Synagoze

Hledám varianty 'synagoze' [ synagoze (11) synagogy (28) synagogu (2) synagogou (1) synagogách (14) synagoga (1) ]. Nalezeno 57 veršù.
Matouš 4:23...Ježíš pak procházel celou Galileu, učil v jejich synagogách, kázal evangelium o Království a uzdravoval...
Matouš 6:2...nevytrubuj před sebou, jako to dělají pokrytcisynagogách a na ulicích, aby sklízeli chválu od lidí. Amen,...
Matouš 6:5...pokrytci. Ti totiž při modlitbě rádi postávajísynagogách a na nárožích ulic, aby se ukazovali před lidmi....
Matouš 9:18...mluvil, náhle k němu přistoupil představený synagogy a klaněl se mu se slovy: "Moje dcera právě zemřela...
Matouš 9:23...zdravá. Když Ježíš dorazil k domu představeného synagogy a uviděl hudebníky a hlučný zástup kvílících,...
Matouš 9:35...všechna města a vesnice, vyučoval v jejich synagogách, kázal evangelium o Království a uzdravoval...
Matouš 12:9...i nad sobotou." Odešel odtud a přišel do jejich synagogy. Byl tu jeden člověk s ochrnutou rukou, a tak se...
Matouš 13:54...do svého domovského města a učil je v jejich synagoze tak, že žasli a říkali: "Odkud tenhle takovou...
Marek 1:21...přišli do Kafarnaum, vešel hned v sobotu do synagogy a učil. Nad jeho učením tam jen žasli, protože je...
Marek 1:23... zmocnění, a ne jako znalci Písma. V jejich synagoze byl právě člověk posedlý nečistým duchem. Vykřikl:...
Marek 1:29...po celém galilejském kraji. Když odešli ze synagogy, hned šli s Jakubem a Janem domů k Šimonovi a...
Marek 1:39... Vždyť proto jsem přišel." Kázal tedy v jejich synagogách po celé Galileji a vymítal démony. Přišel k němu...
Marek 3:1...je pánem i nad sobotou." Když znovu přišel do synagogy, byl tu člověk s ochrnutou rukou. Sledovali ho,...
Marek 5:22...zástup. Přišel k němu jeden z představených synagogy jménem Jairus, a jakmile ho uviděl, padl mu k...
Marek 5:35... když přišli poslové z domu představeného synagogy se slovy: "Tvá dcera umřela. Proč ještě obtěžovat...
Marek 5:36... "Neboj se, jenom věř," řekl představenému synagogy. Nikomu nedovolil, aby ho doprovázel, kromě Petra,...
Marek 5:38...bratra Jana. Když přišel k domu představeného synagogy a uviděl veliký rozruch, všechny plačící a hlasitě...
Marek 6:2...učedníci šli s ním. Když v sobotu začal učitsynagoze, mnozí z posluchačů žasli. "Odkud to ?" ptali se...
Lukáš 4:15...o něm se roznesla po celém okolí. Učil v jejich synagogách a všichni ho chválili. Když přišel do Nazaretu,...
Lukáš 4:16... přišel podle svého zvyku v sobotní den do synagogy a vstal, aby četl. Podali mu knihu proroka Izaiáše...
Lukáš 4:20... vrátil ji sluhovi a posadil se. Oči všechsynagoze byly upřeny na něj. Začal jim vysvětlovat: "Dnes...
Lukáš 4:28...očištěn - jen syrský Náman." Všechny, kdo tosynagoze slyšeli, popadla zuřivost. Vstali a hnali ho ven z...
Lukáš 4:33...učením, protože jeho slovo mělo moc. V jejich synagoze byl člověk posedlý nečistým duchem a ten hlasitě...
Lukáš 4:38...šířila po celém okolí. Potom vstal a odešel ze synagogy do Šimonova domu. Šimonova tchyně byla sužována...
Lukáš 4:44...městům; to je poslání." Kázal tedy v judských synagogách. Jednou, když stál na břehu Genezaretského...
Lukáš 6:6...i nad sobotou." V jinou sobotu pak vešel do synagogy a učil. Byl tu jeden člověk s ochrnutou pravou...
Lukáš 7:5...to pro něj udělal. Vždyť miluje náš národ, i synagogu nám postavil." Ježíš tedy šel s nimi. Když byl...
Lukáš 8:41... Vtom přišel muž jménem Jairus, představený synagogy. Padl Ježíši k nohám a prosil ho, aby s ním šel...
Lukáš 8:49...Než to dořekl, přišel někdo z domu představeného synagogy se slovy: "Tvá dcera umřela. Není třeba obtěžovat...
Lukáš 13:10...ne, porazíš ho pak.'" V sobotu pak učil v jedné synagoze. A hle, byla tam žena postižená osmnáct let...
Lukáš 13:14...hned narovnala a oslavovala Boha. Představeného synagogy však rozhořčilo, že Ježíš uzdravoval v sobotní den...
Jan 6:59... bude žít navěky." Toto vše řekl, když učilsynagoze v Kafarnaum. Mnozí z jeho učedníků, kteří to...
Jan 9:22...kdokoli ho vyzná jako Mesiáše, bude vyobcován ze synagogy. Proto jeho rodiče řekli: "Je dospělý, ptejte se...
Jan 12:42...ho nevyznávali, aby nebyli vyobcováni ze synagogy. Milovali totiž lidskou slávu více než slávu Boží...
Jan 18:20...jsem ke světu veřejně. Vždycky jsem učilsynagogách nebo v chrámě, kde se scházejí všichni Židé; nic...
Skutky 6:9...a zázraky. Tehdy povstali někteří z takzvané synagogy Libertinů (totiž osvobozených otroků z Kyrény,...
Skutky 9:2... Šel za veleknězem a vyžádal si od něj listy pro synagogy v Damašku, aby tam mohl vyhledat přívržence ...
Skutky 9:20...několik dní s damašskými učedníky a hned začalsynagogách kázat, že Ježíš je Boží Syn. Všichni, kdo ho...
Skutky 13:5...do Salaminy, kázali Boží slovo v židovských synagogách; také Jan byl s nimi, aby jim pomáhal....
Skutky 13:14...dorazili do Antiochie Pisidské. V sobotu šli do synagogy a posadili se. Když skončilo čtení Zákona a...
Skutky 13:15...skončilo čtení Zákona a Proroků, představení synagogy je vyzvali: "Bratři, pokud máte pro lid nějaké...
Skutky 13:42...o něm někdo vyprávěl!'" Když pak odcházeli ze synagogy, místní pohané je prosili, aby jim o těch věcech...
Skutky 14:1...a Ducha svatého. Také v Ikoniu šli do židovské synagogy a mluvili tak, že uvěřilo veliké množství Židů i...
Skutky 15:21...kazatele po všech městech, kde ho čtousynagogách každou sobotu." Apoštolové a starší se shodli s...
Skutky 17:1...pak přišli do Tesaloniky, kde byla židovská synagoga. Pavel tam podle svého zvyku šel a po tři soboty k...
Skutky 17:10... Také tam po svém příchodu navštívili židovskou synagogu. Tito Židé však byli ušlechtilejší než tesaloničtí...
Skutky 17:17... Diskutoval tedy s Židy i bohabojnými Řekysynagoze a každý den také s lidmi, které potkával na...
Skutky 18:4...tedy a pracoval u nich a každou sobotu hovořilsynagoze a přesvědčoval Židy i Řeky. Když pak z Makedonie...
Skutky 18:7...muže jménem Titus Justus, jehož dům sousedil se synagogou. Krispus, představený synagogy, pak s celou svou...
Skutky 18:8...dům sousedil se synagogou. Krispus, představený synagogy, pak s celou svou domácností uvěřil Pánu. Stejně...
Skutky 18:17...síně. Všichni se pak vrhli na představeného synagogy Sostena a bili ho přímo před soudem, ale Gallio na...
Skutky 18:19...dorazil do Efesu, nechal je oba tam; sám šel do synagogy a hovořil se Židy. Přemlouvali ho, aby ještě...
Skutky 18:26...jenom Janův křest. Když začal směle mluvitsynagoze, uslyšeli ho Priscilla s Akvilou, vzali ho k sobě...
Skutky 19:8...mužů bylo celkem asi dvanáct. Pavel pak šel do synagogy a tři měsíce tam směle mluvil; hovořil s lidmi a...
Skutky 22:19...' Namítl jsem: ‚Pane, oni vědí, že jsemsynagogách zatýkal a bičoval ty, kdo věřili v tebe. Když...
Skutky 24:12...s někým v chrámu nebo podněcovat davy, synagogách, nebo ve městě. To, z čeho tu obviňují,...
Skutky 26:11...a hlasoval jsem pro jejich smrt. Po všech synagogách jsem je často nechával bičovat a nutil je k...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |