Týdny

Hledám varianty 'týdny' [ týdny (5) týdnů (11) týdnu (8) týdne (2) týden (8) ]. Nalezen 31 verš.
Genesis 29:27..." odpověděl mu Lában. " s strávíš svatební týden, dáme ti i tu druhou - za to, že mi budeš sloužit...
Genesis 29:28...let." Jákob tedy souhlasil. Strávil svatební týden s Leou a Lában mu pak dal za ženu svoji dceru Ráchel....
Exodus 34:22...odpočívej i v době orání či žně. Konej Slavnost týdnů na začátku pšeničné žně a Slavnost dožínek na konci...
Leviticus 12:5...ke svatyni. Porodí-li dívku, bude po dva týdny nečistá jako při svém krvácení a její očišťování od...
Leviticus 23:15...snop pozvedání, si odpočítáte sedm plných týdnů. Do dne následujícího po sedmé sobotě tak napočítáte...
Numeri 28:26..." "V Den prvotin, budete o vaší Slavnosti týdnů přinášet Hospodinu novou moučnou oběť, mějte svaté...
Deuteronomium 16:9...nebudeš dělat žádnou práci. Odpočítej si sedm týdnů. napočítáš sedm týdnů od začátku obilné žně,...
Deuteronomium 16:10...žně, uspořádej Hospodinu, svému Bohu, Slavnost týdnů. Přines dobrovolnou oběť podle své možnosti, podle...
Deuteronomium 16:16...při Slavnosti nekvašených chlebů, při Slavnosti týdnů a při Slavnosti stánků. Nikdo se před Hospodinem...
1. Královská 20:29... abyste poznali, že jsem Hospodin." Celý týden tábořili proti sobě a sedmého dne se strhla bitva....
2. Letopisů 8:13...slavnosti - Svátek nekvašených chlebů, Svátek týdnů a Svátek stánků. Podle pořádku svého otce Davida...
Jeremiáš 5:24...i jarní deště v pravý čas, zachovává nám týdny určené pro sklizeň.' Vaše viny to ale pokazily, vaše...
Daniel 9:24... slova a porozuměj tomu vidění: Sedmdesát týdnů je lhůta určená tvému lidu i svatému městu, aby ta...
Daniel 9:25...Jeruzalém obnoven, k Mesiáši vůdci sedmero týdnů uplyne a šedesát dva týdny. Jeruzalém bude obnoven i...
Daniel 9:26... přestože časy budou zlé. dvaašedesát týdnů uplyne, Mesiáš bude zabit a opuštěn. To město i...
Daniel 9:27...o zkáze! On potvrdí smlouvu s mnohýmitýdnu posledním. pak ten týden dojde do půli, obětem i...
Daniel 10:3...a nepotíral jsem se žádnou mastí, dokud ty tři týdny neuplynuly. Čtyřiadvacátého dne prvního měsíce jsem...
Matouš 28:1... Když skončila sobota a svítalo na první den týdne, přišla se Marie Magdaléna a ta druhá Marie podívat...
Marek 16:2...jít a pomazat Ježíše. Za svítání prvního dnetýdnu, jakmile vyšlo slunce, šly k hrobu. Říkaly si: "Kdo...
Lukáš 9:28...smrt, dokud nespatří Boží království." Asi po týdnu vzal k sobě Petra, Jakuba a Jana a vystoupil na horu,...
Lukáš 18:12...jako tenhle výběrčí daní. Postím se dvakrát do týdne, desátky dávám ze všech svých příjmů...' Výběrčí daní...
Lukáš 24:1...sobotní odpočinek. Brzy ráno prvního dnetýdnu vzaly připravené vonné masti a vydaly se s dalšími...
Jan 20:1...hrobu, neboť byl blízko. Ráno prvního dnetýdnu šla Marie Magdaléna ještě za tmy k hrobu. Když...
Jan 20:19...co řekl. Večer téhož dne, onoho prvního dnetýdnu, se učedníci kvůli strachu z židovských představených...
Jan 20:26...nevložím ruku do jeho boku, nikdy neuvěřím." O týden později byli jeho učedníci znovu uvnitř a Tomáš s...
Skutky 20:6...dorazili k nim do Troady a strávili jsme tam týden. Když jsme se prvního dne po sobotě sešli k lámání...
Skutky 21:4...vyložit náklad, vyhledali jsme místní učedníkytýden u nich zůstali. Ti Pavla skrze Ducha varovali, ...
Skutky 21:5...varovali, nechodí do Jeruzaléma. Když jsme po týdnu měli pokračovat v cestě, všichni nás i s ženami a...
Skutky 28:14...nalezli bratry a na jejich pozvání jsme u nich týden zůstali. A tak jsme dorazili do Říma. Když o nás...
1. Korintským 16:2... jaké jsem dal církvím v Galacii: Prvního dnetýdnu každý z vás stranou, kolik si může dovolit, aby...
Galatským 1:18...se seznámil s Petrem. Strávil jsem u něj dva týdny, ale s žádným jiným apoštolem jsem se nesetkal, kromě...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |