Táhne

Hledám varianty 'táhne' [ táhnout (2) táhnou (6) táhni (5) táhněte (3) táhne (12) táhlo (1) táhli (36) táhla (1) táhl (24) ]. Nalezeno 87 veršù.
Genesis 35:5...pod tím dubem, který stál u Šechemu. Potom táhli dál. Boží hrůza padla na města kolem nich, a tak...
Genesis 35:16...mluvil, nazval Bet-el, Boží dům. Potom z Bet-elu táhli dál. Když byli nedaleko Efraty, začala Ráchel...
Genesis 35:21...ten sloup je na hrobě Ráchel dodnes). Izrael táhl dál a vztyčil svůj stan za Migdal-ederem. A když se...
Exodus 14:10...přiblížil, synové Izraele pozvedli oči a hletáhli na Egypťané! Izraelité samým strachem úpěli k...
Exodus 14:25... Zadrhl jejich vozům kola, aby je museli těžce táhnout. Tehdy Egypťané vykřikli: "Utečme před Izraelem!...
Numeri 2:34...Mojžíšovi: tak tábořili po svých praporech a tak táhli, každý podle svých rodů při domě svých otců. Toto je...
Numeri 9:20...rozkazu a podle Hospodinova rozkazu pak táhli dál. Když oblak zůstal jen od večera do rána a ráno...
Numeri 9:21...od večera do rána a ráno se opět vznesl, hned táhli dál. se oblak vznesl ve dne nebo v noci, hned...
Numeri 9:22...nevydávali se na cestu. Jakmile se však vznesltáhli dál. Podle Hospodinova rozkazu tábořili a podle...
Numeri 9:23...rozkazu tábořili a podle Hospodinova rozkazu táhli dál. Podle Hospodinova rozkazu skrze Mojžíše drželi...
Numeri 10:13...putování, než oblak spočinul v poušti Paran. Tak táhli poprvé podle Hospodinova rozkazu vydaného Mojžíšem:...
Numeri 10:14...Hospodinova rozkazu vydaného Mojžíšem: Nejprve táhl po svých oddílech prapor Judova uskupení; v jejich...
Numeri 10:18...Geršona a Merariho, kteří Příbytek nosili. Potom táhl po svých oddílech prapor Rubenova uskupení; v jejich...
Numeri 10:21...čele pokolení Gád Eljasaf, syn Reuelův. Za nimi táhli Kehatovci, kteří nosili svaté předměty. Než došli na...
Numeri 10:22...došli na místo, Příbytek býval postaven. Potom táhl po svých oddílech prapor Efraimova uskupení; v jejich...
Numeri 10:25... syn Gideoniho. Jako zadní voj všech uskupení táhl po svých oddílech prapor Danova uskupení; v jejich...
Numeri 10:28...Neftalímova pokolení Achira, syn Enanův. Takto táhli synové Izraele po svých oddílech, když se vydávali na...
Numeri 14:25...Amalekovci a Kananejci,' zítra se obraťtetáhněte pouští zpět k Rudému moři!" Hospodin promluvil k...
Numeri 21:4...Chorma, Klatba. Aby se vyhnuli edomské zemitáhli od hory Hór směrem k Rudému moři. Lid ale na cestě...
Numeri 21:10...hada, zůstal naživu. Synové Izraele pak táhli dál a utábořili se v Obotu. Z Obotu táhli dál a...
Numeri 21:11...pak táhli dál a utábořili se v Obotu. Z Obotu táhli dál a utábořili se v Ije-abarimu na poušti, která na...
Numeri 21:12...poušti, která na východě sousedí s Moábem. Odtud táhli dál a utábořili se v údolí Zered. Odtud táhli dál a...
Numeri 21:13...táhli dál a utábořili se v údolí Zered. Odtud táhli dál a utábořili se na druhé straně řeky Arnon, na...
Numeri 21:15...v Sufě a údolí Arnonu, svahy údolí, jež se táhne ke vsi Ar a k moábské hranici se přimyká." Odtud pak...
Numeri 21:16...Ar a k moábské hranici se přimyká." Odtud pak táhli do Beéru; to je ta studna, kde Hospodin řekl...
Numeri 21:18...ji hloubili žezlem a svými holemi." Z pouště pak táhli do Matany, z Matany do Nachalielu, z Nachalielu do...
Numeri 22:1...naživu, a obsadili jeho zem. Synové Izraele pak táhli dál a utábořili se na moábských pláních za Jordánem...
Numeri 33:1...Izraele, když pod Mojžíšovým a Áronovým vedením táhli po svých oddílech z Egypta. Mojžíš během jejich...
Deuteronomium 1:40...Jim ji dám a oni ji obsadí. Vy se však obraťtetáhněte pouští zpět k Rudému moři." Tehdy jste mi...
Deuteronomium 2:1...zůstat v Kádeši. Potom jsme se obrátilitáhli jsme na poušť směrem k Rudému moři, jak mi Hospodin...
Deuteronomium 10:6...v , jak mi Hospodin přikázal. Synové Izraele táhli od studní Bne-jaakan do Mosery. Tam zemřel Áron a tam...
Deuteronomium 10:7...konal kněžskou službu jeho syn Eleazar. Odtud táhli do Gudgodu a z Gudgodu do Jotbaty, krajiny potoků...
Deuteronomium 23:5...vám nevyšli naproti s chlebem a vodou, když jste táhli z Egypta. Namísto toho si na tebe najali Beorova syna...
Jozue 8:11...v jeho čele proti Aji. Všechen bojeschopný lid táhl s ním. Když tam dorazili, zamířili přímo před město a...
Jozue 10:9...rukou. Nikdo z nich před tebou neobstojí." Jozue táhl z Gilgalu celou noc a pak je náhle přepadl. Hospodin...
Jozue 10:29...s králem Jericha. Potom Jozue s celým Izraelem táhl od Makedy k Libně a zaútočil na ni. I Libnu a jejího...
Jozue 10:31...s králem Jericha. Potom Jozue s celým Izraelem táhl od Libny k Lachiši. Oblehl jej, zaútočil na něj a...
Jozue 10:34...nenechal naživu. Potom Jozue s celým Izraelem táhl od Lachiše k Eglonu. Oblehli jej a zaútočili na něj....
Jozue 10:36...provedl s Lachišem. Potom Jozue s celým Izraelem táhl od Eglonu k Hebronu a zaútočili na něj. Dobyli ho a...
Jozue 15:15...Šešaje, Achimana a Talmaje, potomky Anakovy, a táhl odtud dál proti obyvatelům Debiru (dříve nazývanému...
Jozue 16:1... Díl, který losem připadl synům Josefovým, se táhne od Jordánu naproti Jerichu východně od jerišských vod...
Soudců 1:17...dorazili, usídlili se mezi místními. Juda ale táhl se svým bratrem Šimeonem dál, vybili Kananejce bydlící...
Soudců 8:11...asi 15 000 mužů; 120 000 bojovníků padlo. Gedeon táhl cestou kočovníků na východ od Nobachu a Jogbehy a...
Soudců 9:50...zahynuli - na tisíc mužů a žen. Potom Abimelech táhl k Tebecu, oblehl jej a dobyl. Uprostřed města byla...
Soudců 11:29... Na Jiftachovi tehdy spočinul Duch HospodinůvTáhl Gileádem a Manasesem, prošel gileádskou Micpou a odtud...
Soudců 12:1...jsi nás nepozval, abychom šli s tebou, když jsi táhl do boje proti Amoncům?" vyčítali Jiftachovi. "Zapálíme...
Soudců 18:12...šest set mužů z Danova rodu v plné zbrojiTáhli vzhůru a utábořili se v Kiriat-jearimu v Judsku....
Soudců 20:18...000 bojovníků, samých udatných mužů. Zvedli setáhli do Bet-elu, aby se dotazovali Boha: "Kdo z nás ...
Soudců 20:26...mečem. Všichni Izraelci pak s celým vojskem táhli do Bet-elu. Když tam přišli, seděli toho dne s pláčem...
1. Samuel 12:12...v bezpečí. Potom jste uviděli, jak proti vám táhne amonský král Nachaš, a řekli jste mi: ‚To ne. nad...
1. Samuel 17:13... příliš starý, ale jeho tři nejstarší synové táhli se Saulem do války. Prvorozený se jmenoval Eliab,...
1. Samuel 18:13...zbavil, jmenoval ho velitelem nad tisíci, takže táhl v čele vojska do boje i zpět. David si ale na všech...
1. Samuel 18:16...ale Davida milovali, protože v jejich čele táhl do boje i zpět. Saul jednou Davidovi řekl: "Tady je ...
1. Samuel 23:4...znovu a Hospodin mu odpověděl: "Vstaňtáhni na Keilu. Filištíny ti vydám do rukou." A tak David...
1. Samuel 27:8...totiž odpradávna bydleli v tom kraji, který se táhne k Šuru směrem k egyptské k zemi.) David útočil na...
1. Samuel 29:11...na cestu do filištínské země, zatímco Filištíni táhli na Jizreel. Třetího dne pak David se svými muži...
2. Samuel 16:7...lidmi i všemi bojovníky. Šimei chrlil nadávky: "Táhni, ty vrahu! Táhni, ty bídáku! Hospodin ti oplatil za...
1. Královská 22:29...Izraelský král pak s judským králem Jošafatem táhli na Rámot-gileád. Izraelský král Jošafatovi řekl: "...
2. Královská 2:23...výrostci, posmívali se mu a pokřikovali na něj: "Táhni, plešoune! Táhni, plešoune!" On se otočil, podíval se...
2. Královská 7:6...proti nám najal chetitské a egyptské krále!  táhnou na nás!" A tak se zvedli a ještě za tmy se dali na...
1. Letopisů 12:20...z pokolení Manases se přidali k Davidovi, když táhl s Filištíny do boje proti Saulovi. (Nakonec ale...
1. Letopisů 12:21...Saulovi, bude nás to stát hlavy.") Když potom táhl do Ciklagu, přidali se k němu tito muži z pokolení...
1. Letopisů 13:6...z Kiriat-jearimu. Potom David s celým Izraelem táhl do Baaly (což je Kiriat-jearim) v Judsku, aby odtamtud...
2. Letopisů 8:3...dal Chíram, a osídlil je Izraelci. Šalomoun táhl na Chamát-cobu a dobyl ji. Na poušti vystavěl také...
2. Letopisů 12:3... 60 000 jezdců a nesčíslné vojsko, které s ním táhlo z Egypta: Libyjci, Sukité a Habešané. Dobyl opevněná...
2. Letopisů 18:28...Izraelský král pak s judským králem Jošafatem táhli na Rámot-gileád. Izraelský král Jošafatovi řekl: "...
2. Letopisů 20:12...náš? Nemáme sílu na tu ohromnou přesilu, která táhne proti nám. Nevíme, co máme dělat, ale naše oči hledí...
2. Letopisů 32:7...nelekejte asyrského krále ani spousty, která táhne s ním. S námi je někdo větší nežli s ním! S ním je...
Job 7:4... říkám si: ‚Kdy budu moci vstát?' A noc se táhne a se převaluji sem a tam do rána. Tělo mám...
Žalmy 27:2... z koho bych měl mít strach? Když na útokem táhnou bídáci, aby tělo zhltali, moji nepřátelé a ...
Žalmy 35:3...svou pavézu a svůj štít, na pomoc povstaň mi! Vytáhni oštěp a kopí proti těm, kdo táhnou proti mně. Řekni...
Žalmy 129:5...- přesekal provazy lidí zlých! musí s hanbou táhnout pryč všichni, kdo k Sionu mají nenávist! jsou...
Izaiáš 5:18...boháčů se budou pást kůzlata. Běda těm, kdo táhnou vinu za provazy lži, kdo jak vůz na laně vlečou...
Izaiáš 13:4...můj hněv. Slyš ten hřmot na horách - jako když táhne armáda! Slyš lomoz království a shromážděné národy -...
Izaiáš 13:5...- Hospodin zástupů chystá vojsko do válkyTáhnou ze země daleké, od konce světa za obzorem - Hospodin...
Jeremiáš 6:26...nad jedináčkem v nejtrpčím smutku - vždyť na nás táhne zhoubce a v okamžiku bude tu! "Učinil jsem ve svém...
Jeremiáš 13:20...bude docela." Zvedněte oči, pohleďte na ty, kdo táhnou od severu! Kde máte stádo vám svěřené, ovce, jež...
Ezechiel 26:10...třást rachotem jeho jízdy, kol a vozů, přitáhne do tvých bran, jako se táhne do poraženého města....
Ezechiel 42:7...na vnějším nádvoří stála před místnostmi zeďTáhla se podél těchto místností v délce 50 loktů, a protože...
Ozeáš 11:4...uznat nechtěli, že jsem to , kdo je uzdravilTáhl jsem je provazy lidskosti a lany milování. Byl jsem...
Micheáš 1:11...se v prachu svíjejte. Rozšafní obyvatelé Šafírutáhněte v hanbě a nahotě! Obyvatelé Ceananu nevyjdou více,...
Nahum 2:2...- je bezezbytku vyhlazen! na tebe, Ninivetáhne ničitel. Jen tu svou pevnost střež, na cestu pozor...
Zachariáš 6:2...čtyři vozy; a ty hory byly z bronzu. První vůz táhli ryzáci, druhý vraníci, třetí bělouši a čtvrtý grošáci...
Lukáš 14:31...a nemohl to dokončit!' Anebo když nějaký král potáhne do boje proti jinému, nesedne si nejdříve, aby se...
Jan 21:8...totiž daleko od břehu, jen asi dvě stě loket) a táhli tu síť s rybami. Když vystoupili na břeh, uviděli...
Skutky 16:19...další zisk je pryč, chopili se Pavla a Silasetáhli je na náměstí před úřad. Přivedli je k městským...
Skutky 21:30...celém městě. Lidé se sběhli, chopili se Pavlatáhli ho ven z chrámu. Dveře se za ním ihned zavřely. se...

Slova obsahující táhne: natáhne (3) nepřitáhne (2) netáhneš (2) nevztáhne (1) odtáhne (3) potáhne (8) potáhneme (1) potáhneš (3) přitáhne (7) přitáhneme (1) přitáhneš (4) roztáhne (2) stáhne (3) stáhneš (1) táhne (12) vytáhne (11) vytáhneš (8) vztáhne (3) vztáhneš (2) zatáhne (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |