Světu

Hledám varianty 'světu' [ světu (18) světové (1) světem (5) světě (45) světa (133) svět (126) ]. Nalezeno 295 veršù.
Genesis 41:56...Udělejte, cokoli vám řekne." Hlad zachvátil celý svět. Josef tehdy otevřel všechny obilnice a prodával...
Genesis 41:57... neboť hlad se rozmáhal i v egyptské zemi. Celý svět přicházel k Josefovi do Egypta nakupovat zrní, protože...
Exodus 19:5...pokladem jako žádný jiný lid. Ano, celý svět patří mně, ale vy mi budete královstvím kněží a svatým...
Deuteronomium 13:8...národů, blízkých či vzdálených, z jednoho konce světa či z druhého). Nesvoluj a neposlouchej ho! Nesmíš se...
Deuteronomium 28:49...jho, dokud nevyhladí. Z daleka, od konce světa, na tebe Hospodin přivede národ, jenž přiletí jako...
Deuteronomium 28:64...rozptýlí mezi všechny národy, od jednoho konce světa po druhý. Tam budete sloužit cizím bohům, které jsi...
Deuteronomium 30:4...Bůh, rozptýlil. I kdybys byl zahnán na sám konec světa, i odtamtud Hospodin, tvůj Bůh, shromáždí, i...
1. Samuel 2:8...patří sloupy země, založil na nich celý svět. Kroky svých věrných opatruje, darebáci však hynou v...
1. Samuel 2:10...budou zničeni. Nejvyšší z nebe zaburácí, končiny světa bude soudit Hospodin. Hospodin silou obdaří svého...
1. Samuel 20:31...a ostuda své matky! Dokud bude Jišajův syn na světě, nebudeš si jist sebou ani svým královstvím! Hned ho...
2. Samuel 4:11...teď jeho krev žádat po vás a sprovodit vás ze světa?!" Nato David rozkázal svým mládencům, aby je zabili....
2. Samuel 22:16...je rozdrtil! Koryta moří byla obnažena, základy světa odkryty před řevem Hospodina, před jeho dechem...
1. Královská 10:23...i co do moudrosti předčil všechny krále světa. Ti všichni se ucházeli o přijetí u Šalomouna, aby...
2. Královská 5:15...něj a řekl: "Hle, teď jsem poznal, že na celém světě není Bůh jako v Izraeli. Zde, prosím, přijmi od svého...
1. Letopisů 16:30...ním se rozechvěj, celá zem! Pevně je postaven svět, nic jím neotřese, jásejte, nebesa, země raduje se,...
1. Letopisů 16:32...Moře burácí se vším, co je v něm, celý světa kraj se raduje. Před Hospodinem zvučí stromy v...
2. Letopisů 9:22...i co do moudrosti předčil všechny krále světa. Ti všichni se ucházeli o přijetí u Šalomouna, aby...
2. Letopisů 12:8...je to sloužit mně a jaké sloužit královstvím světa." Egyptský vládce Šišak potom přitáhl k Jeruzalému a...
Nehemiáš 1:9... pak i kdybyste byli zahnáni na sám konec světa, i odtamtud vás shromáždím a přivedu na místo, jež...
Nehemiáš 9:30...ale přesto odmítali slyšet, vydal jsi je národům světa do rukou. V nesmírném slitování jsi ale s nimi...
Job 15:7...ses narodil jako první člověk? Přišel jsi na svět před horami? To jsi naslouchal Boží tajné radě?...
Job 18:4...zuřivost drásá ! Copak se kvůli tobě zboří svět? Zhroutí se skály na místě? Světlo darebáka uhasne,...
Job 18:18...památky, jeho jméno nezazní nikde po kraji. Ze světla vyženou ho do temna, zapuzen bude ze světa. Nebude...
Job 22:8...a hladovému chleba odpíral. ‚Mocnému přece patří svět, uznávaní se v něm umějí zabydlet.' Vdovy jsi ale s...
Job 34:13... Kdo mu asi svěřil zem? Kdo mu předal celý svět? Kdyby ho jen tak napadlo svůj dech, svého ducha...
Job 37:3...vychází! Pod celým nebem je nechá znít, i kraje světa svým bleskem ozáří. Vzápětí burácení zní, hřímá svým...
Žalmy 2:2...se národy a lidé vymýšlejí marnosti? Králové světa povstali, vládcové strojí spiknutí proti Hospodinu a...
Žalmy 9:9... svůj trůn ustavil. Sám bude spravedlivě soudit svět, národy bude spravovat poctivě. Hospodin je útočištěm...
Žalmy 11:4... Hospodin trůní v nebesích! Očima prohlíží celý svět, lidské syny zkoumá pohledem! Spravedlivé i ničemy...
Žalmy 12:2...Věrných ubývá, všichni čestní lidé mizí ze světa! Každý jen druhému pořád lže, úlisné rty mají, srdce...
Žalmy 17:14..., před lidmi, jejichž odplatou je život na světě. se jim naplní břicha tím, cos jim nashromáždil,...
Žalmy 18:16...rozdrtil! Koryta řek byla obnažena, základy světa odkryty před řevem tvým, Hospodine, před tvým dechem...
Žalmy 19:5...jejich zvuk ozývá se celou zemí, do krajů světa doléhá jejich zvěst. Bůh stan postavil slunci v...
Žalmy 22:30...království, on vládne nad národy! Všichni bohatí světa se před ním skloní, všichni do prachu klesající...
Žalmy 24:1... Hospodinova je země se vším, co je na , celý svět i s jeho obyvateli - vždyť ji sám založil nad oceány,...
Žalmy 33:8...v úctě Hospodina, celá zem, všichni obyvatelé světa, ctěte jej! On promluvil - a stalo se, všechno...
Žalmy 46:10... jak hrozné divy činí na zemi! Ve všech koncích světa boje zastavuje, láme luky, seká kopí, vozy pálí...
Žalmy 49:2... Všechny národy, naslouchejte, obyvatelé světa, poslyšte, obyčejní lidé tak jako důležití, ...
Žalmy 50:12... Nepožádám , i kdybych hladověl - mně patří svět i všechno v něm! Cožpak se živím masem hovězím, cožpak...
Žalmy 61:3...slyš, Bože, mojí modlitbě naslouchej! Od konce světa volám , srdce mám sevřené: Ke skále, která ...
Žalmy 65:6...našeho spasení. Jsi přece nadějí všech končin světa i moří dalekých! Ty, jenž svou silou hory utvrzuješ,...
Žalmy 65:9... bouřící národy, svými zázraky ohromuješ celý svět, od východu k západu jásot působíš! Navštěvuješ zemi a...
Žalmy 66:1...předního zpěváka. volá radostně k Bohu celý svět, o jeho slavném jménu zpívejte, jeho chválu slavně...
Žalmy 66:4...tvé mohutné síle tvoji nepřátelé krčí se. Celý svět se ti bude klanět, zpívat ti bude, zpívat o jménu...
Žalmy 67:5...zpívají štěstím, že soudíš lidi poctivě, národy světa že spravuješ! séla národy, Bože, slaví, ...
Žalmy 67:8...požehná! Bůh kéž nám požehná, kéž ho ctí každý světa kraj! Pro předního zpěváka. Zpívaný žalm Davidův...
Žalmy 72:8... panuje od moře k moři, od řeky Eufrat po světa kraj. se mu klaní obyvatelé pouští, jeho nepřátelé...
Žalmy 76:13...přineste! On přece vladařům bere dech, králové světa před ním děsí se! Pro předního zpěváka Jedutuna....
Žalmy 77:19...hromobitím zněla vichřice, blesky ozářily celý svět, země se třásla, chvěla se! Tvá cesta, Bože, vedla...
Žalmy 89:12...jsi soky rozptýlil. Nebe i země tobě náležísvět se vším, co je v něm, ty jsi založil. Sever i jih -...
Žalmy 90:2...než se hory zrodily, dřív než jsi zplodil zemsvět, od věků navěky Bůh jsi ty! Obracíš člověka zpátky v...
Žalmy 93:1...Hospodin, silou se přepásal! Pevně je postaven svět, aby se neotřásl, tvůj trůn byl založen dříve než čas...
Žalmy 96:10...řekněte: "Hospodin kraluje!" Pevně je postaven svět, nic jím neotřese; on bude soudit lidi poctivě!...
Žalmy 96:12...se, moře burácí se vším, co je v něm! Celý světa kraj se veselí, zvučí všechno lesní stromoví...
Žalmy 96:13... aby soudil zem! On bude spravedlivě soudit svět, národy bude soudit v pravdě své!" Hospodin kraluje,...
Žalmy 97:4...prudký plamen, spaluje protivníky kolem dokolaSvětu svítí jeho blesky, zem to vidí, chvěje se! Hory jak...
Žalmy 98:3...svou věrnost k domu Izraele, aby všechny končiny světa viděly spásu, již náš Bůh připravil! Jásej Hospodinu,...
Žalmy 98:7... co je v něm, stejně tak všichni, kdo žijí na světě! Řeky, tleskejte radostí, hory k tomu...
Žalmy 98:9...přichází soudit zem. On bude spravedlivě soudit svět, národy bude soudit poctivě! Hospodin kraluje -...
Žalmy 102:16...jméno národy ctít budou a všichni králové světa slávu tvou, Hospodin znovu Sion zbuduje, se...
Žalmy 104:35...je přece mojí radostí! Kéž by hříšníci ze světa zmizeli, kéž by tu darebáci více nebyli! Dobrořeč,...
Žalmy 148:11... drobná havěť i ptáci na křídlech, králové světa a všechny národy, všichni vůdcové a vládci na zemi,...
Přísloví 8:23...jsem byla ustavena, od počátku, dříve než začal svět. Než vznikly propasti, zrodila jsem se, než vodou...
Přísloví 8:26... ještě než učinil zemi a vše kolem, dříve než světa první prach. Byla jsem při tom, když nebesa chystal,...
Přísloví 8:31...hrám se před ním stále oddávám. Na jeho zemi, na světě si hraji, lidští synové jsou mou rozkoší! Proto,...
Přísloví 17:24...přímo před sebou, oči hlupáka ji v celém světě nenajdou. K mrzutosti je otci tupý syn, svou matku...
Přísloví 30:14... aby spolykali ubožáky země a všechny chudáky na světě. Pijavice dvě dcery: Dej, Dej! Tři věci se nikdy...
Kazatel 1:10...Vždyť to tu bylo celé věky, bylo to na světě dávno před námi! Není památky po našich předcích, tak...
Izaiáš 5:26... Pozvedá korouhev pro národ zdaleka, od konce světa ho hvízdnutím přivolá, a hle - hned rychle přispěchá!...
Izaiáš 12:5... zachoval se vznešeně - se to dozví celý svět! Jásej a zpívej, sionský lide - veliký je Svatý...
Izaiáš 13:5...vojsko do války! Táhnou ze země daleké, od konce světa za obzorem - Hospodin s nástroji svého hněvu, aby...
Izaiáš 13:11...od svítání a měsíc nevydá svůj svit. Potrestám svět za jeho zločiny, všechny ničemy za jejich hřích. S...
Izaiáš 14:17... ten, který třásl říšemi? Ten, kdo pustošil celý svět, kdo jeho města podvracel a vězně domů nepouštěl?"...
Izaiáš 14:21... nevstanou, aby ovládali zemi, po světě svá města nešíří! Povstanu totiž proti nim, praví...
Izaiáš 18:3... do země protkané řekami. Všichni, kdo žijete na světě, vy, kteří obýváte zem, vizte na horách zdviženou...
Izaiáš 19:24...tvořit trojici a bude požehnáním uprostřed světa, jemuž Hospodin zástupů požehná: "Požehnán buď Egypt,...
Izaiáš 23:17...řemeslu a bude smilnit se všemi královstvími světa na celém zemském povrchu. Výdělek a zisk Týru však...
Izaiáš 24:4...vyšlo od Hospodina! Zem chřadne, uvadá, celý svět vadne vyčerpán, vyčerpán je i výkvět národa. Země je...
Izaiáš 26:9... Když se tvé soudy dějí na zemi, obyvatelé světa se učí spravedlnosti. Když se však prokazuje vlídnost...
Izaiáš 26:18...spásu jsme na zemi nezpůsobili, obyvatelé světa nepadli. Tví mrtví ale ožijí, vstanou mrtvoly....
Izaiáš 27:6...vpustí kořeny; Izrael vypučí a rozkvete, naplní svět svým ovocem. Bil snad Bůh Izrael tak jako ty, kdo bili...
Izaiáš 34:1... sledujte! poslouchá země i všechno v svět i vše, co na něm vyraší: Hospodin se hněvá na všechny...
Izaiáš 38:11...se s žádným člověkem, s nikým, kdo žije na světě. je strženo obydlí, jako stan kočovníků stěhuje...
Izaiáš 42:10... Zpívejte Hospodinu novou píseň, po celém světě chvalte jej - námořníci, moře i všechno v něm,...
Izaiáš 49:6...a přivedl nazpět ty, kdo z Izraele přežiliSvětlem národů proto činím , aby spása obsáhla celý...
Izaiáš 62:11...Hle, Hospodin nechá provolat do všech konců světa: "Řekněte Dceři sionské - hle, tvůj Spasitel jde!...
Izaiáš 66:8...Dcera sionská rodit začala, hned svoje děti na svět přivedla! Copak , který otevírám lůno, nepůsobím i...
Jeremiáš 1:5...lůně, znal jsem . Ještě než jsi přišel na svět, posvětil jsem ; národům učinil jsem prorokem."...
Jeremiáš 6:22... ze země na severu vojsko přichází, od konců světa zvedá se národ mohutný! Jsou vyzbrojeni luky a...
Jeremiáš 10:12...svou silou stvořil zem, svou moudrostí vybudoval svět, nebe rozepjal svým rozumem! Svým hlasem rozezvučí...
Jeremiáš 16:19... pevnosti, útočiště v den soužení, od konců světa k tobě přijdou národy se slovy: Naši otcové zdědili...
Jeremiáš 25:26...druhém - všechna království země, co jich je na světě. A po nich se napije král Šešak! "Řekni jim: ‚Tak...
Jeremiáš 25:31...lisují, na všechny, kdo žijí na zemi. Po celém světě se šíří hluk boje, neboť Hospodin obžaluje národy;...
Jeremiáš 25:32...k národu se šíří neštěstí, od nejzazších konců světa se zvedá vichr veliký!'" Mrtvoly těch, které Hospodin...
Jeremiáš 25:33...onen den pobije, budou rozsety od jednoho konce světa po druhý. Nikdo je neopláče, nikdo je neposbírá ani...
Jeremiáš 31:8...Hle, přivedu je ze země severní, od konců světa je shromáždím. Mezi nimi i slepce a mrzáky, těhotné...
Jeremiáš 50:41... mohutný národ s králi mnohými - od konců světa se zvedají! Jsou vyzbrojeni luky a šavlemi, jsou...
Jeremiáš 51:7...v ruce Hospodinově byl Babylon - opíjel celý svět. Národy z něj to víno pily, se pomátly. Babylon ale...
Jeremiáš 51:15...svou silou stvořil zem, svou moudrostí vybudoval svět, nebe rozepjal svým rozumem! Svým hlasem rozezvučí...
Jeremiáš 51:41... Ach, jak byl ten Šešak lapen, jak chloubu světa dobyli? Jak mohl být tak zpustošen Babylon mezi...
Pláč 4:12... Nevěřili by zemští králové a nikdo z vládců světa, že vejde zapřisáhlý nepřítel do bran Jeruzaléma. To...
Ezechiel 35:14... Tak praví Panovník Hospodin: K radosti celého světa zpustoším! Tvou radost nad zpustošením dědictví...
Daniel 2:38...moc, sílu i slávu. Dal ti do rukou celý obydlený svět, všechny lidi, zvěř i ptactvo, a učinil vládcem nad...
Daniel 2:39...třetí království, bronzové, které ovládne celý svět. Nakonec přijde čtvrté království, silné jako železo....
Daniel 3:31...lidem všech národů a jazyků v celém obydleném světě: Hojný pokoj vám! S potěšením vám dávám na vědomost...
Daniel 4:8...k nebi, a ten strom byl vidět ze všech konců světa. Měl krásné listí a hojné ovoce, kterým se všichni...
Daniel 4:17...dosáhl k nebi, strom, který byl vidět z celého světa, který měl krásné listí a hojné ovoce, jímž se...
Daniel 4:19... dosáhla k nebi, a tvá vláda sahá na kraj světa. Viděl jsi, králi, svatého posla, jak sestupuje z...
Nahum 1:5...se pahorky. Před jeho tváří se zmítá zeměsvět i všichni, kdo bydlí v něm. Kdo obstojí před jeho...
Zachariáš 9:10...Od moře k moři bude panovat, od řeky Eufrat po světa kraj. Pro krev smlouvy s tebou propustím tvé vězně...
Zachariáš 12:3... Proti Jeruzalému se totiž shromáždí všechny světové národy. V onen den, praví Hospodin, raním každého...
Matouš 4:8...vysokou horu a ukázal mu všechna království světa a jejich slávu. "To všechno ti dám," řekl mu, "když...
Matouš 5:14... jen se vyhodí ven a lidé ji pošlapou. Vy jste světlo světa. Město ležící na hoře nemůže být skryto....
Matouš 12:42...pokolením a odsoudí je, neboť přijela z kraje světa, aby slyšela Šalomounovu moudrost, a hle, zde je...
Matouš 13:22...u toho, kdo slyší Slovo, ale starosti tohoto světa a oklamání bohatstvím to slovo dusí, a tak se stává...
Matouš 13:35... budu vyprávět věci skryté od stvoření světa." Tehdy propustil zástupy a šel domů. Tam za ním...
Matouš 13:38...dobrého semene je Syn člověka, pole je tento svět, dobré semeno jsou synové Království a koukol jsou...
Matouš 13:39... který je rozsívá, je ďábel, žeň je konec tohoto světa a ženci jsou andělé. Jako se tedy sbírá koukol a...
Matouš 13:40...koukol a spaluje se v ohni, tak to bude na konci světa. Syn člověka pošle své anděly a ti vyberou z jeho...
Matouš 13:49...špatné, ale vyhodí. Totéž se bude dít na konci světa: Vyjdou andělé, oddělí zlé od spravedlivých a vhodí...
Matouš 16:26...nalezne. Co prospěje člověku, kdyby získal celý svět, ale sám sobě uškodil? Co člověk na oplátku za svůj...
Matouš 18:7...kámen a utopili ho v mořské hlubině. Běda světu kvůli pohoršením! Pohoršení sice musejí přicházet,...
Matouš 19:28... kteří jste následovali, že při znovuzrození světa, se Syn člověka posadí na trůnu své slávy, budete...
Matouš 24:3...se. "Jaké bude znamení tvého příchodu a konce světa?" Ježíš jim odpověděl: "Dávejte pozor, aby vás někdo...
Matouš 24:14...evangelium o Království bude kázáno po celém světě na svědectví všem národům. A potom přijde konec." "...
Matouš 24:21...velké soužení, jaké do doby nebylo od počátku světa a jaké nikdy nebude. Kdyby ty dny nebyly zkráceny,...
Matouš 25:34... které je pro vás připraveno od stvoření světa. Neboť jsem hladověl a dali jste mi najíst, měl jsem...
Matouš 26:13...na pohřeb. Amen, říkám vám, že kdekoli na celém světě bude kázáno toto evangelium, bude se mluvit také o...
Matouš 28:20...hle, jsem s vámi po všechny dny do skonání světa." Počátek evangelia o Ježíši Kristu, Božím Synu...
Marek 4:19...slyší Slovo, ale pak přicházejí starosti tohoto světa, oklamání bohatstvím a chtivost po dalších věcech a...
Marek 8:36...zachrání. Co prospěje člověku, kdyby získal celý svět, ale sám sobě uškodil? Co člověk na oplátku za svůj...
Marek 14:9...k pohřbu. Amen, říkám vám, že kdekoli na celém světě bude kázáno evangelium, bude se mluvit také o tom, co...
Marek 16:15...vzkříšeného. Potom jim řekl: "Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. Kdo uvěří a pokřtí...
Lukáš 4:5...v jediném okamžiku mu ukázal všechna království světa. "Dám ti všechnu moc a slávu těchto království," řekl...
Lukáš 9:25... Co je člověku platné, kdyby získal celý svět, ale sám sebe ztratil nebo sám sobě uškodil? Kdokoli...
Lukáš 11:31...pokolení a odsoudí je, neboť přijela z kraje světa, aby slyšela Šalomounovu moudrost, a hle, zde je...
Lukáš 11:50...za krev všech proroků, prolévanou od stvoření světa - od krve Ábelovy po krev Zachariáše, který...
Lukáš 12:30... Všechny ty věci vyhledávají pohané tohoto světa, ale váš Otec , že je potřebujete. Hledejte raději...
Lukáš 16:8...si ten nepoctivý správce počínal chytře! Synové světa totiž bývají ve svých věcech chytřejší než synové...
Lukáš 21:26...zmírat strachy v předtuše toho, co přijít na svět, neboť nebeské mocnosti se budou otřásat. Tehdy spatří...
Jan 1:9...aby o Světle vydal svědectví. Tento byl to pravé Světlo osvěcující každého člověka přicházejícího na svět:...
Jan 1:10...každého člověka přicházejícího na svět: Byl na světě a svět povstal skrze něj, ale svět ho nepoznal....
Jan 1:29... a řekl: "Hle, Beránek Boží, který snímá hřích světa! To je ten, o němž jsem řekl: Po mně přichází muž,...
Jan 3:16...v něj, měl věčný život." Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něj...
Jan 3:17... ale měl věčný život. Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby svět byl skrze něj spasen....
Jan 3:19...Božího Syna. A toto je ten soud, že světlo přišlo na svět, ale lidé si více než světlo oblíbili...
Jan 4:42...ho slyšeli a víme, že to je opravdu Spasitel světa." Po dvou dnech pak odtud odešel do Galileje...
Jan 6:14..."Je to opravdu ten Prorok, který měl přijít na svět!" Ježíš poznal, že se chystají přijít a vzít ho, aby...
Jan 6:33...je ten, který sestupuje z nebe a dává život světu." "Pane, dávej nám ten chléb vždycky," řekli mu...
Jan 6:51... který dám , je tělo, které dám za život světa." Židé se mezi sebou začali hádat: "Jak nám tenhle...
Jan 7:4...nic v skrytu. Když děláš takové věci, ukaž se světu!" Ani jeho bratři v něj totiž nevěřili...
Jan 7:7...vhodný čas, ale můj čas ještě nepřišel. Vás nemá svět proč nenávidět, ale nenávidí, protože o něm vydávám...
Jan 8:12..." Ježíš k nim pak znovu promluvil: " jsem světlo světa. Kdo následuje, nebude chodit v temnotě,...
Jan 8:23..."Vy jste zdola, jsem shora. Vy jste z tohoto světa, nejsem z tohoto světa. Proto jsem vám řekl, že...
Jan 8:26... poslal, je ovšem pravdomluvný a říkám světu, co jsem slyšel od něj." Nepochopili však, že s nimi...
Jan 9:5... kdy nikdo nebude moci pracovat. Dokud jsem na světě, jsem světlo světa." Když to řekl, plivl na zem,...
Jan 9:39...kolena. Tehdy Ježíš řekl: "Přišel jsem na tento svět kvůli soudu: aby slepí viděli a vidoucí oslepli." Když...
Jan 10:36...nemůže být zrušeno - proč , kterého Otec posvětil a poslal na svět, obviňujete z rouhání, když jsem...
Jan 11:9...hodin? Kdo chodí ve dne, neklopýtá, protože vidí světlo tohoto světa. Kdo ale chodí v noci, klopýtá, protože...
Jan 11:27... že ty jsi Mesiáš, Boží Syn, který přijít na svět." A když to řekla, odešla a tajně zavolala svou sestru...
Jan 12:19...druhým říkali: "Vidíte? Nic nezmůžete! Celý svět jde za ním!" Někteří z těch, kdo se přišli o tom...
Jan 12:25... ten jej ztratí. Kdo na svém životě v tomto světě nelpí, uchrání jej k věčnému životu. Kdo mi chce...
Jan 12:31...mně, ale kvůli vám. Nyní se koná soud nad tímto světem, nyní bude vládce tohoto světa vyvržen ven. A , ...
Jan 12:46...vidí , vidí Toho, který poslal. světlo, jsem přišel na svět, aby žádný, kdo ve mne věří,...
Jan 12:47...ho nesoudím; nepřišel jsem totiž, abych soudil svět, ale abych svět spasil. Kdo odmítá a nepřijímá moje...
Jan 13:1... že přišla jeho chvíle, aby odešel z tohoto světa k Otci. Miloval své druhy na tomto světě, miloval je...
Jan 14:17...s vámi zůstal navěky, totiž Ducha pravdy, jehož svět nemůže přijmout, neboť ho nevidí a nezná. Vy ho však...
Jan 14:19...vás jako sirotky, přijdu k vám. Ještě kratičkosvět neuvidí, ale vy uvidíte. Protože žiji, budete...
Jan 14:22...řekl: "Pane, proč se chceš dát poznat nám, a ne světu?" Ježíš mu odpověděl: "Kdo miluje, bude zachovávat...
Jan 14:27...pokoj vám dávám; dávám jinak, než jak dává svět. Nermuťte se v srdcích a nemějte strach. Slyšeli jste...
Jan 14:30...dlouho mluvit, neboť přichází vládce tohoto světa. Nemá na mně nic, ale přichází, aby svět poznal, že...
Jan 14:31...tohoto světa. Nemá na mně nic, ale přichází, aby svět poznal, že miluji Otce a že jednám, jak mi Otec...
Jan 15:18...přikazuji: Milujte jedni druhé." "Když vás bude svět nenávidět, vězte, že nenáviděl dříve než vás....
Jan 15:19... že nenáviděl dříve než vás. Kdybyste patřili světu, svět by miloval, co je jeho. Vy však světu nepatříte...
Jan 16:8...ale odejdu, pošlu ho k vám. přijde, odhalí světu, v čem je hřích, spravedlnost a soud. Hřích, že...
Jan 16:11...Otci a neuvidíte; a soud, že vládce tohoto světa je již odsouzen. Ještě vám mám mnoho co říci, ale teď...
Jan 16:20...amen, říkám vám, že budete plakat a naříkat, ale svět se bude radovat. Budete se trápit, ale vaše úzkost se...
Jan 16:21... ale na trápení zapomene pro radost, že se na svět narodil člověk. I vy teď zakoušíte úzkost, ale se...
Jan 16:28...od Boha. Vyšel jsem od Otce a přišel jsem na svět. Teď zase opouštím svět a jdu k Otci." Jeho učedníci...
Jan 16:33...vám pověděl, abyste ve mně nalezli pokoj. Na světě zakoušíte soužení, ale buďte stateční - jsem...
Jan 17:5...slávy, kterou jsem u tebe měl předtím, než byl svět. Zjevil jsem tvé jméno lidem, které jsi mi dal ze...
Jan 17:6...Zjevil jsem tvé jméno lidem, které jsi mi dal ze světa. Byli tvoji a dal jsi je mně. Zachovali tvé slovo a...
Jan 17:9... že jsi poslal. Prosím za . Neprosím za svět, ale za ty, jež jsi mi dal, neboť jsou tvoji. Všechno...
Jan 17:11...tvé, je . sláva je v nich. nejsem na světě, ale oni jsou na světě a jdu k tobě. Svatý Otče,...
Jan 17:13...Písmo. Teď ale jdu k tobě a toto říkám na světě, aby radost v nich byla dokonalá. Dal jsem jim tvé...
Jan 17:14...v nich byla dokonalá. Dal jsem jim tvé slovosvět je začal nenávidět, protože nepatří světu, jako ani ...
Jan 17:15...ani nepatřím světu. Neprosím, abys je vzal ze světa, ale abys je uchránil před zlým. Nepatří světu, jako...
Jan 17:16...světa, ale abys je uchránil před zlým. Nepatří světu, jako ani nepatřím světu. Posvěť je pravdou; tvé...
Jan 17:18...pravdou; tvé slovo je pravda. Jako jsi poslal na svět , tak jsem poslal na svět je. Posvěcuji sám sebe...
Jan 17:21...mně a v tobě; jsou i oni jedno v nás, aby svět věřil, že jsi poslal. Dal jsem jim slávu, kterou...
Jan 17:23...nich a ty ve mně, aby byli dokonale jedno a aby svět poznal, že jsi poslal a že jsi je miloval, jako jsi...
Jan 17:24...jsi mi dal, neboť jsi miloval před stvořením světa. Spravedlivý Otče, svět nezná, ale znám....
Jan 17:25...miloval před stvořením světa. Spravedlivý Otčesvět nezná, ale znám. Tihle poznali, že jsi ...
Jan 18:20...jeho učení. Ježíš mu odpověděl: "Mluvil jsem ke světu veřejně. Vždycky jsem učil v synagogách nebo v chrámě...
Jan 18:36... Co jsi udělal?" " království není z tohoto světa," odpověděl Ježíš. "Kdyby království bylo z tohoto...
Jan 18:37...Ježíš. "Narodil jsem se a přišel jsem na svět, abych vydal svědectví pravdě. Každý, kdo patří pravdě...
Jan 21:25...bylo napsáno tolik knih, že by se ani nevešly na svět. První knihu jsem sepsal, drahý Teofile, o všem, co...
Skutky 1:8... v celém Judsku, v Samaří a na konec světa." Po těch slovech byl před jejich zraky vzat vzhůru a...
Skutky 2:5...tehdy pobývali zbožní Židé z každého národa na světě. Když se ozval ten hukot, sešla se spousta lidí a...
Skutky 4:12...kamenem úhelným.' V nikom jiném není spása - na světě není lidem dáno jiné jméno, v němž bychom mohli být...
Skutky 13:47...nám to totiž přikázal Hospodin: ‚Učinil jsem  světlem národů, abys dal spásu celému světu.'" Když to...
Skutky 17:6...radním s křikem: "Tito lidé rozvracejí celý svět! Teď přišli sem a Jáson je přijal! Ti všichni porušují...
Skutky 17:24...ho znáte, toho vám zvěstuji. Bůh, který stvořil svět i všechno v něm, je Pánem nebe i země. Nebydlí v...
Skutky 17:31... Určil totiž den, v němž bude spravedlivě soudit svět skrze muže, kterého k tomu ustanovil, o čemž podal...
Skutky 19:27...se sníží věhlas , kterou ctí celá Asie a celý svět!" Když to uslyšeli, popadl je hněv a začali křičet:...
Skutky 22:22... Teď ale začali křičet: "Pryč s ním ze světa! Nemá právo žít!" Když takto křičeli, rvali si pláště...
Skutky 24:5...vyvolává nepokoje mezi všemi Židy po celém světě. [7] Pokusil se dokonce znesvětit chrám, a tak jsme...
Římanům 1:8...Ježíše Krista - vždyť o vaší víře mluví celý svět! Bůh, jemuž sloužím svým duchem v evangeliu jeho Syna,...
Římanům 1:20...- jeho věčnou moc a božství - lze od stvoření světa rozumem postřehnout v jeho díle. Nemají tedy výmluvu....
Římanům 3:6...V žádném případě! Vždyť jak by potom Bůh soudil svět? Někdo namítne: "Proč ale mám být souzen jako hříšník,...
Římanům 3:19... aby tak byla zacpána každá ústa a aby byl celý svět vystaven Božímu soudu. Na základě skutků Zákona před...
Římanům 4:13...jeho semeni dostalo zaslíbení, že mu bude patřit svět, nebylo to na základě Zákona, ale na základě...
Římanům 5:12...Kristu, který nás s ním usmířil. Hřích přišel na svět skrze jediného člověka a s hříchem přišla smrt. Smrt...
Římanům 5:13... poněvadž všichni zhřešili. Hřích byl ovšem na světě před Zákonem, ale když není Zákon, hřích se...
Římanům 11:12...žárlivost. Když tedy jejich selhání obohatilo svět a jejich umenšení obohatilo pohany, co teprve jejich...
Římanům 11:15...Když totiž jejich odmítnutí znamená smíření světa, co jiného může znamenat jejich přijetí nežli život z...
Římanům 12:2...pravá bohoslužba. Nenechte se formovat tímto světem - raději se nechte proměňovat obnovou své mysli,...
1. Korintským 1:20..." Kde zůstal mudrc? Kde je učenec? Kde zůstal světový myslitel? Copak Bůh neobrátil moudrost světa v...
1. Korintským 1:21...v bláznovství? Bůh se ve své moudrosti nedal světu poznat jejich vlastní moudrostí. Namísto toho se Bohu...
1. Korintským 1:27...nebo urozených. Bůh ale vyvolil bláznivé tohoto světa, aby zahanbil moudré. Bůh vyvolil slabé tohoto světa,...
1. Korintským 1:28...silné. Bůh vyvolil neurozené a opovržené tohoto světa, ba dokonce to, co nic není, aby obrátil vniveč to,...
1. Korintským 2:6...dospělými, ovšem není to moudrost současného světa ani jeho pomíjivých vůdců. My mluvíme o tajemné...
1. Korintským 2:8...k naší slávě a kterou nikdo z vůdců současného světa nepoznal; kdyby ji totiž znali, neukřižovali by Pána...
1. Korintským 2:12...než Boží Duch. My jsme však nepřijali ducha světa, ale Ducha, který je z Boha, abychom rozuměli, čím...
1. Korintským 3:18...neplete: kdo z vás si myslí, že je na tomto světě moudrý, se raději stane bláznem. Pak teprve bude...
1. Korintským 3:19... Pak teprve bude moudrý, neboť moudrost tohoto světa je u Boha bláznovstvím. Je přece psáno: "On chytá...
1. Korintským 3:22...je přece vaše: Pavel, Apollos či Petr,  svět, život nebo smrt, přítomnost nebo budoucnost -...
1. Korintským 4:9...se jako odsouzenci k smrti stali podívanou světu - lidem i andělům. Z nás jsou kvůli Kristu blázni,...
1. Korintským 4:13... povzbuzujeme. Dosud jsme bráni za špínu světa, za vůbec nejhorší spodinu. Nepíšu to proto, abych...
1. Korintským 5:10... Nemyslel jsem ale vůbec smilníky tohoto světa ani lakomce, vydřiduchy nebo modláře - vždyť to byste...
1. Korintským 6:2...svatými? Copak nevíte, že svatí budou soudit svět? Když máte jednou soudit svět, to nejste schopní...
1. Korintským 7:31...nevlastnili a ti, kdo se zabývají věcmi tohoto světa, to nepřehánějí. Svět, jak ho známe, totiž končí....
1. Korintským 7:33... aby se líbil Pánu, ale ženatý se stará o věci světa, aby se líbil své ženě, a tak je rozpolcen. Nevdaná...
1. Korintským 7:34...svatá tělem i duchem, ale vdaná se stará o věci světa, aby se líbila svému muži. Neříkám to proto, abych...
1. Korintským 11:32...to k naší nápravě, abychom nebyli odsouzeni se světem. Nuže, bratři moji, když se scházíte k jídlu,...
1. Korintským 14:10... co se říká? Vždyť budete mluvit do větru! Na světě je koneckonců tolik různých řečí a žádná z nich není...
2. Korintským 1:12...chloubou je svědectví našeho svědomí, že jsme na světě a zvláště u vás žili v ryzosti a upřímnosti Boží, ne...
2. Korintským 4:4... kdo hynou. Těmto nevěřícím zaslepil bůh tohoto světa mysl, aby jim nezazářilo světlo evangelia slávy...
2. Korintským 5:19...sloužili tomuto smíření. Bůh v Kristu uzavřel se světem mír! Přestal lidem počítat viny a zprávu o tom...
Galatským 4:3... byli jsme i my takto zotročeni principy tohoto světa. Když se však čas naplnil, Bůh poslal svého Syna,...
Galatským 6:14...našeho Pána Ježíše Krista, skrze nějž je mi svět ukřižován a světu. To, na čem záleží, totiž není...
Efeským 1:4...nebesích! V něm nás vyvolil ještě před stvořením světa, abychom před ním byli svatí a bezúhonní v lásce. Ve...
Efeským 2:2...jimž jste se kdysi věnovali podle způsobu tohoto světa, pod vlivem onoho ducha, který mocně ovládá ovzduší a...
Efeským 2:12...o smlouvy zaslíbení, bez naděje a bez Boha na světě. Nyní jste ale v Kristu Ježíši! Kdysi jste byli...
Filipským 2:15...a zvráceného pokolení, ve kterém záříte jako světla ve světě. Pevně se držte Slova života, abych v...
Koloským 1:6...k vám. To nese ovoce a rozrůstá se po celém světě a stejně tak je tomu u vás již ode dne, kdy jste je...
Koloským 2:8...založené na lidské tradici, na principech světa, a ne na Kristu. V něm je tělesně přítomná veškerá...
Koloským 2:20...vzrůstem. Když jste s Kristem zemřeli principům světa, proč si necháváte předpisovat, jako byste ještě žili...
1. Timoteus 1:15...kéž by ji každý přijal: Kristus Ježíš přišel na svět, aby spasil hříšníky. jsem z nich nejhorší, ale...
1. Timoteus 3:16...andělům, zvěstován pohanům, vírou přijat ve světě a vyzvednut do slávy. Duch říká jasně, že v...
1. Timoteus 6:7...umí být spokojená s tím, co . Nic jsme na svět nepřinesli a nic si také neodneseme. Máme-li tedy...
1. Timoteus 6:17...čest a věčná moc. Amen. Těm, kdo jsou v tomto světě bohatí, klaď na srdce, nejsou domýšliví. ...
2. Timoteus 4:10...ke mně brzy přišel. Démas si zamiloval tento svět a opustil ; odešel do Tesaloniky, Krescens do...
Titus 2:12...lidem. Učí nás, abychom se zřekli bezbožnostisvětských žádostí a žili na tomto světě rozvážně,...
Židům 1:2...dědicem všeho a skrze něhož stvořil celý svět. On je jasem jeho slávy a vyjádřením jeho podstaty;...
Židům 1:6...Synem." A znovu, když přivádí Prvorozeného na svět, říká: "Klanějte se mu všichni Boží andělé!" O...
Židům 2:5...zázraky a udílením Ducha svatého. Ten budoucí svět, o němž mluvíme, Bůh nesvěřil andělům. Písmo na jednom...
Židům 4:3...Jeho dílo je ovšem hotové od stvoření světa. Písmo přece na jednom místě mluví o sedmém dni...
Židům 9:26...svatyně s cizí krví (to by pak musel od stvoření světa trpět mnohokrát), ale ukázal se teď na konci věků,...
Židům 10:5...odstranit. A proto Kristus, když přichází na svět, říká: "Oběti ani dary sis nepřál, místo toho jsi mi...
Židům 11:7... v níž se zachránila jeho rodina. Tak zahanbil svět a stal se dědicem spravedlnosti, která je z víry....
Židům 11:38...kůžích - strádající, pronásledovaní a trpícíSvět jich nebyl hoden. Bloudili po pustinách a horách, po...
Jakub 1:27...a vdovám v jejich nouzi a chránit se před špínou světa. Bratři moji, nespojujte víru našeho slavného Pána...
Jakub 2:5...bratři: Copak Bůh nevyvolil chudáky tohoto světa, aby byli bohatí ve víře? Nemají právě oni zdědit...
Jakub 3:6...Mezi všemi orgány našeho těla představuje jazyk svět zla. Poskvrňuje celé tělo a spaluje celý běh života,...
Jakub 4:4...choutky. Vy nevěrníci! Nevíte, že přátelství se světem znamená nepřátelství s Bohem? Kdokoli se rozhodne...
1. Petr 1:20...vady a poskvrny předem vybrán před stvořením světa, ale teď na konci časů byl zjeven kvůli vám. Díky...
1. Petr 5:9...že stejné utrpení zakoušejí vaši bratři po celém světě. Když projdete tímto krátkým utrpením, Bůh veškeré...
2. Petr 1:4...účast na Boží povaze a unikli zkáze, do níž se svět ve své žádostivosti řítí. Proto se ze všech sil snažte...
2. Petr 2:5...čekají na soud. Neušetřil ani ten starý bezbožný svět, když jej zaplavil potopou, ale kazatele spravedlnosti...
2. Petr 2:20...Pána a Spasitele Ježíše Krista uniknou špíně světa, ale potom se do znovu zapletou a podlehnou ,...
2. Petr 3:6...z vody a skrze vodu; a tou vodou byl tehdejší svět zatopen a zničen. Totéž slovo udržuje a uchovává...
1. Jan 2:2...za naše hříchy, a nejen za naše, ale i za celý svět. Jak můžeme vědět, že ho známe? Podle toho, zda...
1. Jan 2:15...zůstává a zvítězili jste nad tím Zlým. Nemilujte svět ani to, co je v něm. Kdo v lásce tento svět, nemá v...
1. Jan 2:16... v lásce tento svět, nemá v sobě lásku k OtciSvět je samá touha těla, touha očí, namyšlenost života -...
1. Jan 2:17...- nic z toho není z Otce, vše je to ze světaSvět pomíjí tak jako jeho touhy, ale kdo plní Boží vůli,...
1. Jan 3:1...Božími dětmi - a také jimi jsme! Proto nás svět nezná, že nepoznal jeho. Milovaní, teď jsme Boží děti,...
1. Jan 3:13...spravedlivé. Nedivte se, bratři, pokud vás svět nenávidí. My víme, že jsme přešli ze smrti do života,...
1. Jan 4:1... ale rozlišujte, zda jsou ti duchové z Boha. Do světa totiž vyšla spousta falešných proroků. Podle tohoto...
1. Jan 4:3... o němž jste slyšeli, že přijít. teď je na světě! Vy jste však z Boha, drazí, a zvítězili jste nad...
1. Jan 4:4...je ve vás, je totiž větší než ten, který je ve světě. Oni jsou ze světa; proto mluví světsky a svět je...
1. Jan 4:5...větší než ten, který je ve světě. Oni jsou ze světa; proto mluví světsky a svět je poslouchá. My jsme z...
1. Jan 4:9...že svého Syna, toho jednorozeného, poslal Bůh na svět, abychom skrze něj získali život. V tom je láska, ne...
1. Jan 4:14...a svědčíme, že Otec poslal Syna, Spasitele světa. Kdokoli vyznává, že Ježíš je Syn Boží, v tom přebývá...
1. Jan 4:17...smělou důvěru v soudný den - vždyť jsme na tomto světě takoví, jako je on. V lásce není žádný strach. Láska,...
1. Jan 5:4... Všechno, co se narodilo z Boha, přece přemáhá svět. A to je to vítězství, které přemohlo svět: naše víra....
1. Jan 5:5...které přemohlo svět: naše víra. Kdo jiný přemáhá svět než ten, kdo věří, že Ježíš je Syn Boží? To je ten,...
1. Jan 5:19...Zlý nedotýkal. Víme, že my jsme z Boha, ale celý svět leží ve Zlu. A víme, že Boží Syn přišel a dal nám...
2. Jan 1:7...slyšeli od počátku, a tak podle něj žijte. Do světa totiž vyšla spousta bludařů, kteří nevyznávají Ježíše...
Zjevení 3:10...od hodiny zkoušky, která přijít na celý svět, aby byli vyzkoušeni obyvatelé země. Přijdu brzy. Drž...
Zjevení 11:15...v nebi zazněly mocné hlasy říkající: "Království světa se stala královstvím našeho Pána a jeho Mesiáše, jenž...
Zjevení 12:9...dávný had, zvaný ďábel a satan, který svádí celý svět - byl svržen. Byl svržen na zem a jeho andělé byli...
Zjevení 13:8...země, každý, jehož jméno není od stvoření světa zapsáno v knize života zabitého Beránka. Má-li někdo...
Zjevení 16:14...konají divy a vycházejí ke králům země a celého světa, aby je shromáždili k bitvě toho velikého dne...
Zjevení 17:8...země, ti, jejichž jméno není od stvoření světa zapsáno v knize života, užasnou, uvidí tu šelmu,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |