Světla

Hledám varianty 'světla' [ světlu (10) světlo (110) světlem (15) světle (20) světla (22) světel (1) ]. Nalezeno 158 veršù.
Genesis 1:3...vodami se vznášel Boží Duch. Bůh řekl: " je světlo!" - a bylo světlo. Bůh viděl, že světlo je dobré, a...
Genesis 1:4..." je světlo!" - a bylo světlo. Bůh viděl, že světlo je dobré, a Bůh oddělil světlo od tmy. Bůh nazval...
Genesis 1:5...dobré, a Bůh oddělil světlo od tmy. Bůh nazval světlo "den" a tmu nazval "noc". Byl večer a bylo ráno, den...
Genesis 1:18... aby panovaly nade dnem a nocí a aby oddělovaly světlo od tmy. A Bůh viděl, že je to dobré. Byl večer a...
Exodus 10:23... Synové Izraele, bydleli kdekoli, však měli světlo. Farao si tedy zavolal Mojžíše. "Jděte a služte...
Exodus 25:37...sedm kahanů. Kahany se nasadí tak, aby vrhaly světlo dopředu. Ke svícnu zhotovíš z čistého zlata také...
Numeri 8:2...kahany, dbej, těch sedm kahanů vrhá světlo dopředu před svícen." Áron to tedy učinil; rozsvítil...
2. Samuel 3:35...všichni chodili za Davidem, aby se ještě za světla najedl, ale David přísahal: " Bůh potrestá a...
1. Královská 3:21...mrtvý! Pak jsem se ale na něj podívala v ranním světle a vidím - to není můj syn; tohohle jsem neporodila!"...
Ester 8:16...Súsách zavládlo bujaré veselí. Židům vzešlo světlo a radost, jásot a sláva. V každé jedné provincii, v...
Job 3:9...tehdy zhasla její Jitřenka, nadarmo kéž by na světlo čekala, paprsky úsvitu vidět neměla! Své lůno přede...
Job 3:16...jak potrat nebyl zahrabán, jako nemluvně, jež světlo nevídá? Tam ničemové nikoho netrápí, tam si...
Job 3:20... otrok je bez pána, na svobodě. K čemu je dáno světlo ubohým a život zatrpklým; těm, kteří na smrt marně...
Job 12:22...i statečné. Odkrývá hlubiny temnoty, na světlo vyvádí, co bylo v příšeří. Rozmnožuje národy a pak...
Job 12:25... nechá je bloudit v pustotě bez cíle. Bez světla tápají v temnotě, nechá vrávorat je jako opilce. To...
Job 17:12... Obrátit usilují noc na den, v temnotě říkají: ‚Světlo blíží se!' Je-li mou nadějí domov ve hrobě, mám-li...
Job 18:5...tobě zboří svět? Zhroutí se skály na místěSvětlo darebáka uhasne, plamen ohně mu zářit nebude. Světlo...
Job 18:6...darebáka uhasne, plamen ohně mu zářit nebudeSvětlo v jeho stanu ve tmu změní se a jeho svíce uhasne....
Job 18:18...památky, jeho jméno nezazní nikde po kraji. Ze světla vyženou ho do temna, zapuzen bude ze světa. Nebude...
Job 22:28... Cokoli rozhodneš, obstojí, tvé cesty budou světlem zality. ‚Hlavu vzhůru!' řekneš zkroušeným, a kdo...
Job 24:13...to Bohu nevadí?! Jsou také takoví, kteří se světlu vzpírají, k jeho cestám se neznají a jeho stezek se...
Job 24:16...se do domů vlamují, ve dne jsou doma zavření; ke světlu se neznají. Těm všem je temno svítáním, přátelí se...
Job 25:3...jeho vojsko spočítat? Je někdo, nad kým jeho světlo nevstává? Může snad člověk být v právu před Bohem?...
Job 25:5... kdo z ženy zrodil se? Vždyť ani měsíc dost světla nedává, ani hvězdy nejsou ryzí před jeho očima. Co...
Job 26:10...obzor nad vodní hladinou, tam, kde je hranice světla s temnotou. Nebeské pilíře třesou se, děsí se při...
Job 28:11...prosakující vodu, skryté poklady vynášejí ke světlu. Kde se však moudrost nalézá? A rozumnost kde...
Job 29:3... kdy jeho lampa svítila nad mou hlavou a v jeho světle jsem chodil tmou! Jako tenkrát v mém nejlepším věku,...
Job 29:24... Když jsem se usmál na , nemohli uvěřitsvětlo tváře nechtěli zaplašit. Sedal jsem v jejich čele...
Job 30:26...Když jsem však čekal dobro, přišlo zlo, namísto světla temno přepadlo. nitro bouří, nedá se utišit,...
Job 33:28... Bůh vykoupil, abych nešel do jámy, uvidím světlo a budu žít!' Toto vše tedy dělá Bůh dvakrát i...
Job 33:30...při člověku, aby jeho duši odvrátil od jámy, ve světle živých aby mohl žít. Dej pozor, Jobe, naslouchej mi,...
Job 38:15...roucho začíná hýřit barvami. Ničemové tehdy své světlo ztrácejí, jejich napřažená paže se přerazí. Pronikls...
Job 38:19... když všemu rozumíš! Kudy vede cesta k příbytku světla? A kde přebývá temnota? Umíš je dovést na jejich...
Žalmy 27:1...Hospodina velebím. Žalm Davidův. Hospodin je  světlo a spása, koho bych se měl bát? Hospodin je síla...
Žalmy 36:10...napájíš. Pramen života je přece u tebe a ve tvém světle světlo vidíme. Svou lásku rozestři na ty, kdo ...
Žalmy 37:6...a on to učiní: vyvede tvou spravedlnost na denní světlo, tvou nevinu na slunce polední. Zůstávej v klidu...
Žalmy 38:11... Srdce mi buší, síla se ztrácí i moje oči  světlo opouští. Přátelé a drazí se mých ran štítí, moji...
Žalmy 43:3...útokům mám stále chodit ve smutku? Sešli své světlo a věrnost svou - ty povedou, budou provázet k...
Žalmy 49:20...máš blahobyt!" Musí však odejít za svými předkysvětlo nikdy nespatří. Při vší své nádheře když lidé...
Žalmy 56:14...zvrtnutí, abych směl před Bohem stále choditve světle, mezi živými! Pro předního zpěváka, na nápěv písně...
Žalmy 78:14...hromady. Oblakem svým je vodil ve dne, ohnivým světlem za nocí. Rozlomil skály v poušti, jak z hlubin...
Žalmy 89:16...Blaze národu, jenž umí Hospodina velebit; ve světle tvé tváře takoví smějí žít. Ve tvém jménu radují se...
Žalmy 90:8...viny totiž kladeš před sebe, naše tajnosti na světlo tváře své. Naše dny míjejí v hněvu tvém, svá léta...
Žalmy 97:11... vysvobodí je z ruky ničemných! Poctivým lidem světlo vychází, radost je dána upřímným. Radujte se v...
Žalmy 104:2... Bože můj - oděn jsi slávou a nádherouSvětlem jsi jak pláštěm zahalen, nebe jsi jako plachtu...
Žalmy 112:4...spravedlnost navždy obstojí. Vychází ve tmách světlo poctivým, spravedlivý je, milostivý a soucitný!...
Žalmy 118:27...z Hospodinova domu! Hospodin je Bůh, on je nám světlem! Seřaďte průvod s ratolestmi v ruce, vzhůru se...
Žalmy 119:130... to proto je chci zachovat! Tvé slovo s sebou světlo přináší, prostým dodává moudrosti. S ústy...
Žalmy 136:7...rozložil - jeho láska trvá navěky! On veliká světla učinil, - jeho láska trvá navěky! Učinil slunce, aby...
Žalmy 139:11...držela! Kdybych si řekl - Snad pohltí tma,  světlo kolem noc vystřídá - tobě nebude temná ani tma,...
Žalmy 139:12...tma, noc jako den ti záři , tma bude pro tebe světlu podobná! nitro zformovals ty sám, v lůně matky...
Přísloví 4:18...vínem násilí! Stezka spravedlivých jak paprsek světla víc a víc září, se rozední. Cesta darebáků však...
Přísloví 6:23... s tebou promluví. Přikázání je svíce a učení světlo, poučné domluvy jsou cesta k životu. Před špatnou...
Přísloví 13:9...dát výkupné, chudák výhrůžky sotva zaslechneSvětlo spravedlivých svítí vesele, svíce darebáků uhasne....
Přísloví 29:13...mají jedno společné: oběma dal Hospodin vidět světlo dne. Soudí-li král i chudé poctivě, jeho trůn bude...
Kazatel 2:13... že moudrost je lepší než hloupost, tak jako je světlo lepší než temnota. "Moudrý oči otevřené, hlupák...
Kazatel 7:11...jako zděděné jmění, prospěšná je těm, kdo vidí světlo dne. Být zaštítěn moudrostí je jako být zaštítěn...
Kazatel 11:7...ono, či zda je stejně dobré obojí. Jak sladké je světlo; vidět slunce je tak příjemné! Jakkoli dlouho...
Kazatel 12:2...Nemám je rád! Dřív než ti slunce zhasne tak jako světlo měsíce a hvězd a než se obloha znovu temnými mraky...
Izaiáš 2:5...boje. Dome Jákobův, pojďme, choďme v Hospodinově světle! Ty jsi však opustil svůj lid, dům Jákobův, neboť je...
Izaiáš 5:20...zlu dobro a dobru zlo, kdo vydávají tmu za světlo a světlo nazývají tmou, kdo vydávají hořkost za...
Izaiáš 5:30...pohlédne na zemi, uvidí samou tmu a trápenísvětlo se skryje za mraky! V roce, kdy zemřel král Uziáš,...
Izaiáš 8:20... pak si říkají slova, v nichž není žádné světlo. Lid potom bude bloudit zemí zbědovaný a hladový....
Izaiáš 9:1...pohanů: Lid, který chodil v temnotách, veliké světlo uvidí, těm, kdo žili v zemi stínu smrti, světlo...
Izaiáš 10:17...a pod jejich chloubou zapálí plamen nejprudšíSvětlo Izraele se stane ohněm, jejich Svatý bude plamenem;...
Izaiáš 30:26...v onen den veliké porážky, kdy padnou pevnostiSvětlo měsíce bude jako světlo sluneční a světlo slunce...
Izaiáš 42:6... ochráním. Svému lidu dám do smlouvysvětlem národů učiním, abys slepé oči otevřel, abys...
Izaiáš 42:16... o nichž netuší. Proměním před nimi tmu ve světlo a hrbolatá místa budou rovinou. Učiním pro toto...
Izaiáš 45:7... jsem Hospodin a žádný jiný není! formuji světlo a tvořím tmu, působím pokoj a tvořím pohromu. ...
Izaiáš 49:6...a přivedl nazpět ty, kdo z Izraele přežiliSvětlem národů proto činím , aby spása obsáhla celý...
Izaiáš 50:10...poslouchá? Kdo chodí v tmách bez paprsku světla, ten v Hospodinově jménu doufá, na svého Boha ...
Izaiáš 50:11...oheň a pořizujete si pochodně, choďte si ve světle vlastního ohně, s loučemi, které zapálili jste. Z ...
Izaiáš 53:11...skrze něj se zdárně naplní. Po svém utrpení však světlo uvidí a bude nasycen. Můj spravedlivý služebník...
Izaiáš 58:8...k vlastním příbuzným? Tehdy jak svítání tvé světlo vytryskne a tvé zdraví rychle rozkvete; tvá...
Izaiáš 58:10...nabídneš a nasytíš duše ztrápené, tehdy tvé světlo vzejde v temnotě a tvá noc bude jako poledne. Tehdy...
Izaiáš 59:9... proto k nám nedosahuje spravedlnost! Čekáme na světlo, a hle - tma; na úsvit, ale kráčíme v temnotách. Jak...
Izaiáš 60:1...od nynějška navěky. Vstávej, zaskvěj se, tvé světlo je tu, Hospodinova sláva vzešla nad tebou! Hle,...
Izaiáš 60:3... jeho sláva nad tebou se objeví. Ke tvému světlu půjdou národy a králové k jasu tvého svítání. Jen...
Izaiáš 60:19...Spása a svoje brány Chvála. Slunce ti nebude světlem ve dne, nebude ti svítit ani záře měsíce - Hospodin...
Izaiáš 60:20... z tvého měsíce - Hospodin bude tvým věčným světlem, dny tvého truchlení skončí se. V tvém lidu budou...
Jeremiáš 4:23... pustá a prázdná, vzhlédl jsem k nebi - bylo bez světla. Viděl jsem hory - celé se chvěly, otřásaly se...
Jeremiáš 13:16...nohy zakopnou v příšeří mezi horami. Vyhlížíte světlo, on je však promění v stín smrti, obrátí je ve tmu...
Jeremiáš 25:10...s hlasem ženicha a nevěsty, s hlasem mlýnku i se světlem lampičky. Z celé této země zbude hrůzná pustina a...
Jeremiáš 31:35...slunce ozařovat den a měsíc s hvězdami za světlo noci určuje, jenž vzdouvá moře, jeho vlny řvou, a...
Pláč 3:2...kyj. Odehnal , do tmy zavedl, a ne ke světlu. Zas a znovu, celý den obrací ruku proti...
Ezechiel 32:8...za mraky a měsíc nevydá svůj svit. Všechna světla, jež září na nebi, kvůli tobě zatemním a tvoji zem...
Daniel 2:22...skryté v hlubinách, on , co leží v tmách, a světlo u něj přebývá. Chválím a oslavuji, Bože otců mých...
Ozeáš 6:5... ubíjel jsem vás svými výroky, aby úsudky jak světlo zářily. Chci totiž lásku, nikoli oběti, poznání Boha...
Amos 5:18...vám bude Hospodinův den? Přijde s tmou, a ne se světlem! Jako by někdo utíkal před lvem a potkal by se s...
Amos 5:20...a byl by uštknut hadem. Hospodinův den nepřinese světlo, ale tmu, černotu bez jediného paprsku! Nenávidím...
Micheáš 7:8... povstanu! I když teď sedím vprostřed tmy, mým světlem je Hospodin. Proti Hospodinu hřešil jsem, a proto...
Micheáš 7:9...sporu neujme a neobhájí . Vyvede znovu na světlo a spatřím jeho spravedlnost. to uvidí můj...
Sofoniáš 3:5...zlo. Ráno co ráno, denně bez ustání vynáší na světlo svůj soud; zlosyn však neví, co je stud! "Vyhladil...
Zachariáš 14:7...- kdy zmizí rozdíl mezi dnem a nocí, takže bude světlo i v čas večera. V onen den potečou z Jeruzaléma živé...
Matouš 4:16...Lid, který bydlel v temnotách, uviděl veliké světlo, obyvatelům krajiny stínu smrti světlo se zaskvělo."...
Matouš 5:14... jen se vyhodí ven a lidé ji pošlapou. Vy jste světlo světa. Město ležící na hoře nemůže být skryto....
Matouš 5:16...a tehdy svítí všem, kdo jsou v domě. Tak vaše světlo září před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a...
Matouš 6:23...lakomé, celé tvé tělo bude temné. Jestliže je světlo v tobě tmou, jak veliká bude sama tma?! Nikdo nemůže...
Matouš 10:27...nebude poznáno. Co vám říkám ve tmě, mluvte na světle; co slyšíte šeptat do ucha, hlásejte ze střech!...
Matouš 17:2...zazářila jako slunce a jeho šaty zbělely jako světlo. A hle, uviděli Mojžíše a Eliáše, jak s ním...
Matouš 24:29...oněch dnůslunce se zatmí a měsíc nevydá světlo, hvězdy budou padat z nebe a nebeské mocnosti se...
Marek 13:24...po onom souženíslunce se zatmí a měsíc nevydá světlo, hvězdy budou padat z nebe a nebeské mocnosti se...
Lukáš 2:32...jsi připravil před očima všech lidísvětlo ke zjevení národům a slávu tvého lidu Izraele." Ta...
Lukáš 8:16... Postaví ji na svícen, aby příchozí viděli světlo. Není totiž nic tajného, co nebude zjeveno, ani nic...
Lukáš 11:33...nádobu. Staví ji na svícen, aby příchozí viděli světlo. Tvé oko je lampou těla. Je-li tvé oko štědré, celé...
Lukáš 11:35...lakomé, je i tvé tělo temné. Dej tedy pozor,  světlo v tobě není tmou. Když bude celé tvé tělo jasné a...
Lukáš 12:3...poznáno. Co jste říkali ve tmě, bude slyšet na světle, a co jste ve svých pokojích šeptali do ucha, se...
Lukáš 16:8...bývají ve svých věcech chytřejší než synové světla. Říkám vám tedy: I špinavými penězi, které pominou,...
Jan 1:4...nic, co je. V něm byl život a ten život byl světlem lidí. A to světlo svítí ve tmě a tma je nepohltila...
Jan 1:5...něm byl život a ten život byl světlem lidí. A to světlo svítí ve tmě a tma je nepohltila. Od Boha byl poslán...
Jan 1:7...Jan. Přišel kvůli svědectví, svědčit o tom Světle, aby všichni uvěřili skrze něj. On nebyl to Světlo,...
Jan 1:8... aby všichni uvěřili skrze něj. On nebyl to Světlo, ale přišel, aby o Světle vydal svědectví. Tento byl...
Jan 1:9...aby o Světle vydal svědectví. Tento byl to pravé Světlo osvěcující každého člověka přicházejícího na svět:...
Jan 3:19...Božího Syna. A toto je ten soud, že světlo přišlo na svět, ale lidé si více než světlo oblíbili...
Jan 3:20...skutky byly zlé. Každý, kdo koná zlo, nenávidí světlo a nepřichází ke světlu, aby jeho skutky nebyly...
Jan 3:21...odhaleny. Kdo ale koná pravdu, přichází ke světlu, aby se ukázalo, že jeho skutky byly vykonány v Bohu...
Jan 5:35...a zářící lampou, vy jste se však chtěli v jeho světle poradovat jen na čas. Mám ale větší svědectví než...
Jan 8:12..." Ježíš k nim pak znovu promluvil: " jsem světlo světa. Kdo následuje, nebude chodit v temnotě,...
Jan 9:5...nebude moci pracovat. Dokud jsem na světě, jsem světlo světa." Když to řekl, plivl na zem, udělal ze sliny...
Jan 11:9...hodin? Kdo chodí ve dne, neklopýtá, protože vidí světlo tohoto světa. Kdo ale chodí v noci, klopýtá, protože...
Jan 11:10... Kdo ale chodí v noci, klopýtá, protože nemá světlo." A po těch slovech dodal: "Náš přítel Lazar usnul....
Jan 12:35...člověka?" Ježíš jim řekl: "Ještě na kratičko je světlo s vámi. Choďte, dokud máte světlo, vás nezachvátí...
Jan 12:36...totiž chodí ve tmě, neví, kam jde. Dokud máte světlo, věřte ve světlo, abyste byli syny světla." Když to...
Jan 12:46...vidí , vidí Toho, který poslal. světlo, jsem přišel na svět, aby žádný, kdo ve mne věří,...
Skutky 9:3...se cestou blížil k Damašku, náhle ho obklopilo světlo z nebe. Padl na zem a uslyšel hlas: "Saule, Saule,...
Skutky 12:7...něj stanul Hospodinův anděl a v cele zazářilo světlo. Udeřil Petra do boku a vzbudil ho: "Rychle...
Skutky 13:47...nám to totiž přikázal Hospodin: ‚Učinil jsem  světlem národů, abys dal spásu celému světu.'" Když to...
Skutky 16:29...si! Všichni jsme tu!" Žalářník si řeklsvětlo, vběhl dovnitř a rozechvěn padl před Pavlem a...
Skutky 22:6...Damašku, okolo poledne náhle obklopilo veliké světlo z nebe. Padl jsem na zem a uslyšel hlas: ‚Saule,...
Skutky 22:9...ty pronásleduješ.' Moji společníci viděli světlo; hlas, který ke mně mluvil, ale neslyšeli. Zeptal...
Skutky 22:11... co máš dělat.' Byl jsem oslepen jasem toho světla, a tak moji společníci museli do Damašku odvést...
Skutky 26:13...vypravil do Damašku. Cestou jsem, králi, uviděl světlo z nebe. I když to bylo kolem poledne, zářilo jasněji...
Skutky 26:18...otvíral jejich oči, aby se obrátili od tmy ke světlu a od satanovy moci k Bohu, aby vírou ve mne přijali...
Skutky 26:23... trpět, jako první vstát z mrtvých a zvěstovat světlo tomuto lidu i pohanům." Festus však Pavlovu obhajobu...
Římanům 2:19...učíš ze Zákona. Pokládáš se za vůdce slepýchsvětlo zatemněných, vychovatele nevědomých a učitele...
Římanům 13:12...blízko. Odložme proto skutky tmy a oblečme zbroj světla! Žijme poctivě jako ve dne: ne v obžerství a...
2. Korintským 4:4...bůh tohoto světa mysl, aby jim nezazářilo světlo evangelia slávy Kristovy, který je obrazem Božím....
2. Korintským 4:6...) Tentýž Bůh, který řekl: " ze tmy zazáří světlo!" ten zazářil v našich srdcích, aby nás osvítil...
2. Korintským 6:14...spravedlnosti s nepravostí? Jaký může mít vztah světlo s temnotou? Jaká je shoda Krista s Beliálem? Co mají...
2. Korintským 11:14...A není divu, vždyť sám satan se vydává za anděla světla! Není tedy nic zvláštního, když se i jeho služebníci...
Efeským 5:8... Kdysi jste byli tmou, ale teď jste v Pánu světlem. Žijte jako děti světla, neboť ovoce světla spočívá...
Efeským 5:9...světlem. Žijte jako děti světla, neboť ovoce světla spočívá vždy v dobrotě, spravedlnosti a pravdě....
Efeským 5:13... je hanba i jen mluvit. Všechno, co je vystaveno světlu, však vychází najevo a všechno, co vychází najevo,...
Filipským 2:15...a zvráceného pokolení, ve kterém záříte jako světla ve světě. Pevně se držte Slova života, abych v...
Koloským 1:12... který vám umožnil podíl na dědictví svatých ve světle. On nás vysvobodil z nadvlády temnoty a přenesl do...
1. Tesalonickým 5:5...ten den překvapil jako zloděj. Všichni jste lidé světla, lidé dne. Nepatříme noci ani tmě! Nespěme tedy jako...
1. Timoteus 6:16...jediný nesmrtelnost a přebývá v nepřístupném světle, kterého nikdo z lidí neviděl ani vidět nemůže a...
Jakub 1:17...Všechno dobré a dokonalé je dar shůry od Otce světel, u něhož není žádná změna, žádný proměnlivý stín. Ze...
1. Petr 2:9... který vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla. Kdysi jste ani nebyli lidem, ale teď jste lid Boží;...
1. Jan 1:5...slyšeli od něj a které vám předáváme: Bůh je světlo a není v něm žádná tma. Říkáme-li, že s ním máme...
1. Jan 1:7... lžeme a nežijeme v pravdě. Žijeme-li však ve světle, jako je on ve světle, máme společenství mezi sebou...
1. Jan 2:8...se naplňuje v něm i ve vás. Tma pomíjí a pravé světlo svítí. Kdo říká, že je ve světle, a přitom...
1. Jan 2:9...a pravé světlo svítí. Kdo říká, že je ve světle, a přitom nenávidí bratra, je dosud ve tmě. Kdo...
1. Jan 2:10... dosud ve tmě. Kdo miluje bratra, zůstává ve světle a nikomu není kamenem úrazu. Kdo ale bratra nenávidí...
Zjevení 8:12...aby se jich třetina zatměla a třetina dne neměla světlo a podobně i noc. Potom jsem uviděl, jak prostředkem...
Zjevení 18:23...zvuk mlýnského kamene se v tobě nikdy neozveSvětlo lampy se v tobě nikdy nerozsvítí, hlas ženicha a...
Zjevení 21:24... Národy spasených se budou procházet v jeho světle a králové země do něj přenesou svou slávu. Jeho...
Zjevení 22:5...jméno. Nebude tam noc, takže nebudou potřebovat světlo lampy ani světlo slunce, neboť je osvětluje Pán Bůh;...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |