Týž

Hledám varianty 'týž' [ týž (5) tentýž (20) tatáž (1) ]. Nalezeno 26 veršù.
Genesis 41:25...tedy faraonovi řekl: "Faraonův sen je jedententýž. Bůh faraonovi oznámil, co se chystá učinit: Sedm...
Genesis 41:26...pěkných klasů je rovněž sedm let - je to jedententýž sen. Sedm vyhublých a ošklivých krav vystupujících...
Exodus 5:6...- a vy je chcete zdržovat od roboty?!" Ještě týž den farao přikázal biřicům a dozorcům lidu: "Nedávejte...
Leviticus 7:7... Pro oběť za hřích a oběť odškodnění platí tentýž zákon: Připadne knězi, který s vykonal obřad...
Leviticus 22:28...oběti Hospodinu. Nezabíjejte krávu ani ovcitentýž den s jejím mládětem. Když budete Hospodinu přinášet...
Deuteronomium 10:4...vystoupil na horu. On pak na ty desky napsal tentýž nápis jako předtím, totiž Desatero, které vám...
1. Samuel 6:4...filištínských vládců," zněla odpověď, "neboť tatáž pohroma postihla všechny včetně vašich vládců....
Job 31:15...Ten, který stvořil ? Nezformoval nás jedentýž v lůně matčině? Copak jsem nevnímal potřeby chudých,...
Žalmy 102:28...je jak starý plášť a budou pryč. Ty však jsi tentýž - tvá léta neskončí. Děti tvých služebníků budou žít...
Kazatel 2:15...stejný osud čeká oba dva! Čeká-li i hlupáka týž osud, říkám si, nač je mi vůbec tolik moudrosti? A tak...
Kazatel 9:2...dopadá stejně: Spravedlivé i zlosyny čeká týž osud - dobré i zlé, čisté i nečisté, ty, kteří obětují,...
Kazatel 9:3...všem, co se děje pod sluncem - že všechny čeká týž osud. Lidské srdce je navíc plné zloby a hloupost je...
Izaiáš 41:4...lidská pokolení? Hospodin, ten první, budu tentýž i na konci! Ostrovy to vidí a bojí se, končiny země...
Izaiáš 54:16...uhlí ve výhni a vyrábí zbraně k jejich účelutentýž jsem stvořil také zhoubce, aby působil záhubu....
Matouš 22:23...nad tím, co slyšeli, ho nechali být a odešliTentýž den k němu přišli saduceové (kteří tvrdí, že není...
1. Korintským 6:14...tělo však nepatří smilstvu, ale Pánu a Pán těluTentýž Bůh, který vzkřísil Pána, vzkřísí svou mocí i nás....
1. Korintským 10:3...oblaku a moři spojeni s Mojžíšem. Všichni jedli tentýž duchovní pokrm a všichni pili tentýž duchovní nápoj...
1. Korintským 10:4...jedli tentýž duchovní pokrm a všichni pili tentýž duchovní nápoj (pili totiž z duchovní skály, která...
1. Korintským 12:4..." jedině v Duchu svatém. Jsou různé dary, ale tentýž Duch, jsou různé služby, ale tentýž Pán...
1. Korintským 12:5...dary, ale tentýž Duch, jsou různé služby, ale tentýž Pán, jsou různá působení, ale všechno ve všech...
1. Korintským 12:6...jsou různá působení, ale všechno ve všech působí tentýž Bůh. Každý ovšem dostává projev Ducha ke společnému...
1. Korintským 12:11... jinému výklad jazyků. To vše ale působí jedententýž Duch, který obdarovává každého jednotlivě, jak sám...
2. Korintským 4:6...jde o nás, jsme vaši služebníci pro Ježíše.) Tentýž Bůh, který řekl: " ze tmy zazáří světlo!" ten...
Židům 1:12...plášť a jako roucho budou změněna, ty však jsi tentýž - tvá léta neskončí!" A kterému z andělů kdy řekl:...
Židům 13:8...berte si příklad z jejich víry. Ježíš Kristus je tentýž včera, dnes i na věky. Nenechte se unášet všelijakým...
Jakub 2:11... ale v jednom bodě selhal, provinil se ve všechTentýž, kdo řekl: "Necizolož," řekl také: "Nezabíjej."...

Slova obsahující týž: tentýž (20) týž (5)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |