Svatosvatý

Hledám varianty 'svatosvatý' [ svatosvatých (5) svatosvatý (9) svatosvaté (8) svatosvatá (7) ]. Nalezeno 27 veršù.
Exodus 29:37...oltář, abys jej posvětil. Tak bude oltář svatosvatý. Cokoli se dotkne oltáře, bude svaté. Toto pak...
Exodus 30:10...za rok, v Den smíření. Kadidlový oltář bude svatosvatý Hospodinu." Hospodin promluvil k...
Exodus 30:29...umyvadlo s podstavcem. Tak je posvětíš a budou svatosvaté. Cokoli se jich dotkne, bude svaté. Pomažeš také...
Exodus 30:36...se s tebou budu setkávat. Kadidlo pro vás bude svatosvaté. Neuděláte si kadidlo stejného složení jako toto...
Exodus 40:10...veškeré jeho náčiní. Tak oltář posvětíš, a bude svatosvatý. Pomažeš i umyvadlo a jeho podstavec, a tak je...
Leviticus 2:3...moučné oběti připadne Áronovi a jeho synům jako svatosvatý díl z ohnivých obětí Hospodinu. Přinášíš-li...
Leviticus 2:10...moučné oběti připadne Áronovi a jeho synům jako svatosvatý díl z ohnivých obětí Hospodinu. Žádná moučná...
Leviticus 6:10...to dal jako podíl ze svých ohnivých obětí. Je to svatosvaté, tak jako oběť za hřích a oběť odškodnění. Každý...
Leviticus 6:18...před Hospodinem zabíjet i oběť za hřích. Bude svatosvatá. Kněz, který ji obětuje, ji bude jíst; je...
Leviticus 6:22...pohlaví v kněžských rodinách ji smí jíst; bude svatosvatá. Nesmí se však jíst žádná oběť za hřích, jejíž...
Leviticus 7:1..." "Toto je zákon o oběti odškodnění: Bude svatosvatá. Oběť odškodnění bude zabita na místě, kde se...
Leviticus 7:6...ji smí jíst. Bude se jíst na svatém místě a bude svatosvatá. Pro oběť za hřích a oběť odškodnění platí...
Leviticus 10:12... a jezte ji nekvašenou poblíž oltáře, neboť je svatosvatá. Sníte ji na svatém místě, neboť je to stanovený...
Leviticus 10:17...oběť za hřích nesnědli na svatém místě? Vždyť je svatosvatá a byla vám dána, abyste sňali vinu obce, abyste...
Leviticus 14:13...za hřích, tak oběť odškodnění náleží knězi - je svatosvatá. Kněz pak nabere trochu krve z oběti odškodnění...
Leviticus 21:22... Smí ovšem jíst z pokrmu svého Boha, a to ze svatosvatých i svatých darů. Kvůli své vadě však nesmí...
Leviticus 24:9...a budou ho jíst na svatém místě. Je to jeho svatosvatý podíl mezi ohnivými oběťmi Hospodinu. Je to...
Numeri 18:9...je dal jako kněžský podíl tobě a tvým synům. Ze svatosvatých darů, z ohnivých obětí, ti připadne toto:...
Numeri 18:10...připadne tobě a tvým synům. Budeš to jíst jako svatosvaté, smí to jíst každý, kdo je u tebe mužského...
2. Letopisů 31:14...brány. Ten měl vydávat Hospodinovy přídělysvatosvaté věci. V kněžských městech měl pomocníky Edena,...
Ezdráš 2:63...odsvěceni. Guvernér jim proto zakázal jíst ze svatosvatých věcí, dokud se kněz nepostaví k urim a tumim....
Nehemiáš 7:65...odsvěceni. Guvernér jim proto zakázal jíst ze svatosvatých věcí, dokud se kněz nepostaví k urim a tumim....
Ezechiel 42:13... Kněží, kteří přistupují k Hospodinu, tam jídají svatosvaté věci - moučné oběti, oběti za hřích i oběti...
Ezechiel 43:12...chrámu. Vrchol hory a celé jeho okolí je svatosvaté. Hle - toto je zákon chrámu." Toto jsou rozměry...
Ezechiel 44:13...službu, nepřiblíží se k žádné z mých svatých ani svatosvatých věcí. Ponesou svou hanbu za hanebnosti, které...
Ezechiel 45:3...země širokým 50 loktů.) Z uvedené výměry odměříš svatosvatý díl 25 000 loktů dlouhý a 10 000 loktů široký, v...
Ezechiel 48:12...dar z odevzdaného podílu země připadne tento svatosvatý díl vedle území levitů. Vedle kněžského území...

Slova obsahující svatosvatý: svatosvatý (9) svatosvatých (5)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |