Svoji

Hledám varianty 'svoji' [ svou (753) svojí (21) svoji (64) svá (88) ]. Nalezeno 867 veršù.
Genesis 3:17...bude poroučet." Adamovi řekl: "Protožes poslechl svou ženu a jedl ze zakázaného stromu, země bude kvůli tobě...
Genesis 4:1...cestu ke stromu života. Adam se miloval se svou ženou Evou a ta počala a porodila Kaina. Tehdy řekla:...
Genesis 4:12...prolil! Když budeš obdělávat zem, ti nedá svoji sílu. Budeš na zemi tulákem a štvancem." "Můj trest...
Genesis 4:17...zemi Nód na východ od Edenu. Kain se miloval se svou ženou a ta počala a porodila Chanocha. Postavil město...
Genesis 4:25...sedmasedmdesátkrát!" Adam se znovu miloval se svou ženou a ta porodila syna a dala mu jméno Set (to jest...
Genesis 7:1... Hospodin potom Noemovi řekl: "Vejdi s celou svou domácností do archy. Viděl jsem totiž, že jsi přede...
Genesis 9:15...oblakem a na oblaku se ukáže duha, připomenu si svou smlouvu s vámi i s každou živou bytostí, a nikdy...
Genesis 11:31...vzal svého syna Abrama, Háranova syna Lotasvou snachu Saraj, ženu svého syna Abrama, a vydali se...
Genesis 12:5...Abramovi sedmdesát pět let. Abram s sebou vzal svou ženu Saraj, svého synovce Lota a všechen majetek,...
Genesis 12:19...sestra'? Vždyť jsem si ji vzal za ženu! Zde máš svou manželku, vezmi si ji a jdi!" Farao pak o něm svým...
Genesis 13:1...i s manželkou a se vším, co měl. Abram tedy se svou manželkou a se vším, co měl, i s Lotem odešel z Egypta...
Genesis 16:3...v kanaánské zemi, vzala Abramova manželka Saraj svou otrokyni, Egypťanku Hagar, a dala ji svému muži...
Genesis 16:4...počala. A když uviděla, že je těhotná, začala svou paní pohrdat. Saraj pak Abramovi řekla: "Za příkoří...
Genesis 16:5..."Za příkoří můžeš ty! Sama jsem ti dala svou otrokyni do náručí, ale když uviděla, že je těhotná,...
Genesis 17:2...Bůh. Choď stále přede mnou a buď poctivý. Splním svou smlouvu s tebou a nesmírně rozmnožím." Abram padl...
Genesis 17:7...národy - i králové z tebe vzejdou. Potvrzuji svou smlouvu s tebou i s tvým budoucím semenem ve všech...
Genesis 17:19...syna a dáš mu jméno Izák, Smíšek. Jemu potvrdím svou smlouvu, aby byla věčnou smlouvou pro jeho budoucí...
Genesis 17:21...dvanáctero knížat a učiním z něj veliký národSvou smlouvu však potvrdím Izákovi, jehož ti Sára porodí...
Genesis 19:15...svítat, andělé na Lota naléhali: "Vstaň, vezmi svou ženu a své dvě dcery, které tu jsou, aby nesmetl...
Genesis 23:4...vlastnit pozemek pro hrob, abych tam pochoval svou mrtvou." Chetejci Abrahamovi...
Genesis 23:6... pane: Jsi mezi námi Božím knížetem; pochovej svou mrtvou v nejlepší z našich hrobek. Nikdo z nás ti...
Genesis 23:8...k nim takto: "Souhlasíte-li, abych tu pochoval svou mrtvou, poslyšte mne a přimluvte se za mne u Efrona,...
Genesis 23:9...se za mne u Efrona, syna Cocharova, aby mi dal svou jeskyni Makpela, která je na konci jeho pole. mi ji...
Genesis 23:11...ti je v přítomnosti synů svého lidu; pochovej svou mrtvou." Abraham se před lidem země poklonil a v...
Genesis 23:13...pole peníze. Přijmi je ode mne, tam pochovám svou mrtvou." Efron Abrahamovi...
Genesis 23:15...stříbra. Co je to pro tebe a pro ? Pochovej svou mrtvou!" Abraham Efrona vyslechl a odvážil mu množství...
Genesis 23:19...do brány jeho města. Poté Abraham pochoval svou manželku Sáru v jeskyni pole Makpela naproti Mamre...
Genesis 24:33...jídlo, řekl: "Nebudu jíst, dokud nevypovím svou věc." "Mluv," vybídl ho Lában. "Jsem Abrahamův...
Genesis 24:59...mužem?" zeptali se . "Odejdu," řekla. A tak svou sestru Rebeku i její chůvu propustili s Abrahamovým...
Genesis 25:21...Padan-aramu, sestrou Aramejce Lábana. Izák se za svou ženu modlil k Hospodinu, protože byla neplodná....
Genesis 26:8...Abimelech z okna a uviděl, jak se Izák mazlí se svou ženou Rebekou. Abimelech si tedy Izáka zavolal a řekl:...
Genesis 29:23...místní muže a vystrojil hostinu. Večer pak vzal svou dceru Léu, přivedl ji k Jákobovi a ten s spal. (A...
Genesis 29:24... spal. (A Lában tenkrát své dceři Lée daroval svou otrokyni Zilpu jako děvečku.) Přišlo ráno a hle - byla...
Genesis 29:28...svatební týden s Leou a Lában mu pak dal za ženu svoji dceru Ráchel. (Také Lában daroval děvečku - svou...
Genesis 29:29...dceru Ráchel. (Také Lában daroval děvečkusvou otrokyni Bilhu.) Jákob tedy spal i s Ráchel. Miloval...
Genesis 30:4...klín. Tak získám syny skrze ni." A tak mu dala svou otrokyni Bilhu za ženu. Jákob s spal a Bilha počala...
Genesis 30:9...boj. Když Léa viděla, že přestala rodit, vzala svou otrokyni Zilpu a dala ji Jákobovi za ženu. Její...
Genesis 30:18..."Bůh odměnil za to, že jsem svému muži dala svou otrokyni!" A tak mu dala jméno Isachar, Odměna. Potom...
Genesis 30:40...i všem načernalým kusům. Tak si Jákob pořídil svá vlastní stáda a ta nestavěl k Lábanovým zvířatům. A...
Genesis 31:18...děti a ženy na velbloudy a shromáždil všechna svá stáda. Se vším majetkem, jehož nabyl, s dobytkem...
Genesis 32:2...Potom odešel a vrátil se domů. Také Jákob odešel svou cestou a vtom se s ním setkali Boží andělé. Jakmile je...
Genesis 33:15..."K čemu to, můj pane? Kéž mi jen zachováš svou přízeň." A tak se Ezau téhož dne vrátil svou cestou do...
Genesis 33:16...svou přízeň." A tak se Ezau téhož dne vrátil svou cestou do Seíru, zatímco Jákob se vydal k Sukotu. Tam...
Genesis 34:10...vámi. Bydlete v , obchodujte a mějte ji za svou!" Šechem pak jejímu otci a jejím bratrům řekl: "Moc...
Genesis 34:14... Řekli jim: "Nic takového nemůžeme udělat. Dát svou sestru neobřezanému muži - to by pro nás byla hanba!...
Genesis 34:17...však neposlechnete a neobřežete se, vezmeme si svou dceru a odejdeme." Jejich slova se Chamorovi i jeho...
Genesis 36:6... kdo žili v jeho domě, svůj dobytek a všechna svá zvířata - všechen svůj majetek, jehož nabyl v kanaánské...
Genesis 39:11... neposlechl ji. Jednoho dne, když přišel dělat svou práci v domě, nebyl nikdo ze služebnictva doma. Tehdy...
Genesis 45:17...řekl: "Vzkaž svým bratrům: Učiňte toto - naložte svá zvířata a vydejte se na cestu. dorazíte do kanaánské...
Genesis 46:4...a odtud znovu přivedu; tvé oči zatlačí svou vlastní rukou Josef." Tehdy se Jákob odvážil opustit...
Genesis 46:6... které farao poslal, aby je přivezli, vzali svá stáda i svůj majetek, jehož nabyli v Kanaánu, a přišli...
Genesis 47:20...půdu v Egyptě. Všichni Egypťané totiž prodávali svá pole, neboť na doléhal hlad. Všechnu zem tedy získal...
Genesis 48:14...pravici. Izrael však zkřížil ruce a položil svou pravici na hlavu Efraima, který byl mladší, a svou...
Genesis 48:18...otče. Tenhle je prvorozený - jemu polož na hlavu svou pravici!" Jeho otec to však odmítl: "Vím, synu, vím. I...
Genesis 49:9... před tebou se sklánějí. Mladý lev je Judasvou kořistí jsi vzrostl, synu můj! Schoulil se, jako lev...
Genesis 49:27...jako dravý vlk ráno úlovek bude žrát a večer svou kořist rozdělí." Toto je všech dvanáct izraelských...
Exodus 1:1... kteří s Jákobem přišli do Egypta, každý se svou rodinou: Ruben, Šimeon, Levi a Juda...
Exodus 2:21...svolil, že u něj zůstane. Ten muž mu pak dal svou dceru Siporu. Když porodila syna, dal mu Mojžíš jméno...
Exodus 2:24... A Bůh uslyšel jejich úpění. Bůh si připomněl svou smlouvu s Abrahamem, Izákem a Jákobem. Bůh pohlédl na...
Exodus 3:20...jinak než donucen mocnou rukou. Vztáhnu tedy svou ruku a udeřím na Egypt všemi divy, které uprostřed něj...
Exodus 3:22...neodejdete s prázdnou. Každá žena požádá svou sousedku i její návštěvu o stříbrné a zlaté šperky a...
Exodus 5:13...paběrkoval slámu. Biřici je poháněli: "Odveďte svou práci - stejný denní úkol, jako když byla sláma!"...
Exodus 6:5...Izraele v egyptském otroctví a připomněl jsem si svou smlouvu. Proto řekni synům Izraele: ‚ jsem Hospodin....
Exodus 6:20...rodiny podle svého pořadí. Amram si vzal za ženu svou tetu Jochebed a ta mu porodila Árona a Mojžíše. Amram...
Exodus 7:3...faraonovu hrdost a budu v egyptské zemi množit svá znamení a divy. Farao vás neposlechne, a tak na Egypt...
Exodus 7:9...se nějakým divem,' řekneš Áronovi: ‚Vezmi svou hůl, hoď ji před faraona a promění se v hada.'" A tak...
Exodus 7:10...a udělali, co jim Hospodin přikázal: Áron hodil svou hůl před faraona a jeho dvořany a proměnila se v hada....
Exodus 7:19...dále Mojžíšovi řekl: "Řekni Áronovi, vezme svou hůl a napřáhne ji k egyptským vodám - k jejich...
Exodus 8:12...je. Hospodin tedy Mojžíšovi řekl: "Napřáhni svou hůl a udeř do prachu, se po celé egyptské zemi...
Exodus 9:16... a to z jediného důvodu - abych ti ukázal svou moc a aby jméno bylo rozhlášeno po celé zemi. Stále...
Exodus 9:19...dne jeho založení doteď. Rychle nech odvést svá stáda a vše, co máš na poli, pod střechu. Kdokoli...
Exodus 9:23...každou polní rostlinu v Egyptě." Mojžíš napřáhl svou hůl k nebi a vtom Hospodin spustil hromy a kroupy a k...
Exodus 9:27...zavolat Mojžíše a Árona. "Tentokrát přiznávám svou vinu!" vykřikl. "Hospodin je v právu a se svým...
Exodus 10:13... co zbylo po tom krupobití." Mojžíš tedy napřáhl svou hůl na egyptskou zem a Hospodin přihnal do země...
Exodus 11:2... každý muž požádá svého souseda a každá žena svou sousedku o stříbrné a zlaté šperky." A Hospodin...
Exodus 12:3...tohoto měsíce každý otec vezme beránka pro svou rodinu. Každá rodina beránka. Kdyby byla rodina...
Exodus 14:16...úpíš? Řekni synům Izraele, jdou dál. Zvedni svou hůl, napřáhni ruku k moři a rozděl je! Synové Izraele...
Exodus 15:7...v moci, tvá pravice, Hospodine, nepřítele drtíSvou mohutnou vznešeností své protivníky ničíš. Když...
Exodus 15:9...‚Stíhat je budu, doženu je, kořist uchvátímsvou chtivost jimi nasytím, vytasím meč, ruka si je...
Exodus 15:13... Lid, jejž jsi vykoupil, však láskou provázíšsvou silou zvolna vedeš jej k příbytku své svatosti....
Exodus 17:5...některé z izraelských stařešinů. Vezmi s sebousvou hůl, kterou jsi udeřil do Nilu, a jdi. Pohleď, budu...
Exodus 18:2...vyvedl Izrael z Egypta. Poté, co Mojžíš odeslal svou ženu Siporu, vzal ji jeho tchán Jetro k sobě spolu s...
Exodus 20:9...svatý. Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci, ale sedmý den je dnem odpočinku, zasvěceným...
Exodus 21:5...Jestliže ale otrok prohlásí: ‚Miluji svého pánasvou ženu a své syny, nechci odejít na svobodu,' pak ho...
Exodus 21:7...on zůstane navždy jeho otrokem. Když někdo prodá svou dceru jako děvečku, ta pak neodejde na svobodu, jako...
Exodus 22:2...musí nahradit škodu. Jestliže nemá čím, bude za svou krádež prodán. Jestliže se u něj to, co ukradl, najde...
Exodus 22:8...ztracenou věc, kterou by někdo označil za svou, přijde spor obou stran před Boha. Koho Bůh označí...
Exodus 22:26...to jeho jediná přikrývka, tím pláštěm přikrývá svou nahotu! V čem by spal? ke mně bude volat, vyslyším...
Exodus 23:10... když jste žili v Egyptě!" "Šest let osívej svou zem a shromažďuj její úrodu. Sedmého roku ji ale nech...
Exodus 23:11...po nich, spase polní zvěř. Právě tak nalož se svou vinicí a svým olivovím. Šest dní dělej svou práci, ale...
Exodus 23:12...se svou vinicí a svým olivovím. Šest dní dělej svou práci, ale sedmého dne přestaň, aby si tvůj býk i osel...
Exodus 23:27... Obdařím dlouhým životem. Pošlu před tebou svou hrůzu. Každý národ, k němuž přijdeš, rozvrátím....
Exodus 31:16...sobotu dodržují jako věčnou smlouvu po všechna svá pokolení. Je to věčné znamení mezi mnou a syny Izraele....
Exodus 33:18...a znám osobně." Mojžíš řekl: "Ukaž mi prosím svou slávu!" Odpověděl: "Nechám před tebou projít všechnu...
Exodus 33:19...Odpověděl: "Nechám před tebou projít všechnu svou dobrotu a vyslovím před tebou jméno Hospodin. Smiluji...
Exodus 33:22... postavím do skalní rozsedliny a přikryji  svou dlaní, dokud nepřejdu. potom dlaň odtáhnu, spatříš...
Leviticus 5:11...možnosti, přinese ten, kdo se prohřešil, jako svou oběť za hřích desetinu efy jemné mouky. Nepolije ji...
Leviticus 7:13...bochánky z jemné mouky zadělané olejem. Se svou pokojnou obětí díkůvzdání přinese darem kromě...
Leviticus 9:7...Mojžíš řekl Áronovi: "Přistup k oltáři, obětuj svou oběť za hřích a svou zápalnou oběť, a vykonej tak za...
Leviticus 10:1... Áronovi synové Nádab a Abihu pak vzali každý svou kadidelnici, dali do nich oheň, položili na něj...
Leviticus 10:3...řekl: Na těch, kdo ke mně přistupují, projevím svou svatost; před tváří všeho lidu projevím svou slávu."...
Leviticus 10:6...si vlasy na znamení smutku a netrhejte svá roucha, abyste nezemřeli a aby se Bůh nerozhněval na...
Leviticus 10:19..."Pohleď, dnes obětovali před Hospodinem svou oběť za hřích a svou zápalnou oběť, a postihly...
Leviticus 16:24...si na svatém místě omyje tělo vodou, oblékne si svá původní roucha a vyjde, aby vykonal svou zápalnou oběť...
Leviticus 18:6...Hospodin. Nikdo nesmí pohlavně obcovat s žádnou svou pokrevní příbuznou. jsem Hospodin. Nezostuzuj svého...
Leviticus 18:7... Nezostuzuj svého otce tím, že bys obcoval se svou matkou. Je to tvá matka, nesmíš s obcovat! Neobcuj...
Leviticus 18:9...otce. Zostudil bys tím svého otce! Neobcuj se svou sestrou. je to dcera tvého otce nebo tvé matky, ...
Leviticus 18:10...nebo mimo ni, nesmíš s obcovat! Neobcuj se svou vnučkou. Je to dcera tvého syna nebo tvé dcery, nesmíš...
Leviticus 18:15...s jeho manželkou. Je to tvá teta! Neobcuj se svou snachou. Je to manželka tvého syna, nesmíš s ...
Leviticus 19:3... váš Bůh, jsem svatý! Každý mějte v úctě svou matku a svého otce a zachovávejte soboty. jsem...
Leviticus 19:10...kraje a nepaběrkuj, co po sklizni zůstalo. Ani svou vinici úplně neobírej a nepaběrkuj, co na vinici...
Leviticus 19:21...přinese Hospodinu ke vchodu do Stanu setkávání svou oběť odškodnění - berana odškodnění. Tím beranem pak...
Leviticus 19:29...tetování. jsem Hospodin. Nesmíš znesvětit svou dceru tím, že bys ji nechal smilnit - země by jinak...
Leviticus 20:12...- jejich krev padne na ! Kdokoli by spal se svou snachou, oba musí zemřít. Spáchali zvrácenost - jejich...
Leviticus 20:17...- jejich krev padne na ! Kdokoli by vzal svou sestru, dceru svého otce nebo své matky, a...
Leviticus 20:19...se sestrou své matky nebo otce. Takový zostudil svou pokrevní příbuznou - oba ponesou svou vinu. Kdokoli by...
Leviticus 20:20...- oba ponesou svou vinu. Kdokoli by spal se svou tetou, zostudil svého strýce. Oba ponesou svůj hřích -...
Leviticus 25:3...odpočinek. Šest let osívej své pole, prořezávej svou vinici a shromažďuj její úrodu. Sedmého roku však ...
Leviticus 25:4...pro Hospodina: své pole neosívej a neprořezávej svou vinici. To, co se ti samo urodilo, nežni a na své...
Leviticus 26:4...vydatné deště ve správný čas, takže země vydá svou úrodu a stromy v sadu vydají své ovoce. Vaše mlácení...
Leviticus 26:9... abyste se rozplodili a rozmnožili; tak potvrdím svou smlouvu s vámi. Budete moci jíst starou úrodu ze zásob...
Leviticus 26:17...sít nadarmo, vaši nepřátelé je snědí. Obrátím svou tvář proti vám, takže padnete před svými nepřáteli a...
Leviticus 26:20...bude jako železo a země pod vámi jako mosazSvou sílu spotřebujete nadarmo; země vám nevydá svou úrodu...
Leviticus 26:39... pak budou skomírat v zemi svých nepřátelSvou vlastní vinou i vinou svých otců tam budou skomírat....
Leviticus 26:40...otců tam budou skomírat. Potom však vyznají svou vinu i vinu svých otců, že mi byli nevěrní a že se...
Leviticus 26:42...a dokud nepřijmou svůj trest. Tehdy si připomenu svou smlouvu s Jákobem, svou smlouvu s Izákem i svou...
Leviticus 26:44...si je tak, abych s nimi skoncoval a porušil svou smlouvu s nimi. Vždyť jsem Hospodin, jejich Bůh!...
Numeri 3:7...a postav je před kněze Árona, aby mu pomáhaliSvou službou při Příbytku budou plnit jeho povinnost i...
Numeri 5:31...předpisu. Manžel bude prost viny, žena však svou vinu ponese." Hospodin promluvil k...
Numeri 6:11...se prohřešil při mrtvém. Toho dne znovu posvětí svou hlavu a všechny dny svého nazírství zasvětí Hospodinu....
Numeri 6:25...a chrání ! Hospodin nad tebou rozjasní svou tvář a daruje ti přízeň! Hospodin k tobě obrátí...
Numeri 6:26...a daruje ti přízeň! Hospodin k tobě obrátí svou tvář a obdaří pokojem!' Tak budou pronášet jméno...
Numeri 10:12... Synové Izraele se tedy vydali z pouště Sinaj na svá putování, než oblak spočinul v poušti Paran. Tak táhli...
Numeri 14:6... syn Nunův, a Káleb, syn Jefunův - roztrhli svá roucha a promluvili k celé izraelské obci: "Země,...
Numeri 14:13..."Egypťané, z jejichž středu jsi vyvedl tento lid svou silou, se to doslechnou a povědí to obyvatelům této...
Numeri 16:17...- ty s nimi a také Áron. Každý vezměte svou kadidelnici, dejte do kadidlo a každý přineste svou...
Numeri 16:18...Áron přineste svou kadidelnici." Každý tedy vzal svou kadidelnici, dali do nich řeřavé uhlí, na položili...
Numeri 17:24...syny Izraele. Ti je prohlédli a každý si vzal svou hůl. Hospodin řekl Mojžíšovi: "Vrať Áronovu hůl před...
Numeri 18:23...Službu při Stanu setkávání konají jen levitésvá provinění nesou oni sami. Toto je věčné ustanovení...
Numeri 20:13... kterou jim dávám!" To je ta Mej-meriba, Voda sváru, kde se synové Izraele svářili s Hospodinem a...
Numeri 22:21... co ti řeknu." Balaám tedy ráno vstal, osedlal svou oslici a odjel s moábskými hodnostáři. Bůh ale kvůli...
Numeri 22:32...anděl mu řekl: "Proč jsi třikrát zbil svou oslici? Hle, to jsem ti zahradil cestu, neboť se mi...
Numeri 23:7...u své zápalné oběti. Tehdy Balaám pronesl svou průpověď: "Z Aramu přivedl Balák, z východních hor...
Numeri 23:18..."Co pravil Hospodin?" Tehdy Balaám pronesl svou průpověď: "Vstaň, Baláku, a slyš, naslouchej mi, synu...
Numeri 24:3... přišel na něj Boží Duch. Tehdy Balaám pronesl svou průpověď: "Toto praví Balaám, syn Beorův, toto praví...
Numeri 24:15...naloží s tvým lidem." Tehdy Balaám pronesl svou průpověď: "Toto praví Balaám, syn Beorův, toto praví...
Numeri 24:25...vstal a odešel zpátky domů. Rovněž Balák odešel svou cestou. Když Izrael pobýval v Šitimu, začal lid...
Numeri 25:12...nezahubil. Proto mu řekni, že sám mu daruji svou smlouvu pokoje. Ta bude pro něj i pro jeho potomstvo...
Numeri 27:20...před očima celé obce mu dej pověření. Předej mu svou důstojnost, aby jej celá izraelská obec poslouchala....
Numeri 34:10...k Chacar-enanu. To bude vaše severní hraniceSvou východní hranici vytyčíte od Chacar-enanu k Šefamu....
Deuteronomium 2:12...se na jejich místě, jako to učinil Izrael se svou vlastní zemí, kterou jim dal Hospodin.) Přikázal:...
Deuteronomium 3:24... Pane můj, začal jsi svému služebníkovi ukazovat svou velikost a svou moc. Který bůh na nebi či na zemi by...
Deuteronomium 4:13...žádnou podobu, pouze hlas. Vyhlásil vám svou smlouvu, kterou vám přikázal plnit, totiž Desatero,...
Deuteronomium 4:29... Budeš-li jej hledat celým svým srdcem a celou svou duší, najdeš ho. Toto vše ve tvém trápení postihne,...
Deuteronomium 4:37...jejich budoucí símě. Tebe pak osobně vyvedl svou velikou mocí z Egypta, aby před tebou vyhnal národy...
Deuteronomium 5:13...Bůh. Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svoji práci, ale sedmý den je dnem odpočinku, zasvěceným...
Deuteronomium 5:24...řekli jste: "Hle, Hospodin, náš Bůh, nám ukázal svou slávu a svou velikost; slyšeli jsme jeho hlas z...
Deuteronomium 6:5...Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou silou. tato slova, která ti dnes...
Deuteronomium 7:3...se nad nimi. Nespřízníš se s nimi - nedáš svou dceru jejich synovi ani nevezmeš jejich dceru pro...
Deuteronomium 7:12... pak Hospodin, tvůj Bůh, vůči tobě dodrží svou smlouvu oddané lásky, jak přísahal tvým otcům. Bude ...
Deuteronomium 8:18...ti dává sílu, aby ses vzmáhal, aby tak potvrdil svou smlouvu, kterou odpřisáhl tvým otcům a která platí...
Deuteronomium 9:5...před tebou vyhání pro jejich zkaženost! Ne pro svou spravedlnost a ne pro ryzost svého srdce vstupuješ do...
Deuteronomium 9:29...přece tvůj lid a tvé dědictví. Vyvedl jsi je svou velikou mocí a vztaženou paží!" Tenkrát mi Hospodin...
Deuteronomium 10:12...Hospodinu, svému Bohu, celým svým srdcem a celou svou duší a abys zachovával Hospodinova přikázání a...
Deuteronomium 10:15...na . Pouze ke tvým otcům však Hospodin přilnul svou láskou. Ze všech národů vyvolil jejich potomstvo,...
Deuteronomium 10:16... totiž vás, a tak je tomu dodnes. Obřežte tedy svá neobřezaná srdce a nebuďte tvrdošíjní. Hospodin, váš...
Deuteronomium 11:17...by nebe, aby nevydalo déšť, a země by nevydala svou úrodu. Tak byste v krásné zemi, kterou vám Hospodin...
Deuteronomium 14:26...před Hospodinem, svým Bohem, a raduj se s celou svou rodinou. Nezanedbávej ovšem levitu, který je ve tvém...
Deuteronomium 15:20...prvorozeného beránka nestříhej. Každý rok je se svou rodinou sněz před Hospodinem, svým Bohem, na místě,...
Deuteronomium 18:18...bratrů jim vzbudím proroka, jako jsi ty. Vložím svá slova do jeho úst a on jim poví vše, co mu přikáži....
Deuteronomium 20:9...odvahu jako on." Teprve když správcové dokončí svou řeč k lidu, postaví do jeho čela velitele oddílů. Když...
Deuteronomium 22:9...spadl, uvedl bys na svůj dům krev. Neosívej svou vinici dalším druhem semene. Jinak to vše propadne...
Deuteronomium 22:16...brány. Otec dívky stařešinům řekne: "Dal jsem svou dceru za ženu tomuto muži. On si ji ale zprotivil a...
Deuteronomium 25:7...z Izraele. Když si ten muž nebude chtít svou švagrovou vzít, půjde švagrová ke stařešinům do...
Deuteronomium 27:22...lid odpoví: "Amen!" "Zlořečený, kdo obcuje se svojí sestrou - dcerou svého otce nebo své matky!" A...
Deuteronomium 27:23...lid odpoví: "Amen!" "Zlořečený, kdo obcuje se svou tchyní!" A všechen lid odpoví: "Amen!" "Zlořečený, kdo...
Deuteronomium 31:17...vzplane můj hněv; opustím je a skryji před nimi svou tvář. Tehdy je potkají veliké pohromy a soužení, takže...
Deuteronomium 31:18... které napáchali, však v ten den zcela skryji svou tvář - vždyť se obrátili k cizím bohům! Proto teď...
Deuteronomium 32:20...je, na své syny a dcery dostal zlost. Řekl: "Svou tvář před nimi ukryji a uvidím, jak dopadnou! Zvrácené...
Deuteronomium 32:30...jich obrátí deset tisíc na útěk? To museli být svou Skálou prodáni, musel je vydat Hospodin! Jejich skála...
Deuteronomium 32:40...zranit i uzdravit - z ruky vás nikdo nevyrveSvou ruku pozvedám k nebia přísahám: Jakože žiji navěky,...
Deuteronomium 32:43...pomstu nad svými protivníky, od krve očistí svou zem i lid. Mojžíš šel a přednesl všechna slova této...
Deuteronomium 33:1..." Toto je požehnání, které Boží muž Mojžíš před svou smrtí udělil synům Izraele. Řekl: "Hospodin přišel ze...
Deuteronomium 33:7... k jeho lidu jej zpět přiváděj. Když bojuje svou vlastní rukou, proti nepřátelům mu pomáhej." O Levim...
Jozue 2:16...tam tři dny, dokud se nevrátí, a pak se vraťte svou cestou." Muži řekli: "Budeme zproštěni přísahy,...
Jozue 3:3...Boha, a levitské kněze, jak ji nesou, opustíte svá místa a půjdete za . Mezi vámi a ale zůstane...
Jozue 14:3...Mojžíše, kdežto dvě a půl pokolení dostala svá dědictví od Mojžíše v Zajordání. Levitům však mezi nimi...
Jozue 15:16...na Kiriat-sefer a dobude ho, tomu dám za ženu svou dceru Aksu." Dobyl ho Otniel, syn Kálebova bratra...
Jozue 15:17... syn Kálebova bratra Kenaze, a tak mu Káleb dal svou dceru Aksu za ženu. Jednou za ním přišla a nabádala ho...
Jozue 20:4...postaví se ke vchodu do městské brány a přednese svou věc stařešinům města. Ti ho pak přijmou k sobě do...
Jozue 22:3...dodnes neopustili své bratry, ale dbali jste na svou povinnost, kterou vám svěřil Hospodin, váš Bůh. Teď,...
Jozue 22:5...se k němu a služte mu celým svým srdcem a celou svou duší." Nato jim Jozue požehnal, propustil je a oni se...
Jozue 24:23...máte mezi sebou," pokračoval Jozue, "a nakloňte svá srdce k Hospodinu, Bohu Izraele!" "Budeme sloužit...
Soudců 1:12...na Kiriat-sefer a dobude ho, tomu dám za ženu svou dceru Aksu." Dobyl ho Otniel, syn Kálebova mladšího...
Soudců 1:13...Kálebova mladšího bratra Kenaze, a tak mu dal svou dceru Aksu za ženu. Jednou za ním přišla a nabádala ho...
Soudců 2:1...s přísahou zaslíbil vašim otcům. Řekl jsem: ‚Svou smlouvu s vámi nikdy nezruším. Nesmíte ale uzavřít...
Soudců 2:6...synové Izraele každý do svého dědictví obsadit svou zem. Lid sloužil Hospodinu po všechny dny Jozuovy i po...
Soudců 4:9... půjdu s tebou," řekla mu na to, "ale ty se svou cestou neproslavíš. Hospodin totiž vydá Siseru do...
Soudců 4:13...na horu Tábor, povolal z Charošet-hagojimu celou svou jízdu devíti set železných vozů a celé své vojsko k...
Soudců 11:2...otcem byl Gileád. Ten měl ovšem syny také se svou manželkou. Když její synové vyrostli, Jiftacha...
Soudců 11:35...ani dceru kromě . Jakmile ji spatřil, roztrhl svá roucha: "Ach, dcero!" vykřikl. "Taková pohroma!...
Soudců 13:11... předtím navštívil!" Manoach vstal a šel za svou ženou. Když došel k onomu muži, zeptal se ho: "Ty jsi...
Soudců 14:13...odpovědět, dáte vy mně třicet košil a třicatery sváteční šaty." "Dej nám tu svou hádanku," řekli mu na to....
Soudců 15:1... v době pšeničné sklizně, šel Samson navštívit svou ženu a nesl kůzle. "Jdu za svou ženou do ložnice,"...
Soudců 18:25...se na vás mohly vrhnout, a přijdeš o život i se svou rodinou!" Danovi synové pak pokračovali svou cestou....
Soudců 18:26...se svou rodinou!" Danovi synové pak pokračovali svou cestou. Míka viděl, že jsou silnější než on, a tak se...
Soudců 19:9...se do odpoledne. Tehdy muž vstal, že se svou družkou a mládencem půjdou. Dívčin otec, jeho tchán,...
Soudců 19:10...se zvedl a se svým párem oslů v postrojích a se svou družkou vyrazil k Jebusu (což je Jeruzalém). Když...
Soudců 19:25...Nemínili ho však poslouchat. Levita nakonec vzal svou družku a vystrčil ji k nim ven. Znásilňovali ji a...
Soudců 19:29...šel domů. Když dorazil domů, vzal nůž a rozřezal svou družku i s kostmi na dvanáct kusů. Ty pak rozeslal po...
Soudců 20:4... zavražděné ženy, odpověděl: "Přišel jsem se svou družkou přenocovat do benjamínské Gibeje. Gibejští...
Soudců 21:1... Izraelci v Micpě přísahali: "Nikdo z nás nedá svou dceru za ženu Benjamínci!" Potom se odebrali do...
Soudců 21:7...přísahali při Hospodinu, že jim nikdo nedáme svou dceru za ženu." Potom se ptali: "Kdo z izraelských...
Soudců 21:23...a vrátili se do svého dědictví. Znovu vystavěli svá města a bydleli v nich. Synové Izraele se tenkrát...
Růt 1:1...muž z judského Betléma proto odešel, aby se svou manželkou a dvěma syny nějaký čas bydlel v moábském...
Růt 1:14...Tehdy se rozplakaly ještě více. Orpa nakonec svou tchyni políbila a odešla, ale Rút se stále držela....
Růt 2:11... co všechno jsi po smrti svého muže udělala pro svou tchyni a že jsi opustila svého otce, matku i rodnou...
Růt 2:23...sklizeň ječmene a pšenice. A zůstávala dál se svou tchyní. Její tchyně Noemi pak řekla: "Musím ti...
Růt 3:9...se. "Tvá služebnice Rút," odpověděla. "Přikryj svou služebnici křídlem svého pláště, vždyť jsi náš...
1. Samuel 1:11...služebnice a pomyslel na ! Nezapomeneš-li na svou služebnici, ale dáš syna, pak ho na celý život...
1. Samuel 1:16...si vylévala duši před Hospodinem. Nepokládej svou služebnici za ničemnou ženu. Modlila jsem se tu z...
1. Samuel 1:19... vydali se zpátky domů do Rámy. Elkána se pak se svou ženou Hanou miloval a Hospodin na ni nezapomněl. Než...
1. Samuel 1:21..." Když se pak Elkána znovu vydal s celou svou rodinou předložit Hospodinu výroční oběť a splnit svůj...
1. Samuel 2:9...věrných opatruje, darebáci však hynou v tměSvou vlastní silou se nikdo neprosadí, Hospodinovi...
1. Samuel 2:21...tak se vraceli domů. Hospodin pak Hanu navštívil svou milostí, takže počala a porodila tři syny a dvě dcery....
1. Samuel 6:5...zem, a vzdejte čest bohu Izraele. Snad nadlehčí svou ruku nad vámi, vašimi bohy i vaší zemí. Proč byste...
1. Samuel 17:1...ten zlý duch opouštěl. Filištíni tehdy spojili svá vojska a vytáhli do boje. Shromáždili se u judského...
1. Samuel 17:25...král by ho zahrnul spoustou bohatství, dal by mu svou dceru a jeho otcovský rod by v Izraeli osvobodil od...
1. Samuel 17:40...na to zvyklý," a svlékl to ze sebe. Pak si vzal svou hůl, vybral si pět oblázků z potoka, vložil je do...
1. Samuel 18:4... který nosil, a dal ho Davidovi; rovněž tak svou výstroj, svůj meč, luk i opasek. David se vydával,...
1. Samuel 18:19...přišel čas její svatby s Davidem, provdal Saul svou dceru Merab za Adriela Mecholatského. Saulova dcera...
1. Samuel 18:27...králem, aby se stal jeho zetěm. Saul mu tedy dal svou dceru Míkal za ženu. Když si Saul uvědomil, že...
1. Samuel 19:4...mu. "Vždyť ti nijak neublížil. Naopak, velmi ti svou službou prospěl. Nasadil vlastní život, aby zabil toho...
1. Samuel 20:15...laskavost. A pokud zemřu, neodvracej nikdy svou laskavost od mého domu. Hospodin vyhladí všechny...
1. Samuel 20:17...nepřáteli!" Jonatan z lásky k Davidovi zopakoval svou přísahu, neboť ho miloval jako sám sebe. Pak mu...
1. Samuel 20:40...jde. Jonatan pak dal chlapci, který ho provázelsvou zbraň a řekl mu: "Jdi, odnes to do města." Jakmile...
1. Samuel 25:11...utíkají od svých pánů. To mám vzít svůj chlebasvou vodu a maso, které jsem připravil pro své střihače, a...
1. Samuel 25:31...prokáže mému pánu dobrodiní, vzpomeň si na svou služebnici." David řekl Abigail: "Požehnán buď...
1. Samuel 25:44...z Jizreelu a obě byly jeho manželkami. Saul ale svou dceru, Davidovu manželku Míkal, provdal za Paltiho,...
1. Samuel 26:25...věci a jistě uspěješ." David šel potom dál svou cestou a Saul se vrátil domů. David si ale pomyslel:...
1. Samuel 27:3...tedy usadili u Achiše v Gatu. Každý měl s sebou svoji rodinu, David pak obě své ženy, Achinoam Jizreelskou...
1. Samuel 28:1... napořád." V době Filištíni shromáždili svá vojska do války proti Izraeli. Achiš oznámil Davidovi:...
1. Samuel 28:22... o cos žádal. Teď tedy prosím vyslechni ty svou služebnici. Nabídnu ti něco k jídlu a ty se najíš,...
1. Samuel 29:1... noci odešli. Filištíni shromáždili všechna svá vojska do Afeku, zatímco Izrael tábořil u pramene v...
1. Samuel 30:22...kořisti, kterou jsme získali. si každý vezme svou ženu a děti a jdou!" David ale prohlásil: "Bratři,...
1. Samuel 31:7...uteklo a že Saul se svými syny zahynul, opustili svá města a uprchli. Pak přišli Filištíni a obsadili je....
2. Samuel 3:31...a všemu lidu, který byl s ním: "Roztrhněte svá roucha, přepásejte se pytlovinou a naříkejte nad...
2. Samuel 7:15... potrestám jej holí smrtelníků, lidskými ranamiSvou laskavost ale od něj neodvrátím, jako jsem ji odvrátil...
2. Samuel 7:23...Vykonal jsi pro veliké věci, ohromné věci pro svou zem před tváří svého lidu, který sis vykoupil z Egypta...
2. Samuel 8:3...Rechobova, krále Cóby, když vytáhl, aby obnovil svou moc u řeky Eufrat. David vzal do zajetí 1 000 jeho...
2. Samuel 8:6...000 mužů. Potom umístil do aramejského Damašku svoji posádku. Aramejci se stali Davidovými poddanými a...
2. Samuel 11:11...- a bych měl jít domů jíst a pít a spát se svou manželkou? Na tvůj život a na tvou duši, něco takového...
2. Samuel 12:24... ale on se ke mně nevrátí." Potom David utěšoval svou manželku Batšebu; přišel k a miloval se s . Když...
2. Samuel 13:2...syn, Amnon, se do zamiloval. Amnon se pro svou sestru Támar tak soužil, z toho onemocněl. Byla to...
2. Samuel 13:13...hanebnost! Co pak bude se mnou? Kam se poděju se svou hanbou? A co ty? Byl bys v Izraeli jako nějaký...
2. Samuel 13:24...slaví stříhání ovcí. Chtěl by se král se svou družinou připojit ke svému služebníku?" "Raději ne,...
2. Samuel 13:31...nezůstal ani jeden. Tehdy král vstal, roztrhl svá roucha a vrhl se na zem. Všichni jeho služebníci stáli...
2. Samuel 14:16...když král prosbě své služky vyhoví? Možná král svou služku vyslyší a zachrání ji ze spárů toho, kdo ...
2. Samuel 15:19...krále. Jsi přece cizinec, který opustil svou vlast. Jako bys přišel teprve včera, a dnes bych ...
2. Samuel 16:8...do rukou tvého syna Abšaloma. To máš za svou špatnost, protože jsi vrah!" Abišaj, syn Ceruji, tehdy...
2. Samuel 23:23... ale Trojici se nevyrovnal. David mu svěřil svou tělesnou stráž. Ke Třicítce patřili: Asael, bratr...
2. Samuel 24:20...ven, a když uviděl, že k němu míří král se svou družinou, vyšel z domu a poklonil se králi k zemi....
1. Královská 1:49... Všichni přítomní se zvedli a rozprchli se každý svou cestou. Adoniáš vstal a ze strachu před Šalomounem se...
1. Královská 2:4... které mi dal: ‚Budou-li tví synové dbát na svou cestu a budou-li věrně, z celého srdce a ze vší duše...
1. Královská 8:7...křídla cherubů. Cherubové totiž rozprostírali svá křídla nad Truhlou, takže svrchu přikrývali Truhlu i...
1. Královská 8:25...tvůj potomek, budou-li jen tví synové dbát na svou cestu a žít přede mnou, jako jsi přede mnou žil ty.'...
1. Královská 8:36...správné cestě, kterou mají jít, a sešli déšť na svou zem, kterou jsi dal svému lidu za dědictví. Kdyby v...
1. Královská 15:13...modly, které si vyrobili jeho otcové. Dokonce svou babičku Maaku zbavil postavení královny matky kvůli ...
1. Královská 15:19... Hle, posílám ti darem stříbro a zlato. Zruš svou smlouvu s izraelským králem Baašou, ode odtáhne...
1. Královská 18:7...jedním směrem a Obadiáš druhým. Obadiáš šel svou cestou a hle - naproti mu jde Eliáš! Jakmile ho...
1. Královská 21:2... Achab Nábota přemlouval: "Dej mi tu svou vinici. Udělám si z zelinářskou zahradu - vždyť...
1. Královská 21:6...jsem s Nábotem Jizreelským. Říkám mu: ‚Prodej mi svou vinici za stříbro, anebo jestli chceš, dám ti za ni...
2. Královská 3:9... ale vojsko nemělo vodu pro sebe ani pro svá zvířata. Izraelský král si povzdechl: "Ach, copak nás...
2. Královská 4:16... můj pane," zvolala. "Jsi Boží muž, nepodváděj svou služebnici!" Ta žena pak ale opravdu počala a za rok...
2. Královská 7:17...Hospodin. Král tehdy odvelel svého pobočníkasvou pravou ruku, k bráně. Dav ho tam ale ušlapal k smrti,...
2. Královská 14:9...bodlák v Libanonu vzkázal cedru v Libanonu: Dej svou dceru mému synu za ženu! Jedno zvíře v Libanonu šlo...
2. Královská 16:13... přistoupil k němu a obětoval na něm. Zažehl svou zápalnou i moučnou oběť, přinesl úlitbu a skropil...
2. Královská 18:27...muži na hradbách! Budou žrát svoje lejna a pít svou moč tak jako vy!" Pak se nejvyšší komoří postavil a...
2. Královská 18:31...mír, vyjděte ke mně. Každý pak budete sklízet svou vinici a své fíky, každý budete pít ze své studny, než...
2. Královská 18:35...Samaří? Kdo z bohů všech těch zemí vysvobodil svou zemi z mých rukou? Jak by tedy Hospodin z ruky...
2. Královská 20:13... Ezechiáš posly přijal a ukázal jim celou svou klenotnici, stříbro, zlato, balzámy a výborný olej....
2. Královská 23:25...se obrátil k Hospodinu celým svým srdcem, celou svou duší i celou svou silou a řídil by se celým Zákonem...
2. Královská 24:12...babylonský král. Judský král Joakin se pak se svou matkou, svými služebníky, svými veliteli a svými...
1. Letopisů 2:18...byl Jeter Izmaelský. Káleb, syn Checronův, se svou ženou Azubou zplodil Jeriot. Toto jsou její synové:...
1. Letopisů 2:26... Ocem, Achiáš a Onam, kterého měl Jerachmeel se svojí druhou manželkou jménem Atara. Synové Jerachmeelova...
1. Letopisů 2:35...egyptského otroka jménem Jarcha a tomu dal Šešan svou dceru za ženu. Ta mu pak porodila Ataje. Ataj zplodil...
1. Letopisů 7:23...ho přišli utěšovat. Potom se miloval se svou ženou, ta počala, porodila syna a on mu dal jméno...
1. Letopisů 8:9... narodili se mu v moábském kraji synové. Se svou ženou Chodeší zplodil Jobaba, Cibju, Mešu, Malkama,...
1. Letopisů 8:29... V Gibeonu bydlel otec Gibeonu Jehiel se svojí ženou jménem Maaka. Jejich prvorozený byl Abdon, dále...
1. Letopisů 9:1...zapsány v Knize izraelských a judských králů. Za svoji nevěrnost pak byli vystěhováni do Babylonu. Nejprve...
1. Letopisů 10:7...uteklo a že Saul se svými syny zahynul, opustili svá města a uprchli. Pak přišli Filištíni a obsadili je....
1. Letopisů 11:25... ale Trojici se nevyrovnal. Jemu David svěřil svou tělesnou stráž. Další udatní hrdinové byli: Asael,...
1. Letopisů 17:13...jeho trůn. mu budu otcem a on mi bude synemSvou laskavost od něj neodvrátím, jako jsem ji odvrátil od...
1. Letopisů 17:19...služebníka a podle svého srdce jsi projevil svou velkorysost, když jsi zjevil všechny tyto velkolepé...
1. Letopisů 18:3... krále Cóby, když vytáhl, aby upevnil svou moc u řeky Eufrat. David vzal do zajetí 1 000 jeho...
1. Letopisů 18:6...tisíc mužů. Potom umístil do aramejského Damašku svoji posádku. Aramejci se stali Davidovými poddanými a...
1. Letopisů 29:12...vládneš nade vším. Ve tvé ruce je síla i mocsvou rukou posiluješ a dáváš velikost. Tobě, Bože náš,...
2. Letopisů 5:8...křídla cherubů. Cherubové totiž rozprostírali svá křídla nad Truhlou, takže svrchu přikrývali Truhlu i...
2. Letopisů 6:16...tvůj potomek, budou-li jen tví synové dbát na svou cestu a žít podle tvého Zákona, jako jsi přede mnou...
2. Letopisů 6:27...správné cestě, kterou mají jít, a sešli déšť na svou zem, kterou jsi dal svému lidu za dědictví. Kdyby v...
2. Letopisů 6:42...z tvé dobroty. Neodvracej, Hospodine Božesvoji tvář od toho, kohos pomazal - pamatuj na oddanost...
2. Letopisů 15:16...jim odpočinutí ze všech stran. Král Asa zbavil svou babičku Maaku postavení královny matky kvůli ...
2. Letopisů 15:18...do Božího chrámu zasvěcenou kořist svého otcesvou vlastní, stříbro a zlato a další předměty. do...
2. Letopisů 16:3...otcové. Hle, posílám ti stříbro a zlato. Zruš svou smlouvu s izraelským králem Baašou, ode odtáhne...
2. Letopisů 21:4...tedy ujal království svého otce. Jakmile upevnil svou moc, povraždil mečem všechny své bratry i některé z...
2. Letopisů 25:16...s tebou poradil a zahladí , protože si vedeš svou a na moji radu nedbáš." Judský král Amaciáš se pak...
2. Letopisů 25:18...bodlák v Libanonu vzkázal cedru v Libanonu: Dej svou dceru mému synu za ženu! Jedno zvíře v Libanonu šlo...
2. Letopisů 27:6...odváděli i druhý a třetí rok. Tak Jotam upevnil svou moc, neboť žil důsledně před Hospodinem, svým Bohem....
2. Letopisů 29:6... co je v jeho očích zlé. Opustili ho, odvrátili svou tvář od Hospodinova příbytku a obrátili se k němu zády...
2. Letopisů 29:26...skrze jeho proroky). Když se levité postavili na svá místa s Davidovými nástroji a kněží s trubkami,...
2. Letopisů 30:16...do Hospodinova chrámu zápalné oběti. Zaujali svá místa, jak jim to určoval Zákon Božího muže Mojžíše....
2. Letopisů 32:9... Když potom asyrský král Senacherib s celou svou armádou dobýval Lachiš, vyslal do Jeruzaléma své...
2. Letopisů 35:10...bohoslužbě, kněží podle králova rozkazu zaujali svá místa, stejně jako levité po svých oddílech. Levité pak...
Ezdráš 5:17...v Jeruzalémě. Nechť nám král potom laskavě sdělí svou vůli v věci. Král Dareios tedy nařídil, jsou...
Ezdráš 7:6...požádal, neboť Hospodin, jeho Bůh, nad ním držel svou ruku. Sedmého roku krále Artaxerxe s ním do Jeruzaléma...
Ezdráš 7:9...dne pátého měsíce, neboť jeho Bůh nad ním držel svou laskavou ruku. Ezdráš zasvětil svůj život tomu, aby...
Ezdráš 7:28... aby zvelebil Hospodinův chrám v JeruzaléměSvou milostí mi získal přízeň krále, jeho rádců i všech...
Ezdráš 8:18...pro dům našeho Boha. Náš Bůh nad námi držel svou dobrotivou ruku. Ze synů Machliho, syna Leviho, syna...
Ezdráš 8:22... Řekli jsme králi: "Náš Bůh dobrotivě drží svou ruku nade všemi, kdo ho hledají, ale jeho síla a hněv...
Ezdráš 8:31...na cestu do Jeruzaléma. Bůh nad námi držel svou ruku a chránil nás na cestě před nepřáteli a lupiči....
Ezdráš 9:7...nebi. Ode dnů našich praotců dodnes hromadíme svou vinu, a tak jsme pro své hříchy i se svými králi a...
Nehemiáš 1:10...tví služebníci, tvůj lid, který jsi vykoupil svou velikou mocí a silnou paží! Ach, Pane, nakloň prosím...
Nehemiáš 2:8...A král svolil, neboť můj Bůh nade mnou držel svou laskavou ruku. Když jsem přišel k zaeufratským...
Nehemiáš 2:18...jsem jim vyprávěl, jak nade mnou můj Bůh držel svou laskavou ruku a jaká slova ke mně pronesl král....
Nehemiáš 5:3...měli co jíst a přežili." Jiní říkali: "Musíme svá pole, vinice i domy dávat do zástavy, abychom v tom...
Nehemiáš 9:14... dobrá nařízení a příkazy. Dal jsi jim poznat svou svatou sobotu, skrze svého služebníka Mojžíše jsi jim...
Nehemiáš 9:20...udělil, aby je učil. Jejich ústům jsi neodepřel svou manu, dal jsi jim vodu, když žíznili. Čtyřicet let ses...
Nehemiáš 10:2...pečetěmi našich hodnostářů, levitů a kněží." Svou pečeť připojili: Guvernér Nehemiáš, syn Chakaliášův....
Ester 5:10...ovládl se a šel domů. Sezval své přátele, také svou ženu Zereš, a vykládal jim, jaký je proslulý boháč a...
Job 5:8...se raději k Bohu obrátil, jemu bych předložil svou při. On koná věci veliké a tajemné, jeho zázraky jsou...
Job 5:12...bezpečí. Hatí úmysly prohnaných, aby neuspěli se svou chytrostí. On chytá chytráky v jejich vychytralosti,...
Job 5:18...nezpěčuj!' ‚On udeří, však také ošetří, zranísvou rukou však uzdraví.' Vysvobodí ze šesti soužení,...
Job 9:7...se třesou její pilíře. Řekne slunci, a nevyjdesvou pečetí hvězdy zakryje. On sám roztahuje nebesa, přes...
Job 9:26...čluny kolem propluly, jak orel řítící se za svou kořistí. Mohl bych říci: ‚Přestanu s nářkem,...
Job 10:16... Kdybych se narovnal, budeš honit jako levsvou úžasnou sílu na znovu prokážeš. Postavíš další...
Job 12:9...to prozradí: Neví snad jeden každý z nich, že je svou rukou učinil Hospodin? V jeho ruce je život každého...
Job 13:3...se Všemohoucím promluvit, s Bohem chci projednat svou při. Vy jen špiníte samou lží, všichni jste...
Job 13:18... vám v uších zní. Teď jsem připraven vést svou při vědom si toho, že jsem nevinný. Kdo se to bude se...
Job 13:21...jenom o dvojí, se před tebou skrývat nemusímSvou ruku ode odtáhni, nejsem zastrašen tvými hrůzami...
Job 13:24...Ukaž mi můj zločin a můj hřích! Proč skrýváš svoji tvář? Proč za protivníka pokládáš? List větrem...
Job 15:27...se vrhl proti němu obrněn svým štítem mohutnýmSvou tvář sice nechal zarůst tukem, sádlem si pokryl...
Job 16:4...bych vás uměl zahrnout, potřásat nad vámi hlavou svou. Svými ústy bych vás ale povzbudil, slova mých rtů by...
Job 17:9...‚Vida, bezbožník!' Spravedlivý ale jde svou cestou dál, kdo čisté ruce, se zviklat nenechá....
Job 17:14...temnotě, mám-li nazývat jámu otcem svým a červy svou matkou a sestrami - kde potom bude ta naděje? Ta ...
Job 19:6...pak vězte, že Bůh mi ublížil - to on na hodil svoji síť! Hle, volám: ‚Násilí!' a nikdo se neozve; křičím...
Job 20:20...bořil chýše a zabíral domy, které nestavělSvoji hladovost neuměl utišit, a proto neunikne vlastní...
Job 21:20...- raději odplatí jemu, aby se poučil! vidí svou zkázu vlastníma očima, hněvání Všemohoucího vypije...
Job 22:26...Všemohoucí pak bude tvou rozkoší, k Bohu tvář svou obrátíš. Budeš se k němu modlit a on vyslyší, své...
Job 23:4...bych se vypravil. Před jeho tváří bych vyložil svou při, vznesl bych před ním svoje stížnosti. Dozvěděl...
Job 24:22... která nerodí, vdovu opustí bez jmění! Bůh svojí mocí i silné zachvátí; i při svém postavení si nejsou...
Job 26:12...pilíře třesou se, děsí se při jeho pohrůžce. On svojí mocí moře utišil, netvora rozdrtil svou moudrostí....
Job 26:13... Nebe svým dechem rozjasnil, slizkého hada svou rukou poranil. A to jsou z jeho cest pouhé okraje, jen...
Job 31:24...snad kdy doufal ve zlato, nazýval jsem drahý kov svou jistotou? Copak těšilo, jak velké jmění mám a kolik...
Job 31:25... těšilo, jak velké jmění mám a kolik toho svou rukou vydělám? Copak jsem obdivoval zářící slunce a...
Job 31:30... copak jsem jásal, když se mu vedlo zleSvá ústa jsem nikdy nenechal hřešit tím, že bych na něj...
Job 31:33...jsem jako Adam skrýval své přestupky? Chtěl jsem svou vinu v srdci utajit? Měl jsem snad strach před...
Job 33:5...oživil. Odpověz mi, pokud to dokážeš, předlož mi svou při, postav se! Hle, jsem ti rovný před Bohem, i ...
Job 34:29... Když ale mlčí, kdo ho odsoudí? Když skryje svou tvář, kdo ho uvidí? On přitom bdí nad lidmi i národy,...
Job 36:11...a budou mu sloužit, dožijí své dny ve štěstísvá léta v samé radosti. Pokud však neposlechnou, zahubí je...
Job 39:14...mává, jako by měla perutě s peřím čápa. Jenže svá vejce na zemi zanechává, aby se v písku zahřála. Nedbá,...
Žalmy 4:7... Mnozí říkají: "Kdo nám štěstí okusitSvou tvář nad námi, Hospodine, rozjasni!" srdce plníš...
Žalmy 5:9... Hospodine, ve své spravedlnosti veďsvou cestu přede mnou prosím urovnej! Vždyť v jejich ústech...
Žalmy 5:13...Ty přece, Hospodine, žehnáš spravedlivémusvou přízní jej obklopuješ jako pancířem. Pro předního...
Žalmy 6:5...Obrať se, Hospodine, život mi zachovej, pro svoji lásku zachraň ! V hrobě na tebe nikdo nevzpomene...
Žalmy 8:2... Pane náš, všude na zemi slavné jméno mášSvou slávou jsi pokryl nebesa, chválou z úst kojenců a...
Žalmy 10:4...chlubí, chamtivce chválí, Hospodina snižují, ve svojí pýše ho vůbec nehledají, Bůh nemá místo v jejich...
Žalmy 10:11... v srdci si myslí: "Bůh zapomenul, skrývá svou tvář, nikdy nic nevidí." Povstaň, Hospodine, pozvedni...
Žalmy 10:14...Ty to však vidíš! Ty vnímáš trápení i žalsvou vlastní rukou abys potrestal! Na tebe samého bezbranný...
Žalmy 13:2...Jak dlouho ještě budeš ukrývat přede mnou svoji tvář? Jak dlouho mám nosit úzkosti v duši, den co den...
Žalmy 13:6... nad tvou spásou srdce zajásá, Hospodinu svou píseň zazpívám: Jak dobrotivě se ke mně zachoval! Pro...
Žalmy 16:4...ale za cizími bohy spěchají, ti jen rozmnožují svá trápení! Nezúčastním se jejich krvavé úlitby, nevstoupí...
Žalmy 17:7...mi odpovíš, své ucho nakloň mi, slova slyšSvou lásku, Zachránce, prokaž svou pravicí těm, kdo před...
Žalmy 17:14...mi život před ničemy! Před lidmi, Hospodinesvou rukou ochraň , před lidmi, jejichž odplatou je život...
Žalmy 18:36... Podal jsi mi štít své spásy, podepřel jsi  svou pravicí, sklonil ses, abys povýšil! Daroval jsi mým...
Žalmy 20:7...zachrání, ze své svatyně v nebi jej vyslyšísvou mocnou pravicí mu vítězství! Jedni ve vozy, jiní...
Žalmy 21:13...Ano, ty je obrátíš nazpět, na namíříš svou tětivou. Povstaň, Hospodine, ve své moci, zpívat a...
Žalmy 24:7...tvou tvář, Bože Jákobův. séla Pozvedněte, bránysvá průčelí, již vzhůru, vrata odvěká, vejde slavný...
Žalmy 24:9... Hospodin, udatný bojovník! Pozvedněte, bránysvá průčelí, již vzhůru, vrata odvěká, vejde slavný...
Žalmy 25:1...Král! séla Žalm Davidův. K tobě, Hospodinesvou duši pozvedám, v tebe, Bože můj, skládám naději. Dej,...
Žalmy 25:6...den! Pamatuj, Hospodine, na soucit svůj a na svou lásku, která je od věků. Nepřipomínej hříchy mých...
Žalmy 25:7... ve své lásce však na pamatuj, Hospodine, pro svoji dobrotu! Dobrý a přímý je Hospodin, hříšníkům cestu...
Žalmy 27:9...tedy hledám, Hospodine, neskrývej přede mnou svou tvář! Svého služebníka v hněvu neodmítej, býval jsi...
Žalmy 27:11... ale k sobě přivine. Ukaž mi, Hospodine, cestu svou, kvůli mým nepřátelům veď stezkou srovnanou!...
Žalmy 28:7...spoléhám. Pomoc jsem dostal, srdce jásásvou písní chci mu děkovat! Svému lidu je Hospodin silou,...
Žalmy 30:8...jsi jak horu pevně postavil, když jsi pak ale svou tvář skryl, byl jsem vyděšen! K tobě, Hospodine, volám...
Žalmy 31:2...tebe, Hospodine, kéž nejsem nikdy zahanben, pro svoji spravedlnost zachraň ! Nakloň mi prosím ucho své,...
Žalmy 31:17... z ruky nepřátel, kteří stíhají! Rozjasni svou tvář nad svým služebníkem, pro svoji lásku zachraň !...
Žalmy 31:21...doufají, všem lidem na odiv! Skrýváš je v úkrytu svojí tváře před lidskou hrubostí, chováš je v bezpečí...
Žalmy 31:22...před hádavými jazyky. Požehnán buď Hospodinsvou úžasnou lásku ke mně projevil, když jsem byl ve městě...
Žalmy 35:2...bojuj proti těm, kdo se mnou bojují. Vezmi svou pavézu a svůj štít, na pomoc povstaň mi! Vytáhni oštěp...
Žalmy 35:7... Hospodinův anděl stíhá je. Bez důvodu na  svoji síť nastražili, bez důvodu pro jámu kopali....
Žalmy 36:3...nehledí! Dle svého mínění si může lichotitsvou vinu nevnímá, nemá k nenávist. Jeho ústa mluví...
Žalmy 36:11...je přece u tebe a ve tvém světle světlo vidímeSvou lásku rozestři na ty, kdo znají, svou spravedlnost...
Žalmy 37:4... obývej zemi a žij v bezpečí. V Hospodinu měj svoji rozkoš - on touhy tvého srdce naplní! Hospodinu svěř...
Žalmy 37:5...- on touhy tvého srdce naplní! Hospodinu svěř svoji cestu, doufej v něj a on to učiní: vyvede tvou...
Žalmy 39:3...němý jsem zůstal tiše, nadobro jsem se odmlčelsvou bolest však jen jitřil jsem. Srdce pálilo v...
Žalmy 39:11...ústa, protože tys to způsobil! Odvrať ode  svoji metlu, pod ranami tvé ruky umírám! Když trestáš...
Žalmy 40:16... kdo se kochají mým neštěstím! jsou zděšeni svou vlastní hanebností ti, kdo nade mnou "Hohó!" volají....
Žalmy 42:9...příboje se valí přese . Ve dne kéž Hospodin svou lásku ukáže, v noci kéž jeho píseň se mnou zůstane -...
Žalmy 43:3...chodit ve smutku? Sešli své světlo a věrnost svou - ty povedou, budou provázet k hoře tvé svatosti...
Žalmy 44:3...konal v jejich dnech, v těch starodávných dnechSvou vlastní rukou jsi vyhnal pohany, a je jsi usadil;...
Žalmy 44:25...Procitni, nezaháněj nás navěky! Proč ukrýváš svoji tvář, nedbáš na naši bídu, na útlak náš? Do prachu...
Žalmy 50:19... přátelíš se s ním, s cizoložníky ses ztotožnilSvá ústa poskytuješ slovům zlým, tvůj jazyk spřádá úskoky....
Žalmy 51:11...jsi - kéž znovu tancují! Od mého hříchu kéž svou tvář odvrátíš, všechny viny kéž odstraníš! Stvoř ve...
Žalmy 54:7... Pane, odplať zlo, s nimi skoncuj pro věrnost svou! Potom ti budu obětovat ochotně, tvé jméno, Hospodine,...
Žalmy 55:4... před křikem nepřítele, před hrozbou ničemySvojí hanebností chtějí zavalit, chovají ke mně krutou...
Žalmy 55:21...ho nebojí! Na svoje druhy můj přítel zaútočilsvoji úmluvu porušil. V ústech měl slova nad máslo...
Žalmy 56:8... po mém životě se sápají. Copak uniknou se svou hanebností? Svým hněvem, Bože, smeť ty pohany! Ty...
Žalmy 57:4... zachránil, pronásledovatele zastaví, séla svou lásku a věrnost Bůh pošle mi! Jsem nucen bydlet mezi...
Žalmy 57:6...jsou jejich jazyky. Zvedni se, Bože, nad nebesvou slávou přikryj celou zem! Nástrahu mým krokům...
Žalmy 57:12...vzhůru k oblakům. Zvedni se, Bože, nad nebesvou slávou přikryj celou zem! Pro předního zpěváka, na...
Žalmy 60:7...tvé.séla Aby tví milovaní byli zachráněni, pomoz svou pravicí, vyslyš ! Bůh promluvil ve své svatosti:...
Žalmy 63:9...ve stínu křídel tvých! K tobě jsem přilnul celou svou duší, ty podpíráš svou pravicí. Ti, kdo však...
Žalmy 65:7...všech končin světa i moří dalekých! Ty, jenž svou silou hory utvrzuješ, ty, jenž jsi mocí oděný, ty,...
Žalmy 65:12...a žehnáš tomu, co roste z . Korunuješ rok svou dobrotou, tvé stopy kanou hojností. Zelené louky jsou,...
Žalmy 66:20...Bůh je požehnán - mou prosbu neodmítlsvou lásku mi neodňal! Zpívaný žalm pro předního zpěváka....
Žalmy 67:2...nad námi, Bože, požehnej nám, rozjasni nad námi svoji tvář! séla je tvá cesta na zemi známa, mezi všemi...
Žalmy 67:7... slaví, oslavují všechny národy! Úrodu svou kéž nám země dává - Bůh, náš Bůh, kéž nám požehná! Bůh...
Žalmy 68:11...dědictví. V něm domov našly tvé zástupysvou hojností jsi, Bože, chudé podělil! Když Pán vyslovil...
Žalmy 68:29... vůdcové kmene Zabulon a Neftalí! Projev svou sílu, Bože, mezi námi, prokaž svou moc, Bože, tak jako...
Žalmy 69:18...soucitu na pohlédni. Před svým služebníkem svou tvář neskrývej, je mi tak úzko - pospěš, vyslyš !...
Žalmy 70:4... kdo se kochají mým neštěstím! jsou zahnáni svou vlastní hanebností ti, kteří "Hohó!" volají. se...
Žalmy 71:2...tebe, Hospodine, kéž nejsem nikdy zahanben! Pro svou spravedlnost vysvoboď, zachovej, nakloň mi ucho své...
Žalmy 72:1... Pro Šalomouna. Obdař, Bože, krále svým soudemsvou spravedlnost dej synu královu! soudí tvůj lid...
Žalmy 73:28...v Boží blízkosti; v Hospodinu, svém Pánu, mám svou skrýš - o všech tvých skutcích proto vyprávím! Poučný...
Žalmy 74:11...Bude se tvému jménu vysmívat navěky? Proč svoji ruku ještě zdržuješ? Copak svou pravici z klína...
Žalmy 74:13...králem, ty jsi původcem spásy na zemi! Ty jsi svou silou rozdělil moře, vodním obludám jsi hlavy...
Žalmy 74:20... nikdy nezapomeň na život chudých svých! Na svoji smlouvu se ohlédni, země je plná tmy, stala se...
Žalmy 74:22...tvé jméno nuzní a ubozí! Povstaň , Bože, a veď svou při, vzpomeň, jak se ti blázni denně rouhají!...
Žalmy 77:15...jako ty? Ty jsi ten Bůh, jenž koná zázrakysvou sílu zjevil jsi mezi národy! Svou paží vykoupil jsi...
Žalmy 77:16...koná zázraky, svou sílu zjevil jsi mezi národySvou paží vykoupil jsi svůj lid - Jákobovy a Josefovy...
Žalmy 78:7... aby zas učily svoje potomky: v Bohu skládají svoji naději, nezapomínají, co učinil, a dodržují jeho...
Žalmy 78:26...Východní vítr na nebi vát nechal, vítr od jihu svou mocí hnal. Masem jak prachem zasypal je, množstvím...
Žalmy 78:30...se nasytili, dal jim to, po čem bažili. Ještě svou lačnost ani neukojili, ještě měli jídlo v ústech svých...
Žalmy 78:38... Svůj hněv často odvracel od nich, všechnu svou zuřivost nechtěl probouzet. Pamatoval na to, že jsou...
Žalmy 78:43...je vykoupil ze soužení. Na den, kdy Egyptu dal svá znamení, na soanském poli když zázraky působil. Jejich...
Žalmy 78:54...dovedl ke své svaté zemi, k hoře, již dobyl svojí pravicí. Pohany vyhnal před jejich tváří, losem jim...
Žalmy 78:61...němž mezi lidmi přebýval. Do zajetí dal padnout svoji sílu, svou slávu nechal v rukou nepřátel. Svůj lid...
Žalmy 79:11...zajatých kéž k tobě dospěje - odsouzené k smrti svou mocnou paží zachovej! Našim sousedům sedmkrát naplň...
Žalmy 80:3...se! Před Efraimem, Benjamínem a Manasesem probuď svoji moc, přispěj nám na pomoc! Bože, navrať nás, rozjasni...
Žalmy 80:4...na pomoc! Bože, navrať nás, rozjasni nad námi svoji tvář, buď naše záchrana! Hospodine, Bože zástupů, jak...
Žalmy 80:8... Bože zástupů, navrať nás, rozjasni nad námi svoji tvář, buď naše záchrana! Z Egypta přenesl jsi vinné...
Žalmy 80:20...Bože zástupů, navrať nás, rozjasni nad námi svoji tvář, buď naše záchrana! Pro předního zpěváka, na...
Žalmy 83:16... jako když plamen hory sežehne, takto je stíhej svojí bouří, je vyděsí tvá vichřice! Jejich tvář naplň...
Žalmy 84:4...domov , hnízdo si našla vlaštovka, aby vyvedla svá mláďata - u tvých oltářů, Hospodine zástupů, Králi můj...
Žalmy 85:8...lid z tebe radoval? Projev nám, Hospodine, lásku svou, obdaruj nás svou záchranou! Poslechnu, co říká Bůh,...
Žalmy 86:4...služebníka naplň radostí, vždyť k tobě, Panesvou duši povznáším. Ty přece, Pane, jsi dobrý a soucitný,...
Žalmy 86:11...ty jsi veliký, činíš zázraky, jediný Bůh jsi tySvou cestu, Hospodine, ukaž mi, abych se držel tvé věrnosti...
Žalmy 88:15..., Hospodine, odmítáš, proč skrýváš přede mnou svoji tvář? Ztrápený jsem, umírám od mládí; snáším tvé...
Žalmy 89:11...ukrotit. Ty jsi netvora jak mrtvolu rozdrtilsvou mocnou paží jsi soky rozptýlil. Nebe i země tobě...
Žalmy 89:29...učiním, nejvyšším bude z králů na zemiSvou lásku k němu zachovám navěky, smlouva s ním se...
Žalmy 89:34...jejich poklesky a jejich provinění ranamiSvou lásku však od něj neodvrátím, svou vlastní věrnost...
Žalmy 89:35...něj neodvrátím, svou vlastní věrnost nezradímsvou smlouvu nikdy neporuším, co vyšlo z mých úst, to...
Žalmy 89:50...séla Kam se tvá první láska, Pane, poděla? Na svoji věrnost jsi Davidovi přísahal! Pamatuj, Pane, jak je...
Žalmy 90:9...světlo tváře své. Naše dny míjejí v hněvu tvémsvá léta končíme s povzdechem. Celý náš život trvá...
Žalmy 90:14...Nad svými služebníky smiluj se! Hned za svítání svou láskou nasyť nás, štěstím zpíváme do konce života!...
Žalmy 93:3... zvedají řeky svůj hlas, zvedají řeky vlnobití svá! Nad hřmění proudů mohutných, nad moře mocné bouření...
Žalmy 98:1...Hospodinu novou píseň, vždyť přece činí zázrakySvojí pravicí, paží své svatosti vydobyl sobě vítězství....
Žalmy 98:2...sobě vítězství. Hospodin předvedl svoje spasenísvou spravedlnost zjevil před všemi národy. Na svoji lásku...
Žalmy 98:3... svou spravedlnost zjevil před všemi národy. Na svoji lásku se rozpomněl, na svou věrnost k domu Izraele,...
Žalmy 102:3...modlitbě, můj křik o pomoc kéž k tobě pronikneSvou tvář přede mnou neskrývej v den, kdy jsem ohrožen!...
Žalmy 103:19...příkazy. Hospodin ustavil svůj trůn na nebisvou královskou mocí vládne nade vším! Dobrořečte Hospodinu...
Žalmy 104:29...ruku, sytí se hojností. Děsí se ale, když svou tvář ukrýváš, hynou, když dech jim odjímáš - navracejí...
Žalmy 105:8... Bůh náš, celá zem jeho soudu podléhá! Na svoji smlouvu pamatuje věčně, na slovo tisíci pokolení...
Žalmy 106:4..., Hospodine, svému lidu přízeň prokážeš, se svojí spásou navštiv ! Štěstí tvých vyvolených dej mi...
Žalmy 106:45...kdykoli slyšel jejich křik. Pamatoval na smlouvu svou s nimi, ve své velké lásce byl pohnut lítostí. Proto k...
Žalmy 108:6...vzhůru k oblakům. Zvedni se, Bože, nad nebesvou slávou přikryj celou zem! jsou zachráněni ti, jež...
Žalmy 108:7...zem! jsou zachráněni ti, jež miluješ, pomoz svou pravicí, vyslyš ! Bůh promluvil ve své svatosti:...
Žalmy 109:26... když vidí . Pomoz mi, Hospodine, můj Bože, ve svojí lásce zachraň ! Takto poznají, že je to ruka tvá...
Žalmy 111:5...je Hospodin! Potravu dává těm, kdo jej ctísvou smlouvu si připomíná navěky! Svému lidu své mocné...
Žalmy 111:9...aby byla plněna. Vykoupení seslal na svůj lidsvou smlouvu jim svěřil navěky. Jeho jméno je svaté a hrůzu...
Žalmy 119:4... neboť po jeho cestách kráčejí! Ty jsi vydal svá pravidla, aby se svědomitě plnila. Kéž jsou cesty...
Žalmy 119:9...dodržet - jen prosím neopouštěj ! Jak mladík svou stezku udrží v čistotě? Tak, že tvým slovem řídí se!...
Žalmy 119:33... cestu svých zákonů, abych je střežil jako svou odplatu. Dej mi rozum, abych tvůj Zákon dodržel, ...
Žalmy 119:40...nařízení tvá! Jak toužím po tvých pravidlechsvou spravedlností obživ ! Kéž na , Hospodine, tvá...
Žalmy 119:69...nauč prosím své zákony. I když pyšní špiní svojí lží, celým srdcem se řídím tvými pravidly. Srdce jim...
Žalmy 119:135... abych se řídil tvými pravidly. Rozjasni svou tvář nad služebníkem svým, nauč prosím svoje zákony...
Žalmy 138:2...jménu děkuji, že miluješ a že věrný jsi, žessvou pověst převýšil tím, co jsi zaslíbil. Vyslyšel jsi ,...
Žalmy 139:5... všechno víš! Zezadu i zpředu jsi obklopilsvou dlaň jsi na položil. Takové poznání je nad ...
Žalmy 143:7... dříve, než ztratím dech! Neskrývej přede mnou svoji tvář, se nepodobám mrtvolám. Kéž ráno uslyším o...
Žalmy 143:8...naděje! Ukaž mi cestu, po níž bych šel - tobě svou duši svěřil jsem. Zbav , Hospodine, mých nepřátel, v...
Žalmy 143:9...Zbav , Hospodine, mých nepřátel, v tobě hledám svou ochranu. Plnit tvou vůli prosím nauč - vždyť jsi...
Žalmy 144:7... vyšli své šípy, abys je rozdrtil! Vztáhni svou ruku z výšiny, z mohutných vod vyprosti, z ruky...
Žalmy 144:8...vytrhni! Ti mají ústa plná lži, křivě přísahají svou pravicí! Novou píseň ti pak, Bože, zazpívám, na...
Žalmy 144:11...vytrhni! Ti mají ústa plná lži, křivě přísahají svou pravicí! Naši synové jsou ve svém mládí jak...
Přísloví 1:5...a vědění. Moudrý poslouchá a rozmnoží svou znalost, rozumný si poradit, jak porozumět...
Přísloví 1:23... svého ducha na vás vylít chci, právě vám chci svá slova oznámit! Dosud jsem volala, však nechtěli jste...
Přísloví 3:23...právě ony tvé hrdlo okrášlí. Bezpečně pak půjdeš svojí cestou, tvé nohy nebudou klopýtat. půjdeš spát,...
Přísloví 3:32...se hnusí každý zvrhlík, s upřímnými však sdílí svá tajemství. Hospodinovo prokletí stíhá dům darebáka,...
Přísloví 4:9...půvabem ověnčí tvoji hlavu, korunuje krásou svou!" Slyš, synu můj, výroky přijmi, léta života se ti...
Přísloví 5:9...tvá cesta, k jejímu vchodu chraň se přiblížitSvou důstojnost jinak necháš druhým, svá léta ukrutníku...
Přísloví 6:1... Synu, pokud za někoho ručíš, cizímu člověku jsi svou ruku dal, vlastními slovy jsi nyní svázán, lapen jsi...
Přísloví 6:33... je sebevrah! Bití a ostuda na něj čeká, pohanu svou nikdy nesmaže. Žárlivost rozzuří manžela ženy,...
Přísloví 7:4...řekni: "Buď mi sestrou!" rozumnost nazvi svou příbuznou. Bude chránit před cizí ženou, před...
Přísloví 7:17...obložila, pestrými přehozy z vláken egyptskýchSvoji ložnici jsem myrhou provoněla, aloe je tam, skořice...
Přísloví 10:9...žije poctivě, v bezpečí žít bude, kdo pokřivil svou cestu, bude odhalen. Kdo mhouří oko, způsobí potíž,...
Přísloví 13:3...proradných nasytí násilí. Kdo hlídá svoje ústasvou duši opatruje, na povídavé rty přijde záhuba. Dychtí,...
Přísloví 16:17... Cesta upřímných vede pryč od zla; kdo hlídá svou cestu, svou duši uchrání. Pýcha předchází pád a...
Přísloví 16:21... je blažený! Kdo moudré srdce, je znám svou rozumností, výřečné rty přesvědčivosti dodají. Pramen...
Přísloví 17:25...světě nenajdou. K mrzutosti je otci tupý synsvou matku naplňuje hořkostí. Pokutovat nevinného jistě...
Přísloví 18:22...našel manželku, ten našel štěstí, Hospodin jej svou přízní obdařil. Chudák poníženě prosí, boháč odpovídá...
Přísloví 20:6...voda hluboká, kdo je rozumný, ji umí načerpatSvou vlastní oddaností se kdekdo holedbá, věrného muže však...
Přísloví 21:10...ženou sdílet dům. Darebák tíhne ke zlu celou svou duší, nebude laskavý ani k příteli. Když trestají...
Přísloví 21:12...učí na domě darebáka: darebáci jsou sráženi pro svou zkaženost. Kdo dělá, že neslyší volání ubožáka, nebude...
Přísloví 21:23...spolehli! Ten, kdo si hlídá ústa a jazyk, chrání svou duši před trápením. Nadutý domýšlivec se drzoun...
Přísloví 21:29... Darebák jde a na nic nedbá, poctivý však svou cestu zvažuje. Žádná moudrost, žádná šikovnost, žádná...
Přísloví 22:25...se přiučíš jeho zvykům, do pasti uvrhneš duši svou. Nepatři k těm, kdo se upisují, nezaručuj se za půjčky...
Přísloví 23:2... dobře si uvědom, co se ti nabízí. Neukrotíš-li svoji chuť, sám si do krku vrazíš nůž. Po jeho lahůdkách...
Přísloví 23:12...mocný - sám proti tobě povede jejich při. Veď svoji mysl ke vzdělání, své uši k řečem poučným. Své dítě...
Přísloví 23:22...Poslouchej otce, který zplodil, nepohrdej svou matkou, zestárne. Pravdu získej, za nic ji...
Přísloví 24:27...odpověď - na rty polibek. Zvládni svou práci venku, o své pozemky se postarej, potom si můžeš...
Přísloví 26:28...kdo valí balvan, toho zavalí. Prolhaný jazyk svou oběť nenávidí, úlisná ústa zkázu chystají. Nechlub se...
Přísloví 30:11...a abys nepykal! Je pokolení, jež zlořečí otcisvojí matce nežehná. Je pokolení, jež se sobě zdá čisté, od...
Přísloví 30:12...nežehná. Je pokolení, jež se sobě zdá čisté, od svojí špíny však není omyté. Je pokolení - ó jak povýšeně...
Přísloví 30:23...cpát, když se nepříjemná žena vdá a když služka svou paní vystřídá. Tito čtyři jsou na zemi nepatrní, nad...
Přísloví 31:3...lůna? Co říci, synu zaslíbený? Nemarni s ženami svoji sílu, nepokaz cestu, jež králům náleží. Nenáleží, ó...
Přísloví 31:20...do rukou, prsty přidržuje vřeteno. Štědře otvírá svou dlaň ubohým, pomocnou ruku chudým nabízí. Nemá strach...
Kazatel 1:13...králem v Jeruzalémě. Rozhodl jsem se vynaložit svou moudrost, abych vyzkoumal a vyzkoušel vše, co se děje...
Kazatel 2:19...co jsem se lopotně pachtil a nač jsem vynaložil svou moudrost pod sluncem. I to je marnost. Došel jsem k...
Kazatel 3:1... I to je marnost a honba za větrem. Vše  svou chvíli, každá věc pod nebem svůj čas: Je čas rodit...
Kazatel 5:5...Božímu poslu, žes to tak nemyslel. Proč máš svou řečí hněvat Boha, takže by zničil vše, cos dokázal?...
Kazatel 7:15...jsem viděl všechno: Spravedlivý umírá i se svou spravedlností, zlý žije dlouho i se svou špatností....
Kazatel 8:8...Nikdo neovládne vítr, aby jej lapil, dnem svojí smrti nikdo nevládne. Nikdo nemá úniku z bitvy,...
Kazatel 9:9...na tvé hlavě nikdy nechybí. Užívej život se svou milovanou ženou po všechny marné dny svého života,...
Kazatel 9:15...val. V tom městě byl jeden chudý mudrc a ten je svou moudrostí zachránil. Potom si ale na toho chudáka ...
Kazatel 10:12...uřkne, slova zaříkávače nic nezmohou. Moudrý svou řečí získá přízeň, tupce však zahubí jeho vlastní rty....
Píseň 1:6... v hněvu proti mně přikázali mi hlídat vinicesvou vlastní vinici však nehlídala jsem. Pověz mi ty,...
Píseň 1:7...mi ty, kterého z duše miluji, kde paseš stáda svá, kde o polednách uléháš? Proč zahalená bloudit mám...
Píseň 2:13... Fíkovník nasytil své plody mízou, révový květ svou vůni vydává: Vstaň, lásko , překrásná, a pojď!...
Píseň 3:4...se ho pevně, ho nepustím, dovedu ho do domu svojí matičky, ukážu mu svůj rodný pokojík! Zapřísahám vás,...
Píseň 5:1...Do zahrady své vcházím, drahá nevěsto, sbírám svou myrhu i své koření, svou plástev medu jím, své víno i...
Píseň 6:9..., dokonalá, své matky dcera jedinásvojí rodičkou hýčkaná! Když na ni pohlédnou, dívky ...
Píseň 7:14...sad - tam ti své milování dám! Milostná jablíčka svou vůni vydávají, na našem prahu všechny rozkoše, nové i...
Izaiáš 5:5...zplaněly? Nyní vám tedy oznámím, co udělám se svou vinicí: Odstraním její plot a bude vypleněna, zbořím...
Izaiáš 5:30...nikdo jim ho nevyrve. V ten den budou vrčet nad svou kořistí, jako když moře burácí. Kdo tehdy pohlédne na...
Izaiáš 8:11...Toto mi řekl Hospodin, když pevně uchopil svou rukou a varoval , abych se nevydával cestou tohoto...
Izaiáš 8:17...učedníky. Budu očekávat na Hospodina, jenž skryl svou tvář před domem Jákobovým; budu na něj čekat s nadějí....
Izaiáš 10:13...a za to, jak s nadutě povýšeným pohledem říká: "Svou vlastní silou jsem to způsobil a svou moudrostí -...
Izaiáš 14:20... Nebudeš mít pohřeb jako ostatní, neboť jsi svou zemi pustošil a vraždil jsi svůj vlastní lid. ...
Izaiáš 14:21... nevstanou, aby ovládali zemi, po světě svá města nešíří! Povstanu totiž proti nim, praví Hospodin...
Izaiáš 17:3...a nebude, kdo by je odehnal. Efraim přijdesvoji pevnost, Damašek přestane být královstvím a...
Izaiáš 23:10...a aby ponížil všechny slavné na zemi. Obdělávej svou zem jako Nil, mořská flotilo - vždyť tu ani molo...
Izaiáš 24:23...hoře Sion v Jeruzalémě ujme království a zjeví svou slávu před svými stařešiny. Hospodine, můj Bůh jsi ty...
Izaiáš 26:11...bezpráví, nevidí, jak vznešený je HospodinSvou rukou, Hospodine, hrozíš jim, oni to ale nevidí. ...
Izaiáš 27:8...Zahnal jsi je do vyhnanství, vedl jsi s nimi svoji při. Prudkým vichrem jsi je odvál pryč, jako když od...
Izaiáš 28:1...efraimských opilců, květu, který zvadne i přes svou nádheru, městu ležícímu nad úrodným údolím, chloubě...
Izaiáš 28:2...a vítr ničivý, jak vodní průtrž a mocné záplavy svou pěstí to město k zemi porazí! Koruna chlouby...
Izaiáš 28:4...zašlapána pod nohy. Květ, který zvadne i přes svou nádheru, město ležící nad úrodným údolím dopadne jako...
Izaiáš 28:22...úkol - svůj neobvyklý úkol. A proto přestaňte se svou drzostí, vaše okovy neztěžknou ještě víc. Pán,...
Izaiáš 30:19...nebudeš. Jakmile zazní tvé volání, zahrne  svou milostí. Jakmile uslyší, hned ti odpoví. I když vám...
Izaiáš 30:31...a kroupami. Hospodin svým hlasem vyděsí Asýriisvou holí ji bude bít. Ke každému úderu metly, který ...
Izaiáš 31:2...nechtějí. I on je však moudrý! Způsobí neštěstísvá slova nezmění: Povstane proti domu bídáků, proti...
Izaiáš 31:4...Hospodin: Jako lev vrčící, jako král zvířat nad svou kořistí - i když se na něj sběhnou pastýři, jejich...
Izaiáš 34:17...Duch je shromáždí. On sám jim losem určí podílysvou rukou jim tu zemi rozměří, aby ji navždy ovládli, aby...
Izaiáš 35:4...se! Hle - váš Bůh s pomstou přichází, se svou odplatou vás jde zachránit!" Oči slepých tehdy...
Izaiáš 36:12...muži na hradbách! Budou žrát svoje lejna a pít svou moč tak jako vy!" Pak se nejvyšší komoří postavil a...
Izaiáš 36:16...mír, vyjděte ke mně. Každý pak budete sklízet svou vinici a své fíky, každý budete pít ze své studny, než...
Izaiáš 36:20...Samaří? Kdo z bohů všech těch zemí vysvobodil svou zemi z mých rukou? Jak by tedy Hospodin z ruky...
Izaiáš 38:10...Říkal jsem si: Uprostřed života musím odejítsvá léta strávím v branách podsvětí! Říkal jsem si:...
Izaiáš 38:15...úzkostí! Co ale mohu říct? Co o mně řekl, učiníSvá léta projdu krokem pomalým a s duší plnou hořkosti....
Izaiáš 39:2...posly radostně přijal a ukázal jim celou svou klenotnici, stříbro, zlato, balzámy a výborný olej....
Izaiáš 40:2...jeho poroba, že jeho vina je splacena, že ho svou rukou ztrestal Hospodin dvojnásob za všechen jeho...
Izaiáš 41:10...tvůj Bůh. Posilním a podpořím, podepřu  svou spravedlivou pravicí. Hle, jak ostudně budou zahanbeni...
Izaiáš 41:20...vidí a poznají, to uváží a pochopí, že to svou rukou učinil Hospodin, Svatý izraelský že to vytvořil....
Izaiáš 41:21... Svatý izraelský že to vytvořil. Předneste svou při, praví Hospodin. Král Jákobův říká: Předložte...
Izaiáš 42:8...v temnotě. jsem Hospodin - tak se jmenuji, o svoji slávu se s jiným nedělím, svou chválu nesdílím se...
Izaiáš 44:17... modlu, před níž se klaní a pokleká, a říká  svou modlitbu: "Zachraň ! Vždyť jsi můj bůh!" Vůbec...
Izaiáš 46:13...srdci zatvrzelí, od spravedlnosti tak vzdáleníSvou spravedlnost jsem přiblížil, není vzdálená, neopozdí...
Izaiáš 47:10...cítila bezpečná, říkala sis "Nikdo nevidí." Svou moudrostí a věděním jsi byla svedena, takže sis v...
Izaiáš 47:13...se teď tví astrologové postaví, hvězdopravci se svou předpovědí na měsíc, zachrání z toho, co na tebe...
Izaiáš 48:11...to činím - proč bych se měl nechat hanobit? O svoji slávu se s jiným nedělím! Slyš , Jákobe, ty,...
Izaiáš 49:22...se?" Toto praví Panovník Hospodin: Hle, vztáhnu svou ruku k pohanům, zvednu korouhev na znamení národům! V...
Izaiáš 49:26... utiskovali, jejich vlastním masem nakrmímsvou vlastní krví se jako vínem opijí. A tehdy všichni lidé...
Izaiáš 50:6... neodvracel jsem se zpět. Nastavil jsem svá záda bijícím a líce rvoucím za vousy; tvář jsem si...
Izaiáš 51:9...se, probuď, paže Hospodinova, obleč se silou svou! Probuď se jako za dávných dnů, za časů, jež byly od...
Izaiáš 51:16... jeho vlny řvou - mám jméno Hospodin zástupůSvá slova vložil jsem do tvých úst, ve stínu své ruky jsem...
Izaiáš 52:1...ulici pro chodce. Probuď se, probuď, Sionesvou silou obleč se! Obleč se rouchem krásy své, svaté...
Izaiáš 52:10...svůj lid - on Jeruzalém vykoupil! Hospodin svou svatou paži obnažil všem národům přímo na očích, aby...
Izaiáš 53:6...všichni jsme jako ovce zabloudili, každý se na svou cestu obrátil, Hospodin ale uvalil na něj provinění...
Izaiáš 54:8...na chvilku zloba přemohla, skryl jsem před tebou svoji tvář, ve věčné lásce se však nad tebou slituji, říká...
Izaiáš 55:2...raději a jezte, co je dobré, potěšte svou duši lahodným pokrmem. Nakloňte ucho a pojďte ke mně,...
Izaiáš 55:7... volejte k němu, dokud blízko je. Ničema  svou cestu opustí a hříšný člověk své smýšlení. se vrátí...
Izaiáš 56:2...Zachovává sobotu, aby ji neznesvěcoval, zdržuje svou ruku od všeho zla. tedy neříká žádný cizinec, který...
Izaiáš 56:11...to jsou pastýři! Nemají porozumění, každý se na svou cestu obrátil, všichni se zajímají jen o svůj zisk....
Izaiáš 57:13... budeš volat o pomoc, nech se zachránit tou svou sebrankou! Všechny ty modly přece vítr odnese, odvane...
Izaiáš 59:16...zastánce, že tu není ani jeden, zhrozil seSvou vlastní paží proto spásu způsobil, vlastní...
Izaiáš 62:8... aby byl slavný na zemi. Hospodin přísahal svou pravicí, svou mocnou paží přísahal: nikdy nedám tvé...
Izaiáš 63:5... zhrozil jsem se, že v nikom není oporySvou vlastní paží jsem proto spásu způsobil, vlastní...
Izaiáš 63:6...se posílil. Ve svém hněvu jsem šlapal národysvou prchlivostí jsem je opojil, jejich krev jsem nechal...
Izaiáš 63:12...do nitra svého svatého Ducha; který je vedl svou slavnou paží po Mojžíšově pravici; který před nimi...
Izaiáš 64:6... po tobě nesahá, když jsi před námi skryl svou tvář a našim vinám nás vydal napospas. Ty jsi však,...
Izaiáš 66:2...místo, kde bych spočinul? Vždyť jsem to všechno svou rukou učinil, a tak všechno vzniklo, praví Hospodin....
Jeremiáš 1:9...mých úst a řekl mi: "Hle, vložil jsem ti do úst svá slova. Pohleď, dnes ustanovuji nad národy a...
Jeremiáš 2:11...bohy, i když to žádní bozi nebyli? Můj lid ale svou Slávu vyměnil za nesmysly! Zděste se, nebesa,...
Jeremiáš 3:2...jako beduín vysedává na poušti. Svým smilstvemsvou zkažeností jsi poskvrnila zemi! Když potom přestal...
Jeremiáš 3:21...křik - synové Izraele s pláčem žadoní, protože svou cestu zkřivili a na Hospodina, svého Boha, nedbali....
Jeremiáš 4:4... do trní. Pro Hospodina se obřežte, obřežte svá srdce, lide judský a obyvatelé jeruzalémští, můj...
Jeremiáš 8:7... když se žene do bitvy. I ten čáp na nebi zná svá období, hrdlička, rorýs i drozd dodržují čas, kdy se...
Jeremiáš 9:22..." Tak praví Hospodin: " se mudrc nechlubí svou moudrostí ani hrdina svým hrdinstvím ani boháč svým...
Jeremiáš 10:12...zemi, takoví ze země i zpod nebe vymizí!" On ale svou silou stvořil zem, svou moudrostí vybudoval svět, nebe...
Jeremiáš 10:23...žijí jen šakali. Hospodine, vím, že nikdo nemá svou cestu v moci a že člověk po jdoucí své kroky neřídí...
Jeremiáš 10:25... ne ve svém rozhněvání, nezdrtíš. Vylij svou zuřivost raději na národy, které se k tobě neznají,...
Jeremiáš 11:20...tvou pomstu nad nimi - vždyť jsem ti svěřil svoji při. Toto praví Hospodin o mužích z Anatotu, kteří ti...
Jeremiáš 14:21... nepotupuj svůj slavný trůn! Pamatuj na svou smlouvu s námi, neruš ji! Umí snad modly národů dávat...
Jeremiáš 16:5...je, neboť od tohoto lidu odejmu svůj pokojsvou lásku i soucit, praví Hospodin. V této zemi pomřou...
Jeremiáš 16:21..."Hle, tentokrát je to nechám pochopit, ukážu jim svou sílu a hrdinství, aby poznali, že mám jméno Hospodin."...
Jeremiáš 17:4...kvůli hříchu páchanému po celém vašem územíSvou vlastní vinou přijdete o dědictví, které jsem vám dal....
Jeremiáš 18:2..."Vstaň a jdi do hrnčířova domu. Tam ti oznámím svá slova." Odešel jsem tedy do hrnčířova domu a hle,...
Jeremiáš 20:12...tvou pomstu nad nimi - vždyť jsem ti svěřil svoji při. Zpívejte Hospodinu, vzdejte mu chválu! On...
Jeremiáš 23:36... protože za ortel od Hospodina vydává každý svá vlastní slova. Takhle převracíte slova živého Boha,...
Jeremiáš 27:5... Bůh Izraele. Toto vyřiďte svým pánům: jsem svou velikou mocí a vztaženou paží učinil zemi i s lidmi a...
Jeremiáš 27:12...i k judskému králi Cidkiášovi: "Skloňte svou šíji pod jho babylonského krále, poddejte se mu i jeho...
Jeremiáš 32:17...k Hospodinu: "Ach, Hospodine, Pane můj! Ty jsi svou velikou mocí a vztaženou paží učinil nebe i zemi - pro...
Jeremiáš 33:5...pobít. Kvůli všemu zlu, které páchali, skryji svou tvář před tímto městem. Hle - potom však ovážu jejich...
Jeremiáš 34:9... Každý měl propustit svého hebrejského otrokasvou hebrejskou otrokyni na svobodu; nikdo neměl...
Jeremiáš 34:16...a znesvětili jste tak jméno. Svého otrokasvou otrokyni, které jste propustili na svobodu, jak...
Jeremiáš 39:16...Hospodin zástupů, Bůh Izraele: Hle, teď naplním svá slova o tomto městě, avšak ne v dobrém, ale ve zlém. V...
Jeremiáš 40:3... varoval toto místo před tímhle neštěstím a teď svou hrozbu naplnil. Stalo se vám to, protože jste hřešili...
Jeremiáš 46:10...Meč bude požírat, než se nasytí, než jejich krví svou žízeň ukojí. Hospodin, Pán zástupů, chystá obětní hody...
Jeremiáš 48:13... jako se národ Izrael styděl za Bét-el, tu svojinaději'. Na co říkáte: ‚My jsme hrdinové, muži...
Jeremiáš 50:25...s Hospodinem pustil do boje. Hospodin otevřel svoji zbrojnici a zbraně svého hněvu vynesl. Hospodin, Pán...
Jeremiáš 51:15...kobylek, budou nad tebou křičet vítězně!" On sám svou silou stvořil zem, svou moudrostí vybudoval svět, nebe...
Pláč 1:10...zvítězil! Na vše, co bylo drahé, vztáhl svou ruku nepřítel. Viděla, jak do její svatyně vtrhli...
Pláč 2:3...rohy. Před tváří nepřítele odvrátil od něj svou pravici. Vzplanul proti Jákobovi plamenem jak oheň,...
Pláč 2:7... Hospodin na svůj oltář zanevřel, zošklivil si svou svatyni. Vydal do rukou nepřátel městské hradby i...
Pláč 3:19...jsem, u Hospodina pro není naděje! Myslím na svou bídu, na své bloudění, na ten pelyněk a trpké byliny....
Pláč 3:24...Můj úděl je Hospodin, říkám si, v něj složím svoji naději. Dobrý je Hospodin k těm, kdo v něj doufají,...
Pláč 4:9...než ti, kdo hladem padají; ti, kdo vykrváceli na svá zranění, než ti, kdo nemají co sklidit na poli....
Ezechiel 7:16...jako holubi v roklích naříkat budou nad vinou svou. Každá ruka tehdy ochabne a každé stehno bude zmáčené...
Ezechiel 7:22...nejhorší lotři na zemi, jen to znesvětíSvou tvář od nich odvrátím, znesvětí mou skrýš, do ...
Ezechiel 9:1...vy, kdo ztrestáte město! Každý přineste svou zhoubnou zbraň!" A hle - od Horní brány, obrácené na...
Ezechiel 12:6...odnes pryč. Měj zahalenou tvář, abys neviděl svou zem. Dal jsem totiž domu Izraele jako znamení."...
Ezechiel 12:12... Bude mít zahalenou tvář, takže neuvidí svou zem. Nastražím na něj svoji past a uvázne v síti....
Ezechiel 12:13... takže neuvidí svou zem. Nastražím na něj svoji past a uvázne v síti. Odvedu ho do Babylonie, do...
Ezechiel 12:19...zemi: Svůj chléb budou jíst v úzkostechsvoji vodu pít v hrůze, protože jejich země bude oloupena o...
Ezechiel 13:18...do pasti! Myslíte, že můžete hubit můj lid, a svou vlastní duši zachránit? Zneuctíváte před mým lidem...
Ezechiel 13:22... Tehdy poznáte, že jsem Hospodin! Protože svou lží rmoutíte srdce spravedlivých, ačkoli je...
Ezechiel 14:10...a vyhladím ho ze svého lidu, Izraele. Ponesou svou vinu. Prorok bude vinen právě tak jako ten, kdo se ho...
Ezechiel 14:14...tito tři muži: Noe, Daniel a Job, zachránili by svou spravedlností pouze sami sebe, praví Panovník Hospodin...
Ezechiel 14:20...ani vlastního syna nebo dceru. Zachránili by svou spravedlností pouze sami sebe. Nuže, tak praví...
Ezechiel 16:15... praví Panovník Hospodin. Ty ses však na tu svou krásu spolehla a ve své proslulosti ses dala do...
Ezechiel 16:16...každému kolemjdoucímu; oddala ses mu. Vzala jsi svá roucha a vyparádila jimi obětní výšiny a smilnila jsi...
Ezechiel 16:18...podobizny, s nimiž jsi smilnila. Vzala jsi svá vyšívaná roucha a oblékla je jimi. Můj olej a ...
Ezechiel 16:25...Postavila sis svatyňku na každém rohu a zprznila svou krásu. Roztahovala jsi nohy každému kolemjdoucímu a...
Ezechiel 16:27... filištínských dcer, které jsi zahanbila svou zvrhlostí. Smilnila jsi také s Asyřany, neměla jsi...
Ezechiel 16:56...byla kdysi. Copak sis v dobách své pýchy nebrala svou sestru Sodomu do úst jako přísloví, než došlo k...
Ezechiel 16:60...a smlouvu jsi zrušila. Budu však pamatovat na svou smlouvu s tebou ze dnů tvého mládí a uzavřu s tebou...
Ezechiel 16:62...to nebylo součástí tvé smlouvy. Uzavřu s tebou svoji smlouvu a poznáš, že jsem Hospodin. Tehdy se...
Ezechiel 17:20...přísahou a porušil mou smlouvu! Nastražím na něj svoji past a uvázne v síti. Odvedu ho do Babylonu a tam...
Ezechiel 19:8... ze zemí v celém okolí. Roztáhli na něj svoji síť, ulovili ho do pasti. Za háky do klece ho...
Ezechiel 20:11...z Egypta a přivedl je na poušť. Dal jsem jim svá pravidla a oznámil jim své zákony (které kdo plní, díky...
Ezechiel 20:22...vyliji svůj hněv. Kvůli svému jménu jsem ale svou ruku zadržel, aby jméno nebylo zneváženo v očích...
Ezechiel 20:41...si vás jako příjemnou vůni a prokážu na vás svou svatost před očima národů. Tehdy poznáte, že jsem...
Ezechiel 22:5... Blízkým i vzdáleným budeš k smíchu, slavné svou nečistotou a množstvím hrůz. Pohleď - každý vládce...
Ezechiel 24:21...Tak praví Panovník Hospodin - Hle, znesvětím svoji svatyni, tu pevnost, jíž jste se chlubili, potěchu...
Ezechiel 25:13... proto tak praví Panovník Hospodin: Vztáhnu svou ruku na Edom, vyhladím z něj lidi i dobytek a obrátím...
Ezechiel 25:17...potrestám ve svém rozhořčení. jim dám pocítit svoji pomstu, poznají, že jsem Hospodin." Jedenáctého...
Ezechiel 28:2...vládci Týru: Tak praví Panovník Hospodin - Ve svojí pýše říkáš si: ‚ jsem bůh! Zaujímám božský trůn...
Ezechiel 28:25... mezi něž byli rozptýleni, prokážu na nich svou svatost před očima pohanů. Tehdy pak budou bydlet ve...
Ezechiel 31:7...zvěř, v jeho stínu žily všechny mocné národySvou velikostí byl nádherný a svými dlouhými větvemi,...
Ezechiel 31:11...rukou vůdce národů, aby s ním naložil, jak si za svou špatnost zaslouží. Zavrhl jsem ho a cizáci, ti...
Ezechiel 31:14...žádné stromy u vody takto netyčily do výšky, aby svou špicí nesahaly k oblakům a ve své pýše se nestavěly...
Ezechiel 32:3... Tak praví Panovník Hospodin: Roztáhnu na tebe svoji síť a sejdou se mnohé národy, aby mou sítí vytáhly...
Ezechiel 32:29...Bude tam i Edom se svými králi a knížaty. I přes svou udatnost byli uloženi k mečem pobitým. I oni leží s...
Ezechiel 32:30...spolu se všemi Sidonci. Přes hrůzu, již budili svou udatností, sestoupili i oni s hanbou k pobitým. Teď...
Ezechiel 32:32...mečem, praví Panovník Hospodin. Pustím totiž svou hrůzu do země živých a farao se všemi svými hordami...
Ezechiel 33:13...‚Jistěže budeš žít,' a on začne spoléhat na svou spravedlnost a páchat bezpráví, žádné jeho spravedlivé...
Ezechiel 35:13...řečmi jste se chlubili proti mně, chrlili jste svá slova proti mně. jsem to ale slyšel. Tak praví...
Ezechiel 36:9...vrátí. Vždyť jsem přece s vámi! Obrátím k vám svou tvář a budou vás znovu orat a osívat. Rozmnožím vaše...
Ezechiel 37:26...je a rozmnožím a uprostřed nich zřídím navěky svou svatyni. Můj příbytek bude mezi nimi, budu jejich...
Ezechiel 38:12...a na lid shromážděný z národů, který se starásvá stáda a majetek a bydlí v samém středu země. Šeba a...
Ezechiel 38:23...ty národy, které se k němu připojí. Tak projevím svou velikost a svatost a dám se poznat před očima mnoha...
Ezechiel 39:21...válečníky, praví Panovník Hospodin. Předvedu svou slávu mezi národy. Všechny národy uvidí, jak vykonám...
Ezechiel 39:23... Protože mi byli nevěrní, skryl jsem před nimi svou tvář a vydal je do rukou jejich nepřátel, aby všichni...
Ezechiel 39:24...padli mečem. Naložil jsem s nimi, jak si za svou nečistotu a za své hříchy zasloužili - skryl jsem...
Ezechiel 39:26...a pro své svaté jméno se rozhorlím. Uvědomí si svou hanbu a všechnu tu nevěru, jíž se vůči mně dopouštěli,...
Ezechiel 39:27...je ze zemí jejich nepřátel, prokážu na nich svou svatost před očima mnoha národů. Tehdy poznají, že ...
Ezechiel 39:29...ve vyhnanství. před nimi nebudu skrývat svoji tvář, neboť na dům Izraele vyliji svého Ducha, praví...
Ezechiel 44:10...zabloudili za svými hnusnými modlami, ti ponesou svou vinu. Budou v svatyni sloužit jako stráže...
Ezechiel 44:12...přísahám, praví Panovník Hospodin, že ponesou svou vinu. Nepřiblíží se ke mně, aby mi konali kněžskou...
Ezechiel 44:13...z mých svatých ani svatosvatých věcí. Ponesou svou hanbu za hanebnosti, které páchali. Nechám je, aby...
Ezechiel 44:27...svatyně, aby sloužil ve svatyni, přinese svou oběť za hřích, praví Panovník Hospodin. A toto bude...
Ezechiel 46:12...- otevře se mu východní brána, aby přinesl svou zápalnou nebo pokojnou oběť tak jako v sobotní den....
Daniel 4:24...moji radu: Naprav své hříchy spravedlnostísvou vinu laskavostí k trpícím. Kéž bys byl dlouho šťastně...
Daniel 4:27...královského paláce, zvolal: "Veliký BabylonSvou vlastní mocí a silou jsem ho vybudoval v královské...
Daniel 5:20... byl ze svého královského trůnu sesazen a o svou slávu připraven. Byl odehnán pryč od lidí a dostal...
Daniel 8:24...surový a záludný. Získá obrovskou moc, ale ne svou vlastní silou. Způsobí nevídanou zkázu a podaří se mu...
Daniel 9:17...služebníka. Kvůli sobě samému, Pane, rozjasni svou tvář nad svou zpustošenou svatyní. Nakloň své ucho,...
Daniel 9:18... na město, jež nese tvé jméno! Neprosíme pro svou vlastní spravedlnost, ale pro tvůj veliký soucit. Ach...
Daniel 11:6...na potvrzení dohody provdána za severního králesvou moc si však dlouho neudrží a ani on nezůstane u moci....
Daniel 11:16... co se mu zlíbí, a nikdo před ním neobstojí. Se svou ničivou mocí stane i v Nádherné zemi. Rozhodne se...
Daniel 11:17...králem uzavře dohodu. Na její stvrzení mu  svou dceru za ženu, ale jen proto, aby mu skrze ni škodil....
Daniel 11:32...každodenní oběť a vztyčí tam otřesnou ohavnostSvou úlisností svede ty, kdo porušují smlouvu; lidé znající...
Daniel 12:7...oděný plátnem, stojící nad hladinou řeky, zvedl svou pravici i levici k nebi a slyšel jsem, jak přísahá při...
Ozeáš 2:4...svým sestrám: "Ruchama, Milovaná". Žalujte matku svou, žalujte, neboť mi není manželkou a nejsem jejím...
Ozeáš 2:11...zpět a v době vinobraní víno své; strhnu z  svou vlnu i svůj len, jimiž se přikrývala ve své nahotě....
Ozeáš 3:1...jsi ty!" Hospodin mi řekl: "Jdi a znovu miluj svou ženu, která milence a je ti nevěrná. Právě tak...
Ozeáš 4:7...rozmáhali víc a víc, tím více proti mně hřešilisvou Slávu nahradili mrzkostí. Živí se oběťmi mého lidu za...
Ozeáš 5:10...Vůdcové Judy jsou jako ti, kdo posunují mezníkysvou prchlivostí je zaplavím jako povodní. Efraim bude...
Ozeáš 5:13...Efraim poznal, jak je nemocný, a Juda uviděl svá zranění, tehdy se Efraim k Asýrii obrátil, aby se od...
Ozeáš 7:3...očích! Obšťastňují krále svými zločiny a velmože svou lží. Všichni jsou samí cizoložníci, rozpálené peci...
Ozeáš 7:12...běhají. Kamkoli se obrátí, přehodím přes  svoji síť. Pochytám je jak ptáky na nebi; ztrestám je, když...
Joel 2:13...svým, s postem, pláčem a truchlením! Roztrhněte svá srdce, a ne pláště své, k Hospodinu, svému Bohu, vraťte...
Joel 2:18...Bůh? Co je s ním?'" Hospodin se pak rozhorlí pro svou zem a nad svým lidem se slituje. Hospodin svému lidu...
Amos 1:8...v Ašdodu, kdo třímá žezlo v Aškelonu. Obrátím svou ruku proti Ekronu a zbytky Filištínů zahynou, praví...
Amos 9:6...v Egyptě. Ten, který si staví v nebi komnatysvoji klenbu založil na zemi, ten, který přivolává mořské...
Jonáš 1:14...nevinné krve! Vždyť ty sám, Hospodine, konáš svou vůli." Pak Jonáše hodili do moře, a moře přestalo...
Jonáš 4:11...než sto dvacet tisíc lidí, kteří ani nerozeznají svou pravici od levice - a k tomu tolik zvířat!" Slovo...
Micheáš 7:5...na bližní, nevěřte ani příteli, chraň se svá ústa otevřít i před ženou, co máš v náručí! Syn pohrdá...
Micheáš 7:14...svým obyvatelům; to bude ovoce jejich skutkůSvou holí pas svůj lid, stádo, jež je tvým dědictvím. ...
Micheáš 7:20...naše hříchy smeteš hluboko do moře! Projevíš svou věrnost Jákobovi, své milosrdenství Abrahamovi, jak...
Nahum 2:2... na tebe, Ninive, táhne ničitel. Jen tu svou pevnost střež, na cestu pozor dej, opásej se na...
Nahum 3:4...kouzel, která kupčila s národy skrze smilstva svá a s pokoleními skrze svá kouzla. "Hle, jsem proti...
Abakuk 1:11... Pak ale jako vítr přeletí a budou pryč - kdo  svou sílu za boha, se provinil!" Copak tu nejsi, Hospodine,...
Abakuk 1:17...pokrmy. To budou pořád vyprazdňovat svou síť a bez lítosti vraždit národy? Budu držet svoji...
Abakuk 2:1...síť a bez lítosti vraždit národy? Budu držet svoji stráž, na baště budu stát a sledovat, abych poznal,...
Sofoniáš 3:8...národy, shromáždím království a vyliji na  svou prchlivost, všechnu svou rozpálenou zlost. Ano! Žár ...
Sofoniáš 3:17...zachrání. Šťastně se bude z tebe veselit,  svou láskou obnoví; zajásá nad tebou samou radostí jako v...
Ageus 1:10...nad vámi nebe zadrželo rosu a země zadržela svou úrodu. Přivolal jsem sucho na tuto zemi i na hory, na...
Zachariáš 2:12...Neboť tak praví Hospodin zástupů, který pro svou slávu poslal k národům, které vás plenily: "Kdo se vás...
Zachariáš 13:7... Bij pastýře, se stádo rozprchne! Obrátím svou ruku na ty maličké! V celé zemi, praví Hospodin, budou...
Malachiáš 1:9...vámi slitoval - jenže s tímhle v rukách? Projeví svou přízeň komukoli z vás? praví Hospodin zástupů. Kdyby...
Matouš 3:12...ohněm. lopatu v ruce a vyčistí svůj mlatSvou pšenici shromáždí do obilnice, ale plevy bude pálit...
Matouš 5:13...před vámi. Vy jste sůl země. Kdyby sůl ztratila svou chuť, čím se zas osolí? Nebude k ničemu, jen se...
Matouš 5:31...do pekla. Také bylo řečeno: ‚Kdo chce zapudit svou manželku, musí dát rozlukový list.' vám však...
Matouš 5:32...list.' vám však říkám, že každý, kdo zapudí svou manželku (kromě případu smilstva), přivádí ji k...
Matouš 5:36...je město toho velikého Krále. Nepřísahej ani na svou hlavu. Nemůžeš přece jediný svůj vlas udělat bílým...
Matouš 6:2...chválu od lidí. Amen, říkám vám, že mají svou odměnu. Raději, když dáváš chudým, tvá levice neví,...
Matouš 6:5...před lidmi. Amen, říkám vám, že mají svou odměnu. Raději, když se modlíš, vejdi do svého...
Matouš 6:16...lidem, že se postí. Amen, říkám vám, že mají svou odměnu. Když se postíš, raději si pomaž hlavu olejem a...
Matouš 9:38...málo. Proste Pána žně, vypudí dělníky na svou žeň." Potom svolal svých dvanáct učedníků a dal jim...
Matouš 10:39...a nenásleduje , není hoden. Kdo nalezne svou duši, ten ji ztratí, a kdo ztratí svou duši kvůli mně,...
Matouš 10:42...to můj učedník, amen, říkám vám, že nepřijdesvou odplatu." Když Ježíš dokončil tyto pokyny svým...
Matouš 12:5...kněží? A nečetli jste v Zákoně ani to, že kněží svou sobotní prací v chrámu znesvěcují sobotu, a jsou...
Matouš 13:35...nemluvil. Tak se naplnilo slovo proroka: "Otevřu svá ústa v podobenstvích, budu vyprávět věci skryté od...
Matouš 14:8...přísahal splnit jakékoli přání. Předem navedena svou matkou mu tedy řekla: "Přines mi na téhle míse hlavu...
Matouš 16:18... ti říkám, že jsi Petr a na skále postavím svou církev a brány pekel ji nepřemohou. Dám ti klíče...
Matouš 19:9...to tak nebylo. Proto vám říkám, že kdo zapudí svou manželku z jiného důvodu než kvůli smilstvu a vezme si...
Matouš 20:1... který vyšel za svítání, aby najal dělníky na svou vinici. Domluvil se s dělníky na denáru za den a...
Matouš 20:2...se s dělníky na denáru za den a poslal je na svou vinici. Když vyšel ven okolo deváté hodiny, uviděl...
Matouš 22:7... ztýrali je a zabili. Král se rozhněval. Poslal svá vojska a ty vrahy zahubil a jejich město spálil. Potom...
Matouš 22:25...oženil, ale zemřel bez potomků, a tak zanechal svou ženu svému bratru. Totéž se stalo i s druhým a třetím...
Matouš 22:37...Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.' To je první a největší...
Matouš 23:37...shromáždit tvé děti, jako slepice shromažďuje svá kuřata pod křídla, ale nechtěli jste. Hle, váš dům vám...
Marek 6:24... do polovice mého království." Šla tedy za svou matkou a ptala se : "O co mám žádat?" "O hlavu Jana...
Marek 7:9...zavrhujete Boží přikázání, abyste zachovali svou vlastní tradici! Mojžíš řekl: ‚Cti otce i matku' a...
Marek 7:13...pro jeho otce nebo matku. Rušíte Boží slovo svou tradicí, kterou jste ustanovili. A podobných věcí...
Marek 9:41...patříte Mesiáši, amen, říkám vám, že nepřijdesvou odplatu. Kdokoli by ale svedl jednoho z těchto...
Marek 10:11...znovu vyptávali. Odpověděl jim: "Kdokoli zapudí svou manželku a vezme si jinou, cizoloží proti . Také...
Marek 12:30...Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou myslí a celou svou silou.' Druhé je...
Lukáš 1:51...těm, kdo jej ctí, trvá od pokolení do pokoleníSvou paží dokázal moc, rozehnal ty, kdo mají v srdci pyšné...
Lukáš 1:72...milosrdenství našim otcům a vzpomenul na svou svatou smlouvu - na přísahu, kterou dal našemu otci...
Lukáš 2:5...z domu a rodu Davidova), aby se nechal zapsat se svou snoubenkou Marií, která byla těhotná. Když tam byli,...
Lukáš 10:2... Proto proste Pána žně, vypudí dělníky na svou žeň. Jděte. Hle, posílám vás jako beránky mezi vlky...
Lukáš 10:7...a pijte, co nabízejí - dělník si přece zaslouží svou mzdu. Nepřecházejte z domu do domu. V kterémkoli městě...
Lukáš 10:27...Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší, ze vší své síly a celou svou myslí,' a ‚Miluj...
Lukáš 13:34...shromáždit tvé děti, jako slepice shromažďuje svá kuřata pod křídla, ale nechtěli jste. Hle, váš dům se...
Lukáš 14:34... Sůl je dobrá. Kdyby však i sůl ztratila svou chuť, čím se zas osolí? Nehodí se do země ani do...
Lukáš 15:6...i sousedy: ‚Radujte se se mnou, neboť jsem našel svou ztracenou ovci!' Říkám vám, že právě tak bude v nebi...
Lukáš 15:9...sousedky: ‚Radujte se se mnou, neboť jsem našla svou ztracenou minci!' Říkám vám, že právě tak je radost...
Lukáš 16:18...platit jediná čárka Zákona! Každý, kdo zapudí svou manželku a vezme si jinou, cizoloží; také ten, kdo si...
Lukáš 17:10...chválu. Jen jsme jako služebníci splnili svou povinnost.'" Cestou do Jeruzaléma procházel pomezím...
Lukáš 18:9...víru?" Také některým z těch, kdo spoléhali na svou vlastní spravedlnost a ostatními pohrdali, vyprávěl...
Lukáš 19:20...měst.' Potom přišel další a řekl: ‚Pane, zde máš svou hřivnu. Měl jsem ji uloženou v šátku, neboť jsem se ...
Jan 2:11...jako počátek svých zázraků. Tehdy zjevil svou slávu a jeho učedníci v něj uvěřili. Potom sestoupil...
Jan 2:12...učedníci v něj uvěřili. Potom sestoupil spolu se svou matkou, bratry i učedníky do Kafarnaum, kde se několik...
Jan 5:30...a můj soud je spravedlivý, protože nehledám svou vůli, ale vůli Toho, který poslal. Svědčím-li sám o...
Jan 6:27...vám Syn člověka. Na něj totiž Bůh Otec vtiskl svou pečeť." "Co máme dělat, abychom konali Boží skutky?"...
Jan 6:38...ven. Sestoupil jsem z nebe, ne abych konal svou vůli, ale vůli Toho, který poslal. A toto je vůle...
Jan 7:18...mluvím sám od sebe. Kdo mluví sám od sebe, hledá svou vlastní slávu. Kdo ale hledá slávu Toho, který ho...
Jan 8:50...Otce, ale vy mnou pohrdáte. však nehledám svoji slávu; je tu někdo jiný, který ji hledá a soudí. Amen...
Jan 11:28...svět." A když to řekla, odešla a tajně zavolala svou sestru Marii: "Mistr je tu a volá ." Ta, jakmile to...
Jan 16:32...chvíle, a přišla, kdy se rozprchnete každý svou cestou. Necháte samotného, ale nejsem sám, protože...
Skutky 2:6...a byli ohromeni, protože je každý slyšel mluvit svou vlastní řečí. Úžasem bez sebe říkali: "Hleďte, copak...
Skutky 2:8... nejsou Galilejci? Jak to, že tedy každý slyšíme svou rodnou řeč? Parthové, Médové, Elamité a obyvatelé...
Skutky 3:12...se tomu divíte? Proč na nás hledíte, jako bychom svou vlastní mocí nebo zbožností způsobili, že tento muž...
Skutky 4:30... mluví tvé slovo se vší smělostí. Vztahuj svou ruku k uzdravování a dej, se ve jménu tvého svatého...
Skutky 5:1...apoštolů. Také jeden muž jménem Ananiáš se svou manželkou Zafirou prodal pozemek; část utržených peněz...
Skutky 5:31...na kříž a zabili. Právě jeho Bůh vyvýšil na svou pravici jako Vůdce a Spasitele, aby dal Izraeli pokání...
Skutky 7:50...místo, kde bych spočinul? Copak jsem toto vše svou rukou nestvořil?' Jak jste jen tvrdošíjní! Chybí vám...
Skutky 8:9...jménem Šimon. dlouho ohromoval samařský lid svou magií a prohlašoval se za někoho výjimečného. Všichni,...
Skutky 8:11...Poslouchali ho proto, že je tak dlouho ohromoval svou magií. Když ale uvěřili Filipovi kážícímu o Božím...
Skutky 8:39...Filipa a komoří ho nespatřil; jel tedy svou cestou a radoval se. Filip se pak octl v Azotu....
Skutky 13:17...lid, když pobýval v Egyptě, a vyvedl jej odtud svou vztaženou paží. Po čtyřicet let snášel jejich způsoby...
Skutky 14:14...apoštolové Barnabáš a Pavel uslyšeli, roztrhli svá roucha, vběhli do davu a křičeli: "Co to děláte? Vždyť...
Skutky 16:33... aby jim omyl rány.) Hned nato se dal s celou svou domácností pokřtít. Uvedl je do svého domu, prostřel...
Skutky 18:8... Krispus, představený synagogy, pak s celou svou domácností uvěřil Pánu. Stejně tak mnozí Korinťané,...
Skutky 20:7... a protože se druhý den chystal odejít, protáhl svou řeč do půlnoci. V horní místnosti, kde se...
Skutky 20:28... abyste pásli Boží církev, kterou vykoupil svou vlastní krví. Vím, že po mém odchodu mezi vás přijdou...
Skutky 23:30...odeslal k tobě. Jeho žalobcům jsem přikázal,  svá obvinění vůči němu přednesou tobě. Vojáci vzali Pavla a...
Skutky 24:24...se o něj. Po několika dnech pak Felix přišel se svou manželkou Drusillou, která byla Židovka. Poslal pro...
Skutky 26:1...sám za sebe." Pavel pokynul rukou a začal svou obhajobu: "Jsem šťasten, králi Agrippo, že se dnes mám...
Římanům 1:27...navzájem; muži páchají nestydatost s muži a za svou zvrácenost na sebe přivádějí nevyhnutelnou odplatu....
Římanům 2:5... že Boží dobrota vede k pokání? Ty si ale svou tvrdostí a nekajícím srdcem proti sobě hromadíš hněv,...
Římanům 3:25...pro ty, kdo věří v jeho krev, aby tak prokázal svou vlastní spravedlnost. Bůh totiž ve své shovívavosti...
Římanům 3:26...prominul předešlé hříchy, aby nyní prokázal svou spravedlnost, aby se ukázalo, že je spravedlivý a...
Římanům 5:5...není klamná; vždyť Bůh do našich srdcí vylil svou lásku skrze Ducha svatého, jehož nám daroval. Kristus...
Římanům 5:8...se snad někdo zemřít odhodlal. Bůh ale dokazuje svou lásku k nám: Kristus zemřel za nás, když jsme ještě...
Římanům 6:10...a nikdy nezemře - smrt nad ním nemá mocSvou smrtí jednou provždy zemřel hříchu, ale teď žije a...
Římanům 7:25...Ježíše Krista, našeho Pána! Sám o sobě tedy svou myslí sloužím Zákonu Božímu, ale tělem zákonu hříchu. ...
Římanům 9:17..."Proto jsem pozdvihl, abych na tobě ukázal svou moc a aby jméno bylo rozhlášeno po celé zemi."...
Římanům 9:22...Bůh, ačkoli chtěl projevit svůj hněv a ukázat svou moc, snášel s velikou trpělivostí nádoby hněvu, určené...
Římanům 10:3...neznají Boží spravedlnost, snaží se udržet svou vlastní spravedlnost, místo aby se poddali Boží....
Římanům 11:13...pohanům. Sám jsem přece apoštol pohanů a jsem na svou službu náležitě hrdý. Kéž bych ale skrze ni mohl...
1. Korintským 3:8...ten, kdo zalévá, jsou jedno; každý však dostane svou vlastní odplatu za svou vlastní práci. Jsme tedy Boží...
1. Korintským 6:14...tělu. Tentýž Bůh, který vzkřísil Pána, vzkřísí svou mocí i nás. Copak nevíte, že vaše těla jsou Kristovými...
1. Korintským 7:14...ho neopouští. Nevěřící manžel je totiž posvěcen svou ženou; stejně tak nevěřící manželka je posvěcena svým...
1. Korintským 11:21... není žádná večeře Páně. Každý k jídlu svou vlastní večeři, a pak někdo hladoví a jiný se opil....
1. Korintským 16:21...svatým polibkem. PAVEL PŘIDÁVÁM POZDRAV SVOU VLASTNÍ RUKOU. Kdo nemá rád Pána, je proklet....
2. Korintským 1:22...kdo nás pomazal, je Bůh, který nás také označil svou pečetí a dal nám do srdcí Ducha jako záruku. Bůh je mi...
2. Korintským 3:7... ale Duch oživuje. Litera tesaná do kamene měla svou slávu. Ta se zračila v Mojžíšově tváři, na niž synové...
2. Korintským 3:9...Ducha! Jestliže služba vedoucí k odsouzení měla svou slávu, služba spravedlnosti slávu nesrovnatelně...
2. Korintským 4:14...s Ježíšem i nás a spolu s vámi nás přivede před svou tvář. To všechno se děje pro vás, aby se milost šířila...
2. Korintským 11:10... Jakože je při mně pravda Kristova, o tuto svou chloubu se v celém Řecku nedám připravit. Proč?...
Galatským 1:15... který oddělil v matčině lůně a povolal  svou milostí, se ale rozhodl, že mi zjeví svého Syna, abych...
Galatským 5:13...svobodě. Tu svobodu ovšem nemějte za záminku pro svou tělesnost, ale raději si navzájem v lásce pomáhejte....
Galatským 5:24... Ti, kdo patří Kristu Ježíši, ukřižovali svou tělesnost s jejími vášněmi a sklony. Žijeme-li Duchem,...
Galatským 6:11...víry. PODÍVEJTE SE, JAK VÁM VELKÝMI PÍSMENY PÍŠU SVOU VLASTNÍ RUKOU. Ti, kdo vás nutí k obřízce, se chtějí...
Efeským 2:3... Plnili jsme přání těla a mysli, a tak jsme svou přirozeností byli odsouzeni k Božímu hněvu stejně jako...
Efeským 2:7...a posadil na nebesích v Kristu Ježíši, aby svou laskavostí k nám v Kristu Ježíši projevil v budoucích...
Efeským 3:10...církev ukázat vládám a mocnostem v nebesích svou přerozmanitou moudrost. Tento svůj odvěký záměr...
Efeským 3:20...do veškeré plnosti Boží. Ten, který v nás působí svou mocí, je schopen učinit nesrovnatelně mnohem více než...
Efeským 5:28... Stejně tak musí muži milovat své ženy jako svá vlastní těla. Kdo miluje svou ženu, miluje sám sebe....
Efeským 5:29... ale každý je živí a opatruje, tak jako Kristus svou církev. Jsme přece údy jeho těla...
Efeským 5:33...o církvi. ovšem každý jednotlivý z vás miluje svou manželku jako sám sebe. A žena svého manžela v...
Filipským 2:12...mnohem spíše poslušní i teď, když jsem pryč. S posvátnou úctou uvádějte svou spásu ve skutek. Bůh sám totiž...
Filipským 2:17...běh a moje námaha nebyly zbytečné. Mám-li však svou oběť a službu Bohu, totiž vaši víru, skropit svou krví...
Koloským 2:18...kdo se zabývá svými viděními, nesmyslně se pyšní svou vlastní tělesnou myslí a nedrží se Hlavy, z níž celé...
Koloským 2:23...a nauky, jejichž zneužívání je škodlivé. Pro svou okázalou nábožnost, falešnou pokoru a tělesné odříkání...
Koloským 4:18...jsi v Pánu přijal." , PAVEL, PŘIDÁVÁM POZDRAV SVOU VLASTNÍ RUKOU. Pamatujte na vězení. Milost s vámi. ...
2. Tesalonickým 3:17... Pán s vámi všemi. PAVEL PŘIDÁVÁM POZDRAV SVOU VLASTNÍ RUKOU. TAKHLE SE POZNÁ KAŽDÝ MŮJ DOPIS -...
1. Timoteus 1:16... aby Kristus Ježíš na mně nejhorším ukázal svou bezmeznou trpělivost pro příklad těm, kdo v něho mají...
1. Timoteus 5:18...nedávej náhubek," a jinde: "Dělník si zaslouží svou mzdu." Obvinění proti staršímu nepřijímej, jedině když...
2. Timoteus 4:5...útrapy, konej dílo kazatele evangelia, naplň svou službu. totiž začínám být obětován; přišel čas...
Filemon 1:19...něco dluží, přičti to mně. TOTO PÍŠU PAVEL SVOU VLASTNÍ RUKOU: TO ZAPLATÍM! Snad ti nemusím...
Židům 2:14...a krví, právě tak se i on stal člověkem, aby svou smrtí zlomil moc toho, který měl moc smrti (to jest...
Židům 9:1...a chátrá, nutně zaniká. Ta první smlouva měla svá pravidla bohoslužby a také svatyni, ovšem pozemskou....
Židům 9:12...svatyně, a to ne s krví kozlů a telat, ale se svou vlastní krví, a tak nám zajistil věčné vykoupení....
Židům 9:26...mnohokrát), ale ukázal se teď na konci věků, aby svou obětí jednou provždy smazal hřích. Lidem je určeno...
Židům 10:35...čeká lepší a trvalé bohatství. Nezahazujte proto svou smělou důvěru - vždyť bude bohatě odměněna!...
Židům 11:21...z Josefových synů a "poklonil se, opřensvou hůl." Vírou se Josef, předtím než skonal, zmínil o...
Židům 13:12...Ježíš trpěl venku za branou, aby posvětil lid svou vlastní krví. Vyjděme tedy k němu ven za stany a nesme...
Jakub 2:18... víru, druhý zase skutky." Nuže, ukaž mi tu svou víru bez skutků a ti ukážu svou víru na svých...
Jakub 4:8...se vám. Umyjte své ruce, hříšníci, a očistěte svá srdce, vy, kdo máte dvojakou mysl. Dejte se do bědování...
1. Petr 3:15...vás straší, nenechte se tím vylekat." Zasvěťte svá srdce Pánu Kristu a buďte připraveni podat odpověď...
1. Petr 5:7...Boží ruku, a on vás v pravý čas povýší. Všechnu svou starost svěřte jemu, vždyť jemu na vás záleží....
2. Petr 1:13... Dokud přebývám v tomto stanu, považuji za svou povinnost burcovat vás a upomínat, neboť vím, že stan...
2. Petr 3:9...slib, jak si někteří myslí, ale prokazuje vám svou trpělivost. Nechce totiž, aby někdo zahynul, ale aby...
3. Jan 1:5... že děti žijí v pravdě! Milovaný, prokazuješ svou věrnost v tom, jak se chováš k bratrům a zvláště k...
Zjevení 1:5...zamiloval, který nás osvobodil od našich hříchů svou vlastní krví a který nás učinil králi a kněžími svému...
Zjevení 1:17...jsem mu k nohám jako mrtvý. Tu na položil svou pravici a řekl: "Neboj se. jsem Ten první i...
Zjevení 2:4...jsi únavě. Mám ale proti tobě, že jsi ztratil svou počáteční lásku. Proto si vzpomeň, odkud jsi odpadl,...
Zjevení 3:4...ale v Sardách několik osob, které neposkvrnily svá roucha. Ti se budou se mnou procházet v bílém rouchu,...
Zjevení 5:9...pečeti, neboť jsi byl zabit a vykoupils Bohu svou krví lidi z každého pokolení a jazyka, lidu i národa....
Zjevení 7:14...ti, kteří přišli z velikého soužení. Vyprali svá roucha a vybílili je v krvi Beránka. Proto jsou před...
Zjevení 13:2...medvědí a její tlama jako tlama lva. Drak dal svou sílu, svůj trůn i velikou moc. Jedna z jejích hlav...
Zjevení 16:2...číší Božího hněvu na zem." První odešel, vylil svou číši na zem a na lidech, kteří měli znamení šelmy, i...
Zjevení 16:3... vyvstaly zlé a zhoubné vředy. Druhý pak vylil svou číši do moře. To se obrátilo jakoby v krev mrtvého a...
Zjevení 16:4...živá duše v moři zemřela. Třetí pak vylil svou číši na řeky a na prameny vod a obrátily se v krev. A...
Zjevení 16:8...jsou pravdivé a spravedlivé." Čtvrtý pak vylil svou číši na slunce a bylo mu dáno pálit lidi ohněm. Lidé...
Zjevení 16:10...pokání, aby mu vzdali slávu. Pátý pak vylil svou číši na trůn šelmy a její království bylo zatemněno...
Zjevení 16:12...nečinili pokání ze svých skutků. Šestý pak vylil svou číši na tu velikou řeku Eufrat a její voda vyschla,...
Zjevení 16:15...jako zloděj. Blaze tomu, kdo bdí a střeží svá roucha, aby nechodil nahý a nebyla vidět jeho hanba." A...
Zjevení 16:17...se hebrejsky jmenuje Armagedon. Sedmý pak vylil svou číši na ovzduší a z chrámu zazněl od trůnu mocný hlas:...
Zjevení 17:13...hodinu spolu se šelmou. Ti mají jedno míněnísvou sílu a moc dají šelmě. Ti budou bojovat s Beránkem, a...
Zjevení 21:24...v jeho světle a králové země do něj přenesou svou slávu. Jeho brány se ve dne nikdy nebudou zavírat, a...
Zjevení 22:14...konec, první i poslední." Blaze těm, kteří perou svá roucha, aby měli přístup ke stromu života a mohli vejít...

Slova obsahující svoji: osvojil (2) osvojit (2) svoji (64)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |