Sytosti

Hledám varianty 'sytosti' [ sytosti (26) sytost (2) ]. Nalezeno 28 veršù.
Exodus 16:3...jsme sedávali nad hrnci masa a jídali chléb do sytosti! Vy jste nás ale odvedli sem na poušť, jen abyste...
Exodus 16:8...Hospodin večer k jídlu maso a ráno chléb do sytosti, poznáte, že Hospodin slyšel vaše reptání proti...
Leviticus 25:19...bude přinášet své plody, takže budete jíst do sytosti a budete v bydlet v bezpečí. Řeknete snad: ‚Co...
Leviticus 26:5...vinobraní do setí. Svůj chléb budete jíst do sytosti a budete ve své zemi bydlet v bezpečí. Způsobím v...
Deuteronomium 8:10...z jejíchž hor budeš těžit měď. Tam budeš jíst do sytosti a budeš dobrořečit Hospodinu, svému Bohu, za tu...
Deuteronomium 8:12...ustanovení, která ti dnes udílím. se najíš do sytosti, postavíš krásné domy a zabydlíš se v nich, ...
Deuteronomium 11:15...trávě pro tvůj dobytek. Budeš moci jíst do sytosti. Mějte se však na pozoru, abyste se v srdcích...
Deuteronomium 14:29...vdova, kteří jsou ve tvém městě, a budou jíst do sytosti. Hospodin, tvůj Bůh, pak požehná každou práci, k...
Deuteronomium 23:25...bližního, můžeš jíst hrozny podle chuti do sytosti, ale nesmíš je sbírat do nádoby. Půjdeš-li obilím...
Deuteronomium 26:12... sirotku a vdově, aby ve tvém městě jedli do sytosti. Tehdy před Hospodinem, svým Bohem, prohlásíš:...
Deuteronomium 31:20...s přísahou zaslíbil jejich otcům, budou jíst do sytosti, k otylosti. Tehdy se obrátí k cizím bohům a...
Růt 2:14...k žencům, a když podal pražené zrní, jedla do sytosti a ještě zbylo. Potom šla znovu paběrkovat a Boáz...
2. Letopisů 31:10...chrámu přinášet příspěvky, máme jídla do sytosti a ještě hodně zbývá. Hospodin požehnal svému lidu...
Nehemiáš 9:25...studny, vinice, olivy i ovocné sady. Jedli do sytosti, tukem se obalili, s rozkoší užívali tvé velké...
Přísloví 13:25...je trestá, kdo je miluje. Spravedlivý se nají do sytosti, břicho ničemů zůstane o hladu. Moudrá žena buduje...
Přísloví 19:23...podvodník. Úcta k Hospodinu přináší život; v sytosti a klidu pak člověk může spát. Lenoch k talíři...
Kazatel 5:11...spí, jedl málo nebo moc; boháč však nespí pro sytost. Je hrozná bolest, kterou jsem viděl pod sluncem:...
Izaiáš 23:18...žijí před Hospodinovou tváří, aby mohli jíst do sytosti a nosit krásné šaty. Hle, Hospodin vyplení zemi,...
Izaiáš 66:11... kdo jste nad truchlili! Budete sát do sytosti z prsů její útěchy, zalykat se rozkoší v jejím...
Ezechiel 16:49... Hle, toto byla vina tvé sestry Sodomy: pýchasytost a klidné pohodlí, které užívala se svými dcerami,...
Joel 2:19...odpoví: "Hle, posílám vám obilí, víno a olej do sytosti! Nevydám vás nikdy víc posměchu mezi pohany....
Joel 2:26...jsem na vás vypravil. Budete jíst a jíst do sytosti a jméno Hospodina, svého Boha, velebit, toho, jenž...
Abakuk 1:16...čeřeni pálí oběti. Vždyť si díky nim užívají do sytosti ty nejvydatnější pokrmy. To budou pořád...
Matouš 14:20...a učedníci zástupům. A tak se všichni najedli do sytosti. Potom posbírali nalámané kousky, které zbyly:...
Matouš 15:37...a učedníci zástupům. A tak se všichni najedli do sytosti. Potom posbírali nalámané kousky, které zbyly: sedm...
Marek 6:42...ryby rozdělil všem, a tak se všichni najedli do sytosti. Potom sebrali dvanáct košů plných kousků chleba a...
Marek 8:8...a řekl, předkládají i je. A tak se najedli do sytosti a ještě nasbírali sedm košů nalámaných kousků,...
Lukáš 9:17...je předkládali zástupu. Všichni se najedli do sytosti a sebralo se ještě dvanáct košů nalámaných kousků,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |