Této

Hledám varianty 'této' [ tuto (97) touto (30) této (150) ]. Nalezeno 268 veršù.
Genesis 9:11...se vším živým, co vyšlo z archy. Uzavírám s vámi tuto smlouvu: Veškeré tvorstvo nikdy nebude vyhubeno...
Genesis 12:7...) Tehdy se Abramovi ukázal Hospodin a řekl: "Tuto zem dám tvému semeni." Abram tam proto postavil oltář...
Genesis 15:7...z chaldejského Uru, abych ti dal za dědictví tuto zem." Abram se zeptal: "Hospodine, Pane můj, podle...
Genesis 15:18...Hospodin vstoupil s Abramem do smlouvy. Řekl: "Tuto zem dávám tvému semeni; od Egyptské řeky po tu...
Genesis 17:21...Izákovi, jehož ti Sára porodí příští rok touto dobou." A když s ním domluvil, vznesl se Bůh od...
Genesis 18:10...ve stanu," odpověděl. Na to host řekl: "Za rok touto dobou se k tobě jistě vrátím a hle, tvá manželka Sára...
Genesis 18:14...pro Hospodina něco nemožné? V daný čas, za rok touto dobou, se k tobě vrátím a Sára bude mít syna." Sára...
Genesis 19:17...řekl: "Utíkej o život! Neohlížej se a nikde na této rovině se nezastavuj. Uteč do hor, abys nebyl smeten."...
Genesis 19:21...malé - a zůstanu naživu." On odvětil: "Hle, i v této věci jsem vyslyšel; město, o němž jsi mluvil,...
Genesis 20:13...od domu mého otce, řekl jsem : Prokaž mi tuto laskavost. Všude, kam přijdeme, o mně říkejTo je můj...
Genesis 22:16...sobě samém, praví Hospodin, protože jsi učinil tuto věc a neušetřil jsi svého syna, svého jediného:...
Genesis 24:5..."Kdyby snad ta žena nechtěla následovat do této země, mám tvého syna odvést zpět do země, z níž jsi...
Genesis 24:7... který ke mně mluvil a který mi přísahal: ‚Tuto zem dám tvému semeni,' ten před tebou pošle svého...
Genesis 24:8... Kdyby ta žena nechtěla následovat, budeš této přísahy zproštěn; jen tam mého syna neodváděj zpátky."...
Genesis 24:27...své milosrdenství a věrnost a že vedl po této cestě k domu příbuzných mého pána!" Dívka pak...
Genesis 26:3...Usaď se v zemi, kterou ti určím. Pobývejtéto zemi a budu s tebou a požehnám ti, neboť tobě a...
Genesis 28:15...chránit, kamkoli půjdeš, a znovu přivedu do této země. Neopustím , dokud nevykonám, co jsem ti řekl."...
Genesis 31:13...a kde jsi mi složil slib. Nyní vstaň, odejditéto země a vrať se do své vlasti.'" Ráchel a Léa mu...
Genesis 31:51...svědkem!" Lában Jákobovi ještě řekl: "Pohleď na tuto mohylu a pohleď na ten památný kámen, který jsem mezi...
Genesis 31:52...jsou svědky, že se k tobě nepřiblížím za tuto mohylu a že ani ty se ke mně za tuto mohylu a za tento...
Genesis 34:21...muži se k nám chovají pokojně. tedy bydlítéto zemi a obchodují v . Hle, země je přece dost...
Genesis 34:22...ovšem a budou s námi bydlet jako jeden lid jentouto podmínkou: každý z nás, kdo je mužského pohlaví, se...
Genesis 35:12...Izákovi, dám tobě; i tvému budoucímu semeni dám tuto zem." Na místě, kde k němu mluvil, se pak od něj Bůh...
Genesis 47:4...otcové." Načež faraonovi řekli: "Přišli jsme do této země jako přistěhovalci, neboť v Kanaánu panuje krutý...
Genesis 48:4...a rozmnožil. Učiním z tebe svazek národůtuto zem dám tvému budoucímu semeni do věčného vlastnictví...
Exodus 3:12... vyvedeš lid z Egypta, budete sloužit Bohu na této hoře." Mojžíš ale pokračoval: "Hle, přijdu k synům...
Exodus 8:18... Abys poznal, že Hospodin jsem přítomentéto zemi, učiním rozdíl mezi svým a tvým lidem. To znamení...
Exodus 8:21... obětujte svému Bohu," řekl jim, "ale zůstaňtetéto zemi!" "To by nebylo vhodné," odpověděl Mojžíš. "Oběti...
Exodus 9:18...a odmítáš je propustit? Dávej tedy pozor: Zítra touto dobou způsobím hrozné krupobití, jaké v Egyptě nebylo...
Exodus 10:7...na faraona naléhali: "Jak dlouho ještě budemetéto pasti? Propusť ty lidi, slouží Hospodinu, svému...
Exodus 10:17...k Hospodinu, vašemu Bohu, jen ode odvrátí tuto smrt!" A tak Mojžíš od faraona odešel a modlil se k...
Exodus 12:12...chvatně, je totiž Pesach - Minutí Hospodinovo. V tuto noc projdu egyptskou zemí a pobiji všechny prvorozené...
Exodus 15:1...Mojžíšovi. Tehdy zpíval Mojžíš se syny Izraele tuto píseň Hospodinu: "Zazpívám Hospodinu, slavně se...
Exodus 27:10...100 loket. Dvacet sloupů s dvaceti patkami na této straně bude z bronzu, sloupové háčky a příčky budou...
Exodus 32:13...vaše semeno jako hvězdy na nebi. Celou tuto zem dám vašemu semeni, jak jsem řekl, aby ji zdědili...
Exodus 33:17...země." Hospodin Mojžíšovi odpověděl: "Splnímtuto tvou prosbu, neboť jsem v tobě našel zalíbení a znám...
Exodus 34:3...nesmí ani ukázat. Ani brav a skot se před touto horou nepase." Mojžíš tedy vytesal dvě kamenné desky...
Exodus 34:10...vlastní!" Hospodin odpověděl: "Hle, vstupuji do této smlouvy: Před celým tvým lidem budu konat divy, jaké...
Exodus 38:10...100 loket. Dvacet sloupů s dvaceti patkami na této straně bylo z bronzu, sloupové háčky a příčky byly...
Leviticus 2:14...Hospodinu darem moučnou oběť z prvotin, přinestéto oběti drcené zrní z čerstvých klasů pražených na ohni....
Leviticus 3:3...pokropí oltář krví ze všech stran. Potom této pokojné oběti přinese ohnivou oběť Hospodinu: tuk...
Leviticus 4:29...hřích kozu, samici bez vady. Vloží ruku na hlavu této oběti za hřích a zabije ji na místě pro zápalné oběti....
Leviticus 4:33... přivede samičku bez vady. Vloží ruku na hlavu této oběti za hřích a zabije ji jako oběť za hřích na místě...
Leviticus 23:41...se budete radovat před Hospodinem, svým BohemTuto Hospodinovu slavnost budete slavit sedm dní v roce -...
Numeri 5:19...svého manžela k nečistotě, buď zproštěna účinku této hořké vody prokletí. Jestliže ses však od svého...
Numeri 14:2...nezemřeli v Egyptě! Ach, proč jsme nezemřeli na této poušti! Proč nás Hospodin vede do země? Abychom...
Numeri 14:14...silou, se to doslechnou a povědí to obyvatelům této země. Ti slyšeli, že ty, Hospodine, jsi uprostřed...
Numeri 14:29...přede mnou sami řekli: Vaše mrtvoly padnou na této poušti. Nikdo z vás všech, kdo byli sečteni, nikdo od...
Numeri 14:32...kterou jste zavrhli. Vaše mrtvoly však padnou na této poušti. Vaši synové budou čtyřicet let tuláky v poušti...
Numeri 14:35...srocením, které se proti mně srotilo: zde na této poušti do posledního pomřou!" Muži, které Mojžíš...
Numeri 16:21...promluvil k Mojžíšovi a Áronovi: "Oddělte se od této obce, neboť je v okamžiku zahubím!" Padli tedy na tvář...
Numeri 17:10...tam k Mojžíšovi promluvil: "Oddělte se od této obce, neboť je v okamžiku zahubím!" Padli tedy na tvář...
Numeri 20:10... Řekl jim: "Nuže, slyšte, vy buřiči - máme vámtéto skály vyvést vodu?" Nato se Mojžíš rozpřáhl a dvakrát...
Numeri 21:17...lid a dám jim vodu." Tehdy Izrael zpíval tuto píseň: "Tryskej, studnice! Prozpěvujte o : Vůdcové...
Numeri 24:20..." Když pak Balaám spatřil Amaleka, pronesl tuto průpověď: "První mezi národy je Amalek, jeho koncem je...
Numeri 24:21...věčná záhuba." Když spatřil Kenijce, pronesl tuto průpověď: "Tvůj příbytek je pevný, na skále leží...
Numeri 26:1...zabité v den zhoubné rány kvůli Peorovi." Po této ráně Hospodin řekl Mojžíšovi a Eleazarovi, synu kněze...
Numeri 27:16...Hospodine, Bože duchů veškerého tvorstva! Opatři této obci někoho, kdo by před nimi vycházel i vcházel, kdo...
Numeri 31:47...000 osob. Z této poloviny patřící synům Izraele vybral Mojžíš po jednom...
Deuteronomium 1:6...Bůh, k nám promluvil na Orébu takto: " jste na této hoře byli dost dlouho. Obraťte se a jděte dál. Vejděte...
Deuteronomium 1:19...příkazu Hospodina, našeho Boha, jsme šli celou touto velikou, hroznou pouští, kterou jste viděli, směrem k...
Deuteronomium 2:7...při veškerém tvém počínání. Zná tvé putování touto velikou pouští. čtyřicet let je Hospodin, tvůj Bůh...
Deuteronomium 3:18...jsem vám přikázal: "Hospodin, váš Bůh, vám dal tuto zem za dědictví. Všichni vaši bojovníci však přejdou...
Deuteronomium 4:22... tvůj Bůh, dává za dědictví. Ano, zemřutéto zemi. Nepřejdu Jordán, ale vy ho přejdete a obsadíte...
Deuteronomium 5:3... náš Bůh, s námi na Orébu uzavřel smlouvuTuto smlouvu Hospodin neuzavřel s našimi otci, ale s námi,...
Deuteronomium 9:18... když jste v Hospodinových očích provedli tuto hanebnost a popudili jej. Děsil jsem se toho zuřivého...
Deuteronomium 16:14...lisu, uspořádej sedmidenní Slavnost stánků. Při této slavnosti se raduj se svým synem a dcerou, se svým...
Deuteronomium 17:16...Egypta pro další koně. Hospodin vám přece řekl: "Touto cestou se nikdy nevrátíte." nemá mnoho žen, aby...
Deuteronomium 22:14...ji začne očerňovat a pomlouvat: "Vzal jsem si tuto ženu, ale když jsem se s spojil, zjistil jsem, že...
Deuteronomium 26:9...znamení a zázraků. Přivedl nás sem a dal nám tuto zemi, zemi oplývající mlékem a medem. Proto teď...
Deuteronomium 28:58...dodržovat všechna slova tohoto Zákona, zapsanátéto knize, nebudeš-li mít úctu k tomu slavnému a hroznému...
Deuteronomium 29:8...a polovině kmene Manasesova. Zachovávejte slova této smlouvy. Plňte je, a bude se dařit veškeré vaše...
Deuteronomium 29:13...tvým otcům Abrahamovi, Izákovi a JákoboviTuto přísežnou smlouvu uzavírám nejen s vámi, kdo tu dnes...
Deuteronomium 29:19...Hospodin jej zahrne každou kletbou zapsanoutéto knize Zákona a jeho jméno pod nebem vymaže. Hospodin...
Deuteronomium 29:20...s ním podle všech kleteb smlouvy zapsanététo knize Zákona. Budoucí pokolení, vaši synové, kteří vás...
Deuteronomium 29:21...daleké země, pak spatří pohromy, které postihnou tuto zem, a neduhy, jimiž ji Hospodin vyčerpá, a řeknou:...
Deuteronomium 29:26...které jim neurčil. Proto Hospodin vzplanul vůči této zemi hněvem a přivedl na ni každé prokletí zapsané v...
Deuteronomium 30:10... a dodržovat jeho přikázání a pravidla zapsanátéto knize Zákona a když se obrátíš k Hospodinu, svému Bohu...
Deuteronomium 31:19...se obrátili k cizím bohům! Proto teď napište tuto píseň. Nauč ji syny Izraele a vlož jim ji do úst, aby...
Deuteronomium 31:26...nosícím Truhlu Hospodinovy smlouvy: "Vezměte tuto knihu Zákona a uložte ji vedle Truhly smlouvy...
Deuteronomium 31:30...celému izraelskému shromáždění přednesl slova této písně od začátku do konce: Naslouchejte, nebesa,...
Deuteronomium 32:44...zem i lid. Mojžíš šel a přednesl všechna slova této písně lidu. Byl s ním také Hošea, syn Nunův. A když...
Jozue 1:13...váš Bůh, vám dává odpočinek již zde a věnuje vám tuto zem. Vaše ženy, vaše děti i vaše stáda zůstanou v zemi...
Jozue 2:9...vystoupila Rachab. "Vím, že Hospodin vám dal tuto zem," řekla jim. "Vždyť jsme kvůli vám strachy bez...
Jozue 2:14...ale naši úmluvu vyzradit. nám Hospodin  tuto zem, zachováme se k tobě milosrdně a věrně." Spustila...
Jozue 2:18... jestliže po našem vstupu do země neuvážeš tuto šňůru z karmínových provázků do okna, kterým jsi nás...
Jozue 7:9...útěk! to uslyší Kananejci a všichni obyvatelé této země, obklíčí nás a vyhladí naše jméno ze země! Co pro...
Jozue 9:24...svému služebníku Mojžíšovi. Prý vám celou tuto zem a všechny obyvatele této země před vámi vyhubí....
Jozue 11:6...řekl Jozuovi: "Neboj se jich. Způsobím, že zítra touto dobou budou všichni ležet před Izraelem mrtví. Jejich...
Jozue 12:7...údolí k hoře Chalak, jež se zvedá k SeíruTuto zem dal Jozue izraelským kmenům do vlastnictví podle...
Jozue 13:7...podíly, jak jsem ti přikázal. Proto teď rozděl tuto zemi jako dědictví devíti kmenům a polovině kmene...
Jozue 14:7...Mojžíš vyslal z Kádeš-barné, abych prozkoumal tuto zem. Přinesl jsem mu zprávu podle svého nejlepšího...
Jozue 23:13...vašich bocích a trním v očích, dokud nevymřetetéto krásné země, kterou vám Hospodin, váš Bůh, dal. Hle,...
Jozue 23:15...přivede každé zlé slovo, dokud vás nevyhubítéto krásné země, kterou vám Hospodin, váš Bůh, dal....
Jozue 23:16...jim, vzplane proti vám Hospodinův hněv, takžetéto krásné země, kterou vám dal, rychle vymřete." Tehdy...
Soudců 2:2... Nesmíte ale uzavřít smlouvu s obyvateli této země - jejich oltáře zbořte!' Vy jste ale...
Soudců 5:1...Onoho dne zpívala Debora a Barák, syn Abinoamůvtuto píseň: Vůdcové když vedou v Izraeli, když jeho lid je...
Soudců 6:14...Tu se k němu Hospodin obrátil a pravil: "Jditéto své síle a zachráníš Izrael z hrsti Midiánců. sám...
Soudců 8:24...vládnout Hospodin." Potom dodal: "Mám na vás jen tuto prosbu: Každý mi ze své kořisti dejte jednu náušnici."...
Růt 1:12...řekla, že mám ještě naději, i kdybych se ještě tuto noc vdala a porodila syny, copak byste čekaly, ...
Růt 4:12...získej si jméno v Betlémě! Kéž ti Hospodin skrze tuto dívku dopřeje potomstvo, aby tvůj dům byl jako dům...
1. Samuel 2:20...jeho ženě se slovy: "Kéž Hospodin , abys měltouto ženou potomky místo toho vyžádaného dítěte, které...
1. Samuel 9:16...příchodem Hospodin Samuelovi prozradil: "Zítra touto dobou k tobě pošlu muže z kraje Benjamín a ty ho...
1. Samuel 9:24...pro tebe," řekl Samuel. "Přijmi to a jez. Pro tuto chvíli, právě pro tebe to bylo určeno, ještě než jsem...
1. Samuel 14:14...Jonatanem padali a jeho zbrojnoš je dobíjel. V této první bitvě pobil Jonatan se svým zbrojnošem asi...
1. Samuel 14:24...toho dne vysíleni, ale Saul zavázal vojsko touto přísahou: "Zlořečený ten, kdo by okusil pokrm před...
1. Samuel 24:17...pře a obhájí před tebou!" Když David domluvil tuto řeč k Saulovi, Saul zvolal: "Je to tvůj hlas, Davide,...
2. Samuel 1:18...žalozpěv a přikázal, aby se synové Judy učili tuto Píseň luku. Takto je zapsána v Knize Upřímného: Ach,...
2. Samuel 2:5...za to, že jste svému pánu Saulovi prokázali tuto laskavost a pohřbili ho. Kéž i vám teď Hospodin...
2. Samuel 7:27...tvůj služebník nalezl odvahu modlit se k tobě tuto modlitbu. Ano, Hospodine, Pane můj, ty sám jsi Bůh! Ty...
2. Samuel 15:4...vyslyšení nedočkáš. Kdybych tak byl soudcemtéto zemi !" dodával. "Pak by každý mohl přijít se svým...
2. Samuel 22:1...i z ruky Saulovy, zpíval David Hospodinu tuto píseň: Hospodin je skála, tvrz a...
1. Královská 3:6...a spravedlivě a s upřímným srdcem stál při toběTuto velikou přízeň jsi mu zachoval, když jsi dal, aby jeho...
1. Královská 5:22...tomuto velikému lidu." Potom poslal Šalomounovi tuto odpověď: "Tvou zprávu jsem dostal. Postarám se o...
1. Královská 8:54...otce vyvedl z Egypta." Jakmile Šalomoun dokončil tuto modlitbu a prosbu k Hospodinu, vstal od Hospodinova...
1. Královská 9:8...půjde kolem, strne a zašeptá: ‚Proč to Hospodin této zemi a tomuto chrámu provedl?' A dostanou odpověď:...
1. Královská 14:15...se rozkýve jako rákosí ve vodě, vyrve Izraeltéto krásné země, kterou dal jejich otcům, a rozptýlí je ...
1. Královská 19:2...a ještě mi přidají, jestli s tebou zítra touto dobou neskoncuji tak jako ty s nimi!" Eliáš dostal...
1. Královská 20:6...mi své stříbro a zlato i své ženy a děti.' Zítra touto dobou k tobě navíc pošlu své služebníky, aby...
1. Královská 20:9...vzkázal prve. Toto ale splnit nemohu." S touto odpovědí pak poslové odešli. Ben-hadad mu na to...
2. Královská 4:16...když stanula ve dveřích, Elíša řekl: "Za rok touto dobou budeš chovat syna." "To ne, můj pane," zvolala....
2. Královská 4:29...to Elíša řekl Gehazimu: "Přepásej se, vezmi si tuto hůl a běž! Cestou nikoho nezdrav a ani na pozdrav...
2. Královská 7:1..." řekl na to Elíša. "Tak praví Hospodin: Zítra touto dobou se v samařské bráně bude prodávat míra jemné...
2. Královská 7:18... Tak se stalo, co Boží muž předpověděl: "Zítra touto dobou se v samařské bráně budou prodávat dvě míry...
2. Královská 8:1...a nějaký čas zůstaň, kde to půjde. Hospodin do této země přivolal hlad a ten potrvá sedm let." Žena se...
2. Královská 10:6...hlavy všech synů svého pána a přijďte zítra touto dobou za mnou do Jizreelu." Oněch sedmdesát...
2. Královská 22:13...za celé Judsko dotazovat Hospodina ohledně slov této nalezené knihy. Hospodin proti nám plane velikým...
2. Královská 22:20...toho neštěstí, které na toto místo dopustím.'" S touto zprávou se tedy vrátili ke králi. Nato král nechal...
2. Královská 23:3... svědectví a ustanovení a plnit tak slova této smlouvy, zapsaná v této knize. Také všechen lid se k...
2. Královská 23:21...beránka Hospodinu, svému Bohu, jak je psánotéto Knize smlouvy." Takový Hod beránka se nekonal od...
1. Letopisů 9:22...osadách. David a vidoucí Samuel je kdysi pověřil touto zodpovědnou službou, aby spolu se svými syny drželi...
1. Letopisů 22:18...ze všech stran. Vydal mi do rukou obyvatele této země, a tak je země podmaněna Hospodinu a jeho lidu....
1. Letopisů 25:1... lyr a činelů. Zde je výčet mužů, kteří konali tuto službu: Z Asafových synů: Zakur, Josef, Netaniáš a...
1. Letopisů 28:8...Hospodina, vašeho Boha, abyste mohli užívat tuto krásnou zem a zanechali ji svým synům jako věčné...
2. Letopisů 7:1...služebníka Davida!" Jakmile Šalomoun dokončil tuto modlitbu, z nebe sestoupil oheň a pohltil zápalnou...
2. Letopisů 14:10...náš! Na tebe spoléháme a ve tvém jménu čelíme této přesile. Hospodine, ty jsi náš Bůh; přece proti tobě...
2. Letopisů 20:7... kdo před svým lidem Izraelem vyhnal obyvatele této země a dal ji potomkům svého přítele Abrahama na věky....
2. Letopisů 30:9...dojdou u svých věznitelů slitování a vrátí se do této země. Hospodin, váš Bůh, je přece milostivý a soucitný...
2. Letopisů 34:21...slovo a neřídili se vším, co je psánotéto knize." Chilkiáš pak s královými muži šel do...
2. Letopisů 34:28...na toto místo i jeho obyvatele dopustím.'" S touto zprávou se tedy vrátili ke králi. Nato král nechal...
2. Letopisů 34:31...ustanovení, a plnit tak slova smlouvy, zapsanátéto knize. Všechny, kdo byli v Jeruzalémě a v Benjamínovi,...
Ezdráš 4:17...společníkům v Samaří i jinde za Eufratem poslal tuto odpověď: Dopisu, který jste mi poslali, byla věnována...
Ezdráš 9:12...prospěch. Jedině tak budete moci užívat darů této země a zanecháte ji svým synům jako věčné dědictví.'...
Ezdráš 10:14...se od nás odvrátil hněv našeho Boha, který kvůli této věci vzplál." Proti byl pouze Jonatan, syn Asaelův, a...
Nehemiáš 8:15...po všech svých městech i v Jeruzalémě rozhlásili tuto zprávu: "Vyjděte do hor a přineste ratolesti z...
Ester 4:13...Mordechajovi doručen vzkaz od Ester, poslal  tuto odpověď: "Nemysli si, že v královském domě jako jediná...
Ester 4:14...jako jediná ze všech Židů vyvázneš. Budeš-lituto chvíli mlčet, Židům přijde spásná pomoc odjinud, ale...
Ester 9:26... od toho slova pur. Kvůli všemu, co je zapsánotéto listině, co sami zažili a co se jim vyprávělo, Židé...
Ester 9:29...a jejich památka mezi jejich potomky nevymizíTuto druhou listinu psala spolu s Židem Mordechajem také...
Žalmy 18:1... Žalm Hospodinova služebníka Davida, který tuto píseň zpíval Hospodinu v den, kdy jej Hospodin...
Žalmy 55:9...se usadil. séla Pospíšil bych si do bezpečí před touto smrští a vichřicí. Pohlť je, Pane, jazyk jim spleť,...
Žalmy 80:15... navrať se, pohlédni z nebe, jen se podívej - o tuto révu se postarej! Réva, již sázela tvá pravice,...
Žalmy 149:5...lid v oblibě, spásou korunuje ubohé! věrnítéto slávě jásají, si prozpěvují ve svých ložnicích. Z...
Izaiáš 25:6...- umlkla píseň ukrutných! Hospodin zástupů na této hoře vystrojí bohaté hody pro všechny národy, hody se...
Izaiáš 25:7...masem šťavnatým, s vínem vyzrálým a vybraným. Na této hoře odstraní závoj všechny lidi halící, roušku...
Izaiáš 25:10...radujme se z jeho záchrany!" Hospodinova ruka na této hoře spočine, Moáb však bude dupán v zemi své, jako...
Izaiáš 36:10...a jezdce z Egypta? A navíc, cožpak jsem vytáhl tuto zemi zničit bez Hospodina? To Hospodin mi řekl:...
Jeremiáš 6:12...a ženami, vztáhnu ruku na všechny, kdo žijítéto zemi, praví Hospodin. Vždyť od nejmenších po...
Jeremiáš 7:34...a veselí, hlas ženicha a nevěsty, neboťtéto země zbudou sutiny." "V ten čas, praví Hospodin,...
Jeremiáš 10:18...Hospodin: "Hle, tentokrát vymrštím obyvatele této země jako z praku a dopustím na soužení, aby byli...
Jeremiáš 11:2...Jeremiáš dostal od Hospodina: "Slyšte slova této smlouvy! Vyřiď je judským mužům a obyvatelům...
Jeremiáš 11:3...Zlořečený je každý, kdo neposlouchá slova této smlouvy, kterou jsem svěřil vašim otcům v den, kdy...
Jeremiáš 11:6...všechna tato slova: Poslouchejte slova této smlouvy a plňte je. Ode dne, kdy jsem vyvedl vaše otce...
Jeremiáš 11:8... Proto na nich vyplním všechny hrozby uvedenététo smlouvě, kterou jsem přikázal plnit, ale oni ji...
Jeremiáš 13:13...- Tak praví Hospodin: Hle, všechny obyvatele této země, krále sedící na Davidově trůnu, kněze, proroky i...
Jeremiáš 14:8...Izraele, náš Spasiteli v čase soužení! Proč setéto zemi chováš jako cizinec, jako poutník, co se jen na...
Jeremiáš 14:15... ačkoli jsem je neposlal, a kteří tvrdí, že na tuto zemi nepřijde meč a hlad: Sami ti proroci zajdou mečem...
Jeremiáš 16:3... které je porodily, a o otcích, kteří jetéto zemi zplodili: Zemřou strašlivou smrtí. Nikdo je...
Jeremiáš 16:6...pokoj, svou lásku i soucit, praví Hospodin. V této zemi pomřou velcí i malí. Nebudou pohřbeni ani...
Jeremiáš 16:13...srdcem, místo abyste poslouchali . Proto vástéto země odvrhnu do země, kterou jste neznali vy ani vaši...
Jeremiáš 22:12...se sem nevrátí. Zemře tam, kam ho odvlekli, a tuto zem nikdy nespatří." "Běda tomu, kdo si staví palác...
Jeremiáš 24:6...svým dobrotivým pohledem a přivedu je zpět do této země. Znovu je vybuduji a nezbořím, zasadím je a...
Jeremiáš 24:8...velmože a ty, kdo zbyli v Jeruzalémě a zůstalitéto zemi anebo se usadili v Egyptě, ty všechny pokládám za...
Jeremiáš 25:9... babylonským králem Nabukadnezarem, na tuto zem, na všechny její obyvatele i na všechny národy v...
Jeremiáš 25:11... s hlasem mlýnku i se světlem lampičky. Z celé této země zbude hrůzná pustina a tyto národy budou po...
Jeremiáš 25:13... které jsem o vyřkl, všechno, co je zapsánotéto knize, všechno, co Jeremiáš prorokoval o všech těch...
Jeremiáš 26:20... Prorokoval proti tomuto městu a proti této zemi přesně tak jako Jeremiáš. Jakmile král Joakim se...
Jeremiáš 31:32... kdy jsem je vzal za ruku a vyvedl je z Egyptatuto mou smlouvu totiž porušili, ačkoli jsem byl jejich...
Jeremiáš 32:15...tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: ‚V této zemi se znovu budou kupovat domy, pole i vinice!'"...
Jeremiáš 32:22...paží a uprostřed veliké hrůzy. Dal jsi jim tuto zemi, o níž jsi přísahal jejich otcům, že jim ji dáš -...
Jeremiáš 32:41...budu prokazovat dobrodiní; pevně je zasadímtéto zemi, celým svým srdcem a celou duší. Ano, tak praví...
Jeremiáš 32:43...všechno dobrodiní, které jsem jim zaslíbil. A v této zemi, o níž říkáte: ‚Padla do rukou Babyloňanů, zbyla...
Jeremiáš 33:11...je přece dobrý a jeho láska trvá navěky!" Osud této země totiž změním, a bude taková jako kdysi, praví...
Jeremiáš 34:13...z Egypta, z domu otroctví, uzavřel jsem s nimi tuto smlouvu: ‚Sedmého roku každý propustíte svého...
Jeremiáš 37:19...‚Babylonský král nepřitáhne proti vám ani proti této zemi'? Teď však prosím vyslechni, můj pane a králi....
Jeremiáš 42:10...mu předložil vaši prosbu: Jestliže zůstanetetéto zemi, vybuduji vás a nezbořím, zasadím vás a...
Jeremiáš 42:13...Hospodina, svého Boha, a řeknete: ‚V této zemi nezůstaneme! Ne, raději půjdeme do Egypta! Tam...
Jeremiáš 45:4... bořím, a co jsem zasadil, vykořeňuji - celou tuto zemi! A ty si žádáš veliké věci? Nežádej. Hle, na...
Ezechiel 33:24...izraelské zemi říkají: ‚Abraham byl sám a získal tuto zemi. Nás je mnoho a ta země nám patří!' Nuže, řekni...
Ezechiel 40:10...silné. Síň byla na vnitřní straně brány. Uvnitř této východní brány byly po jedné i druhé straně tři...
Ezechiel 40:27...další brána vedoucí do vnitřního nádvoří. Od této brány naměřil k vnější jižní bráně 100 loktů. Poté ...
Ezechiel 40:28... jižní branou uvedl na vnitřní nádvoří. Změřil tuto jižní bránu a měla stejné rozměry jako předchozí brány...
Ezechiel 41:4...po jedné i druhé straně 7 loktů. Změřil celou tuto místnost v čele chrámové lodi a byla 20 loktů dlouhá a...
Ezechiel 45:16... praví Panovník Hospodin. Všechen lid země bude tuto obětní dávku odevzdávat vládci. Vládce pak bude...
Ezechiel 45:21...měsíce budete slavit Hod beránka. Po sedm dní této slavnosti se budou jíst nekvašené chleby. Toho dne...
Ezechiel 45:23...lid země býčka jako oběť za hřích. Po sedm dní této slavnosti bude denně přinášet sedm býků a sedm beranů...
Ezechiel 47:14...jinak ji rozdělíte stejným dílem pro všechny. O této zemi jsem přísahal, že ji dám vašim otcům, a proto vám...
Ezechiel 47:21...naproti Lebo-chamátu. To je západní stranaTuto zem si rozdělíte mezi izraelské kmeny. Rozdělíte si ji...
Ezechiel 48:14...loktů na délku a 20 000 loktů na šířku. Nictéto prvotiny země se nesmí prodat, směnit ani na nikoho...
Ozeáš 4:1...Izraele, Hospodin žalobu na obyvatele země: V této zemi není věrnost ani láska a nikdo nezná Boha. Jen...
Amos 3:11...a loupeží! Nuže, toto praví Panovník HospodinTuto zem obklíčí protivník, strhne tvé pevnosti a tvé...
Ageus 1:11...země zadržela svou úrodu. Přivolal jsem sucho na tuto zemi i na hory, na obilí, víno, olej i na vše ostatní,...
Ageus 2:4...Jošuo, synu Jocadakův! Vzchop se, všechen lide této země, praví Hospodin, a dejte se do práce. Vždyť ...
Zachariáš 3:9...sám na něj vyryji nápis, praví Hospodin, a hřích této země odstraním v jediném dni. Toho dne, praví Hospodin...
Zachariáš 7:5...slovo Hospodina zástupů: "Řekni všemu lidu této země i kněžím: sedmdesát let se vždy v pátém a...
Zachariáš 11:6...nešetří. Proto ani nebudu šetřit obyvatele této země, praví Hospodin. Hle, vydám lidi napospas jejich...
Matouš 7:28...a jeho pád byl hrozný." Když Ježíš dokončil tuto řeč, zástupy žasly nad jeho učením. Učil je totiž jako...
Matouš 19:1...neodpustíte svému bratru." Když Ježíš dokončil tuto řeč, odešel z Galileje a přišel do judského kraje za...
Matouš 21:21...tohle udělat fíkovníku, ale i kdybyste řekli této hoře: ‚Zvedni se a vrhni se do moře!' stane se to....
Matouš 23:39... váš dům vám teď zůstane pustý. Říkám vám, že od této chvíle neuvidíte, dokud neřeknete: ‚Požehnaný, jenž...
Matouš 26:29...za mnohé na odpuštění hříchů. Říkám vám, že od této chvíle neokusím plod vinné révy do dne, kdy ho s...
Matouš 26:31...na Olivetskou horu. Tehdy jim Ježíš řekl: "V tuto noc ode všichni odpadnete. Je přece psáno: ‚Budu...
Marek 11:23...Boží víru. Amen, říkám vám, že kdokoli by řekl této hoře: ‚Zvedni se a vrhni se do moře,' a nepochyboval...
Marek 13:19...v zimě. Ty dny totiž budou dny soužení, jaké do této doby nebylo od počátku Božího stvoření a jaké nikdy...
Lukáš 3:16... jestli to snad není Mesiáš. Jan ale dal všem tuto odpověď: "Jistě, vás křtím vodou, ale přichází...
Lukáš 7:1...a zkáza toho domu byla hrozná." Když dokončil tuto řeč ke svým posluchačům, přišel do Kafarnaum. Jeden...
Lukáš 17:6...hořčičné zrnko," odpověděl Pán, "řekli byste této moruši: ‚Vykořeň se a přesaď se do moře!' a poslechla...
Lukáš 22:69...kdybych se vás zeptal, stejně mi neodpovíte. Od této chvíle bude Syn člověka sedět po pravici Boží moci."...
Jan 4:13... i jeho synové a jeho dobytek." "Každý, kdo pije tuto vodu, bude znovu žíznit," odpověděl Ježíš. "Kdo se...
Jan 4:20..." odpověděla žena. "Naši otcové uctívali Boha na této hoře, vy ale říkáte, že místo, kde se uctívat, je v...
Jan 4:21...chvíle, kdy nebudete uctívat Otce ani na této hoře, ani v Jeruzalémě. Vy ani nevíte, koho uctíváte;...
Jan 12:27...úzkostí a co mám říci? ‚Otče, vysvoboď této chvíle'? Ale proto jsem přišel, pro tuto chvíli. Otče,...
Jan 20:30...učedníky udělal i mnoho jiných zázraků, kterététo knize nejsou zapsány. Tyto jsou ale zapsány, abyste...
Skutky 1:17...stráže, ačkoli patřil mezi nás a měl podíl na této službě." (Jidáš za své špinavé peníze získal pole....
Skutky 1:25...z těch dvou jsi vyvolil, aby měl podíl na této službě a stal se apoštolem namísto Jidáše, který se...
Skutky 10:30...Kornelius odpověděl: "Před třemi dny přesně touto dobou, o třetí odpoledne, jsem se doma modlil. Náhle...
Skutky 15:2... že Pavel, Barnabáš a někteří další půjdoutouto otázkou za apoštoly a staršími do Jeruzaléma. Vysláni...
Skutky 17:30...zručnosti a důvtipu. Bůh ale přehlédl časy této nevědomosti a nyní ukládá všem lidem všude, aby činili...
Skutky 18:6...krev na vaši hlavu, jsem od čistý! Od této chvíle půjdu k pohanům." Odešel odtud a vstoupil do...
Skutky 26:7...v naději, že dosáhnou onoho zaslíbení. Kvůli této naději Židé žalují, králi Agrippo! Co je podle vás...
Římanům 1:5... Skrze něj a pro jeho jméno se nám dostalo této milosti, totiž apoštolství, aby lidé ze všech národů...
Římanům 5:2... Skrze něj jsme také vírou získali přístuptéto milosti, v níž stojíme a chlubíme se nadějí Boží slávy...
Římanům 11:22... ale k tobě Boží laskavost, pokud ovšemtéto laskavosti zůstaneš. Jinak budeš vyťat i ty, zatímco...
Římanům 15:31...vysvobozen od nevěřících v Judsku a aby svatí tuto mou službu Jeruzalému přijali. Dá-li Bůh, s radostí...
1. Korintským 4:11...vy však silní; vy máte slávu, my však ostudu. Do této chvíle trpíme hladem a žízní, chodíme v hadrech,...
1. Korintským 9:15...bych raději umřel, než aby někdo připraviltuto mou hrdost. Když totiž kážu evangelium, nemám nač být...
2. Korintským 1:15...budeme vaší chloubou právě tak jako vy naší. V této jistotě jsem k vám dříve chtěl přijít, abyste...
2. Korintským 3:10...větší! To, co tehdy bylo slavné, ve srovnánítouto nesmírnou slávou vlastně ani slavné nebylo. Jestliže...
2. Korintským 3:12... slavnější je to, co zůstává! Právě díky této naději jsme tak směle otevření, ne jako Mojžíš, který...
2. Korintským 5:8...totiž vírou, a ne viděním. S touto smělou důvěrou rádi své tělo opustíme, abychom byli...
2. Korintským 8:14...vy se octli v nesnázích, ale jde mi o rovnost. V tuto chvíli vaše hojnost doplní jejich nedostatek, aby zase...
2. Korintským 8:19...církve vybraly, aby nás doprovázel na cestáchtouto sbírkou, kterou pořádáme k oslavě Pána a jako projev...
2. Korintským 9:1...vámi. Je vlastně zbytečné, abych vám psaltéto službě svatým. Znám přece vaši ochotu, díky níž se...
2. Korintským 9:12...působí vděčnost Bohu. Zprostředkování této oběti totiž nejenže naplňuje potřeby svatých, ale také...
2. Korintským 9:13...vděčnost mnoha lidí Bohu. Přesvědčeni upřímností této vaší pomoci budou oslavovat Boha za vaši jednomyslnou...
2. Korintským 11:10...břemenem. Jakože je při mně pravda Kristova, o tuto svou chloubu se v celém Řecku nedám připravit. Proč?...
Galatským 5:1... nejsme dětmi otrokyně, ale svobodné. V této svobodě, do níž nás Kristus vysvobodil, pevně stůjte;...
Efeským 1:20... jejímž mohutným vlivem působí vůči nám věřícímTuto moc dokázal na Kristu, když ho vzkřísil z mrtvých a...
Efeským 2:8...dobách nepřekonatelné bohatství své milostiTouto milostí jste skrze víru spaseni. Není to z vás - je...
1. Tesalonickým 4:6...jako pohané, kteří neznají Boha. Nikdo této věci nepřekračuje meze a nepodvádí svého bratra. Jak...
2. Tesalonickým 2:7...- smí se totiž objevit v daný čas. Tajemství této bezbožnosti ale působí; čeká jen na to, zmizí ta...
1. Timoteus 1:6...dobrého svědomí a z upřímné víry. Někteří aletéto cesty zbloudili a uchýlili se k prázdnému tlachání....
1. Timoteus 4:9...života i toho budoucího. Kéž by každý přijal tuto pravdu. Proto se tak namáháme a svádíme takový boj, že...
Židům 5:4...obětovat nejen za hříchy lidu, ale i za vlastníTuto čest si nikdo nemůže přivlastnit, ale musí ho povolat...
Židům 6:11...sloužíte svatým. Toužíme však, aby každý z vás tuto horlivost projevoval do konce, kdy se splní naše...
Židům 6:19...nás, kdo jsme našli útočiště v nabídnuté nadějiTuto naději máme jako kotvu duše, bezpečnou, pevnou a...
Židům 8:5... abys vše udělal podle vzoru, který jsi viděl na této hoře." Ježíši však byla svěřena mnohem vznešenější...
Židům 8:9...je vzal za ruku a vyvedl je z Egypta. Vždyť oni tuto mou smlouvu nedodrželi, a jsem se od nich odvrátil,...
Židům 10:2... přivést k dokonalosti. (Jinak by je účastníci této bohoslužby dávno přestali přinášet, protože by byli...
1. Petr 1:10...dosahujete cíle své víry - spásy dušíTuto spásu se pečlivě a pilně snažili vystihnout proroci,...
1. Petr 3:5...ducha, který je před Bohem velmi vzácnýTuto krásu mívaly kdysi ony svaté ženy, které doufaly v...
1. Jan 3:3...ho uvidíme tak, jak je. Každý, kdo k němu upíná tuto naději, usiluje být čistý, jako je čistý on. Každý,...
Zjevení 14:13...hlas z nebe: "Piš: ‚Blaze mrtvým, kteří od této chvíle umírají v Pánu.' Ano, praví Duch, si...
Zjevení 22:7...brzy! Blaze tomu, kdo zachovává slova proroctví této knihy." Jan jsem to všechno viděl a slyšel. Když...
Zjevení 22:9...bratři proroci a jako ti, kdo zachovávají slova této knihy. Klaněj se Bohu." Potom mi řekl: "Nezapečeťuj...
Zjevení 22:10..." Potom mi řekl: "Nezapečeťuj slova proroctví této knihy, neboť ten čas je blízko. Kdo škodí, škodí...
Zjevení 22:18...vodu života. Každého, kdo slyší prorocká slova této knihy, ujišťuji: Kdokoli k nim něco přidá, Bůh mu...
Zjevení 22:19...této knize zapsaných. Kdokoli z prorockých slov této knihy něco odejme, Bůh odejme jeho díl ze stromu...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |