Svobodu

Hledám varianty 'svobodu' [ svobody (5) svobodu (34) svobodou (1) svobodě (4) svoboda (3) ]. Nalezeny 44 verše.
Exodus 21:2...šest let, ale sedmého roku zadarmo odejde na svobodu. Jestliže přijde sám, odejde sám; jestliže měl ženu...
Exodus 21:5...pána, svou ženu a své syny, nechci odejít na svobodu,' pak ho jeho pán přivede před Boha; přivede ho ke...
Exodus 21:7...svou dceru jako děvečku, ta pak neodejde na svobodu, jako odcházejí otroci. Jestliže se znelíbí svému...
Exodus 21:26...tak, že oko poškodí, propustí je za to oko na svobodu. Jestliže vyrazí svému otroku nebo děvečce zub,...
Exodus 21:27...svému otroku nebo děvečce zub, propustí je na svobodu za ten zub. Když býk potrká muže nebo ženu tak, že...
Leviticus 25:10...roh. Padesátý rok pak posvěťte a vyhlaste v zemi svobodu všem jejím obyvatelům. To bude vaše léto milosti:...
Deuteronomium 15:12...tebe šest let, ale sedmého roku jej propustíš na svobodu. ho budeš propouštět na svobodu, nenech jej...
Deuteronomium 15:13...propustíš na svobodu. ho budeš propouštět na svobodu, nenech jej odejít s prázdnou. Štědře ho obdaruj ze...
Deuteronomium 15:18...děvečku. ti není zatěžko propustit jej na svobodu - vždyť se ti za těch šest let vyplatil dvakrát...
Deuteronomium 21:14...ženou. Pokud se ti však znelíbí, propustíš ji na svobodu. Nesmíš ji prodat za peníze ani s zacházet jako...
2. Samuel 22:20... bídy, Hospodin však podpíral, vyvedl na svobodu, uhájil , vždyť rád! Hospodin odplatil mi...
Job 3:19...velcí jsou tam vedle sebe, otrok je bez pána, na svobodě. K čemu je dáno světlo ubohým a život...
Job 36:16... Ano, i tebe zve zprostřed úzkosti do nekonečné svobody, ke stolu obtíženému jídlem nejlepším. Ty jsi však...
Job 39:5...a se nevrátí. Kdo divokého osla pustil na svobodu? Kdo jen to zvíře zbavil postrojů? Dal jsem mu za...
Žalmy 18:20... bídy, Hospodin však podpíral, vyvedl na svobodu, uhájil , vždyť rád! Hospodin odplatil mi...
Žalmy 31:9...úzkosti. Nevydáš napospas mému nepřítelisvobodu daruješ nohám mým! Smiluj se, Hospodine, je mi tak...
Žalmy 66:12...ohněm i vodou prošli jsme, než jsi nás vyvedl ke svobodě. Do tvého domu vejdu s oběťmi zápalnými, sliby, jež...
Žalmy 68:7... Osamělým dává Bůh rodinu, vězně vyvádí na svobodu, vzpurní však obývají pustinu. Když vytáhls, Bože,...
Žalmy 105:20...nechal propustit z okovů, vládce národů dal mu svobodu. Správcem svého paláce jej učinil - vládl nade vším...
Žalmy 118:5...jsem Hospodina volal, Hospodin vyslyšelsvobodu mi dal. Hospodin je se mnou, nebudu se bát, co by...
Žalmy 119:32...Poběžím cestou tvých příkazů - do srdce dals mi svobodu! Ukaž mi, Hospodine, cestu svých zákonů, abych je...
Žalmy 119:96... své hranice - ve tvém přikázání je však svoboda bez konce! Jak velmi tvůj Zákon miluji - celý den o...
Izaiáš 61:1... Poslal ovázat srdce ztrápených, vyhlásit svobodu zajatým a propuštění spoutaným, vyhlásit...
Jeremiáš 34:9...hebrejského otroka i svou hebrejskou otrokyni na svobodu; nikdo neměl zotročovat svého židovského bratra....
Jeremiáš 34:10...souhlasili, že propustí své otroky a otrokyně na svobodu a že je nebudou zotročovat. Souhlasili s tím a...
Jeremiáš 34:11...otroky a otrokyně, které předtím propustili na svobodu, přivedli zase zpět a zotročili je. Jeremiáš tehdy...
Jeremiáš 34:14...u tebe šest let, ale potom jej propustíš na svobodu.' Vaši otcové ovšem neposlechli, vůbec si toho...
Jeremiáš 34:15...správné: Každý jste svému bližnímu vyhlásil svobodu - dokonce jste o tom přede mnou uzavřeli smlouvu v...
Jeremiáš 34:16...otroka i svou otrokyni, které jste propustili na svobodu, jak toužili, jste každý zase přivedl zpět a...
Jeremiáš 34:17...Hospodin: Neposlechli jste . Nevyhlásili jste svobodu každý svému bratru, svému bližnímu. Hle, tedy...
Ezechiel 46:17...svých služebníků, bude mu to patřit do léta svobody, kdy to bude vráceno vládci. Je to přece dědictví...
Lukáš 4:18...a prohlédnutí slepým, propustit soužené na svobodu a vyhlásit léto Hospodinovy milosti...
Skutky 7:36...ukázal v onom keři. Tento Mojžíš je vyvedl na svobodu a konal divy a zázraky v egyptské zemi, na Rudém...
Římanům 8:21...bude vysvobozeno z otroctví zkázy do slavné svobody Božích dětí. Víme přece, že všechno stvoření ...
1. Korintským 8:9...o nic lepší. Dejte ale pozor, aby se ta vaše svoboda nestala pro slabší kamenem úrazu. Co kdyby někdo...
1. Korintským 10:29... ale o svědomí toho druhého. "Proč by ale mou svobodu mělo určovat cizí svědomí? Vždyť ten pokrm jím s...
2. Korintským 3:17...mizí. Pán je Duch, a kde je Pánův Duch, tam je svoboda. My všichni s odkrytou tváří jako v zrcadle...
Galatským 2:4...bratři se mezi nás vloudili, aby vyslídili svobodu, kterou máme v Kristu Ježíši, a aby nás zotročili....
Galatským 5:1... nejsme dětmi otrokyně, ale svobodné. V této svobodě, do níž nás Kristus vysvobodil, pevně stůjte;...
Galatským 5:13...vyřezat! Ano, bratři, byli jste povoláni ke svobodě. Tu svobodu ovšem nemějte za záminku pro svou...
Jakub 1:25... jak vypadal. Kdo však zahlédl dokonalý zákon svobody a drží se jej, blaze jemu ve všem, co dělá!...
Jakub 2:12...jako lidé, kteří mají být souzeni podle zákona svobody. Toho, kdo nebyl milosrdný, čeká nemilosrdný soud....
1. Petr 2:16...svobodní lidé, ne ovšem jako ti, kdo údajnou svobodou zastírají vlastní špatnost, ale jako Boží...
2. Petr 2:19... kteří právě unikli životu v bludu. Slibují jim svobodu, ale sami jsou otroky zkázy - čemukoli se kdo poddá...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |