Táboří

Hledám varianty 'táboří' [ tábořit (4) tábořily (2) tábořili (16) tábořil (4) táboří (11) táboře (26) ]. Nalezeno 60 veršù.
Genesis 32:22...") A tak šel dar před ním a on zůstal na noctáboře. V noci pak vstal a vzal své dvě ženy, své dvě...
Exodus 14:9...jezdci i celé jeho vojsko - a dostihli je, když tábořili u moře u Pi-chirotu před Baal-cefonem. Když se...
Exodus 18:5...s jeho syny a manželkou na poušť, kde Mojžíš tábořil u Boží hory. Vzkázal Mojžíšovi: ", tvůj tchán...
Exodus 19:16...oblak a znělo mocné troubení rohu. Všechen lidtáboře se třásl. Mojžíš vyvedl lid z tábora vstříc Bohu a...
Exodus 36:6...Hospodin přikázal vykonat." Mojžíš tedy nechaltáboře vyhlásit: "Muži, ženy, přestaňte přispívat na...
Leviticus 17:3...by zabil kus hovězího dobytka, ovci nebo kozutáboře nebo venku za táborem, aniž to zvíře přivedl před...
Leviticus 24:10...jednou vyšel mezi syny Izraele a popral setáboře s jedním Izraelcem. Onen syn izraelské ženy se...
Numeri 1:50... budou při něm sloužit a kolem Příbytku budou tábořit. Když se bude Příbytek chystat na cestu, levité jej...
Numeri 1:52...se přiblížil, však zemře. Synové Izraele budou tábořit po svých uskupeních, každý při svém praporu, po...
Numeri 1:53...praporu, po svých oddílech. Levité však budou tábořit kolem Příbytku svědectví, aby obec synů Izraele...
Numeri 2:2...k Mojžíšovi a Áronovi: " synové Izraele táboří každý při svém praporu, pod korouhví svých...
Numeri 2:3...okolo Stanu setkávání." Vepředu, na východětáboří po svých oddílech prapor Judova uskupení: vůdce...
Numeri 2:5...jeho vojsko o počtu 74 600 mužů. Vedle něj táboří pokolení Isachar: vůdce Isacharových synů Netaneel,...
Numeri 2:10...186 400 mužů. Ti pochodují jako první. Na jihu táboří po svých oddílech prapor Rubenova uskupení: vůdce...
Numeri 2:12...jeho vojsko o počtu 46 500 mužů. Vedle něj táboří pokolení Šimeon: vůdce Šimeonových synů Šelumiel,...
Numeri 2:17...putuje Stan setkávání s uskupením levitů. Jak táboří, tak pochodují; každý na svém místě při svém praporu...
Numeri 2:18...každý na svém místě při svém praporu. Na západě táboří po svých oddílech prapor Efraimova uskupení: vůdce...
Numeri 2:25...108 100 mužů. Ti pochodují třetí. Na severu táboří po svých oddílech prapor Danova uskupení: vůdce...
Numeri 2:27...jeho vojsko o počtu 62 700 mužů. Vedle něj táboří pokolení Ašer: vůdce Ašerových synů Pagiel, syn...
Numeri 2:34...přesně tak, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi: tak tábořili po svých praporech a tak táhli, každý podle svých...
Numeri 3:23...500 mužů starších jednoho měsíce. Geršonské rody tábořily za Příbytkem, na západní straně. Vůdcem...
Numeri 3:29...Ti měli na starost svatyni. Rody Kehatových synů tábořily na jižní straně Příbytku. Vůdcem otcovského domu...
Numeri 3:35...merarijských rodů byl Curiel, syn AbichailůvTábořili na severní straně Příbytku. Synům Merariho byly do...
Numeri 3:38...a kolíky s jejich lany. Vepředu, na východětábořili před Příbytkem, totiž před Stanem setkávání,...
Numeri 9:17... Kdekoli oblak spočinul, tam synové Izraele tábořili. Podle Hospodinova rozkazu vyráželi synové Izraele...
Numeri 9:18...Izraele na cestu a podle Hospodinova rozkazu tábořili. Tábořili tak dlouho, dokud oblak spočíval nad...
Numeri 9:20...nad Příbytkem zdržel jen několik dní; tehdy tábořili podle Hospodinova rozkazu a podle Hospodinova...
Numeri 9:22...nebo rok, dokud nad ním přebýval, synové Izraele tábořili a nevydávali se na cestu. Jakmile se však vznesl,...
Numeri 9:23...vznesl, táhli dál. Podle Hospodinova rozkazu tábořili a podle Hospodinova rozkazu táhli dál. Podle...
Numeri 10:31...se přece na poušti a víš, kde bychom mohli tábořit. Staň se naším průvodcem. Půjdeš-li s námi,...
Numeri 11:26... ale pak nikdy. Dva muži ovšem zůstalitáboře; jeden se jmenoval Eldad a druhý Medad. Protože byli...
Numeri 11:27...a oznámil Mojžíšovi: "Eldad a Medad prorokujítáboře." Jozue, Nunův syn, který byl od mládí Mojžíšovým...
Numeri 11:32...deset chomerů, takže si je rozprostřeli po celém táboře. Ještě měli maso v zubech, ještě ho ani nerozžvýkali...
Deuteronomium 2:14...osm let. Celé to pokolení bojovníků mezitímtáboře do posledního vymřelo, jak jim Hospodin přísahal....
Deuteronomium 29:10...muži, vaše děti a ženy i cizinci žijící ve vašem táboře, od dřevařů po nosiče vody - abyste vstoupili do...
Jozue 4:3...dvanáct kamenů, vezměte je s sebou a složte jetáboře, kde se dnes v noci uložíte.'" Jozue tedy povolal...
Jozue 5:8...v celém národě obřezáni, zůstali na místětáboře, dokud se nezotavili. Hospodin tehdy Jozuovi řekl:...
Jozue 5:10...jmenuje Gilgal, Odvalení. Synové Izraele tedy tábořili v Gilgalu a navečer čtrnáctého dne onoho měsíce...
Soudců 6:4...a Amalekovci s východními národy a přepadli jejTábořili v zemi a pustošili úrodu ke Gaze; nenechali...
Soudců 7:11...si s sebou zbrojnoše Puru. uslyšíš, co sitáboře říkají, osmělíš se k útoku." Sešel tedy se svým...
Soudců 7:22...těch tři sta beraních rohů, Hospodin po celém táboře obrátil meč jednoho muže proti druhému. Celé to...
1. Samuel 4:6...Filištíni, ptali se: "Co je to v hebrejském táboře za pokřik?" Když se dozvěděli, že do tábora přišla...
1. Samuel 13:16...drželi v Gibeji Benjamínově, zatímco Filištíni tábořili v Michmasu. Z filištínského tábora vyrazily tři...
1. Samuel 14:15... Nepřátelské vojsko zachvátila hrůza. Jaktáboře, tak na poli, jak mezi hlídkami, tak v oddílech...
1. Samuel 14:19...ale Saul hovořil s knězem, hluk ve filištínském táboře rostl stále víc. Saul proto řekl knězi: "Nech to být...
1. Samuel 29:1...všechna svá vojska do Afeku, zatímco Izrael tábořil u pramene v Jizreelu. Když filištínští vládci...
2. Samuel 11:11...s Judou zůstávají pod stany; také můj pán Joáb táboří v poli s tvými služebníky, pane - a bych měl jít...
2. Samuel 23:13...Davidovi do jeskyně Adulam, když v údolí Refaim tábořil oddíl Filištínů. David byl tehdy ve skalní pevnosti...
1. Královská 16:16...tehdy obléhalo filištínský Gibeton. Jakmile setáboře doslechli: "Zimri zosnoval spiknutí a zabil krále,"...
1. Královská 20:27...zásoby a vyrazili jim vstříc. Izraelci proti nim tábořili jako dva houfy koziček; Aramejci zaplavili celý...
1. Královská 20:29...abyste poznali, že jsem Hospodin." Celý týden tábořili proti sobě a sedmého dne se strhla bitva. Izraelci...
2. Královská 7:6...- nikde nikdo! Hospodin způsobil, že Aramejcitáboře slyšeli hluk vozů, hluk koní, hluk velikého vojska a...
2. Královská 19:35...pak vyšel Hospodinův anděl a pobil v asyrském táboře 185 000 mužů. Ráno vstali a hle - všude samé...
1. Letopisů 11:15...na útes do jeskyně Adulam, když v údolí Refaim tábořil oddíl Filištínů. David byl tehdy ve skalní pevnosti...
2. Letopisů 22:1...syna Achaziáše. Všechny starší syny totižtáboře povraždila horda arabských nájezdníků. Tak se...
2. Letopisů 32:21...pobil všechny bojovníky, velitele i vojevůdcetáboře asyrského krále. Ten pak odtáhl do své země s...
Ezdráš 8:15...je u ahavského průplavu, kde jsme po tři dny tábořili. Pátral jsem mezi lidem i mezi kněžími po levitech...
Žalmy 106:16...stáli, dopustil však na úbytě. Potom zastáboře žárlili na Mojžíše a na Hospodinova svatého, Árona....
Izaiáš 37:36...Tehdy vyšel Hospodinův anděl a pobil v asyrském táboře 185 000 mužů. Ráno vstali, a hle - všude samé...
Jeremiáš 37:10... jež na vás útočí, pobili, takže by v jejich táboře zůstali jen těžce ranění, přece by se všichni zvedli...

Slova obsahující táboří: neutáboří (1) táboří (11) tábořící (3) utáboří (3) utábořím (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |