kostmi na dvanáct kusůTy pak rozeslal po všech končinách Izraele. Kdokoli to...
Soudců 20:1... Nato všichni Izraelci od Danu po Beer-šebuti z gileádského kraje vyrazili jako jeden muž před...
Soudců 20:13..."Co se to u vás stalo za hroznou věc? Hned nám ty gibejské ničemy vydejte, je zabijeme a vymýtíme zlo z...
Soudců 20:25...druhého dne Izraelci zaútočili na BenjamínceTi jim ale i druhého dne vyrazili z Gibeje naproti a pobili...
Soudců 21:12...se našlo 400 dívek, netknutých panen, které ješ nepoznaly muže. Ty přivedli do tábora v Šílu v kanaánské...
Soudců 21:17...ženy byly přece vyhlazeny." Říkali také: "Ti, kdo se z Benjamína zachránili, potřebují dědice, aby z...
Růt 1:4... pak zemřel a ona zůstala sama se dvěma synyTi si vzali moábské ženy; jedna se jmenovala Orpa a druhá...
Růt 1:10...ale ony se hlasitě rozplakaly. "Raději půjdemetebou k tvému lidu," říkaly. "Vraťte se, dcery,"...
Růt 1:16...s ." Rút ale odpověděla: "Nenuť , abych  opustila a odvrátila se od tebe. Kam půjdeš, půjdu, kde...
Růt 1:17...Toto mi učiní a přidá Hospodin: jen smrt tebou rozdělí!" Když Noemi viděla, že se Rút pevně rozhodla...
Růt 2:4... "Hospodin s vámi!" pozdravil žence. "Hospodin ti žehnej!" odpověděli mu. "Čí je ta dívka?" zeptal se Boáz...
Růt 2:9... a choď za nimi. Služebníkům přikážu, se  ani nedotknou. Když budeš mít žízeň, jdi k nádobám a...
Růt 2:12...a odešla k lidu, který jsi předtím neznala. Kéž ti Hospodin za tvůj skutek odplatí! Kéž hojně odmění...
Růt 2:19... "kde jsi to pracovala? je požehnán, kdo se  ujal!" "Pracovala jsem dnes u muže jménem Boáz."...
Růt 2:22...chodit s jeho děvečkami, dcero. Na jiném poli by ti někdo mohl ublížit." Rút se tedy držela Boázových...
Růt 3:1...tchyní. Její tchyně Noemi pak řekla: "Musím ti najít domov, dcero, abys byla šťastná. Víš, že Boáz,...
Růt 3:4...jdi, odkryj plášť po jeho boku a ulehni. On ti pak poví, co máš dělat." "Udělám všechno, co mi říkáš,"...
Růt 3:10...svého pláště, vždyť jsi náš příbuzný." "Hospodin ti žehnej, dcero," řekl na to. "Teď jsi projevila ještě...
Růt 3:11...ani bohatými. Proto se neboj, dcero. Udělám pro tebe vše, co žádáš. Každý v mém městě přece , že jsi...
Růt 3:13...příbuzný než . Zůstaň tu přes noc. Splní-li ti zítra příbuzenskou povinnost, budiž, vykoupí....
Růt 4:4...našemu bratru Elimelechovi. Řekl jsem si, že ti to dám vědět a navrhnu ti: Pořiď si ho před těmito...
Růt 4:12...úspěšný v Efratě, získej si jméno v Betlémě! Kéž ti Hospodin skrze tuto dívku dopřeje potomstvo, aby tvůj...
Růt 4:14...tehdy řekly Noemi: "Požehnán buď Hospodin, který  ode dneška nenechá bez příbuzného. v Izraeli...
Růt 4:15...bez příbuzného. v Izraeli jméno! On  vrátí do života a ve stáří se o tebe postará. Porodila...
1. Samuel 1:8...Proč si to tak bereš k srdci? Nejsem snad pro tebe lepší než deset synů?" Když potom v Šílu pojedli a...
1. Samuel 1:17..." "Jdi v pokoji," řekl na to Elí, "a kéž ti Bůh Izraele , o co jsi ho úpěnlivě prosila." "Jsi ke...
1. Samuel 1:26... můj pane, živ, jsem ta žena, která tu poblíž tebe stála a modlila se k Hospodinu. Za toto dítě jsem se...
1. Samuel 2:2...svatého kromě Hospodina, ne, není nikdo jako ty, není skály, jako je náš Bůh! Přestaňte s těmi pyšnými...
1. Samuel 2:4...lidské skutky posoudí. Luky siláků rozlámaly seti, kdo klopýtali, síly nabyli. Kdo byli sytí, teď pro...
1. Samuel 2:15...do Šíla. Kněžský mládenec navíc přicházel, ješ než se zapálil tuk, a říkal tomu, kdo obětoval:...
1. Samuel 2:17...to hned. Když nedáš, zabavím to násilím!" Tak se ti mladíci dopouštěli před Hospodinem hrozného hříchu,...
1. Samuel 2:30... Teď ale Hospodin praví: V žádném případěTy, kdo ctí, totiž poctím; ty, kdo znevažují, však...
1. Samuel 2:34...se stane tvým dvěma synům Chofnimu a Pinchasoviti bude znamením: oba zemřou v jediný den. si pak...
1. Samuel 3:5...jsem," řekl mu. "Volal jsi ." Elí však odvětil: "Nevolal jsem . Jdi zase spát." A tak si šel lehnout...
1. Samuel 3:6...jsem, volal jsi ," řekl mu. "Nevolal jsem , synu," odpověděl Elí. "Jdi zase spát." Samuel totiž...
1. Samuel 3:9... Proto Samuelovi řekl: "Jdi spát, a když  zavolá, řekni: ‚Mluv, Hospodine; tvůj služebník...
1. Samuel 3:17... synu můj!" "Tady jsem," odpověděl Samuel. "Co ti řekl?" ptal se ho Elí. "Prosím, nic přede mnou netaj. ...
1. Samuel 4:8...ještě nebylo! Běda nám! Kdo nás vysvobodí z ruky chto mocných bohů? To jsou ti bohové, kteří bili Egypt...
1. Samuel 5:12...hrůza. Boží ruka na dolehla velmi těžceTi, kdo nezemřeli, byli raněni nádory a křik toho města...
1. Samuel 6:3... "Oznamte nám, jak ji máme poslat, kam patří." Ti odpověděli: " budete odesílat truhlu izraelského boha,...
1. Samuel 6:8... Vezměte Hospodinovu truhlu, naložte ji na vůzty zlaté předměty, které s vracíte jako odškodnění,...
1. Samuel 6:11...naložili na vůz spolu s mošnou, v níž byly ty zlaté krysy a podobizny nádorů. Krávy zamířily rovnou k...
1. Samuel 6:19...na poli Jošuy Betšemešského. Hospodin ale srazil ty obyvatele Bet-šemeše, kteří nahlíželi do Truhly...
1. Samuel 8:5...se za Samuelem do Rámy. "Pohleď," řekli mu, "ty jsi starý a tví synové nechodí po tvých cestách....
1. Samuel 8:7...Samuelovi řekl: "Poslechni hlas lidu ve všem, co ti říkají. Nepohrdli přece tebou, ale mnou, abych nebyl...
1. Samuel 8:8...je vyvedl z Egypta, dodnes - když opoušli a sloužili cizím bohům - tak se zachovali i k tobě....
1. Samuel 9:3..."Vezmi s sebou jednoho mládence a vyprav se ty oslice hledat." Prošel tedy Efraimské hory, prošel kraj...
1. Samuel 9:12...se jich. "Ano," odpověděly jim, "kousek před tebou. Pospěš si! Přišel dnes do města, protože lidé...
1. Samuel 9:16...Samuelovi prozradil: "Zítra touto doboutobě pošlu muže z kraje Benjamín a ty ho pomažeš za vůdce...
1. Samuel 9:17...promluvil: "Hle, to je ten muž, o němž jsem ti řekl, že bude spravovat můj lid." Saul uprostřed brány...
1. Samuel 9:19...na návrší; dnes budete jíst se mnou. Než setebou ráno rozloučím, povím ti všechno, co máš na srdci. A...
1. Samuel 9:20... povím ti všechno, co máš na srdci. A o ty oslice, které se ti před třemi dny ztratily, si nedělej...
1. Samuel 9:23...řekl kuchaři: "Přines tu porci, kterou jsem ti dal; tu, o níž jsem ti řekl, ji dáš stranou." Kuchař...
1. Samuel 9:24...a položil ji před Saula. "To bylo připraveno pro tebe," řekl Samuel. "Přijmi to a jez. Pro tuto chvíli,...
1. Samuel 9:26...pohovořil na střešní terase. Brzy ráno, ješ za rozbřesku, pak Samuel na Saula na střeše zavolal:...
1. Samuel 10:1...mu ji na hlavu a políbil ho. Pak řekl: "Hospodin  právě pomazal za vůdce nad jeho dědictvím. dnes...
1. Samuel 10:2...území v Celcachu potkáš dva muže. Řeknou ti: ‚Ty oslice, které jsi šel hledat, se našly. Tvůj otec...
1. Samuel 10:3...půjdeš dál, přijdeš k táborskému dubu, kde  potkají tři muži putující za Bohem do Bet-elu. Jeden...
1. Samuel 10:4...tři pecny chleba a třetí džbán vína. Pozdraví , dají ti dva chleby a ty je od nich přijmeš. Přijdeš na...
1. Samuel 10:6...v prorockém vytržení sestupovat z návrší. Tehdy  uchvátí Duch Hospodinův, začneš prorokovat s nimi a...
1. Samuel 10:7...s nimi a proměníš se v jiného člověka. se ti vyplní tato znamení, dělej, co se ti naskytne, neboť Bůh...
1. Samuel 10:8...jdi přede mnou napřed do Gilgalu. Věz, že jdu za tebou, abych tam obětoval zápalné a pokojné oběti. Budeš...
1. Samuel 11:1... Potom přitáhl Nachaš Amonský a utábořil se proti Jábeš-gileádu. Všichni obyvatelé Jábeše Nachašovi...
1. Samuel 11:3... Pokud nás nikdo nepřijde zachránit, vzdáme se ti." Když pak ti poslové přišli do Gibeje Saulovy a...
1. Samuel 11:4...nepřijde zachránit, vzdáme se ti." Když pak ti poslové přišli do Gibeje Saulovy a vyprávěli to všechno...
1. Samuel 11:9...k vám přijde záchrana." Poslové se tedy vrátili a oznámili to obyvatelům Jábeše. Ti se zaradovali a...
1. Samuel 11:11...pobíjeli Amonce do poledne. Nějací zbyli, ale ti se rozutekli, takže z nich nezůstali ani dva pospolu....
1. Samuel 11:12...že se ptal: ‚To nám bude kralovat Saul?' Dej nám ty muže, je zabijeme!" Saul ale prohlásil: "V tento den...
1. Samuel 12:8...k Hospodinu a on jim poslal Mojžíše a ÁronaTi vaše otce vyvedli z Egypta a usadili je na tomto místě....
1. Samuel 12:9...do rukou Filištínů a do rukou moábského králeTi všichni proti nim bojovali. Tehdy volali k Hospodinu:...
1. Samuel 12:10... Tehdy volali k Hospodinu: ‚Zhřešili jsme! Opustili jsme Hospodina a sloužili jsme baalům i aštartám. Teď...
1. Samuel 13:11...odpověděl: "Když jsem viděl, že se lid rozbíháty v dohodnutý čas nejdeš a že se Filištíni shromažďují v...
1. Samuel 13:13...zvolal Samuel. "Nesplnil jsi rozkaz, který ti dal Hospodin, tvůj Bůh. Vždyť Hospodin by tvé kralování...
1. Samuel 13:14...srdce. Jeho určil za vůdce svého lidu, protože ty jsi nesplnil, co ti Hospodin přikázal." Potom Samuel...
1. Samuel 13:19...zemi nebyl jediný kovář. Filištíni si totiž řekli: "Aby si ti Hebrejové nemohli dělat meče nebo...
1. Samuel 14:7...mu zbrojnoš. "Obrať se, kam chceš - jsem přecetebou jedno srdce." Jonatan mu na to řekl: "Podívej se,...
1. Samuel 14:21...se tam v hrozném zmatku navzájem pobíjeli mečiTi Hebrejové, kteří předtím byli s Filištíny a přešli do...
1. Samuel 14:46... Saul pak ukončil pronásledování Filištínůti se vrátili, odkud přišli. Když se Saul ujal kralování...
1. Samuel 15:1...k Saulovi: "Hospodin kdysi poslal, abych  pomazal za krále nad jeho lidem, Izraelem; proto teď...
1. Samuel 15:13...dorazil za Saulem, ten ho pozdravil: "Hospodin ti žehnej! Vyplnil jsem Hospodinovo slovo." "A co to bečení...
1. Samuel 15:15...Samuel. "Co to bučení dobytka, které slyším?" "Ty přivedli od Amalekovců," odpověděl Saul. "Lid ušetřil...
1. Samuel 15:16..." "Přestaň," zarazil Samuel Saula. "Povím ti, co mi dnes v noci řekl Hospodin." "Pověz," řekl Saul....
1. Samuel 15:17..."Nepřipadal sis kdysi nepatrný? Přesto ses právě ty stal vůdcem izraelských kmenů. Sám Hospodin pomazal...
1. Samuel 15:18... pomazal za krále nad Izraelem. A Hospodin  vyslal na cestu s úkolem: ‚Jdi a vyhlaď ty hříšné...
1. Samuel 15:23...mu pozornost je nad tuk beraní. Hříchem jak věš je totiž vzpoura, zlá jak modlářství je svévole....
1. Samuel 15:26... abych se poklonil Hospodinu." "Nevrátím setebou," odpověděl mu Samuel. "Protože jsi odmítl...
1. Samuel 15:28...odtrhl. Samuel mu na to řekl: "Hospodin dnes od tebe odtrhl izraelské království a dal je tvému bližnímu,...
1. Samuel 16:1...odmítl. Naplň si roh olejem a jdi. Posílám  k Jišajovi Betlémskému, neboť jsem si jednoho z jeho...
1. Samuel 16:3...jsem obětovat Hospodinu.' Jišaje pozveš k oběti a ti ukážu, co máš dělat. Pomažeš mi toho, o kterém...
1. Samuel 16:15...od Hospodina. Saulovi služebníci mu řekli: "To  děsí zlý duch od Boha. náš pán rozkáže zde svým...
1. Samuel 16:16...umí hrát na citeru. Zahraje na ni, kdykoli na tebe přijde zlý duch od Boha, a uleví se ti." Saul tedy...
1. Samuel 17:37..." řekl na to Saul Davidovi. "Kéž je Hospodintebou!" Saul pak Davida nechal obléci do svých šatů, na...
1. Samuel 17:39...bronzovou přilbu a oblékl mu pancíř. David si na ty jeho šaty připásal také jeho meč a chtěl jít, jenže na...
1. Samuel 17:45...ptákům a divoké zvěři!" David mu ale odpověděl: "Ty proti mně jdeš s mečem, kopím a šavlí, ale jdu proti...
1. Samuel 17:46... Boha izraelských šiků, které jsi urážel. Dnes  Hospodin sevře do ruky, zabiju a useknu ti hlavu....
1. Samuel 18:17...řekl: "Tady je starší dcera Merab, dám ti ji za ženu. Jen buď mým vojevůdcem a veď Hospodinovy...
1. Samuel 18:22..."Říkejte potají Davidovi: Jen se podívej, král  rád a všichni jeho dvořané milují. Teď se můžeš...
1. Samuel 19:2...velmi rád, a tak Davida varoval: "Můj otec Saul  chce zabít. Zítra ráno si prosím dávej pozor. Schovej se...
1. Samuel 19:3...otcem na pole, kde budeš, a promluvím s nímtobě. Potom ti povím, co jsem zjistil." Jonatan pak před...
1. Samuel 19:4...svému služebníku Davidovi," řekl mu. "Vždyť ti nijak neublížil. Naopak, velmi ti svou službou prospěl....
1. Samuel 19:17...odpověděla: "On mi vyhrožoval: Nech jít, nebo  zabiju!" David mezitím utíkal pryč, dorazil k...
1. Samuel 19:21...se to Saul dozvěděl, vyslal jiné posly, aleti začali prorokovat. A tak vyslal další posly, ale ti také...
1. Samuel 20:3...mu to ale odpřisáhl. Řekl mu: "Tvůj otec urči , že sis oblíbil. Proto si říká: ‚Raději o tom...
1. Samuel 20:4... jen krok!" Jonatan odpověděl: "Udělám pro tebe, cokoli budeš chtít." David tedy Jonatanovi řekl: "Jak...
1. Samuel 20:9...nikdy!" zvolal Jonatan. "Pokud zjistím, že se  můj otec rozhodl zabít, určitě ti to dám vědět!" "A kdo...
1. Samuel 20:10... určitě ti to dám vědět!" "A kdo mi poví, jestli ti tvůj otec odpověděl hrubě?" zeptal se David Jonatana....
1. Samuel 20:12... co můj otec zamýšlí! Pozítří v určenou dobou ti vzkážu, zda je to s Davidem dobré, nebo ne. Přece bych...
1. Samuel 20:13... nebo ne. Přece bych ti to nezatajil. Pokud ti ale můj otec bude chtít ublížit, pak Hospodin...
1. Samuel 20:14...tebou, jako býval s mým otcem. Pokud budu živ, i ty mi prokazuj Hospodinovu laskavost. A pokud zemřu,...
1. Samuel 20:21...na terč. Hned nato pošlu mládence: ‚Běž najít ty šípy.' Jestliže tomu chlapci řeknu: ‚Podívej se, šípy...
1. Samuel 20:22...řeknu: ‚Podívej se, šípy jsou daleko před tebou' - pak musíš odejít, neboť Hospodin posílá pryč....
1. Samuel 20:30...' To proto nepřišel ke královskému stolu." "Ty mizerný parchante!" rozlítil se Saul na Jonatana. "Copak...
1. Samuel 21:2... "Jak to, že jsi sám?" ptal se ho. "Pročtebou nikdo není?" David knězi Achimelechovi odpověděl:...
1. Samuel 21:3...jistý úkol a řekl mi: ‚ se nikdo nedozví, proč  posílám a čím jsem pověřil.' S mládenci jsem se...
1. Samuel 22:13...kněz. Saul se rozkřičel: "Proč jste se proti mně spikli - ty a Jišajův syn? Jak to, že jsi mu poskytl...
1. Samuel 22:16..." Král ale prohlásil: "Teď zemřeš, Achimelechuty i všichni tví příbuzní!" A hned rozkázal strážím, které...
1. Samuel 22:18...se Hospodinových kněží. Král se proto obrátil k Doegovi: "Na ! Pobij ty kněze!" A Doeg Edomský se...
1. Samuel 23:4...mu odpověděl: "Vstaň a táhni na Keilu. Filištíny ti vydám do rukou." A tak David se svými muži přišel do...
1. Samuel 23:17...Bohu. "Neboj se," řekl mu, "ruka mého otce Saula  nenajde. Ty budeš kralovat Izraeli a ve mně budeš mít...
1. Samuel 23:18...pobočníka. Však i můj otec Saul to dobře ." Ti dva tehdy spolu před Hospodinem uzavřeli smlouvu. David...
1. Samuel 24:5...koutech jeskyně ale seděl David se svými mužiTi mu zašeptali: "Vidíš - to je ten den, o kterém ti říkal...
1. Samuel 24:10...řekl: "Proč posloucháš lidské řeči, že se ti David snaží ublížit? Pohleď, dnes vidíš na vlastní oči,...
1. Samuel 24:11...Pohleď, dnes vidíš na vlastní oči, že mi  v jeskyni Hospodin vydal do rukou. Říkali mi, ...
1. Samuel 24:12... otče, jen se podívej: Mám v ruce cíp tvého pláš. Odřízl jsem ti cíp pláště, ale nezabil jsem . Pohleď...
1. Samuel 24:13...na číháš, abys připravil o život! tebou rozsoudí Hospodin. Hospodin pomstí křivdu, kterou...
1. Samuel 24:14...přísloví říká: ‚Zlo páchají zločinci.' na tebe nesáhnu. Na koho to vytáhl král Izraele? Koho to...
1. Samuel 24:16...je tedy Hospodin naším soudcem a rozsoudí tebou. pohlédne a ujme se pře a obhájí před...
1. Samuel 24:18... "Vždyť jsi mi odplácel dobrem, ale jsem ti odplácel zlem. Dnes jsi prokázal, že se mnou jednáš...
1. Samuel 24:19...dobře. Hospodin vydal do tvých rukou, ale ty jsi nezabil. Když někdo najde svého nepřítele, copak...
1. Samuel 24:20...nepřítele, copak ho nechá odejít po dobrém? Kéž ti Hospodin odplatí dobrem za to, jak ses ke mně dnes...
1. Samuel 25:6...a pozdravte ho mým jménem: ‚Buď zdráv. Pokoj tobě, pokoj tvé rodině, pokoj všemu, co máš. Jak slyším,...
1. Samuel 25:8...neztratilo. Zeptej se svých mládenců a potvrdí ti to. Prokaž tedy mým chlapcům laskavost, přicházíme přece...
1. Samuel 25:15...pánovi posly s pozdravem, ale on jim vynadalTi muži na nás byli velmi hodní, chovali se k nám slušně a...
1. Samuel 25:25...takový i je - jmenuje se Nábal, Hlupák, a hlouposti dost. , tvá služebnice, jsem neviděla ty mládence,...
1. Samuel 25:26...ale, pane můj, jakože je živ Hospodin a živ jsi ty - protože ti Hospodin zabránil prolít krev a vzít pomstu...
1. Samuel 25:28...provinění své služebnice. Hospodin mému pánu jis zbuduje trvalý dům, neboť můj pán vede Hospodinovy boje...
1. Samuel 25:29...tobě nenašlo nic zlého. Kdyby se někdo rozhodl  pronásledovat a usilovat ti o život, tvůj život, můj...
1. Samuel 25:30...prokáže mému pánu všechno to dobrodiní, které ti zaslíbil, a přikáže ti být vůdcem Izraele, tehdy, můj...
1. Samuel 25:32..."Požehnán buď Hospodin, Bůh Izraele, že mi  dnes poslal vstříc. A požehnána tvá moudrost, ty sama...
1. Samuel 25:33... dnes poslal vstříc. A požehnána tvá moudrostty sama buď požehnána, žes dnes zadržela, abych neprolil...
1. Samuel 25:34...Hospodin, Bůh Izraele, který mi zabránil ublížit ti, věz, že kdybys mi nepřišla tak rychle vstříc, do...
1. Samuel 25:35...řekl : "Vrať se v pokoji domů. Uvidíš, že jsem  poslechl a vyhověl jsem ti." Abigail se tedy vrátila k...
1. Samuel 25:40...za Abigail do Karmelu a řekli : "David nás za tebou posílá, že si chce vzít za ženu." Hned se...
1. Samuel 26:6..."Kdo se mnou půjde k Saulovi do tábora?" "tebou půjdu," odpověděl Abišaj. David s Abišajem tedy vešli...
a další...

Slova obsahující : alžbětě (1) aštartě (2) baště (3) blátě (2) bohatě (9) bojiště (1) bojištěm (1) bydliště (3) bydlištěm (1) cestě (120) ctěním (1) ctěný (1) ctěte (9) častěji (1) čistě (2) čistější (1) čistotě (5) čištěni (2) čtěte (1) deště (10) deštěm (12) dítě (71) dítěte (6) dítětem (4) dítěti (4) dobrotě (3) dopouštějí (3) dopouštěl (1) dopouštěli (4) drvoštěpa (1) dřímotě (1) důležitě (1) důležitější (1) efratě (4) egyptě (113) hlasitě (57) hlasitěji (1) hnízdiště (1) hnojištěm (1) hodnotě (1) holotě (1) hřbetě (1) chřestění (1) chtějí (43) chtěl (144) chtěla (4) chtěli (51) chtělo (1) chtěly (2) jaktěživ (1) jednotě (2) ještě (675) ještěrka (1) ještěrů (1) jistě (109) jistější (1) jistěže (20) jistojistě (1) jistotě (4) jmenovitě (10) jotbatě (1) kehelatě (1) kleště (4) kleštěmi (2) kleštěncům (1) kleštěnec (2) koutě (1) krétě (1) krutě (10) křtěte (1) leštěné (1) leštěného (3) létě (14) letěl (2) letěly (1) lhůtě (1) loukotě (2) matěje (2) městě (193) místě (170) mlatě (1) mstěn (2) nadutě (1) nahotě (5) naleštěn (1) naleziště (1) náležitě (3) namístě (3) napjatě (1) napříště (1) nastěhovali (1) nástěnné (1) návštěva (1) návštěvě (1) návštěvníci (1) návštěvník (1) navštěvoval (1) návštěvu (2) navštěvuj (1) navštěvuješ (1) a další...

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |