Svatosti

Hledám varianty 'svatosti' [ svatosti (41) svatost (12) ]. Nalezeny 53 verše.
Exodus 15:11...bohy, Hospodine? Kdo je jako ty - mohutný ve svatosti, úžasný ve chvalách, konající divy? Napřáhls...
Exodus 15:13... svou silou zvolna vedeš jej k příbytku své svatosti. Národy roztřesou se, to uslyší, filištínský...
Exodus 29:6...mu nasadíš turban a na turban připevníš korunu svatosti. Nakonec vezmeš olej pomazání, vyliješ mu jej na...
Exodus 39:30...také štítek z čistého zlata, totiž korunu svatosti, a jako na pečeť na něj vyryli: Svatý Hospodinu....
Leviticus 8:9...zepředu připevnil zlatý štítek, totiž korunu svatosti, jak Mojžíšovi přikázal Hospodin. Potom vzal...
Leviticus 10:3...Na těch, kdo ke mně přistupují, projevím svou svatost; před tváří všeho lidu projevím svou slávu." Mojžíš...
Numeri 20:12...mi nevěřili a neprokázali před syny Izraele mou svatost, nedovedete toto shromáždění do země, kterou jim...
Numeri 20:13...s Hospodinem a Hospodin jim prokázal svou svatost. Mojžíš z Kádeše vyslal posly k edomskému králi se...
Numeri 27:14...do sváru, místo abyste před nimi prokázali mou svatost." To je ta Mej-meriba, Voda sváru, v Kádeši na...
Deuteronomium 32:51...abyste uprostřed synů Izraele prokázali mou svatost. Ano, spatříš tu zemi před sebou, ale nevejdeš tam....
2. Letopisů 20:21...zpěváky, aby při pochodu oslavovali nádheru jeho svatosti: "Chvála Hospodinu! Jeho láska trvá na věky!" Ve...
2. Letopisů 35:3... aby učili celý Izrael, řekl: "Složte Truhlu svatosti v chrámě, který vystavěl izraelský král Šalomoun,...
Žalmy 11:4...nic nezmůže! Hospodin je v chrámu své svatosti, Hospodin trůní v nebesích! Očima prohlíží celý...
Žalmy 24:3...na horu Hospodinovu, kdo stane na místě jeho svatosti? Ten, kdo nevinné ruce a čisté srdce, kdo se...
Žalmy 29:2... jež mu náleží, klaňte se Hospodinu v kráse svatosti! Hlas Hospodinův se nese nad vodami, Bůh slávy sám...
Žalmy 30:5...Hospodinu, jeho věrní, chvalte památku jeho svatosti! Jeho hněv trvá jen pouhou chvíli, jeho přízeň...
Žalmy 43:3...- ty povedou, budou provázet k hoře tvé svatosti, kde bydlíš ty. Tehdy přistoupím k Božímu oltáři,...
Žalmy 47:9...Bůh nad všemi národy, Bůh sedí na trůnu své svatosti. Vůdcové národů se scházejí k Bohu Abrahama - jsou...
Žalmy 48:2...chvály hodný, ve městě našeho Boha, na hoře své svatosti. Vrcholem krásy, potěchou vší země je hora Sion,...
Žalmy 60:8...svou pravicí, vyslyš ! Bůh promluvil ve své svatosti: "Vítězně Šechem rozdělím, údolí Sukot si rozměřím...
Žalmy 65:5...Dobrotou tvého domu se sytíme ve chrámu tvé svatosti. Svými divy nám právo zjednáváš, Bože našeho...
Žalmy 77:14...o tom, cos učinil. Tvá cesta, Bože, je cestou svatosti, kdo z bohů je veliký jako ty? Ty jsi ten Bůh,...
Žalmy 79:1... Bože, do tvého dědictví, poskvrnili chrám tvé svatosti, Jeruzalém obrátili v sutiny! Mrtvoly tvých...
Žalmy 89:36...z mých úst, to nezměním! Jednou jsem ve své svatosti přísahal - copak bych zklamal Davida? Jeho...
Žalmy 93:5...Zcela spolehlivá jsou tvá svědectví, tvému domu svatost náleží, Hospodine, navždycky! Bože pomsty,...
Žalmy 97:12... kdo jste poctiví, oslavujte památku jeho svatosti! Žalm. Zpívejte Hospodinu novou píseň, vždyť...
Žalmy 98:1...přece činí zázraky! Svojí pravicí, paží své svatosti vydobyl sobě vítězství. Hospodin předvedl svoje...
Žalmy 99:9...Hospodina, Boha našeho, klaňte se na hoře jeho svatosti: "Jistě je svatý náš Bůh, Hospodin!" Děkovný žalm...
Žalmy 108:8...svou pravicí, vyslyš ! Bůh promluvil ve své svatosti: "Vítězně Šechem rozdělím, údolí Sukot si rozměřím...
Izaiáš 29:23...mých, tehdy jméno posvětí, Svatému Jákobovu svatost přisoudí; před Bohem Izraele budou bázeň mít. Rozum...
Izaiáš 56:7...se smlouvy - ty všechny přivedu na horu své svatosti a oblažím je ve svém domě modlitby. Jejich zápaly...
Izaiáš 57:13... dostane zemi za dědictví a obdrží horu  svatosti. On říká: Budujte, budujte, cestu připravte,...
Izaiáš 57:15...ve věčnosti a jméno Svatý: Žiji vysoko a ve svatosti, ale i s tím, kdo je sklíčený a pokorný, abych...
Izaiáš 63:15... Pohlédni z nebe, jen se podívej z příbytku svatosti a slávy své: Kde je tvá horlivost a síla tvá? Tvé...
Izaiáš 65:11...opustili, vás, kdo jste zapomněli na horu  svatosti, vás, kdo jste Štěstěně stůl prostírali, vás, kdo...
Jeremiáš 25:30...řve na výsostech, burácí z příbytku své svatosti. Na vlastní stádo řve jako lev, křičí jako ti, kdo...
Jeremiáš 31:23...ti Hospodin, příbytku spravedlnosti, horo svatosti!' Znovu tam bude žít všechen lid Judy - měšťané,...
Ezechiel 20:41...si vás jako příjemnou vůni a prokážu na vás svou svatost před očima národů. Tehdy poznáte, že jsem...
Ezechiel 28:22...něm vykonám své rozsudky, v něm dostojím své svatosti. Raním to město morem, na jeho ulicích bude krev,...
Ezechiel 28:25... mezi něž byli rozptýleni, prokážu na nich svou svatost před očima pohanů. Tehdy pak budou bydlet ve své...
Ezechiel 38:23...se k němu připojí. Tak projevím svou velikostsvatost a dám se poznat před očima mnoha národů. Tehdy...
Ezechiel 39:27...je ze zemí jejich nepřátel, prokážu na nich svou svatost před očima mnoha národů. Tehdy poznají, že jsem...
Amos 4:2... pijeme!" Panovník Hospodin přísahá při své svatosti: Hle, přijdou na vás dny, kdy vás potáhnou na...
Micheáš 1:2...teď proti vám svědčí, Panovník z chrámu své svatosti. Hle - Hospodin opouští svůj příbytek, ...
Sofoniáš 3:11... nikdy nebudete namyšlení na hoře  svatosti. Ponechám ve vašem středu pokorný a ponížený lid -...
Zachariáš 8:3...Městem pravdy a hora Hospodina zástupů Horou svatosti. Tak praví Hospodin zástupů: V ulicích Jeruzaléma...
Lukáš 1:75...nepřátel, abychom beze strachu sloužili jemu ve svatosti a spravedlnosti před jeho tváří po všechny dny...
Efeským 4:24...k Božímu obrazu, plného spravedlnostisvatosti a pravdy. Odhoďme tedy lež a každý "říkejme jeden...
1. Tesalonickým 3:13...k vám. Kéž Bůh, náš Otec, posílí vaše srdce ve svatosti, abyste před ním byli bez úhony do příchodu...
1. Timoteus 2:8...k modlitbě, chci, aby muži zvedali ruce ve svatosti, bez hněvu a dohadování. Pokud jde o ženy, se...
1. Timoteus 2:15...těch, kdo vedou rozumný život ve víře, láscesvatosti. Je pravda, že kdo chce spravovat církev, ...
Židům 12:10...vlastní prospěch, abychom došli podílu na jeho svatosti. Výchova se v dané chvíli nikdy nezdá příjemná,...
Židům 12:14...uzdraveno. Usilujte o pokoj se všemi lidmi a o svatost, bez níž nikdo neuvidí Pána. Dávejte pozor, aby se...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |