Svazích

Hledám varianty 'svazích' [ svazích (4) svahy (5) svahů (1) svahu (8) svahem (2) svah (2) ]. Nalezeny 22 verše.
Numeri 21:15...se o něm zmiňuje: "Vaheb v Sufě a údolí Arnonusvahy údolí, jež se táhne ke vsi Ar a k moábské hranici se...
Numeri 34:11...od Ajinu; odtud bude sestupovat dál podél svahů východně od Galilejského jezera. Odtud hranice...
Jozue 10:10...Izrael je pronásledoval směrem k bet-choronskému svahu a pobíjel je k Azece a Makedě. Když pak před...
Jozue 15:10...na západ k hoře Seír, pokračuje podél severního svahu hory Jearim (což je Kesalon), dále klesá k Bet-šemeši...
Jozue 15:11...prochází Timnou. Potom hranice míří k severnímu svahu Ekronu, vede k Šikeronu, přechází horu Baala a...
Jozue 18:12...hranice u Jordánu, odkud pokračuje přes severní svah Jericha, směřuje na západ do hor a sahá k...
Jozue 18:13...poušti. Odtud hranice postupuje k jižnímu svahu Luzu (což je Bet-el) a pokračuje dolů k Atarot-adaru...
Jozue 18:19... kde klesá do Aravy. Dále pokračuje přes severní svah Bet-chogly, než dosáhne k severnímu zálivu Mrtvého...
1. Samuel 31:1...muži se před nimi dali na útěk a padali mrtví na svazích Gilboa. Když se Filištínům podařilo zabít Saulovy...
2. Samuel 1:21...dcery, nejásají dcery neobřezanýchSvahy Gilboa, ano, vy - deště a rosy buďte zbaveny! ...
2. Samuel 16:13...v cestě. Šimei ale šel podél nich po protějším svahu, a jak šel, zlořečil, házel po něm kameny a vířil...
2. Královská 9:27...ním a křičel: "Toho taky!" Zasáhli ho ve voze na svahu Gur poblíž Jibleamu. Dojel ale do Megida, kde...
2. Královská 19:23...poslů, prý: ‚ mám přece tolik vozů! Všemi svahy Libanonu vystoupal jsem k hřebenům, vykácel tam cedry...
2. Královská 23:16...kůl. Když se Jošiáš rozhlédl, všiml si na tom svahu nějakých hrobů. Poslal z nich tedy vyzvednout kosti a...
1. Letopisů 10:1...se před nimi dali na útěk a padali pobiti na svazích Gilboa. Filištíni pronásledovali Saula a jeho syny....
2. Letopisů 20:16...vytáhněte proti nim. Uvidíte, jak stoupají do svahu Cic, a střetnete se s nimi na konci strže před pouští...
Žalmy 48:3...vší země je hora Sion, město mocného Krále, na svazích severních. Bůh sám je v jeho palácích, ukázal, že...
Izaiáš 11:14...napadat. Vrhnou se na západ, na filištínské svahy, národy na východě spolu vyplení. Vztáhnou své ruce...
Izaiáš 14:13...trůn vyvýším, na Hoře setkávání se usadím, na svazích severních; vyšplhám se do oblačných výšin, budu...
Izaiáš 15:5...jeho uprchlíci, k Eglat-šelišiji. Luchitským svahem s pláčem stoupají, cestou k Choronaim nad zkázou...
Izaiáš 37:24...sluhů, prý: ‚ mám přece tolik vozů! Všemi svahy Libanonu vystoupal jsem k hřebenům, vykácel tam cedry...
Jeremiáš 48:5...je rozdrcen, zní nářek maličkých. Luchitským svahem s pláčem stoupají, ve stráních u Choronaim nad tou...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |