Téhož

Hledám varianty 'téhož' [ totéž (42) tomtéž (2) tímtéž (1) témuž (2) téhož (48) ]. Nalezeny 94 verše.
Genesis 17:23...Abrahamově domácnosti mužského pohlaví, a ještě téhož dne jim obřezal předkožky, jak mu to řekl Bůh....
Genesis 17:26... Abraham a jeho syn Izmael byli obřezáni ještě téhož dne a všichni jeho domácí, jak narození v domě, tak...
Genesis 26:12...manželky, musí zemřít!" Izák pak v zemi seltéhož roku sklidil stonásobek, neboť mu Hospodin požehnal....
Genesis 26:32...Izák propustil, a tak od něj odešli v pokoji. A téhož dne se stalo, že přišli Izákovi služebníci a pověděli...
Genesis 30:35...tedy řekl: "Dobrá, je po tvém." Ještě téhož dne však vyřadil pruhované a strakaté kozly, všechny...
Genesis 33:16...Kéž mi jen zachováš svou přízeň." A tak se Ezau téhož dne vrátil svou cestou do Seíru, zatímco Jákob se...
Exodus 7:11...a tito egyptští věštci dokázali svými čáry totéž. Hodili své hole na zem a proměnily se v hady....
Exodus 7:22...krev. Egyptští věštci ale svými kouzly dokázali totéž, a tak farao zůstal neoblomný. Jak Hospodin...
Exodus 8:3...zem. Věštci však dokázali svými kouzly totéž - i oni vyvedli žáby na egyptskou zem. Farao si tehdy...
Exodus 12:18...prvního měsíce do večera jedenadvacátého dne téhož měsíce budete jíst nekvašené chleby. Po sedm dní se...
Exodus 21:31...syna nebo dceru, bude s ním naloženo podle téhož zákona. Jestliže býk potrká otroka nebo děvečku, ...
Exodus 26:4...spojeného kusu, udělej poutka z modré látkyTotéž udělej podél krajního pruhu ve druhém spojeném kusu....
Exodus 27:11...bronzu, sloupové háčky a příčky budou stříbrnéTotéž platí pro severní stranu: zástěny budou mít délku 100...
Exodus 36:11...spojeného kusu, udělali poutka z modré látkyTotéž udělali podél krajního pruhu ve druhém spojeném kusu....
Leviticus 6:15...syn, který přijme kněžské pomazání po něm, udělá totéž. Věčným ustanovením náleží Hospodinu; nechť se celá...
Leviticus 16:16...Izraele, od jejich provinění a všech hříchůTotéž učiní se Stanem setkávání, který s nimi zůstává...
Leviticus 22:30...ji tak, abyste došli zalíbení. je snědena téhož dne, nenechte z nic do rána. jsem Hospodin....
Leviticus 23:6...Pesach - Hospodinův Hod beránka. Patnáctého dne téhož měsíce bude Hospodinův Svátek nekvašených chlebů. Po...
Leviticus 23:27...promluvil k Mojžíšovi: "Desátého dne téhož sedmého měsíce bude Den smíření. Budete mít svaté...
Leviticus 23:34..."Mluv k synům Izraele: Od patnáctého dne téhož sedmého měsíce bude po sedm dní trvat Hospodinův...
Numeri 29:7... jako ohnivou oběť Hospodinu." "Desátého dne téhož sedmého měsíce mějte svaté shromáždění, kdy se budete...
Numeri 32:8...od vstupu do země, kterou jim Hospodin dalTotéž udělali vaši otcové, když jsem je vyslal z...
Deuteronomium 1:30... bude před vašima očima bojovat za vás. Učiní totéž, co s vámi učinil v Egyptě a na poušti. Tehdy jsi...
Deuteronomium 2:22... takže je vyhnali a usadili se na jejich místěTotéž učinil pro syny Ezauovy bydlící na Seíru, když před...
Deuteronomium 3:21... co Hospodin, váš Bůh, učinil těm dvěma králůmTotéž Hospodin učiní všem královstvím, do nichž se chystáš...
Deuteronomium 4:10...se mne ctít po všechny dny svého života na zemiTémuž učí i své děti." A tak jste se přiblížili a...
Deuteronomium 15:17...jím probodneš ucho a zůstane ve službě navždyTotéž uděláš, půjde-li o tvou děvečku. ti není zatěžko...
Deuteronomium 19:19... křivě svědčící proti svému bratru, uděláte mu totéž, co chtěl, aby se stalo jeho bratru. Odstraň ze svého...
Deuteronomium 21:23...tělo nezůstane na kůlu. Musíš je pochovat ještě téhož dne, neboť ten pověšený je před Bohem prokletý....
Deuteronomium 22:3...něm tvůj bratr nebude ptát. Tehdy mu je vrátíšTotéž uděláš s jeho oslem, s jeho pláštěm a s čímkoli, co...
Deuteronomium 31:22...přísahou zaslíbil." Mojžíš tu píseň napsal ještě téhož dne a syny Izraele ji naučil. Nato Hospodin přikázal...
Deuteronomium 32:48...živi v zemi, kterou jdete za Jordán obsadit." Téhož dne Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Vystup na toto...
Jozue 5:11...beránka. Druhého dne jedli nekvašené chlebytéhož dne i pražené zrní z úrody země. Toho dne, kdy...
Jozue 9:27...je z rukou synů Izraele, aby je nepobili, a téhož dne z nich udělal dřevaře a nosiče vody pro obec a...
Jozue 10:28...tam jsou dodnes. Makedu Jozue dobyl ještě téhož dne. Vyhubil ji ostřím meče i s jejím králem; všechno...
Jozue 10:35...k Eglonu. Oblehli jej a zaútočili na nějTéhož dne jej dobyli a vyhubili ostřím meče; všechno živé v...
Soudců 8:8...Vydal se odtud vzhůru do Penuelu a požádal tamtotéž. Penuelští mu ale odpověděli stejně jako předtím...
Soudců 15:10...jsme spoutat Samsona," odpověděli. "Uděláme mu totéž, co udělal nám!" Tři tisíce judských mužů se tedy...
Soudců 15:11...to udělal?" vyčítali Samsonovi. "Udělal jsem jim totéž, co oni mně," odpověděl jim. "Přišli jsme spoutat...
1. Samuel 21:7...odebrané z Hospodinovy přítomnosti, aby byly téhož dne nahrazeny chlebem teplým. (Byl tam ale i jeden ze...
2. Samuel 24:18...tvá ruka dolehne na a na mou rodinu!" Ještě téhož dne k Davidovi přišel Gád se slovy: "Jdi a postav...
1. Královská 7:18...vrchu sloupu byly dvě řady granátových jablekTotéž udělal i s druhou hlavicí. Hlavice na vrcholu sloupů...
1. Královská 11:8...Kemošovi a amonské ohavnosti MolochoviTotéž udělal pro všechny své cizí ženy, které uctívaly své...
1. Královská 16:16..."Zimri zosnoval spiknutí a zabil krále," ještě téhož dne na místě prohlásili izraelským králem svého...
2. Královská 25:27...na babylonský trůn král Evil-merodach. Ten ještě téhož roku, sedmadvacátého dne dvanáctého měsíce,...
2. Letopisů 27:5... 10 000 korů pšenice a 10 000 korů ječmeneTotéž mu odváděli i druhý a třetí rok. Tak Jotam upevnil...
2. Letopisů 29:17...hned prvního dne prvního měsíce. Osmého dne téhož měsíce postoupili do předsíně Hospodinova chrámu....
Nehemiáš 9:1... jak je předepsáno. Čtyřiadvacátého dne téhož měsíce se synové Izraele shromáždili k postu,...
Nehemiáš 13:15...víno, hrozny, fíky a všemožné náklady. Ještě téhož sobotního dne, kdy ty potraviny prodávali, jsem je...
Ester 8:1...pro Mordechaje. Teprve tehdy králův hněv opadl.  Téhož dne král Xerxes daroval majetek židobijce Hamana...
Ester 9:11... Pobili je, kořisti se však ani nedotkliTéhož dne se počet zabitých v sídelním městě Súsách donesl...
Ester 9:18...shromáždili třináctého a ještě čtrnáctého dne téhož měsíce. Klid měli patnáctého, a tak pořádali hody...
Přísloví 25:20...o šaty v chladný den, nalévat ocet do ránytotéž je truchlivému zpívat písničky. Hladoví-li tvůj...
Kazatel 3:20... všechno je marnost! Všichni směřujítémuž místu - všichni jsou z prachu, všichni se do prachu...
Kazatel 12:11...jsou hřeby zatlučené - všechny pocházejí od téhož Pastýře. Cokoli je navíc, toho se varuj, synu. Píše...
Jeremiáš 7:14... které jsem dal vám i vašim otcům, proto udělám totéž, co jsem udělal se Šílem. Vás pak od sebe zapudím,...
Jeremiáš 28:1...navrátím je zpět na toto místo." Pátého měsíce téhož roku, totiž čtvrtého roku na počátku vlády judského...
Jeremiáš 28:17...jsi o Hospodinu hlásal bludy!" Sedmého měsíce téhož roku pak prorok Chananiáš zemřel. Následují slova...
Jeremiáš 52:31...na babylonský trůn král Avel-marduk. Ten ještě téhož roku, pětadvacátého dne dvanáctého měsíce, omilostnil...
Ezechiel 23:39...mou svatyni a znesvěcovaly sobotyTéhož dne, kdy obětovaly své děti modlám, vcházely do ...
Ezechiel 32:17... praví Panovník Hospodin." Patnáctého dne téhož měsíce dvanáctého roku jsem dostal slovo Hospodinovo:...
Ezechiel 45:20...stupně oltáře a veřeje brány vnitřního nádvoříTotéž uděláš i sedmého dne onoho měsíce za každého, kdo...
Ezechiel 45:25...beranu efu mouky a ke každé efě přidá hin olejeTotéž bude přinášet po sedm dní slavnosti začínající...
Daniel 11:7...ochráncem zrazena. Trůnu se pak ujme nástupcetéhož rodu. Zaútočí na vojska severního krále i na jeho...
Ageus 2:20...Ode dneška vám požehnám." Čtyřiadvacátého dne téhož měsíce dostal Ageus podruhé slovo Hospodinovo: "Řekni...
Zachariáš 6:10...Tobiáše a Jedajáše, kteří se vrátili z BabylonuTéhož dne jdi také do domu Jošiáše, syna Cefaniášova. Vyber...
Matouš 5:46...milujete jen ty, kdo milují vás? Nedělají snad totéž i výběrčí daní? A co mimořádného děláte, když...
Matouš 13:49... vyberou do kádí; to, co je špatné, ale vyhodíTotéž se bude dít na konci světa: Vyjdou andělé, oddělí zlé...
Matouš 17:12...ale oni ho nepoznali a udělali s ním, co chtěliTotéž od nich vytrpí i Syn člověka." Tehdy učedníci...
Matouš 18:35...a vydal ho mučitelům, dokud nezaplatí celý dluhTotéž udělá i můj nebeský Otec vám, pokud každý ze srdce...
Matouš 20:5...a kolem třetí odpoledne vyšel znovu a udělal totéž. Když pak vyšel kolem páté odpoledne, našel jiné, jak...
Matouš 21:30...rozmyslel a šel. Potom šel za druhým a řekl mu totéž. Ten odpověděl: ‚Ano, pane, půjdu,' ale nešel. Který...
Matouš 21:36...jiné služebníky, více než předtím, a těm udělali totéž. Nakonec k nim poslal svého syna. Řekl si: ‚Před mým...
Matouš 22:26...potomků, a tak zanechal svou ženu svému bratruTotéž se stalo i s druhým a třetím bratrem po sedmého....
Lukáš 3:11..." odpověděl jim, "a kdo jídlo, udělá totéž." Dokonce i výběrčí daní se přicházeli nechat pokřtít...
Lukáš 6:33... kdo se chovají dobře k vám, jaká je to zásluhaTotéž přece dělají i hříšníci. Půjčujete-li těm, od nichž...
Lukáš 6:34...je to zásluha? I hříšníci půjčují hříšníkům, aby totéž dostali zpět. Vy však milujte své nepřátele a buďte k...
Lukáš 24:13...se tedy domů v údivu nad tím, co se staloTéhož dne se dva z nich vydali do vesnice jménem Emauzy,...
Jan 20:19...učedníkům, že viděla Pána a co řekl. Večer téhož dne, onoho prvního dne v týdnu, se učedníci kvůli...
Římanům 2:3...Božímu soudu, když soudíš druhé, ale sám děláš totéž? Anebo snad podceňuješ bohatství jeho laskavosti,...
Římanům 9:10...přijdu a Sára bude mít syna." A to není vše. Z téhož muže, našeho otce Izáka, počala Rebeka dva syny....
Římanům 10:12...Židem a Řekem tedy není rozdíl: všichni mají téhož Pána, štědrého ke všem, kdo ho vzývají. Vždyť "Každý,...
1. Korintským 12:8...je skrze Ducha dáno slovo moudrosti, jinému od téhož Ducha slovo poznání, dalšímu víra v tomtéž Duchu,...
1. Korintským 12:9...od téhož Ducha slovo poznání, dalšímu víratomtéž Duchu, jinému dary uzdravování v tomtéž Duchu,...
1. Korintským 12:13...svobodní, všichni jsme jedním Duchem pokřtěni do téhož těla a jeden Duch se nám všem stal nápojem. Tělo se...
2. Korintským 1:4...ty, kdo mají jakékoli soužení, mohli povzbuzovat tímtéž potěšením, které jsme sami přijali od Boha. Vždyť...
Galatským 3:15...také nikdo neruší ani k nic nepřidáváTotéž platí pro zaslíbení dané Abrahamovi a jeho semeni....
Efeským 3:6...jsou skrze evangelium spoludědicové, součásti téhož těla a spoluúčastníci jeho zaslíbení v Kristu Ježíši....
Efeským 4:25..."říkejme jeden druhému pravdu" - jsme přece údy téhož těla! "Hněváte-li se, nehřešte;" zkroťte svůj hněv,...
Filipským 3:1...moji, radujte se v Pánu. Psát vám znovu stále totéž mi není nijak zatěžko a pro vás to znamená jistotu....
1. Tesalonickým 2:14...v Judsku, neboť jste od svých krajanů vytrpěli totéž, co oni od Židů. Ti zabili Pána Ježíše stejně jako...
Židům 10:15...ty, které posvěcuje, k věčné dokonalostiTotéž nám dosvědčuje i Duch svatý. Nejdříve totiž říká:...
Židům 11:9... ve stanech stejně jako Izák a Jákob, dědicové téhož zaslíbení. Vyhlížel totiž město, které základy,...
2. Petr 3:7...tou vodou byl tehdejší svět zatopen a zničenTotéž slovo udržuje a uchovává nynější nebe a zemi pro oheň...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |