Svedu

Hledám varianty 'svedu' [ svést (10) svedu (2) svedou (4) svedly (1) svedli (7) svedla (2) svedl (34) svedeš (2) svedeni (1) svedena (2) svede (5) sveď (1) ]. Nalezeno 70 veršù.
Exodus 22:15...bylo najaté, je to zahrnuto v ceně." "Když někdo svede nezasnoubenou pannu a vyspí se s , musí za ni...
Exodus 34:16... půjdou jejich dcery smilnit za svými bohysvedou tvé syny, aby šli smilnit za jejich bohy. Neodlévej...
Numeri 31:16...ženy naživu? Vždyť právě ony na Balaámovu radu svedly syny Izraele od Hospodina k Peorovi. Kvůli tomu...
Deuteronomium 11:16...se však na pozoru, abyste se v srdcích nedali svést a neodvrátili se k cizím bohům. Kdybyste jim sloužili...
Deuteronomium 13:14...bydlení, že z vašeho středu vyšli ničemové, aby svedli obyvatele svého města slovy: "Pojďme sloužit cizím...
Deuteronomium 27:18...A všechen lid odpoví: "Amen!" "Zlořečený, kdo svede slepého z cesty!" A všechen lid odpoví: "Amen!"...
Jozue 4:13...přešlo před Hospodinem na jerišské pláně, aby svedli boj. Toho dne Hospodin v očích celého Izraele dodal...
Soudců 16:5... Přišli za filištínští vládci a žádali ji: "Sveď ho a zjisti, v čem je ta jeho veliká síla a jak bychom...
1. Královská 14:16...hříchům, které spáchal Jeroboám a ke kterým svedl Izrael." Jeroboámova žena tedy vstala a vrátila se do...
1. Královská 15:26... Držel se cesty svého otce a jeho hříchu, kterým svedl celý Izrael. Baaša, syn Achiášův, z domu Isacharova...
1. Královská 15:30...hříchům, které Jeroboám spáchal a ke kterým svedl celý Izrael, čímž popudil Hospodina, Boha Izraele....
1. Královská 15:34...Držel se cesty Jeroboámovy a jeho hříchu, kterým svedl celý Izrael. Jehu, syn Chananiho, tehdy pro Baašu...
1. Královská 16:2... Izraele. Ty ses ale držel cesty Jeroboámovysvedl jsi můj lid Izrael, aby popouzeli svými hříchy....
1. Královská 16:13... které páchal Baaša i jeho syn Ela a ke kterým svedli celý Izrael, když svými marnostmi popouzeli...
1. Královská 16:19...očích zlé, a za svůj další hřích, že svedl celý Izrael. Ostatní Zimriho skutky - včetně spiknutí...
1. Královská 16:26...Jeroboáma, syna Nebatova, a jeho hříchů, kterými svedl celý Izrael, aby svými marnostmi popouzeli Hospodina,...
1. Královská 21:22...Baašy, syna Achiášova, protože jsi popouzelsvedl jsi Izrael k hříchu.' A ohledně Jezábel Hospodin...
1. Královská 22:20...po jeho pravici a levici. Hospodin se ptal: ‚Kdo svede Achaba, aby vytáhl a padl u Rámot-gileádu?' Ten říkal...
1. Královská 22:21...duch, stanul před Hospodinem a řekl: ‚ ho svedu.' Hospodin se zeptal: ‚Jak?' a on odpověděl: ‚Vyjdu a...
1. Královská 22:22...' Na to Hospodin řekl: ‚Ano, podaří se ti tosvedeš ho. Jdi a proveď to.' Nuže, pohleď - do úst všech...
1. Královská 22:53...matky i cesty Jeroboáma, syna Nebatova, který svedl Izrael k hříchu. Sloužil Baalovi, klaněl se mu a...
2. Královská 3:3...ale v hříších Jeroboáma, syna Nebatova, který svedl Izrael k hříchu, a neodvrátil se od nich. Moábský...
2. Královská 10:29...od hříchů Jeroboáma, syna Nebatova, který svedl celý Izrael, totiž od těch zlatých telat v Bet-elu a...
2. Královská 10:31...a neodvrátil se od hříchů Jeroboáma, který svedl celý Izrael. Hospodin v době začal Izrael ořezávat...
2. Královská 13:2...hříchy Jeroboáma, syna Nebatova, který svedl celý Izrael, a neodvrátil se od nich. Hospodin proto...
2. Královská 13:6...se ale od hříchů domu Jeroboámova, který svedl celý Izrael, a pokračovali v nich. V Samaří dokonce...
2. Královská 13:11...žádných hříchů Jeroboáma, syna Nebatova, který svedl celý Izrael, ale pokračoval v nich. Ostatní Jehoašovy...
2. Královská 14:24...žádných hříchů Jeroboáma, syna Nebatova, který svedl celý Izrael. To on obnovil hranice Izraele od...
2. Královská 15:9...se od hříchů Jeroboáma, syna Nebatova, který svedl celý Izrael. Šalum, syn Jábešův, proti němu zosnoval...
2. Královská 15:18...žádného z hříchů Jeroboáma, syna Nebatova, který svedl celý Izrael. Do země pak přitáhl asyrský král Pul a...
2. Královská 15:24...se od hříchů Jeroboáma, syna Nebatova, který svedl celý Izrael. Pekach, syn Remaliášův, jeho pobočník,...
2. Královská 15:28...se od hříchů Jeroboáma, syna Nebatova, který svedl celý Izrael. Za vlády izraelského krále Pekacha...
2. Královská 17:21... Jeroboám ale Izrael odvrátil od Hospodinasvedl je k velikému hříchu. Synové Izraele pak pokračovali...
2. Královská 21:9...jejich předkům." Oni však neposlechli. Menaše je svedl, aby prováděli ještě horší věci než národy, které...
2. Královská 21:11...ním páchali Emorejci, a svými hnusnými modlami svedl Judu k hříchu. Nuže, tak praví Hospodin, Bůh Izraele:...
2. Královská 21:16...okraje po okraj - jako by nebylo dost na tom, že svedl Judu k hříchu, aby páchali, co je v Hospodinových...
2. Královská 23:15... kterou vystavěl Jeroboám, syn Nebatův, když svedl Izrael k hříchu - i tento oltář Jošiáš rozbořil, tu...
1. Letopisů 22:8...ale slovo Hospodinovo: ‚Prolil jsi mnoho krvesvedl mnoho bitev. Protože jsi přede mnou na zemi prolil...
2. Letopisů 18:19...po jeho pravici a levici. Hospodin se ptal: ‚Kdo svede izraelského krále Achaba, aby vytáhl a padl u...
2. Letopisů 18:20...duch, stanul před Hospodinem a řekl: ‚ ho svedu.' Hospodin se zeptal: ‚Jak?' a on odpověděl: ‚Vyjdu a...
2. Letopisů 18:21...' Nato Hospodin řekl: ‚Ano, podaří se ti tosvedeš ho. Jdi a proveď to.' Nuže, pohleď - do úst všech...
2. Letopisů 21:11... a nadělal na judských horách obětní výšiny. Tak svedl ke smilstvu obyvatele Jeruzaléma a spolu s nimi strhl...
2. Letopisů 21:13...izraelských. Judu i obyvatele Jeruzaléma jsi svedl ke smilstvu, tak jako to dělal dům Achabův. Dokonce...
2. Letopisů 32:30...Ezechiáš dal zasypat horní ústí pramene Gíchonsvedl ho dolů k západní straně Města Davidova. Ezechiášovi...
2. Letopisů 33:9...otcům." Menaše ale Judu a obyvatele Jeruzaléma svedl, aby prováděli ještě horší věci než národy, které...
Job 31:9...Jestli jsem se v srdci dal něčí ženou svést, jestli jsem číhal u dveří přítele - pak žena...
Job 31:27...ve své nádheře, takže bych se v srdci dal tajně svést a rukou jim od úst poslal polibek? I to by byl přece...
Přísloví 7:21...se nevrátí!" Proudem těch slov jej nakonec svedla, úlisnými rty jej zlákala. Jako vůl na porážku šel...
Izaiáš 19:13... pomatení jsou velmoži Memfisu; vůdci Egypta svedli svůj vlastní lid. Hospodin jim nalil ducha závrati,...
Izaiáš 47:10... nevidí." Svou moudrostí a věděním jsi byla svedena, takže sis v srdci myslela: " - a kdo je víc?"...
Jeremiáš 20:7...lež!" Sváděl jsi , Hospodine, a se nechal svést. Zmocnil ses a zdolals . Vysmívají se mi celé...
Ezechiel 44:12... Protože jim sloužili u jejich hnusných modelsvedli dům Izraele k hříchu, proto jim přísahám, praví...
Daniel 11:32...a vztyčí tam otřesnou ohavnost. Svou úlisností svede ty, kdo porušují smlouvu; lidé znající svého Boha se...
Amos 2:4...zavrhli a neřídili se jeho pravidly, že se dali svést svými podvody, za kterými jejich předci šli, za to...
Matouš 18:6...přijal v mém jménu, přijímá . Kdokoli by ale svedl jednoho z těchto maličkých, kteří ve mne věří, bylo...
Matouš 24:5...pod mým jménem se slovy: ‚ jsem Mesiáš' a svedou mnohé. uslyšíte válečný hluk a zprávy o válkách,...
Matouš 24:11...a nenávidět a povstane mnoho falešných prorokůsvedou mnohé. A protože se rozšíří špatnost, láska mnohých...
Matouš 24:24...a budou dělat veliké divy a zázraky, takže by svedli (kdyby to bylo možné) i vyvolené. Hle, řekl jsem vám...
Marek 9:42...vám, že nepřijde o svou odplatu. Kdokoli by ale svedl jednoho z těchto maličkých, kteří ve mne věří, bylo...
Marek 13:6...pod mým jménem se slovy: ‚ jsem Mesiáš' a svedou mnohé. uslyšíte válečný hluk a zprávy o válkách,...
Lukáš 17:2...mlýnský kámen a hodili ho do moře, než aby svedl jednoho z těchto maličkých. Mějte se na pozoru! Kdyby...
Lukáš 21:8...to stát?" "Dávejte pozor, abyste se nenechali svést," odpověděl. "Mnozí přijdou pod mým jménem se slovy:...
Jan 16:1... Toto jsem vám pověděl, abyste se nenechali svést. Vyobcují vás ze shromáždění. Ano, přichází doba, kdy...
2. Korintským 11:3...pannu. Bojím se ale, abyste se v mysli nenechali svést od upřímné a čisté oddanosti Kristu, tak jako se...
1. Timoteus 2:14...teprve potom Eva. A nebyl to Adam, kdo se nechal svést, ale jeho žena byla svedena a padla do hříchu. V...
2. Timoteus 3:13...to bude stále horší - budou svádět druhé, sami svedeni. Ty však zůstávej v tom, čemu ses naučil. Víš, že...
Zjevení 12:17...drak. Tehdy se drak na ženu rozhněval a odešel svést boj s ostatními z jejího semene, kteří zachovávají...
Zjevení 13:7...i ty, kteří přebývají v nebi. Bylo dáno, aby svedla boj se svatými a přemohla je. Dostala moc nad každým...
Zjevení 19:19...a krále země i jejich vojska, jak se sjeli, aby svedli boj s Tím, který seděl na tom koni, a s jeho vojskem...
Zjevení 19:20...falešný prorok, který před dělal divy, jimiž svedl ty, kdo přijali znamení šelmy a kdo se klaněli jejímu...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |