Tábor

Hledám varianty 'tábor' [ táboře (26) tábory (8) táborů (1) táboru (5) táborem (18) táborech (1) tábora (69) tábor (52) ]. Nalezeno 165 veršù.
Genesis 32:3... Jakmile je Jákob uviděl, zvolal: "To je Boží tábor!" A tak to místo nazval Machanajim, Dvojí tábor....
Genesis 32:8...své lidi, brav, skot i velbloudy do dvou táborů, neboť si pomyslel: "Přijde-li Ezau k jednomu táboru...
Genesis 32:9... neboť si pomyslel: "Přijde-li Ezau k jednomu táboru a pobije ho, bude se ten druhý tábor moci zachránit...
Genesis 32:11...překročil pouze s holí, a teď jsou ze mne dva tábory! Vytrhni prosím z ruky mého bratra, z ruky Ezaua,...
Genesis 32:22...") A tak šel dar před ním a on zůstal na noctáboře. V noci pak vstal a vzal své dvě ženy, své dvě...
Exodus 14:19...Vtom se Boží anděl, který kráčel před izraelským táborem, pohnul a šel teď za nimi. Oblakový sloup, který...
Exodus 14:20...se za a vstoupil mezi egyptský a izraelský tábor. Jedněm byl oblakem a tmou, ale druhým osvěcoval noc,...
Exodus 14:24...shlédl z ohnivého a oblakového sloupu na tábor Egypťanů a uvrhl egyptský tábor do zmatku. Zadrhl...
Exodus 16:13...Když nastal večer, přiletěly křepelky a zasypaly tábor. Ráno pak okolo tábora padala rosa. A když rosa...
Exodus 19:2...Refidimu, přišli na poušť Sinaj a tam postavili tábor. Izrael se utábořil naproti hoře. Mojžíš pak...
Exodus 19:16...oblak a znělo mocné troubení rohu. Všechen lidtáboře se třásl. Mojžíš vyvedl lid z tábora vstříc Bohu a...
Exodus 19:17...lid v táboře se třásl. Mojžíš vyvedl lidtábora vstříc Bohu a lid se postavil při úpatí hory. Hora...
Exodus 29:14... jeho kůži a výkaly však spálíš na ohni venku za táborem. Je to oběť za hřích. Potom vezmeš prvního berana a...
Exodus 32:17...uslyšel hluk křičícího lidu, řekl Mojžíšovi: "Z tábora zní hluk boje!" Ten však odpověděl: "To není jásot...
Exodus 32:19... slyším prozpěvování!" Jakmile se přiblížiltáboru, spatřil to tele a tance. Mojžíš vzplanul hněvem....
Exodus 32:26...nechal zdivočet.) Postavil se tedy k bráně tábora a zvolal: "Kdo je Hospodinův, ke mně!" Shromáždili...
Exodus 32:27...Každý si připásejte k boku meč. Procházejte táborem od brány k bráně a každý pobíjejte i své bratry,...
Exodus 33:7... Mojžíš bral stan a vztyčoval si jej venku za táborem, daleko od tábora. Nazval jej Stan setkávání. Když...
Exodus 33:11...se svým přítelem. Mojžíš se potom vracel do tábora, ale jeho pomocník, mladý Jozue, Nunův syn, od Stanu...
Exodus 36:6...Hospodin přikázal vykonat." Mojžíš tedy nechaltáboře vyhlásit: "Muži, ženy, přestaňte přispívat na...
Leviticus 4:12... nohama, vnitřnostmi a výkaly - vynese ven za tábor na čisté místo, kam se sype popel, a spálí jej na...
Leviticus 4:21...a bude jim odpuštěno. Vynese býčka ven za tábor a spálí jej, jako spálil toho prvního býčka. To je...
Leviticus 6:4...převlékne a vynese popel na čisté místo ven za tábor. na oltáři plane oheň, nikdy nezhasne! Na něm...
Leviticus 8:17...kůži, maso a výkaly pak spálil na ohni venku za táborem, jak Mojžíšovi přikázal Hospodin. Pak přivedl...
Leviticus 9:11... Maso a kůži však spálil na ohni venku za táborem. Poté zabil zápalnou oběť. Jeho synové mu podali...
Leviticus 10:4...a vyneste své bratrance od svatyně ven za tábor!" Přistoupili tedy a odnesli je v jejich suknicích...
Leviticus 10:5...tedy a odnesli je v jejich suknicích ven za tábor, jak jim Mojžíš řekl. Mojžíš řekl Áronovi a jeho...
Leviticus 13:46...bydlet o samotě, ve zvláštním příbytku venku za táborem." "Když rána malomocenství napadne vlněný nebo...
Leviticus 14:3...Musí být přiveden ke knězi. Kněz vyjde ven za tábor a prohlédne ho: Uvidí-li, že se rána malomocenství na...
Leviticus 14:8... omyje se vodou a bude čistý. Potom vejde do tábora, ale po sedm dní ještě zůstane mimo svůj stan....
Leviticus 16:26...a omyje si tělo vodou; teprve pak smí vejít do tábora. Býka oběti za hřích a kozla oběti za hřích, jejichž...
Leviticus 16:27...k vykonání obřadu smíření, nechá vynést ven za tábor. Jejich kůže, maso a výkaly tam budou spáleny na ohni...
Leviticus 16:28...a omyje si tělo vodou; teprve pak smí vejít do tábora. Stane se vám to věčným ustanovením: Desátého dne...
Leviticus 17:3...by zabil kus hovězího dobytka, ovci nebo kozutáboře nebo venku za táborem, aniž to zvíře přivedl před...
Leviticus 24:10...jednou vyšel mezi syny Izraele a popral setáboře s jedním Izraelcem. Onen syn izraelské ženy se...
Leviticus 24:14...pak promluvil k Mojžíšovi: "Vyveď rouhače ventábora. Všichni, kdo to slyšeli, vloží ruce na jeho...
Leviticus 24:23...k synům Izraele, vyvedli onoho rouhače ventábora a ukamenovali ho. Synové Izraele učinili, jak...
Numeri 4:5...synů ve Stanu setkávání: nejsvětější věci. Než tábor potáhne dál, vstoupí Áron se svými syny dovnitř,...
Numeri 4:15...svatých věcí a veškerého vybavení svatyně, než tábor potáhne dál, teprve tehdy přijdou Kehatovi synové,...
Numeri 5:2...k Mojžíšovi: "Přikaž synům Izraele, tábora vykážou každého malomocného, každého trpícího...
Numeri 5:3...mrtvém. Vykažte jak muže, tak ženu, vykažte jetábora ven, aby neposkvrnili tábor těch, mezi nimiž...
Numeri 5:4...Synové Izraele tak tedy učinili a vykázali jetábora ven přesně tak, jak Hospodin pověděl Mojžíšovi....
Numeri 10:34...k odpočinku. Během dne, když byli na cestětábora, býval nad nimi Hospodinův oblak. Kdykoli se Truhla...
Numeri 11:1...oheň vyšlehl proti nim a pohltil okraj tábora. Lid tedy volal k Mojžíšovi, a když se Mojžíš modlil...
Numeri 11:9... Chuť měla šťavnatou jako čerstvý olej. Když na tábor v noci padala rosa, mana padala s . Mojžíš tedy...
Numeri 11:26... ale pak nikdy. Dva muži ovšem zůstalitáboře; jeden se jmenoval Eldad a druhý Medad. Protože byli...
Numeri 11:27...a oznámil Mojžíšovi: "Eldad a Medad prorokujítáboře." Jozue, Nunův syn, který byl od mládí Mojžíšovým...
Numeri 11:30...A tak se Mojžíš se stařešiny Izraele vrátil do tábora. Vtom se zvedl vítr od Hospodina, přivál od moře...
Numeri 11:31... přivál od moře křepelky a zasypal jimi tábor ze všech stran, na jeden den cesty široko daleko, do...
Numeri 11:32...deset chomerů, takže si je rozprostřeli po celém táboře. Ještě měli maso v zubech, ještě ho ani nerozžvýkali...
Numeri 12:14...sedm dní? je tedy na sedm dní vykázánatábora; teprve pak bude přijata zpět." Miriam tedy byla na...
Numeri 12:15...zpět." Miriam tedy byla na sedm dní vykázánatábora. Lid se nehnul dál, dokud Miriam nebyla přijata zpět...
Numeri 14:44...Truhla Hospodinovy smlouvy ani Mojžíš neopustili tábor. Amalekovci a Kananejci, kteří v těch horách bydleli,...
Numeri 15:35..."Ten muž musí zemřít. jej celá obec za táborem ukamenuje." Celá obec ho tedy vyvedla za tábor a...
Numeri 15:36...táborem ukamenuje." Celá obec ho tedy vyvedla za tábor a kamenovali jej, zemřel, jak Hospodin Mojžíšovi...
Numeri 19:3... Dáte ji knězi Eleazarovi; ten ji odvede ven za tábor, kde bude v jeho přítomnosti zabita. Kněz Eleazar pak...
Numeri 19:7... omyje si tělo vodou a teprve potom vejde do tábora. do večera však bude nečistý. Rovněž ten, kdo...
Numeri 19:9...popel jalovice a uloží jej na čisté místo za táborem; tam bude pro izraelskou obec uchován k přípravě...
Numeri 31:12... ke knězi Eleazarovi a k izraelské obci do tábora na moábských pláních při Jordánu naproti Jerichu....
Numeri 31:13... kněz Eleazar a všichni vůdcové obce jim vyšlitábora naproti. Mojžíš se však na velitele vojska, na vůdce...
Numeri 31:19...živé. Vy sami pak zůstaňte po sedm dní venku za táborem. Všichni, kdo jste někoho zabili, a všichni, kdo...
Numeri 31:24... a budete čistí. Teprve potom se vrátíte do tábora." Hospodin Mojžíšovi...
Numeri 33:49...pláních při Jordánu naproti Jerichu. Jejich tábor na moábských pláních u Jordánu sahal od Bet-ješimotu...
Deuteronomium 2:14...osm let. Celé to pokolení bojovníků mezitímtáboře do posledního vymřelo, jak jim Hospodin přísahal....
Deuteronomium 2:15...proti nim a do posledního je vymýtilatábora. Všichni bojovníci z lidu do posledního vymřeli...
Deuteronomium 23:11...někdo znečistí noční příhodou, vyjde ven za tábor. Nesmí vkročit do tábora. Kvečeru se pak omyje vodou...
Deuteronomium 23:12...pak omyje vodou a po západu slunce se vrátí do tábora. Venku za táborem měj vyhrazené místo, kam budeš...
Deuteronomium 23:13...a po západu slunce se vrátí do tábora. Venku za táborem měj vyhrazené místo, kam budeš chodit na stranu. Ve...
Deuteronomium 23:15... Hospodin, tvůj Bůh, totiž kráčí uprostřed tvého tábora, aby vysvobozoval a vydal ti tvé nepřátele. je...
Deuteronomium 29:10...muži, vaše děti a ženy i cizinci žijící ve vašem táboře, od dřevařů po nosiče vody - abyste vstoupili do...
Jozue 1:11...tedy přikázal správcům lidu: "Projděte táborem a přikažte lidu: Připravte si jídlo na cestu, neboť...
Jozue 3:2... přenocovali tam. Ke konci těch tří dnů prošli táborem správcové a přikázali lidu: "Jakmile uvidíte Truhlu...
Jozue 4:3...dvanáct kamenů, vezměte je s sebou a složte jetáboře, kde se dnes v noci uložíte.'" Jozue tedy povolal...
Jozue 4:8...uložil Hospodin, a přenesli je s sebou do tábora, kde je složili. Dalších dvanáct kamenů postavil...
Jozue 5:8...v celém národě obřezáni, zůstali na místětáboře, dokud se nezotavili. Hospodin tehdy Jozuovi řekl:...
Jozue 6:11...obejít město jednou kolem dokola. Pak odešli do tábora a tam přenocovali. Jozue pak vstal časně ráno a...
Jozue 6:14...město jednou kolem dokola, načež se vrátili do tábora. Tak to dělali šest dní. Sedmého dne ráno vstali ...
Jozue 6:18...co propadlo klatbě, přivolali byste na izraelský tábor stejnou klatbu a přivedli jej do neštěstí. Všechno...
Jozue 6:23...a poskytli jim útočiště za izraelským táborem. To město pak vypálili i se vším, co bylo v něm....
Jozue 9:6...se drolil. Když přišli k Jozuovi do gilgalského tábora, řekli jemu a izraelským mužům: "Přicházíme z daleké...
Jozue 10:6...proto poslali vzkaz Jozuovi do gilgalského tábora: "Neodpírej ochranu svým služebníkům. Rychle k nám...
Jozue 10:15...se pak s celým Izraelem vrátil do gilgalského tábora. Oněch pět králů ale uteklo a ukrylo se v jeskyni u...
Jozue 10:21...Všechen lid se pak v pořádku vrátil k Jozuovi do tábora v Makedě. Nikdo se proti synům Izraele neodvážil ani...
Jozue 10:43...se Jozue s celým Izraelem vrátil do gilgalského tábora. Když se to doslechl chacorský král Jabín, obeslal...
Jozue 18:9...na sedm podílů. Potom se vrátili k Jozuovi do tábora v Šílu. Jozue pak za v Šílu před Hospodinem...
Jozue 19:22... En-chadu a Bet-pacec. Hranice se dotýká Tábora a vede podél Šachecimy a Bet-šemeše, než dosáhne...
Soudců 4:6...z Neftalíma a Zabulona a vytáhni s nimi na horu Tábor. pak přivedu vůdce Jabínova vojska Siseru i s jeho...
Soudců 4:12... že Barák, syn Abinoamův, vytáhl na horu Tábor, povolal z Charošet-hagojimu celou svou jízdu devíti...
Soudců 4:14...jde sám Hospodin!" A tak Barák vyrazil z hory Tábor a za ním 10 000 mužů. Hospodin tehdy před Barákem...
Soudců 7:1...s celým svým vojskem utábořil u pramene CharodTábor Midiánců ležel severně od nich, v údolí pod vrchem...
Soudců 7:8...vojska jejich zásoby a beraní rohy. Midiánský tábor ležel dole v údolí. noci Hospodin řekl Gedeonovi:...
Soudců 7:9...noci Hospodin řekl Gedeonovi: "Vstaň a sejdi do tábora, neboť jsem ti ho vydal do rukou. Bojíš-li se tam...
Soudců 7:11...si s sebou zbrojnoše Puru. uslyšíš, co sitáboře říkají, osmělíš se k útoku." Sešel tedy se svým...
Soudců 7:13...mi takový sen: Viděl jsem, jak se na midiánský tábor valil pecen ječného chleba. Dostal se ke stanu a...
Soudců 7:14...Joašova. Bůh mu dal do rukou Midiánce a celý tábor!" Když Gedeon uslyšel ten sen i jeho výklad, poklonil...
Soudců 7:15... poklonil se Bohu. Vrátil se do izraelského tábora a zvolal: "Vzhůru! Hospodin vydal midiánský tábor do...
Soudců 7:17..."Sledujte a dělejte, co . dojdu k okraji tábora, udělejte přesně to, co . Jakmile se svými muži...
Soudců 7:18...svými muži zatroubím na roh, i vy kolem celého tábora začněte troubit na rohy a křičet: Za Hospodina a...
Soudců 7:19...stráže, došel Gedeon se stovkou mužů k okraji tábora. Vtom zatroubili na rohy a rozbili džbány, které si...
Soudců 7:21...a Gedeona!" A jak tam stáli seřazeni okolo tábora, celý tábor začal zděšeně pobíhat a s křikem prchat....
Soudců 7:22...těch tři sta beraních rohů, Hospodin po celém táboře obrátil meč jednoho muže proti druhému. Celé to...
Soudců 8:10...a Calmuna byli se svými vojsky v Karkoru. Z tábora východních národů zbylo jen asi 15 000 mužů; 120 000...
Soudců 8:11...východ od Nobachu a Jogbehy a překvapil jejich tábor nečekaným útokem. Oba midiánští králové Zebach a...
Soudců 8:18..."Co to bylo za muže, které jste pobili na hoře Tábor?" "Byli ti podobní," odpověděli. "Každý z nich...
Soudců 18:12...od Kiriat-jearimu dodnes říká Machane-dan, Danův tábor.) Odtamtud pak šli do Efraimských hor a dorazili k...
Soudců 21:8...k Hospodinu do Micpy?" Ukázalo se, že do tábora na shromáždění nepřišel nikdo z Jábeš-gileádu....
Soudců 21:12... které ještě nepoznaly muže. Ty přivedli do tábora v Šílu v kanaánské zemi. Obec pak poslala k oněm...
1. Samuel 4:3...mužů z izraelských řad. Když se lid vrátil do tábora, izraelští stařešinové se ptali: "Proč nás dnes...
1. Samuel 4:5... Když přinášeli Truhlu Hospodinovy smlouvy do tábora, všechen Izrael spustil mohutný pokřik, duněla...
1. Samuel 4:6...Filištíni, ptali se: "Co je to v hebrejském táboře za pokřik?" Když se dozvěděli, že do tábora přišla...
1. Samuel 4:7...strach. Řekli si totiž: "To bůh přišel do jejich tábora! Běda nám!" Říkali: "Nic takového tu ještě nebylo!...
1. Samuel 11:11... Během poslední hlídky nad ránem vpadli do tábora a pobíjeli Amonce do poledne. Nějací zbyli, ale...
1. Samuel 13:17...Filištíni tábořili v Michmasu. Z filištínského tábora vyrazily tři oddíly nájezdníků. Jeden oddíl se vydal...
1. Samuel 14:15... Nepřátelské vojsko zachvátila hrůza. Jaktáboře, tak na poli, jak mezi hlídkami, tak v oddílech...
1. Samuel 14:19...ale Saul hovořil s knězem, hluk ve filištínském táboře rostl stále víc. Saul proto řekl knězi: "Nech to být...
1. Samuel 14:21...předtím byli s Filištíny a přešli do jejich tábora, se teď přidali k Izraelcům, kteří byli se Saulem a...
1. Samuel 17:4...a mezi nimi bylo údolí. Z filištínského tábora vystoupil jejich zápasník jménem Goliáš z Gatu. Byl...
1. Samuel 17:17...zrní a těchto deset chlebů a běž to odnést do tábora svým bratrům. Tady těch deset kusů sýra vezmi pro...
1. Samuel 17:20...a šel, jak mu Jišaj přikázal. Dorazil k okraji tábora, právě když vojsko v šiku vyráželo s válečným...
1. Samuel 26:5...vojevůdce Abner, syn Nerův. Saul ležel uprostřed tábora obklopen vojskem ze všech stran. David se pak zeptal...
1. Samuel 26:6... bratra Joábova: "Kdo se mnou půjde k Saulovi do tábora?" " s tebou půjdu," odpověděl Abišaj. David s...
1. Samuel 28:5...se v pohoří Gilboa. Když Saul viděl filištínský tábor, byl naplněn hrůzou, uvnitř se celý chvěl strachy. ...
2. Samuel 1:2...dny. Třetího dne dorazil nějaký muž ze Saulova tábora. Měl roztržený oděv a na hlavě hlínu. Přišel k...
2. Samuel 1:3...zeptal se David. "Unikl jsem z izraelského tábora," zněla odpověď. "Pověz mi, co se stalo?" ptal se...
2. Samuel 23:16...se ta trojice hrdinů probila do filištínského tábora a navážila vodu z betlémské studny u brány. Vzali ji...
1. Královská 16:16...tehdy obléhalo filištínský Gibeton. Jakmile setáboře doslechli: "Zimri zosnoval spiknutí a zabil krále,"...
1. Královská 16:21...králů. Izraelský lid se tenkrát rozdělil na dva tábory. Polovina lidu stála za Tibnim, synem Ginatovým, a...
2. Královská 3:24...vzhůru za kořistí!" Když ale došli k izraelskému táboru, Izraelci vyrazili a bili je, se Moábci před nimi...
2. Královská 6:8...se se svými služebníky a řekl: "Položím svůj tábor tam a tam." Boží muž ale vzkázal izraelskému králi:...
2. Královská 7:4...zrovna tak. Přeběhněme raději do aramejského tábora. Když nás nechají naživu, přežijeme. Když nás zabijí...
2. Královská 7:5..." Ještě za šera se tedy zvedli, že půjdou do tábora Aramejců. Došli k jeho okraji a hle - nikde...
2. Královská 7:6...- nikde nikdo! Hospodin způsobil, že Aramejcitáboře slyšeli hluk vozů, hluk koní, hluk velikého vojska a...
2. Královská 7:7...na úprk. Nechali tam své stany, koně, oslytábor tak, jak byl, a utíkali o život. Potom dorazili k...
2. Královská 7:8... jak byl, a utíkali o život. Potom dorazilitáboru ti malomocní. Vešli do jednoho stanu a dali se do...
2. Královská 7:10...stráž a řekli: "Přišli jsme k aramejskému táboru a hle - nikde nikdo! Po nikom ani vidu ani slechu....
2. Královská 7:12...uchystali. Vědí, že hladovíme, a tak opustili tábor a skryli se v poli. Říkají si: ‚ vyjdou z města,...
2. Královská 7:16...králi. Lid tehdy vyrazil a vyplenil aramejský tábor. Míra jemné mouky náhle stála pouhý šekel a stejně...
2. Královská 19:35...pak vyšel Hospodinův anděl a pobil v asyrském táboře 185 000 mužů. Ráno vstali a hle - všude samé...
1. Letopisů 6:62...z kmene Zabulon Jokneam, Kartu, RimonTábor s jejich pastvinami. Na východním břehu Jordánu...
1. Letopisů 9:18...bránu na východní straně. Byli to strážnítábora synů Leviho. Šalum, syn Koreho, syna Ebiasafa, syna...
1. Letopisů 9:19... tak jako jejich otcové bývali strážci vchodu do tábora Hospodinova. Jejich vůdcem kdysi býval Pinchas, syn...
1. Letopisů 11:18..." A tak se ta Trojice probila do filištínského tábora a navážila vodu z betlémské studny u brány. Vzali ji...
2. Letopisů 14:12...je stihla drtivá porážka před Hospodinem a jeho táborem. Judští si pak odnesli velikou spoustu kořisti. Na...
2. Letopisů 14:14...nich opravdu nesmírné množství kořisti. Napadli tábory pastevců a pobrali spoustu ovcí, koz a velbloudů....
2. Letopisů 22:1...syna Achaziáše. Všechny starší syny totižtáboře povraždila horda arabských nájezdníků. Tak se...
2. Letopisů 31:2...nebo o děkování a chvály v branách Hospodinova tábora. Král oddělil část svého majetku jako příspěvek na...
2. Letopisů 32:21...pobil všechny bojovníky, velitele i vojevůdcetáboře asyrského krále. Ten pak odtáhl do své země s...
Žalmy 34:8...úzkostí jej zachránil! Hospodinův anděl svůj tábor klade kolem jeho ctitelů, aby je uhájil. Okuste a...
Žalmy 78:28...ptáků, jako je písku u moře. Doprostřed tábora je nechal padat, na jejich stany kolem dokola. Jedli...
Žalmy 83:7...spolu uradili, do smlouvy proti tobě vstoupilitábor Edomců spolu s Izmaelity, Hagrité spolu s Moábci,...
Žalmy 89:13...ty jsi založil. Sever i jih - stvořil jsi obojíTábor i Hermon v tvém jménu jásají. Mocná je paže tvá,...
Žalmy 106:16...stáli, dopustil však na úbytě. Potom zastáboře žárlili na Mojžíše a na Hospodinova svatého, Árona....
Izaiáš 29:3...zármutek a Ariel mi bude oltářním ohništěm. Svým táborem obklíčím, oblehnu věžemi, náspy proti tobě...
Izaiáš 37:36...Tehdy vyšel Hospodinův anděl a pobil v asyrském táboře 185 000 mužů. Ráno vstali, a hle - všude samé...
Jeremiáš 37:10... jež na vás útočí, pobili, takže by v jejich táboře zůstali jen těžce ranění, přece by se všichni zvedli...
Jeremiáš 46:18...Král, který jméno Hospodin zástupů: Jako se Tábor vyjímá mezi horami, jako se Karmel tyčí při moři, tak...
Jeremiáš 50:29...střelce, všechny, kdo napínají luk! Rozbijte tábor kolem něj, nemá úniku! Odplaťte mu jeho skutky,...
Ozeáš 5:1...proti vám, neboť jste v Micpě byli past, na hoře Tábor jste byli nástraha, v Šitimu jáma hloubená. je...
Joel 2:11... Hospodin sám pak burácí v čele své armády; jeho tábor je obrovský, připraven plnit jeho rozkazy. Veliký,...
Amos 4:10...jsem mečem bil, vaše koně byli zajati, vaše tábory jsem puchem naplnil. A přesto jste se ke mně...
Zachariáš 14:15... velbloudy, osly i všechen dobytek v jejich táborech. Všichni, kdo pozůstanou ze všech těch národů,...
Jan 7:43...David?" Zástup se kvůli němu rozdělil na dva tábory. Někteří se ho chtěli chopit, ale nikdo na něj...
Jan 9:16...mohl dělat hříšník?" A tak se rozdělili na dva tábory. Pak se toho slepce znovu zeptali: "Kdo to podle...
Efeským 2:14...krvi blízcí. On sám je náš pokoj; on spojil oba tábory v jedno a zbořil hradbu, která je rozdělovala....
Efeským 2:16...nám přinesl pokoj. V jednom těle usmířil oba tábory s Bohem, když svým křížem ukončil jejich...

Slova obsahující tábor: tábor (52) tábora (69) táborech (1) táborem (18) táborskému (1) táboru (5) táborů (1) tábory (8)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |