Svoje

Hledám pøesnì 'svoje'. Nalezeny 34 verše. Další varianty: svým (636) svoje (34) svému (459) svém (259) svého (1208) své (1496)
2. Královská 18:27... právě za těmi muži na hradbách! Budou žrát svoje lejna a pít svou moč tak jako vy!" Pak se nejvyšší...
Job 21:13... za zvuku píšťaly se veselí. Ve štěstí tráví svoje dny, do hrobu odcházejí v pokoji. Bohu však říkají:...
Job 23:4...bych vyložil svou při, vznesl bych před ním svoje stížnosti. Dozvěděl bych se, co mi odpoví, co mi chce...
Žalmy 5:11...nástroje klamu jejich jazyky. Odsuď je, Bože, na svoje plány doplatí! Zavrhni je, že mají tolik vin -...
Žalmy 34:23...spravedlivého budou ztrestáni. Hospodin vykoupí svoje služebníky, nebudou odsouzeni, kdo v něho doufají. ...
Žalmy 38:19...na pokraji pádu a stále trpím bolestí, vyznávám svoje provinění, trápím se pro svůj hřích! Mých...
Žalmy 39:2... Žalm Davidův. Řekl jsem: "Dám si pozor na své cesty, svým jazykem abych nehřešil, na uzdě svoje ústa...
Žalmy 50:23...Kdo přináší oběť vděčnosti, ten ctí; kdo svoje cesty napraví, tomu ukážu Boží spasení!" Pro...
Žalmy 55:21...se nikdy nemění, pokoří ty, kdo se ho nebojí! Na svoje druhy můj přítel zaútočil, svoji úmluvu porušil. V...
Žalmy 76:9... když hněvem zahoříš? Když z nebe vyhlašuješ svoje rozsudky, země vždy strachem oněmí. Když Bůh povstane...
Žalmy 78:6... i děti, jež se teprv narodí, aby zas učily svoje potomky: v Bohu skládají svoji naději, ...
Žalmy 80:12...zakryla cedry nejvyšší. k moři vyslala svoje výhonky, její větévky k Eufratu dosáhly. Proč jen...
Žalmy 98:2...vydobyl sobě vítězství. Hospodin předvedl svoje spasení, svou spravedlnost zjevil před všemi národy....
Žalmy 104:3...zahalen, nebe jsi jako plachtu rozestřelSvoje paláce jsi nad vodou postavil, jak vozy užíváš husté...
Žalmy 105:43...Abrahamovi. Svůj lid tehdy vyvedl s veselímsvoje vyvolené s jásáním! Potom jim daroval země pohanů,...
Žalmy 106:37...jejich modly, do jejich pasti se zapletli. I svoje syny jim obětovali, své dcery ďáblům dávali! Nevinnou...
Žalmy 119:135...pravidly. Rozjasni svou tvář nad služebníkem svým, nauč prosím svoje zákony. Z očí mi slzy proudí...
Žalmy 122:8...zdech, v tvých palácích je bezpečně!" Pro svoje bratry a své přátele za tvůj pokoj chci modlit se....
Žalmy 127:2...do noci. Proč byste jedli chléb bolesti? Bůh svoje milé spánkem obdařil! Děti jsou dědictví od Hospodina...
Žalmy 132:3...Jákobovu složil slib: "Jistěže nevejdu do svého domu, na svoje lůžko nelehnu, svým očím nedovolím...
Žalmy 142:3... k Hospodinu volám, žadoním! Vylévám před ním svoje starosti, své trápení mu svěřuji. Na duchu klesám...
Přísloví 5:13...pohrdlo srdce ! Proč jsem neposlouchal svoje učitele, proč jsem vychovatelům sluchu nedopřál! Jak...
Přísloví 13:3...nají a duši proradných nasytí násilí. Kdo hlídá svoje ústa, svou duši opatruje, na povídavé rty přijde...
Přísloví 16:29... pomlouvač rozeštve i dobré přátele. Násilnícisvoje druhy klamou, aby je zlákali na cestu nedobrou. Kdo...
Přísloví 30:13...- ó jak povýšeně hledí, jak vysoko zvedá svoje obočí! Je pokolení s meči místo zubů a s dýkami...
Kazatel 5:14...když zplodí syna, nezanechá mu vůbec nic. Z lůna své matky vyšel nahý a stejně, jak přišel, zase odchází -...
Kazatel 10:3...na cestě poznáš po bezhlavosti; všem dává najevo svoje hlupáctví. Před hněvem vladaře se z místa nehýbej,...
Kazatel 11:6...dílu Boha, jenž působí to vše. Rozsívej zrána svoje zrno ani zvečera své ruce neskládej - vždyť nevíš,...
Píseň 1:8...nejkrásnější z žen, jen vyjdi v patách ovečkámsvoje kůzlátka nech pást tam, kde pastýři mají stan. Ke...
Izaiáš 36:12... právě za těmi muži na hradbách! Budou žrát svoje lejna a pít svou moč tak jako vy!" Pak se nejvyšší...
Izaiáš 54:2...svých příbytků směle rozestři; roztáhni také svoje lana a zatluč kolíky. Rozmůžeš se totiž doprava i...
Izaiáš 60:18...slyšet o násilí, o zkáze a zhoubě na tvém územíSvé hradby tehdy nazveš Spása a svoje brány Chvála. Slunce...
Izaiáš 66:8...Jakmile však Dcera sionská rodit začala, hned svoje děti na svět přivedla! Copak , který otevírám lůno,...
Joel 4:11...Shromážděte se z okolí! Přiveď tam, Hospodinesvoje hrdiny! Jen se národy probudí a přitáhnou do...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |