Tímto

Hledám varianty 'tímto' [ tomuto (60) tomto (85) tohoto (124) tímto (54) tento (229) ]. Nalezeno 527 veršù.
Genesis 7:1...do archy. Viděl jsem totiž, že jsi přede mnoutomto pokolení jediný spravedlivý. Ze všech čistých zvířat...
Genesis 19:2...na cestu." "To ne," odpověděli. "Přenocujeme na tomto prostranství." Když však na velmi naléhal,...
Genesis 19:15...dvě dcery, které tu jsou, aby nesmetl trest tohoto města." Když však otálel, vzali ho ti muži za ruku a...
Genesis 20:11...věc?" Abraham odpověděl: "Pomyslel jsem si: ‚Na tomto místě určitě chybí Boží bázeň; třeba kvůli ženě...
Genesis 26:11...přikázal všemu lidu: "Kdokoli se dotkne tohoto muže nebo jeho manželky, musí zemřít!" Izák pak v ...
Genesis 28:16...jsem ti řekl." Jákob se probudil a zvolal: "Na tomto místě je opravdu Hospodin - a jsem to nevěděl!" V...
Genesis 28:20...městu předtím říkalo Luz. Jákob tehdy složil tento slib: "Bude-li Bůh se mnou, ochrání-li mne na ...
Genesis 28:22...svého otcovského domu, bude Hospodin mým BohemTento kámen, který jsem vztyčil jako památník, se stane...
Genesis 29:33...slyšel, že jsem nemilovaná, a tak mi daltohoto." Dala mu tedy jméno Šimeon, Vyslyšení. Potom počala...
Genesis 31:43...dcery jsou dcery, tyto děti jsou dětitento dobytek je můj dobytek. Všechno, co vidíš, je moje....
Genesis 31:52...mohylu a že ani ty se ke mně za tuto mohylu a za tento památník nepřiblížíš se zlým úmyslem. Bůh Abrahamův a...
Genesis 32:11...jsi svému služebníku prokázal - vždyť jsem tento Jordán překročil pouze s holí, a teď jsou ze mne dva...
Genesis 33:10..."Prosím, nikoli! Přijmi laskavě ode  tento dar. Když vidím tvou tvář, je přívětivá jako tvář...
Genesis 38:28...chytila a uvázala na ni červenou nit se slovy: "Tento vyšel první." On ji však zase vtáhl zpět a hle, ven...
Genesis 41:31...tu hojnost zapomene. Hlad stráví celou zemTento hlad bude tak krutý, že předcházející hojnost nebude...
Genesis 42:19... budete žít. Když jste tak slušní, zůstanetomto vězení jen jeden z vás. Vy ostatní jděte a přineste...
Genesis 44:29...a víckrát jsem ho nespatřil. Vezmete-li mi také tohoto a přihodí-li se mu něco zlého, přivedete šediny...
Exodus 3:21...pak vás propustí. Zároveň nakloním Egypťanytomuto lidu tak příznivě, že půjdete, rozhodně...
Exodus 5:22...obrátil na Hospodina. "Pane můj," ptal se, "proč tento lid tak trápíš? Proč jsi sem vůbec poslal? Od...
Exodus 12:2...Mojžíšovi a Áronovi v egyptské zemi řekl: "Tento měsíc pro vás bude počátkem měsíců, bude pro vás...
Exodus 12:3...roku. Mluvte k celé izraelské obci: Desátého dne tohoto měsíce každý otec vezme beránka pro svou rodinu....
Exodus 12:6...koz. Budete ho mít u sebe do čtrnáctého dne tohoto měsíce, kdy ho za soumraku celé shromáždění...
Exodus 12:14...a ušetřím vás. Tak se vám ta zhoubná rána vyhneTento den pro vás bude památný. Budete jej slavit jako...
Exodus 12:17...toho dne jsem vyvedl vaše zástupy z EgyptaTento den budete zachovávat ve všech svých pokoleních - to...
Exodus 12:25...vám Hospodin , jak zaslíbil, zachovávejte tento obřad. se vás vaši synové zeptají: ‚Co pro vás...
Exodus 12:26... se vás vaši synové zeptají: ‚Co pro vás tento obřad znamená?' odpovíte: ‚Pesach je oběť beránka...
Exodus 13:3... je ." Mojžíš tedy lidu řekl: "Pamatuj na tento den, v němž jsi vyšel z Egypta, z domu otroctví,...
Exodus 13:5..., do země oplývající mlékem a medem, budetetento měsíc konat tento obřad: Po sedm dní budeš jíst...
Exodus 17:4...Mojžíš tedy volal k Hospodinu: "Co mámtímto lidem dělat? Za chvíli ukamenují!" Hospodin...
Exodus 18:18... co děláš, není dobré. Úplně se vyčerpáš - tytento lid, který je s tebou. Ten úkol je nad tvé síly, sám...
Exodus 18:23...obstát, ti Bůh další příkazy. Také všechen tento lid dojde na své místo v pokoji." Mojžíš tedy svého...
Exodus 25:39...a pánvice na oharky. Svícen bude spolu se vším tímto náčiním vyroben z talentu čistého zlata. Hleď, abys...
Exodus 28:20... ve čtvrté řadě chrysolit, onyx a beryl. V tomto pořadí jsou zasazeny do zlatých obrouček. Kamenů...
Exodus 30:6...vyrobíš z akáciového dřeva a obložíš je zlatemTento oltář postavíš před oponu zastírající Truhlu...
Exodus 30:13...(měřeno podle šekelu svatyně, což je 20 ger). Tento půlšekel je příspěvkem Hospodinu. Ten věnuje...
Exodus 30:15...výše. Když budete Hospodinu odevzdávat tento příspěvek k vykoupení vašich životů, nedá bohatý více...
Exodus 32:9...z Egypta!'" Hospodin Mojžíšovi řekl: "Pozoruji tento lid - ó, jak je tvrdošíjný! Nech , je zachvátí...
Exodus 32:21...synům Izraele. Pak Mojžíš řekl Áronovi: "Co ti tento lid udělal, že jsi je přivedl do takového hříchu?"...
Exodus 32:22..."Nehněvej se, pane můj. Sám víš, jaké  tento lid sklony ke zlému. Řekli mi: ‚Udělej nám boha,...
Exodus 32:31...se Mojžíš vrátil k Hospodinu. "Běda!" zvolal. "Tento lid spáchal veliký hřích; udělali si boha ze zlata!...
Exodus 33:12...Mojžíš Hospodinu namítl: "Pohleď, říkáš mi: ‚Veď tento lid dál,' ale neukázal jsi mi, koho se mnou pošleš....
Exodus 33:13... znal a nacházel u tebe milost. Pohleď, vždyť tento národ je tvůj lid!" Ten odpověděl: " přítomnost...
Exodus 35:24...chtěl přispět stříbrem nebo bronzem, přinášel tento příspěvek Hospodinu. Přinášel také každý, kdo měl u...
Exodus 37:24...kleště a pánvice na oharky. Svícen spolu se vším tímto náčiním vyrobil z talentu čistého zlata. Zhotovil...
Exodus 39:13... ve čtvrté řadě chrysolit, onyx a beryl. V tomto pořadí byly kameny zasazeny do zlatých obrouček....
Leviticus 2:2...hrst jemné mouky s olejem a všechno kadidloTento památeční díl nechá dýmat na oltáři jako ohnivou oběť...
Leviticus 6:8...kadidlo, které je na moučné oběti, a nechá tento památeční díl dýmat na oltáři jako příjemnou vůni...
Leviticus 6:13...budou v den svého pomazání přinášet Hospodinu tento obětní dar: desetinu efy jemné mouky jako stálou...
Leviticus 14:2...malomocného bude v čas jeho očišťování platit tento zákon: Musí být přiveden ke knězi. Kněz vyjde ven za...
Leviticus 15:3...uniká nebo se v jeho těle zadržuje, bude pro tento výtok nečistý. Každé lůžko, na němž by ležel trpící...
Leviticus 16:30...- domácí ani přistěhovalec, který žije u vás. V tento den za vás bude vykonáno smíření a budete očištěni;...
Leviticus 23:14...ani pražené nebo čerstvé zrní, dokud nepřinesete tento dar svému Bohu. To je věčné ustanovení pro všechna...
Leviticus 25:11...vlastnictví, každý se vrátíte ke své rodiněTento padesátý rok pro vás bude létem milosti: nebudete sít...
Leviticus 25:13... Budete jíst jen to, co se samo urodí na poli. V tomto létě milosti se vrátíte každý ke svému vlastnictví....
Numeri 5:30...ji před Hospodina a kněz při vykoná vše podle tohoto předpisu. Manžel bude prost viny, žena však svou...
Numeri 8:7...řad synů Izraele levity a očisti je. Očistíš je tímto způsobem: pokropíš je vodou rozhřešení a oni si oholí...
Numeri 9:3...beránka. Slavte jej v určený čas, čtrnáctého dne tohoto měsíce za soumraku. Budete jej slavit podle všech...
Numeri 11:11...Čím jsem se ti znelíbil, žes mne obtěžkal celým tímto lidem? Byl jsem to , kdo je všechny počal? Byl jsem...
Numeri 11:13...jejich otcům? Kde mám vzít maso pro všechen tento lid? Vždyť na s pláčem naléhají: ‚Dej nám maso,...
Numeri 14:11... Hospodin řekl Mojžíšovi: "Jak dlouho mnou bude tento lid pohrdat? Jak dlouho mi bude odmítat věřit i přes...
Numeri 14:13..."Egypťané, z jejichž středu jsi vyvedl tento lid svou silou, se to doslechnou a povědí to...
Numeri 14:14... Ti slyšeli, že ty, Hospodine, jsi uprostřed tohoto lidu; že ty, Hospodine, jsi spatřován tváří v tvář,...
Numeri 14:15...sloupu ve dne a v ohnivém sloupu v noci. Když tento lid do posledního vybiješ, národy, které o tobě...
Numeri 14:19...' Prosím, pro své veliké milosrdenství odpusť tomuto lidu jeho nepravost, tak jak jsi jim odpouštěl od...
Numeri 14:35... To říkám , Hospodin. Takto naložím s celým tímto zlým srocením, které se proti mně srotilo: zde na...
Numeri 21:2... Izrael tehdy složil slib Hospodinu: "Vydáš-li tento lid do našich rukou, zničíme jejich města jako...
Numeri 31:29... a to jak z lidí, tak ze skotu, oslů i bravuTento podíl z jejich poloviny odevzdej knězi Eleazarovi...
Numeri 31:41...000 osob; z nich bylo Hospodinu odvedeno 32Tento příspěvek Hospodinu předal Mojžíš knězi Eleazarovi,...
Numeri 32:15...Izraeli! Jestliže se od něj odvrátíte, nechá tento lid na poušti ještě déle, a tak je všechny přivedete...
Numeri 32:22... budete se moci vrátit a budete zproštěni tohoto závazku k Hospodinu a k Izraeli. Tehdy se před...
Deuteronomium 1:5...Mojžíš v moábské zemi v Zajordání vysvětlovat tento Zákon. Řekl: Hospodin, náš Bůh, k nám promluvil na...
Deuteronomium 1:35...se a přísahal: "Žádný z těchto lidí - nikdotohoto zlého pokolení - nespatří tu krásnou zem, o níž jsem...
Deuteronomium 3:14...s celým Bášanem se říkávalo Země Refajců. Celého tohoto kraje po gešurské a maachatské pomezí se zmocnil...
Deuteronomium 3:27... na jih a na východ. Podívej se dobře, neboť tento Jordán nepřejdeš. Pověř však Jozuu, posilni a povzbuď...
Deuteronomium 3:28...Jozuu, posilni a povzbuď ho, neboť on tam v čele tohoto lidu přejde. On jim za dědictví zem, kterou...
Deuteronomium 4:8...pravidla a zákony tak spravedlivé, jako je celý tento Zákon, který vám dnes předkládám? Střez se však a...
Deuteronomium 5:28...slova a řekl mi: "Slyšel jsem slova, která ti tento lid řekl. Dobře to všechno pověděli. Kéž by jen měli...
Deuteronomium 9:13...si modlu!" Hospodin mi tehdy řekl: "Pozoruji tento lid - ó, jak je tvrdošíjný! Nech , je vyhladím a...
Deuteronomium 9:27...Abrahama, Izáka a Jákoba! Nehleď na zatvrzelost tohoto lidu, na jejich zkaženost a hřích. Jinak v zemi,...
Deuteronomium 16:2...vyvolí za příbytek pro své jméno, přines pro tento hod Hospodinu, svému Bohu, oběť z bravu či skotu....
Deuteronomium 17:18... si nechá od levitských kněží pořídit opis tohoto Zákona. Tu knihu stále u sebe a čte ji po...
Deuteronomium 17:19... svého Boha, a pečlivě dodržovat všechna slova tohoto Zákona a tato pravidla, aby se jeho srdce...
Deuteronomium 17:20...nad jeho bratry a aby se neuchýlil od tohoto přikázání napravo ani nalevo. Pak bude moci dlouho...
Deuteronomium 21:20...jeho města za městskými stařešiny. Těm řeknou: "Tento náš syn je svéhlavý a vzpurný. Neposlouchá nás, jen...
Deuteronomium 22:16...stařešinům řekne: "Dal jsem svou dceru za ženu tomuto muži. On si ji ale zprotivil a teď ji očerňuje. Prý:...
Deuteronomium 24:3...list, ho do ruky a pošle ji z domu. Anebo tento její druhý manžel zemře. Její původní manžel, který...
Deuteronomium 27:3...překročíš Jordán, napiš na všechna slova tohoto Zákona. Pak budeš moci vejít do země, kterou ti dává...
Deuteronomium 27:8...Bohem. Na ty kameny pak napíšeš všechna slova tohoto Zákona, a to důkladně a zřetelně. Mojžíš s...
Deuteronomium 27:26..."Zlořečený, kdo by neplnil a nedodržoval slova tohoto Zákona!" A všechen lid odpoví: "Amen!" Budeš-li...
Deuteronomium 28:58...sní! Nebudeš-li pečlivě dodržovat všechna slova tohoto Zákona, zapsaná v této knize, nebudeš-li mít úctu k...
Deuteronomium 28:61...a všechny rány, které nejsou zapsány v knize tohoto Zákona, dokud nebudeš vyhlazen. Protože jsi...
Deuteronomium 29:28...našim synům - totiž abychom plnili všechna slova tohoto Zákona. Všechny tyto věci, požehnání i prokletí,...
Deuteronomium 31:2...a vcházet před vámi. Navíc mi Hospodin řekl: ‚Tento Jordán nepřejdeš.' Sám Hospodin, váš Bůh, půjde před...
Deuteronomium 31:7...řekl: "Buď silný a statečný, neboť ty vejdeštímto lidem do země, o níž Hospodin přísahal našim otcům,...
Deuteronomium 31:9... neboj se a nestrachuj." Když Mojžíš sepsal tento Zákon, předal jej levitským kněžím, kteří nosili...
Deuteronomium 31:11...on vyvolí. Tehdy budeš celému Izraeli předčítat tento Zákon, tak aby jej slyšeli. Shromážděte lid - muže,...
Deuteronomium 31:12... vašeho Boha, a pečlivě dodržovali všechna slova tohoto Zákona. Tak to uslyší i jejich synové, kteří toto...
Deuteronomium 31:16...řekl: "Hle, brzy ulehneš ke svým otcůmTento lid pak vstane a půjde smilnit s cizími bohy, mezi...
Deuteronomium 31:24... a budu s tebou." Když Mojžíš sepsal slova tohoto Zákona od začátku do konce, přikázal levitům...
Deuteronomium 32:46...svým synům, aby pečlivě dodržovali všechna slova tohoto Zákona. To slovo pro vás vůbec není plané - vždyť je...
Jozue 1:2... zemřel. Ty ale teď vstaň a spolu se vším tímto lidem zde přejdi Jordán do země, kterou dávám synům...
Jozue 1:6...neopustím . Buď silný a statečný, neboť ty dáš tomuto lidu za dědictví zem, o níž jsem přísahal jejich...
Jozue 1:8... a bude se ti dařit, kamkoli půjdeš. Kniha tohoto Zákona se nevzdálí od tvých úst, ale přemítej o...
Jozue 5:4...předkožek. Důvod, proč je Jozue obřezal, je tento: Všechen lid mužského pohlaví, který vyšel z Egypta,...
Jozue 7:7...Hospodine!" řekl Jozue, "Proč jsi vůbec převáděl tento lid přes Jordán? Abys nás vydal do rukou Emorejců?...
Jozue 20:6... aniž ho kdy předtím měl v nenávisti. Budetomto městě bydlet, dokud se nepostaví před obec k soudu, a...
Jozue 22:25...Gádovi? Hospodin mezi nás a vás položil hranicitento Jordán. Vy nemáte s Hospodinem co do činění!' A tak...
Jozue 24:27...ho tam pod dubem při Hospodinově svatyni. "Hletento kámen nám bude svědkem," řekl Jozue všemu lidu,...
Soudců 2:20...proto vzplanul proti Izrael hněvem a řekl: "Tento národ porušil mou smlouvu, kterou jsem vydal jejich...
Soudců 9:29...sloužili Abimelechovi? Kdybych tak velel tomuto lidu, hned bych se Abimelecha zbavil! Řekl bych mu:...
Soudců 17:5...z něj odlil modlu. Tu pak měl Míkajáš v doměTento muž, Míka, měl doma svatyni. Vyrobil také efod a...
Růt 4:7...(Za starodávna byl v Izraeli při výkupu a směně tento obyčej: Ke stvrzení každého jednání si člověk zul...
1. Samuel 1:3... Penina měla děti, ale Hana byla bezdětnáTento muž chodil každoročně ze svého města do Šíla, aby se...
1. Samuel 1:11...modlila k Hospodinu a s velikým pláčem složila tento slib: "Hospodine zástupů, kéž bys laskavě shlédl na...
1. Samuel 4:18...zlomil si vaz a zemřel. Byl totiž starý a těžkýTento muž soudil Izrael čtyřicet let. Jeho snacha,...
1. Samuel 6:6...jako to udělali Egypťané a farao? Když se s nimi tento bůh vypořádal, nakonec je stejně propustili a oni šli...
1. Samuel 11:13...ty muže, je zabijeme!" Saul ale prohlásil: "V tento den nebude nikdo zabit; Hospodin dnes přece Izraeli...
1. Samuel 12:8... Ti vaše otce vyvedli z Egypta a usadili je na tomto místě. Oni však na Hospodina, svého Boha, zapomněli....
1. Samuel 25:3...a 1 000 koz. Právě v Karmelu stříhal své ovceTento muž se jmenoval Nábal a jeho žena se jmenovala...
1. Samuel 25:27...mému pánu chtějí ublížit, dopadnou jako Nábal! A tento dárek, který tvá služebnice přinesla svému pánu, ...
2. Samuel 1:17...pak nad Saulem a jeho synem Jonatanem zpíval tento žalozpěv a přikázal, aby se synové Judy učili tuto...
2. Samuel 2:18...také tři synové Ceruji: Joáb, Abišaj a AsaelTento Asael uměl běhat jako divoká gazela. Pustil se za...
2. Samuel 3:33...lid plakal. Král tehdy nad Abnerem zpíval tento žalozpěv: "Měl Abner zemřít jako ničema? Tvé ruce...
2. Samuel 7:17...nepohne." Přesně těmito slovy, přesně podle tohoto vidění promluvil Nátan k Davidovi. Král David pak...
2. Samuel 12:14...tebe tvůj hřích sňal. Nezemřeš. Protože jsi ale tímto činem znevážil Hospodina, musí zemřít tvůj novorozený...
2. Samuel 13:3... Amnon měl jednoho přítele jménem JonadabTento Jonadab, syn Davidova bratra Šimey, byl velmi chytrý...
2. Samuel 15:8...totiž bydlel v aramejském Gešuru, složil jsem tento slib: ‚Jestli Hospodin přivede zpět do Jeruzaléma,...
2. Samuel 16:11...i můj vlastní syn mi usiluje o život, natožpak tento Benjamínec. Nechte ho, zlořečí, jestli mu to...
2. Samuel 16:18...mu Chušaj. "Koho vyvolil Hospodin a celý tento izraelský lid, s tím jsem a s tím zůstanu. A komu...
2. Samuel 22:33...Hospodina? Kdo by byl skalou, ne-li náš BůhTento Bůh vyzbrojuje silou, otvírá dokonale cestu mou,...
1. Královská 3:9...dobro od zla. Kdo by jinak mohl soudit tento tvůj nesmírný lid?" Hospodinu se líbilo, že Šalomoun...
1. Královská 5:21... který dal Davidovi moudrého syna, aby vládl tomuto velikému lidu." Potom poslal Šalomounovi tuto...
1. Královská 6:20...pro umístění Truhly Hospodinovy smlouvyTento 20 loktů dlouhý, 20 loktů široký a 20 loktů vysoký...
1. Královská 8:27...ani nebesa nebes nemohou obsáhnout - čím méně tento chrám, který jsem postavil! Shlédni však na modlitbu...
1. Královská 8:29...předkládá. Kéž jsou tvé oči dnem i nocí upřenytomuto chrámu, k místu, o němž jsi řekl: ‚Tam bude jméno...
1. Královská 8:30...lidu Izraele, kdykoli se budou modlit směremtomuto místu. Vyslýchej na nebesích, kde přebýváš,...
1. Královská 8:31...pak přišel a složil přísahu před tvým oltářemtomto chrámu, vyslýchej na nebesích. Zasáhni a rozsuď své...
1. Královská 8:33... chválili tvé jméno, modlili se a prosili tomto chrámu, vyslýchej na nebesích. Odpusť hřích svého...
1. Královská 8:35...a nebyl déšť, kdyby se pak ale modlili směremtomuto místu, chválili tvé jméno a po svém potrestání by se...
1. Královská 8:38...připustil, že jde o ránu, a vzepjal by rucetomuto chrámu, pak každou modlitbu, každou prosbu, kterou...
1. Královská 8:42...paži), kdyby přišel a modlil se směremtomuto chrámu, vyslýchej na nebesích, kde přebýváš. Učiň...
1. Královská 8:43...Izrael a aby věděly, že tvé jméno je vzýváno nad tímto chrámem, který jsem postavil. Kdyby tvůj lid vytáhl...
1. Královská 9:3...prosbu, kterou jsi mi předložil. Posvětil jsem tento chrám, který jsi vystavěl, aby tam navěky zůstávalo...
1. Královská 9:8...bude mezi národy za pořekadlo a posměšek. A tento chrám, kdysi tak vznešený? Každý, kdo půjde kolem,...
1. Královská 11:27...Cerua. Důvod, proč se vzbouřil proti králi, byl tento: Šalomoun stavěl terasu Milo a uzavřel mezeru v...
1. Královská 13:3..."Toto bude znamení, že promluvil Hospodin. Hletento oltář se roztrhne a popel na něm se rozsype!" Jakmile...
1. Královská 13:8...polovinu svého domu, nešel bych s tebou. Nic na tomto místě nesním, ani vody se nenapiju. Hospodin mi dal...
1. Královská 14:2...Achiáš, který mi předpověděl, že budu králem tohoto lidu. Vezmi s sebou deset chlebů, koláče a džbán...
1. Královská 18:37...příkaz. Odpověz mi, Hospodine, odpověz mi.  tento lid pozná, že ty, Hospodine, jsi Bůh, a že jejich...
1. Královská 22:27...a princi Joašovi. Řeknete: ‚Tak praví králTohoto muže vsaďte do vězení a odměřujte mu chleba a vodu,...
2. Královská 2:19...muži Elíšovi řekli: "Pohleď, prosím, pane. V tomto městě se dobře bydlí, jak sám vidíš, ale voda je...
2. Královská 3:16... "Tak praví Hospodin," řekl. "Prohlubnětomto vyschlém říčním korytu budou plné vody! Ano, tak...
2. Královská 5:1...skrze něj Hospodin Aramejcům daroval vítězstvíTento udatný válečník ale onemocněl malomocenstvím. Při...
2. Královská 5:6...šatů. Izraelskému králi doručil list tohoto znění: "Posílám ti tento list po svém služebníku...
2. Královská 6:9...izraelskému králi: "Dej pozor, neprocházíš tímto místem; skrývají se tam Aramejci." Izraelský král pak...
2. Královská 9:26...jsem tu včera viděl prolévat, mi zaplatíš zde na tomto poli, praví Hospodin.' Takže ho vezmi a pohoď na tom...
2. Královská 10:2...opevněné město a zbraně. Nuže, jakmile dostanete tento list, vyberte ze synů svého pána toho nejlepšího a...
2. Královská 15:5...obětoval a pálil kadidlo na výšinách. Hospodin tohoto krále ranil malomocenstvím, takže do dne své...
2. Královská 16:15... Potom král Achaz přikázal knězi Uriášovi: "Na tomto velkém novém oltáři obětuj ranní zápaly, večerní...
2. Královská 18:22...Judovi a Jeruzalému pak nařídil: ‚Před tímto oltářem v Jeruzalémě se budete klanět!' Pojď se teď...
2. Královská 19:32...praví Hospodin o asyrském králi: Nevstoupí do tohoto města, nevystřelí sem ani šíp, násep proti němu...
2. Královská 19:33...štít. Odejde, kudy přivedla ho cesta, do tohoto města nevstoupí, praví Hospodin. To město budu hájit...
2. Královská 21:7...Davidovi a jeho synu Šalomounovi řekl: "V tomto domě, v Jeruzalémě, který jsem vyvolil ze všech kmenů...
2. Královská 22:17... veškerým dílem svých rukou, vzplanul proti tomuto místu můj neutuchající hněv!' Odpovězte judskému...
2. Královská 22:19... která jsi slyšel: Když jsi uslyšel, jak jsemtomto místu a jeho obyvatelích prohlásil, že na přijde...
2. Královská 23:15... syn Nebatův, když svedl Izrael k hříchu - i tento oltář Jošiáš rozbořil, tu výšinu spálil a rozdrtil na...
2. Královská 23:23...roku krále Jošiáše se ale v Jeruzalémě slavil tento Hospodinův Hod beránka. Jošiáš vymýtil věštce a...
1. Letopisů 6:39...územích: Synům Áronovým z rodu Kehatovců připadl tento los: V judské zemi dostali Hebron a přilehlé pastviny...
1. Letopisů 17:15...nepohne.'" Přesně těmito slovy, přesně podle tohoto vidění promluvil Nátan k Davidovi. Král David pak...
1. Letopisů 26:26... Ješajáše, Jorama, Zichriho a ŠelomitaTento Šelomit se svými bratry zodpovídal za všechny...
1. Letopisů 28:19...zastiňujícími Truhlu Hospodinovy smlouvy. "Celý tento soupis mám od Hospodina, který mi objasnil každou...
2. Letopisů 1:10... abych dovedl vycházet i přicházet v čele tohoto lidu. Vždyť kdo by dokázal spravovat tento tvůj...
2. Letopisů 6:18...ani nebesa nebes nemohou obsáhnout - čím méně tento chrám, který jsem postavil! Shlédni však na modlitbu...
2. Letopisů 6:20...předkládá. Kéž jsou tvé oči dnem i nocí upřenytomuto chrámu, k místu, o němž jsi řekl, že tam spočine tvé...
2. Letopisů 6:21...lidu Izraele, kdykoli se budou modlit směremtomuto místu. Vyslýchej z nebe, kde přebýváš, vyslýchej a...
2. Letopisů 6:22...pak přišel a složil přísahu před tvým oltářemtomto chrámu, vyslýchej z nebe. Zasáhni a rozsuď své...
2. Letopisů 6:24... chválili tvé jméno, modlili se a prosili tomto chrámu, vyslýchej z nebe. Odpusť hřích svého lidu...
2. Letopisů 6:26...a nebyl déšť, kdyby se pak ale modlili směremtomuto místu, chválili tvé jméno a po svém potrestání se...
2. Letopisů 6:29... že jde o bolestnou ránu, a vzepjal by rucetomuto chrámu, vyslýchej z nebe, kde přebýváš. Odpusť a...
2. Letopisů 6:32...paži - kdyby přišli a modlili se směremtomuto chrámu, i tehdy vyslýchej z nebe, kde přebýváš. Učiň...
2. Letopisů 6:33...Izrael a aby věděly, že tvé jméno je vzýváno nad tímto chrámem, který jsem postavil. Kdyby tvůj lid vytáhl...
2. Letopisů 6:34...bys je poslal, a modlili by se k tobě směremtomuto městu, jež jsi vyvolil, a ke chrámu, který jsem...
2. Letopisů 6:40...tvé oči upřeny a tvé uši nakloněny k modlitbě na tomto místě. Již povstaň, Hospodine Bože, ke svému...
2. Letopisů 7:15...budou otevřené a uši nakloněné k modlitbětohoto místa. Nyní jsem tento dům vyvolil a posvětil, aby v...
2. Letopisů 7:16...nakloněné k modlitbě z tohoto místa. Nyní jsem tento dům vyvolil a posvětil, aby v něm jméno zůstalo...
2. Letopisů 7:20...vás vyrvu ze své země, kterou jsem vám dal, a z tohoto chrámu, který jsem posvětil pro své jméno. Vyženu...
2. Letopisů 7:21...bude mezi národy za pořekadlo a posměšek. A tento chrám, kdysi tak vznešený? Každý, kdo půjde kolem,...
2. Letopisů 18:26...synu Joašovi. Řeknete: ‚Takto praví králTohoto muže vsaďte do vězení a odměřujte mu chleba a vodu,...
2. Letopisů 20:9... meč, soud, mor či hlad, postavíme se před tento chrám a před tebe samého - vždyť v tomto domě přebývá...
2. Letopisů 24:18...otců, a začali sloužit Ašeřiným kůlům a modlámTímto proviněním si Juda i Jeruzalém zasloužil Boží hněv....
2. Letopisů 30:6...do celého Izraele a Judska vyrazili poslovétímto dopisem od krále a jeho hodnostářů: "Synové Izraele,...
2. Letopisů 33:7...Davidovi a jeho synu Šalomounovi řekl: "V tomto domě, v Jeruzalémě, dám navždy spočinout svému jménu....
2. Letopisů 34:27...jsi slyšel: Když jsi uslyšel ta slova proti tomuto místu a jeho obyvatelům, nezatvrdil jsi své srdce,...
2. Letopisů 35:19...a se všemi přítomnými z Judy i z IzraeleTento Hod beránka se slavil v osmnáctém roce Jošiášova...
Ezdráš 3:12... když na vlastní oči viděli položení základů tohoto chrámu. Mnozí jiní ale křičeli radostí, takže zvuk...
Ezdráš 5:13...Kýros pak v prvním roce své vlády nařídil, aby tento Boží dům byl znovu postaven. Zlaté a stříbrné náčiní...
Ezdráš 6:2...médské provincie, se nalezl svitek obsahující tento záznam: Král Kýros v prvním roce své vlády vydal...
Ezdráš 6:8...nechť budují Boží dům na původním místěTímto nařizuji, abyste židovským stařešinům byli při stavbě...
Ezdráš 6:11...a jeho synů. Dále nařizuji, aby každému, kdo tento výnos poruší, byl z domu vytržen trám, na němž bude...
Ezdráš 7:6... syna Eleazarova, syna prvního velekněze ÁronaTento Ezdráš přišel z Babylonu. Byl to učenec znalý Zákona...
Ezdráš 7:13... znalci zákona Boha nebes, dokonalý pokojTímto nařizuji, že každý, kdo v říši patří k izraelskému...
Nehemiáš 5:13...a chválili Hospodina. Lid se pak zachoval podle tohoto slova. Celých těch dvanáct let ode dne, kdy jsem byl...
Nehemiáš 5:19... Bože můj, v dobrém. Pamatuj na vše, co jsem pro tento lid vykonal. Když se Sanbalat, Tobiáš, Arab Gešem a...
Nehemiáš 8:2...zákona, který Hospodin přikázal IzraeliTohoto prvního dne sedmého měsíce tedy kněz Ezdráš přinesl...
Ester 3:14...adar. Co kdo po nich ukořistí, si necháTento edikt budiž zařazen mezi zákony v každé jednotlivé...
Ester 8:13...třináctého dne dvanáctého měsíce zvaného adarTento edikt budiž zařazen mezi zákony v každé jednotlivé...
Ester 9:22...dny si Židé zjednali klid od svých nepřátel; v tomto měsíci se jejich žal proměnil v radost a smutek ve...
Ester 9:27...zažili a co se jim vyprávělo, Židé ustanovili tento nepomíjivý svátek pro sebe, pro své potomky a pro...
Žalmy 1:2...nesedí. Zákon Hospodinův je jeho radostí - o tomto Zákoně dnem i nocí přemýšlí. Bude jako strom na břehu...
Žalmy 12:8...tříbené. Ty sám, Hospodine, jsi naše stráž, před tímto pokolením nás navždy chraň! Ničemy se to hemží ze...
Žalmy 18:33...Hospodina? Kdo by byl skalou, ne-li náš BůhTento Bůh vyzbrojuje silou, on činí dokonalou cestu mou....
Žalmy 48:15...tom vyprávět mohli pokolení, jež přijde za vámiTento Bůh je náš Bůh na věky věků, on bude naším vůdcem,...
Žalmy 55:19...úpím a sténám - vyslyš ! Bůh vykoupítohoto boje, pokoj duši dopřeje, i když jich tolik je...
Žalmy 68:21...nese, požehnán buď Bůh, náš Spasitel! séla Vždyť tento Bůh je Bohem naší spásy, Panovník Hospodin vyvádí ze...
Žalmy 71:18... Neopouštěj , Bože, když stárnu a šedivímtomuto pokolení než tvou sílu vyjevím, o tvé moci než...
Žalmy 73:15... ráno čeká další trest. Kdybych však mluvil tímto způsobem, k tvým dětem bych se choval nevěrně! Chtěl...
Žalmy 107:43...zavřít všichni zlosyni! Kdo je moudrý, se tohoto drží, o Hospodinově lásce přemýšlí! Zpívaný žalm...
Žalmy 119:56...nocích, tvůj Zákon, Hospodine, toužím naplnitTento úkol mi náleží - abych se řídil tvými pravidly! Ty,...
Kazatel 2:17...moudrého, tak hlupáka čeká smrt. Proto omrzel tento život; nelíbí se mi vůbec nic pod sluncem. Všechno je...
Kazatel 3:18...čas na každý skutek i úmysl. Pomyslel jsem siTímto způsobem Bůh lidi zkouší, aby se ukázalo, že jsou...
Kazatel 9:1...jsem o tom všem v srdci uvažoval, dospěl jsemtomuto: Spravedlivé a moudré i s jejich skutky ve svých...
Kazatel 9:13...chvíle neštěstí. Viděl jsem pod sluncem také tento příklad moudrosti a připadá mi významný: Bylo jedno...
Kazatel 11:9... co vidíš svýma očima. Buď si však vědom, žetímto vším před Božím soudem budeš stát. Zármutek si k...
Izaiáš 6:7...z oltáře. Dotkl se mých úst a řekl: "Hletento uhlík se dotkl tvých rtů; tvá vina byla odstraněna a...
Izaiáš 6:9...!" odpověděl jsem. Tehdy řekl: "Jdi a vyřiď tomuto lidu: ‚Slyšte a poslouchejte, ale nerozumějte,...
Izaiáš 6:10... hleďte a dívejte se, ale nevězte!' Zatvrď srdce tohoto lidu, zacpi jim uši a zavři oči, aby očima neuviděli...
Izaiáš 8:11...rukou a varoval , abych se nevydával cestou tohoto lidu: "Neříkejte zrada všemu, co tento lid nazývá...
Izaiáš 8:12...cestou tohoto lidu: "Neříkejte zrada všemu, co tento lid nazývá zradou. Čeho se oni bojí, toho se nebojte...
Izaiáš 9:2...v zemi stínu smrti, světlo zazáří. Rozmnožil jsi tento národ, jeho radost jsi rozhojnil, a tak se radují...
Izaiáš 9:15... ocas je prorok, jenž učí lži.) Neboť vůdci tohoto lidu jsou svůdci, a kdo šli za nimi, se dali oklamat...
Izaiáš 9:18... Hněvem Hospodina zástupů proto zčerná zemtento lid bude plameny pohlcen. Nikdo nemá slitování ani...
Izaiáš 14:4...poroby, ve které jsi musel otročit, si zazpíváš tento posměšek o babylonském králi: Jaký konec potkal...
Izaiáš 14:28...odvrátí? V roce, kdy zemřel král Achaz, zazněl tento ortel: Neradujte se, vy všichni Filištíni, že je...
Izaiáš 20:6...zděšení a zoufalí. V ten den řeknou obyvatelé tohoto pobřeží: ‚Pohleďte, jak dopadli ti, na něž jsme...
Izaiáš 28:11... koktavou řečí a cizím jazykem bude Bůh mluvittímto národem. Kdysi jim řekl: "Toto je odpočinek, nechte...
Izaiáš 29:13...čti," odpoví: "Neumím číst." Proto Pán pravíTento lid se ke mně přibližuje ústy a ctí mne svými rty,...
Izaiáš 29:14...to nic víc než naučené lidské příkazy. Proto tento lid znovu udivím, vykonám s nimi divy divoucí;...
Izaiáš 30:13...lsti, na které jste se spolehli, proto vám bude tento hřích jako trhlina zející ve vysoké zdi, která se...
Izaiáš 32:13...a bodlákem! Plačte nad všemi domy veselí, nad tímto městem hýření! Palác zůstane opuštěn, hluk města...
Izaiáš 36:7...Judovi a Jeruzalému pak nařídil: ‚Před tímto oltářem se budete klanět!' Pojď se teď vsadit s mým...
Izaiáš 37:33...praví Hospodin o asyrském králi: Nevstoupí do tohoto města, nevystřelí sem ani šíp, násep proti němu...
Izaiáš 37:34...štít. Odejde, kudy přivedla ho cesta, do tohoto města nevstoupí, praví Hospodin. To město budu hájit...
Jeremiáš 4:10...Hospodine, Pane můj!" zvolal jsem. "Jak jsi mohl tento lid a Jeruzalém tak podvést? Prý: ‚Budete žít v...
Jeremiáš 4:11...a přitom nám na hrdlo sahá meč!" V ten čas bude tomuto lidu i Jeruzalému řečeno: "Od holých vrchů na poušti...
Jeremiáš 5:14...do úst slova jako oheň, jenž spálí jako dříví tento lid. Hle, dome Izraele, přivedu na vás národ zdaleka,...
Jeremiáš 5:23...ale nic nezmůže, vlny burácejí, ale nevylijí seTento lid však srdce odbojné a zpupné; odvrátili se a...
Jeremiáš 6:19... co se jim stane. Slyš, země: Hle, přivádím na tento lid neštěstí, ovoce toho, jak smýšleli, neboť ...
Jeremiáš 6:21...nelíbí!" Nuže, tak praví Hospodin: "Hle, kladu tomuto lidu překážky, o které klopýtnou rodiče i děti,...
Jeremiáš 7:6... sirotky a vdovy, pokud přestanete na tomto místě prolévat nevinnou krev a nebudete k vlastní...
Jeremiáš 7:10...bohy a pak si přijít stoupnout přede tomto domě, který se nazývá mým jménem, a prohlásit: ‚Jsme...
Jeremiáš 7:11...páchat všechny ty ohavnosti? To se podle vás tento dům, který se nazývá mým jménem, stal doupětem...
Jeremiáš 7:14... Volal jsem vás, ale vy jste neodpovídali. S tímto domem, který se nazývá mým jménem a na který se...
Jeremiáš 7:16...bratry, celé pokolení Efraim!" "Nemodli se za tento lid. Nevysílej za prosby a modlitby. Nenaléhej na...
Jeremiáš 7:33...pohřbívat, nebude ani kam. Na mrtvolách tohoto lidu se budou pást ptáci i divá zvěř a nebude, kdo...
Jeremiáš 8:5...Když se odvrátí, nevrátí se zpět? Proč tedy tento lid zůstává odvrácený? Proč se Jeruzalém stále...
Jeremiáš 9:14...zástupů, Bůh Izraele, praví: Hle, nakrmím tento lid pelyňkem a k pití jim dám jed. Rozptýlím je mezi...
Jeremiáš 11:14... oltářů k pálení kadidla Baalovi. Nemodli se za tento lid. Nevysílej za prosby a modlitby. ke mně...
Jeremiáš 13:10...zkazím pýchu Judy a nesmírnou pýchu JeruzalémaTento zlý lid, který odmítá poslouchat slova, který se...
Jeremiáš 14:10...patříme! Neopouštěj nás! Toto praví Hospodintomto lidu: "Tak rádi se toulají, nohy si vůbec nešetří!...
Jeremiáš 14:11...jejich hřích." Hospodin mi řekl: "Nemodli se za tento lid, za jeho blahobyt. Ani když se budou postit,...
Jeremiáš 14:13...‚Nezakusíte meč, hlad na vás nepřijde! Na tomto místě vás jistě obdařím pravým pokojem.'" "Ti proroci...
Jeremiáš 15:1...Mojžíš a Samuel, nenechal bych se naklonittomuto lidu. Odežeň je ode . jdou! se zeptají:...
Jeremiáš 15:20... ty se neobracej k nim. Postavil jsem proti tomuto lidu jako pevnou bronzovou hradbu. Budou proti tobě...
Jeremiáš 16:2...slovo Hospodinovo: "Neber si ženu a neměj na tomto místě syny ani dcery. Neboť toto praví Hospodin o...
Jeremiáš 16:5... nechoď truchlit a neoplakávej je, neboť od tohoto lidu odejmu svůj pokoj, svou lásku i soucit, praví...
Jeremiáš 16:9...Hle, před vašima očima a za vašich dnů na tomto místě nechám utichnout hlas radosti a veselí, hlas...
Jeremiáš 16:10...radosti a veselí, hlas ženicha a nevěsty.  tomuto lidu vyřídíš všechna tato slova, namítnou ti: ‚Proč...
Jeremiáš 17:24...Hospodin, a přestanete v sobotu přinášet do bran tohoto města náklady, pokud budete světit sobotní den a...
Jeremiáš 17:25...v něm dělat žádnou práci, pak budou branami tohoto města se svými velmoži vcházet králové vládnoucí na...
Jeremiáš 18:6...Hospodinovo: "Nemohu snad s vámi naložit jako tento hrnčíř, dome Izraele? praví Hospodin. Hle, jste v ...
Jeremiáš 19:6...hle, přicházejí dny, praví Hospodin, kdy se tomuto místu nebude říkat Tofet ani údolí Ben-hinom, ale...
Jeremiáš 19:7...ani údolí Ben-hinom, ale Údolí vraždění. Na tomto místě zmařím záměry Judských a Jeruzalémských. Nechám...
Jeremiáš 19:11...hliněná nádoba a se nedá opravit, tak rozbiji tento lid i toto město. A v Tofetu se bude pohřbívat,...
Jeremiáš 19:12... k pohřbívání nezbude místo. Tak naložímtímto místem, praví Hospodin, i s těmi, kdo tu žijí....
Jeremiáš 20:5...do Babylonu a pobije mečem. Všechno bohatství tohoto města vydám do rukou jejich nepřátel - všechen jeho...
Jeremiáš 21:4... kteří na vás útočí, shromáždím uprostřed tohoto města. sám budu bojovat proti vám vztaženou rukou...
Jeremiáš 21:6...a rozlícení a v hrozném zuření. Ty, kdo žijítomto městě, jak lidi, tak dobytek, raním těžkým morem,...
Jeremiáš 21:7...Cidkiáše, jeho dvořany i lid (totiž ty, kdotomto městě přežijí mor, meč a hlad) do rukou babylonského...
Jeremiáš 21:8...meče, bez milosti, bez lítosti, bez slitováníTomuto lidu vyřiď: Tak praví Hospodin - Hle, předkládám vám...
Jeremiáš 21:9...vám cestu života a cestu smrti. Kdo zůstanetomto městě, zahyne mečem, hladem nebo morem. Kdo ale vyjde...
Jeremiáš 21:10... ten přežije a zachrání si život. Rozhodl jsemtomto městě - avšak ne v dobrém, ale ve zlém, praví...
Jeremiáš 22:3...Nechovejte se násilně! Neprolévejte na tomto místě nevinnou krev! Pokud se opravdu zařídíte podle...
Jeremiáš 22:4...zařídíte podle těchto slov, budou branami tohoto paláce vcházet králové vládnoucí na Davidově trůnu....
Jeremiáš 22:5...přísahám při sobě samém, praví Hospodin, žetohoto paláce zbudou jen trosky." Toto praví Hospodin o...
Jeremiáš 22:8... budou lidé z mnoha národů procházet kolem tohoto města, budou se jeden druhého ptát: ‚Proč to...
Jeremiáš 23:32...je neposlal a nic jsem jim nesvěřil. Nemohou tomuto lidu nijak pomoci, praví Hospodin." "Když se ...
Jeremiáš 26:6...posílám (a vy jste je neposlouchali!), paktímto chrámem naložím jako se svatyní v Šílu a z tohoto...
Jeremiáš 26:9...se opovažuješ prorokovat Hospodinovým jménem, že tento chrám dopadne jako Šílo a že z tohoto města zbude...
Jeremiáš 26:11..."Ten muž zaslouží smrt! Prorokoval přece proti tomuto městu - slyšeli jste to na vlastní uši!" Jeremiáš na...
Jeremiáš 26:12...lidu řekl: "Hospodin poslal prorokovattomto chrámu a městě všechno to, co jste slyšeli. Proto teď...
Jeremiáš 26:20...syn Šemajášův, z Kiriat-jearim. Prorokoval proti tomuto městu a proti této zemi přesně tak jako Jeremiáš....
Jeremiáš 27:16...i s těmi svými proroky." Ke kněžím a celému tomuto lidu jsem promluvil: "Tak praví Hospodin:...
Jeremiáš 27:19... o stojanech a ostatních cennostech, kterétomto městě ještě zůstaly (babylonský král Nabukadnezar je...
Jeremiáš 28:15... Chananiáši! Hospodin neposlal, ale ty jsi tento lid sváděl falešnou nadějí. Nuže, tak praví Hospodin:...
Jeremiáš 29:16...Davidově trůnu a o veškerém lidu, který zůstaltomto městě, o vašich bratrech, kteří s vámi nešli do...
Jeremiáš 29:32...bludy, nebude mít nikoho, kdo by z jeho rodinytomto lidu přežil a viděl, co dobrého učiním pro svůj lid,...
Jeremiáš 32:42...duší. Ano, tak praví Hospodin: Jako jsem na tento lid uvedl všechno to veliké neštěstí, tak na uvedu...
Jeremiáš 33:4... Toto praví Hospodin, Bůh Izraele, o domechtomto městě a o judských královských palácích, jež byly na...
Jeremiáš 33:5...všemu zlu, které páchali, skryji svou tvář před tímto městem. Hle - potom však ovážu jejich rány, uzdravím...
Jeremiáš 33:10...lidu způsobím. Tak praví Hospodin: Říkáte, žetohoto místa zbyla pustina bez lidí i dobytka. Nuže, v...
Jeremiáš 33:12... praví Hospodin. Tak praví Hospodin zástupů: Na tomto zpustlém místě bez lidí a dobytka budou znovu ve...
Jeremiáš 33:24...dostal slovo Hospodinovo: "Všiml sis, jak tento lid mluví? Že prýHospodin zavrhl oba své vyvolené...
Jeremiáš 34:22... vydám rozkazy, praví Hospodin, a přivedu jetomuto městu zpět. Zaútočí na , dobudou je a spálí je....
Jeremiáš 35:16... dodržují, co jim jejich otec přikázal. ale tento lid neposlouchá. A proto tak praví Hospodin, Bůh...
Jeremiáš 36:7...se odvrátí od své zlé cesty. Vždyť Hospodin tomuto lidu hrozí velikým a zuřivým hněvem!" Baruch, syn...
Jeremiáš 37:18..."Čím jsem se proti tobě, tvým dvořanům anebo tomuto lidu provinil, že jste dali do vězení? A kde jsou...
Jeremiáš 38:2...všemu lidu: "Tak praví Hospodin - Kdo zůstanetomto městě, zahyne mečem, hladem nebo morem. Kdo ale vyjde...
Jeremiáš 38:4...zbyli, i všemu lidu. Ten muž nehledá prospěch tohoto lidu, ale jeho zkázu!" "Hle, je ve vašich rukou,"...
Jeremiáš 39:16... Bůh Izraele: Hle, teď naplním svá slovatomto městě, avšak ne v dobrém, ale ve zlém. V ten den se...
Jeremiáš 42:2...Modli se za nás k Hospodinu, svému Bohu, za celý tento pozůstatek lidu. Sám vidíš, jaká hrstka nás z našeho...
Jeremiáš 44:29... A toto vám bude znamením, praví Hospodin: Na tomto místě s vámi zúčtuji. Tak poznáte, že slova proti...
Jeremiáš 51:62...přečetl. Předtím řekni: ‚Hospodine, ty jsitomto místě prohlásil, že je vyhladíš, takže v něm nikdo...
Ezechiel 3:1..." řekl mi, "sněz, co máš před sebou. Sněz tento svitek. Potom jdi a mluv k domu Izraele." Otevřel...
Ezechiel 11:6...i to, co vás v duchu napadá. Povraždili jstetomto městě tolik lidí, že ve všech ulicích leží mrtvoly!...
Ezechiel 12:10...děláš?' Řekni jim: Tak praví Panovník HospodinTento ortel se týká vládce v Jeruzalémě a celého domu...
Ezechiel 12:23...Proto jim řekni: Tak praví Panovník Hospodin - S tímto příslovím skoncuji! ho v Izraeli nikdy nepoužijí....
Ezechiel 24:2...jsem dostal slovo Hospodinovo: "Synu člověčítento den si zapiš, přesně tento den. Právě dnes král...
Ezechiel 26:17...bez ustání hrůzou nad tebou. Tehdy ti zazpívají tento žalozpěv: Ach, jak jsi zhynulo, obydlí mezi moři,...
Ezechiel 41:11... jeden ze severu a druhý z jihu. Mezi chrámemtímto prostranstvím byla kolem dokola plošina 5 loktů...
Ezechiel 43:10...navěky. Synu člověčí, popiš domu Izraele tento chrám, aby se zastyděli za své hříchy. si uvědomí...
Ezechiel 43:14...v zemi k okraji spodního stupně jsou to 2 loktyTento stupeň je na loket široký. Od tohoto nižšího stupně k...
Ezechiel 48:10... bude 25 000 loktů dlouhý a 10 000 loktů širokýTento svatý podíl připadne kněžím. Na severu i na jihu bude...
Ezechiel 48:11...široký. Uprostřed něj bude Hospodinova svatyněTento díl připadne posvěceným kněžím ze synů Sádokových,...
Ezechiel 48:12...zvláštní dar z odevzdaného podílu země připadne tento svatosvatý díl vedle území levitů. Vedle kněžského...
Ezechiel 48:20...území tedy bude měřit 25 000 na 25 000 loktůTento čtverec vyčleníte jako svatý podíl, a to včetně...
Daniel 2:5...a my jej vyložíme." Král ale mágům řekl: "Tímto prohlašuji: Pokud mi nesdělíte onen sen i jeho výklad...
Daniel 3:29... Žádný jiný Bůh přece nedokáže zachránit jako tento!" Král se pak postaral, aby se Šadrachovi, Mešachovi...
Daniel 5:15...mudrce a kouzelníky, aby mi přečetli a vyložili tento nápis, ale vůbec to nedokázali. O tobě jsem ale...
Daniel 6:8...by se mělo vydat královské nařízení potvrzující tento výnos: Každý, kdo by se v příštích třiceti dnech...
Daniel 6:27...lidem všech národů a jazyků: Hojný pokoj vámTímto nařizuji, aby všude, kam sahá královská moc, lidé...
Daniel 8:2...vidění, jež následovalo po onom předchozím. V tomto vidění jsem se viděl v královském sídelním městě...
Daniel 11:16... ani ti nejlepší vojáci nebudou moci obstátTento útočník si bude dělat, co se mu zlíbí, a nikdo před...
Daniel 11:39...ho ctít zlatem, stříbrem, drahokamy a klenoty. S tímto cizím bohem ovládne nejmocnější pevnost. Ty, kdo jej...
Daniel 12:5...jsem pak spatřil další dva muže - jeden stál na tomto břehu řeky a druhý na protějším. Ten se zeptal muže...
Ozeáš 5:1... dávej pozor, královský dome, nakloň uchoTento soud je veden proti vám, neboť jste v Micpě byli past...
Amos 9:8...z Kíru? Hle, oči Panovníka Hospodina utkvěly na tomto hříšném království! Vyhladím dům Jákobův ze země,...
Micheáš 2:11... tak zní proroctví" - to by byl prorok pro tento lid! "Jistěže vás všechny posbírám, Jákobe, jistěže...
Sofoniáš 1:4...i na Judu a na všechny obyvatele Jeruzaléma. Na tomto místě vyhladím zbytky uctívání Baala, každou...
Ageus 1:2... synu Jocadakovu: "Tak praví Hospodin zástupůTento lid říká: ‚Ještě nepřišel ten čas; není čas budovat...
Ageus 1:4...si žili ve svých vyzdobených domech, zatímco tento chrám je v troskách? Nuže tak praví Hospodin zástupů:...
Ageus 2:3...lidu: Zbývá mezi vámi ještě někdo, kdo viděl tento chrám v jeho dřívější slávě? A jak ho vidíte teď?...
Ageus 2:7...národy, takže přijdou se svými poklady, a  tento chrám naplním slávou, praví Hospodin zástupů. je...
Ageus 2:9...a je zlato, praví Hospodin zástupů. Sláva tohoto nového chrámu bude větší než toho prvního, praví...
Ageus 2:14... Na to Ageus řekl: "Stejné je to v mých očíchtímto lidem a s tímto národem, praví Hospodin. Stejné je to...
Zachariáš 4:9...jsem slovo Hospodinovo: "Zerubábelovy ruce tento chrám založily a jeho ruce ho dokončí. Tehdy poznáš,...
Zachariáš 8:6...praví Hospodin zástupů: Zdá-li se to pozůstatku tohoto lidu v těchto dnech nemožné, musí to být nemožné i...
Zachariáš 8:11...proti všem. Teď ale nebudu s pozůstatkem tohoto lidu nakládat tak jako dříve, praví Hospodin zástupů...
Zachariáš 8:12...a nebe vydá rosu. To všechno dám pozůstatku tohoto lidu za dědictví. Jako jste byli mezi národy kletbou...
Zachariáš 14:5...hory ustoupí na sever a polovina na jihTímto mým horským údolím budete moci utéci, neboť se...
Matouš 3:9... že Bůh je schopen Abrahamovi vzbudit potomkytohoto kamení! Sekera je napřažena ke kořeni stromů....
Matouš 4:3...Pokušitel a řekl mu: "Jsi-li Boží Syn, řekni tomuto kamení, se promění v chleby." On však odpověděl:...
Matouš 12:32...proti Duchu svatému, tomu nebude odpuštěno anitomto věku, ani v budoucím. Šlechtěte strom, a jeho ovoce...
Matouš 12:41...země. Obyvatelé Ninive povstanou na soudutímto pokolením a odsoudí je, neboť po Jonášově kázání...
Matouš 12:42...víc než Jonáš. Královna Jihu povstane na soudutímto pokolením a odsoudí je, neboť přijela z kraje světa,...
Matouš 12:45...bude hůře než na začátku. Tak tomu bude i s tímto zlým pokolením." A zatímco ještě mluvil k zástupům,...
Matouš 13:15... zrakem uvidíte, ale neprohlédnete. Neboť srdce tohoto lidu ztvrdlo; ušima ztěžka slyšeli a oči pevně...
Matouš 13:22...je zaseto u toho, kdo slyší Slovo, ale starosti tohoto světa a oklamání bohatstvím to slovo dusí, a tak se...
Matouš 13:38..."Rozsévač dobrého semene je Syn člověka, pole je tento svět, dobré semeno jsou synové Království a koukol...
Matouš 13:39... který je rozsívá, je ďábel, žeň je konec tohoto světa a ženci jsou andělé. Jako se tedy sbírá koukol...
Matouš 15:8... Izaiáš o vás správně prorokoval: ‚Tento lid ctí svými rty, srdcem je mi však vzdálený....
Matouš 20:14...Vezmi si, co ti patří, a běž; ale chci dát tomuto poslednímu stejně jako tobě. Nesmím si snad na svém...
Matouš 23:23...Zákona - spravedlnost, milosrdenství a věrnostTomuto jste se měli věnovat a tamto nevynechávat. Slepí...
Matouš 24:32...konce nebe po druhý. Poučte se od fíkovníku tímto podobenstvím: Když jeho větve konečně začnou rašit a...
Matouš 26:42...podruhé a modlil se: "Otče můj, nemůže-li  tento kalich minout, ale musím ho vypít, se stane tvoje...
Matouš 26:61...svědků. Nakonec předstoupili dva, kteří řekli: "Tento muž prohlásil: ‚Mohu zbořit Boží chrám a za tři dny...
Matouš 27:24...a před zástupem si umyl ruce. "Nejsem vinen krví tohoto muže," řekl. "Je to vaše věc!" A všechen lid zvolal:...
Marek 4:19... kteří slyší Slovo, ale pak přicházejí starosti tohoto světa, oklamání bohatstvím a chtivost po dalších...
Marek 7:6...pokrytcích prorokoval správně. Jak je psáno: ‚Tento lid ctí svými rty, srdcem je mi však vzdálený....
Marek 8:38... člověk na oplátku za svůj život? Kdo by setomto cizoložném a hříšném pokolení styděl za a za ...
Marek 9:29...jsme ho my nemohli vyhnat?" Odpověděl jim: "Tento druh démonů nemůže vyjít jinak než skrze modlitbu."...
Marek 10:30...kvůli mně a kvůli evangeliu a nepřijal by nynítomto čase stokrát tolik domů a bratrů a sester a matek a...
Marek 13:28...po nejzazší konec nebe. Poučte se od fíkovníku tímto podobenstvím: Když jeho větve konečně začnou rašit a...
Marek 14:36... Otče, pro tebe je možné všechno. Odejmi ode  tento kalich! se však nestane vůle, ale tvá." Když se...
Marek 14:58...němu svědčili: "Slyšeli jsme ho říci: ‚Zbořím tento chrám udělaný rukama a za tři dny postavím jiný,...
Lukáš 3:8...vám, že Bůh může Abrahamovi vzbudit potomkytohoto kamení! Ke kořeni stromů dopadá sekera. Každý...
Lukáš 4:3... Tehdy mu ďábel řekl: "Jsi-li Boží Syn, řekni tomuto kameni, se promění v chleba." Ježíš mu odpověděl:...
Lukáš 7:31...Boží vůli pro sebe. "Ke komu přirovnám lidi tohoto pokolení? Komu se podobají? Jsou jako děti, které...
Lukáš 8:14...bývají dušeni starostmi, bohatstvím a rozkošemi tohoto života, takže nedozrají, aby nesli ovoce. Zrno v...
Lukáš 10:5...domu vejdete, nejdříve řekněte: ‚Pokoj tomuto domu.' Bude-li tam přítel pokoje, váš pokoj spočine...
Lukáš 11:31... Královna Jihu povstane na soudu s lidmi tohoto pokolení a odsoudí je, neboť přijela z kraje světa,...
Lukáš 11:32...Šalomoun. Obyvatelé Ninive povstanou na soudutímto pokolením a odsoudí je, neboť po Jonášově kázání...
Lukáš 12:30... Všechny ty věci vyhledávají pohané tohoto světa, ale váš Otec , že je potřebujete. Hledejte...
Lukáš 15:24...tele a porazte je. Jezme a oslavujme, neboť tento můj syn byl mrtev a ožil, byl ztracen a je nalezen!'...
Lukáš 15:32... Ale oslavovat a radovat se bylo namístě, neboť tento tvůj bratr byl mrtev a ožil, byl ztracen a je nalezen...
Lukáš 16:28...pět bratrů - je varuje, aby i oni nepřišli do tohoto místa muk!' ‚Mají Mojžíše a Proroky,' řekl Abraham....
Lukáš 17:18...z nich se nevrátil, aby vzdal Bohu slávu, jedině tento cizinec?" Potom mu řekl: "Vstaň a jdi. Tvá víra ...
Lukáš 17:25... Nejdříve ale musí mnoho vytrpět a být zavržen tímto pokolením. Jak bylo za dnů Noemových, tak bude i za...
Lukáš 18:14...se nad hříšníkem, jako jsem !' Říkám vám, že tento muž, nikoli tamten, odešel domů ospravedlněn. Každý,...
Lukáš 18:30...děti kvůli Božímu království a nepřijal bytomto čase mnohem více a v nadcházejícím věku věčný život."...
Lukáš 19:9... vrátím mu to čtyřnásobně." "Dnes přišlo do tohoto domu spasení," řekl mu na to Ježíš. "I on je přece...
Lukáš 19:42... rozplakal se nad ním: "Ó kdybys poznalo aspoňtento svůj den, co by ti přineslo pokoj! Teď je to ale tvým...
Lukáš 20:34...mělo všech sedm!" Ježíš jim odpověděl: "Synové tohoto věku se žení a vdávají. Ti, kdo budou hodni...
Lukáš 21:23...na zemi přijde veliké strádání a hněv proti tomuto lidu. Budou padat ostřím meče a budou odvedeni do...
Lukáš 21:34...obtěžkána hodováním a opilstvím a staráním setento život. Ten den by vás pak náhle překvapil jako past,...
Lukáš 22:15...jim řekl: "Toužebně jsem si přál jíst s vámi tohoto beránka předtím, než budu trpět. Říkám vám, že ho...
Lukáš 22:20..." Právě tak vzal po večeři kalich se slovy: "Tento kalich je nová smlouva v krvi, která se prolévá za...
Lukáš 22:42...a modlil se: "Otče, pokud chceš, odejmi ode  tento kalich. se však nestane vůle, ale tvá!" Tehdy...
Lukáš 23:2... Začali ho obviňovat: "Zjistili jsme, že tento muž rozvrací náš národ. Je proti odvádění daní císaři...
Lukáš 23:14... přední muže i lid a řekl jim: "Přivedli jste mi tohoto člověka jako rozvraceče lidu. Hle, vyslechl jsem ho...
Lukáš 24:44...a pojedl před nimi. Potom jim řekl: "Právětomto jsem mluvil, dokud jsem ještě byl s vámi: Musí se...
Jan 1:9... ale přišel, aby o Světle vydal svědectvíTento byl to pravé Světlo osvěcující každého člověka...
Jan 2:19...nám ukážeš, když děláš tyto věci?" "Zbořte tento chrám," odpověděl Ježíš, "a za tři dny ho postavím."...
Jan 6:58...jako když otcové jedli manu, a zemřeli. Kdo  tento chléb, bude žít navěky." Toto vše řekl, když učil v...
Jan 7:27...přece jen poznali, že je to Mesiáš? Jenžetomto víme, odkud je, ale přijde Mesiáš, nikdo nebude...
Jan 8:23...jim: "Vy jste zdola, jsem shora. Vy jstetohoto světa, nejsem z tohoto světa. Proto jsem vám řekl...
Jan 9:39...ním na kolena. Tehdy Ježíš řekl: "Přišel jsem na tento svět kvůli soudu: aby slepí viděli a vidoucí oslepli...
Jan 10:16...za ovce. Mám však i jiné ovce, které nejsoutohoto ovčince. I ty musím přivést. Uslyší můj hlas, a...
Jan 11:9...Kdo chodí ve dne, neklopýtá, protože vidí světlo tohoto světa. Kdo ale chodí v noci, klopýtá, protože nemá...
Jan 11:50... aby jeden člověk zemřel za lid, než aby celý tento národ zahynul?!" (To však neřekl sám od sebe, ale...
Jan 11:51...veleknězem, prorokoval, že Ježíš zemřít za tento národ. A nejen za tento národ, ale také aby...
Jan 11:52... že Ježíš zemřít za tento národ. A nejen za tento národ, ale také aby shromáždil rozptýlené Boží děti v...
Jan 12:25...životě, ten jej ztratí. Kdo na svém životětomto světě nelpí, uchrání jej k věčnému životu. Kdo mi...
Jan 12:31...kvůli mně, ale kvůli vám. Nyní se koná soud nad tímto světem, nyní bude vládce tohoto světa vyvržen ven. A...
Jan 13:1...Ježíš věděl, že přišla jeho chvíle, aby odešeltohoto světa k Otci. Miloval své druhy na tomto světě,...
Jan 14:30...vámi nebudu dlouho mluvit, neboť přichází vládce tohoto světa. Nemá na mně nic, ale přichází, aby svět...
Jan 16:11...jdu k Otci a neuvidíte; a soud, že vládce tohoto světa je již odsouzen. Ještě vám mám mnoho co říci,...
Jan 18:29...Hodem beránka, a tak Pilát vyšel k nim. "Z čeho tohoto muže viníte?" ptal se. "Kdyby to nebyl zločinec,...
Jan 18:36... vydali. Co jsi udělal?" " království nenítohoto světa," odpověděl Ježíš. "Kdyby království bylo z...
Jan 19:19... Pilát dal napsat a připevnit na kříž nápis tohoto znění: JEŽÍŠ NAZARETSKÝ, ŽIDOVSKÝ KRÁL. Ten nápis...
Jan 19:21...Pilátovi namítali: "NepišŽidovský král', aleTento říkal: Jsem židovský král.'" "Co jsem napsal, to jsem...
Skutky 1:11...jim: "Co tu stojíte a hledíte k nebi, GalilejciTento Ježíš, který od vás byl vzat do nebe, se vrátí právě...
Skutky 2:40...mnoha jinými slovy a vyzýval je: "Zachraňte setohoto zvráceného pokolení!" Ti, kdo ochotně přijali jeho...
Skutky 3:12...svou vlastní mocí nebo zbožností způsobili, že tento muž chodí? Bůh Abrahama, Izáka a Jákoba, Bůh našich...
Skutky 3:16...jeho jméno, co na základě víry v něj dalo sílu tomuto muži, kterého vidíte a znáte. Ano, víra, která se...
Skutky 4:10...vám všem i celému izraelskému lidu oznamuji, že tento člověk před vámi stojí zdravý ve jménu Ježíše Krista...
Skutky 5:20...se v chrámu a předneste lidu všechna slova tohoto Života." Poslechli ho a za úsvitu přišli do chrámu a...
Skutky 5:38...říkám: Nechte ty lidi být a propusťte je. Je-li tento úmysl a toto dílo z lidí, nic z toho nebude. Je-li...
Skutky 6:13... kteří tvrdili: "Ten člověk neustále mluví proti tomuto svatému místu a proti Zákonu. Slyšeli jsme ho říkat,...
Skutky 7:7...' řekl Bůh. ‚Potom odejdou a budou mi sloužit na tomto místě.' Tehdy jim vydal smlouvu o obřízce. Když pak...
Skutky 7:35...vysvobodil. Nyní tedy pojď, pošlu do Egypta.' Tohoto Mojžíše, kterého zavrhli, když řekli: ‚Kdo ...
Skutky 7:36...se mu prostřednictvím anděla ukázal v onom keřiTento Mojžíš je vyvedl na svobodu a konal divy a zázraky v...
Skutky 7:37...zemi, na Rudém moři a po čtyřicet let na pouštiTento Mojžíš řekl synům Izraele: ‚Bůh vám z vašich bratrů...
Skutky 7:38...z vašich bratrů vzbudí Proroka, jako jsem .' Tento Mojžíš byl ve shromáždění Božího lidu na poušti. Stál...
Skutky 7:45... aby ho udělal podle vzoru, který vidělTento stánek převzali naši otcové a s Jozuem jej vnesli na...
Skutky 7:60...Klesl na kolena a hlasitě zvolal: "Nepočítej jim tento hřích, Pane!" Po těch slovech zesnul. Saul jeho smrt...
Skutky 8:35...o někom jiném?" Filip se ujal slova a počínaje tímto místem Písma mu zvěstoval Ježíše. [37] A jak jeli,...
Skutky 13:7...do přízně místního prokonzula Sergia PavlaTento rozumný muž si Barnabáše a Saula nechal zavolat,...
Skutky 13:17..."Izraelité a všichni Boží ctitelé, slyšte: Bůh tohoto lidu, Izraele, vyvolil naše otce. Pozdvihl tento lid...
Skutky 14:21... Druhého dne pak s Barnabášem odešel do Derbe. I tomuto městu zvěstovali evangelium. Poté, co tu získali...
Skutky 15:23...(zvaný také Barsabáš) a Silas. Po nich poslali tento dopis: Apoštolové, starší a všichni bratři zdraví...
Skutky 18:10...se ani nedotkne, aby ti ublížil. Mnozítomto městě totiž patří mně." A tak tu Pavel zůstal...
Skutky 18:13...Pavlovi a přivedli ho před soud s žalobou: "Tento muž navádí lidi, aby ctili Boha v rozporu se...
Skutky 19:25...oborů a promluvil k nim: "Pánové, víte, žetohoto řemesla pramení náš blahobyt. Jak ale vidíte a...
Skutky 21:11...slovy: "Tak praví Duch svatý: Muže, jemuž patří tento pás, takto spoutají židovští vůdci v Jeruzalémě a...
Skutky 21:28...To je ten člověk, který všude všechny učí proti tomuto lidu, Zákonu i tomuto místu! Navíc ještě do chrámu...
Skutky 22:3...v kilikijském Tarsu, ale vychovaný zdetomto městě. Zákonu našich otců jsem byl vyučen v největší...
Skutky 23:18...Pavel zavolal a požádal, abych k tobě přivedl tohoto mladíka, že ti něco říci." Velitel ho vzal za...
Skutky 23:25...k prokurátoru Felixovi." Potom napsal dopis tohoto znění: Klaudius Lysiáš zdraví vznešeného prokurátora...
Skutky 23:27...Lysiáš zdraví vznešeného prokurátora FelixeTohoto muže se zmocnili Židé a chtěli ho zabít. Když jsem...
Skutky 24:2...zakoušíme pokoj a díky tvé prozíravosti všetomto národě spěje k lepšímu, což bezvýhradně a všeobecně...
Skutky 24:5...s vlídností sobě vlastní. Shledali jsme, že tento muž je nesmírně nebezpečný. Jakožto vůdce sekty...
Skutky 25:26...vás a zvláště před tebe, králi Agrippo, abych po tomto slyšení měl co napsat. Zdá se mi totiž nerozumné...
Skutky 26:17...v čem se ti ještě ukážu. Budu vysvobozovat od tohoto lidu i od pohanů, ke kterým posílám, abys otvíral...
Skutky 26:23... jako první vstát z mrtvých a zvěstovat světlo tomuto lidu i pohanům." Festus však Pavlovu obhajobu...
Skutky 27:12...se dorazit do Fénixu, kde by mohli přezimovatTento krétský přístav byl totiž obrácený k jihozápadu a...
Skutky 28:20...se poznali a promluvili spolu, neboť jsem tímto řetězem spoután kvůli naději Izraele." Odpověděli mu:...
Skutky 28:26...řekl našim otcům skrze proroka Izaiáše: ‚Jditomuto lidu a řekni: Sluchem uslyšíte, ale nepochopíte,...
Skutky 28:27... zrakem uvidíte, ale neprohlédnete. Neboť srdce tohoto lidu ztvrdlo; ušima ztěžka slyšeli a oči pevně...
Římanům 7:24...údech. Jak ubohý jsem člověk! Kdo vysvobodítohoto smrtelného těla? Díky Bohu - on to udělá skrze...
Římanům 8:3...s hříchem v těle, jaké hříšný člověk. Na tomto těle odsoudil hřích, aby spravedlivý požadavek Zákona...
Římanům 9:9...zaslíbení. Šlo totiž právě o slovo zaslíbení: "V tento čas přijdu a Sára bude mít syna." A to není vše. Z...
Římanům 9:31...plnit Zákon, jenž měl vést ke spravedlnosti, ale tohoto cíle nikdy nedosáhl. Proč? Protože ji nehledali na...
Římanům 11:25...vlastní olivy? Nechci, bratři, abyste nevědělitomto tajemství (abyste nespoléhali na vlastní moudrost):...
Římanům 12:2...bude vaše pravá bohoslužba. Nenechte se formovat tímto světem - raději se nechte proměňovat obnovou své...
Římanům 16:22... Pozdravuji vás v Pánu , Tercius, který jsem tento dopis psal. [24] Pozdravuje vás Gaius, hostitel můj i...
1. Korintským 1:21...toho se Bohu zalíbilo, že spasí ty, kdo uvěří tomuto bláznivému kázání. Židé požadují zázraky, Řekové...
1. Korintským 1:27...mocných nebo urozených. Bůh ale vyvolil bláznivé tohoto světa, aby zahanbil moudré. Bůh vyvolil slabé tohoto...
1. Korintským 1:28...silné. Bůh vyvolil neurozené a opovržené tohoto světa, ba dokonce to, co nic není, aby obrátil...
1. Korintským 3:18...se nikdo neplete: kdo z vás si myslí, že je na tomto světě moudrý, se raději stane bláznem. Pak teprve...
1. Korintským 3:19...bláznem. Pak teprve bude moudrý, neboť moudrost tohoto světa je u Boha bláznovstvím. Je přece psáno: "On...
1. Korintským 5:10...se smilníky. Nemyslel jsem ale vůbec smilníky tohoto světa ani lakomce, vydřiduchy nebo modláře - vždyť...
1. Korintským 7:31... jako by nevlastnili a ti, kdo se zabývají věcmi tohoto světa, to nepřehánějí. Svět, jak ho známe, totiž...
1. Korintským 8:7...něhož je všechno, i my skrze něj. Všichni aletomuto poznání nedošli. Někteří jsou dosud tak zvyklí na...
1. Korintským 11:25..." Právě tak vzal po večeři kalich se slovy: "Tento kalich je nová smlouva v krvi. Kdykoli z něj...
1. Korintským 11:26...pijete, čiňte to na mou památku." Kdykoli jíte tento chléb a pijete tento kalich, zvěstujete Pánovu smrt,...
1. Korintským 11:27...Pánovu smrt, dokud nepřijde. Kdo by tedy jedl tento chléb a pil Pánův kalich nehodným způsobem, takový se...
1. Korintským 14:21... V Zákoně je psáno: "Cizími jazyky, cizími rtytomuto lidu promluvím, ani tak však neposlechnou," praví...
1. Korintským 15:11...je se mnou. Toto kážeme - jak , tak oni - a tomuto jste uvěřili. Když se tedy káže o Kristu, že byl...
1. Korintským 15:19... zahynuli. Máme-li v Kristu naději pouze pro tento život, jsme nejubožejší ze všech lidí. Kristus ale...
1. Korintským 16:16... a stejně tak i každého, kdo se podílí na tomto díle. Mám velikou radost, že dorazil Štěpán, Fortunát...
2. Korintským 1:10... ale na Boha, který křísí mrtvé a který nástohoto smrtelného nebezpečí vysvobodil a ještě vysvobodí....
2. Korintským 4:4...pro ty, kdo hynou. Těmto nevěřícím zaslepil bůh tohoto světa mysl, aby jim nezazářilo světlo evangelia...
2. Korintským 4:7...poznáním Boží slávy ve tváři Ježíše KristaTento poklad však máme v hliněných nádobách, aby bylo...
2. Korintským 5:2... jenž nebyl vytvořen rukama. Proto, dokud jsmetomto stanu, sténáme touhou ocitnout se v našem nebeském...
2. Korintským 5:4...totiž oblečeme, nezůstaneme nazí. Dokud jsmetomto stanu, sténáme tíhou, protože nechceme být svlečení,...
2. Korintským 5:6...smělou důvěru, i když víme, že dokud jsme domatomto těle, nejsme doma u Pána. Žijeme totiž vírou, a ne...
2. Korintským 5:18...skrze Krista a pověřil nás, abychom sloužili tomuto smíření. Bůh v Kristu uzavřel se světem mír! Přestal...
2. Korintským 8:7...kterou jsme ve vás vzbudili - vynikejte tedy i v tomto díle milosti. Nic vám nepřikazuji, chci jen vyzkoušet...
2. Korintským 8:20... Chráníme se tak, aby nám někdo vyčítal, jaktímto štědrým darem zacházíme. Snažíme se totiž být...
2. Korintským 9:3... aby se ukázalo, že naše chlouba vámi nebylatomto ohledu prázdná, ale že jste připraveni, jak jsem...
2. Korintským 9:5...tyto bratry, k vám jdou napřed a připraví tento váš dávno slíbený dar, aby se ukázalo, že jde právě o...
2. Korintským 12:5...věci, které člověk ani nemůže vypovědětTímto se tedy budu chlubit, ale sám sebou se chlubit...
Galatským 2:20...Nežiji - Kristus žije ve mně! Svůj živottomto těle žiji ve víře v Božího Syna, který si ...
Galatským 4:3... byli jsme i my takto zotročeni principy tohoto světa. Když se však čas naplnil, Bůh poslal svého...
Galatským 6:16...nové stvoření. Na všechny, kdo se budou řídit tímto pravidlem, přijde pokoj a milosrdenství jakožto na...
Efeským 1:21...i nad každé jméno, které se vyslovuje, tomto věku nebo v budoucím. Bůh "poddal všechno pod jeho...
Efeským 2:2... jimž jste se kdysi věnovali podle způsobu tohoto světa, pod vlivem onoho ducha, který mocně ovládá...
Efeským 3:7...a spoluúčastníci jeho zaslíbení v Kristu JežíšiTohoto evangelia jsem se stal služebníkem díky Boží milosti...
Efeským 3:11...v nebesích svou přerozmanitou moudrostTento svůj odvěký záměr uskutečnil v Kristu Ježíši, našem...
Filipským 1:22... a umřít - to je zisk! Zůstanu-li naživutomto těle, znamená to pro plodnou práci. Proto nevím,...
Filipským 1:24...být s Kristem, což je zdaleka nejlepší; zůstattomto těle je ale potřebnější kvůli vám. Proto vím jistě,...
Filipským 3:15...Ježíši. Všichni, kdo jsme dospělí, tedy sdílejme tento postoj. Pokud v nějakém ohledu smýšlíte jinak, Bůh...
Koloským 1:27...i mezi pohany, se Bůh rozhodl svěřit bohatství tohoto slavného tajemství: Kristus je ve vás! Ta naděje...
Koloským 4:16...i Nymfu a církev v jejím domě. u vás bude tento dopis přečten, zařiďte, je přečten také v...
1. Tesalonickým 5:27...svatým polibkem. Zapřísahám vás v Pánu, abyste tento dopis nechali přečíst všem sourozencům. Milost...
2. Tesalonickým 3:14...dobro. Kdyby někdo neposlechl, co vám říkámetomto dopise, dejte si na něj pozor a nestýkejte se s ním,...
1. Timoteus 6:3...se zdravými slovy našeho Pána Ježíše Kristatímto zbožným učením, je nadut pýchou a ničemu nerozumí....
1. Timoteus 6:17...patří čest a věčná moc. Amen. Těm, kdo jsoutomto světě bohatí, klaď na srdce, nejsou domýšliví. ...
2. Timoteus 2:19...vzkříšení. Boží základ však pevně stojí a nese tento nápis: "Hospodin , kdo mu patří," a "Každý, kdo...
2. Timoteus 4:10...vše, abys ke mně brzy přišel. Démas si zamiloval tento svět a opustil ; odešel do Tesaloniky, Krescens do...
Titus 1:2...věčného života. Bůh, který nikdy nelže, nám tento život zaslíbil před začátkem věků a toto své slovo...
Titus 2:12...zřekli bezbožnosti a světských žádostí a žili na tomto světě rozvážně, spravedlivě a zbožně, v očekávání ...
Židům 1:4...a poté usedl po pravici Velebnosti na výsostechTento Syn o tolik převyšuje anděly, vznešenějšího jména...
Židům 7:1...stal veleknězem podle Melchisedechova řádu.  Tento Melchisedech, král Sálemu a kněz Nejvyššího Boha,...
Židům 9:11...rukama, to jest stánkem, který nepatřítomuto stvoření. Jednou provždy vstoupil do nejsvětější...
Jakub 2:5... milovaní bratři: Copak Bůh nevyvolil chudáky tohoto světa, aby byli bohatí ve víře? Nemají právě oni...
1. Petr 3:21...jen několik (totiž osm) duší. Naplněním tohoto předobrazu je křest, který nám teď přináší záchranu...
1. Petr 5:10...vaši bratři po celém světě. Když projdete tímto krátkým utrpením, Bůh veškeré milosti, který vás v...
1. Petr 5:12...považuji za věrného bratra, jsem vám napsal tento krátký list, abych vás povzbudil a ujistil vás, že...
2. Petr 1:13...v pravdě, kterou jste přijali. Dokud přebývámtomto stanu, považuji za svou povinnost burcovat vás a...
1. Jan 2:15...svět ani to, co je v něm. Kdo v lásce tento svět, nemá v sobě lásku k Otci. Svět je samá touha...
1. Jan 4:2...totiž vyšla spousta falešných proroků. Podle tohoto poznávejte Božího Ducha: každý duch, který vyznává...
1. Jan 4:17...mít smělou důvěru v soudný den - vždyť jsme na tomto světě takoví, jako je on. V lásce není žádný strach....
2. Jan 1:10...i Syna. Pokud k vám někdo přichází s jiným než tímto učením, nepřijímejte ho do domu ani ho nevítejte. Kdo...
Zjevení 1:3... Blaze tomu, kdo čte, i těm, kteří slyší slova tohoto proroctví a drží se toho, co je v něm napsáno. Ten...
Zjevení 12:4...vlekl třetinu nebeských hvězd a svrhl je na zemTento drak se postavil před ženu, která měla porodit, aby...
Zjevení 18:18...jejího pálení, začali volat: "Které bylo podobné tomuto velikému městu?" Sypali si prach na hlavu a s pláčem...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |