Svůj

Hledám varianty 'svůj' [ svůj (493) ]. Nalezeno 479 veršù.
Genesis 3:19...budeš jíst polní byliny. V potu tváře budeš jíst svůj chléb, dokud se nevrátíš do země, neboť z pocházíš:...
Genesis 12:8...přesunul k horám na východ od Bet-elu. Vztyčil svůj stan mezi Bet-elem na západě a Ajem na východě,...
Genesis 13:18...i našíř, neboť tobě ji dám." Abram tedy přesunul svůj stan a usadil se u háje Mamre, který je v Hebronu, a...
Genesis 14:24...kteří šli se mnou. Aner, Eškol a Mamre si vezmou svůj podíl." Po nějaké době měl Abram vidění, ve kterém...
Genesis 15:2...můj, co mi chceš dát? Chodím životem bezdětnýsvůj dům zanechám Eliezerovi z Damašku. Pohleď, nedal jsi...
Genesis 24:14... Když jedné z těch dívek řeknu: ‚Nahni prosím svůj džbán, abych se napil,' a ona odpoví: ‚Jen se napij;...
Genesis 24:20...velbloudy, se pořádně napijí." Rychle vylila svůj džbán do žlabu, znovu odběhla ke studni pro vodu a...
Genesis 26:25...oltář a vzýval Hospodinovo jméno. Vztyčil tam svůj stan a Izákovi služebníci tam vykopali studnu. Tehdy k...
Genesis 27:3...a nevím, kdy umřu. Vezmi prosím své zbraněsvůj toulec a luk, vyjdi do polí a ulov mi zvěřinu. Pak mi...
Genesis 30:30...požehnal. Kdy se budu moci starat takésvůj vlastní dům?" Lában řekl: "Co ti mám dát?" "Nedávej mi...
Genesis 31:42...trápení a dřinu mých rukou a minulou noc vyřkl svůj soud." Lában na to Jákobovi odpověděl: "Tyto dcery...
Genesis 33:17...se vydal k Sukotu. Tam si postavil dům a pro svůj dobytek zhotovil přístřešky. Proto se to místo jmenuje...
Genesis 33:19...se před městem. Díl pole, na němž vztyčil svůj stan, koupil od synů Šechemova otce Chamora za sto...
Genesis 35:21...Ráchel dodnes). Izrael táhl dál a vztyčil svůj stan za Migdal-ederem. A když se Izrael zdržoval v tom...
Genesis 36:6...syny a dcery a všechny, kdo žili v jeho doměsvůj dobytek a všechna svá zvířata - všechen svůj majetek,...
Genesis 37:34... Josef je rozsápán!" Jákob v zoufalství roztrhl svůj plášť, přepásal se pytlovinou a truchlil nad svým...
Genesis 39:6... co měl v domě i na poli, a tak nechal všechen svůj majetek v Josefově správě. Když měl doma jeho,...
Genesis 40:5...v žaláři - měli sen. Každý měl téže noci svůj sen, každý s vlastním významem. Když k nim Josef ráno...
Genesis 40:9...mi je." Vrchní číšník tedy Josefovi vyprávěl svůj sen: "Hle, ve snu jsem před sebou viděl vinný keř a na...
Genesis 41:42...nad celou egyptskou zemí!" Farao sňal z ruky svůj pečetní prsten a navlékl ho na ruku Josefovi; oblékl...
Genesis 42:27... Když měli cestou nocovat, jeden z nich otevřel svůj pytel, aby dal svému oslu obrok, a vtom uviděl své...
Genesis 42:35...své pytle a hle, každý ve svém pytli našel svůj váček s penězi! Když viděli ty váčky s penězi, dostali...
Genesis 43:25... Slyšeli, že tam mají obědvat, a tak připravili svůj dar, než Josef v poledne přijde. A když Josef přišel...
Genesis 45:1...nemohl déle přemáhat. "Všichni ven!" křikl na svůj doprovod. (A tak s Josefem nikdo nezůstal, když se...
Genesis 46:6...farao poslal, aby je přivezli, vzali svá stádasvůj majetek, jehož nabyli v Kanaánu, a přišli do Egypta -...
Genesis 46:32...pastevci. Chovají dobytek, a tak s sebou vzali svůj brav, skot a vše, co mají.' si vás potom farao...
Genesis 47:16... když došly peníze?" Josef odpověděl: "Dejte mi svůj dobytek, a dám vám za něj chléb, když peníze došly."...
Genesis 47:17... když peníze došly." Přiváděli tedy k Josefovi svůj dobytek a Josef jim dával chléb za koně, brav, skot i...
Genesis 49:11...své. Ve víně své roucho vypere, v krvi hroznů svůj šat. Jeho oči se nad víno třpytí, zuby jeho nad mléko...
Genesis 49:16...se nevolníkem, otrokem! Dan soudit bude lid svůj jako jeden z kmenů Izraele. Hadem na cestě bude Dan,...
Genesis 50:8... jeho bratři a rodina jeho otce - jen své dětisvůj brav a skot zanechali v gošenském kraji. Jely s nimi i...
Genesis 50:23...a syny Manasesova syna Machíra přijal na svůj klín. Nakonec Josef řekl svým bratrům: " umírám, ale...
Exodus 5:23...mluvil k faraonovi, se lidu vede ještě hůř, a ty svůj lid vůbec nevysvobozuješ!" Hospodin ale Mojžíšovi...
Exodus 6:7...vztaženou paží a velikými soudy. Přijmu vás za svůj vlastní lid a budu vaším Bohem a poznáte, že jsem...
Exodus 7:4... a tak na Egypt dolehne ruka. Své houfysvůj lid, syny Izraele, vyvedu z egyptské země uprostřed...
Exodus 12:32...a služte Hospodinu, jak jste žádali! Vezměte si svůj brav i skot, jak jste žádali, jen jděte! A...
Exodus 14:6...dal zapřáhnout do svého vozu a vzal s sebou svůj lid: vzal šest set vybraných vozů a všechny ostatní...
Exodus 15:7...vznešeností své protivníky ničíš. Když vypouštíš svůj hněv, jak strniště je sežehne! Dechem tvého chřípí se...
Exodus 18:1...doslechl o všem, co Bůh učinil pro Mojžíše a pro svůj lid Izrael, totiž že Hospodin vyvedl Izrael z Egypta....
Exodus 18:11...je větší než všichni bohové - vždyť vysvobodil svůj lid z moci Egypťanů, kteří je pyšně ponižovali."...
Exodus 20:24...něm budeš obětovat své zápalné a pokojné obětisvůj brav i skot. Na každém místě, kde nechám připomínat...
Exodus 21:30...Jestliže mu bude uloženo výkupné, výplatou za svůj život vše, co mu bude uloženo. býk potrká něčího...
Exodus 22:4... Když někdo spase pole nebo vinici tím, že nechá svůj dobytek, aby se pásl na cizím poli, nahradí to tím...
Exodus 30:12... při tom každý z nich Hospodinu výkupné za svůj život, aby mezi kvůli tomu sčítání nepřišla zhoubná...
Leviticus 1:14...darem zápalnou oběť z ptactva, přinese svůj dar z hrdliček nebo z holoubat. Kněz přinese ptáče k...
Leviticus 4:28...hřích, jehož se dopustil, přinese jako oběť za svůj hřích kozu, samici bez vady. Vloží ruku na hlavu této...
Leviticus 4:32...a bude mu odpuštěno. Chce-li jako oběť za svůj hřích přinést jehně, přivede samičku bez vady....
Leviticus 5:7...jehně, přinese Hospodinu jako odškodnění za svůj prohřešek dvě hrdličky nebo dvě holoubata, jedno k...
Leviticus 11:25... Kdokoli by nesl něco z jejich zdechliny, vypere svůj oděv a bude nečistý do večera. Každý kopytník,...
Leviticus 11:28...večera. Kdokoli by nesl jejich zdechlinu, vypere svůj oděv a bude nečistý do večera. Jsou pro vás nečistí...
Leviticus 11:40...večera. Kdo by z zdechliny něco snědl, vypere svůj oděv a bude nečistý do večera. Také ten, kdo by tu...
Leviticus 13:6...jej za čistého - je to jen vyrážka. Vypere svůj oděv a bude čistý. Rozšíří-li se vyrážka poté, co se...
Leviticus 13:34...kůže, prohlásí jej kněz za čistého. Vypere svůj oděv a bude čistý. Rozšíří-li se prašivina poté, co...
Leviticus 14:8...do tábora, ale po sedm dní ještě zůstane mimo svůj stan. Sedmého dne si znovu oholí veškeré ochlupení:...
Leviticus 14:47... do večera. Kdo by v tom domě spal, vypere svůj oděv; také ten, kdo by v tom domě jedl, vypere svůj...
Leviticus 15:8...trpící výtokem plivl na čistého, vypere dotyčný svůj oděv, omyje se vodou a bude nečistý do večera....
Leviticus 16:6... aby jím vykonal obřad smíření za sebe a za svůj dům. Potom Áron vezme oba kozly a postaví je před...
Leviticus 16:11...za hřích, aby vykonal obřad smíření za sebe a za svůj dům, zabije ho jako oběť za hřích. Nabere plnou...
Leviticus 16:17...nevyjde. Tam vykoná obřad smíření za sebe a za svůj dům i za celé izraelské shromáždění. Potom vyjde k...
Leviticus 19:16...musíš svého bližního soudit po právu. Neobcházej svůj lid jako pomlouvač. Neohrožuj život svého bližního. ...
Leviticus 20:20...svou tetou, zostudil svého strýce. Oba ponesou svůj hřích - zemřou bezdětní. Kdokoli by si vzal manželku...
Leviticus 22:18...přinese Hospodinu zápalnou oběť, aby splnil svůj slib, nebo jako dobrovolný dar, přivede ze skotu, z...
Leviticus 22:21... Kdo přinese Hospodinu pokojnou oběť, aby splnil svůj slib, nebo jako dobrovolný dar, ze skotu nebo z...
Leviticus 24:15...Izraele: Kdokoli by zlořečil svému Bohu, ponese svůj hřích. Kdo by se rouhal jménu Hospodina, musí zemřít!...
Leviticus 26:5...potrvá do vinobraní a vinobraní do setíSvůj chléb budete jíst do sytosti a budete ve své zemi...
Leviticus 26:11...starou budete muset vyklízet kvůli nové. Umístím svůj Příbytek mezi vás a nebudu si vás ošklivit. Budu se...
Leviticus 26:41...neobřezané srdce nepokoří a dokud nepřijmou svůj trest. Tehdy si připomenu svou smlouvu s Jákobem, svou...
Leviticus 27:14...k určené ceně ještě pětinu. Zasvětí-li někdo svůj dům, aby byl svatý Hospodinu, kněz určí jeho cenu, ...
Leviticus 27:15...ocení, při tom zůstane. Bude-li jej ten, kdo svůj dům zasvětil, chtít vykoupit, přidá k určené ceně...
Numeri 5:7...Hospodinu, takový člověk se provinil. Vyzná tedy svůj hřích, jehož se dopustil, nahradí škodu v plné výši,...
Numeri 6:14...ke vchodu do Stanu setkávání a bude obětovat svůj dar Hospodinu: jednoho ročního beránka bez vady jako...
Numeri 7:3...pokolení, pověření sčítáním, a přivedli jako svůj dar před Hospodina šest krytých vozů a dvanáct býků...
Numeri 7:12... každý vůdce v jeden den." Prvního dne přinesl svůj dar Nachšon, syn Aminadabův z pokolení Juda. Jeho...
Numeri 7:18...byl dar Nachšona, syna Aminadabova. Druhého dne svůj dar přinesl Netaneel, syn Cuarův, vůdce pokolení...
Numeri 14:34...nepadnou na poušti. Po čtyřicet let ponesete svůj trest, podle počtu dní, v nichž jste prozkoumávali zem...
Numeri 17:3...rozmetej do daleka. Z kadidelnic těch, kdo pro svůj hřích přišli o život, se udělají tepané pláty k...
Numeri 19:19...a tak jej sedmého dne očistí. Dotyčný pak vypere svůj oděv, omyje se vodou, a večer bude čistý. Kdo by však...
Numeri 21:23...nedovolil projít svým územím. Shromáždil všechen svůj lid a vytáhl proti Izraeli na poušť. Když dorazil do...
Numeri 22:18...služebníkům odpověděl: "I kdyby mi Balák dával svůj dům plný stříbra a zlata, nemohl bych přestoupit...
Numeri 24:13...jsi za mnou poslal: ‚I kdyby mi Balák dával svůj dům plný stříbra a zlata, nemohl bych přestoupit...
Numeri 27:3...proti Hospodinu, k tlupě Korachově. Zemřel pro svůj vlastní hřích, aniž měl syny. jméno našeho otce...
Numeri 32:16...blíž a řekli: "Chceme tu postavit ohrady pro svůj dobytek a města pro své děti. Sami pak půjdeme v plné...
Numeri 35:28...kněze. Teprve po jeho smrti se smí vrátit na svůj vlastní pozemek. Toto se vám stane právním ustanovením...
Deuteronomium 4:36...kromě něj není žádný jiný. Z nebe ti dal slyšet svůj hlas, aby vyučil, a na zemi ti ukázal svůj veliký...
Deuteronomium 9:26..."Hospodine, Pane můj, nedopouštěj záhubu na svůj lid, na své dědictví, které jsi ve své velikosti...
Deuteronomium 12:21... vyvolí, aby tam umístil své jméno, smíš porážet svůj skot i brav, jejž ti Hospodin dal, tak, jak jsem ti...
Deuteronomium 16:18... která ti Hospodin, tvůj Bůh, , si pro každý svůj kmen ustanovte soudce a správce. Ti soudí lid...
Deuteronomium 17:18...nemá příliš mnoho zlata a stříbra. dosedne na svůj královský trůn, si nechá od levitských kněží...
Deuteronomium 21:8... naše oči nic neviděly. Hospodine, zprosť viny svůj lid Izrael, který jsi vykoupil! Nenech nevinně...
Deuteronomium 22:8... Kdyby z totiž někdo spadl, uvedl bys na svůj dům krev. Neosívej svou vinici dalším druhem semene....
Deuteronomium 22:19...dívky. Ta zůstane jeho manželkou a on ji po celý svůj život nesmí propustit. Kdyby však to obvinění bylo...
Deuteronomium 22:29...jeho manželkou. Zneuctil ji, a tak ji po celý svůj život nesmí propustit. Nikdo si nesmí vzít manželku...
Deuteronomium 24:16...ani děti za své rodiče. Každý zaplatí životem za svůj vlastní hřích. Nepřekrucuj právo přistěhovalce ani...
Deuteronomium 28:12...tvým otcům, že ti ji . Hospodin ti otevře svůj nádherný poklad - nebesa - aby dal tvé zemi déšť v...
Deuteronomium 28:53... sevřou tví nepřátelé, budeš pojídat svůj vlastní plod - maso vlastních synů a vlastních dcer,...
Deuteronomium 32:13...provázel, žádný cizí bůh nebyl s ním! Dovedl svůj lid na výšiny země, úrodou pole aby sytil se. Medem ze...
Deuteronomium 32:36...úděl je pro připraven!" Ano, Hospodin bude svůj lid hájit a nad svými služebníky se slituje, uvidí,...
Jozue 7:6...odvahu, rozplynula se jako voda. Jozue roztrhl svůj plášť, padl před Hospodinovou truhlou tváří na zem,...
Soudců 3:15... syn Benjamínce Gery. Po něm Izraelci poslali svůj povinný dar moábskému králi Eglonovi. Ehud si vyrobil...
Soudců 7:13... zaslechl, jak jeden voják vypráví druhému svůj sen: "Víš, zdál se mi takový sen: Viděl jsem, jak se...
Soudců 9:9...olivě: Kraluj nám! Oliva řekla: To snad mám svůj olej přestat vydávat, kterým se Bůh i lidé ctí, a jít...
Růt 1:6...moábském kraji dozvěděla, že Hospodin navštívil svůj lid a dal mu chléb, připravila se s oběma svými...
1. Samuel 1:21...předložit Hospodinu výroční oběť a splnit svůj slib, Hana nešla. " chlapce odkojím," řekla svému...
1. Samuel 1:28...tedy odevzdávám Hospodinu, aby mu patřil po celý svůj život." A poklonili se tam Hospodinu. Hana se tenkrát...
1. Samuel 2:1..."V Hospodinu se raduji srdcem svým, v Hospodinu svůj roh pozvedám. Svým protivníkům se teď zasměji, mou...
1. Samuel 9:16...můj lid z ruky Filištínů. Shlédl jsem totiž na svůj lid, neboť ke mně dolehl jejich nářek." Jakmile Samuel...
1. Samuel 12:22...jsou to marnosti! Hospodin pro své veliké jméno svůj lid neopustí, protože se rozhodl učinit vás svým lidem...
1. Samuel 18:4... a dal ho Davidovi; rovněž tak svou výstrojsvůj meč, luk i opasek. David se vydával, kamkoli ho Saul...
1. Samuel 25:11...sluhů, kteří utíkají od svých pánů. To mám vzít svůj chleba, svou vodu a maso, které jsem připravil pro své...
1. Samuel 31:4... Saul proto řekl svému zbrojnošovi: "Vytáhni svůj meč a probodni . Jinak přijdou ti neobřezanci a...
1. Samuel 31:5...zbrojnoš viděl, že Saul je mrtev, nalehl i on na svůj meč a zemřel s ním. Tak zahynul Saul, jeho tři synové...
2. Samuel 3:18...o Davidovi řekl: ‚Skrze Davida vysvobodím svůj lid Izrael z rukou Filištínů i všech ostatních...
2. Samuel 6:20...k sobě domů. Také David se vrátil, aby požehnal svůj dům. Saulova dcera Míkal ale Davida uvítala slovy: "To...
2. Samuel 7:23...národ na zemi, který si Bůh přišel vykoupit jako svůj lid, a získal si tak jméno? Vykonal jsi pro veliké...
2. Samuel 7:24...vykoupil z Egypta, z jeho národů i jeho bohůSvůj lid Izrael jsi navěky ustanovil svým lidem a ty,...
2. Samuel 11:8...Jakmile Uriáš opustil palác, král za ním poslal svůj dar. Uriáš ale nešel domů. Ulehl mezi služebníky svého...
2. Samuel 20:22...hradbu." Ta žena se ve své moudrosti obrátila na svůj lid. Ti Šebovi, synu Bichriho, usekli hlavu a hodili...
1. Královská 3:1...ji do Města Davidova. Tam bydlela, než dostavěl svůj palác, Hospodinův chrám a hradby okolo Jeruzaléma. Lid...
1. Královská 6:13...Davidovi. Budu přebývat uprostřed synů Izraelesvůj lid Izrael nikdy neopustím." Když Šalomoun dokončil...
1. Královská 7:1...podle všech plánů. Šalomoun ho stavěl sedm let.  Svůj vlastní palác ovšem stavěl třináct let - tak dlouho mu...
1. Královská 8:16...rukou naplnil, co řekl: ‚Ode dne, kdy jsem svůj lid Izrael vyvedl z Egypta, jsem ze žádného...
1. Královská 8:24...služebníku Davidovi, mému otci, jsi dodržel svůj slib. Vlastními ústy jsi promluvil a vlastní rukou jsi...
1. Královská 9:15...práce, bylo, aby vystavěl: Hospodinův chrámsvůj palác, terasu Milo, jeruzalémské hradby, města Chacor,...
1. Královská 11:30...pláště. Oba tam venku byli sami. Achiáš vzal svůj nový plášť, roztrhal ho na dvanáct kusů a řekl...
1. Královská 15:5... co je v Hospodinových očích správné, a po celý svůj život se neodchýlil od žádného přikázání - kromě onoho...
1. Královská 16:19...paláce a zapálil ho nad sebou. Tak zemřel za svůj hřích, že se držel cesty Jeroboámovy a dělal, co je v...
1. Královská 19:19... Když ho Eliáš míjel, přehodil přes něj svůj plášť. Elíša tam nechal dobytek a běžel za Eliášem....
1. Královská 20:42...mého odsouzence, zaplatíš za něj svým životemsvůj lid dáš za jeho." Izraelský král pak jel domů a...
2. Královská 2:8... kde se u Jordánu zastavili ti dva. Eliáš vzal svůj plášť, svinul ho a udeřil jím do vody. Ta se...
2. Královská 4:7...a ten řekl: "Jdi ten olej prodat a vyrovnej svůj dluh. Z toho, co zbude, pak budeš se svými syny žít."...
2. Královská 6:8... poradil se se svými služebníky a řekl: "Položím svůj tábor tam a tam." Boží muž ale vzkázal izraelskému...
2. Královská 9:13...za krále nad Izraelem.'" A oni hned vzali každý svůj plášť, prostřeli ho pod ním na schody, troubili na...
2. Královská 14:6...ani děti za své rodiče. Každý zaplatí životem za svůj vlastní hřích." To on porazil 10 000 Edomců v Solném...
1. Letopisů 10:4... Saul proto řekl svému zbrojnošovi: "Vytáhni svůj meč a probodni . Jinak přijdou ti neobřezanci a...
1. Letopisů 16:43...k sobě domů. Také David se vrátil, aby požehnal svůj dům. Jednou, když se zabydlel ve svém domě, řekl...
1. Letopisů 17:21...národ na zemi, který si Bůh přišel vykoupit jako svůj lid! Získal sis jméno velikými a ohromnými divy, když...
1. Letopisů 17:22...před svým lidem, který sis vykoupil z EgyptaSvůj lid Izrael jsi navěky učinil svým lidem a ty,...
1. Letopisů 21:3...počet." Joáb ale namítl: "Hospodin kéž rozmnoží svůj lid nastokrát! Můj pane a králi, nejsou to snad...
1. Letopisů 21:27...oheň z nebe. Hospodin pak řekl andělu, vrátí svůj meč do pochvy. Když David tenkrát viděl, že ho...
1. Letopisů 23:1...Hospodinovu." Když David zestárl a naplnil svůj čas, ustanovil za krále nad Izraelem svého syna...
1. Letopisů 29:3...chrám mého Boha je mým potěšením, přidávám také svůj osobní zlatý a stříbrný poklad. Dávám jej na chrám...
2. Letopisů 2:2...dřevo na stavbu jeho paláce, když si stavěl svůj palác. Nuže, stavím chrám jménu Hospodina, svého...
2. Letopisů 2:10...Šalomounovi vzkázal: "Hospodin jistě miluje svůj lid, když jim dal krále, jako jsi ty." Dopis dále...
2. Letopisů 6:5...rukou naplnil, co řekl: ‚Ode dne, kdy jsem svůj lid vyvedl z Egypta, jsem ze žádného izraelského kmene...
2. Letopisů 6:15...služebníku Davidovi, mému otci, jsi dodržel svůj slib. Vlastními ústy jsi promluvil a vlastní rukou jsi...
2. Letopisů 7:13...přikážu kobylkám, aby sežraly zemi; že sešlu na svůj lid mor. Jestliže se pak můj lid, který se nazývá mým...
2. Letopisů 9:8... tvůj Bůh, jenž si oblíbil a dosadil na svůj trůn, abys byl králem pro Hospodina, svého Boha! Tvůj...
2. Letopisů 12:7...se, a tak je nezničím. Nevyliji skrze Šišaka svůj hněv na Jeruzalém, nechám je o vlásek uniknout. Stanou...
2. Letopisů 15:17...z Izraele neodstranil obětní výšiny, ale po celý svůj život měl srdce oddané Hospodinu. Vnesl do Božího...
2. Letopisů 24:15...pravidelné oběti. Když Jojada zestárl a naplnil svůj čas, ve věku sto třiceti let zemřel. Pochovali ho ve...
2. Letopisů 25:4...ani děti za své rodiče. Každý zaplatí životem za svůj vlastní hřích." Amaciáš shromáždil Judu, seřadil je...
2. Letopisů 25:15...mu řekl: "Proč uctíváš bohy, kteří nedokázali svůj národ vysvobodit z tvých rukou?" Král mu na to...
2. Letopisů 26:8... k samému Egyptu, neboť velice rozšířil svůj vliv. V Jeruzalémě Uziáš postavil a opevnil věže nad...
2. Letopisů 29:10... Bohem Izraele, smlouvu, aby od nás odvrátil svůj planoucí hněv. Synové moji, neberte to teď na lehkou...
2. Letopisů 30:8...Hospodinu, svému Bohu, a on od vás odvrátí svůj planoucí hněv. Pokud se vrátíte k Hospodinu, vaši...
2. Letopisů 32:14... které moji otcové vyhladili, dokázal vysvobodit svůj lid z mých rukou? Jak by tedy váš bůh mohl z mých...
2. Letopisů 32:15...národa ani království nedokázal vysvobodit svůj lid z ruky ani z rukou mých otců. Ani váš bůh...
2. Letopisů 32:17...něm: "Jako bohové okolních národů nevysvobodili svůj lid z ruky, tak svůj lid z ruky nevysvobodí ani...
Ezdráš 2:62...a přijal jeho jméno). Snažili se najít svůj rodokmen, ale marně, a tak byli z kněžství odsvěceni....
Ezdráš 7:10...ním držel svou laskavou ruku. Ezdráš zasvětil svůj život tomu, aby zkoumal a plnil Hospodinův Zákon a aby...
Ezdráš 10:4...Boha. se stane podle Zákona. Vstaň a splň svůj úkol, jsme s tebou. Buď silný a jednej!" Ezdráš tedy...
Nehemiáš 3:17...Rechum, syn Baniho; vedle něj opravoval za svůj okres Chašabiáš, správce poloviny okresu Keíla; za...
Nehemiáš 7:64...a přijal jejich jméno). Snažili se najít svůj rodokmen, ale marně, a tak byli z kněžství odsvěceni....
Ester 2:20...kancléřství. Ester stále ještě neprozradila svůj původ a národnost, jak Mordechaj přikázal....
Ester 2:21...jejím pěstounem. V době, kdy Mordechaj zastával svůj úřad v kancléřství, chystali se dva nespokojenci...
Ester 4:1...Mordechaj dozvěděl o všem, co se stalo, roztrhl svůj oděv, oblékl se pytlovinou, posypal se popelem a s...
Ester 4:8... vzkáže, že jít za králem orodovat u něj za svůj národ a vyprosit jeho milost. Hatach se vrátil a...
Job 1:4...národy mu nebylo rovného. Jeho synové, každý ve svůj den, pořádali ve svých domech hostiny a zvali také své...
Job 1:20... abych ti to pověděl!" Nato Job vstal, roztrhl svůj plášť a oholil si hlavu. Potom padl na zem a klaněl...
Job 2:4... abych ho bezdůvodně trápil." "Kůži za kůži! Za svůj život člověk vše, co ," namítl satan Hospodinu....
Job 7:19...chvíli ho chceš sledovat. Kdy ode odvrátíš svůj zrak? Ani slinu polknout nenecháš? Když zhřeším, co...
Job 7:20... ty Strážce člověka?! Proč sis vybral za svůj terč? Jsem ti snad břemenem? Proč neodpustíš můj hřích...
Job 9:13...mu zabrání? Kdopak mu řekne: ‚Co to provádíš?' Svůj hněv Bůh omezovat nijak nehodlá - před ním se musí...
Job 14:6... dal jsi mu meze, jež nesmí překročit. Odvrať svůj pohled, nech ho být, si užije život jako nádeník!...
Job 15:13... co ti tak zatemnilo oči, že proti Bohu obracíš svůj hněv a z úst vypouštíš takovouto řeč? Co je člověk?...
Job 15:33...ztrácí hrozny nezralé, jako oliva, jež setřásá svůj květ. Spolek bezbožných je neplodný, stany úplatkářů...
Job 23:7...Kdyby se s ním poctivý mohl přít, vyhrál bych svůj soud navždycky. Jdu-li však na východ, není tam, ani...
Job 27:18...po něm zdědí nevinný. Jak pavouk buduje si svůj dům, je ale chatrný jak chýše hlídačů. Ulehne jako...
Job 31:17...nechal jsem pohasínat oči vdovy? Copak jsem jedl svůj chléb sám a sirotkům z něj nedával? Od mého mládí u ...
Job 31:35... mi Všemohoucí odpoví! můj žalobce předloží svůj spis! Rád ho budu nosit na vlastních ramenou, ozdobím...
Job 34:14...mu předal celý svět? Kdyby ho jen tak napadlo svůj dech, svého ducha odejmout, všechno živé by rázem...
Job 36:14...řetězy. Uprostřed mládí proto zmírají, končí svůj život mezi smilníky. Bůh zachraňuje ubohé jejich...
Job 37:13...nesou trest či slitování, on , aby nalezla svůj cíl. Naslouchej tomu, Jobe, zastav se, o Božích divech...
Žalmy 1:3...strom na břehu řeky vsazený, který své ovoce ve svůj čas přináší, kterému nikdy neuvadne listí - cokoli...
Žalmy 7:13...hněvem každý den. Pokud se člověk neobrátí, meč svůj naostří, napne svůj luk a zamíří, smrtelné zbraně na...
Žalmy 9:8...bude vládnout navěky, aby nastolil právosvůj trůn ustavil. Sám bude spravedlivě soudit svět, národy...
Žalmy 14:7...Kéž Izraeli vzejde ze Sionu spása, kéž Hospodin svůj lid obnoví! Jákob pak bude radostně jásat, Izrael se...
Žalmy 25:6...každý den! Pamatuj, Hospodine, na soucit svůj a na svou lásku, která je od věků. Nepřipomínej hříchy...
Žalmy 25:13...ukáže cestu, již si vyvolit. Takový prožije svůj život šťastně, jeho potomstvo zdědí zem. Hospodin...
Žalmy 28:9...je jistou záchranou. Zachraň, Hospodinesvůj lid, požehnej svému dědictví, buď jejich pastýř a nes...
Žalmy 32:5...v noci, z mízy stal se letní suchopár. séla Svůj hřích jsem však potom doznal tobě, své provinění jsem...
Žalmy 34:8...ze všech úzkostí jej zachránil! Hospodinův anděl svůj tábor klade kolem jeho ctitelů, aby je uhájil. Okuste...
Žalmy 34:14... chce někdo okusit dobré dny? Pak tedy chraň svůj jazyk před zlem, ve tvých rtech není žádná lest....
Žalmy 35:2...těm, kdo se mnou bojují. Vezmi svou pavézusvůj štít, na pomoc povstaň mi! Vytáhni oštěp a kopí proti...
Žalmy 38:19...bolestí, vyznávám svoje provinění, trápím se pro svůj hřích! Mých bezdůvodných soků je stále více, množí se...
Žalmy 39:14...u tebe tak jako všichni moji otcové! Odvrať svůj pohled, se zotavím, dříve než odejdu a nebudu tu...
Žalmy 44:13... rozehnal jsi nás mezi pohany. Za pakatel jsi svůj lid prodal, o jejich cenu jsi nesmlouval! U našich...
Žalmy 45:11...oděná. Poslyš, dcero, hleď a poslouchej: Na svůj lid i na dům otce zapomeň, vždyť po tvé kráse touží...
Žalmy 45:14...Královská dcera ve vší slávě čeká v pokojisvůj šat zlatem protkaný. V barevném rouchu ji vedou ke...
Žalmy 51:5...hříchu očisti! Uznávám všechny své zločinysvůj hřích mám stále na mysli. Proti tobě, tobě samému,...
Žalmy 53:7...Izraeli vzejde ze Sionu spása, kéž Bůh konečně svůj lid obnoví! Jákob pak bude radostně jásat, Izrael se...
Žalmy 68:12...jsi, Bože, chudé podělil! Když Pán vyslovil svůj rozkaz, veliký průvod žen to zvěstoval: "Králové s...
Žalmy 68:17... hory skalnaté, na horu, již Bůh zvolil za svůj příbytek? Hospodin na věčně zůstane! Božích vozů...
Žalmy 68:36...jsi ve své svatyni! Bůh Izraele mocí a silou svůj lid obdaří. Bůh je požehnán! Pro předního zpěváka,...
Žalmy 74:2...se na své ovce hněvat bez konce? Vzpomeň si na svůj lid, jenž kdysi získal jsi, na kmen, jenž vykoupils...
Žalmy 75:3...jméno tvé! Ty pravíš: "V čas, který určím sámsvůj spravedlivý soud vykonám. Země a všichni na se...
Žalmy 77:16...zjevil jsi mezi národy! Svou paží vykoupil jsi svůj lid - Jákobovy a Josefovy potomky. séla Vody , Bože,...
Žalmy 77:21... I když tvé šlépěje nešlo rozeznat, vedl jsi lid svůj, ovce své, rukou Mojžíše a Árona. Poučný žalm Asafův....
Žalmy 78:38...- nezahladil je a jejich viny stále odpouštělSvůj hněv často odvracel od nich, všechnu svou zuřivost...
Žalmy 78:49... na jejich dobytek palčivý žár. Planoucí hněv svůj poslal na , prchlivost, zlobu a soužení, anděly...
Žalmy 78:50...anděly zkázy na dopustil! Otevřel průchod pro svůj hněv, před samou smrtí je nešetřil, morové ráně je...
Žalmy 78:52... ten výkvět mládí ve stanech ChamovýchSvůj lid pak vyvedl tak jako ovce, jako stádo je v poušti...
Žalmy 78:60...hněvu Izrael tehdy zcela zavrhl. Tehdy opustil svůj příbytek v Šílu, stan, v němž mezi lidmi přebýval. Do...
Žalmy 78:62...svoji sílu, svou slávu nechal v rukou nepřátelSvůj lid tehdy vydal napospas meči, na své dědictví se...
Žalmy 79:6...Bude tvé horlení hořet plamenem? Vylij svůj hněv raději na pohany, kteří uznat nechtějí, vylij...
Žalmy 81:17...museli krčit, jejich osud by se navěky zpečetilSvůj lid bych krmil tou nejlepší z pšenic, medem ze skály...
Žalmy 85:3...přivedl jsi zpátky z vyhnanství. Viny jsi zbavil svůj vlastní lid, všechny hříchy jsi mu odpustil. séla...
Žalmy 85:4... všechny hříchy jsi mu odpustil. séla Všechen svůj hněv jsi odvrátil, plamen svého hněvu jsi uhasil. Bože...
Žalmy 89:49...Kdo může žít, smrt nikdy nespatřit? Kdo zachrání svůj život z moci podsvětí? séla Kam se tvá první láska,...
Žalmy 91:9..."Jsi útočiště," Nejvyššího když zvolíš za svůj příbytek, žádné neštěstí se ti nepřihodí, rána se...
Žalmy 93:3...ty sám! Zvedají řeky, Hospodine, zvedají řeky svůj hlas, zvedají řeky vlnobití svá! Nad hřmění proudů...
Žalmy 94:14...vykopána jáma ničemům. Hospodin přece nenechá svůj lid, nikdy neopustí své dědictví! Ke spravedlivým se...
Žalmy 103:19...pamatují plnit jeho příkazy. Hospodin ustavil svůj trůn na nebi, svou královskou mocí vládne nade vším!...
Žalmy 104:33...jeho dotykem! Zpívat budu Hospodinu celý život svůj, žalmy zpívat svému Bohu, dokud jsem tu! Kéž se mu...
Žalmy 105:24...přišel Izrael, Jákob byl hostem v zemi ChamověSvůj lid tam Hospodin velmi rozplodil, bylo jich víc, než...
Žalmy 105:37...v zemi bil, všechen výkvět mládí jim zahubilSvůj lid pak vyvedl se stříbrem a zlatem, v žádném z jeho...
Žalmy 105:43... co svatě zaslíbil svému služebníku AbrahamoviSvůj lid tehdy vyvedl s veselím, svoje vyvolené s jásáním!...
Žalmy 111:9...a upřímně aby byla plněna. Vykoupení seslal na svůj lid, svou smlouvu jim svěřil navěky. Jeho jméno je...
Žalmy 132:13...Hospodin si přece Sion zvolil, oblíbil si jej za svůj příbytek: "Zde je spočinutí na věčné věky, zde budu...
Žalmy 135:12...zemi pak dal za dědictví, dědictví pro Izraelsvůj lid! Tvé jméno, Hospodine, trvá navěky, tvá památka,...
Žalmy 135:14... po všechna pokolení. Ano, Hospodin obhájí svůj lid, se svými služebníky bude lítost mít! Stříbro a...
Žalmy 136:16...smetl do moře - jeho láska trvá navěky! On vedl svůj lid po poušti - jeho láska trvá navěky! On porazil...
Žalmy 140:12...jámy, z níž nikdo nevstane! pomlouvači ztratí svůj domov na zemi, násilníky dožene a srazí neštěstí!...
Žalmy 146:2... duše ! Chválit budu Hospodina celý život svůj, žalmy zpívat svému Bohu, dokud jsem tu! Nespoléhejte...
Žalmy 147:15... z nejlepší pšenice sytí . Když na zem svůj rozkaz posílá, jeho slovo rychle šíří se. Sníh jako...
Žalmy 149:4... hrajte mu na tamburíny a citery! Hospodin chová svůj lid v oblibě, spásou korunuje ubohé! věrní v této...
Přísloví 1:14... domy si naplníme kořistí. Na naši kartu vsaď svůj osud, společný měšec budem všichni mít!" Na cestu s...
Přísloví 1:20... Moudrost venku na ulicích volá, na náměstích svůj hlas pozvedá, na rušných nárožích hlasitě vykřikuje, v...
Přísloví 6:30...Zloděj nebývá haněn, když krade, aby nasytil svůj neodbytný hlad. Sedmkrát více vrací, pokud je chycen,...
Přísloví 8:1...svažuje! Což moudrost nevolá, nezvedá rozumnost svůj hlas? Na vrcholech kopců, u cesty, u křižovatek...
Přísloví 8:4...stojí a křičí tam: "Na vás, ó lidé, volámsvůj hlas ke všemu lidstvu obracím. Pochopte, prosťáčci,...
Přísloví 9:2...Dobytče porazila, víno nalila, také prostřela svůj stůl. Děvečky vyslala a volá na městských...
Přísloví 10:19...slov se bez hříchu neobejde, rozumný drží svůj jazyk na uzdě. Jazyk spravedlivého je ryzí stříbro,...
Přísloví 14:1...ničemů zůstane o hladu. Moudrá žena buduje svůj domov, hloupá jej boří svýma rukama. Hospodina ctí,...
Přísloví 16:4...úmysly se potom naplní. Hospodin učinil vše pro svůj záměr, také i darebáka pro zlý den. Hospodinu je každý...
Přísloví 20:2...nezmoudří. Jako když lev řve, král hrůzu nahánísvůj život ohrožuje, kdo jej popudí. Upustit od sporu je...
Přísloví 24:6...velký silák, ten, kdo znalosti, sílu přemáháSvůj boj vyhraješ dík dobrým radám, ve množství rádců je...
Přísloví 24:18...se nelíbil ten pohled, mohl by od něj odvrátit svůj hněv. Kvůli zlosynům se nemusíš zlobit, darebákům...
Kazatel 2:21...pod sluncem! Někdo se pachtí moudře a zručněsvůj úspěch však odkáže tomu, kdo se s tím nepachtil. I to...
Kazatel 3:1... Vše svou chvíli, každá věc pod nebem  svůj čas: Je čas rodit se a čas umírat, čas sázet a čas...
Kazatel 5:18...a jmění a dovolil mu jich užívat, přijme svůj úděl a raduje se uprostřed svého pachtění - vždyť je...
Kazatel 8:6...zlého, moudrý v srdci kdy, jak a co. Vše  svůj správný čas, jistě. Člověk ale tu velikou potíž, že...
Kazatel 9:7...co se odehrává pod sluncem. Vzhůru! Jez radostně svůj chléb a zvesela pij víno své, vždyť Bůh si tvé skutky...
Kazatel 9:12...- o všem rozhoduje chvíle a náhoda. Člověk nezná svůj čas, podoben rybám, které vyloví krutá síť, anebo...
Kazatel 11:1... každé tvé slovo roznese na křídlech. Posílej svůj chléb po vodě - po čase znovu najdeš jej. Rozděl vše...
Píseň 2:14... ve skrýši nad srázem, dopřej mi spatřit svůj obličej, svůj hlas mi dopřej uslyšet. Tvůj hlas je...
Píseň 3:4... dovedu ho do domu svojí matičky, ukážu mu svůj rodný pokojík! Zapřísahám vás, dcery jeruzalémské, při...
Píseň 8:12...je ale jenom ! Měj si, Šalomoune, ten tisíc svůj - dvě stě z něj musíš dát hlídačům! Ty, jež prodléváš...
Izaiáš 2:6...choďme v Hospodinově světle! Ty jsi však opustil svůj lid, dům Jákobův, neboť je plný kouzel z Východu a...
Izaiáš 2:22... Přestaňte tedy obdivovat člověka - vždyť sotva svůj dech popadá! Za co by asi mohl stát? Nuže, pohleďte -...
Izaiáš 3:9...se do očí. Výraz jejich tváře svědčí proti nimsvůj hřích jak Sodoma stavějí na odiv. Běda jim! Přivedli...
Izaiáš 4:1...muže se v ten den chopí sedm žen: "Budeme jíst svůj vlastní chléb a oblékat se vlastním oděvem, jen se...
Izaiáš 5:14...budou žízní vyprahlí! Záhrobí proto rozvírá svůj chřtán, jeho bezedná tlama zeje dokořán; výkvět i...
Izaiáš 5:19...Jen přijde s tím, Svatý izraelský svůj záměr naplní, abychom ho poznali!" Běda těm, kdo...
Izaiáš 5:25...pohrdli! Hospodin proto vzplál hněvem na svůj lid, napřáhl proti němu ruku a udeřil, takže se hory...
Izaiáš 12:1...- byls na rozzloben, odvrátil jsi však svůj hněv a potěšil jsi . Hle, Bůh zachránil - doufám...
Izaiáš 13:10...slunce se zatmí od svítání a měsíc nevydá svůj svit. Potrestám svět za jeho zločiny, všechny ničemy...
Izaiáš 14:13...v srdci: "Vyšplhám se k nebi, nad Boží hvězdy svůj trůn vyvýším, na Hoře setkávání se usadím, na svazích...
Izaiáš 14:20... neboť jsi svou zemi pustošil a vraždil jsi svůj vlastní lid. navěky není památky po tom zlém...
Izaiáš 19:13...jsou velmoži Memfisu; vůdci Egypta svedli svůj vlastní lid. Hospodin jim nalil ducha závrati, aby...
Izaiáš 22:6... den boření hradeb a křiku mezi horami. Elam svůj toulec uchopil, muži na vozech a na koních, i Kír...
Izaiáš 25:8...setře všem slzy z tváří, na vší zemi zbaví svůj lid potupy. Tak promluvil Hospodin. V ten den pak...
Izaiáš 26:11...jim, oni to ale nevidí. vidí, jak horlíš pro svůj lid! se zastydí! všechny tvé nepřátele oheň...
Izaiáš 26:21... než přejde jeho hněv. Hle - Hospodin opouští svůj příbytek, aby ztrestal viny obyvatel země. Země...
Izaiáš 28:21...své dílo - své neobyčejné dílo, aby vyplnil svůj úkol - svůj neobvyklý úkol. A proto přestaňte se svou...
Izaiáš 38:12...kočovníků stěhuje se pryč; jako tkadlec jsem svůj život zavinul, když odstřihls od stavu - než uplyne...
Izaiáš 42:21...neslyšíš! Hospodin toužil ve své spravedlnosti svůj Zákon slavně zvelebit. Toto je ale oloupený,...
Izaiáš 42:25... neposlouchali jeho učení, a tak na vylil svůj hrozný hněv - válečné vřavě vydal je. Obklopily je...
Izaiáš 43:20...na poušti a na pustinách potoky, abych napojil svůj vyvolený lid, lid, který jsem si vytvořil, aby mou...
Izaiáš 44:7...to oznámí a vyloží! Odedávna, kdy jsem ustavil svůj lid, kdo jim oznamuje věci příští a budoucí? Neděste...
Izaiáš 47:6...nad královstvími královnou. Rozhněval jsem se na svůj lid a potupil své dědictví; vydal jsem ti je napospas,...
Izaiáš 48:9...že jsi od narození vzbouřenec. Kvůli svému jménu svůj hněv zdržuji, kvůli své chvále se k tobě krotím, abych...
Izaiáš 49:13...se, vy hory, zvučně zpívejte! Hospodin totiž svůj lid potěšil, projevil soucit ke svým ubohým! Sion však...
Izaiáš 52:9... jeruzalémské sutiny, vždyť Hospodin potěšil svůj lid - on Jeruzalém vykoupil! Hospodin svou svatou paži...
Izaiáš 54:2...- víc dětí nežli provdaná, praví Hospodin. Pro svůj stan udělej víc místa, plachty svých příbytků směle...
Izaiáš 55:2...Proč utrácíte peníze nikoli za chlébsvůj výdělek za to, co nenasycuje? Poslechněte raději a...
Izaiáš 56:10... co ani štěkat neumí; polehávají se svými snysvůj spánek milují. Jsou to tak nenažraní psi, že se...
Izaiáš 56:11...na svou cestu obrátil, všichni se zajímají jensvůj zisk. "Pojďte," vykřikují, "víno chci! Pivem se pojďme...
Izaiáš 57:6...skalními útesy! Mezi balvany v roklích najdeš svůj úděl, právě ony budou tvým osudem. Vždyť právě jim...
Izaiáš 58:7...s hladovým o chléb podělit, ubohým bezdomovcům svůj dům otevřít? Když vidíš nahého, nemáš jej přiodít,...
Izaiáš 63:14...Duch vedl k odpočinutí. Takto jsi doprovázel svůj lid, abys své jméno proslavil. Pohlédni z nebe, jen se...
Izaiáš 65:20... a nebude tam ani stařec, který by nenaplnil svůj věk. Ten, kdo zemře ve sto letech, bude mladíkem, a...
Izaiáš 66:15...jeho vozy jsou jako vichřice! V zuřivosti vylije svůj hněv, své hrozby v plamenech. Hospodin se bude soudit...
Izaiáš 66:20...je tak, jako když synové Izraele přinášejí svůj dar do Hospodinova domu v čistých nádobách. A i z nich...
Jeremiáš 2:32...za tebou? nikdy!' Zapomene snad dívka na svůj šperk? Zapomene se nevěsta obléci ke svatbě? Můj lid...
Jeremiáš 3:19...otcům. Říkal jsem si: Jak rád bych počítal za svůj lid a dal ti za dědictví tu krásnou zemi, nejcennější...
Jeremiáš 9:1...místo, kam se poutník uchýlí, abych mohl opustit svůj lid a odejít od nich pryč; vždyť jsou to samí...
Jeremiáš 9:4...druhého podvádějí, pravdu vůbec nemluvísvůj jazyk naučili mluvit lži, pro zvrácenost by se ztrhali...
Jeremiáš 12:7...Nevěř jim tedy, i kdyby s tebou pěkně mluvili." "Svůj dům nechám být, opustím své dědictví, svůj milovaný...
Jeremiáš 14:21... Kvůli svému jménu nás nezavrhuj, nepotupuj svůj slavný trůn! Pamatuj na svou smlouvu s námi, neruš ji!...
Jeremiáš 15:7...po celé zemi. Připravím je o děti, zahubím svůj lid, neboť se od svých cest neodvrátili. Proto jejich...
Jeremiáš 16:5...a neoplakávej je, neboť od tohoto lidu odejmu svůj pokoj, svou lásku i soucit, praví Hospodin. V této...
Jeremiáš 16:17...mnou se neschovají, před mýma očima neskryjí svůj hřích. Nejprve jim tedy dvojnásobně odplatím za jejich...
Jeremiáš 22:17...Hospodin. Ty ale nemáš oči ani srdce než pro svůj mrzký zisk; zajímá jen vraždit nevinné, vydírání a...
Jeremiáš 29:32...tomto lidu přežil a viděl, co dobrého učiním pro svůj lid, praví Hospodin." Slovo, které Jeremiáš dostal od...
Jeremiáš 30:3...knihy. Hle, přicházejí dny, praví Hospodin, kdy svůj lid Izrael a Judu přivedu zpět ze zajetí a navrátím je...
Jeremiáš 31:7...hlasitě oslavujte a říkejte: ‚Hospodin zachránil svůj lid, zachránil pozůstatek Izraele!' Hle, přivedu je ze...
Jeremiáš 31:33...dnech uzavřu s domem Izraele, praví HospodinSvůj zákon vložím do jejich nitra a napíšu jim ho na srdce....
Jeremiáš 32:21...sis získal jméno, které stále máš. Vyvedl jsi svůj lid Izrael z Egypta znameními a zázraky, mocnou rukou,...
Jeremiáš 33:20...smlouvu s nocí, takže den ani noc nenastane ve svůj čas, pak bude zrušena také smlouva s mým...
Jeremiáš 43:10... které jsem tu zapustil; nad nimi rozprostře svůj baldachýn. Přitáhne a zaútočí na Egypt. Kdo jít na...
Jeremiáš 46:17...faraona, vládce Egypta: ‚Rámusil, co propásl svůj čas.' Jakože jsem živ, praví Král, který jméno...
Jeremiáš 48:10...Hospodinovo dílo nedbale! Zlořečený, kdo zdržuje svůj meč od krve! Moáb si odmalička žil v pohodlí, jak víno...
Jeremiáš 48:11...žil v pohodlí, jak víno nad sedlinou měl svůj klid. Z nádoby do nádoby ho nikdo nepřelil, nemusel...
Jeremiáš 49:30...se chystá proti vám, na vás vymýšlí svůj plán. Vzhůru! Do boje proti národu, jenž žije v...
Jeremiáš 49:37...pasou po jejich životě. Uvedu na neštěstísvůj planoucí hněv, praví Hospodin. Pošlu za nimi meč,...
Jeremiáš 49:38... Pošlu za nimi meč, abych je vyhladil. Ustanovím svůj trůn nad Elamem, abych odtud hubil krále i velmože,...
Jeremiáš 50:28...Hospodin, náš Bůh, se pomstil, že se pomstil za svůj chrám. Svolejte na Babylon střelce, všechny, kdo...
Pláč 2:4...vše, co bylo krásné na pohled. Jak oheň vylil svůj prudký hněv na stánek Dcery sionské. Hospodin jednal...
Pláč 2:6...Rozmnožil Dceři judské žal a zármutek. Zpustošil svůj příbytek jako zahradu, svůj svatostánek nechal...
Pláč 2:7...zavrhl ve svém rozhořčeném hněvu. Hospodin na svůj oltář zanevřel, zošklivil si svou svatyni. Vydal do...
Pláč 3:12... cestě přepadl , rozsápal a zahubil. Napjal svůj luk, přiložil šíp, udělal si ze cíl! Ve svém toulci...
Pláč 3:39...Proč by si tedy člověk stěžoval, když je za svůj hřích potrestán? Zpytujme své cesty, zkoumejme je, k...
Pláč 4:11...byl rozdrcen můj lid. Hospodin naplno projevil svůj hněv, dal průchod svému zuření. Zapálil na Sionu oheň,...
Ezechiel 4:3...železnou zeď mezi sebe a to město a upři na  svůj pohled, je obleženo. Oblehni je na znamení pro dům...
Ezechiel 4:7...jsem ti po jednom dnu za každý rok. Upři svůj zrak na obležený Jeruzalém a s obnaženou paží prorokuj...
Ezechiel 4:13...tak," řekl Hospodin, "budou jíst synové Izraele svůj nečistý pokrm mezi pohany, kam je zaženu!" "Ach ne,...
Ezechiel 7:3...je se čtyřmi kouty země! s tebou konec jesvůj hněv sešlu na tebe. Budu soudit podle tvých cest,...
Ezechiel 7:8...jásotu je na horách děs! Hned teď na tebe vyliji svůj hněv, rozhořčení padne na tebe. Budu soudit...
Ezechiel 8:18...mi strkají klacek do chřípí! Proto i projevím svůj hněv! Neslituji se, neušetřím je. I když mi budou...
Ezechiel 9:8...celý pozůstatek Izraele, že vyléváš na Jeruzalém svůj hněv?" Tehdy mi řekl: "Vina domu Izraele a Judy je...
Ezechiel 12:4... Za bílého dne, před jejich očima vynes svůj ranec sbalený jako do vyhnanství. K večeru se pak před...
Ezechiel 12:7... co mi bylo přikázáno. Za bílého dne jsem vynesl svůj ranec sbalený jako do vyhnanství, k večeru jsem se...
Ezechiel 12:19...o obyvatelích Jeruzaléma v izraelské zemiSvůj chléb budou jíst v úzkostech a svoji vodu pít v hrůze,...
Ezechiel 13:21...ptáky do pasti. Strhnu vám ty vaše čelenkysvůj lid vysvobodím z vašeho sevření, aby nebyli vaší...
Ezechiel 13:23...a nebudete pokračovat ve věštění. Vysvobodím svůj lid z vašeho sevření a poznáte, že jsem Hospodin." ...
Ezechiel 14:19... Kdybych na tu zemi poslal mor a vylil na ni svůj hněv do krve, takže bych z vyhladil lidi i...
Ezechiel 20:8...modly. Řekl jsem si tedy, že na vyliji svůj hněv, že proti nim vybuchnu rozhořčením v Egyptě....
Ezechiel 20:13... Řekl jsem si tedy, že na na poušti vyliji svůj hněv, že s nimi skoncuji. Kvůli svému jménu jsem se...
Ezechiel 20:21... Řekl jsem si tedy, že na na poušti vyliji svůj hněv. Kvůli svému jménu jsem ale svou ruku zadržel,...
Ezechiel 21:8...praví Hospodin. Hle - jsem proti tobě! Vytasím svůj meč z pochvy a vyhladím z tebe spravedlivé i ničemné....
Ezechiel 21:9...vyhladit spravedlivé i ničemné, a tak vytasím svůj meč z pochvy proti všem od jihu na sever. Tehdy...
Ezechiel 22:3...- Ó město, jež proléváním krve přivolává svůj soudný den! Město, jež se pošpiňuje výrobou hnusných...
Ezechiel 22:4...ses modlami, které jsi vyrobilo. Přivolalo jsi svůj soudný den, konec tvých let nadešel. Proto vydám...
Ezechiel 22:22... Tehdy poznáte, že Hospodin jsem na vás vylil svůj hněv." Dostal jsem slovo...
Ezechiel 22:27...jako krvelační vlci; ničí lidské životy pro svůj mrzký zisk. Proroci se to pak snaží zabílit omítkou...
Ezechiel 25:14...padat mečem. Pomstím se na Edomu skrze Izraelsvůj lid, který Edomu pocítit můj hněv a rozhořčení....
Ezechiel 30:15...rozsudky. Na Pelusium, egyptskou pevnost, vyliji svůj hněv a thébské hordy vyhladím. Zažehnu v Egyptě takový...
Ezechiel 30:24...je po zemích. Paže babylonského krále posílímsvůj vlastní meč mu vložím do ruky, ale faraonovy paže...
Ezechiel 30:25... Tak poznají, že jsem Hospodin, vložím svůj meč babylonskému králi do ruky a on jej napřáhne na...
Ezechiel 32:7...zatemním; slunce ukryji za mraky a měsíc nevydá svůj svit. Všechna světla, jež září na nebi, kvůli tobě...
Ezechiel 33:26... a ještě chcete vládnout zemi? Spoléháte se na svůj meč, pácháte ohavnost, kdekdo przní manželku svého...
Ezechiel 36:14... nebudeš požírat lidi a nebudeš připravovat svůj národ o děti, praví Panovník Hospodin. Nenechám ...
Ezechiel 36:15...muset snášet urážky národů a nikdy nepřivedeš svůj národ k pádu, praví Panovník Hospodin." Dostal jsem...
Ezechiel 36:18...jako ženské krvácení. Vylil jsem tedy na  svůj hněv, neboť v zemi prolévali krev a poskvrnili ji...
Ezechiel 39:21...mezi národy. Všechny národy uvidí, jak vykonám svůj soud a jak na položím svou ruku. Od toho dne nadále...
Ezechiel 43:8...a náhrobky svých zemřelých králů. Kladli svůj práh vedle mého prahu a své veřeje vedle mých veřejí,...
Ezechiel 48:1...sousedí Chamát) bude mít od východu na západ svůj podíl Dan. Vedle Danova území bude mít od východu ...
Ezechiel 48:2...Danova území bude mít od východu na západ svůj podíl Ašer. Vedle Ašerova území bude mít od východu ...
Ezechiel 48:3...Ašerova území bude mít od východu na západ svůj podíl Neftalí. Vedle území Neftalího bude mít od...
Ezechiel 48:4...území Neftalího bude mít od východu na západ svůj podíl Manases. Vedle území Manasese bude mít od...
Ezechiel 48:5...území Manasese bude mít od východu na západ svůj podíl Efraim. Vedle Efraimova území bude mít od...
Ezechiel 48:6...Efraimova území bude mít od východu na západ svůj podíl Ruben. Vedle Rubenova území bude mít od východu...
Ezechiel 48:7...Rubenova území bude mít od východu na západ svůj podíl Juda. Vedle Judova území bude od východu na...
Ezechiel 48:23...zbývající kmeny: Od východu na západ bude mít svůj podíl Benjamín. Vedle Benjamínova území bude mít od...
Ezechiel 48:24...území bude mít od východu na západ svůj podíl Šimeon. Vedle Šimeonova území bude mít od...
Ezechiel 48:25...Šimeonova území bude mít od východu na západ svůj podíl Isachar. Vedle Isacharova území bude mít od...
Ezechiel 48:26...Isacharova území bude mít od východu na západ svůj podíl Zabulon. Vedle Zabulonova území bude mít od...
Ezechiel 48:27...Zabulonova území bude mít od východu na západ svůj podíl Gád. Na jihu povede hranice podél Gádova území...
Daniel 4:5...v něm duch svatých bohů. Vyprávěl jsem mu tedy svůj sen: "Baltazare, nejvyšší z věštců, vím, že v tobě...
Daniel 9:15... Ano, Pane Bože náš, ty jsi mocnou rukou vyvedl svůj lid z Egypta a získal sis jméno, které máš dodnes;...
Daniel 9:16... který vždy jednáš spravedlivě, odvrať prosím svůj prudký hněv od svého města Jeruzaléma, od své svaté...
Daniel 9:20...tvé jméno!" Ještě když jsem se modlil a vyznával svůj hřích i hřích svého lidu Izraele a prosil jsem...
Daniel 11:30...loďstvo, takže se bude muset zkroušeně vrátitSvůj hněv proto obrátí proti svaté smlouvě a při svém...
Daniel 11:45...zuřivostí vyrazí, aby pobil a vyhladil mnohéSvůj hlavní stan postaví mezi mořem a Nádhernou svatou...
Ozeáš 2:11...době vinobraní víno své; strhnu z svou vlnusvůj len, jimiž se přikrývala ve své nahotě. Brzy odhalím...
Ozeáš 4:5...noci a s tebou se potácejí také proroci; hubíš svůj vlastní lid a můj lid hyne bez špetky poznání....
Ozeáš 11:9...obrací, v nitru jsem pohnut lítostí. Nevykonám svůj prudký hněv, nevydám znovu Efraima záhubě. Jsem přece...
Ozeáš 14:2... k Hospodinu, svému Bohu, neboť jsi padl pro svůj hřích. Vraťte se k Hospodinu a vezměte s sebou slova...
Joel 2:8... Jeden do druhého nevráží, každý sleduje svůj cíl, a i když na obranu narazí, neřídne jejich šik. Na...
Joel 2:17...mezi síní a oltářem! Proste: "Ušetři, Hospodinesvůj lid, nevydávej posměchu své dědictví, nejsou...
Joel 4:16...země se budou třást! Hospodin bude útočištěm pro svůj lid, pro syny Izraele bude pevností. A tehdy poznáte,...
Amos 9:14...vínem oplývat a všechny kopce přímo přetékatSvůj lid Izrael přivedu zpět ze zajetí. Vystavějí města,...
Abdiáš 1:17...a ta hora bude svatá. Dům Jákobův pak získá zpět svůj dědičný majetek. Dům Jákobův pak bude ohněm a Josefův...
Micheáš 1:3...z chrámu své svatosti. Hle - Hospodin opouští svůj příbytek, sestupuje, šlape po výšinách země! Hory...
Micheáš 2:4...žalozpěv: ‚To je náš konec - můj lid přišelsvůj majetek! Ach, on mi bere, co je , naše pole dělí...
Micheáš 4:4... Každý usedne ve stínu svého révoví, každý pod svůj fíkovník a nikdo je nezděsí - tak promluvila ústa...
Micheáš 4:12...nechápou jeho plán, že je sbírá jak snopy na svůj mlat. Vstaň a mlať, Dcero sionská, vždyť ti dám roh ze...
Micheáš 6:2... odvěké zemské základy! Hospodin žalobu na svůj lid, vznáší obvinění proti Izraeli: Lide můj, co jsem...
Micheáš 6:7...řekách oleje? Mám dát svého prvorozeného za svůj přestupek, vlastního potomka za hřích duše své?...
Micheáš 7:14...to bude ovoce jejich skutků. Svou holí pas svůj lid, stádo, jež je tvým dědictvím. žijí sami v...
Abakuk 2:9...všemi obyvateli. Běda tomu, kdo chtivě shání pro svůj dům mrzký zisk, aby si na výšině hnízdo postavil,...
Abakuk 3:9...vyrazil a na svých vozech vítězných? Třímáš svůj obnažený luk, tvé oštěpy složily bojovou přísahu. séla...
Abakuk 3:13...ve svém hněvu šlapeš národy. Vyšel jsi zachránit svůj lid, svého pomazaného zachránit. Vůdce zlého domu jsi...
Sofoniáš 3:5... Ráno co ráno, denně bez ustání vynáší na světlo svůj soud; zlosyn však neví, co je stud! "Vyhladil jsem...
Ageus 1:9...chrám je v troskách a vy se staráte každý jensvůj dům. Proto nad vámi nebe zadrželo rosu a země zadržela...
Zachariáš 8:7... Tak praví Hospodin zástupů: Hle, zachráním svůj lid ze země na východě i ze země, kde zapadá slunce....
Zachariáš 9:8... nebude šlapat tyran - teď z nich nespustím svůj zrak! Jásej vesele, Dcero sionská, dej se do zpěvu,...
Zachariáš 9:16... Hospodin, jejich Bůh, zachrání v onen den svůj lid jak stádo ovcí. Jak drahokamy v čelence pak zazáří...
Matouš 1:21...syna a dáš mu jméno Ježíš, neboť on zachrání svůj lid od jejich hříchů." To vše se stalo, aby se...
Matouš 3:12...svatým a ohněm. lopatu v ruce a vyčistí svůj mlat. Svou pšenici shromáždí do obilnice, ale plevy...
Matouš 5:23...pekelnému ohni. Proto když bys přinášel na oltář svůj dar a tam si vzpomněl, že tvůj bratr něco proti...
Matouš 5:24...vzpomněl, že tvůj bratr něco proti tobě, nech svůj dar tam před oltářem a jdi se nejprve smířit se svým...
Matouš 5:36...ani na svou hlavu. Nemůžeš přece jediný svůj vlas udělat bílým nebo černým. je tedy vaše slovo...
Matouš 6:25...i mamonu." "Proto vám říkám: Nemějte starostsvůj život ani o své tělo - co budete jíst a pít a co si...
Matouš 7:24...je, bude podobný moudrému muži, který postavil svůj dům na skále. Pak padl déšť, přišly záplavy, strhly se...
Matouš 7:26...a neplní je, bude však podobný bláznu, který svůj dům postavil na písku. Pak padl déšť, přišly záplavy,...
Matouš 10:10...ani obuv ani hůl - dělník si přece zaslouží svůj pokrm. Když přijdete do města nebo vesnice, najděte...
Matouš 10:38...dceru více než , není hoden. Kdo nebere svůj kříž a nenásleduje , není hoden. Kdo nalezne svou...
Matouš 16:24...někdo jít za mnou, se zřekne sám sebe, vezme svůj kříž a následuje . Kdokoli by si chtěl zachránit...
Matouš 16:25...život, ztratí jej, ale kdokoli by ztratil svůj život pro , ten jej nalezne. Co prospěje člověku,...
Matouš 16:26...ale sám sobě uškodil? Co člověk na oplátku za svůj život? Syn člověka přijde ve slávě svého Otce se svými...
Matouš 19:21...odpověděl: "Chceš-li být dokonalý, jdi, prodej svůj majetek, rozdej ho chudým, a budeš mít poklad v nebi....
Matouš 20:28... aby se mu sloužilo, ale aby sloužil a aby dal svůj život jako výkupné za mnohé." Když pak vycházeli z...
Matouš 22:5...svatbu!' Ale oni na to nedbali a odešli jeden na svůj statek a jiný za svým obchodem. Ostatní se pak chopili...
Matouš 25:14...na cestu svolal své služebníky a svěřil jim svůj majetek. Jednomu dal pět hřiven, dalšímu dvě a dalšímu...
Matouš 26:52...sluhu a usekl mu ucho. Ježíš mu ale řekl: "Vrať svůj meč na místo. Všichni, kdo meč berou, mečem padnou....
Marek 8:34...někdo jít za mnou, se zřekne sám sebe, vezme svůj kříž a následuje . Kdokoli by si chtěl zachránit...
Marek 8:37...ale sám sobě uškodil? Co člověk na oplátku za svůj život? Kdo by se v tomto cizoložném a hříšném pokolení...
Marek 10:45... aby se mu sloužilo, ale aby sloužil a aby dal svůj život jako výkupné za mnohé." Přišli do Jericha. Když...
Marek 10:50...se!" říkali mu. "Vstávej, volá !" On odhodil svůj plášť, zvedl se a došel k Ježíšovi. Ježíš se ho...
Marek 13:34...Je to, jako když člověk odešel na cestu: opustil svůj dům a svěřil správu svým služebníkům. Každému určil...
Lukáš 1:20... Protože jsi neuvěřil mým slovům, která se ve svůj čas naplní, hle, budeš němý a nepromluvíš do dne,...
Lukáš 1:68... Bůh Izraele, neboť navštívil a vykoupil svůj lid! Vyzdvihl nám roh spásy v domě svého služebníka...
Lukáš 3:17...a ohněm. drží v ruce lopatu, aby pročistil svůj mlat. Pšenici shromáždí do své obilnice, ale plevy...
Lukáš 7:16..."Povstal mezi námi veliký prorok! Bůh navštívil svůj lid!" A tato zpráva o něm se rozšířila po celém Judsku...
Lukáš 9:23...někdo jít za mnou, se zřekne sám sebe, bere svůj kříž každý den a následuje mne. Kdokoli by si chtěl...
Lukáš 9:24...život, ztratí jej, ale kdokoli by ztratil svůj život pro , ten jej zachrání. Co je člověku platné,...
Lukáš 11:21...Boží království. Když silný ozbrojenec hlídá svůj palác, jeho majetek je v klidu. Když ho ale napadne...
Lukáš 12:22...ke svým učedníkům: "Říkám vám, nemějte starostsvůj život ani o své tělo - co budete jíst a co si oblečete...
Lukáš 12:33...Otci se zalíbilo dát vám království. Prodávejte svůj majetek a dávejte chudým. Pořiďte si měšce, které...
Lukáš 14:27... nemůže být mým učedníkem. Kdo není ochoten nést svůj kříž a jít za mnou, nemůže být mým učedníkem. Když...
Lukáš 15:13...syn všechno prodal a odešel do daleké země, kde svůj majetek promrhal rozmařilým životem. Když všechno...
Lukáš 17:24...oblohy po druhý, tak se objeví Syn člověka ve svůj den. Nejdříve ale musí mnoho vytrpět a být zavržen...
Lukáš 19:42...se nad ním: "Ó kdybys poznalo aspoň v tento svůj den, co by ti přineslo pokoj! Teď je to ale tvým očím...
Jan 4:28...anebo: "Proč s mluvíš?" Žena tam nechala svůj džbán, odešla do města a řekla lidem: "Pojďte se...
Jan 10:11...jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř za ovce pokládá svůj život. Nádeník ale není pastýř a ovce mu nepatří; když...
Jan 10:15..., jako zná Otec a znám Otce; a pokládám svůj život za ovce. Mám však i jiné ovce, které nejsou z...
Jan 10:17...a jeden pastýř. Otec miluje, protože pokládám svůj život, abych ho zase přijal. Nikdo mi ho nebere, sám...
Jan 14:27...všechno, co jsem vám řekl. Odkazuji vám pokojsvůj pokoj vám dávám; dávám jinak, než jak dává svět....
Jan 15:22...a nemluvil k nim, neměli by hřích, teď ale pro svůj hřích nemají výmluvu. Kdo nenávidí , nenávidí i mého...
Jan 19:17...k ukřižování. Chopili se ho vojáci. Ježíš nesl svůj kříž na místo jménem Lebka, hebrejsky zvané Golgota...
Skutky 12:25...a rozmáhalo se. Když Barnabáš a Saul splnili svůj úkol, vrátili se z Jeruzaléma a vzali s sebou i Jana...
Skutky 15:14...Bůh poprvé navštívil pohany, aby z nich přijal svůj vlastní lid. S tím se plně shodují slova proroků,...
Skutky 20:24...v životě mi nejde o nic víc, než abych dokončil svůj běh a službu, kterou jsem přijal od Pána Ježíše: abych...
Skutky 28:19...se k císaři - ovšem ne proto, abych žaloval na svůj národ. Pozval jsem vás tedy, abychom se poznali a...
Římanům 9:22...na smetí. A co když Bůh, ačkoli chtěl projevit svůj hněv a ukázat svou moc, snášel s velikou trpělivostí...
Římanům 9:25...z Židů, ale i z pohanů? Jak stojí u Ozeáše: "Ne svůj lid nazvu lidem svým, nemilovanou budu milovat." "Na...
Římanům 9:28...se zachrání. Hospodin učiní rázný konec, vykoná svůj soud nad zemí." A ještě předtím Izaiáš řekl: "Kdyby...
Římanům 11:1...a vzpurnému." Ptám se tedy: Zavrhl Bůh svůj lid? V žádném případě! Vždyť i jsem Izraelita, ze...
Římanům 11:2...Abrahamova, z pokolení Benjamínova. Bůh nezavrhl svůj lid, který odedávna znal. Znáte přece vyprávění Písma...
1. Korintským 7:7... aby všichni byli jako , každý ale od Boha svůj vlastní dar, jeden tak a druhý jinak. Svobodným a...
1. Korintským 9:23...dělám kvůli evangeliu, abych na něm získal svůj podíl. Copak nevíte, že všichni závodníci běží, ale...
1. Korintským 13:5...nevychloubá ani nepovyšuje; není hrubá, nehledá svůj prospěch, není vznětlivá, nepočítá křivdy, není...
Galatským 2:20...s Kristem. Nežiji - Kristus žije ve mněSvůj život v tomto těle žiji ve víře v Božího Syna, který...
Galatským 4:20...Kristus. Chtěl bych teď být s vámi a změnit svůj tón, neboť jsem nad vámi bezradný. Takže vy chcete být...
Galatským 6:5...sobě a nesrovnává se s druhými. Každý musí nést svůj vlastní náklad. Kdo je vyučován Slovu, se dělí o...
Efeským 1:10...- předsevzal si, že se naplní čas, uskuteční svůj plán a shromáždí všechno na nebi i na zemi do jednoty...
Efeským 3:11...v nebesích svou přerozmanitou moudrost. Tento svůj odvěký záměr uskutečnil v Kristu Ježíši, našem Pánu -...
Efeským 4:22...a poznali pravdu, která je v Ježíši, odhoďte  svůj dřívější způsob života i to staré , které je zkažené...
Efeským 4:26...téhož těla! "Hněváte-li se, nehřešte;" zkroťte svůj hněv, než slunce zapadne. Nedávejte místo ďáblu...
1. Timoteus 5:12...Krista, budou se chtít vdát a trestuhodně poruší svůj původní slib věrnosti. Také by se učily marnit čas...
1. Timoteus 5:23... Nepij samotnou vodu, ale s ohledem na svůj žaludek a své časté nemoci užívej trochu vína. Hříchy...
2. Timoteus 4:7...přišel čas mého odchodu. Bojoval jsem dobrý bojsvůj běh jsem dokončil, víru jsem zachoval. Teď na mne čeká...
Židům 6:17...ukázat nezvratnost svého rozhodnutí, a tak svůj slib stvrdil přísahou. A protože je nemožné, aby Bůh...
Židům 8:8... nebylo by ji potřeba nahrazovat jinou. Bůh ale svůj lid kárá, když říká: "Hle, přicházejí dny, praví...
Židům 10:30...zjednám odplatu," a dodal: "Hospodin bude soudit svůj lid." Jak hrozné je upadnout do rukou živého...
Židům 11:11...tvůrcem je Bůh. Vírou také neplodná Sára i přes svůj pokročilý věk přijala moc k početí potomka,...
1. Petr 1:17...Jestliže jej nazýváte svým Otcem, hleďte, abyste svůj dočasný pobyt zde prožili v posvátné úctě. Víte přece,...
1. Petr 3:10... chce někdo okusit dobré dny? Takový chrání svůj jazyk před zlem, v jeho ústech není žádná lest. ...
2. Petr 3:9...a tisíc let jako jeden den. Pán neotálí splnit svůj slib, jak si někteří myslí, ale prokazuje vám svou...
1. Jan 3:16...jsme poznali, co je láska, že on za nás položil svůj život. I my tedy musíme pokládat život za bratry. Když...
Juda 1:5... chci vám připomenout, že Pán sice vysvobodil svůj lid z Egypta, ale ty z nich, kteří mu nevěřili, potom...
Juda 1:20...lidé bez Ducha. Ale vy, milovaní, budujte svůj život na své nejsvatější víře, modlete se v Duchu...
Zjevení 13:2...tlama jako tlama lva. Drak dal svou sílusvůj trůn i velikou moc. Jedna z jejích hlav vypadala jako...
Zjevení 14:16...Tehdy ten, který seděl na oblaku, mrštil svůj srp na zem a země byla sklizena. Z chrámu, který je v...
Zjevení 14:18...hlasem na toho, který měl ostrý srp: "Napřáhni svůj ostrý srp a skliď hrozny vinice země, neboť její...
Zjevení 14:19...neboť její hrozny dozrály!" Tehdy ten anděl vrhl svůj srp na zem, sklidil víno země a vhodil je do velikého...
Zjevení 21:8... čarodějové, modláři i všichni lháři mají svůj díl v jezeře, které hoří ohněm a sírou - to je ta...

Slova obsahující svůj: nesvůj (2) svůj (493)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |