Synům

Hledám varianty 'synům' [ syny (369) synům (237) synů (406) synu (329) synovi (19) synové (921) synem (62) synech (8) syna (889) syn (993) ]. Nalezeno více jak 1000 veršù. Prosím upøesnìte hledání.
Genesis 4:17...Chanocha. Postavil město a pojmenoval ho po svém synovi Chanoch. Chanochovi se pak narodil Irad, Irad...
Genesis 4:25...se znovu miloval se svou ženou a ta porodila syna a dala mu jméno Set (to jest Náhrada). Řekla si totiž:...
Genesis 4:26... kterého zabil Kain." Také Setovi se pak narodil syn a dostal jméno Enoš, Člověk. Tehdy začalo vzývání...
Genesis 5:3...Adam, Člověk. Když bylo Adamovi 130 let, zplodil syna podle své podoby, ke svému obrazu, a dal mu jméno Set....
Genesis 5:4...Po zplození Seta žil Adam ještě 800 let a plodil syny a dcery. Adam žil celkem 930 let a potom zemřel...
Genesis 5:7...Po zplození Enoše žil Set ještě 807 let a plodil syny a dcery. Set žil celkem 912 let a potom zemřel...
Genesis 5:10...zplození Kénana žil Enoš ještě 815 let a plodil syny a dcery. Enoš žil celkem 905 let a potom zemřel...
Genesis 5:13...Mahalalela žil Kénan ještě 840 let a plodil syny a dcery. Kénan žil celkem 910 let a potom zemřel...
Genesis 5:16...Járeda žil Mahalalel ještě 830 let a plodil syny a dcery. Mahalalel žil celkem 895 let a potom zemřel...
Genesis 5:19...zplození Enocha žil Járed ještě 800 let a plodil syny a dcery. Járed žil celkem 962 let a potom zemřel...
Genesis 5:22...žil Enoch s Bohem ještě 300 let a plodil syny a dcery. Enoch žil celkem 365 let...
Genesis 5:26...zplození Lámecha žil Metuzalém 782 let a plodil syny a dcery. Metuzalém žil celkem 969 let a potom zemřel...
Genesis 5:28...zemřel. Když bylo Lámechovi 182 let, zplodil syna a dal mu jméno Noe, Úleva, neboť řekl: "Ten nám...
Genesis 5:30..." Po zplození Noema žil Lámech 595 let a plodil syny a dcery. Lámech žil celkem 777 let a potom zemřel...
Genesis 6:2...zemi začalo množit a rodily se jim dcery, Boží synové viděli, jak jsou lidské dcery krásné, a brali si za...
Genesis 6:4... se na zemi vyskytovali zrůdní obři. Boží synové totiž přicházeli k lidským dcerám a ty jim je rodily...
Genesis 6:10...poctivý člověk. Noe žil s Bohem. Noe zplodil tři syny: Sema, Chama a Jáfeta. Země však byla v Božích očích...
Genesis 6:18... a tak vejdeš do archy - ty a s tebou tví synové, tvá žena a ženy tvých synů. Ze všeho živého, z...
Genesis 7:7... vodní záplavě vešel Noe do archy a s ním jeho synové, jeho žena a ženy jeho synů. Ze všech čistých i...
Genesis 7:13...na zemi čtyřicet dní a čtyřicet nocí. Noe, jeho synové Sem, Cham a Jáfet, Noemova žena a tři ženy jeho synů...
Genesis 8:16...promluvil: "Vyjdi z archy - ty a s tebou tví synové, tvá žena a ženy tvých synů. Vyveď s sebou všechno...
Genesis 8:18...a množí." Noe tedy vyšel ven a s ním i jeho synové, jeho žena a ženy jeho synů. Všechna zvěř, všechna...
Genesis 9:1... zima ani noc a den." Bůh tehdy Noemovi i jeho synům požehnal a řekl jim: "Ploďte a množte se, naplňte zem...
Genesis 9:8...se na rozmnožte!" Potom Bůh k Noemovi a jeho synům promluvil: "Hle, uzavírám smlouvu s vámi, s vaším...
Genesis 9:18...učinil s veškerým tvorstvem na zemi." Noemovi synové, kteří vyšli z archy, byli Sem, Cham a Jáfet (onen...
Genesis 9:19...Cham byl otcem Kanaána). Tito tři byli Noemovi synové; z nich se zalidnila celá země. Zemědělec Noe byl...
Genesis 9:24...z opilosti a dozvěděl se, co mu jeho nejmladší syn provedl, řekl: "Zlořečený buď Kanaán; je pro své...
Genesis 10:1...let a potom zemřel. Toto jsou rody Noemových synů Sema, Chama a Jáfeta. Po potopě se jim narodili synové...
Genesis 10:2...a Jáfeta. Po potopě se jim narodili synovéSynové Jáfetovi jsou: Gomer, Magog, Madaj, Javan, Tubal,...
Genesis 10:3... Magog, Madaj, Javan, Tubal, Mešek a TirasSynové Gomerovi: Aškenáz, Rifat a Togarma. Synové Javanovi:...
Genesis 10:4...Gomerovi: Aškenáz, Rifat a TogarmaSynové Javanovi: Eliša a Taršiš, Kitejští a Rodanští. Z...
Genesis 10:6...podle svých zemí, jazyků, rodů a národnostíSynové Chamovi jsou: Habeš, Egypt, Put a Kanaán. Synové...
Genesis 10:7...Chamovi jsou: Habeš, Egypt, Put a KanaánSynové Habeše: Seba, Chavíla, Sabta, Raema a Sabteka....
Genesis 10:20... Gomoru, Admu a Cebojim k Leše. To jsou synové Chamovi podle svých rodů, jazyků, zemí a národností....
Genesis 10:21...zemí a národností. Semovi, otci všech Heberových synů, bratru staršího Jáfeta, se také rodili potomci....
Genesis 10:22...staršího Jáfeta, se také rodili potomci. Semovi synové jsou: Elam, Ašur, Arpakšad, Lud a Aram. Synové...
Genesis 10:23...synové jsou: Elam, Ašur, Arpakšad, Lud a AramSynové Aramovi: Úc, Chul, Geter a Mešek. Arpakšad zplodil...
Genesis 10:25...Šelach zplodil Hebera. Heberovi se narodili dva synové: jeden se jmenoval Peleg, Rozdělení, neboť za jeho...
Genesis 10:29...Šebu, Ofira, Chavílu a Jobaba; všichni tito jsou synové Joktanovi. Jejich bydliště se prostíralo od Mešy...
Genesis 10:31...od Mešy směrem k hoře Sefar na východě. To jsou synové Semovi podle svých rodů, jazyků, zemí a národností....
Genesis 10:32... zemí a národností. To jsou rody Noemových synů podle svých pokolení a národností; z nich se po potopě...
Genesis 11:5... aby spatřil to město a tu věž, kterou lidští synové stavěli. Hospodin si řekl: "Hle, lid je zajedno a...
Genesis 11:11...žil po zplození Arpakšada ještě 500 let a plodil syny a dcery. Arpakšad ve věku 35 let zplodil Šelacha...
Genesis 11:13...Šelacha žil Arpakšad ještě 403 let a plodil syny a dcery. Šelach ve věku 30 let zplodil Hebera...
Genesis 11:15...Hebera žil Šelach ještě 403 let a plodil syny a dcery. Heber ve věku 34 let zplodil Pelega...
Genesis 11:17...zplození Pelega žil Heber ještě 430 let a plodil syny a dcery. Peleg ve věku 30 let zplodil Reúa...
Genesis 11:19...zplození Reúa žil Peleg ještě 209 let a plodil syny a dcery. Reú ve věku 32 let zplodil Seruga...
Genesis 11:21...zplození Seruga žil Reú ještě 207 let a plodil syny a dcery. Serug ve věku 30 let zplodil Náchora...
Genesis 11:23...Náchora žil Serug ještě 200 let a plodil syny a dcery. Náchor ve věku 29 let zplodil Teracha...
Genesis 11:25...Teracha žil Náchor ještě 119 let a plodil syny a dcery. Terach ve věku 70 let zplodil Abrama, Náchora...
Genesis 11:31...byla neplodná, neměla děti. Terach vzal svého syna Abrama, Háranova syna Lota a svou snachu Saraj, ženu...
Genesis 16:2...rodila. Spi tedy s mou otrokyní - snad získám syny skrze ni." A Abram ji poslechl. Deset let poté, co se...
Genesis 16:11...anděl řekl: "Hle, jsi těhotná a porodíš syna. Dáš mu jméno Izmael, Bůh slyší, neboť Hospodin slyšel...
Genesis 16:15...Kádešem a Beredem. Hagar pak Abramovi porodila syna. Abram dal svému synovi narozenému z Hagar jméno...
Genesis 17:16...jmenovat Sára, Kněžna. Požehnám ji a dám ti z  syna. Požehnám ji a budou z národy, vzejdou z králové...
Genesis 17:17...se a pomyslel si: "Copak se stoletému narodí syn? Copak Sára v devadesáti letech porodí?" Odpověděl tedy...
Genesis 17:19..."Nikoli! Tvá manželka Sára ti vskutku porodí syna a dáš mu jméno Izák, Smíšek. Jemu potvrdím svou...
Genesis 17:23...se Bůh od Abrahama. Abraham potom vzal svého syna Izmaele a všechny narozené ve svém domě i všechny...
Genesis 17:25...bylo devadesát devět let. Neobřezané tělo jeho syna Izmaele bylo obřezáno, když mu bylo třináct let....
Genesis 17:26... když mu bylo třináct let. Abraham a jeho syn Izmael byli obřezáni ještě téhož dne a všichni jeho...
Genesis 18:10...jistě vrátím a hle, tvá manželka Sára bude mít syna!"Sára však poslouchala vzadu u vchodu do stanu....
Genesis 18:14...touto dobou, se k tobě vrátím a Sára bude mít syna." Sára to ze strachu zapírala: "Nesmála jsem se." On...
Genesis 18:19...národy země. Vyvolil jsem jej, aby přikázal svým synům a své budoucí rodině, zachovávají Hospodinovu...
Genesis 19:12...ti dva Lotovi řekli: "Koho tu ještě máš - zetěsyny, dcery? Kohokoli máš ve městě, odveď je odsud, neboť...
Genesis 19:37...ze svého otce. Prvorozená pak porodila syna a dala mu jméno Moáb, Z otce vzešlý. Ten je otcem...
Genesis 19:38... do dnešního dne. I ta mladší porodila syna a dala mu jméno Ben-amí, Syn mého příbuzného. Ten je...
Genesis 21:2...a v době, kterou mu Bůh předpověděl, porodila syna. Abraham dal svému synovi narozenému ze Sáry jméno...
Genesis 21:3...předpověděl, porodila syna. Abraham dal svému synovi narozenému ze Sáry jméno Izák, Smíšek. Když bylo...
Genesis 21:4...Smíšek. Když bylo Izákovi osm dní, Abraham svého syna obřezal, jak mu Bůh přikázal. Když se mu narodil syn...
Genesis 21:5...obřezal, jak mu Bůh přikázal. Když se mu narodil syn Izák, bylo Abrahamovi sto let. Sára řekla: "Bůh mi...
Genesis 21:7... že Sára bude kojit děti? Ale porodila jsem mu syna - i přes jeho stáří!" Když dítě povyrostlo, přestalo...
Genesis 21:9...Abraham velikou hostinu. Sára pak viděla, že syn, kterého Abrahamovi porodila Egypťanka Hagar, je...
Genesis 21:10...tedy Abrahamovi: "Vyžeň tu děvečku i jejího syna. Syn děvečky přece nebude dědit spolu s mým synem,...
Genesis 21:11...ta slova velmi trápila. Šlo přece o jeho syna. Bůh ale Abrahamovi řekl: "Netrap se kvůli chlapci ani...
Genesis 21:13... protože tvé símě bude povoláno v Izákovi. I ze syna děvečky však učiním národ, neboť je tvým potomkem."...
Genesis 22:2..."Zde jsem," odpověděl. Bůh řekl: "Vezmi svého syna, svého jediného, svého milovaného Izáka, a jdi do země...
Genesis 22:3...svého osla, vzal s sebou dva služebníky a svého syna Izáka. Nasekal dříví pro zápalnou oběť a vypravil se k...
Genesis 22:6...dříví pro zápalnou oběť a naložil je na svého syna Izáka. Sám nesl v ruce oheň a nůž. A tak šli oba spolu...
Genesis 22:7..." oslovil Izák svého otce Abrahama. "Ano, můj synu?" odpověděl mu. "Vidím oheň a dřevo," řekl Izák. "Kde...
Genesis 22:8..."Bůh si opatří beránka k zápalné oběti, můj synu," odpověděl Abraham. A tak šli oba spolu. Když přišli...
Genesis 22:9...oltář a narovnal dřevo. Pak svázal svého syna Izáka a položil ho na dřevo na oltáři. Abraham vztáhl...
Genesis 22:10... Abraham vztáhl ruku a vzal nůž, aby svého syna podřízl. Vtom na něj z nebe zavolal Hospodinův anděl:...
Genesis 22:12...bohabojný - vždyť jsi kvůli mně neušetřil svého syna, svého jediného." Abraham tedy vzhlédl a hle, uviděl...
Genesis 22:13...a obětoval ho jako zápalnou oběť místo svého syna. To místo pak Abraham nazval "Hospodin opatří," takže...
Genesis 22:16...jsi učinil tuto věc a neušetřil jsi svého syna, svého jediného: Nesmírně ti požehnám a nesmírně...
Genesis 22:20...Abrahamovi oznámeno: "Hle, také Milka porodila syny tvému bratru Náchorovi: svého prvorozeného Úce, jeho...
Genesis 22:23...Betuela." (A Betuel zplodil Rebeku.) Těchto osm synů porodila Abrahamovu bratru Náchorovi Milka. Také jeho...
Genesis 23:8... poslyšte mne a přimluvte se za mne u Efronasyna Cocharova, aby mi dal svou jeskyni Makpela, která je...
Genesis 23:11... která je na něm. Dávám ti je v přítomnosti synů svého lidu; pochovej svou mrtvou." Abraham se před...
Genesis 24:3... Bohu nebe a Bohu země, že nevybereš mému synovi manželku z dcer Kananejců, mezi nimiž bydlím, ale...
Genesis 24:4...k mým příbuzným, a tam vybereš manželku pro mého syna Izáka." Služebník mu na to řekl: "Kdyby snad ta...
Genesis 24:5...žena nechtěla následovat do této země, mám tvého syna odvést zpět do země, z níž jsi vyšel?" "Chraň se tam...
Genesis 24:6...do země, z níž jsi vyšel?" "Chraň se tam mého syna odvést!" odpověděl mu Abraham. "Hospodin, Bůh nebes,...
Genesis 24:7...tebou pošle svého anděla, abys odtamtud mému synovi vybral manželku. Kdyby ta žena nechtěla...
Genesis 24:8... budeš této přísahy zproštěn; jen tam mého syna neodváděj zpátky." Služebník tedy vložil ruku do klína...
Genesis 24:15...na rameni. Ta dívka se narodila Betuelovisynu Milky a Abrahamova bratra Náchora. Byla to překrásná...
Genesis 24:24...otce místo k přenocování?" "Jsem dcera Betuelesyna Milky a Náchora," odpověděla mu. Potom dodala: "Slámy...
Genesis 24:36...mého pána, pak ve svém stáří porodila mému pánu syna, jemuž dal všechno, co . Můj pán pak zavázal...
Genesis 24:37...Můj pán pak zavázal přísahou: ‚Nevybereš mému synovi manželku z dcer Kananejců, v jejichž zemi bydlím,...
Genesis 24:38...k mým příbuzným, a tam vybereš manželku pro mého syna.' Když jsem svému pánu řekl: ‚Co kdyby ta žena...
Genesis 24:40...svého anděla, aby dal tvé cestě zdar, abys mému synovi vybral manželku z mého příbuzenstva, z domu mého...
Genesis 24:44...' pak je to ta, kterou Hospodin určil pro syna mého pána. A vtom, ještě než jsem to v duchu dořekl,...
Genesis 24:47...jsi dcera?' a ona řekla: ‚Jsem dcera Betuelesyna Milky a Náchora.' Tehdy jsem navlékl na nos kroužek...
Genesis 24:48...Abrahama, který vedl pravou cestou, abych pro syna svého pána vybral dceru jeho příbuzného. Nyní tedy,...
Genesis 24:51...Rebeku, vezmi si ji a jdi. se stane manželkou syna tvého pána, jak řekl Hospodin." Když Abrahamův...
Genesis 25:3... Jokšan pak zplodil Šebu a Dedana a Dedanovi synové byli Ašurejci, Letušejci a Leumejci. Midiánovi...
Genesis 25:4...byli Ašurejci, Letušejci a Leumejci. Midiánovi synové pak byli Efa, Efer, Chanoch, Abida a Eldaáh. Ti...
Genesis 25:6...však dal všechno, co měl, IzákoviSynům svých družek dal Abraham dary a poslal je ještě za...
Genesis 25:9...byl připojen ke svému lidu. Izák a Izmael, jeho synové, ho pochovali v jeskyni Makpela, která leží naproti...
Genesis 25:11...žena Sára. Po Abrahamově smrti Bůh požehnal jeho synu Izákovi a Izák bydlel u Studnice Živého, který mne...
Genesis 25:12...Živého, který mne vidí. Toto je rod Abrahamova syna Izmaele, kterého Abrahamovi porodila Sářina otrokyně,...
Genesis 25:13... Egypťanka Hagar. Toto jsou jména Izmaelových synů podle pořadí jejich narození: Izmaelův prvorozený...
Genesis 25:16... Tema, Jetur, Nafiš a Kedma. Toto jsou Izmaelovi synové a tato jsou jejich jména v jejich sídlištích a...
Genesis 25:18...naposled a byl připojen ke svému lidu. Jeho synové se usadili od Chavíly k Šuru (který leží před...
Genesis 25:19...se všemi příbuznými. Toto je příběh Abrahamova syna Izáka. Abraham zplodil Izáka. Když bylo Izákovi...
Genesis 27:1...tak, že neviděl, zavolal si svého staršího syna Ezaua a řekl mu: "Synu můj?" "Zde jsem," odpověděl...
Genesis 27:5...Rebeka ale poslouchala, když Izák mluvil se svým synem Ezauem. Jakmile Ezau odešel do polí lovit zvěř, aby...
Genesis 27:6...zvěř, aby ji přinesl Izákovi, Rebeka řekla svému synu Jákobovi: "Pohleď, vyslechla jsem tvého otce, jak říká...
Genesis 27:8...před Hospodinem, než umřu.' Poslechni tedysynu můj, a udělej, co ti řeknu: Jdi ke stádu, vyber mi z...
Genesis 27:13... a ne požehnání!" "Tvé prokletí beru na sebesynu můj," odpověděla mu matka. "Jen poslechni a jdi mi...
Genesis 27:15... Potom Rebeka vzala nejlepší šaty svého staršího syna Ezaua, které měla doma, oblékla je svému mladšímu synu...
Genesis 27:17...chléb, který připravila, pak dala do rukou svému synu Jákobovi. Přišel ke svému otci a řekl: "Otče!" A ten...
Genesis 27:18...a řekl: "Otče!" A ten řekl: "Ano? Který jsi, můj synu?" " jsem Ezau, tvůj prvorozený," odpověděl Jákob...
Genesis 27:20... abys mi proto s chutí požehnal." Izák ale svému synovi řekl: "Jak to, že jsi tak rychle našel zvěř, můj...
Genesis 27:21...Jákobovi řekl: "Pojď blíž, na tebe sáhnu, můj synu, zda jsi opravdu můj syn Ezau, nebo ne." Jákob tedy...
Genesis 27:24...mu požehnal. Potom se zeptal: "Jsi opravdu můj syn Ezau?" "Ano," odpověděl Jákob. Tehdy mu řekl: "Podej mi...
Genesis 27:25...mu řekl: "Podej mi, se najím z úlovku svého syna, abych ti s chutí požehnal." A tak mu podal pokrm a on...
Genesis 27:26...pil. Potom ho jeho otec Izák vyzval: "Pojď blížsynu můj, a polib ." Přistoupil tedy a políbil ho. A když...
Genesis 27:27...jeho šatů, takto mu požehnal: "Hle, vůně mého syna - jak vůně pole, jemuž Hospodin žehná! Hospodin ...
Genesis 27:29...národy. Pánem svých bratří buď, se ti klaní synové matky tvé. jsou zlořečeni, kdo ti zlořečí, a...
Genesis 27:31...se slovy: "Vstaň, otče, a jez z úlovku svého syna, abys mi proto s chutí požehnal." Izák, jeho otec, mu...
Genesis 27:32...otec, mu však řekl: "Kdo jsi?" " jsem tvůj syn," odpověděl. "Tvůj prvorozený, Ezau!" Izák se zhrozil a...
Genesis 27:37...i vínem. Co bych mohl udělat pro tebe, můj synu?!" Ezau svému otci řekl: "Copak máš jen jedno...
Genesis 27:42...když byla Rebece oznámena slova jejího staršího syna Ezaua, nechala si zavolat svého mladšího syna Jákoba a...
Genesis 27:43...bratr Ezau se těší, že zabije! Nyní tedysynu můj, poslechni: vstaň a uteč k mému bratru Lábanovi do...
Genesis 28:5...pryč a ten se vydal do Padan-aramu k Lábanovisynu Aramejce Betuela, bratru Rebeky, matky Jákoba a Ezaua....
Genesis 28:9... si vzal za manželku Machalat, dceru Abrahamova syna Izmaele, sestru Nebajotovu. Jákob odešel z Beer-šeby a...
Genesis 29:5..."Z Cháranu," odpověděli. "A znáte Lábanasyna Náchorova?" zeptal se jich. "Známe," odpověděli....
Genesis 29:12...řekl, že je příbuzný jejího otce, že je Rebečin syn, běžela to povědět svému otci. Jakmile Lában uslyšel...
Genesis 29:32...Ráchel však byla neplodná. Léa počala a porodila syna. Dala mu jméno Ruben (Hleďte, syn!), neboť řekla:...
Genesis 29:33...milovat." Potom počala znovu, a když porodila syna, řekla: "Hospodin slyšel, že jsem nemilovaná, a tak mi...
Genesis 29:34... Vyslyšení. Potom počala znovu, a když porodila syna, řekla: "Tentokrát se ke mně můj muž připojí - vždyť...
Genesis 29:35... Spojení. Potom počala znovu, a když porodila syna, řekla: "Teď budu chválit Hospodina!" Proto mu dala...
Genesis 30:1... záviděla své sestře a řekla Jákobovi: "Dej mi syny, nebo umřu!" Jákob se však na Ráchel rozhněval: "Máš...
Genesis 30:3...mu. "Spi s , rodí na můj klín. Tak získám syny skrze ni." A tak mu dala svou otrokyni Bilhu za ženu....
Genesis 30:5... Jákob s spal a Bilha počala a porodila mu syna. Tehdy Ráchel řekla: "Bůh mne rozsoudil - vyslyšel můj...
Genesis 30:6..."Bůh mne rozsoudil - vyslyšel můj hlas a dal mi syna!" Proto mu dala jméno Dan, Soudce. Ráchelina otrokyně...
Genesis 30:7...pak počala znovu a porodila Jákobovi druhého syna. Tehdy Ráchel řekla: "Vedla jsem se sestrou Boží boje...
Genesis 30:10... Její otrokyně Zilpa potom Jákobovi porodila syna. Léa řekla: "Přišlo štěstí!" a dala mu jméno Gád,...
Genesis 30:12...Léina otrokyně Zilpa porodila Jákobovi druhého syna, Léa řekla: "To je pro blaho! Ženy mi budou...
Genesis 30:14...trochu těch milostných jablíček, co našel tvůj syn." Ta však odpověděla: "Nestačí, žes mi vzala...
Genesis 30:15...chceš vzít ještě milostná jablíčka, která mám od syna?" "Tak dobře," odvětila Ráchel. "Nechám ho dnes v noci...
Genesis 30:16...Dostala jsem odměnou za mandragoru od svého syna." A tak noci spal s . A Bůh Léu vyslyšel: počala...
Genesis 30:17...Léu vyslyšel: počala a porodila Jákobovi pátého syna. Tehdy řekla: "Bůh odměnil za to, že jsem svému...
Genesis 30:19...Léa počala znovu a porodila Jákobovi šestého syna. Tehdy řekla: "Bůh mne obdařil vzácným darem! Konečně...
Genesis 30:20...bude mít v úctě, vždyť jsem mu porodila šest synů!" Dala mu tedy jméno Zabulon, Úcta. Potom porodila...
Genesis 30:23...otevřel její lůno. Počala tedy, a když porodila syna, řekla: "Bůh zbavil hanby!" A tak mu dala jméno...
Genesis 30:24... neboť řekla: "Kéž mi Hospodin přidá dalšího syna!" Když Ráchel Jákobovi porodila Josefa, řekl Jákob...
Genesis 30:35...načernalá jehňata, svěřil je do rukou svých synů a vzdálil se od Jákoba na tři dny cesty daleko. A tak...
Genesis 31:1...i oslů. Jednou Jákob zaslechl, jak Lábanovi synové říkají: "Jákob obral našeho otce o všechno! Všechno...
Genesis 31:28...a citerou. Nenechal jsi ani políbit  syny a dcery - zachoval ses jako hlupák! Mohl jsem vám...
Genesis 32:23...své dvě ženy, své dvě otrokyně a svých jedenáct synů a přebrodil potok Jabok. Vzal je a převedl je přes...
Genesis 32:33...mu slunce; a kulhal kvůli kyčli. (Proto synové Izraele do dnešního dne nejedí sedací šlachu u...
Genesis 33:19... Díl pole, na němž vztyčil svůj stan, koupil od synů Šechemova otce Chamora za sto mincí. Postavil tam...
Genesis 34:2...dívky. Když ji uviděl kníže země, Šechemsyn Hivejce Chamora, zmocnil se a spal s - znásilnil...
Genesis 34:5... že Šechem poskvrnil jeho dceru Dínu, jeho synové byli právě se stádem na poli. do jejich příchodu...
Genesis 34:7... aby s ním promluvil. Vtom přišli Jákobovi synové z pole, a když to uslyšeli, zasáhlo je to tak, že se...
Genesis 34:8...nesmí! Chamor s nimi začal vyjednávat: "Můj syn Šechem prahne po vaší dceři celou duší; dejte mu ji,...
Genesis 34:13... jen mi tu dívku dejte za ženu!" Jákobovi synové odpověděli Šechemovi a Chamorovi lstivě, neboť...
Genesis 34:18...a odejdeme." Jejich slova se Chamorovi i jeho synu Šechemovi zalíbila a ten mládenec neváhal tu věc...
Genesis 34:20...svého otce ten nejváženější.) Chamor a jeho syn Šechem tedy přišli k bráně svého města a promluvili k...
Genesis 34:24...z brány jeho města, poslechli Chamora i jeho syna Šechema a dali se obřezat: každý, kdo byl mužského...
Genesis 34:25...dne, když měli největší bolesti, se dva Jákobovi synové, Dínini bratři Šimeon a Levi, chopili každý svého...
Genesis 34:26... kdo byli mužského pohlaví. Také Chamora a jeho syna Šechema zabili ostřím meče. Vzali Dínu z Šechemova...
Genesis 34:27... Vzali Dínu z Šechemova domu a odešli. Jákobovi synové pak přišli k pobitým a vyplenili město, kde byla...
Genesis 35:5...hrůza padla na města kolem nich, a tak Jákobovi synové nebyli pronásledováni. Jákob tenkrát přišel do Luzu...
Genesis 35:17...bába řekla: "Neboj se, i tentokrát budeš mít syna!" A když ji opouštěl život (neboť umírala), dala...
Genesis 35:18...(neboť umírala), dala dítěti jméno Ben-oníSyn bolesti. Jeho otec ho však pojmenoval Benjamín, Syn...
Genesis 35:22... a Izrael se o tom doslechl. Jákob měl dvanáct synů. Synové Léy: Ruben, Jákobův prvorozený, Šimeon, Levi,...
Genesis 35:23...se o tom doslechl. Jákob měl dvanáct synůSynové Léy: Ruben, Jákobův prvorozený, Šimeon, Levi, Juda,...
Genesis 35:24... Šimeon, Levi, Juda, Isachar a ZabulonSynové Ráchel: Josef a Benjamín. Synové Bilhy, Rácheliny...
Genesis 35:25...Ráchel: Josef a BenjamínSynové Bilhy, Rácheliny otrokyně: Dan a Neftalí. Synové...
Genesis 35:26...Bilhy, Rácheliny otrokyně: Dan a NeftalíSynové Zilpy, Léiny otrokyně: Gád a Ašer. To jsou Jákobovi...
Genesis 35:29...a byl připojen ke svému lidu. Pochovali ho jeho synové Ezau a Jákob. Toto je Ezauův (totiž Edomův) rod...
Genesis 36:5...Jeuše, Jalama a Koracha. Toto jsou Ezauovi synové, kteří se mu narodili v kanaánské zemi. Ezau pak...
Genesis 36:6...v kanaánské zemi. Ezau pak vzal své ženy, své syny a dcery a všechny, kdo žili v jeho domě, svůj dobytek...
Genesis 36:10...Edomců v pohoří Seír. Toto jsou jména Ezauových synů: Elifaz, syn Ezauovy manželky Ady, a Reuel, syn...
Genesis 36:11...Ady, a Reuel, syn Ezauovy manželky BasematySynové Elifazovi: Teman, Omar, Sefo, Gatam a Kenaz. (Ezauův...
Genesis 36:12...Teman, Omar, Sefo, Gatam a Kenaz. (Ezauův syn Elifaz měl také družku Timnu, která Elifazovi porodila...
Genesis 36:13...Amaleka.) To jsou potomci Ezauovy manželky AdySynové Reuelovi: Nachat, Zerach, Šama a Miza. To jsou...
Genesis 36:14...Miza. To jsou potomci Ezauovy manželky BasematySynové, jež Ezauovi porodila jeho manželka Oholíbama, dcera...
Genesis 36:15...Jeuš, Jalam a Korach. Toto jsou kmeny Ezauových synů. Synové Elifaze, Ezauova prvorozeného: kmen Teman,...
Genesis 36:17...z Elifaze v edomské zemi. Jsou to potomci AdySynové Ezauova syna Reuele: kmen Nachat, kmen Zerach, kmen...
Genesis 36:18...zemi. Jsou to potomci Ezauovy manželky BasematySynové Ezauovy manželky Oholíbamy: kmen Jeuš, kmen Jalam a...
Genesis 36:19...Ezauovy manželky Oholíbamy, dcery Anovy. To jsou synové Ezaua (jenž je Edom) a jejich kmeny. Toto jsou...
Genesis 36:20...Ezaua (jenž je Edom) a jejich kmeny. Toto jsou synové Chorejce Seíra, domorodců v zemi: Lotan, Šobal,...
Genesis 36:21... Ecer a Dišan. To jsou kmeny Chorejců, Seírovi synové v edomské zemi. Synové Lotanovi: Chori a Hemam....
Genesis 36:22...kmeny Chorejců, Seírovi synové v edomské zemiSynové Lotanovi: Chori a Hemam. Lotanova sestra byla Timna....
Genesis 36:23...Chori a Hemam. Lotanova sestra byla TimnaSynové Šobalovi: Alvan, Manachat, Ebal, Šefo a Onam. Synové...
Genesis 36:24...Šobalovi: Alvan, Manachat, Ebal, Šefo a OnamSynové Cibeonovi: Aja a Ana (to je ten Ana, který našel na...
Genesis 36:26...Anovy: Dišon a Oholíbama, Anova dceraSynové Dišonovi: Chemdan, Ešban, Jitran a Keran. Synové...
Genesis 36:27...Dišonovi: Chemdan, Ešban, Jitran a KeranSynové Ecerovi: Bilhan, Zavan a Akan. Synové Dišanovi: Úc a...
Genesis 36:28...Ecerovi: Bilhan, Zavan a AkanSynové Dišanovi: Úc a Aran. Toto jsou kmeny Chorejců: kmen...
Genesis 36:31... kteří vládli v edomské zemi předtím, než synům Izraele vládl král: Králem Edomu byl Bela, syn Beorův...
Genesis 36:32...synům Izraele vládl král: Králem Edomu byl Belasyn Beorův, a jeho město se jmenovalo Dinhaba. Když zemřel...
Genesis 36:33... Když zemřel Bela, kraloval na jeho místě Jobabsyn Zerachův z Bosry. Když zemřel Jobab, kraloval na jeho...
Genesis 36:35...zemřel Chušam, kraloval na jeho místě Hadadsyn Bedadův, který pobil Midiánce v moábském kraji. Jeho...
Genesis 36:38...zemřel Šaul, kraloval na jeho místě Baal-chanansyn Akborův. Když zemřel Baal-chanan, syn Akborův, kraloval...
Genesis 36:39... syn Akborův. Když zemřel Baal-chanansyn Akborův, kraloval na jeho místě Hadad. Jeho město se...
Genesis 37:2...mladík. Pásal ovce se svými bratrysyny manželek svého otce, Bilhy a Zilpy. A Josef na ...
Genesis 37:3...miloval Josefa víc než všechny své ostatní syny, neboť ho zplodil ve svém stáří. Dokonce mu udělal...
Genesis 37:32..."Tohle jsme našli. Poznáváš v tom suknici svého syna?" Poznal ji hned: "To je suknice mého syna! Sežrala ho...
Genesis 37:33...svého syna?" Poznal ji hned: "To je suknice mého syna! Sežrala ho divá zvěř! Rozsápán, Josef je rozsápán!"...
Genesis 37:34... přepásal se pytlovinou a truchlil nad svým synem po mnoho dní. Všichni jeho synové i dcery vstali a...
Genesis 37:35...nad svým synem po mnoho dní. Všichni jeho synové i dcery vstali a šli ho utěšit, ale on se nedal...
Genesis 38:3...si ji tedy a spal s . Ona počala, porodila syna a dala mu jméno Er. Počala znovu, porodila syna a dala...
Genesis 38:4...syna a dala mu jméno Er. Počala znovu, porodila syna a dala mu jméno Onan. Potom porodila ještě dalšího...
Genesis 38:5...dala mu jméno Onan. Potom porodila ještě dalšího syna a dala mu jméno Šela. A když ho porodila, byl Juda v...
Genesis 38:11...vdova v domě svého otce, dokud nedospěje můj syn Šela." (Řekl si totiž: "Aby snad nezemřel jako jeho...
Genesis 38:26...než - vždyť jsem ji nechtěl provdat za svého syna Šelu!" A víckrát s nespal. Když pak přišel čas...
Genesis 38:28... v jejím lůnu byla dvojčata. Během porodu jeden syn vystrčil ruku. Porodní bába ho za ni chytila a uvázala...
Genesis 41:50...než přišla léta hladu, se Josefovi narodili dva synové. Porodila mu je Asenat, dcera Putifery, kněze z...
Genesis 42:1...Jákob uviděl, že v Egyptě je zrní, řekl svým synům: "Co se na sebe jen tak díváte? Slyšel jsem, že v...
Genesis 42:5...se mu snad nepřihodilo něco zlého." Izraelovi synové přišli nakoupit zrní spolu s jinými příchozími,...
Genesis 42:11...služebníci přišli nakoupit jídlo! Všichni jsme synové jednoho muže, jsme slušní lidé. Tvoji služebníci...
Genesis 42:13...služebníci jsou bratři. Bývalo nás dvanáct synů jednoho muže v kanaánské zemi; nejmladší je právě doma...
Genesis 42:32...jsme nebyli špehové! Bývalo nás dvanáct bratrůsynů našeho otce. Jeden není a nejmladší je právě s...
Genesis 42:36... Jejich otec Jákob zvolal: "Připravili jste syny! Josef není, Šimeon není, a teď mi vezmete Benjamína?!...
Genesis 42:37..."Jestliže ti ho nepřivedu, zabij dva syny! Svěř ho do mých rukou a přivedu ti ho zpět." On však...
Genesis 42:38...rukou a přivedu ti ho zpět." On však řekl: "Můj syn s vámi nepůjde! Jeho bratr je mrtev a zůstal jen on sám...
Genesis 43:14...bratra i Benjamína. A , mám-li přijítsyny, o přijdu!" Vzali tedy s sebou kromě daru také...
Genesis 43:29...On pozvedl oči a spatřil svého bratra Benjamínasyna své matky. Zeptal se: "Je tohle váš nejmladší bratr, o...
Genesis 44:27...řekl: ‚Sami víte, že mi manželka porodila dva syny. Jeden mi odešel. Rozsápán, ach, je rozsápán! naříkal...
Genesis 45:9...se k mému otci a řekněte mu: ‚Toto praví tvůj syn Josef: Bůh učinil pánem celého Egypta. Neotálej a...
Genesis 45:10...v kraji Gošen, kde mi budeš nablízku - ty, tví synové i synové tvých synů, tvůj brav, tvůj skot a všechno,...
Genesis 45:21...bude patřit to nejlepší z Egypta!" A Izraelovi synové souhlasili. Josef jim podle faraonova pokynu dal...
Genesis 45:28...otce Jákoba okřál a Izrael řekl: "To stačí! Můj syn Josef žije! Půjdu, abych ho spatřil, než umřu!" A tak...
Genesis 46:5...se Jákob odvážil opustit Beer-šebu. Izraelovi synové posadili svého otce Jákoba i své děti a ženy na...
Genesis 46:7...do Egypta - Jákob a veškeré jeho potomstvo. Jeho synové i vnukové přišli s ním, také jeho dcery a vnučky....
Genesis 46:8...své potomstvo. Toto jsou jména Izraelových synů, kteří přišli do Egypta - Jákob a jeho synové: Ruben,...
Genesis 46:9...jeho synové: Ruben, Jákobův prvorozený. Rubenovi synové: Chanoch, Palu, Checron a Karmi. Šimeonovi synové:...
Genesis 46:10...Chanoch, Palu, Checron a Karmi. Šimeonovi synové: Jemuel, Jamin, Ohad, Jachin, Cochar a Šaul, syn...
Genesis 46:11...Ohad, Jachin, Cochar a Šaul, syn kanaánské ženySynové Leviho: Geršon, Kehat a Merari. Synové Judy: Er,...
Genesis 46:12...Leviho: Geršon, Kehat a MerariSynové Judy: Er, Onan, Šela, Peres a Zerach (Er a Onan však...
Genesis 46:13...zemřeli). Peres měl syny Checrona a ChamulaSynové Isacharovi: Tola, Pua, Jašub a Šimron. Synové...
Genesis 46:14...Isacharovi: Tola, Pua, Jašub a ŠimronSynové Zabulonovi: Sered, Elon a Jachleel. To jsou potomci...
Genesis 46:15...v Padan-aramu stejně jako dceru Dínu - celkem 33 synů a dcer. Synové Gádovi: Cefon, Chagi, Šuni, Esbon, Eri,...
Genesis 46:16...stejně jako dceru Dínu - celkem 33 synů a dcerSynové Gádovi: Cefon, Chagi, Šuni, Esbon, Eri, Arodi a...
Genesis 46:17...Cefon, Chagi, Šuni, Esbon, Eri, Arodi a AreliSynové Ašerovi: Jimna, Jišva, Jišvi, Beria. Měli také...
Genesis 46:19...Lée, a ty zplodila Jákobovi - celkem 16 osobSynové Ráchel, Jákobovy manželky: Josef a Benjamín....
Genesis 46:20...Josef a Benjamín. Josefovi se v Egyptě narodili synové Manases a Efraim, které mu porodila Asenat, dcera...
Genesis 46:21...Asenat, dcera Putifery, kněze z HeliopoleSynové Benjamínovi: Bela, Beker, Ašbel, Gera, Naaman, Echi,...
Genesis 46:23...se Jákobovi narodili z Ráchel - celkem 14 osobSyn Danův: Chušim. Synové Neftalímovi: Jachceel, Guni,...
Genesis 46:24...Danův: ChušimSynové Neftalímovi: Jachceel, Guni, Jecer a Šilem. To jsou...
Genesis 46:26...s ním do Egypta (kromě manželek Jákobových synů) - 66 osob. Dále pak synové Josefovi, kteří se mu...
Genesis 46:27...manželek Jákobových synů) - 66 osob. Dále pak synové Josefovi, kteří se mu narodili v Egyptě - 2 osoby....
Genesis 47:29...se přiblížil čas Izraelovy smrti, přivolal svého syna Josefa a řekl mu: "Prokaž mi prosím laskavost a vlož...
Genesis 48:1...tvůj otec je nemocný!" Vzal tedy s sebou své dva syny, Manasese a Efraima. A když bylo Jákobovi řečeno: "Hle...
Genesis 48:2...bylo Jákobovi řečeno: "Hle, přichází k tobě tvůj syn Josef!" Izrael se vzchopil a posadil se na lůžku. Jákob...
Genesis 48:5...vlastnictví.' Nyní tedy přijímám za své oba tvé syny, kteří se ti zde narodili před mým příchodem do...
Genesis 48:8...je Betlém). Tehdy si Izrael všiml Josefových synů a zeptal se: "Kdo to je?" Josef svému otci odpověděl:...
Genesis 48:9...je?" Josef svému otci odpověděl: "To jsou moji synové, které mi zde dal Bůh." Řekl tedy: "Přiveď je prosím...
Genesis 48:12... Bůh dal, že vidím i tvé potomky!" Josef pak oba syny odvedl z jeho klína a poklonil se tváří k zemi. Pravou...
Genesis 48:19...svou pravici!" Jeho otec to však odmítl: "Vímsynu, vím. I z něho vzejde lid, i on se rozroste. Jeho...
Genesis 49:1...svým mečem a lukem." Jákob tenkrát svolal své syny: "Sejděte se, vám oznámím, co vás potká ve dnech...
Genesis 49:2...ve dnech budoucích. Shromážděte se a slyštesynové Jákobovi, naslouchejte svému otci Izraelovi: Rubene,...
Genesis 49:8...budou chválit, tvá ruka na šíji tvých nepřátelSynové tvého otce před tebou se sklánějí. Mladý lev je...
Genesis 49:9... Mladý lev je Juda; svou kořistí jsi vzrostlsynu můj! Schoulil se, jako lev ulehl, jako lvice - kdo...
Genesis 49:32... která je na něm, je koupeno od Chetových synů!" A když Jákob dokončil tyto příkazy svým synům, stáhl...
Genesis 49:33...synů!" A když Jákob dokončil tyto příkazy svým synům, stáhl nohy zpět na lůžko, vydechl naposled a byl...
Genesis 50:12...jméno Abel-micrajim, Smutek Egypta. Jákobovi synové s otcem naložili, jak jim přikázal. Přinesli ho do...
Genesis 50:23...otce a dožil se věku 110 let. Viděl Efraimovy syny do třetího pokolení a syny Manasesova syna Machíra...
Genesis 50:25... Izákovi a Jákobovi!" Tehdy Josef zavázal syny Izraele přísahou: " k vám Bůh obrátí zřetel, vyneste...
Exodus 1:7...a také všichni jeho bratři a celé to pokoleníSynové Izraele však byli plodní a nesmírně se rozrůstali,...
Exodus 1:16...dávejte pozor, jakého jsou pohlaví: když to bude syn, zabijte ho, když to bude dcera, nechte ji žít." Ty...
Exodus 1:22...nakonec přikázal všemu svému lidu: "Každého syna, který se Hebrejům narodí, hoďte do Nilu; každou dceru...
Exodus 2:2...levitskou dcerou. Ta pak počala a porodila syna. Když viděla, jak je krásný, celé tři měsíce ho...
Exodus 2:10... odvedla ho k faraonově dceři a ta ho přijala za syna. Dala mu jméno Mojžíš, neboť řekla: "Vytáhla jsem ho z...
Exodus 2:22...muž mu pak dal svou dceru Siporu. Když porodila syna, dal mu Mojžíš jméno Geršom, Přistěhovalec, neboť...
Exodus 2:23...zemi." Po mnoha letech pak egyptský král zemřelSynové Izraele kvůli svému zotročení sténali a úpěli a...
Exodus 2:25...s Abrahamem, Izákem a Jákobem. Bůh pohlédl na syny Izraele. Bůh rozuměl. Mojžíš zatím pásl ovce svého...
Exodus 3:9... Perizejců, Hivejců a Jebusejců. Hle, nářek synů Izraele dolehl ke mně; viděl jsem také útisk, jakým je...
Exodus 3:10...pojď, pošlu k faraonovi a ty vyvedeš můj lidsyny Izraele, z Egypta!" Mojžíš Bohu namítl: "Kdo jsem ,...
Exodus 3:11..."Kdo jsem , abych šel k faraonovi a vyvedl syny Izraele z Egypta?" " budu s tebou!" odpověděl Bůh....
Exodus 3:13...hoře." Mojžíš ale pokračoval: "Hle, přijdusynům Izraele a řeknu jim: ‚Poslal k vám Bůh vašich otců...
Exodus 3:14..."Jsem, který jsem." A dodal: "Takto promluvíšsynům Izraele: ‚Poslal k vám Jsem.'" Bůh ještě Mojžíšovi...
Exodus 3:15...'" Bůh ještě Mojžíšovi řekl: "Takto promluvíšsynům Izraele: ‚Poslal k vám Hospodin, Bůh vašich otců -...
Exodus 3:22...a zlaté šperky a šaty, které obléknete svým synům a dcerám. Dočista Egypťany oberete!" Mojžíš znovu...
Exodus 4:20...o život, zemřeli." Mojžíš tedy vzal manželkusyny, posadil je na osla a vydal se zpátky do Egypta....
Exodus 4:22...řekneš: Takto praví Hospodin - Izrael je můj syn, můj prvorozený. Řekl jsem ti: ‚Propusť mého syna, aby...
Exodus 4:23...syn, můj prvorozený. Řekl jsem ti: ‚Propusť mého syna, aby mi sloužil.' Ty jsi ho však odmítl propustit. Hle...
Exodus 4:25...však vzala kamenný nůž, odřízla předkožku svého syna, dotkla se s jeho údu a řekla: "Jsi mým pokrevním...
Exodus 4:31... Když slyšeli, že Hospodin obrátil zřetelsynům Izraele a že viděl jejich trápení, padli na kolena a...
Exodus 6:5...jako poutníci. Slyšel jsem rovněž úpění synů Izraele v egyptském otroctví a připomněl jsem si svou...
Exodus 6:6...a připomněl jsem si svou smlouvu. Proto řekni synům Izraele: ‚ jsem Hospodin. Vyvedu vás z egyptských...
Exodus 6:9...dědictví. jsem Hospodin.'" Mojžíš to pověděl synům Izraele, ale ti ho kvůli své malomyslnosti a těžké...
Exodus 6:11... mluv k egyptskému králi faraonovi, propustí syny Izraele ze své země." Mojžíš ale Hospodinu řekl:...
Exodus 6:12...své země." Mojžíš ale Hospodinu řekl: "Pohleďsynové Izraele neposlechli - jak by tedy poslechl...
Exodus 6:13...k Mojžíšovi a Áronovi a dal jim příkazy ohledně synů Izraele i ohledně egyptského krále faraona. Řekl jim,...
Exodus 6:14... A toto jsou vůdcové jejich otcovských rodůSynové Rubena, Izraelova prvorozeného: Chanoch, Palu,...
Exodus 6:15...Palu, Checron a Karmi - to jsou Rubenovy rodinySynové Šimeonovi: Jemuel, Jamin, Ohad, Jachin, Cochar a...
Exodus 6:16...ženy - to jsou Šimeonovy rodiny. Toto jsou jména synů Leviho podle pořadí jejich narození: Geršon, Kehat a...
Exodus 6:17... Kehat a Merari. Levi se dožil věku 137 letSynové Geršonovi: Libni a Šimei se svými rodinami. Synové...
Exodus 6:18...Geršonovi: Libni a Šimei se svými rodinamiSynové Kehatovi: Amram, Jishar, Hebron a Uziel. Kehat se...
Exodus 6:19... Hebron a Uziel. Kehat se dožil věku 133 letSynové Merariho: Machli a Muši. To jsou levitské rodiny...
Exodus 6:21...Árona a Mojžíše. Amram se dožil věku 137 letSynové Jisharovi: Korach, Nefeg a Zichri. Synové Uzielovi:...
Exodus 6:22...Jisharovi: Korach, Nefeg a ZichriSynové Uzielovi: Mišael, Elcafan a Sitri. Áron si vzal za...
Exodus 6:24...mu porodila Nádaba, Abihua, Eleazara a ItamaraSynové Korachovi: Asir, Elkána a Abiasaf - to jsou...
Exodus 6:25...a Abiasaf - to jsou korachovské rodiny. Áronův syn Eleazar si pak vzal za ženu jednu z Putielových dcer a...
Exodus 6:26...Áron a Mojžíš, kterým Hospodin řekl: "Vyveďte syny Izraele z egyptské země houf za houfem." To oni řekli...
Exodus 7:2...Áron bude mluvit k faraonovi, aby propustil syny Izraele ze své země. však posílím faraonovu hrdost...
Exodus 7:4...na Egypt dolehne ruka. Své houfy, svůj lidsyny Izraele, vyvedu z egyptské země uprostřed velikých...
Exodus 7:5...soudů. na Egypt dolehne ruka a vyvedu syny Izraele z jejich středu, tehdy Egypťané poznají, že ...
Exodus 9:4...ale odliší izraelská stáda od egyptskýchsynům Izraele nezajde jediný kus.'" Hospodin určil i dobu,...
Exodus 9:26...stromoví. Jen v gošenském kraji, kde bydleli synové Izraele, žádné krupobití nebylo. Farao si tehdy...
Exodus 10:2... abych uprostřed nich konal tato znamení. Svým synům a vnukům budeš vyprávět o tom, co jsem Egypťanům...
Exodus 10:9...se svými mladíky i starci, půjdeme se svými syny i dcerami, se svým bravem i skotem, neboť máme...
Exodus 10:20...Hospodin ale posílil faraonovu hrdost, a tak syny Izraele nepropustil. Tehdy Hospodin Mojžíšovi řekl:...
Exodus 10:23... Po tři dny se nikdo neodvážil pohnout z místaSynové Izraele, bydleli kdekoli, však měli světlo. Farao...
Exodus 11:5...v egyptské zemi zemřou, od prvorozeného syna faraonova, jenž měl sedět na jeho trůnu, po...
Exodus 12:24... neboť je to věčné ustanovení pro tebe i pro tvé syny. přijdete do země, kterou vám Hospodin , jak...
Exodus 12:26... zachovávejte tento obřad. se vás vaši synové zeptají: ‚Co pro vás tento obřad znamená?' odpovíte:...
Exodus 12:28...'" Tehdy lid padl na kolena a klaněl seSynové Izraele šli a zachovali se přesně tak, jak Hospodin...
Exodus 12:29...zemi pobil všechny prvorozené - od prvorozeného syna faraonova, jenž měl sedět na jeho trůnu, po...
Exodus 12:35... díže zabalil do šatů a nesl je na ramenouSynové Izraele se zachovali podle Mojžíšova slova a...
Exodus 12:37...příznivě, že jim vyhověli. Dočista Egypt obraliSynové Izraele pak vytáhli z Ramesesu do Sukotu - jen...
Exodus 12:40... takže si ani nepřipravili jídlo na cestu. Pobyt synů Izraele v Egyptě trval 430 let. Právě toho dne, kdy...
Exodus 12:42...je ta noc, jež patří Hospodinu, noc, kdy všichni synové Izraele ve svých pokoleních budou držet stráž....
Exodus 12:50...u vás bude platit stejný zákon." A všichni synové Izraele se zachovali přesně tak, jak Hospodin...
Exodus 12:51...a Áronovi. Právě toho dne vyvedl Hospodin syny Izraele z egyptské země houf za houfem. Hospodin k...
Exodus 13:13...mu vaz. Rovněž každého prvorozeného ze svých synů vyplatíš. se v budoucnu tvůj syn zeptá: ‚Co to...
Exodus 13:14...ze svých synů vyplatíš. se v budoucnu tvůj syn zeptá: ‚Co to znamená?' odpovíš mu: ‚Hospodin nás...
Exodus 13:15...otvírající lůno a každého prvorozeného ze svých synů vyplácím.' Bude to jako znamení na tvé ruce a jako...
Exodus 13:18...vedl oklikou, cestou přes poušť k Rudému mořiSynové Izraele vyšli z egyptské země v bojovém šiku. Mojžíš...
Exodus 13:19...vzal s sebou Josefovy kosti, neboť ten zavázal syny Izraele přísahou: " k vám Bůh obrátí zřetel, vyneste...
Exodus 14:2...promluvil k Mojžíšovi: "Mluvsynům Izraele, se obrátí a utáboří před Pi-chirotem,...
Exodus 14:3...se u moře naproti Baal-cefonu. Farao sisynech Izraele pomyslí: ‚Zabloudili v zemi, sevřela je...
Exodus 14:10...před Baal-cefonem. Když se farao přiblížilsynové Izraele pozvedli oči a hle, táhli na Egypťané!...
Exodus 14:15...tehdy Mojžíšovi řekl: "Proč ke mně úpíš? Řekni synům Izraele, jdou dál. Zvedni svou hůl, napřáhni ruku...
Exodus 14:16...svou hůl, napřáhni ruku k moři a rozděl jeSynové Izraele projdou skrz moře suchou nohou. sám zatím...
Exodus 14:22... se z moře stala souš. Vody se rozestoupilysynové Izraele prošli skrz moře suchou nohou. Vody jim byly...
Exodus 14:29...za Izraelity do moře. Nezůstal z nich ani jedenSynové Izraele však prošli skrz moře suchou nohou a vody...
Exodus 15:1...služebníku Mojžíšovi. Tehdy zpíval Mojžíš se syny Izraele tuto píseň Hospodinu: "Zazpívám Hospodinu,...
Exodus 15:19...do moře, Hospodin je zavalil spoustou vod, ale synové Izraele prošli prostředkem moře suchou nohou....
Exodus 16:3...obec reptala proti Mojžíšovi a ÁronoviSynové Izraele před nimi naříkali: "Proč jsme jen nezemřeli...
Exodus 16:6...každý den." Mojžíš a Áron tedy mluvili ke všem synům Izraele: "Večer poznáte, že vás z Egypta vyvedl...
Exodus 16:12...promluvil k Mojžíšovi: "Slyšel jsem reptání synů Izraele. Řekni jim: ‚Za soumraku budete jíst maso a...
Exodus 16:15...lupínky, cosi jako drobné jíní na zemi. Když to synové Izraele spatřili, říkali jeden druhému: Man-hu ("Co...
Exodus 16:17... Vezměte pro každého, koho máte ve stanu.'" Synové Izraele tak tedy učinili a nasbírali někdo více,...
Exodus 16:35...bylo uchováno, jak Hospodin přikázal MojžíšoviSynové Izraele jedli manu čtyřicet let, dokud nevešli do...
Exodus 17:3...z Egypta?" vyčítali mu. "Abys nás i s našimi syny a dobytkem umořil žízní?!" Mojžíš tedy volal k...
Exodus 17:7...Massa a Meriba, Pokušení a Svár, kvůli dotírání synů Izraele a proto, že pokoušeli Hospodina slovy: "Je...
Exodus 18:3...ji jeho tchán Jetro k sobě spolu s jejími dvěma syny. První se jmenoval Geršom, Přistěhovalec, neboť Mojžíš...
Exodus 18:5...mečem." Mojžíšův tchán Jetro tedy přišel s jeho syny a manželkou na poušť, kde Mojžíš tábořil u Boží hory....
Exodus 18:6... jdu k tobě s tvojí manželkou a oběma jejími syny." Mojžíš vyšel svému tchánovi vstříc, poklonil se a...
Exodus 19:1... Přesně tři měsíce po vyjití z Egypta přišli synové Izraele na poušť Sinaj. Když totiž vytáhli z...
Exodus 19:3..."Toto promluvíš k domu Jákobovu a oznámíš synům Izraele: ‚Sami jste viděli, co jsem učinil Egypťanům...
Exodus 19:6...národem.' Toto jsou slova, která promluvíšsynům Izraele." Mojžíš se vrátil, svolal stařešiny z lidu a...
Exodus 20:5...Bůh žárlivě milující. Trestám nepravost otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kdo nenávidí...
Exodus 20:10...Bohu. Nebudeš dělat žádnou práci - ty, tvůj syn ani tvá dcera, tvůj otrok ani tvá děvečka, tvé dobytče...
Exodus 20:22...Bůh. Hospodin Mojžíšovi řekl: "Takto promluvíšsynům Izraele: Sami jste viděli, že jsem s vámi mluvil z...
Exodus 21:4... Jestliže mu jeho pán dal ženu a ta mu porodila syny nebo dcery, zůstane žena s dětmi u svého pána a on...
Exodus 21:5...prohlásí: ‚Miluji svého pána, svou ženu a své syny, nechci odejít na svobodu,' pak ho jeho pán přivede...
Exodus 21:9...ji prodal cizincům. Jestliže ji vybral pro svého syna, bude se k chovat jako k dceři. Jestliže si vezme...
Exodus 21:31...vše, co mu bude uloženo. býk potrká něčího syna nebo dceru, bude s ním naloženo podle téhož zákona....
Exodus 22:28... o víno a olej ze svého lisu. Svého prvorozeného syna odevzdej mně. Právě tak nalož se svým skotem a bravem:...
Exodus 24:11...jako samo nebe. Nevztáhl však ruku na přední ze synů Izraele, ačkoli zahlédli Boha. Potom jedli a pili....
Exodus 25:2...promluvil k Mojžíšovi: "Řekni synům Izraele, pro mne vyberou sbírku. Vyberte pro mne...
Exodus 25:22...tebou budu mluvit o všem, co ti přikážu ohledně synů Izraele." "Vyrobíš také stůl z akáciového dřeva: bude...
Exodus 27:20...a všech kolíků nádvoří bude z bronzu." "Přikaž synům Izraele, k tobě nanosí čistý vytlačený olivový...
Exodus 27:21...zastírající Svědectví, o něj bude Áron se svými syny pečovat před Hospodinem, aby hořel. To je věčné...
Exodus 28:1..." "Přiveď k sobě svého bratra Árona a jeho syny z řad Izraelitů, aby mi konali kněžskou službu - Áron...
Exodus 28:4...roucha zhotoví pro tvého bratra Árona a pro jeho syny, aby mi konali kněžskou službu. Použijí na zlato,...
Exodus 28:9... Vezmi dva onyxové kameny a vyryj na jména synů Izraele podle pořadí jejich narození: šest jmen na...
Exodus 28:11...pečeť, tak vyryješ na obou těch kamenech jména synů Izraele. Zasadíš je do zlatých obrouček a oba kameny...
Exodus 28:12...k ramenním dílům efodu jako pamětné kameny synů Izraele. Tak bude Áron nosit jejich jména před...
Exodus 28:21... Kamenů bude dvanáct, tak jako jmen Izraelových synů. Každý bude mít na sobě jako na pečeti vyryto jméno...
Exodus 28:29...rozhodnutí na svém srdci jména Izraelových synů jako stálou připomínku před Hospodinem. Do náprsníku...
Exodus 28:30...je mít na srdci; tak bude Áron stále nosit osud synů Izraele na svém srdci před Hospodinem. K efodu...
Exodus 28:38...jej bude mít na čele a bude snímat nepravosti synů Izraele při svatých obětech, které zasvěcují, při...
Exodus 28:40...kmentový turban a vyšívanou šerpu. Také Áronovým synům uděláš suknice, šerpy a pokrývky hlavy; zhotovíš jim...
Exodus 28:41... do nich oblékneš svého bratra Árona a jeho syny, pomažeš je, pověříš a posvětíš, aby mi konali...
Exodus 28:43...budou jim sahat od beder po stehna. Áron a jeho synové je budou nosit, kdykoli budou vcházet do Stanu...
Exodus 29:4...a oběma berany. Potom přivedeš Árona a jeho syny ke vchodu do Stanu setkávání a omyješ je vodou. Vezmeš...
Exodus 29:8...mu jej na hlavu a pomažeš ho. Přivedeš jeho syny a oblékneš jim suknice. Přepášeš je šerpami, Árona i...
Exodus 29:9...jim suknice. Přepášeš je šerpami, Árona i jeho syny, a uvážeš jim pokrývky hlavy. Kněžství jim připadne...
Exodus 29:10...Přivedeš před Stan setkávání býčka a Áron a jeho synové mu vloží ruce na hlavu. Býčka pak před Hospodinem u...
Exodus 29:15...hřích. Potom vezmeš prvního berana a Áron a jeho synové mu vloží ruce na hlavu. Berana zabiješ, vezmeš jeho...
Exodus 29:19... Potom vezmeš druhého berana a Áron a jeho synové mu vloží ruce na hlavu. Berana zabiješ, vezmeš...
Exodus 29:20...lalůček Áronova ucha, lalůček pravého ucha jeho synů, palec jejich pravé ruky a palec jejich pravé nohy....
Exodus 29:21...postříkáš tím Árona a jeho roucha a s ním i jeho syny a jejich roucha. Tak bude posvěcen on i jeho roucha a...
Exodus 29:24...a jednu placku. To všechno vložíš Áronovi a jeho synům do dlaní, aby to zvedáním nabízeli Hospodinu. Potom...
Exodus 29:27...z berana pověření, náleží Áronovi a jeho synům. Áron a jeho synové to budou věčným ustanovením...
Exodus 29:28... náleží Áronovi a jeho synům. Áron a jeho synové to budou věčným ustanovením přijímat od synů Izraele...
Exodus 29:29... Áronova svatá roucha připadnou po něm jeho synům, aby v nich bývali pomazáni a pověřeni. Syn, který se...
Exodus 29:30...synům, aby v nich bývali pomazáni a pověřeniSyn, který se stane knězem po něm, je bude oblékat po sedm...
Exodus 29:32...a jeho maso uvaříš na svatém místě. Áron a jeho synové budou u vchodu do Stanu setkávání jíst maso z toho...
Exodus 29:35...je to svaté. Takto naložíš s Áronem a s jeho syny, přesně jak jsem ti přikázal. Budeš je pověřovat...
Exodus 29:43...tam s tebou mluvil. Tam se budu setkávat se syny Izraele, a tak bude to místo posvěceno mou slávou....
Exodus 29:44...Stan setkávání i oltář, také Árona a jeho syny posvětím, aby mi konali kněžskou službu. Budu přebývat...
Exodus 29:45...konali kněžskou službu. Budu přebývat uprostřed synů Izraele a budu jejich Bohem. A poznají, že jsem...
Exodus 30:12...Mojžíšovi: "Když budeš sčítáním zjišťovat počet synů Izraele, při tom každý z nich Hospodinu výkupné za...
Exodus 30:16...šekelu. Toto výkupné stříbro, které vybereš od synů Izraele, vynaložíš na službu ve Stanu setkávání. Synům...
Exodus 30:19...a nalij do něj vodu. Tou si pak Áron a jeho synové budou omývat ruce a nohy. Kdykoli budou vcházet do...
Exodus 30:30...dotkne, bude svaté. Pomažeš také Árona s jeho syny a posvětíš je, aby mi konali kněžskou službu. Synům...
Exodus 30:31...a posvětíš je, aby mi konali kněžskou službuSynům Izraele řekneš: ‚Toto bude po všechna vaše pokolení...
Exodus 31:2..."Pohleď, povolal jsem osobně Becaleelasyna Uriho, syna Hurova z pokolení Juda. Naplnil jsem ho...
Exodus 31:6...řemeslo. Hle, přidal jsem mu také Oholiabasyna Achisamachova z pokolení Dan. A každého nadaného...
Exodus 31:10...bohoslužebná roucha kněze Árona, roucha jeho synů ke konání kněžské služby, olej pomazání a vonné...
Exodus 31:13...Mojžíšovi řekl: "Promluvsynům Izraele: Zachovávejte soboty, neboť to je znamení...
Exodus 31:16...sobotní den dělal nějakou práci, musí zemřít.  synové Izraele zachovávají sobotu; sobotu dodržují jako...
Exodus 31:17...svá pokolení. Je to věčné znamení mezi mnousyny Izraele. V šesti dnech totiž Hospodin učinil nebe i...
Exodus 32:2...z Egypta." Áron jim řekl: "Strhejte svým ženámsynům i dcerám zlaté náušnice a přineste je ke mně."...
Exodus 32:20...na prach, rozptýlil na hladinu vody a dal pít synům Izraele. Pak Mojžíš řekl Áronovi: "Co ti tento lid...
Exodus 32:26... ke mně!" Shromáždili se kolem něj všichni synové Leviho. Mojžíš jim řekl: "Takto praví Hospodin, Bůh...
Exodus 32:28...i své bratry, přátele a příbuzné!" Leviho synové se zachovali podle Mojžíšova slova, a toho dne padlo...
Exodus 32:29...Hospodinu, i kdyby měl každý jít proti svému synu nebo bratru. Tak na sebe dnes přivedete požehnání."...
Exodus 33:5...ozdobu. Hospodin totiž Mojžíšovi řekl: "Vyřiď synům Izraele: Jste tvrdošíjný lid. Kdybych s vámi šel...
Exodus 33:6... co s vámi učiním." Od hory Oréb šli tedy synové Izraele bez ozdob. Mojžíš bral stan a vztyčoval si...
Exodus 33:11...do tábora, ale jeho pomocník, mladý Jozue, Nunův syn, od Stanu neodcházel. Mojžíš Hospodinu namítl: "Pohleď,...
Exodus 34:7... ale za nepravost otců volá k odpovědnosti syny i vnuky do třetího i čtvrtého pokolení." Mojžíš rychle...
Exodus 34:16... Když pak z jejich dcer vybereš manželky svým synům, půjdou jejich dcery smilnit za svými bohy a svedou...
Exodus 34:20... zlomíš mu vaz. Každého prvorozeného ze svých synů vyplatíš. Nikdo se přede mnou neukáže s prázdnou....
Exodus 34:32...Mojžíš s nimi mluvil. Potom přistoupili všichni synové Izraele a on jim vyřídil všechno, o čem s ním...
Exodus 34:34... dokud odtud nevyšel. Pak vycházel a říkal synům Izraele, co mu bylo přikázáno. Tehdy synové Izraele...
Exodus 34:35...říkal synům Izraele, co mu bylo přikázáno. Tehdy synové Izraele vídali Mojžíšovu zářící tvář. Potom si...
Exodus 35:19...svatyni, svatá roucha kněze Árona i roucha jeho synů ke konání kněžské služby." Nato se celá izraelská obec...
Exodus 35:30...skrze Mojžíše přikázal udělat. Mojžíš pak synům Izraele řekl: "Pohleďte, Hospodin povolal osobně...
Exodus 35:34...mu také schopnost vyučovat, jemu i Oholiabovisynu Achisamachovu z pokolení Dan. Obdařil je nadáním pro...
Exodus 36:3...dát se do . Převzali tedy od Mojžíše vše, čím synové Izraele přispěli na práci při stavbě svatyně. Lidé...
Exodus 38:21...rozkazu. Je to práce levitů pod vedením Itamarasyna kněze Árona. Becaleel, syn Uriho, syna Hurova z...
Exodus 38:22...pod vedením Itamara, syna kněze Árona. Becaleelsyn Uriho, syna Hurova z pokolení Juda, udělal všechno, co...
Exodus 38:23...Hospodin přikázal Mojžíšovi. S ním byl Oholiabsyn Achisamachův z pokolení Dan, zručný v rytectví,...
Exodus 39:6...vyrývá pečeť, tak na nich vyryli jména synů Izraele. Potom je připevnili k ramenním dílům efodu...
Exodus 39:7...k ramenním dílům efodu jako pamětné kameny synů Izraele, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi. Podobným...
Exodus 39:14... Kamenů bylo dvanáct, tak jako jmen Izraelových synů. Každý měl na sobě jako na pečeti vyryto jméno jednoho...
Exodus 39:27...Hospodin přikázal Mojžíšovi. Pro Árona a jeho syny utkali kmentové suknice, kmentový turban, ozdobné...
Exodus 39:32...veškeré dílo Příbytku, totiž Stanu setkáváníSynové Izraele udělali všechno přesně tak, jak Hospodin...
Exodus 39:41...svatyni, svatá roucha kněze Árona i roucha jeho synů ke konání kněžské služby. Synové Izraele udělali...
Exodus 39:42...i roucha jeho synů ke konání kněžské službySynové Izraele udělali všechnu práci přesně tak, jak...
Exodus 40:12... a tak je posvětíš. Potom přivedeš Árona a jeho syny ke vchodu do Stanu setkávání a omyješ je vodou....
Exodus 40:14...aby mi konal kněžskou službu. Přivedeš také jeho syny, oblékneš jim suknice a pomažeš je, jako jsi pomazal...
Exodus 40:31...k omývání, aby si v něm Mojžíš i Áron a jeho synové omývali ruce a nohy. Kdykoli vcházeli do Stanu...
Exodus 40:36... Kdykoli se potom oblak nad Příbytkem vzneslsynové Izraele se vždy vydávali na cesty. Pokud se však...
Leviticus 1:2...promluvil k němu ze Stanu setkávání: "Promluvsynům Izraele takto: Když někdo z vás bude Hospodinu...
Leviticus 1:5... Potom to dobytče zabije před Hospodinem. Kněžísynové Áronovi, přinesou jeho krev jako oběť a tou krví...
Leviticus 1:7...oběť stáhne z kůže a rozseká ji na díly. Kněžísynové Áronovi, zapálí na oltáři oheň a narovnají na něj...
Leviticus 1:11...před Hospodinem u severní strany oltáře. Kněžísynové Áronovi, pak tou krví pokropí oltář ze všech stran....
Leviticus 2:2... položí na ni kadidlo a přinese ji k Áronovým synům, kněžím. Kněz pak z toho vezme hrst jemné mouky s...
Leviticus 2:3... Zbytek moučné oběti připadne Áronovi a jeho synům jako svatosvatý díl z ohnivých obětí Hospodinu....
Leviticus 2:10... Zbytek moučné oběti připadne Áronovi a jeho synům jako svatosvatý díl z ohnivých obětí Hospodinu. Žádná...
Leviticus 3:2...a zabije ji u vchodu do Stanu setkávání; kněžísynové Áronovi, pak pokropí oltář krví ze všech stran....
Leviticus 3:5...lalok, který odejme spolu s ledvinami. Áronovi synové to pak nechají dýmat na oltáři spolu se zápalnou...
Leviticus 3:8...oběti a zabije ji před Stanem setkávání; Áronovi synové pak její krví pokropí oltář ze všech stran. Potom z...
Leviticus 3:13...hlavu a zabije je před Stanem setkávání; Áronovi synové pak jeho krví pokropí oltář ze všech stran. Potom z...
Leviticus 4:2...promluvil k Mojžíšovi: "Mluvsynům Izraele: Když se někdo neúmyslně prohřeší proti...
Leviticus 6:2...promluvil k Mojžíšovi: "Dej Áronovi a jeho synům následující pokyny. Toto je zákon o zápalné oběti:...
Leviticus 6:7..."Toto je zákon o moučné oběti: Áronovi synové ji přinesou před Hospodina k přední straně oltáře....
Leviticus 6:9...jako příjemnou vůni Hospodinu. Áron a jeho synové budou jíst, co z zůstane. Budou to jíst nekvašené...
Leviticus 6:13...dále promluvil k Mojžíšovi: "Áron i jeho synové budou v den svého pomazání přinášet Hospodinu tento...
Leviticus 6:15...obětoval jako příjemnou vůni Hospodinu. Áronův syn, který přijme kněžské pomazání po něm, udělá totéž....
Leviticus 6:18...promluvil k Mojžíšovi: "Promluv k Áronovi a jeho synům. Toto je zákon o oběti za hřích: Na místě, kde se...
Leviticus 7:10...olejem nebo suchá pak připadne všem Áronovým synům rovným dílem." "Toto je zákon o pokojné oběti...
Leviticus 7:23...promluvil k Mojžíšovi: "Mluvsynům Izraele: Nesmíte jíst žádný tuk - z hovězího...
Leviticus 7:29...promluvil k Mojžíšovi: "Mluvsynům Izraele: Ten, kdo obětuje pokojnou oběť Hospodinu, ...
Leviticus 7:31...na oltáři, ale hrudí připadne Áronovi a jeho synům. Pravou kýtu ze svých pokojných obětí odevzdáte jako...
Leviticus 7:33... Podíl pravé kýty připadne tomu z Áronových synů, který bude obětovat krev a tuk z pokojné oběti. Hrudí...
Leviticus 7:34... Hrudí pozvedání i kýtu odevzdání jsem totiž synům Izraele odebral z jejich pokojných obětí a dal jsem...
Leviticus 7:35...ohnivých obětí, patřící Áronovi a jeho synům ode dne, kdy budou uvedeni do kněžské služby...
Leviticus 7:36... Hospodin přikázal, aby jej dostávali od synů Izraele ode dne svého pomazání. Je to věčné ustanovení...
Leviticus 7:38...Mojžíšovi na hoře Sinaj v den, kdy přikázal synům Izraele, aby obětovali své dary Hospodinu na Sinajské...
Leviticus 8:2...promluvil k Mojžíšovi: "Vezmi Árona s jeho syny a jejich roucha, olej pomazání, býčka k oběti za hřích...
Leviticus 8:6..." Tehdy Mojžíš nechal přistoupit Árona s jeho syny a omyl je vodou. Navlékl mu suknici, přepásal ho...
Leviticus 8:13...posvětil. Potom Mojžíš nechal přistoupit Áronovy syny, oblékl jim suknice, přepásal je šerpou a uvázal jim...
Leviticus 8:14...býčka k oběti za hřích, a když Áron se svými syny vložil ruce na hlavu býčka obětovaného za hřích,...
Leviticus 8:18...berana k zápalné oběti, a když Áron se svými syny vložili ruce na hlavu berana, Mojžíš jej zabil. Potom...
Leviticus 8:22...berana, berana pověření, a když Áron se svými syny vložili ruce na hlavu berana, zabil jej. Mojžíš pak...
Leviticus 8:24...jeho pravé nohy. Potom nechal přistoupit Áronovy syny a krví jim potřel lalůček pravého ucha, palec pravé...
Leviticus 8:27...To vše vložil do Áronových dlaní a do dlaní jeho synů, aby to zvedáním nabízeli Hospodinu. Potom to Mojžíš...
Leviticus 8:30...postříkal tím Árona a jeho roucha a s ním i jeho syny a jejich roucha. Tak posvětil Árona i jeho roucha a s...
Leviticus 8:31...a jejich roucha. Tehdy Mojžíš Áronovi a jeho synům řekl: "Uvařte maso u vchodu do Stanu setkávání a tam...
Leviticus 8:36...tak mi to bylo přikázáno." Áron pak se svými syny vykonal vše, co Hospodin skrze Mojžíše přikázal. ...
Leviticus 9:1... Osmého dne pak Mojžíš zavolal Árona a jeho syny i stařešiny Izraele a řekl Áronovi: "Vezmi si mladé...
Leviticus 9:3... oba bez vady, a obětuj je před HospodinemSynům Izraele pak řekni: Vezměte kozla k oběti za hřích,...
Leviticus 9:9...své tele jako oběť za hřích. Když mu pak jeho synové podali krev, namočil si v prst a potřel rohy...
Leviticus 9:12...venku za táborem. Poté zabil zápalnou oběť. Jeho synové mu podali krev a on pokropil oltář ze všech stran...
Leviticus 9:18...zabil býka a berana pokojné oběti za lid. Jeho synové mu podali krev, jíž pokropil oltář ze všech stran, a...
Leviticus 10:1...lid spatřil, vykřikli a padli na tvář. Áronovi synové Nádab a Abihu pak vzali každý svou kadidelnici, dali...
Leviticus 10:4...slávu." Mojžíš tedy zavolal Mišaele a Elsafanasyny Uziele, Áronova strýce, a řekl jim: "Přistupte a...
Leviticus 10:6...Mojžíš řekl. Mojžíš řekl Áronovi a jeho zbylým synům Eleazarovi a Itamarovi: "Nerozpouštějte si vlasy na...
Leviticus 10:9...vcházet do Stanu setkávání, nebudeš ty ani tví synové pít víno ani jiný kvašený nápoj, abyste nezemřeli....
Leviticus 10:11...a nesvatým a mezi čistým a nečistým a učte syny Izraele všem ustanovením, která jim Hospodin vydal...
Leviticus 10:12...skrze Mojžíše." Mojžíš pak Áronovi a jeho zbylým synům Eleazarovi a Itamarovi řekl: "Vezměte moučnou oběť,...
Leviticus 10:13...Hospodinových ohnivých obětí pro tebe i pro tvé syny. Tak mi to bylo přikázáno. Také hrudí pozvedání i kýtu...
Leviticus 10:14...budete jíst na čistém místě - ty a s tebou tvoji synové i tvé dcery - neboť jsou tobě i tvým potomkům dány...
Leviticus 10:15... Věčným ustanovením to připadne tobě a tvým synům, jak Hospodin přikázal." Mojžíš pak zjišťoval, co se...
Leviticus 10:16...se tedy na Eleazara a Itamara, Áronovy zbývající syny, a řekl: "Proč jste oběť za hřích nesnědli na svatém...
Leviticus 11:2...promluvil k Mojžíšovi a Áronovi: "Mluvtesynům Izraele: Ze všech živočichů na zemi smíte jíst tyto:...
Leviticus 12:2...promluvil k Mojžíšovi: "Mluvsynům Izraele: Když žena počne a porodí chlapce, bude po...
Leviticus 12:6... Když uplyne doba jejího očišťování po narození syna nebo dcery, přivede knězi ke vchodu do Stanu setkávání...
Leviticus 13:2...přiveden ke knězi Áronovi nebo k jednomu z jeho synů, kněží. Kněz pak ránu na kůži prohlédne: Pokud...
Leviticus 15:2...promluvil k Mojžíšovi a Áronovi: "Mluvtesynům Izraele: Kterýkoli muž by trpěl výtokem ze svého údu,...
Leviticus 16:1...k Mojžíšovi promluvil po smrti dvou Áronových synů, kteří zemřeli, když přistoupili před Hospodina....
Leviticus 16:16... Tak očistí nejsvětější svatyni od nečistot synů Izraele, od jejich provinění a všech hříchů. Totéž...
Leviticus 16:19...prstem. Tak jej očistí a posvětí od nečistot synů Izraele. Když tedy dokončí očišťování nejsvětější...
Leviticus 16:21...kozla a bude nad ním vyznávat všechny viny synů Izraele, všechna jejich provinění a hříchy; tak je...
Leviticus 16:34...stane věčným ustanovením. Jednou za rok budou synové Izraele očišťováni ode všech svých hříchů." A stalo...
Leviticus 17:2...promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k Áronovi, k jeho synům a ke všem Izraelitům: Toto přikázal Hospodin: Kdokoli...
Leviticus 17:5...bude vyobcován ze svého lidu. To proto, aby synové Izraele přinášeli své oběti, jež dosud zabíjeli na...
Leviticus 17:12... Vždyť krev, ta vykupuje život! Proto jsem synům Izraele řekl: Nikdo z vás nebude jíst krev. Ani...
Leviticus 17:13... který žije u vás, nebude jíst krev. Kdokoli ze synů Izraele nebo z přistěhovalců, kteří žijí u vás, by...
Leviticus 17:14...je krev, právě ta je jeho životem! Proto jsem synům Izraele řekl: Nesmíte jíst krev žádného tvora, neboť...
Leviticus 18:2...promluvil k Mojžíšovi: "Mluvsynům Izraele: jsem Hospodin, váš Bůh. Nechovejte se...
Leviticus 18:10...Neobcuj se svou vnučkou. Je to dcera tvého syna nebo tvé dcery, nesmíš s obcovat. Zostudil bys sám...
Leviticus 18:15...Neobcuj se svou snachou. Je to manželka tvého syna, nesmíš s obcovat! Neobcuj s manželkou svého bratra...
Leviticus 18:17... abys s obcoval, je to dcera jejího syna nebo její dcery. Jsou si pokrevně příbuzné, je to...
Leviticus 19:18...spoluviníkem! Nemsti se ani nechovej zášť proti synům svého lidu. Miluj svého bližního jako sám sebe. ...
Leviticus 20:2...promluvil k Mojžíšovi: "Řekni synům Izraele: Kdokoli, Izraelita nebo přistěhovalec...
Leviticus 20:17... je to hanebnost. Musí být zavrženi před očima synů svého lidu. Obcoval se svou sestrou - ponese za to...
Leviticus 21:1...řekl Mojžíšovi: "Mluv ke kněžím, Áronovým synům: Nikdo z kněží se nesmí poskvrnit kvůli mrtvému ve...
Leviticus 21:2... Smí se poskvrnit jen kvůli matce, otcisynu, dceři a bratru, také kvůli své vlastní sestře, panně,...
Leviticus 21:24..." Tak Mojžíš promluvil k Áronovi, k jeho synům a ke všem synům Izraele. Hospodin promluvil k...
Leviticus 22:2...promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k Áronovi a jeho synům, zacházejí uctivě se svatými dary, jež mi synové...
Leviticus 22:3...pokoleních by přistoupil ke svatým darům (jež synové Izraele obětují Hospodinu jako svaté) ve stavu...
Leviticus 22:15...přidat k tomu ještě pětinu ceny. Svaté dary, jež synové Izraele oddělují pro Hospodina, nesmí být znesvěceny...
Leviticus 22:18...promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k Áronovi, k jeho synům a ke všem Izraelitům: Kdokoli z domu Izraele nebo z...
Leviticus 22:32... svaté jméno; tak budu posvěcen uprostřed synů Izraele. jsem Hospodin, váš Posvětitel, který vás...
Leviticus 23:2...promluvil k Mojžíšovi: "Mluvsynům Izraele: Toto jsou Hospodinovy slavnosti, jež budete...
Leviticus 23:10...promluvil k Mojžíšovi: "Mluvsynům Izraele: přijdete do země, kterou vám dávám, a...
Leviticus 23:24...promluvil k Mojžíšovi: "Mluvsynům Izraele: Prvního dne sedmého měsíce budete mít den...
Leviticus 23:34...promluvil k Mojžíšovi: "Mluvsynům Izraele: Od patnáctého dne téhož sedmého měsíce bude...
Leviticus 23:43...stáncích, aby vaši potomci věděli, že když jsem syny Izraele vyváděl z Egypta, nechal jsem je bydlet ve...
Leviticus 23:44...váš Bůh." A Mojžíš oznámil Hospodinovy slavnosti synům Izraele. Hospodin promluvil k...
Leviticus 24:2...promluvil k Mojžíšovi: "Přikaž synům Izraele, k tobě nanosí čistý vytlačený olivový...
Leviticus 24:8...před Hospodinem; věčnou smlouvou mu náleží od synů Izraele. Chléb pak připadne Áronovi a jeho synům a...
Leviticus 24:9...synů Izraele. Chléb pak připadne Áronovi a jeho synům a budou ho jíst na svatém místě. Je to jeho...
Leviticus 24:10...oběťmi Hospodinu. Je to věčné ustanovení." Syn jisté izraelské ženy a jednoho Egypťana jednou vyšel...
Leviticus 24:11...a popral se v táboře s jedním Izraelcem. Onen syn izraelské ženy se přitom rouhal Božímu jménu a klel, a...
Leviticus 24:15...a celá obec ho ukamenuje. Potom promluvsynům Izraele: Kdokoli by zlořečil svému Bohu, ponese svůj...
Leviticus 24:23... váš Bůh!" Když Mojžíš takto promluvilsynům Izraele, vyvedli onoho rouhače ven z tábora a...
Leviticus 25:2...promluvil k Mojžíšovi na hoře Sinaj: "Mluvsynům Izraele: přijdete do země, kterou vám dávám, bude...
Leviticus 25:33...městech jsou totiž jejich vlastnictvím uprostřed synů Izraele. Polnosti přiléhající k jejich městům se nesmí...
Leviticus 25:46...vlastnictvím. Po sobě je smíte odkázat svým synům jako dědičné vlastnictví. Je smíte trvale vlastnit...
Leviticus 25:55... odejde v létě milosti - on a s ním i jeho dětiSynové Izraele jsou přece moji služebníci, jsou to ...
Leviticus 26:29...hříchy sedmkrát více: Budete jíst maso vlastních synů a maso vlastních dcer! Tehdy zruším vaše obětní výšiny...
Leviticus 26:46...Mojžíše vydal na hoře Sinaj, aby byly mezi nímsyny Izraele. Hospodin promluvil k...
Leviticus 27:2...promluvil k Mojžíšovi: "Mluvsynům Izraele: Když někdo zasvětí život zvláštním slibem...
Leviticus 27:34...přikázání, jež Hospodin přikázal Mojžíšovi pro syny Izraele na hoře Sinaj. Na Sinajské poušti, prvního...
Numeri 1:5... kteří vám budou stát po boku: z Rubena: Elicursyn Šedeurův, ze Šimeona: Šelumiel, syn Curišadajův...
Numeri 1:6...Elicur, syn Šedeurův, ze Šimeona: Šelumielsyn Curišadajův, z Judy: Nachšon, syn Aminadabův...
Numeri 1:7...Šelumiel, syn Curišadajův, z Judy: Nachšonsyn Aminadabův, z Isachara: Netaneel, syn Cuarův...
Numeri 1:8...Nachšon, syn Aminadabův, z Isachara: Netaneelsyn Cuarův, ze Zabulona: Eliab, syn Chelonův...
Numeri 1:9...Netaneel, syn Cuarův, ze Zabulona: Eliabsyn Chelonův, z Josefových synů: z Efraima: Elišama, syn...
Numeri 1:10...Zabulona: Eliab, syn Chelonův, z Josefových synů: z Efraima: Elišama, syn Amihudův, z Manasese:...
Numeri 1:11...Gamaliel, syn Pedacurův, z Benjamína: Abidansyn Gideoniho, z Dana: Achiezer, syn Amišadajův...
Numeri 1:12...Abidan, syn Gideoniho, z Dana: Achiezersyn Amišadajův, z Ašera: Pagiel, syn Okranův...
Numeri 1:13...Dana: Achiezer, syn Amišadajův, z Ašera: Pagielsyn Okranův, z Gáda: Eljasaf, syn Deuelův...
Numeri 1:14...Ašera: Pagiel, syn Okranův, z Gáda: Eljasafsyn Deuelův, z Neftalíma: Achira, syn Enanův...
Numeri 1:15...Gáda: Eljasaf, syn Deuelův, z Neftalíma: Achirasyn Enanův. To jsou členové sněmu, vůdcové svých otcovských...
Numeri 1:20...je na Sinajské poušti sečetl a tolik jich byloSynové Rubena, Izraelova prvorozeného, podle jejich...
Numeri 1:22...Ruben čítalo 46 500 mužůSynové Šimeona podle jejich pokolení, rodů a otcovských...
Numeri 1:24...Šimeon čítalo 59 300 mužůSynové Gáda podle jejich pokolení, rodů a otcovských domů...
Numeri 1:26...Gád čítalo 45 650 mužůSynové Judy podle jejich pokolení, rodů a otcovských domů...
Numeri 1:28...Juda čítalo 74 600 mužůSynové Isachara podle jejich pokolení, rodů a otcovských...
Numeri 1:30...Isachar čítalo 54 400 mužůSynové Zabulona podle jejich pokolení, rodů a otcovských...
Numeri 1:32...Zabulon čítalo 57 400 mužůSynové Josefovi: Synové Efraimovi podle jejich pokolení,...
Numeri 1:34...Efraim čítalo 40 500 mužůSynové Manasesovi podle jejich pokolení, rodů a otcovských...
Numeri 1:36...Manases čítalo 32 200 mužůSynové Benjamínovi podle jejich pokolení, rodů a otcovských...
Numeri 1:38...Benjamín čítalo 35 400 mužůSynové Danovi podle jejich pokolení, rodů a otcovských domů...
Numeri 1:40...Dan čítalo 62 700 mužůSynové Ašerovi podle jejich pokolení, rodů a otcovských...
Numeri 1:42...Ašer čítalo 41 500 mužůSynové Neftalímovi podle jejich pokolení, rodů a otcovských...
Numeri 1:49..."Pokolení Levi nesčítej, nezahrnuj je do počtu synů Izraele. Levitům svěříš Příbytek svědectví, veškeré...
Numeri 1:52... Nepovolaný, jenž by se přiblížil, však zemřeSynové Izraele budou tábořit po svých uskupeních, každý při...
Numeri 1:53...budou tábořit kolem Příbytku svědectví, aby obec synů Izraele nestihl hrozný hněv; proto budou levité držet...
Numeri 1:54...levité držet stráž u Příbytku svědectví." A synové Izraele udělali všechno přesně tak, jak Hospodin...
Numeri 2:2...promluvil k Mojžíšovi a Áronovi: " synové Izraele táboří každý při svém praporu, pod korouhví...
Numeri 2:3...oddílech prapor Judova uskupení: vůdce Judových synů Nachšon, syn Aminadabův, a jeho vojsko o počtu 74 600...
Numeri 2:5...něj táboří pokolení Isachar: vůdce Isacharových synů Netaneel, syn Cuarův, a jeho vojsko o počtu 54 400...
Numeri 2:7...mužů. Dále pokolení Zabulon: vůdce Zabulonových synů Eliab, syn Chelonův, a jeho vojsko o počtu 57 400 mužů...
Numeri 2:10...prapor Rubenova uskupení: vůdce Rubenových synů Elicur, syn Šedeurův, a jeho vojsko o počtu 46 500...
Numeri 2:12...něj táboří pokolení Šimeon: vůdce Šimeonových synů Šelumiel, syn Curišadajův, a jeho vojsko o počtu 59...
Numeri 2:14...59 300 mužů. Dále pokolení Gád: vůdce Gádových synů Eljasaf, syn Deuelův, a jeho vojsko o počtu 45 650...
Numeri 2:18...prapor Efraimova uskupení: vůdce Efraimových synů Elišama, syn Amihudův, a jeho vojsko o počtu 40 500...
Numeri 2:20... Vedle něj pokolení Manases: vůdce Manasesových synů Gamaliel, syn Pedacurův, a jeho vojsko o počtu 32 200...
Numeri 2:22... Dále pokolení Benjamín: vůdce Benjamínových synů Abidan, syn Gideoniho, a jeho vojsko o počtu 35 400...
Numeri 2:25...oddílech prapor Danova uskupení: vůdce Danových synů Achiezer, syn Amišadajův, a jeho vojsko o počtu 62 700...
Numeri 2:27... Vedle něj táboří pokolení Ašer: vůdce Ašerových synů Pagiel, syn Okranův, a jeho vojsko o počtu 41 500 mužů...
Numeri 2:29...mužů. Dále pokolení Neftalí: vůdce Neftalímových synů Achira, syn Enanův, a jeho vojsko o počtu 53 400 mužů...
Numeri 2:32...po svých praporech jako poslední. Toto je součet synů Izraele podle jejich otcovských domů. Celkem jich v...
Numeri 2:34...s ostatními Izraelity nebyli sečteni levitéSynové Izraele udělali všechno přesně tak, jak Hospodin...
Numeri 3:2...na hoře Sinaj. A toto jsou jména Áronových synů: prvorozený Nádab, dále Abihu, Eleazar a Itamar; to...
Numeri 3:3...Abihu, Eleazar a Itamar; to jsou jména Áronových synů, pomazaných kněží pověřených ke kněžské službě. Nádab...
Numeri 3:8...a službou při Příbytku budou plnit povinnost synů Izraele. Odevzdej tedy levity Áronovi a jeho synům, ...
Numeri 3:9...Izraele. Odevzdej tedy levity Áronovi a jeho synům, mu jsou z řad Izraelitů zcela odevzdáni. Árona a...
Numeri 3:10...z řad Izraelitů zcela odevzdáni. Árona a jeho syny pověříš, aby zachovávali své kněžství. Nepovolaný,...
Numeri 3:12... kteří mezi Izraelci otvírají lůno, vybral z řad synů Izraele levity. Levité jsou tedy moji, neboť všichni...
Numeri 3:15...k Mojžíšovi na poušti Sinaj: "Sečti Leviho syny podle jejich otcovských domů a rodů; sečti všechny...
Numeri 3:17...sečetl, jak mu bylo přikázáno. Toto jsou Leviho synové, jmenovitě: Geršon, Kehat a Merari. Toto jsou jména...
Numeri 3:18... Kehat a Merari. Toto jsou jména Geršonových synů po jejich rodech: Libni a Šimei. Kehatovi synové po...
Numeri 3:19...synů po jejich rodech: Libni a Šimei. Kehatovi synové po svých rodech: Amram, Jishar, Hebron a Uziel....
Numeri 3:20...po svých rodech: Amram, Jishar, Hebron a UzielSynové Merariho po svých rodech: Machli a Muši. Toto jsou...
Numeri 3:24... Vůdcem geršonského otcovského domu byl Eljasafsyn Laelův. Geršonovi synové dostali ve Stanu setkávání do...
Numeri 3:25...domu byl Eljasaf, syn Laelův. Geršonovi synové dostali ve Stanu setkávání do opatrování Příbytek,...
Numeri 3:29... Ti měli na starost svatyni. Rody Kehatových synů tábořily na jižní straně Příbytku. Vůdcem otcovského...
Numeri 3:30...otcovského domu kehatských rodů byl Elicafansyn Uzielův. Dostali do opatrování Truhlu, stůl, svícen,...
Numeri 3:32...službou. Vůdcem levitských vůdců byl Eleazarsyn kněze Árona; jemu byli svěřeni ti, kdo plní povinnost...
Numeri 3:35...otcovského domu merarijských rodů byl Curielsyn Abichailův. Tábořili na severní straně Příbytku. Synům...
Numeri 3:36...Abichailův. Tábořili na severní straně PříbytkuSynům Merariho byly do opatrování svěřeny desky Příbytku,...
Numeri 3:38...totiž před Stanem setkávání, Mojžíš, Áron a jeho synové. Drželi za syny Izraele stráž před svatyní....
Numeri 3:40...měsíce. Hospodin řekl Mojžíšovi: "Sečti mezi syny Izraele všechny prvorozené muže starší jednoho měsíce...
Numeri 3:41...jejich jmenný seznam. Namísto všech prvorozených synů Izraele pak pro mne vezmeš levity. jsem Hospodin....
Numeri 3:42...Hospodinova příkazu sečetl všechny prvorozené syny Izraele. Všech prvorozených starších jednoho měsíce...
Numeri 3:45..."Vezmi levity namísto všech prvorozených mezi syny Izraele a dobytek levitů namísto jejich dobytka, neboť...
Numeri 3:46... A jako výplatné za těch 273 prvorozených synů Izraele, kteří převyšují počet levitů, vybereš po pěti...
Numeri 3:48...je 20 ger). To stříbro pak dáš Áronovi a jeho synům jako výplatné za ty, kdo převyšují jejich počet." A...
Numeri 3:50...mužů vykoupených levity. Vybral za prvorozené syny Izraele 1 365 šekelů stříbra (měřeno podle šekelu...
Numeri 3:51...Mojžíš předal výplatné stříbro Áronovi a jeho synům, jak mu Hospodin přikázal. Hospodin promluvil k...
Numeri 4:2...promluvil k Mojžíšovi a Áronovi: "Sečti Kehatovy syny z řad synů Leviho podle jejich rodů a otcovských domů....
Numeri 4:4...při Stanu setkávání. Toto bude služba Kehatových synů ve Stanu setkávání: nejsvětější věci. Než tábor...
Numeri 4:5... Než tábor potáhne dál, vstoupí Áron se svými syny dovnitř, sejmou zastírající oponu a tou přikryjí...
Numeri 4:15...usní a provléknou tyče. Poté, co Áron se svými syny dokončí přikrývání svatých věcí a veškerého vybavení...
Numeri 4:16...Kehatových synů při Stanu setkávání. Eleazarovisynu kněze Árona, pak bude svěřen olej ke svícení, kadidlo...
Numeri 4:19...věcem, naložíte s nimi takto: přijde Áron a jeho synové a každému z nich určí jeho službu a jeho břemeno....
Numeri 4:22...promluvil k Mojžíšovi: "Sečti také Geršonovy syny podle jejich otcovských domů a rodů. Sečti ve věku od...
Numeri 4:27... co jim bylo uloženo. Veškerá služba Geršonových synů se bude dít podle rozkazů Árona a jeho synů - to platí...
Numeri 4:28...a jejich zodpovědnost pod vedením Itamarasyna kněze Árona." "Syny Merariho rovněž sečti podle jejich...
Numeri 4:29...pod vedením Itamara, syna kněze Árona." "Syny Merariho rovněž sečti podle jejich rodů a otcovských...
Numeri 4:33...práci při Stanu setkávání pod vedením Itamarasyna kněze Árona." Mojžíš s Áronem a s představenými obce...
Numeri 4:34...s Áronem a s představenými obce sečetl Kehatovy syny podle jejich rodů a otcovských domů. Započítal ve věku...
Numeri 4:38...rozkazu vydaného Mojžíšem. Rovněž Geršonovi synové byli sečteni podle svých rodů a otcovských domů: Ve...
Numeri 5:2...promluvil k Mojžíšovi: "Přikaž synům Izraele, z tábora vykážou každého malomocného,...
Numeri 5:4...tábor těch, mezi nimiž přebývám sám." Synové Izraele tak tedy učinili a vykázali je z tábora ven...
Numeri 5:6...promluvil k Mojžíšovi: "Mluvsynům Izraele: Když se muž nebo žena dopustí kteréhokoli...
Numeri 5:9...obřad smíření. Ze všech svatých darů, které mu synové Izraele přinesou, připadne vždy obětní příspěvek...
Numeri 5:12...promluvil k Mojžíšovi: "Mluvsynům Izraele: Kdyby se od někoho odklonila manželka a byla...
Numeri 6:2...promluvil k Mojžíšovi: "Mluvsynům Izraele: Když se muž nebo žena rozhodne složit...
Numeri 6:23...promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k Áronovi a jeho synům: Takto budete žehnat synům Izraele; budete jim říkat:...
Numeri 6:27... pokojem!' Tak budou pronášet jméno nad syny Izraele, a jim požehnám." V den, kdy Mojžíš...
Numeri 7:7...vzal vozy i býky a dal je levitům. Geršonovým synům dal vzhledem k jejich službě dva vozy a čtyři býky....
Numeri 7:8...vzhledem k jejich službě dva vozy a čtyři býkySynům Merariho dal vzhledem k jejich službě pod vedením...
Numeri 7:9...kněze Árona, čtyři vozy a osm býků. Kehatovým synům ale nedal žádné, neboť jim náleží služba při svatých...
Numeri 7:12...den." Prvního dne přinesl svůj dar Nachšonsyn Aminadabův z pokolení Juda. Jeho darem byla jedna...
Numeri 7:17...beránků k pokojné oběti. To byl dar Nachšonasyna Aminadabova. Druhého dne svůj dar přinesl Netaneel,...
Numeri 7:18... Druhého dne svůj dar přinesl Netaneelsyn Cuarův, vůdce pokolení Isachar. Jeho darem byla jedna...
Numeri 7:23...beránků k pokojné oběti. To byl dar Netaneelasyna Cuarova. Třetího dne předstoupil vůdce Zabulonových...
Numeri 7:24... Třetího dne předstoupil vůdce Zabulonových synů Eliab, syn Chelonův. Jeho darem byla jedna stříbrná...
Numeri 7:29...beránků k pokojné oběti. To byl dar Eliabasyna Chelonova. Čtvrtého dne předstoupil vůdce Rubenových...
Numeri 7:30... Čtvrtého dne předstoupil vůdce Rubenových synů Elicur, syn Šedeurův. Jeho darem byla jedna stříbrná...
Numeri 7:35...k pokojné oběti. To byl dar vůdce Rubenových synů Elicura, syna Šedeurova. Pátého dne předstoupil vůdce...
Numeri 7:36... Pátého dne předstoupil vůdce Šimeonových synů Šelumiel, syn Curišadajův. Jeho darem byla jedna...
Numeri 7:41...beránků k pokojné oběti. To byl dar Šelumielasyna Curišadajova. Šestého dne předstoupil vůdce Gádových...
Numeri 7:42... Šestého dne předstoupil vůdce Gádových synů Eljasaf, syn Deuelův. Jeho darem byla jedna stříbrná...
Numeri 7:47...beránků k pokojné oběti. To byl dar Eljasafasyna Deuelova. Sedmého dne předstoupil vůdce Efraimových...
Numeri 7:48... Sedmého dne předstoupil vůdce Efraimových synů Elišama, syn Amihudův. Jeho darem byla jedna stříbrná...
Numeri 7:53...beránků k pokojné oběti. To byl dar Elišamysyna Amihudova. Osmého dne předstoupil vůdce Manasesových...
Numeri 7:54... Osmého dne předstoupil vůdce Manasesových synů Gamaliel, syn Pedacurův. Jeho darem byla jedna...
Numeri 7:59...beránků k pokojné oběti. To byl dar Gamalielasyna Pedacurova. Devátého dne předstoupil vůdce...
Numeri 7:60... Devátého dne předstoupil vůdce Benjamínových synů Abidan, syn Gideoniho. Jeho darem byla jedna stříbrná...
Numeri 7:65...beránků k pokojné oběti. To byl dar Abidanasyna Gideoniho. Desátého dne předstoupil vůdce Danových...
Numeri 7:66... Desátého dne předstoupil vůdce Danových synů Achiezer, syn Amišadajův. Jeho darem byla jedna...
Numeri 7:71...beránků k pokojné oběti. To byl dar Achiezerasyna Amišadajova. Jedenáctého dne předstoupil vůdce...
Numeri 7:72... Jedenáctého dne předstoupil vůdce Ašerových synů Pagiel, syn Okranův. Jeho darem byla jedna stříbrná...
Numeri 7:77...beránků k pokojné oběti. To byl dar Pagielasyna Okranova. Dvanáctého dne předstoupil vůdce...
Numeri 7:78... Dvanáctého dne předstoupil vůdce Neftalímových synů Achira, syn Enanův. Jeho darem byla jedna stříbrná...
Numeri 7:83...beránků k pokojné oběti. To byl dar Achirysyna Enanova. Toto byl dar vůdců Izraele k zasvěcení oltáře...
Numeri 8:6...promluvil k Mojžíšovi: "Vezmi z řad synů Izraele levity a očisti je. Očistíš je tímto způsobem:...
Numeri 8:10...obec. Když levity přivedeš před Hospodinasynové Izraele na vloží ruce a Áron levity nabídne...
Numeri 8:11...a Áron levity nabídne Hospodinu jako obětní dar synů Izraele, aby konali službu Hospodinu. Levité pak...
Numeri 8:13... Potom levity postav před Árona a před jeho syny a nabídni je jako obětní dar Hospodinu. Tak oddělíš...
Numeri 8:14...obětní dar Hospodinu. Tak oddělíš levity z řad synů Izraele a levité budou moji. Poté, co je očistíš a...
Numeri 8:16...služby při Stanu setkávání, neboť jsou mi z řad synů Izraele zcela odevzdáni. Vzal jsem si je namísto všech...
Numeri 8:17...synů Izraele, neboť všechno prvorozené mezi syny Izraele, jak z lidí, tak ze zvířat, je . V den, kdy...
Numeri 8:18...sobě, avšak namísto všech prvorozených mezi syny Izraele jsem si vzal levity. Tyto levity odevzdané z...
Numeri 8:19...jsem si vzal levity. Tyto levity odevzdané z řad synů Izraele jsem pak dal Áronovi a jeho synům, aby za syny...
Numeri 8:20...ke svatým věcem." Mojžíš, Áron a celá obec synů Izraele tedy naložili s levity přesně tak, jak...
Numeri 8:22...při Stanu setkávání před tváří Árona a jeho synů. Jak Hospodin přikázal Mojžíšovi ohledně levitů, tak s...
Numeri 9:2...Hospodin k Mojžíšovi na poušti Sinaj: " synové Izraele v určený čas slaví Hod beránka. Slavte jej v...
Numeri 9:4...a podle všech jeho pravidel." Mojžíš řekl synům Izraele, slaví Hod beránka, a tak za soumraku...
Numeri 9:5...měsíce slavili Hod beránka na poušti SinajSynové Izraele udělali všechno přesně tak, jak Hospodin...
Numeri 9:7...v určený čas přinést dar Hospodinu spolu se syny Izraele?" Mojžíš jim odpověděl: "Počkejte, než...
Numeri 9:10...promluvil k Mojžíšovi: "Mluvsynům Izraele: Kdokoli z vás nebo z vašich potomků by se...
Numeri 9:17...podobu ohně. Kdykoli se oblak od Stanu vzneslsynové Izraele hned vyráželi na cestu. Kdekoli oblak...
Numeri 9:18...tábořili. Podle Hospodinova rozkazu vyráželi synové Izraele na cestu a podle Hospodinova rozkazu...
Numeri 9:19...oblak prodléval nad Příbytkem mnoho dní; tehdy synové Izraele drželi Hospodinovu stráž a netáhli dál....
Numeri 9:22...dva dny, měsíc nebo rok, dokud nad ním přebývalsynové Izraele tábořili a nevydávali se na cestu. Jakmile...
Numeri 10:8... Na trubky budou troubit kněží, Áronovi synové; to pro vás bude věčné ustanovení pro všechna vaše...
Numeri 10:12...roku se oblak vznesl od Příbytku svědectvíSynové Izraele se tedy vydali z pouště Sinaj na svá...
Numeri 10:14...Judova uskupení; v jejich čele šel Nachšonsyn Aminadabův. V čele pokolení Isachar šel Netaneel, syn...
Numeri 10:15... V čele pokolení Isachar šel Netaneelsyn Cuarův, a v čele pokolení Zabulon šel Eliab, syn...
Numeri 10:16...syn Cuarův, a v čele pokolení Zabulon šel Eliabsyn Chelonův. Po složení Příbytku se s nimi vydali na cestu...
Numeri 10:17... Po složení Příbytku se s nimi vydali na cestusynové Geršona a Merariho, kteří Příbytek nosili. Potom...
Numeri 10:18...Rubenova uskupení; v jejich čele šel Elicursyn Šedeurův. V čele pokolení Šimeonových synů šel Šelumiel...
Numeri 10:19... syn Šedeurův. V čele pokolení Šimeonových synů šel Šelumiel, syn Curi-šadajův, a v čele pokolení Gád...
Numeri 10:20...syn Curi-šadajův, a v čele pokolení Gád Eljasafsyn Reuelův. Za nimi táhli Kehatovci, kteří nosili svaté...
Numeri 10:22...Efraimova uskupení; v jejich čele šel Elišamasyn Amihudův. V čele pokolení Manases šel Gamaliel, syn...
Numeri 10:23...Amihudův. V čele pokolení Manases šel Gamalielsyn Pedacurův, a v čele pokolení Benjamín Abidan, syn...
Numeri 10:24...Pedacurův, a v čele pokolení Benjamín Abidansyn Gideoniho. Jako zadní voj všech uskupení táhl po svých...
Numeri 10:25...Danova uskupení; v jejich čele šel Achiezersyn Ami-šadajův. V čele pokolení Ašer šel Pagiel, syn...
Numeri 10:26...Ami-šadajův. V čele pokolení Ašer šel Pagielsyn Okranův, a v čele Neftalímova pokolení Achira, syn...
Numeri 10:27...Okranův, a v čele Neftalímova pokolení Achirasyn Enanův. Takto táhli synové Izraele po svých oddílech,...
Numeri 10:28...pokolení Achira, syn Enanův. Takto táhli synové Izraele po svých oddílech, když se vydávali na cestu...
Numeri 10:29...se vydávali na cestu. Mojžíš řekl Chobabovisynu Midiánce Reuela, svého tchána: "Vydáváme se k místu, o...
Numeri 11:4... Chátry přimíšené k nim se pak zmocnila lačnostSynové Izraele se k nim připojili a dali se znovu do pláče:...
Numeri 11:28..."Eldad a Medad prorokují v táboře." Jozue, Nunův syn, který byl od mládí Mojžíšovým pomocníkem, na to řekl:...
Numeri 13:2...muže, aby prozkoumali kanaánskou zem, kterou dám synům Izraele. Z každého otcovského pokolení vyšlete po...
Numeri 13:3...rozkazu. Všichni to byli přední mužové mezi syny Izraele. A toto jsou jejich jména: Šamua, syn Zakurův,...
Numeri 13:4...syny Izraele. A toto jsou jejich jména: Šamuasyn Zakurův, z pokolení Ruben, Šafat, syn Choriův, z...
Numeri 13:5...Šamua, syn Zakurův, z pokolení Ruben, Šafatsyn Choriův, z pokolení Šimeon, Káleb, syn Jefunův, z...
Numeri 13:6... syn Choriův, z pokolení Šimeon, Kálebsyn Jefunův, z pokolení Juda, Jigal, syn Josefův, z...
Numeri 13:7... syn Jefunův, z pokolení Juda, Jigalsyn Josefův, z pokolení Isachar, Hošea, syn Nunův, z...
Numeri 13:8... syn Josefův, z pokolení Isachar, Hošeasyn Nunův, z pokolení Efraim, Palti, syn Rafuův, z pokolení...
Numeri 13:9... syn Nunův, z pokolení Efraim, Paltisyn Rafuův, z pokolení Benjamín, Gadiel, syn Sodiův, z...
Numeri 13:10... syn Rafuův, z pokolení Benjamín, Gadielsyn Sodiův, z pokolení Zabulon, Gadi, syn Susiův, z...
Numeri 13:11... syn Sodiův, z pokolení Zabulon, Gadisyn Susiův, z pokolení Josefova syna Manasese, Amiel, syn...
Numeri 13:12... z pokolení Josefova syna Manasese, Amielsyn Gemaliův, z pokolení Dan, Setur, syn Mikaelův, z...
Numeri 13:13... syn Gemaliův, z pokolení Dan, Setursyn Mikaelův, z pokolení Ašer, Nachbi, syn Vofsiův, z...
Numeri 13:14... syn Mikaelův, z pokolení Ašer, Nachbisyn Vofsiův, z pokolení Neftalí, Geuel, syn Makiův, z...
Numeri 13:15... syn Vofsiův, z pokolení Neftalí, Geuelsyn Makiův, z pokolení Gád. To jsou jména mužů, které...
Numeri 13:16...mužů, které Mojžíš vyslal prozkoumat zem. Nunova syna jménem Hošea, Spása, Mojžíš přejmenoval na Jozue,...
Numeri 13:24...granátová jablka a fíky. Podle hroznu, který tam synové Izraele uřízli, se tomu místu říká Nachal Eškol,...
Numeri 13:28...opevněná a velmi veliká, a navíc jsme tam viděli syny Anakovy. V negevském kraji žije Amalek; v horách bydlí...
Numeri 13:32...než my!" Zemi, kterou prozkoumali, pak začali synům Izraele pomlouvat: "Země, kterou jsme prošli a...
Numeri 13:33...Viděli jsme tam i zrůdné obry, mezi něž patří synové Anakovi. Připadali jsme si proti nim jako kobylky a...
Numeri 14:2...Lid se dal do křiku a naříkal celou noc. Všichni synové Izraele reptali proti Mojžíšovi a Áronovi. Celá obec...
Numeri 14:6... Dva z těch, kdo šli prozkoumat zem - Jozuesyn Nunův, a Káleb, syn Jefunův - roztrhli svá roucha a...
Numeri 14:10...se chystala ukamenovat je, když vtom se všem synům Izraele ukázala ve Stanu setkávání Hospodinova sláva....
Numeri 14:18...za nepravost otců volá k odpovědnosti jejich syny do třetího i čtvrtého pokolení.' Prosím, pro své...
Numeri 14:27...mně toto zlé srocení reptat? Slyšel jsem reptání synů Izraele, slyšel jsem, jak proti mně reptají! Řekni...
Numeri 14:30...přísahal, že vás v usadím - jedině Kálebsyn Jefunův, a Jozue, syn Nunův. Vaše děti, o nichž jste...
Numeri 14:33...mrtvoly však padnou na této poušti. Vaši synové budou čtyřicet let tuláky v poušti a ponesou...
Numeri 14:38...kdo šli prozkoumat zem, zůstal naživu jen Kálebsyn Jefunův, a Jozue, syn Nunův. Jakmile Mojžíš všechna ta...
Numeri 14:39...Nunův. Jakmile Mojžíš všechna ta slova vyřídil synům Izraele, lid se dal do velikého nářku. Časně ráno pak...
Numeri 15:2...promluvil k Mojžíšovi: "Mluvsynům Izraele a řekni jim: přijdete do země, kterou vám...
Numeri 15:18...promluvil k Mojžíšovi: "Řekni synům Izraele: vejdete do země, do níž vás uvádím, a...
Numeri 15:32...vyobcován; lpí na něm vina." Jednou, když byli synové Izraele na poušti, přistihli muže, jak v sobotní den...
Numeri 15:38...řekl Mojžíšovi: "Řekni synům Izraele, si po všechna pokolení dělají na cípech...
Numeri 16:1... jsem Hospodin, váš Bůh." Levita Korachsyn Jishara, syna Kehatova, přibral Rubenovce Dátana a...
Numeri 16:7... kdo je svatý. Osobujete si příliš, Leviho synové!" Mojžíš tehdy Korachovi řekl: "Dobře poslouchejte,...
Numeri 16:8...Korachovi řekl: "Dobře poslouchejte, Leviho synové: Je vám to málo, že vás Bůh Izraele oddělil od...
Numeri 16:12...Mojžíš pak nechal zavolat Dátana a Abiramasyny Eliabovy, ale oni řekli: "Nepůjdeme! Je ti to málo, že...
Numeri 16:27...a stáli u vchodu do svých stanů se svými ženamisyny i malými dětmi. Mojžíš řekl: "Takto poznáte, že ...
Numeri 17:2...promluvil k Mojžíšovi: "Řekni Eleazarovisynu kněze Árona, ze spáleniště posbírá ony kadidelnice,...
Numeri 17:3...Hospodina, a tak jsou posvěceny. Zůstanou pak synům Izraele jako znamení." Kněz Eleazar tedy vzal mosazné...
Numeri 17:5...z nich vytepat obložení oltáře. To se stalo pro syny Izraele připomínkou, aby žádný nepovolaný, který by...
Numeri 17:17...promluvil k Mojžíšovi: "Mluvsynům Izraele a vyber od vůdců jejich otcovských rodů...
Numeri 17:20...jsem vyvolil, vypučí. Tak se zbavím reptání synů Izraele, kteří proti vám stále reptají." Mojžíš tedy...
Numeri 17:21...vám stále reptají." Mojžíš tedy promluvilsynům Izraele a jejich vůdcové mu dali dvanáct holí - po...
Numeri 17:24...Mojžíš pak všechny hole vynesl od Hospodina před syny Izraele. Ti je prohlédli a každý si vzal svou hůl....
Numeri 17:27...učinil přesně tak, jak mu Hospodin přikázalSynové Izraele tehdy Mojžíšovi řekli: "Pohleď, umíráme!...
Numeri 18:1...posledního?" Hospodin řekl Áronovi: "Ty a tvoji synové spolu s celým tvým otcovským domem ponesete...
Numeri 18:2...jen ty a tvoji synové. Když budeš se svými syny sloužit před Stanem svědectví, ber s sebou rovněž své...
Numeri 18:5...držet stráž při svatyni a při oltáři, aby na syny Izraele nedolehl hrozný hněv. Hle, sám jsem z...
Numeri 18:6... nedolehl hrozný hněv. Hle, sám jsem z řad synů Izraele vybral vaše bratry levity. Byli odevzdáni...
Numeri 18:7...aby sloužili při Stanu setkávání. Jen ty a tvoji synové však smíte sloužit jako kněží ve všem, co souvisí s...
Numeri 18:8...své obětní příspěvky se všemi svatými dary od synů Izraele. Věčným ustanovením jsem je dal jako kněžský...
Numeri 18:9...i oběť odškodnění - to připadne tobě a tvým synům. Budeš to jíst jako svatosvaté, smí to jíst každý,...
Numeri 18:11... Také toto ti připadne: Obětní příspěvek, který synové Izraele darují při všech obětech, které mi nabízejí...
Numeri 18:19...kýta. Všechny svaté obětní příspěvky, které synové Izraele odevzdávají Hospodinu, jsem dal věčným...
Numeri 18:20... jsem tvůj podíl a tvé dědictví uprostřed synů Izraele. Hle, synům Leviho jsem za jejich službu při...
Numeri 18:21...a tvé dědictví uprostřed synů Izraele. Hlesynům Leviho jsem za jejich službu při Stanu setkávání dal...
Numeri 18:22...jako dědictví všechny desátky v Izraeli. se synové Izraele nepřibližují ke Stanu setkávání, aby na...
Numeri 18:23...všechna vaše pokolení: nebudou mít dědictví mezi syny Izraele. Levitům jsem totiž dal za dědictví desátky,...
Numeri 18:24...jsem totiž dal za dědictví desátky, které synové Izraele odevzdávají jako příspěvek Hospodinu. To...
Numeri 18:26...promluvil k Mojžíšovi: "Řekni levitům: Když od synů Izraele přijmete jejich desátky, které jsem vám dal za...
Numeri 18:28...příspěvek ze všech desátků, které přijmete od synů Izraele. Příspěvek Hospodinu z nich dáte knězi Áronovi...
Numeri 18:32...neuvalíte na sebe hřích; neznesvětíte svaté dary synů Izraele a nezemřete." Hospodin promluvil k Mojžíšovi...
Numeri 19:2...ustanovení zákona, jež přikázal Hospodin: Řekni synům Izraele, k tobě přivedou červenou jalovici bez...
Numeri 19:10...bude nečistý. Toto bude věčné ustanovení pro syny Izraele i pro přistěhovalce, který žije u nich: Kdo by...
Numeri 20:12..."Protože jste mi nevěřili a neprokázali před syny Izraele mou svatost, nedovedete toto shromáždění do...
Numeri 20:13...dávám!" To je ta Mej-meriba, Voda sváru, kde se synové Izraele svářili s Hospodinem a Hospodin jim prokázal...
Numeri 20:19...mou zem. Jinak proti tobě vytáhnu s mečem!" Synové Izraele mu odpověděli: "Půjdeme po silnici....
Numeri 20:24...ke svému lidu. Nevejde do země, kterou dávám synům Izraele, protože jste se u Mej-meriby vzepřeli mému...
Numeri 20:25...vzepřeli mému příkazu. Vezmi Árona i jeho syna Eleazara a vyveď je na horu Hór. Svlékni Áronovi...
Numeri 20:26...horu Hór. Svlékni Áronovi roucho a obleč je jeho synu Eleazarovi. Áron pak bude připojen ke svému lidu -...
Numeri 20:28...svlékl Áronovi jeho roucho a oblékl je jeho synu Eleazarovi. Tam, na vrcholu hory, pak Áron zemřel a...
Numeri 21:10...podíval na toho bronzového hada, zůstal naživuSynové Izraele pak táhli dál a utábořili se v Obotu. Z...
Numeri 21:29...tobě, Moábe! Kemošův lide, zahyneš! Ze svých synů učinil běžence, ze svých dcer zajatkyně Sichona, krále...
Numeri 21:35...bydlel v Chešbonu." A tak jej pobili i s jeho syny a s celým jeho lidem, z nich nikdo nezůstal naživu,...
Numeri 22:1...nikdo nezůstal naživu, a obsadili jeho zem.  Synové Izraele pak táhli dál a utábořili se na moábských...
Numeri 22:2...pláních za Jordánem naproti Jerichu. Baláksyn Ciporův, se dozvěděl o všem, co Izrael provedl...
Numeri 22:4...všechno kolem, jako vůl spásá trávu!" Baláksyn Ciporův, byl toho času moábským králem. Vyslal posly k...
Numeri 22:5...času moábským králem. Vyslal posly k Balaámovisynu Beorovu, do Petoru ležícího na řece Eufrat v jeho...
Numeri 22:10...Balaám Bohu odpověděl: "Moábský král Baláksyn Ciporův, pro poslal se slovy: ‚Hle, nějaký lid vyšel...
Numeri 22:16...přišli k Balaámovi, řekli mu: "Tak praví Baláksyn Ciporův: ‚Prosím, nezdráhej se ke mně přijít. Chci ...
Numeri 23:18...průpověď: "Vstaň, Baláku, a slyš, naslouchej misynu Ciporův! Bůh není člověk, aby lhal, není lidský syn,...
Numeri 23:19...Ciporův! Bůh není člověk, aby lhal, není lidský syn, aby litoval. Promluví snad, a nedodrží to, řekne snad...
Numeri 24:3...pronesl svou průpověď: "Toto praví Balaámsyn Beorův, toto praví jasnozřivý muž. Toto praví ten, jenž...
Numeri 24:15...pronesl svou průpověď: "Toto praví Balaámsyn Beorův, toto praví jasnozřivý muž. Toto praví ten, jenž...
Numeri 24:17...z Izraele; rozdrtí spánky Moábovy a temeno všech synů Setových. Také Edom bude poražen, poražen bude Seír od...
Numeri 25:6...plakali u vchodu do Stanu setkávání, jeden ze synů Izraele přišel a před očima Mojžíše i celé izraelské...
Numeri 25:7...přivedl domů Midiánku. Když to spatřil Pinchassyn Eleazara, syna kněze Árona, vzdálil se od ostatních a...
Numeri 25:8...ženu k jejímu podbřišku. Tehdy se rána mezi syny Izraele zastavila. Těch, kdo tou ranou zemřeli, bylo...
Numeri 25:11...promluvil k Mojžíšovi: "Pinchassyn Eleazara, syna kněze Árona, odvrátil mou zuřivost od...
Numeri 25:13...kněžství, neboť horlil pro svého Boha, a tak pro syny Izraele dosáhl smíření." Onen izraelský muž, který byl...
Numeri 25:14...byl zabit spolu s Midiánkou, se jmenoval Zimrisyn Salův. Byl to vůdce svého otcovského rodu z pokolení...
Numeri 26:1...této ráně Hospodin řekl Mojžíšovi a Eleazarovisynu kněze Árona: "Sečtěte celou izraelskou obec. Od...
Numeri 26:4... jak Hospodin přikázal Mojžíšovi." Toto jsou synové Izraele, kteří vyšli z Egypta: Synové Rubena,...
Numeri 26:5...Toto jsou synové Izraele, kteří vyšli z EgyptaSynové Rubena, Izraelova prvorozeného: Chanoch a z něj rod...
Numeri 26:8...jsou rubenské rody. Čítaly 43 730 mužů. Palu měl syna Eliaba a Eliab měl syny Nemuela, Dátana a Abirama. To...
Numeri 26:9...měl syna Eliaba a Eliab měl syny Nemuela, Dátana a Abirama. To byl ten Dátan a Abiram,...
Numeri 26:11... takže se stali výstražným znamením. Korachovi synové ale nevymřeli. Synové Šimeonovi po svých rodech:...
Numeri 26:12...synové ale nevymřeliSynové Šimeonovi po svých rodech: Nemuel a z něj rod...
Numeri 26:15...jsou šimeonské rody. Čítaly 22 200 mužůSynové Gádovi po svých rodech: Cefon a z něj rod cefonský,...
Numeri 26:18...a z něj kmen arelijský. To jsou rody Gádových synů. Čítaly 40 500 mužů. (Er a Onan, Judovi synové,...
Numeri 26:19...synů. Čítaly 40 500 mužů. (Er a Onan, Judovi synové, zemřeli v kanaánské zemi.) Synové Judovi po svých...
Numeri 26:20...Onan, Judovi synové, zemřeli v kanaánské zemi.) Synové Judovi po svých rodech: Šela a z něj rod šelský,...
Numeri 26:21...z něj rod pereský, Zerach a z něj rod zerašskýSynové Peresovi: z Checrona rod checronský, z Chamula rod...
Numeri 26:23...jsou rody Judovy. Čítaly 76 500 mužůSynové Isacharovi po svých rodech: Tola a z něj rod tolský,...
Numeri 26:26...jsou rody Isacharovy. Čítaly 64 300 mužůSynové Zabulonovi po svých rodech: Sered a z něj rod...
Numeri 26:28...jsou zabulonské rody. Čítaly 60 500 mužůSynové Josefovi po svých rodech: Manases a Efraim. Synové...
Numeri 26:29...Josefovi po svých rodech: Manases a EfraimSynové Manasesovi: Machir a z něj rod machirský (a Machir...
Numeri 26:30...zplodil Gileáda), Gileád a z něj rod gileádskýSynové Gileádovi: Iezer a z něj rod iezerský, Chelek a z...
Numeri 26:33... Chefer a z něj rod cheferský. Celofchadsyn Cheferův, neměl syny, jen samé dcery. Ty se jmenovaly:...
Numeri 26:35...jsou rody Manasesovy. Čítaly 52 700 mužůSynové Efraimovi po svých rodech: Šutelach a z něj rod...
Numeri 26:36...něj rod bekerský, Tachan a z něj rod tachanskýSynové Šutelachovi: Eran a z něj rod eranský. To jsou rody...
Numeri 26:37...Eran a z něj rod eranský. To jsou rody synů Efraimových. Čítaly 32 500 mužů. To jsou synové...
Numeri 26:38...mužů. To jsou synové Josefovi po svých rodechSynové Benjamínovi po svých rodech: Bela a z něj rod belský...
Numeri 26:40...něj rod šufamský, Chufam a z něj rod chufamskýSynové Belovi: Ard a Naáman: z Arda rod ardský, z Naámana...
Numeri 26:41...rod ardský, z Naámana rod naámanský. To jsou synové Benjamínovi po svých rodech. Čítaly 45 600 mužů....
Numeri 26:42...po svých rodech. Čítaly 45 600 mužů. Toto jsou synové Danovi po svých rodech: Šucham a z něj rod šuchamský...
Numeri 26:44...šuchamské rody čítaly 64 400 mužůSynové Ašerovi po svých rodech: Jimna a z něj rod jimenský,...
Numeri 26:45...něj rod jišvijský, Berija a z něj rod berijskýSynové Beriovi: Cheber a z něj rod cheberský, Malkiel a z...
Numeri 26:47...dcera se jmenovala Serach. To jsou rody synů Ašerových. Čítaly 53 400 mužů. Synové Neftalímovi po...
Numeri 26:48...jsou rody synů Ašerových. Čítaly 53 400 mužůSynové Neftalímovi po svých rodech: Jachceel a z něj rod...
Numeri 26:51... Čítaly 45 400 mužů. Toto je celkový součet synů Izraele: 601 730 mužů. Hospodin promluvil k...
Numeri 26:62...starších jednoho měsíce. Nebyli započteni mezi syny Izraele, neboť jim mezi nimi nepřipadlo žádné dědictví...
Numeri 26:63...mezi nimi nepřipadlo žádné dědictví. Toto jsou synové Izraele, které sečetl Mojžíš s knězem Eleazarem na...
Numeri 26:64...naproti Jerichu. Nebyl mezi nimi nikdo ze synů Izraele, které sečetl Mojžíš s knězem Áronem na poušti...
Numeri 26:65...na poušti," a nezůstal z nich nikdo než Kálebsyn Jefunův, a Jozue, syn Nunův. Tehdy přistoupily dcery...
Numeri 27:1... syn Nunův. Tehdy přistoupily dcery Celofchadasyna Cheferova, syna Gileádova, syna Machirova, syna...
Numeri 27:3... Zemřel pro svůj vlastní hřích, aniž měl syny. jméno našeho otce vymizet z jeho rodu jen proto,...
Numeri 27:4...otce vymizet z jeho rodu jen proto, že neměl syna? Přiděl nám dědičné vlastnictví mezi bratry našeho...
Numeri 27:8...otce; dědictví jejich otce převeď na . K synům Izraele pak promluv takto: Když někdo zemře, aniž měl...
Numeri 27:11...z jeho rodu a ten je obdrží." A to se pro syny Izraele stalo právním ustanovením, jak Hospodin...
Numeri 27:12...toto pohoří Abarim a pohleď na zem, kterou dávám synům Izraele. ji spatříš, budeš i ty připojen ke svému...
Numeri 27:18...bez pastýře." Hospodin Mojžíšovi řekl: "Jozuesyn Nunův, je muž, ve kterém přebývá Duch. Vezmi jej k sobě...
Numeri 27:21...jeho rozkaz budou vcházet - on a s ním všichni synové Izraele, totiž celá obec." Mojžíš tedy učinil, jak...
Numeri 28:2...promluvil k Mojžíšovi: "Přikaž synům Izraele: Dbejte na to, mi v určený čas přinášíte...
Numeri 30:1...svých slibů a dobrovolných darů." Mojžíš řekl synům Izraele všechno tak, jak mu Hospodin přikázal. Mojžíš...
Numeri 31:2...budeš připojen ke svému lidu, vykonej pomstu synů Izraele nad Midiánci." Mojžíš proto řekl lidu:...
Numeri 31:6...po tisíci z každého pokolení a s nimi Pinchasesyna kněze Eleazara, se svatým náčiním a s trubkami k...
Numeri 31:8...a Rebu - pět midiánských králů. Také Balaámasyna Beorova, zabili mečem. Midiánské ženy i jejich děti...
Numeri 31:16...naživu? Vždyť právě ony na Balaámovu radu svedly syny Izraele od Hospodina k Peorovi. Kvůli tomu přišla na...
Numeri 31:30...příspěvek Hospodinu. Z poloviny patřící ostatním synům Izraele vyber po jednom ukořistěném z padesáti, a to...
Numeri 31:47...000 osob. Z této poloviny patřící synům Izraele vybral Mojžíš po jednom z každých padesáti...
Numeri 31:54...a odnesli je do Stanu setkávání jako připomínku synů Izraele před Hospodinem. Synové Rubenovi a synové...
Numeri 32:1...jako připomínku synů Izraele před Hospodinem.  Synové Rubenovi a synové Gádovi měli obrovské množství...
Numeri 32:2...to místo vhodné pro dobytek. Rubenovi a Gádovi synové tedy přišli a řekli Mojžíšovi, knězi Eleazarovi a...
Numeri 32:6...nás přes Jordán." Mojžíš Rubenovým a Gádovým synům odpověděl: "Mají snad vaši bratři jít do boje,...
Numeri 32:7...do boje, zatímco vy zůstanete zde? Proč chcete syny Izraele odradit od vstupu do země, kterou jim Hospodin...
Numeri 32:9... Došli k údolí Eškol, prohlédli zem, ale pak syny Izraele odradili od vstupu do země, kterou jim...
Numeri 32:12...Jákobovi, neboť se mi nevydali cele. Jen Kálebsyn Jefunův, a Jozue, syn Nunův, se cele vydali Hospodinu.'...
Numeri 32:17...své děti. Sami pak půjdeme v plné zbroji v čele synů Izraele, dokud je nepřivedeme na jejich místo. Naše...
Numeri 32:18...země. My se ale domů nevrátíme, dokud se každý syn Izraele neujme svého dědictví. Nebudeme s nimi zabírat...
Numeri 32:25...splňte však, co jste slíbili." Rubenovi a Gádovi synové Mojžíšovi odpověděli: "Tvoji služebníci učiní, jak...
Numeri 32:28...o nich vydal příkaz knězi Eleazarovi, Jozuovisynu Nunovu, a náčelníkům izraelských pokolení. Mojžíš jim...
Numeri 32:29...Mojžíš jim řekl: "Pokud s vámi Gádovi a Rubenovi synové přejdou Jordán, každý vyzbrojen k boji před...
Numeri 32:31...mezi vámi v kanaánské zemi." Gádovi a Rubenovi synové na to řekli: "Uděláme, co Hospodin tvým služebníkům...
Numeri 32:33...v Zajordání." Mojžíš tedy Gádovým a Rubenovým synům a polovině pokolení Manasesova, syna Josefova,...
Numeri 32:34...i s jejími městy včetně území pohraničních městSynové Gádovi pak vystavěli Dibon, Atarot, Aroer,...
Numeri 32:37...Bet-nimra a Bet-haran a ohrady pro ovce a kozySynové Rubenovi vystavěli Chešbon, Eleale, Kiriatajim, Nebó...
Numeri 32:39...Sibmu. Města, která vystavěli, přejmenovaliSynové Machira, syna Manasesova, šli do Gileádu, dobyli jej...
Numeri 32:40...bydleli. Mojžíš tedy Gileád přidělil Machirovisynu Manasesovu, a ten se v usadil. Manasesův syn Jair...
Numeri 32:41...synu Manasesovu, a ten se v usadil. Manasesův syn Jair pak vytáhl, dobyl jejich vesnice a nazval je...
Numeri 33:1...svým jménem: Noba. Toto jsou zastávky na cestě synů Izraele, když pod Mojžíšovým a Áronovým vedením táhli...
Numeri 33:3...prvního měsíce, ráno po Hodu beránka, vytáhli synové Izraele z Ramesesu. Před očima celého Egypta směle...
Numeri 33:5...pobil, když vykonal soud nad jejich bohySynové Izraele vyšli z Ramesesu a utábořili se v Sukotu....
Numeri 33:38...dne pátého měsíce čtyřicátého roku po vyjití synů Izraele z Egypta vystoupil kněz Áron podle Hospodinova...
Numeri 33:40...v Negevu v kanaánské zemi, dozvěděl o příchodu synů Izraele. Vyšli od hory Hór a utábořili se v Calmoně...
Numeri 33:51...Jerichu, promluvil Hospodin k Mojžíšovi: "Řekni synům Izraele: přejdete Jordán a vstoupíte do kanaánské...
Numeri 34:2...promluvil k Mojžíšovi: "Přikaž synům Izraele: vejdete do Kanaánu, toto budou hranice...
Numeri 34:13...budou hranice vaší země ze všech stran." Mojžíš synům Izraele přikázal: "To je ta země - rozdělte si ji...
Numeri 34:17...rozdělí zemi do dědictví: kněz Eleazar a Jozuesyn Nunův. Z každého pokolení určete jednoho vůdce, aby jim...
Numeri 34:19...zem. A toto jsou jména těch mužů: Kálebsyn Jefunův, z pokolení Juda, Šemuel, syn Amihudův, z...
Numeri 34:20...Káleb, syn Jefunův, z pokolení Juda, Šemuelsyn Amihudův, z pokolení Šimeon, Elidad, syn Kislonův, z...
Numeri 34:21... syn Amihudův, z pokolení Šimeon, Elidadsyn Kislonův, z pokolení Benjamín, Buki, syn Jogliův, vůdce...
Numeri 34:22... syn Kislonův, z pokolení Benjamín, Bukisyn Jogliův, vůdce pokolení Dan, Chaniel, syn Efodův, vůdce...
Numeri 34:23... syn Jogliův, vůdce pokolení Dan, Chanielsyn Efodův, vůdce pokolení Josefova syna Manasese, Kemuel,...
Numeri 34:24... vůdce pokolení Josefova syna Manasese, Kemuelsyn Šiftanův, vůdce pokolení Josefova syna Efraima,...
Numeri 34:25... vůdce pokolení Josefova syna Efraima, Elicafansyn Parnachův, vůdce pokolení Zabulon, Paltiel, syn Azanův,...
Numeri 34:26... syn Parnachův, vůdce pokolení Zabulon, Paltielsyn Azanův, vůdce pokolení Isachar, Achihud, syn Šelomiův,...
Numeri 34:27... syn Azanův, vůdce pokolení Isachar, Achihudsyn Šelomiův, vůdce pokolení Ašer, Pedahel, syn Amihudův,...
Numeri 34:28... syn Šelomiův, vůdce pokolení Ašer, Pedahelsyn Amihudův, vůdce pokolení Neftalí." To jsou ti, kterým...
Numeri 34:29..." To jsou ti, kterým Hospodin přikázal, aby synům Izraele přidělili dědictví v zemi Kanaán. Na...
Numeri 35:2...Jerichu, promluvil Hospodin k Mojžíšovi: "Přikaž synům Izraele, ze svého dědičného území dají levitům...
Numeri 35:8...pastvinami. Ta města jim z vlastnictví synů Izraele přidělíte takto: od většího pokolení více, od...
Numeri 35:10...promluvil k Mojžíšovi: "Řekni synům Izraele: přejdete Jordán a vstoupíte do kanaánské...
Numeri 35:15...slouží jako útočištná města. Těchto šest měst  synům Izraele, hostům i přistěhovalcům slouží za útočiště,...
Numeri 35:34...přebývám sám - Hospodin bydlím uprostřed synů Izraele!" Tehdy přistoupili rodoví náčelníci z rodu...
Numeri 36:1...přistoupili rodoví náčelníci z rodu Gileádasyna Machirova, syna Manasesova z rodů Josefových synů, aby...
Numeri 36:2... Řekli: "Hospodin našemu pánu přikázal, aby synům Izraele rozdělil zemi losem na dědičné podíly. Našemu...
Numeri 36:4...by z našeho dědičného losu ubylo. Dokonce i když synům Izraele nastane milostivé léto, dědictví těchto dcer...
Numeri 36:5...kmene." Mojžíš pak na Hospodinův rozkaz synům Izraele oznámil: "Kmen Josefových synů mluví správně....
Numeri 36:7...izraelské dědictví přecházet z kmene na kmenSynové Izraele budou spjati každý s dědictvím svého...
Numeri 36:8...ve svém otcovském rodu a kmeni, aby si všichni synové Izraele udrželi dědictví svých otců. Tak nebude...
Numeri 36:11...Machla, Tirsa, Chogla, Milka a Noa se vdaly za syny svých strýců. Vdaly se do rodin synů Manasese, syna...
Numeri 36:12...se vdaly za syny svých strýců. Vdaly se do rodin synů Manasese, syna Josefova, a jejich dědictví zůstalo v...
Numeri 36:13...a zákony, které Hospodin skrze Mojžíše vydal synům Izraele na moábských pláních, při Jordánu naproti...
Deuteronomium 1:3...měsíce čtyřicátého roku oznámil Mojžíš synům Izraele všechno, co mu Hospodin pro přikázal. Poté...
Deuteronomium 1:31...Hospodin, tvůj Bůh, nesl, jako nosí člověk svého syna, a to celou cestu, kterou jste šli, než jste dorazili...
Deuteronomium 1:36...přísahal, že ji dám vašim otcům. Jedině Kálebsyn Jefunův, ten ji spatří; jemu a jeho synům dám zem,...
Deuteronomium 1:38...i na mne. Řekl: "Ani ty tam nevejdeš! Jozuesyn Nunův, který ti pomáhá, ten tam vejde. Povzbuď ho,...
Deuteronomium 1:39...o nichž jste říkali, že se stanou kořistí - vaši synové, kteří dnes ještě nerozeznají dobré a zlé - ti do ...
Deuteronomium 2:4...Lidu pak přikaž: Procházíte územím svých bratřísynů Ezauových, bydlících na Seíru. Budou se vás bát, ale...
Deuteronomium 2:8...ti nescházelo." A tak jsme obešli své bratrysyny Ezauovy, bydlící na Seíru. Vyhnuli jsme se cestě přes...
Deuteronomium 2:9...vlastnictví, neboť Ar jsem určil do vlastnictví synům Lotovým." (Původně tam bydleli Emejci, silný a...
Deuteronomium 2:12... Na Seíru zase původně bydleli Chorejci, ale synové Ezauovi je vyhnali, vyhladili je a usadili se na...
Deuteronomium 2:19...vlastnictví, neboť jsem ji určil do vlastnictví synům Lotovým." (I toto území bývá počítáno k zemi Refajců....
Deuteronomium 2:22...a usadili se na jejich místě. Totéž učinil pro syny Ezauovy bydlící na Seíru, když před nimi vyhladil...
Deuteronomium 2:29...bych jen pěšky projít tak, jak mi to dovolili synové Ezauovi bydlící na Seíru i Moábští v Aru. Potom...
Deuteronomium 2:33...ho však vydal, takže jsme ho porazili i s jeho syny a se vším jeho lidem. Tenkrát jsme dobyli všechna jeho...
Deuteronomium 3:12...Zemi, kterou jsme tenkrát obsadili, jsem dal synům Rubenovým a Gádovým - území od Aroeru na potoce Arnon...
Deuteronomium 3:14...a maachatské pomezí se zmocnil Manasesův syn Jair. Ten pojmenoval Bášan podle sebe Chavot-jair,...
Deuteronomium 3:16...jsem dal MachiroviSynům Rubenovým a Gádovým jsem dal území od Gileádu k...
Deuteronomium 3:18...Jordán v plné zbroji jako předvoj svých bratrůsynů Izraele. Pouze vaše ženy, vaše děti a váš dobytek (vím...
Deuteronomium 4:9...vymizet ze svého srdce, ale seznamuj s tím své syny a vnuky. Toho dne, kdy jste stáli před Hospodinem,...
Deuteronomium 4:25... žárlivě milující Bůh! V zemi budeš plodit syny a vnuky a zestárneš. Jestliže se pak zvrhnete a...
Deuteronomium 4:44...Manases. Toto je Zákon, který Mojžíš předložil synům Izraele. Toto jsou svědectví, pravidla a zákony,...
Deuteronomium 4:45... pravidla a zákony, které Mojžíš přednesl synům Izraele po jejich odchodu z Egypta. Stalo se to v...
Deuteronomium 4:46...Sichona, sídlícího v Chešbonu. Toho Mojžíš se syny Izraele po odchodu z Egypta porazil. Obsadili jeho zem...
Deuteronomium 5:9...Bůh žárlivě milující. Trestám nepravost otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kdo nenávidí...
Deuteronomium 5:14...Bohu. Nebudeš dělat žádnou práci - ty, tvůj syn ani tvá dcera, tvůj otrok ani tvá děvečka, tvůj býk ani...
Deuteronomium 6:2...zemi, kterou jdete obsadit. Chce, abys ty i tvůj syn a vnuk po všechny dny svého života ctili Hospodina,...
Deuteronomium 6:7...svěřuji, zůstanou ve tvém srdci. Vštěpuj je svým synům a mluv o nich, sedíš doma nebo jdeš po cestě, ...
Deuteronomium 6:20...ti to řekl Hospodin. se v budoucnu tvůj syn zeptá: "Co znamenají ta svědectví, pravidla a zákony,...
Deuteronomium 7:3... Nespřízníš se s nimi - nedáš svou dceru jejich synovi ani nevezmeš jejich dceru pro svého syna. To by pak...
Deuteronomium 8:5...ve svém srdci, že jako člověk vychovává svého syna, tak Hospodin, tvůj Bůh, vychovává tebe. Zachovávej...
Deuteronomium 9:2...víš a o nichž jsi slyšel: "Kdo obstojí proti synům Anakovým?" Dnešního dne tedy věz, že Hospodin, tvůj...
Deuteronomium 10:6...vyrobil, a jsou v , jak mi Hospodin přikázalSynové Izraele táhli od studní Bne-jaakan do Mosery. Tam...
Deuteronomium 11:2... Dnešního dne tedy vězte, že to nebyli vaši synové, kdo poznal a zažil ponaučení od Hospodina, vašeho...
Deuteronomium 11:6...sem, i to, co učinil Dátanovi a Abiramovisynům Eliaba, syna Rubenova - země otevřela ústa a pohltila...
Deuteronomium 11:19...na ruku a jako pásek na čelo. Vyučujte jim své syny. Mluv o nich, sedíš doma nebo jdeš po cestě, ...
Deuteronomium 11:21...domu i na svých branách. Pak budete vy i vaši synové žít dlouho v zemi, o níž Hospodin přísahal vašim...
Deuteronomium 12:12...se před Hospodinem, svým Bohem, radujte se svými syny a dcerami, se svými otroky a děvečkami a také s...
Deuteronomium 12:18...si Hospodin, tvůj Bůh, vyvolí, a to se svým synem a dcerou, se svým otrokem a děvečkou i s levitou,...
Deuteronomium 12:31...a co nenávidí. Dokonce pro své bohy pálí své syny a dcery v ohni! Pečlivě dodržujte vše, co vám...
Deuteronomium 13:7...by tajně ponoukat tvůj vlastní bratr nebo syn, dcera, manželka ve tvém náručí nebo přítel, jehož...
Deuteronomium 16:11...pak před Hospodinem, svým Bohem, raduj se svým synem a dcerou, se svým otrokem a děvečkou, s levitou,...
Deuteronomium 16:14...stánků. Při této slavnosti se raduj se svým synem a dcerou, se svým otrokem a děvečkou, s levitou i s...
Deuteronomium 17:20...nalevo. Pak bude moci dlouho kralovat on i jeho synové uprostřed Izraele. Levitští kněží, totiž celý kmen...
Deuteronomium 18:5...tvých kmenů, aby po všechny dny stál se svými syny ve službě v Hospodinově jménu. Kterýkoli levita smí...
Deuteronomium 18:10...oněch národů. se u tebe nenajde, kdo by svého syna či dceru provedl ohněm! Stejně tak žádný věštec,...
Deuteronomium 21:5... zlomí vaz. Potom přistoupí kněží, Leviho synové (neboť je Hospodin, tvůj Bůh, vyvolil, aby mu...
Deuteronomium 21:15...jednu bude milovat a druhou ne, a obě mu porodí syny, přičemž prvorozený bude synem nemilované, otec pak...
Deuteronomium 21:16...pak nesmí ve své závěti majetkově upřednostnit syna milované namísto syna nemilované. přizná...
Deuteronomium 21:17...namísto syna nemilované. přizná prvorozenství synu nemilované a mu dvojnásobný díl z celého...
Deuteronomium 21:18...jemu. Když někdo bude mít svéhlavého a vzpurného syna, který neposlouchá otce ani matku a neposlechne je,...
Deuteronomium 21:20...za městskými stařešiny. Těm řeknou: "Tento náš syn je svéhlavý a vzpurný. Neposlouchá nás, jen hoduje a...
Deuteronomium 23:5...z Egypta. Namísto toho si na tebe najali Beorova syna Balaáma z Petoru v mezopotamském Aramu, aby proklel...
Deuteronomium 23:18...dcerami Izraele není žádná prostitutka a mezi syny Izraele žádný prostitut. Odměnu coury ani mzdu toho...
Deuteronomium 24:7...přistižen, že unesl jednoho ze svých bratrůsynů Izraele, aby jej zotročil či prodal, pak ten únosce...
Deuteronomium 25:5...bydlet pospolu a jeden z nich zemře, aniž by měl syna, neprovdá se žena zesnulého ven z rodiny, za cizího...
Deuteronomium 28:32...nepřátelům a nebude, kdo by zachránil. Tvé syny a dcery dají cizím lidem; vlastníma očima tomu budeš...
Deuteronomium 28:41...se olejem; tvá oliva opadá. I když zplodíš syny a dcery, nezůstanou ti; odejdou do zajetí. Všechny tvé...
Deuteronomium 28:53...budeš pojídat svůj vlastní plod - maso vlastních synů a vlastních dcer, které ti dal Hospodin, tvůj Bůh....
Deuteronomium 28:56...ohlížet po manželovi ve svém náručí, po svém synu i své dceři, po plodovém lůžku, které vyjde mezi...
Deuteronomium 28:69...Hospodin Mojžíšovi přikázal, aby ji uzavřel se syny Izraele v moábské zemi, kromě smlouvy, kterou s nimi...
Deuteronomium 29:7... Jejich zem jsme zabrali a dali ji za dědictví synům Rubenovým, Gádovým a polovině kmene Manasesova....
Deuteronomium 29:21...v této knize Zákona. Budoucí pokolení, vaši synové, kteří vás nahradí, i cizinec, který přijde z daleké...
Deuteronomium 29:28... Zjevné věci však navěky náležejí nám a našim synům - totiž abychom plnili všechna slova tohoto Zákona. ...
Deuteronomium 30:2... svému Bohu. ho budeš spolu se svými syny poslouchat celým srdcem a celou duší, jak ti to dnes...
Deuteronomium 31:13...slova tohoto Zákona. Tak to uslyší i jejich synové, kteří toto vše nezažili, a budou se učit ctít...
Deuteronomium 31:19...bohům! Proto teď napište tuto píseň. Nauč ji syny Izraele a vlož jim ji do úst, aby mi ta píseň byla...
Deuteronomium 31:22..." Mojžíš tu píseň napsal ještě téhož dnesyny Izraele ji naučil. Nato Hospodin přikázal Jozuovi,...
Deuteronomium 31:23...ji naučil. Nato Hospodin přikázal Jozuovisynu Nunovu: "Buď silný a statečný! Ty přivedeš syny...
Deuteronomium 32:8...a poví ti: Když Nejvyšší usazoval národy, lidské syny když rozmístil na zemi, dle počtu synů Izraele hranice...
Deuteronomium 32:19...zapomněl. Hospodin to viděl! Odmítl je, na své syny a dcery dostal zlost. Řekl: "Svou tvář před nimi...
Deuteronomium 32:20... jak dopadnou! Zvrácené pokolení - to jsou onisynové, kteří věrnost neznají. Nebohem svým vzbudili ...
Deuteronomium 32:44...slova této písně lidu. Byl s ním také Hošeasyn Nunův. A když Mojžíš domluvil všechna tato slova celému...
Deuteronomium 32:46...varoval, si vezměte k srdci. Předávejte je svým synům, aby pečlivě dodržovali všechna slova tohoto Zákona....
Deuteronomium 32:49...na kanaánskou zem, kterou dám do vlastnictví synům Izraele. Na hoře, na niž vystoupíš, pak zemřeš a...
Deuteronomium 32:51...lidu. To proto, že jste zradili uprostřed synů Izraele při vodách Meriby v Kádeši na poušti Cin,...
Deuteronomium 32:52...sebou, ale nevejdeš tam. Do země, kterou dávám synům Izraele, nevkročíš." Toto je požehnání, které Boží...
Deuteronomium 33:1... které Boží muž Mojžíš před svou smrtí udělil synům Izraele. Řekl: "Hospodin přišel ze Sinaje, ze Seíru,...
Deuteronomium 33:24...jižní stranou opanuj!" O Ašerovi řekl: "Nad jiné syny požehnán je Ašer, mezi bratry je oblíben, své nohy...
Deuteronomium 34:8... Jeho oči nezeslábly a jeho svěžest nevyprchalaSynové Izraele oplakávali Mojžíše na moábských pláních...
Deuteronomium 34:9...dní, než uplynula doba pláče a truchlení. Jozuesyn Nunův, byl naplněn duchem moudrosti, neboť na něj...
Jozue 1:1...Hospodin k Mojžíšovu pomocníku Jozuovisynu Nunovu: "Mojžíš, můj služebník, zemřel. Ty ale teď...
Jozue 1:2...lidem zde přejdi Jordán do země, kterou dávám synům Izraele. Každé místo, na něž stoupne vaše noha, jsem...
Jozue 2:1... zemře. Jen buď silný a statečný!" Jozuesyn Nunův, pak ze Šitimu tajně vyslal dva muže na výzvědy...
Jozue 2:23...z hor, přebrodili se, a když přišli k Jozuovisynu Nunovu, vyprávěli mu všechno, co se jim přihodilo....
Jozue 3:1... před námi třesou!" Jozue časně ráno se všemi syny Izraele vytáhl ze Šitimu. Došli k Jordánu, a než...
Jozue 3:9...vod, zastavte se v Jordánu.'" Jozue tedy řekl synům Izraele: "Pojďte sem a slyšte slova Hospodina, vašeho...
Jozue 4:4...tedy povolal dvanáct mužů, které ustanovil ze synů Izraele, po jednom z každého kmene, a řekl jim: "Jděte...
Jozue 4:7... vody se rozdělily.' Proto budou tyto kameny synům Izraele připomínkou na věky." Synové Izraele tedy...
Jozue 4:8...kameny synům Izraele připomínkou na věky." Synové Izraele tedy udělali, co jim Jozue přikázal. Vynesli...
Jozue 4:12...zraky také Hospodinova truhla s kněžími. V čele synů Izraele přešli v bojovém šiku synové Rubenovi, synové...
Jozue 4:21...vzali z Jordánu, vztyčil Jozue v Gilgalu a řekl synům Izraele: " se vaše děti v budoucnu zeptají svých...
Jozue 5:1...u Středozemního moře uslyšeli, že Hospodin před syny Izraele vysušil vody Jordánu, dokud nepřešli, vyrazilo...
Jozue 5:2...Jozuovi: "Vyrob si kamenné nože a znovu obřež syny Izraele." Jozue si tedy vyrobil kamenné nože a obřezal...
Jozue 5:3..." Jozue si tedy vyrobil kamenné nože a obřezal syny Izraele u Gibeat-aralot, totiž Pahorku předkožek....
Jozue 5:6...z Egypta cestou na poušti neobřezali nikohoSynové Izraele chodili po poušti čtyřicet let, dokud celý...
Jozue 5:7...mlékem a medem. Místo nich postavil jejich syny. Ty Jozue obřezal, poněvadž byli neobřezaní - cestou...
Jozue 5:10...se to místo dodnes jmenuje Gilgal, OdvaleníSynové Izraele tedy tábořili v Gilgalu a navečer čtrnáctého...
Jozue 5:12...dne, kdy jedli z úrody země, také ustala manaSynové Izraele již pak žádnou manu neměli, ale toho roku...
Jozue 6:1...svaté." A Jozue to udělal. Jericho bylo kvůli synům Izraele úplně uzavřeno. Nikdo nevycházel ani...
Jozue 6:6...vnikne do města, každý tam, kde bude." Jozuesyn Nunův, tedy zavolal kněze a řekl jim: "Vezměte Truhlu...
Jozue 7:1...s Jozuem a pověst o něm se šířila po celé zemi.  Synové Izraele se ale provinili porušením klatby. Achan,...
Jozue 7:12...to, zatajili a uložili mezi své věci! Proto synové Izraele nemohou obstát před svými nepřáteli a obrací...
Jozue 7:18...jeho rodinu po mužích a označen byl Achansyn Karmiho, syna Zimriho, syna Zerachova z pokolení Juda....
a další...

Slova obsahující synům: synům (237) zlosynům (7)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |