Svatostánek

Hledám varianty 'svatostánek' [ svatostánky (1) svatostánkům (1) svatostánku (7) svatostánkem (4) svatostánek (7) ]. Nalezeno 20 veršù.
1. Samuel 1:9...a popili, Hana vstala. U veřejí Hospodinova svatostánku právě seděl na stolci kněz Elí. Hana se tehdy v...
1. Samuel 3:3...lampa ještě nezhasla. Samuel spal v Hospodinově svatostánku, kde byla Boží truhla. Vtom na Samuele zavolal...
1. Královská 6:16...z cedrových desek a postavil uvnitř chrámu svatostánek pro nejsvětější svatyni. Přední část chrámu,...
1. Královská 6:19... V nejvnitřnější části chrámu Šalomoun zřídil svatostánek pro umístění Truhly Hospodinovy smlouvy. Tento...
1. Královská 6:20...loktů dlouhý, 20 loktů široký a 20 loktů vysoký svatostánek pokryl ryzím zlatem, kterým pokryl také cedrový...
1. Královská 6:21...pokryl celý vnitřek chrámu ryzím zlatem. Také svatostánek pokryl zlatem a natáhl před ním zlaté řetězy....
1. Královská 6:22...a stejně tak byl zlatem pokryt i celý oltář před svatostánkem. Pro svatostánek zhotovil dva cheruby z...
1. Královská 6:23...pokryt i celý oltář před svatostánkem. Pro svatostánek zhotovil dva cheruby z olivového dřeva. Každý...
1. Královská 6:31...obou částí chrámu pokryl zlatem. Do vchodu svatostánku zavěsil dveře z olivového dřeva na pětihranných...
1. Královská 7:49...svícnů z ryzího zlata napravo a pět nalevo před svatostánek, k nim květy, kahany a kleště ze zlata, misky,...
1. Královská 8:6...Hospodinovy smlouvy na její místo do chrámového svatostánku, do nejsvětější svatyně pod křídla cherubů....
1. Královská 8:8... že jejich konce bylo vidět ze svatyně před svatostánkem. Zvenku je ovšem vidět nebylo. Jsou tam ...
1. Královská 12:31... do Danu. Jeroboám vystavěl na výšinách svatostánky a nadělal kněží z kdekoho v lidu, i když to...
1. Královská 13:32...provolal proti oltáři v Bet-elu i proti všem svatostánkům na výšinách samařských měst, se totiž jistě...
1. Letopisů 9:23...syny drželi stráž u bran Hospodinova domu, u svatostánku. Tam stáli na stráži ze čtyř stran: na východě,...
2. Letopisů 3:16...vysoké. Zhotovil také řetězy podobné těm ve svatostánku a umístil je na hlavice sloupů. Na řetězy...
2. Letopisů 4:20... svícny s kahánky z ryzího zlata ke svícení před svatostánkem, jak náleží, k nim květy, kahany a kleště ze...
2. Letopisů 5:7...Hospodinovy smlouvy na její místo do chrámového svatostánku, do nejsvětější svatyně pod křídla cherubů....
2. Letopisů 5:9... že jejich konce čnící od Truhly bylo vidět před svatostánkem. Zvenku je ovšem vidět nebylo. Jsou tam ...
Pláč 2:6... Zpustošil svůj příbytek jako zahradu, svůj svatostánek nechal zaniknout. Hospodin nechal v zapomnění...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |