Svatyní

Hledám varianty 'svatyní' [ svatyních (6) svatyní (11) svatyni (73) svatyně (113) ]. Nalezeno 198 veršù.
Exodus 15:17...místě, jež svým sídlem, ó Hospodine, učiníš, ve svatyni, kterou tvé ruce, ó Pane, upevní! Hospodin bude...
Exodus 25:8...pro zasazení do efodu a náprsníku. mi udělají svatyni, abych přebýval uprostřed nich. Příbytek a veškeré...
Exodus 26:33...oponu Truhlu svědectví. Opona vám bude oddělovat svatyni od nejsvětější svatyně. V nejsvětější svatyni pak...
Exodus 26:34...svatyni od nejsvětější svatyně. V nejsvětější svatyni pak na Truhlu svědectví umístíš slitovnici. Venku...
Exodus 28:29...od něj odstávat. Kdykoli bude Áron vstupovat do svatyně, ponese na náprsníku Božích rozhodnutí na svém...
Exodus 28:35...konání služby na sobě. Kdykoli bude vstupovat do svatyně před Hospodina a kdykoli bude vycházet, budou znít...
Exodus 28:43...nebo přistupovat k oltáři, aby konali službu ve svatyni. Tak neponesou vinu a nezemřou. To je věčné...
Exodus 29:30...vcházet do Stanu setkávání, aby konal službu ve svatyni. Onoho berana pověření vezmeš a jeho maso uvaříš na...
Exodus 30:13... odevzdá půl šekelu stříbra (měřeno podle šekelu svatyně, což je 20 ger). Tento půlšekel je příspěvkem...
Exodus 30:24... 500 šekelů kasie (vše měřeno podle šekelu svatyně) a jeden hin olivového oleje. Voňavkářským způsobem...
Exodus 31:11...služby, olej pomazání a vonné kadidlo pro svatyni. vše udělají přesně tak, jak jsem ti přikázal."...
Exodus 35:19...a jejich lana, bohoslužebná roucha pro službu ve svatyni, svatá roucha kněze Árona i roucha jeho synů ke...
Exodus 36:1...a důvtipem k vykonání veškeré potřebné práce na svatyni, udělají vše tak, jak přikázal Hospodin." A tak...
Exodus 36:3... čím synové Izraele přispěli na práci při stavbě svatyně. Lidé mu ale každé ráno přinášeli stále další...
Exodus 36:4... Všichni řemeslníci zapojení do prací na stavbě svatyně tedy jeden po druhém odcházeli od svého díla a...
Exodus 36:6..."Muži, ženy, přestaňte přispívat na stavbu svatyně!" Tak bylo lidu zabráněno přinášet více. Materiálu...
Exodus 38:24...látce i kmentu. Zlata použitého na veškeré dílo svatyně (šlo o zlato poskytnuté jako dar) bylo celkem 29...
Exodus 38:25...bylo 100 talentů a 1 775 šekelů, podle šekelu svatyně. Jeden beka z hlavy (to jest půl šekelu svatyně) -...
Exodus 38:26...svatyně. Jeden beka z hlavy (to jest půl šekelu svatyně) - tolik bylo vybráno od každého, kdo byl zahrnut...
Exodus 38:27...talentů stříbra připadlo na odlévání patek pro svatyni a pro oponu: 100 patek ze 100 talentů; talent na...
Exodus 39:1...zhotovili bohoslužebná roucha pro službu ve svatyni. Připravili také svatá roucha pro Árona, jak...
Exodus 39:41...setkávání, bohoslužebná roucha pro službu ve svatyni, svatá roucha kněze Árona i roucha jeho synů ke...
Leviticus 4:6...sedmkrát stříkne před Hospodinem, před oponou svatyně. Trochou krve potře rohy oltáře k pálení vonného...
Leviticus 5:15...ceně v šekelech stříbra (měřeno podle šekelu svatyně). To je oběť odškodnění. To, co ze svatých věcí...
Leviticus 6:23...do Stanu setkávání k vykonání obřadu smíření ve svatyni. Ta musí být spálena." "Toto je zákon o oběti...
Leviticus 10:4...řekl jim: "Přistupte a vyneste své bratrance od svatyně ven za tábor!" Přistoupili tedy a odnesli je v...
Leviticus 10:18...Pohleďte, krev oběti nebyla vnesena dovnitř svatyně. Proto jste ji měli sníst na svatém místě, jak jsem...
Leviticus 12:4... nedotkne se ničeho svatého a nepřijde ke svatyni. Porodí-li dívku, bude po dva týdny nečistá jako...
Leviticus 16:2...Áronovi, nepřichází kdykoli do nejsvětější svatyně (totiž za oponu, před slitovnici ležící na Truhle),...
Leviticus 16:3...oblaku nad slitovnicí. Takto smí Áron vcházet do svatyně: s mladým býčkem k oběti za hřích a s beranem k...
Leviticus 16:16...a před slitovnici. Tak očistí nejsvětější svatyni od nečistot synů Izraele, od jejich provinění a...
Leviticus 16:17...jejich nečistot. Když vejde do nejsvětější svatyně, aby ji očistil, není ve Stanu setkávání žádný...
Leviticus 16:20... Když tedy dokončí očišťování nejsvětější svatyně, Stanu setkávání a oltáře, přivede toho živého...
Leviticus 16:23... jež si vzal, když měl vejít do nejsvětější svatyně, a nechá je tam. Když si na svatém místě omyje tělo...
Leviticus 16:27...hřích, jejichž krev byla vnesena do nejsvětější svatyně k vykonání obřadu smíření, nechá vynést ven za...
Leviticus 16:33...si svatá plátěná roucha, očistí nejsvětější svatyni i Stan setkávání, očistí oltář i kněží, očistí také...
Leviticus 19:30...se zvrhlostí! Zachovávejte soboty a mou svatyni mějte v úctě. jsem Hospodin. Neobracejte se k...
Leviticus 20:3... Když daroval své dítě Molochovi, poskvrnil mou svatyni a znesvětil svaté jméno! Zavře-li prostý lid oči...
Leviticus 21:12...ani kvůli otci nebo matce. Nesmí vyjít ze svatyně, a znesvětit tak svatyni svého Boha - vždyť je na...
Leviticus 21:23...se přiblížit k oltáři - jinak by znesvětil mou svatyni. Vždyť jsem Hospodin, jejich Posvětitel." Tak...
Leviticus 26:2...Hospodin, váš Bůh! Zachovávejte soboty a mou svatyni mějte v úctě. jsem Hospodin. Jestliže budete...
Leviticus 26:31...vás ošklivit. Vaše města obrátím v sutiny, vaše svatyně zpustoším a k vašim příjemným vůním nepřivoním. ...
Leviticus 27:3...let bude 50 šekelů stříbra (měřeno šekelem svatyně). Bude-li to žena, její cena bude 30 šekelů...
Leviticus 27:25...pozemek. Všechny určené ceny budou v šekelech svatyně. Šekel je 20 ger. Prvorozené dobytče, jež patří...
Numeri 3:28...mužů starších jednoho měsíce. Ti měli na starost svatyni. Rody Kehatových synů tábořily na jižní straně...
Numeri 3:31...Truhlu, stůl, svícen, oltáře, vybavení svatyně, které používali ke službě, a závěs, a to se vší...
Numeri 3:32...jemu byli svěřeni ti, kdo plní povinnost vůči svatyni. Z Merariho vzešel rod machlijský a mušijský; to...
Numeri 3:38...a jeho synové. Drželi za syny Izraele stráž před svatyní. Nepovolaný, jenž by se přiblížil, však měl zemřít....
Numeri 3:47...po pěti šekelech za hlavu (měřeno podle šekelu svatyně; šekel je 20 ger). To stříbro pak dáš Áronovi a...
Numeri 3:50...1 365 šekelů stříbra (měřeno podle šekelu svatyně). Podle Hospodinova rozkazu pak Mojžíš předal...
Numeri 4:12...služebné náčiní, které se používá ke službě ve svatyni, zabalí je do přehozu z modré látky, přikryjí je...
Numeri 4:15...přikrývání svatých věcí a veškerého vybavení svatyně, než tábor potáhne dál, teprve tehdy přijdou...
Numeri 7:13...obětní miska o 70 šekelech (měřeno šekelem svatyně), obě plné jemné mouky zadělané olejem k moučné...
Numeri 7:19...obětní miska o 70 šekelech (měřeno šekelem svatyně), obě plné jemné mouky zadělané olejem k moučné...
Numeri 7:25...obětní miska o 70 šekelech (měřeno šekelem svatyně), obě plné jemné mouky zadělané olejem k moučné...
Numeri 7:31...obětní miska o 70 šekelech (měřeno šekelem svatyně), obě plné jemné mouky zadělané olejem k moučné...
Numeri 7:37...obětní miska o 70 šekelech (měřeno šekelem svatyně), obě plné jemné mouky zadělané olejem k moučné...
Numeri 7:43...obětní miska o 70 šekelech (měřeno šekelem svatyně), obě plné jemné mouky zadělané olejem k moučné...
Numeri 7:49...obětní miska o 70 šekelech (měřeno šekelem svatyně), obě plné jemné mouky zadělané olejem k moučné...
Numeri 7:55...obětní miska o 70 šekelech (měřeno šekelem svatyně), obě plné jemné mouky zadělané olejem k moučné...
Numeri 7:61...obětní miska o 70 šekelech (měřeno šekelem svatyně), obě plné jemné mouky zadělané olejem k moučné...
Numeri 7:67...obětní miska o 70 šekelech (měřeno šekelem svatyně), obě plné jemné mouky zadělané olejem k moučné...
Numeri 7:73...obětní miska o 70 šekelech (měřeno šekelem svatyně), obě plné jemné mouky zadělané olejem k moučné...
Numeri 7:79...obětní miska o 70 šekelech (měřeno šekelem svatyně), obě plné jemné mouky zadělané olejem k moučné...
Numeri 7:85...70. Stříbrné nádobí vážilo celkem 2 400 šekelů svatyně. Každý z dvanácti zlatých pohárků plných kadidla...
Numeri 7:86...šekelů. Zlaté pohárky vážily celkem 120 šekelů svatyně. Souhrn dobytka k zápalné oběti (s jejich moučnou...
Numeri 18:1...domem ponesete zodpovědnost za přestupky vůči svatyni. Za přestupky vůči vašemu kněžství poneseš...
Numeri 18:3...o celý Stan. Nesmí se však přiblížit k vybavení svatyně ani k oltáři - jinak by zemřeli jak oni, tak vy....
Numeri 18:5...se k vám ale nepřiblíží. Budete držet stráž při svatyni a při oltáři, aby na syny Izraele nedolehl...
Numeri 18:16...cenu 5 šekelů stříbra (měřeno podle šekelu svatyně, což je 20 ger). Prvorozené ze skotu ani bravu ale...
Numeri 19:20...ze shromáždění, neboť poskvrnil Hospodinovu svatyni. Nebyl pokropen očistnou vodou; bude nečistý. Toto...
Numeri 28:7...nápoje, kterou pro Hospodina vyliješ ve svatyni. Druhého beránka obětuj za soumraku. Připrav...
Deuteronomium 22:9...dalším druhem semene. Jinak to vše propadne svatyni - jak úroda toho semene, tak plody vinice. Neorej...
Jozue 24:26...kámen a vztyčil ho tam pod dubem při Hospodinově svatyni. "Hle, tento kámen nám bude svědkem," řekl Jozue...
Soudců 17:5...měl Míkajáš v domě. Tento muž, Míka, měl doma svatyni. Vyrobil také efod a bůžky a pověřil jednoho ze...
1. Samuel 1:7...to bývalo rok co rok, kdykoli šla do Hospodinovy svatyně. Jednou ji ponižovala tak, že se rozplakala a...
1. Samuel 1:24...a džbán vína a odvedla chlapce do Hospodinovy svatyně v Šílu. Bylo to ještě malé dítě. Býčka porazili a...
1. Samuel 3:15...do rána, kdy měl jít otevřít dveře Hospodinovy svatyně. Bál se totiž vyprávět to vidění Elímu. Ten si však...
2. Samuel 12:20...mastí a převlékl, šel se poklonit do Hospodinovy svatyně. Pak se vrátil domů, požádal o pokrm a pojedl. "Co...
1. Královská 6:5...stěny, která obepínala chrámovou loď a vnitřní svatyni, vybudoval přístavbu, která měla po celé délce...
1. Královská 6:16...uvnitř chrámu svatostánek pro nejsvětější svatyni. Přední část chrámu, totiž chrámová loď, tedy...
1. Královská 7:50...zlata a zlaté panty ke dveřím do nejsvětější svatyně v nejvnitřnější části chrámu i ke dveřím do...
1. Královská 8:6...místo do chrámového svatostánku, do nejsvětější svatyně pod křídla cherubů. Cherubové totiž rozprostírali...
1. Královská 8:8...byly tak dlouhé, že jejich konce bylo vidět ze svatyně před svatostánkem. Zvenku je ovšem vidět nebylo....
1. Královská 8:10...odchodu z Egypta. Když potom kněží vycházeli ze svatyně, naplnil Hospodinův chrám oblak. Kněží se kvůli...
2. Královská 10:25... Strážci a pobočníci pronikli do vnitřní svatyně Baalova chrámu. Pak z Baalova chrámu vynesli...
2. Královská 17:29... nadělal vlastní bohy a vystavili si je ve svatyních, které Samaritáni postavili na svých obětních...
2. Královská 17:32...kněze posvátných výšin, kteří za obětovali ve svatyních na výšinách. Uctívali sice Hospodina, ale...
2. Královská 23:4...kněžím i strážcům prahu, aby z Hospodinovy svatyně vynesli všechny věci vyrobené pro Baala, pro Ašeru...
2. Královská 23:19...to udělal v Bet-elu, stejně odstranil i všechny svatyně na výšinách, které si izraelští králové postavili v...
1. Letopisů 6:34...a kadidlovém oltáři, veškeré službě nejsvětější svatyně a očišťování Izraele podle všech příkazů Božího...
1. Letopisů 22:19...Hospodina, svého Boha, a dejte se do stavby svatyně Hospodina, svého Boha! Truhlu Hospodinovy smlouvy i...
1. Letopisů 23:32...plnili své povinnosti vůči Stanu setkávání, vůči svatyni, vůči svým bratrům, synům Áronovým; takto sloužili...
1. Letopisů 24:5...Eleazarovi i synové Itamarovi byli hodnostáři svatyně, hodnostáři Boží. Levitský písař Šemajáš, syn...
1. Letopisů 28:10... vyvolil, abys postavil chrám pro jeho svatyni. Buď silný a jednej!" Potom David předal svému synu...
2. Letopisů 3:8...šířku chrámu postavil místnost pro nejsvětější svatyni, 20 loktů na délku a 20 loktů na šířku. Potáhl ji...
2. Letopisů 3:10...Zlatem potáhl i stropy. Do místnosti nejsvětější svatyně zhotovil dva odlévané cheruby a i je pokryl zlatem....
2. Letopisů 4:22...a vchod do chrámu - vnitřní dveře nejsvětější svatyně i dveře chrámové lodi - to vše bylo ze zlata. Tak...
2. Letopisů 5:7...místo do chrámového svatostánku, do nejsvětější svatyně pod křídla cherubů. Cherubové totiž rozprostírali...
2. Letopisů 5:11...odchodu z Egypta. Když potom kněží vycházeli ze svatyně (všichni přítomní kněží bez ohledu na příslušnost k...
2. Letopisů 20:8...na věky. Poté, co ji osídlili, postavili v  svatyni pro tvé jméno a řekli: ‚Přijde-li na nás neštěstí,...
2. Letopisů 26:18...Áronovi, jsou posvěceni k jeho pálení. Opusť svatyni, neboť ses dopustil přestoupení. Takto slávu od...
2. Letopisů 29:5...chrám Hospodina, Boha svých otců. Vyneste ze svatyně všechno nečisté! Naši otcové zradili Hospodina,...
2. Letopisů 29:7...nezažehli kadidlo a nepřinesli zápalnou oběť ve svatyni Boha Izraele. Proto na Judu a Jeruzalém dolehl...
2. Letopisů 29:21...se do Hospodinova chrámu. Za království, za svatyni a za Judu přivedli k oběti za hřích sedm býčků,...
2. Letopisů 30:8...otcové. Poddejte se Hospodinu a pojďte do jeho svatyně, kterou posvětil navěky! Služte Hospodinu, svému...
2. Letopisů 30:19...svých otců - ačkoli nejsou čistí podle předpisů svatyně." Hospodin pak Ezechiáše vyslyšel a lid uzdravil...
2. Letopisů 35:5...král David a jeho syn Šalomoun. Postavte se ve svatyni tak, aby každému otcovskému rodu vašich bratří z...
2. Letopisů 36:17...krále, který pobil jejich mladíky mečem přímo ve svatyni. Neušetřil mládence ani panny, starce ani kmety;...
Nehemiáš 6:11...jsem na to. "A copak někdo jako může jít do svatyně a přežít? Nepůjdu tam." Poznal jsem totiž, že ho...
Nehemiáš 10:40... vína a oleje do komor, kde je uloženo náčiní svatyně a kde jsou i sloužící kněží, strážní a zpěváci. Dům...
Žalmy 20:3...kéž ochrání! Kéž ti sešle pomoc ze své svatyně, ze Sionu kéž podepře! Kéž si vzpomene na...
Žalmy 20:7... že Hospodin svého pomazaného zachrání, ze své svatyně v nebi jej vyslyší, svou mocnou pravicí mu...
Žalmy 28:2...k tobě volám, když ruce zvedám k tvé nejsvětější svatyni! Nezahrnuj mezi darebáky a mezi pachatele zla,...
Žalmy 48:10...Rozjímáme, Bože, o tvé lásce uprostřed tvojí svatyně. Jako tvé jméno, Bože, tak i tvá chvála do všech...
Žalmy 63:3...jak suchá země prahnoucí po vodě. Kéž bych ve svatyni znovu uviděl, tvou sílu a tvou slávu kéž bych...
Žalmy 68:18...tisíce a tisíce - Pán ze Sinaje vchází do své svatyně! Vystoupils do výšin, zajal jsi zajatce, vzal sis...
Žalmy 68:25...slavný průvod, Bože, průvod mého Boha a Krále do svatyně. Vpředu šli zpěváci, vzadu hudebníci, mezi nimi...
Žalmy 68:36...moc sahá do oblak! Bože, jak hrozný jsi ve své svatyni! Bůh Izraele mocí a silou svůj lid obdaří. Bůh ...
Žalmy 73:17... jak je to nesnadné. když jsem vešel do Boží svatyně, jejich osudu jsem začal rozumět: Na kluzké cesty...
Žalmy 74:3...Zaveď své kroky k troskám bez konce - všechno ve svatyni zničil nepřítel! Ve tvém stánku zněl nepřátelský...
Žalmy 74:7...sekerami a krumpáči. Do základů vypálili tvoji svatyni, příbytek tvého jména zprznili. V srdci si řekli:...
Žalmy 78:69...kmen ale vyvolil - horu Sion, kterou si oblíbilSvatyni jako nebesa si tam postavil a jako země, již...
Žalmy 96:6... Sláva a nádhera je v jeho přítomnosti, v jeho svatyni je síla a nádhera. Vzdejte Hospodinu, lidské plémě,...
Žalmy 114:2...z lidu cizího jazyka, tehdy se Juda stal Boží svatyní, Izrael stal se jeho královstvím. Moře to vidělo,...
Žalmy 134:2...v domě, kde bydlí Hospodin! Zvedejte ruce ve svatyni, pojďte Hospodina velebit! Kéž ti ze Sionu žehná...
Žalmy 150:1...Haleluja! Haleluja! Chvalte Boha v jeho svatyni, chvalte ho na obloze za jeho moc! Chvalte ho za...
Kazatel 8:10... jak se strojí pohřby zlosynům, kteří opustili svatyni; na ty, kdo konali dobro, si ale ve městě nikdo...
Izaiáš 8:14...bázeň, jen z něho mějte strach. On se vám stane svatyní, oběma domům Izraele však bude kamenem úrazu a...
Izaiáš 16:12...namáhat se bude zbytečně; půjde se modlit do své svatyně, ale nic nezmůže. To je slovo, které Hospodin o...
Izaiáš 43:28...mluvčí zradili. Proto jsem potupil hodnostáře svatyně, vydal jsem Jákoba klatbě a Izraele potupě. Teď...
Izaiáš 60:13...a jilmy spolu s jedlemi, aby ozdobily moji svatyni, podnož svých nohou abych oslavil. Poníženě k tobě...
Izaiáš 63:18...svého dědictví! Nakrátko tvůj lid vlastnil tvou svatyni, než ji naši nepřátelé celou zdupali. Jsme jako ti,...
Jeremiáš 17:12... Trůn slávy, od počátku vyvýšený, je místo naší svatyně. Naděje Izraele, Hospodine, všichni, kdo ...
Jeremiáš 26:6... pak s tímto chrámem naložím jako se svatyní v Šílu a z tohoto města učiním nadávku mezi všemi...
Jeremiáš 51:51...a uráženi, tváře nám přikryl stud, protože do svatyně Hospodinova domu vnikli cizáci." "Hle, přicházejí...
Pláč 1:10... vztáhl svou ruku nepřítel. Viděla, jak do její svatyně vtrhli pohané - ti, o kterých jsi nařídil: "Do...
Pláč 2:7...na svůj oltář zanevřel, zošklivil si svou svatyni. Vydal do rukou nepřátel městské hradby i pevnosti....
Pláč 2:20... jež právě zrodily? To mají být v Hospodinově svatyni vražděni kněží i proroci? Mladí i staří v ulicích...
Ezechiel 5:11...Panovník Hospodin, protože jsi poskvrnil mou svatyni všelijakými svými nechutnostmi a ohavnostmi, sám...
Ezechiel 7:24...zabrali. S pýchou těch mocných skoncuji a jejich svatyně budou znesvěceny. Přichází děs! Budou hledat pokoj...
Ezechiel 8:6...zde dům Izraele provádí, takže vyhání z  svatyně? Uvidíš ale ještě horší ohavnosti." Přivedl ke...
Ezechiel 9:6...ono znamení, se ale nepřibližujte. Začněte od  svatyně." Začali tedy od stařešinů před chrámem. "Poskvrňte...
Ezechiel 11:16... kam přišli, se jim ale sám nakrátko stanu svatyní. Proto řekni: Tak praví Panovník Hospodin -...
Ezechiel 18:6...poctivě a spravedlivě: Nehoduje v náhorních svatyních, k modlám izraelského domu nevzhlíží, manželku...
Ezechiel 18:11... kterých se on sám varoval: Hoduje v náhorních svatyních, manželku svého bližního zneuctí, ubližuje chudým...
Ezechiel 18:15...a začne jednat jinak: Nehoduje v náhorních svatyních, k modlám izraelského domu nevzhlíží, manželku...
Ezechiel 21:7... obrať se proti Jeruzalému. Kaž proti jeho svatyni a prorokuj proti izraelské zemi. Řekni izraelské...
Ezechiel 22:9...krvelační pomlouvači, hodují v tobě na náhorních svatyních a provádějí uprostřed tebe zvrhlosti. Synové v...
Ezechiel 23:38...mi ještě prováděly to, že poskvrňovaly mou svatyni a znesvěcovaly soboty. Téhož dne, kdy obětovaly...
Ezechiel 23:39... kdy obětovaly své děti modlám, vcházely do  svatyně, aby ji znesvětily. Takové věci prováděly přímo v...
Ezechiel 24:21...praví Panovník Hospodin - Hle, znesvětím svoji svatyni, tu pevnost, jíž jste se chlubili, potěchu vašich...
Ezechiel 25:3...Hospodin - Protože jsi volalHohó!' nad mou svatyní, když byla znesvěcena, a nad izraelskou zemí, když...
Ezechiel 28:18... Kvůli tomu, že máš tolik vin, že jsi vlastní svatyně znesvětil svými špinavými obchody, vyvedl jsem z...
Ezechiel 37:26...a rozmnožím a uprostřed nich zřídím navěky svou svatyni. Můj příbytek bude mezi nimi, budu jejich Bůh a...
Ezechiel 37:28... jsem Hospodin, Posvětitel Izraele, bude  svatyně navěky uprostřed nich." Dostal jsem slovo...
Ezechiel 41:4...dlouhá a 20 loktů široká. "To je nejsvětější svatyně," řekl mi. Poté změřil stěnu chrámu: byla 6 loktů...
Ezechiel 41:17... k oknům a okenicím, po vchod do vnitřní svatyně. Kolem dokola po stěnách vnitřní i vnější části...
Ezechiel 41:21... Chrámová loď měla čtverhranné veřeje. Před svatyní stálo cosi jako dřevěný oltář. Byl 3 lokty vysoký,...
Ezechiel 41:23...Hospodinem," řekl mi onen muž. Chrámová loďsvatyně měly dvojité dveře. Každé dveře měly po dvou...
Ezechiel 43:21...spálit na určeném místě chrámového okrsku mimo svatyni. Druhého dne přineseš k oběti za hřích kozla bez...
Ezechiel 44:1...Hospodin." Poté znovu přivedl k vnější bráně svatyně, obrácené k východu. Byla zavřená. "Tato brána...
Ezechiel 44:5...si všímej vchodů do chrámu a všech východů ze svatyně. Řekni těm vzbouřencům, domu Izraele: Tak praví...
Ezechiel 44:7...s neobřezaným srdcem a neobřezaným tělem do  svatyně, a tak znesvěcovali můj chrám, zatímco jste mi jako...
Ezechiel 44:8...svatých věcí a místo sebe jste na stráž u  svatyně postavili jiné. Tak praví Panovník Hospodin: Žádný...
Ezechiel 44:9...srdcem a neobřezaným tělem nesmí vstoupit do  svatyně, včetně všech cizinců žijících uprostřed synů...
Ezechiel 44:11...modlami, ti ponesou svou vinu. Budou v  svatyni sloužit jako stráže chrámových bran a budou...
Ezechiel 44:15...kněží, synové Sádokovi, kteří drželi stráž u  svatyně, když synové Izraele zabloudili ode mne, ti budou...
Ezechiel 44:16... praví Panovník Hospodin. Budou vcházet do  svatyně, budou přistupovat k mému stolu, aby mi sloužili, a...
Ezechiel 44:27...dní. V den, kdy pak vejde do vnitřního nádvoří svatyně, aby sloužil ve svatyni, přinese svou oběť za...
Ezechiel 45:2...a šířce 20 000 loktů bude svaté. (Z něj bude pro svatyni vyčleněn čtverec o straně 500 loktů, lemovaný...
Ezechiel 45:3...dlouhý a 10 000 loktů široký, v němž bude stát svatyně. Bude to svatý díl země určený kněžím sloužícím ve...
Ezechiel 45:4...to svatý díl země určený kněžím sloužícím ve svatyni, kteří přistupují k Hospodinu, aby mu sloužili. Zde...
Ezechiel 45:18...měsíce vezmeš mladého býčka bez vady a očistíš svatyni od hříchu. Kněz vezme trochu krve z oběti za hřích...
Ezechiel 47:12...čerstvé plody, protože k nim proudí voda ze svatyně. Jejich ovoce bude pokrmem a jejich listí lékem."...
Ezechiel 48:8...od východu na západ. Uprostřed něj bude svatyně. Díl, který z něj odevzdáte Hospodinu, bude 25 000...
Ezechiel 48:10...000 loktů široký. Uprostřed něj bude Hospodinova svatyně. Tento díl připadne posvěceným kněžím ze synů...
Ezechiel 48:21...a uprostřed nich bude svatý podíl s chrámovou svatyní. Majetek levitů a majetek města tedy budou...
Daniel 8:11... když zrušil každodenní oběť a zpustošil jeho svatyni. Vojsko i každodenní oběť mu při vzpouře byly...
Daniel 8:13...vzpoura, zrušení každodenní oběti, vydání svatyně a pošlapání vojska?" "Bude to 2 300 večerů a jiter...
Daniel 8:14...2 300 večerů a jiter," odpověděl mu. "Pak bude svatyně znovu obnovena." Daniel jsem sledoval to vidění...
Daniel 9:17... Pane, rozjasni svou tvář nad svou zpustošenou svatyní. Nakloň své ucho, Bože můj, a slyš! Otevři své oči...
Daniel 9:26...uplyne, Mesiáš bude zabit a opuštěn. To městosvatyni uvrhne do zkázy lid vůdce, který přichází. Jeho...
Amos 7:9...obětní výšiny budou zničeny, z izraelských svatyní budou sutiny, s mečem povstanu proti Jeroboámovu...
Amos 7:13... ale víckrát neprorokuj - vždyť je to králova svatyně, je to chrám království!" Amos na to Amaciášovi...
Sofoniáš 3:4... lidé prosáklí zradou. Jeho kněží znesvěcují svatyni, když znásilňují Zákon. Hospodin je v tom městě...
Malachiáš 2:11...a v Jeruzalémě se děje ohavnost: Juda poskvrňuje svatyni, kterou Hospodin miluje, a žení se s dcerou cizího...
Matouš 23:35... syna Berechiášova, kterého jste zavraždili mezi svatyní a oltářem. Amen, říkám vám, že to všechno padne na...
Židům 8:2...v nebesích. On je služebníkem pravé svatyně - stánku, který nepostavil člověk, ale Hospodin....
Židům 9:1...smlouva měla svá pravidla bohoslužby a také svatyni, ovšem pozemskou. Byl vztyčen stánek, v jehož první...
Židům 9:2... Byl vztyčen stánek, v jehož první části, zvané svatyně, byl svícen, stůl a chleby předložení. Za oponou...
Židům 9:3...Za oponou pak byla druhá část, zvaná nejsvětější svatyně. K patřil zlatý kadidlový oltář a truhla smlouvy...
Židům 9:8...stánek, nebyla ještě zjevena cesta do pravé svatyně. V rámci toho dočasného podobenství se obětují dary...
Židům 9:12...stvoření. Jednou provždy vstoupil do nejsvětější svatyně, a to ne s krví kozlů a telat, ale se svou vlastní...
Židům 9:24...vyžadují lepší oběti. Kristus přece nepřišel do svatyně udělané rukama (jež je pouhým zobrazením pravé),...
Židům 9:25...když velekněz každoročně vchází do nejsvětější svatyně s cizí krví (to by pak musel od stvoření světa...
Židům 10:19...krvi teď máme svobodný přístup do pravé svatyně tou novou a živou cestou, kterou nám otevřel skrze...
Židům 13:11... jejichž krev přináší velekněz do nejsvětější svatyně jako oběť za hřích, bývají pálena venku za stany....

Slova obsahující svatyní: svatyní (11) svatyních (6)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |