Svrhne

Hledám varianty 'svrhne' [ svrženo (2) svrženi (2) svržena (1) svržen (6) svrhne (1) svrhli (2) svrhl (4) ]. Nalezeno 16 veršù.
Exodus 15:4... Faraonovy vozy i s jeho vojskem do moře svrhl, nejlepší z jeho jezdců v Rudém moři ztonuli. Propast...
Numeri 21:30...ze svých dcer zajatkyně Sichona, krále EmorejcůSvrhli jsme je, zničeno vše od Chešbonu k Dibonu;...
2. Letopisů 25:12...živých a odvedli je na vrchol skály, odkud je svrhli dolů a všechny roztříštili. Žoldnéři, které Amaciáš...
Job 34:25...nich. O jejich skutcích dobře , v noci je svrhne, a jsou zničeni. Ztrestá je za jejich zločiny...
Žalmy 141:6...stále modlím se! jejich vůdcové budou svrženi ze skály, jak dobře mluvil jsem, všichni poznají....
Izaiáš 14:15...se rovnat s Nejvyšším." Teď však do pekla svržen jsi, do jámy nejhlubší! Ti, kdo uvidí, neuvěří...
Zachariáš 10:11...vyschne i Nil a jeho hlubiny! Pýcha Asýrie bude svržena, žezlo Egypta to tam! Učiním je mocnými v Hospodinu...
Lukáš 1:52...ty, kdo mají v srdci pyšné myšlenky. Mocné svrhl z trůnů a ponížené povýšil. Hladové nasytil dobrými...
Lukáš 10:15... které jsi k nebi vyvýšeno, do pekla budeš svrženo. Kdo vám naslouchá, naslouchá mně. Kdo vás odmítá,...
2. Petr 2:4... Bůh přece neušetřil anděly, když zhřešili, ale svrhl je do pekla, kde spoutáni řetězy ve tmě čekají na...
Zjevení 8:7...krupobití a oheň smíšený s krví a bylo to svrženo na zem. Shořela třetina země, shořela třetina...
Zjevení 12:4...korun. Jeho ocas vlekl třetinu nebeských hvězdsvrhl je na zem. Tento drak se postavil před ženu, která...
Zjevení 12:9...zvaný ďábel a satan, který svádí celý svět - byl svržen. Byl svržen na zem a jeho andělé byli svrženi s ním....
Zjevení 12:10...našeho Boha a vláda jeho Mesiáše, neboť byl svržen žalobce našich bratrů, který je dnem i nocí...
Zjevení 12:13..., že málo času." Když drak uviděl, že byl svržen na zem, začal pronásledovat tu ženu, která porodila...
Zjevení 18:21...a vrhl jej do moře se slovy: "Tak prudce bude svržen Babylon, město veliké, tak nenávratně zanikne! Hlas...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |