Svitku

Hledám varianty 'svitku' [ svitku (3) svitkem (1) svitek (19) ]. Nalezen 21 verš.
Jozue 18:9..." Muži tedy vyrazili, prošli tu zem a zapsali na svitek, jaká města připadají na sedm podílů. Potom se...
Ezdráš 6:2... hlavním městě médské provincie, se nalezl svitek obsahující tento záznam: Král Kýros v prvním roce...
Izaiáš 34:4... Nebeský zástup se celý rozplyne, nebe se jako svitek zavine, všechen jeho zástup popadá, jako když listí...
Jeremiáš 36:2... dostal Jeremiáš slovo od Hospodina: "Vezmi si svitek a zapiš do něj všechna slova, která jsem k tobě...
Jeremiáš 36:4... co mu Hospodin řekl. Baruch ta slova zapsal do svitku. Potom Jeremiáš Baruchovi řekl: "Mám zákaz vstupu do...
Jeremiáš 36:6...lidem Hospodinova slova, která jsi zapsal do svitku, jak jsem ti je diktoval. Přečti je všem, kdo budou...
Jeremiáš 36:14... Baruchovi vyřídí: "Přijď a vezmi s sebou ten svitek, z něhož jsi předčítal lidu." Baruch, syn Neriášův,...
Jeremiáš 36:20... " nikdo neví, kde jste." Schovali tedy svitek v síni písaře Elišamy, vstoupili do dvorany před...
Jeremiáš 36:21...všechno mu to oznámili. Král poslal Jehudiho pro svitek. Jehudi jej přinesl ze síně písaře Elišamy a začal z...
Jeremiáš 36:23...ohně v nádobě. Nakonec v tom ohni skončil celý svitek. Když král a všichni jeho dvořané slyšeli všechna ta...
Jeremiáš 36:25...Elnatan, Delajáš a Gemariáš krále prosili, aby svitek nepálil, nedal na . Naopak přikázal princi...
Jeremiáš 36:27... Hospodin je ale skryl. Poté, co král spálil svitek se slovy, která Baruch zapsal, jak mu je Jeremiáš...
Jeremiáš 36:28...Jeremiáš slovo Hospodinovo: "Vezmi si další svitek a znovu do něj zapiš všechna slova, která byla v tom...
Jeremiáš 36:29...pak řekni: "Tak praví Hospodin: Ty jsi ten svitek spálil. Myslel sis: ‚Jak se mohl opovážit napsat, že...
Jeremiáš 36:32...nechtěli to poslouchat." Jeremiáš tedy vzal jiný svitek a dal ho písaři Baruchovi, synu Neriášovu. Ten do...
Ezechiel 2:9...jsem se a hle - proti mně natažená ruka a v  svitek. Rozvinul ho přede mnou; zepředu i zezadu byl celý...
Ezechiel 3:1..." řekl mi, "sněz, co máš před sebou. Sněz tento svitek. Potom jdi a mluv k domu Izraele." Otevřel jsem tedy...
Ezechiel 3:2...Izraele." Otevřel jsem tedy ústa a on mi dal ten svitek sníst. "Synu člověčí," řekl mi, "tímhle svitkem,...
Ezechiel 3:3...svitek sníst. "Synu člověčí," řekl mi, "tímhle svitkem, který ti dávám, si nasyť žaludek, naplň si jím...
Zachariáš 5:1..." Znovu jsem zvedl oči a hle - jakýsi letící svitek! "Co vidíš?" zeptal se anděl. "Vidím letící...
Zachariáš 5:2..."Co vidíš?" zeptal se anděl. "Vidím letící svitek, 20 loktů dlouhý a 10 loktů široký." "To je kletba...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |