Táhnout

Hledám varianty 'táhnout' [ táhnout (2) táhnou (6) táhni (5) táhněte (3) táhne (12) táhlo (1) táhli (36) táhla (1) táhl (24) ]. Nalezeno 87 veršù.
Genesis 35:5...pod tím dubem, který stál u Šechemu. Potom táhli dál. Boží hrůza padla na města kolem nich, a tak...
Genesis 35:16...mluvil, nazval Bet-el, Boží dům. Potom z Bet-elu táhli dál. Když byli nedaleko Efraty, začala Ráchel...
Genesis 35:21...ten sloup je na hrobě Ráchel dodnes). Izrael táhl dál a vztyčil svůj stan za Migdal-ederem. A když se...
Exodus 14:10...přiblížil, synové Izraele pozvedli oči a hletáhli na Egypťané! Izraelité samým strachem úpěli k...
Exodus 14:25... Zadrhl jejich vozům kola, aby je museli těžce táhnout. Tehdy Egypťané vykřikli: "Utečme před Izraelem!...
Numeri 2:34...Mojžíšovi: tak tábořili po svých praporech a tak táhli, každý podle svých rodů při domě svých otců. Toto je...
Numeri 9:20...rozkazu a podle Hospodinova rozkazu pak táhli dál. Když oblak zůstal jen od večera do rána a ráno...
Numeri 9:21...od večera do rána a ráno se opět vznesl, hned táhli dál. se oblak vznesl ve dne nebo v noci, hned...
Numeri 9:22...nevydávali se na cestu. Jakmile se však vznesltáhli dál. Podle Hospodinova rozkazu tábořili a podle...
Numeri 9:23...rozkazu tábořili a podle Hospodinova rozkazu táhli dál. Podle Hospodinova rozkazu skrze Mojžíše drželi...
Numeri 10:13...putování, než oblak spočinul v poušti Paran. Tak táhli poprvé podle Hospodinova rozkazu vydaného Mojžíšem:...
Numeri 10:14...Hospodinova rozkazu vydaného Mojžíšem: Nejprve táhl po svých oddílech prapor Judova uskupení; v jejich...
Numeri 10:18...Geršona a Merariho, kteří Příbytek nosili. Potom táhl po svých oddílech prapor Rubenova uskupení; v jejich...
Numeri 10:21...čele pokolení Gád Eljasaf, syn Reuelův. Za nimi táhli Kehatovci, kteří nosili svaté předměty. Než došli na...
Numeri 10:22...došli na místo, Příbytek býval postaven. Potom táhl po svých oddílech prapor Efraimova uskupení; v jejich...
Numeri 10:25... syn Gideoniho. Jako zadní voj všech uskupení táhl po svých oddílech prapor Danova uskupení; v jejich...
Numeri 10:28...Neftalímova pokolení Achira, syn Enanův. Takto táhli synové Izraele po svých oddílech, když se vydávali na...
Numeri 14:25...Amalekovci a Kananejci,' zítra se obraťtetáhněte pouští zpět k Rudému moři!" Hospodin promluvil k...
Numeri 21:4...Chorma, Klatba. Aby se vyhnuli edomské zemitáhli od hory Hór směrem k Rudému moři. Lid ale na cestě...
Numeri 21:10...hada, zůstal naživu. Synové Izraele pak táhli dál a utábořili se v Obotu. Z Obotu táhli dál a...
Numeri 21:11...pak táhli dál a utábořili se v Obotu. Z Obotu táhli dál a utábořili se v Ije-abarimu na poušti, která na...
Numeri 21:12...poušti, která na východě sousedí s Moábem. Odtud táhli dál a utábořili se v údolí Zered. Odtud táhli dál a...
Numeri 21:13...táhli dál a utábořili se v údolí Zered. Odtud táhli dál a utábořili se na druhé straně řeky Arnon, na...
Numeri 21:15...v Sufě a údolí Arnonu, svahy údolí, jež se táhne ke vsi Ar a k moábské hranici se přimyká." Odtud pak...
Numeri 21:16...Ar a k moábské hranici se přimyká." Odtud pak táhli do Beéru; to je ta studna, kde Hospodin řekl...
Numeri 21:18...ji hloubili žezlem a svými holemi." Z pouště pak táhli do Matany, z Matany do Nachalielu, z Nachalielu do...
Numeri 22:1...naživu, a obsadili jeho zem. Synové Izraele pak táhli dál a utábořili se na moábských pláních za Jordánem...
Numeri 33:1...Izraele, když pod Mojžíšovým a Áronovým vedením táhli po svých oddílech z Egypta. Mojžíš během jejich...
Deuteronomium 1:40...Jim ji dám a oni ji obsadí. Vy se však obraťtetáhněte pouští zpět k Rudému moři." Tehdy jste mi...
Deuteronomium 2:1...zůstat v Kádeši. Potom jsme se obrátilitáhli jsme na poušť směrem k Rudému moři, jak mi Hospodin...
Deuteronomium 10:6...v , jak mi Hospodin přikázal. Synové Izraele táhli od studní Bne-jaakan do Mosery. Tam zemřel Áron a tam...
Deuteronomium 10:7...konal kněžskou službu jeho syn Eleazar. Odtud táhli do Gudgodu a z Gudgodu do Jotbaty, krajiny potoků...
Deuteronomium 23:5...vám nevyšli naproti s chlebem a vodou, když jste táhli z Egypta. Namísto toho si na tebe najali Beorova syna...
Jozue 8:11...v jeho čele proti Aji. Všechen bojeschopný lid táhl s ním. Když tam dorazili, zamířili přímo před město a...
Jozue 10:9...rukou. Nikdo z nich před tebou neobstojí." Jozue táhl z Gilgalu celou noc a pak je náhle přepadl. Hospodin...
Jozue 10:29...s králem Jericha. Potom Jozue s celým Izraelem táhl od Makedy k Libně a zaútočil na ni. I Libnu a jejího...
Jozue 10:31...s králem Jericha. Potom Jozue s celým Izraelem táhl od Libny k Lachiši. Oblehl jej, zaútočil na něj a...
Jozue 10:34...nenechal naživu. Potom Jozue s celým Izraelem táhl od Lachiše k Eglonu. Oblehli jej a zaútočili na něj....
Jozue 10:36...provedl s Lachišem. Potom Jozue s celým Izraelem táhl od Eglonu k Hebronu a zaútočili na něj. Dobyli ho a...
Jozue 15:15...Šešaje, Achimana a Talmaje, potomky Anakovy, a táhl odtud dál proti obyvatelům Debiru (dříve nazývanému...
Jozue 16:1... Díl, který losem připadl synům Josefovým, se táhne od Jordánu naproti Jerichu východně od jerišských vod...
Soudců 1:17...dorazili, usídlili se mezi místními. Juda ale táhl se svým bratrem Šimeonem dál, vybili Kananejce bydlící...
Soudců 8:11...asi 15 000 mužů; 120 000 bojovníků padlo. Gedeon táhl cestou kočovníků na východ od Nobachu a Jogbehy a...
Soudců 9:50...zahynuli - na tisíc mužů a žen. Potom Abimelech táhl k Tebecu, oblehl jej a dobyl. Uprostřed města byla...
Soudců 11:29... Na Jiftachovi tehdy spočinul Duch HospodinůvTáhl Gileádem a Manasesem, prošel gileádskou Micpou a odtud...
Soudců 12:1...jsi nás nepozval, abychom šli s tebou, když jsi táhl do boje proti Amoncům?" vyčítali Jiftachovi. "Zapálíme...
Soudců 18:12...šest set mužů z Danova rodu v plné zbrojiTáhli vzhůru a utábořili se v Kiriat-jearimu v Judsku....
Soudců 20:18...000 bojovníků, samých udatných mužů. Zvedli setáhli do Bet-elu, aby se dotazovali Boha: "Kdo z nás ...
Soudců 20:26...mečem. Všichni Izraelci pak s celým vojskem táhli do Bet-elu. Když tam přišli, seděli toho dne s pláčem...
1. Samuel 12:12...v bezpečí. Potom jste uviděli, jak proti vám táhne amonský král Nachaš, a řekli jste mi: ‚To ne. nad...
1. Samuel 17:13... příliš starý, ale jeho tři nejstarší synové táhli se Saulem do války. Prvorozený se jmenoval Eliab,...
1. Samuel 18:13...zbavil, jmenoval ho velitelem nad tisíci, takže táhl v čele vojska do boje i zpět. David si ale na všech...
1. Samuel 18:16...ale Davida milovali, protože v jejich čele táhl do boje i zpět. Saul jednou Davidovi řekl: "Tady je ...
1. Samuel 23:4...znovu a Hospodin mu odpověděl: "Vstaňtáhni na Keilu. Filištíny ti vydám do rukou." A tak David...
1. Samuel 27:8...totiž odpradávna bydleli v tom kraji, který se táhne k Šuru směrem k egyptské k zemi.) David útočil na...
1. Samuel 29:11...na cestu do filištínské země, zatímco Filištíni táhli na Jizreel. Třetího dne pak David se svými muži...
2. Samuel 16:7...lidmi i všemi bojovníky. Šimei chrlil nadávky: "Táhni, ty vrahu! Táhni, ty bídáku! Hospodin ti oplatil za...
1. Královská 22:29...Izraelský král pak s judským králem Jošafatem táhli na Rámot-gileád. Izraelský král Jošafatovi řekl: "...
2. Královská 2:23...výrostci, posmívali se mu a pokřikovali na něj: "Táhni, plešoune! Táhni, plešoune!" On se otočil, podíval se...
2. Královská 7:6...proti nám najal chetitské a egyptské krále!  táhnou na nás!" A tak se zvedli a ještě za tmy se dali na...
1. Letopisů 12:20...z pokolení Manases se přidali k Davidovi, když táhl s Filištíny do boje proti Saulovi. (Nakonec ale...
1. Letopisů 12:21...Saulovi, bude nás to stát hlavy.") Když potom táhl do Ciklagu, přidali se k němu tito muži z pokolení...
1. Letopisů 13:6...z Kiriat-jearimu. Potom David s celým Izraelem táhl do Baaly (což je Kiriat-jearim) v Judsku, aby odtamtud...
2. Letopisů 8:3...dal Chíram, a osídlil je Izraelci. Šalomoun táhl na Chamát-cobu a dobyl ji. Na poušti vystavěl také...
2. Letopisů 12:3... 60 000 jezdců a nesčíslné vojsko, které s ním táhlo z Egypta: Libyjci, Sukité a Habešané. Dobyl opevněná...
2. Letopisů 18:28...Izraelský král pak s judským králem Jošafatem táhli na Rámot-gileád. Izraelský král Jošafatovi řekl: "...
2. Letopisů 20:12...náš? Nemáme sílu na tu ohromnou přesilu, která táhne proti nám. Nevíme, co máme dělat, ale naše oči hledí...
2. Letopisů 32:7...nelekejte asyrského krále ani spousty, která táhne s ním. S námi je někdo větší nežli s ním! S ním je...
Job 7:4... říkám si: ‚Kdy budu moci vstát?' A noc se táhne a se převaluji sem a tam do rána. Tělo mám...
Žalmy 27:2... z koho bych měl mít strach? Když na útokem táhnou bídáci, aby tělo zhltali, moji nepřátelé a ...
Žalmy 35:3...svou pavézu a svůj štít, na pomoc povstaň mi! Vytáhni oštěp a kopí proti těm, kdo táhnou proti mně. Řekni...
Žalmy 129:5...- přesekal provazy lidí zlých! musí s hanbou táhnout pryč všichni, kdo k Sionu mají nenávist! jsou...
Izaiáš 5:18...boháčů se budou pást kůzlata. Běda těm, kdo táhnou vinu za provazy lži, kdo jak vůz na laně vlečou...
Izaiáš 13:4...můj hněv. Slyš ten hřmot na horách - jako když táhne armáda! Slyš lomoz království a shromážděné národy -...
Izaiáš 13:5...- Hospodin zástupů chystá vojsko do válkyTáhnou ze země daleké, od konce světa za obzorem - Hospodin...
Jeremiáš 6:26...nad jedináčkem v nejtrpčím smutku - vždyť na nás táhne zhoubce a v okamžiku bude tu! "Učinil jsem ve svém...
Jeremiáš 13:20...bude docela." Zvedněte oči, pohleďte na ty, kdo táhnou od severu! Kde máte stádo vám svěřené, ovce, jež...
Ezechiel 26:10...třást rachotem jeho jízdy, kol a vozů, přitáhne do tvých bran, jako se táhne do poraženého města....
Ezechiel 42:7...na vnějším nádvoří stála před místnostmi zeďTáhla se podél těchto místností v délce 50 loktů, a protože...
Ozeáš 11:4...uznat nechtěli, že jsem to , kdo je uzdravilTáhl jsem je provazy lidskosti a lany milování. Byl jsem...
Micheáš 1:11...se v prachu svíjejte. Rozšafní obyvatelé Šafírutáhněte v hanbě a nahotě! Obyvatelé Ceananu nevyjdou více,...
Nahum 2:2...- je bezezbytku vyhlazen! na tebe, Ninivetáhne ničitel. Jen tu svou pevnost střež, na cestu pozor...
Zachariáš 6:2...čtyři vozy; a ty hory byly z bronzu. První vůz táhli ryzáci, druhý vraníci, třetí bělouši a čtvrtý grošáci...
Lukáš 14:31...a nemohl to dokončit!' Anebo když nějaký král potáhne do boje proti jinému, nesedne si nejdříve, aby se...
Jan 21:8...totiž daleko od břehu, jen asi dvě stě loket) a táhli tu síť s rybami. Když vystoupili na břeh, uviděli...
Skutky 16:19...další zisk je pryč, chopili se Pavla a Silasetáhli je na náměstí před úřad. Přivedli je k městským...
Skutky 21:30...celém městě. Lidé se sběhli, chopili se Pavlatáhli ho ven z chrámu. Dveře se za ním ihned zavřely. se...

Slova obsahující táhnout: odtáhnout (1) přitáhnout (3) roztáhnout (1) táhnout (2) utáhnout (1) vytáhnout (6) vztáhnout (10)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |