Tímto

Hledám pøesnì 'tímto'. Nalezeny 52 verše. Další varianty: tomuto (60) tomto (85) tohoto (124) tímto (54) tento (229)
Exodus 17:4...Mojžíš tedy volal k Hospodinu: "Co mámtímto lidem dělat? Za chvíli ukamenují!" Hospodin...
Exodus 25:39...a pánvice na oharky. Svícen bude spolu se vším tímto náčiním vyroben z talentu čistého zlata. Hleď, abys...
Exodus 37:24...kleště a pánvice na oharky. Svícen spolu se vším tímto náčiním vyrobil z talentu čistého zlata. Zhotovil...
Numeri 8:7...řad synů Izraele levity a očisti je. Očistíš je tímto způsobem: pokropíš je vodou rozhřešení a oni si oholí...
Numeri 11:11...Čím jsem se ti znelíbil, žes mne obtěžkal celým tímto lidem? Byl jsem to , kdo je všechny počal? Byl jsem...
Numeri 14:35... To říkám , Hospodin. Takto naložím s celým tímto zlým srocením, které se proti mně srotilo: zde na...
Deuteronomium 31:7...řekl: "Buď silný a statečný, neboť ty vejdeštímto lidem do země, o níž Hospodin přísahal našim otcům,...
Jozue 1:2... zemřel. Ty ale teď vstaň a spolu se vším tímto lidem zde přejdi Jordán do země, kterou dávám synům...
2. Samuel 12:14...tebe tvůj hřích sňal. Nezemřeš. Protože jsi ale tímto činem znevážil Hospodina, musí zemřít tvůj novorozený...
1. Královská 8:43...Izrael a aby věděly, že tvé jméno je vzýváno nad tímto chrámem, který jsem postavil. Kdyby tvůj lid vytáhl...
2. Královská 6:9...izraelskému králi: "Dej pozor, neprocházíš tímto místem; skrývají se tam Aramejci." Izraelský král pak...
2. Královská 18:22...Judovi a Jeruzalému pak nařídil: ‚Před tímto oltářem v Jeruzalémě se budete klanět!' Pojď se teď...
2. Letopisů 6:33...Izrael a aby věděly, že tvé jméno je vzýváno nad tímto chrámem, který jsem postavil. Kdyby tvůj lid vytáhl...
2. Letopisů 24:18...otců, a začali sloužit Ašeřiným kůlům a modlámTímto proviněním si Juda i Jeruzalém zasloužil Boží hněv....
2. Letopisů 30:6...do celého Izraele a Judska vyrazili poslovétímto dopisem od krále a jeho hodnostářů: "Synové Izraele,...
Ezdráš 6:8...nechť budují Boží dům na původním místěTímto nařizuji, abyste židovským stařešinům byli při stavbě...
Ezdráš 7:13... znalci zákona Boha nebes, dokonalý pokojTímto nařizuji, že každý, kdo v říši patří k izraelskému...
Žalmy 12:8...tříbené. Ty sám, Hospodine, jsi naše stráž, před tímto pokolením nás navždy chraň! Ničemy se to hemží ze...
Žalmy 73:15... ráno čeká další trest. Kdybych však mluvil tímto způsobem, k tvým dětem bych se choval nevěrně! Chtěl...
Kazatel 3:18...čas na každý skutek i úmysl. Pomyslel jsem siTímto způsobem Bůh lidi zkouší, aby se ukázalo, že jsou...
Kazatel 11:9... co vidíš svýma očima. Buď si však vědom, žetímto vším před Božím soudem budeš stát. Zármutek si k...
Izaiáš 28:11... koktavou řečí a cizím jazykem bude Bůh mluvittímto národem. Kdysi jim řekl: "Toto je odpočinek, nechte...
Izaiáš 32:13...a bodlákem! Plačte nad všemi domy veselí, nad tímto městem hýření! Palác zůstane opuštěn, hluk města...
Izaiáš 36:7...Judovi a Jeruzalému pak nařídil: ‚Před tímto oltářem se budete klanět!' Pojď se teď vsadit s mým...
Jeremiáš 7:14... Volal jsem vás, ale vy jste neodpovídali. S tímto domem, který se nazývá mým jménem a na který se...
Jeremiáš 19:12... k pohřbívání nezbude místo. Tak naložímtímto místem, praví Hospodin, i s těmi, kdo tu žijí....
Jeremiáš 26:6...posílám (a vy jste je neposlouchali!), paktímto chrámem naložím jako se svatyní v Šílu a z tohoto...
Jeremiáš 33:5...všemu zlu, které páchali, skryji svou tvář před tímto městem. Hle - potom však ovážu jejich rány, uzdravím...
Ezechiel 12:23...Proto jim řekni: Tak praví Panovník Hospodin - S tímto příslovím skoncuji! ho v Izraeli nikdy nepoužijí....
Ezechiel 41:11... jeden ze severu a druhý z jihu. Mezi chrámemtímto prostranstvím byla kolem dokola plošina 5 loktů...
Daniel 2:5...a my jej vyložíme." Král ale mágům řekl: "Tímto prohlašuji: Pokud mi nesdělíte onen sen i jeho výklad...
Daniel 6:27...lidem všech národů a jazyků: Hojný pokoj vámTímto nařizuji, aby všude, kam sahá královská moc, lidé...
Daniel 11:39...ho ctít zlatem, stříbrem, drahokamy a klenoty. S tímto cizím bohem ovládne nejmocnější pevnost. Ty, kdo jej...
Ageus 2:14... Na to Ageus řekl: "Stejné je to v mých očíchtímto lidem a s tímto národem, praví Hospodin. Stejné je to...
Zachariáš 14:5...hory ustoupí na sever a polovina na jihTímto mým horským údolím budete moci utéci, neboť se...
Matouš 12:41...země. Obyvatelé Ninive povstanou na soudutímto pokolením a odsoudí je, neboť po Jonášově kázání...
Matouš 12:42...víc než Jonáš. Královna Jihu povstane na soudutímto pokolením a odsoudí je, neboť přijela z kraje světa,...
Matouš 12:45...bude hůře než na začátku. Tak tomu bude i s tímto zlým pokolením." A zatímco ještě mluvil k zástupům,...
Matouš 24:32...konce nebe po druhý. Poučte se od fíkovníku tímto podobenstvím: Když jeho větve konečně začnou rašit a...
Marek 13:28...po nejzazší konec nebe. Poučte se od fíkovníku tímto podobenstvím: Když jeho větve konečně začnou rašit a...
Lukáš 11:32...Šalomoun. Obyvatelé Ninive povstanou na soudutímto pokolením a odsoudí je, neboť po Jonášově kázání...
Lukáš 17:25... Nejdříve ale musí mnoho vytrpět a být zavržen tímto pokolením. Jak bylo za dnů Noemových, tak bude i za...
Jan 12:31...kvůli mně, ale kvůli vám. Nyní se koná soud nad tímto světem, nyní bude vládce tohoto světa vyvržen ven. A...
Skutky 8:35...o někom jiném?" Filip se ujal slova a počínaje tímto místem Písma mu zvěstoval Ježíše. [37] A jak jeli,...
Skutky 28:20...se poznali a promluvili spolu, neboť jsem tímto řetězem spoután kvůli naději Izraele." Odpověděli mu:...
Římanům 12:2...bude vaše pravá bohoslužba. Nenechte se formovat tímto světem - raději se nechte proměňovat obnovou své...
2. Korintským 8:20... Chráníme se tak, aby nám někdo vyčítal, jaktímto štědrým darem zacházíme. Snažíme se totiž být...
2. Korintským 12:5...věci, které člověk ani nemůže vypovědětTímto se tedy budu chlubit, ale sám sebou se chlubit...
Galatským 6:16...nové stvoření. Na všechny, kdo se budou řídit tímto pravidlem, přijde pokoj a milosrdenství jakožto na...
1. Timoteus 6:3...se zdravými slovy našeho Pána Ježíše Kristatímto zbožným učením, je nadut pýchou a ničemu nerozumí....
1. Petr 5:10...vaši bratři po celém světě. Když projdete tímto krátkým utrpením, Bůh veškeré milosti, který vás v...
2. Jan 1:10...i Syna. Pokud k vám někdo přichází s jiným než tímto učením, nepřijímejte ho do domu ani ho nevítejte. Kdo...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |