Svolal

Hledám varianty 'svolal' [ svolejte (5) svolej (2) svolat (3) svoláni (2) svolalo (1) svolali (5) svolala (1) svolal (42) svolají (1) svolá (3) ]. Nalezeno 65 veršù.
Genesis 20:8...k tobě patří." Abimelech tedy časně ráno vstalsvolal všechny své služebníky. Když jim celou věc vylíčil,...
Genesis 31:54...otce Izáka. Potom na oné hoře obětoval dobytčesvolal své druhy, aby hodovali. A tak hodovali a zůstali na...
Genesis 39:14... že nechal své šaty v ruce a utekl vensvolala služebnictvo a řekla jim: "Podívejte se! Přivedl k...
Genesis 49:1...Emorejců svým mečem a lukem." Jákob tenkrát svolal své syny: "Sejděte se, vám oznámím, co vás potká...
Exodus 12:21...budete jíst nekvašené chleby." Mojžíš tedy svolal všechny stařešiny Izraele a řekl jim: "Jděte,...
Exodus 19:7...promluvíš k synům Izraele." Mojžíš se vrátilsvolal stařešiny z lidu a předložil jim všechna tato slova,...
Numeri 20:10... která byla před Hospodinem. Spolu s Áronem pak svolal shromáždění před skálu. Řekl jim: "Nuže, slyšte, vy...
Deuteronomium 5:1... k Mrtvému moři pod úbočím Pisgy. Mojžíš svolal celý Izrael a řekl jim: Slyš, Izraeli, pravidla a...
Deuteronomium 29:1...smlouvy, kterou s nimi uzavřel na Orébu. Mojžíš svolal celý Izrael a řekl jim: Sami jste v egyptské zemi...
Deuteronomium 33:19... a ty, Isachare, v stanech svých! Na horu svolají různé národy, tam budou přinášet pravé oběti. Budou...
Jozue 10:24...a krále Eglonu. Když ty krále přiváděli, Jozue svolal všechny izraelské muže. Velitele bojovníků, kteří...
Jozue 22:1...jediné neselhalo; vše se splnilo. Tehdy Jozue svolal pokolení Ruben, Gád a polovinu pokolení Manases a...
Jozue 23:2...nepřátel. Jozue, stařec pokročilého věkusvolal celý Izrael s jeho stařešiny, náčelníky, soudci i...
Jozue 24:1...shromáždil všechny izraelské kmeny do ŠechemuSvolal izraelské stařešiny, náčelníky, soudce i správce, a...
Soudců 4:10...vstala a odešla s Barákem do Kedeše, kam Barák svolal Zabulona i Neftalíma. Následovalo ho 10 000 mužů a...
Soudců 6:34...Duch Hospodinův. Zatroubil na beraní rohsvolal Abiezerské k sobě. Rozeslal posly po celém...
1. Samuel 6:2...ve filištínském kraji sedm měsíců. Filištíni svolali své kněze a věštce: "Co máme dělat s Hospodinovou...
1. Samuel 10:17...kralování, mu ale neprozradil. Samuel potom svolal lid k Hospodinu do Micpy, kde Izraelcům řekl: "Tak...
1. Samuel 15:4... skot i brav, velbloudy i osly!" Saul tedy svolal vojsko a nechal je nastoupit v Telaimu: 200 000...
1. Samuel 23:8...vraty a závorami." A tak Saul nechal všechen lid svolat k válečnému tažení do Keily, aby oblehl Davida i...
2. Samuel 20:4...a žily jako vdovy. Potom král přikázal Amasovi: "Svolej mi judské muže a do tří dnů se ke mně vrať." Amasa...
1. Královská 18:19...Hospodinovy příkazy a ty následuješ baalySvolej ke mně na horu Karmel všechen izraelský lid a také...
1. Královská 20:7...a odnesli, cokoli se jim zalíbí." Izraelský král svolal všechny stařešiny země a řekl jim: "Sami vidíte, že...
2. Královská 3:6... Král Joram proto ihned vytáhl ze Samařísvolal do boje celý Izrael. Tehdy vzkázal také judskému...
2. Královská 3:10...si povzdechl: "Ach, copak nás tři krále Hospodin svolal proto, aby nás vydal do rukou Moábcům?" Jošafat ale...
2. Královská 3:13...král. "Byl to Hospodin, kdo nás tři krále svolal, aby nás vydal do rukou Moábcům." Elíša mu na to...
2. Královská 10:19...málo. Jehu mu bude sloužit víc. Proto teď ke mně svolejte všechny Baalovy proroky, všechny jeho ctitele a...
2. Královská 23:1...se tedy vrátili ke králi. Nato král nechal svolat všechny stařešiny Judy a Jeruzaléma. Král vešel do...
2. Letopisů 16:6...stavět Rámu a práce tam ukončil. Král Asa pak svolal celého Judu, aby odnášeli kamení a dřevo z Rámy,...
2. Letopisů 32:3...a že je rozhodnut napadnout Jeruzalémsvolal poradu svých hodnostářů a velitelů. Navrhl, se...
2. Letopisů 34:29...se tedy vrátili ke králi. Nato král nechal svolat všechny stařešiny Judy a Jeruzaléma. Král vešel do...
Ezdráš 8:16...kněžími po levitech, ale žádné jsem nenašelSvolal jsem tedy vůdce Eliezera, Ariela, Šemajáše, Elnatana...
Nehemiáš 5:7..."Vy všichni odíráte své bratry!" řekl jsem jimsvolal kvůli nim veřejné shromáždění. Tam jsem jim řekl:...
Nehemiáš 5:12...nebudeme nic požadovat. Uděláme, jak říkáš." Svolal jsem tedy kněze a zavázal knížata i hodnostáře...
Ester 3:12... co chceš." Třináctého dne prvního měsíce byli svoláni královští písaři. Přesně podle Hamanových pokynů se...
Ester 8:9...dne třetího měsíce zvaného sivan, byli svoláni královští písaři. Přesně podle Mordechajových...
Job 11:10...než moře! Když on zasáhne, když uvězní, když svolá soud, kdo mu zabrání? Podvodníky zná a vidí zlo, jak...
Jeremiáš 50:29...Bůh, se pomstil, že se pomstil za svůj chrámSvolejte na Babylon střelce, všechny, kdo napínají luk!...
Jeremiáš 51:27...polnice! Připravte národy proti němu do bojesvolejte na něj království Ararat, Minni a Aškenaz!...
Pláč 2:22... pobíjel jsi bez milosti! Jako ke slavnosti jsi svolal odevšad ty, jichž se děsím. Nebyl v den hněvu...
Joel 1:14...je upřena moučná oběť i úlitba. Vyhlaste půstsvolejte shromáždění, shromážděte stařešiny i všechny...
Joel 2:15...na Sionu troubí polnice, vyhlaste půst, všechny svolejte! Shromážděte lid, posvěťte shromáždění, sezvěte...
Matouš 2:4... velmi se rozrušil a celý Jeruzalém s nímSvolal všechny vrchní kněze a učitele lidu a ptal se jich,...
Matouš 10:1...Pána žně, vypudí dělníky na svou žeň." Potom svolal svých dvanáct učedníků a dal jim moc nad nečistými...
Matouš 15:10...uctívají, když učí lidské nauky a příkazy.'" Pak svolal zástup a řekl jim: "Slyšte a rozumějte. Člověka...
Matouš 15:32... užasli a vzdali slávu Bohu Izraele. Potom Ježíš svolal své učedníky a řekl: "Je mi těch lidí líto. Jsou se...
Matouš 22:3...vystrojil svatbu. Poslal své služebníky, aby svolali pozvané hosty na svatbu, ale oni nechtěli přijít....
Matouš 25:14..."Je to, jako když si člověk při odchodu na cestu svolal své služebníky a svěřil jim svůj majetek. Jednomu...
Marek 6:7...pak obcházel okolní vesnice a učil. Potom k sobě svolal dvanáct učedníků a začal je vysílat po dvou. Dal jim...
Marek 7:14... A podobných věcí děláte spoustu." Znovu pak svolal zástup a řekl jim: "Slyšte všichni a rozumějte....
Marek 8:1...množství lidí. Když jim pak došlo jídlo, Ježíš svolal své učedníky a řekl jim: "Je mi jich líto. Jsou se...
Marek 8:34...Nemyslíš na Boží věci, ale na lidské." Potom svolal zástup se svými učedníky a řekl jim: "Chce-li někdo...
Marek 12:43...tam dva haléřky (což je jeden čtvrťák). Tehdy svolal své učedníky a řekl jim: "Amen, říkám vám, že tato...
Marek 15:16...dovnitř na nádvoří paláce zvaného Praetoriumsvolali celou posádku. Oblékli mu purpurový plášť a...
Lukáš 9:1...zakázal komukoli říkat, co se stalo. Ježíš pak svolal svých Dvanáct, dal jim sílu a moc vyhánět všechny...
Lukáš 15:6... s radostí ji vezme na ramena, přijde domůsvolá přátele i sousedy: ‚Radujte se se mnou, neboť jsem...
Lukáš 15:9...hledat, dokud ji nenajde? Jakmile ji najdesvolá přítelkyně a sousedky: ‚Radujte se se mnou, neboť...
Lukáš 23:13...předtím totiž k sobě chovali nenávist. Pilát svolal vrchní kněze, přední muže i lid a řekl jim:...
Skutky 5:21...chrámu a učili. Velekněz a jeho stoupenci zatím svolali Veleradu (totiž celé staršovstvo synů Izraele) a...
Skutky 6:2...denních přídělech jídla. Dvanáct apoštolů proto svolalo shromáždění všech učedníků a řeklo: "Není správné,...
Skutky 10:24...dorazili do Cesareje. Kornelius je očekávalsvolal své příbuzné a blízké přátele. Když Petr chtěl vejít...
Skutky 15:30...zdrávi. Vysláni na cestu přišli do Antiochiesvolali shromáždění a předali dopis. Bratři ho přečetli a...
Skutky 19:25... což řemeslníkům přinášelo nemalý výdělekSvolal je tedy stejně jako výrobce z příbuzných oborů a...
Skutky 20:1... Jakmile to pozdvižení skončilo, Pavel svolal učedníky, rozloučil se s nimi a vyrazil do Makedonie...
Skutky 28:17...s vojákem, který ho hlídal. Po třech dnech Pavel svolal místní židovské představené. Když se sešli, řekl...

Slova obsahující svolal: svolal (42) svolala (1) svolali (5) svolalo (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |