Světí

Hledám varianty 'světí' [ svěťte (2) světit (3) světě (45) svěť (1) ]. Nalezeno 50 veršù.
Genesis 41:57...do Egypta nakupovat zrní, protože se po celém světě rozmohl hlad. Když Jákob uviděl, že v Egyptě je zrní...
1. Samuel 20:31...a ostuda své matky! Dokud bude Jišajův syn na světě, nebudeš si jist sebou ani svým královstvím! Hned ho...
2. Královská 5:15...něj a řekl: "Hle, teď jsem poznal, že na celém světě není Bůh jako v Izraeli. Zde, prosím, přijmi od svého...
Žalmy 17:14..., před lidmi, jejichž odplatou je život na světě. se jim naplní břicha tím, cos jim nashromáždil,...
Žalmy 98:7... co je v něm, stejně tak všichni, kdo žijí na světě! Řeky, tleskejte radostí, hory k tomu...
Přísloví 8:31...hrám se před ním stále oddávám. Na jeho zemi, na světě si hraji, lidští synové jsou mou rozkoší! Proto,...
Přísloví 17:24...přímo před sebou, oči hlupáka ji v celém světě nenajdou. K mrzutosti je otci tupý syn, svou matku...
Přísloví 30:14... aby spolykali ubožáky země a všechny chudáky na světě. Pijavice dvě dcery: Dej, Dej! Tři věci se nikdy...
Kazatel 1:10...Vždyť to tu bylo celé věky, bylo to na světě dávno před námi! Není památky po našich předcích, tak...
Izaiáš 14:21... nevstanou, aby ovládali zemi, po světě svá města nešíří! Povstanu totiž proti nim, praví...
Izaiáš 18:3... do země protkané řekami. Všichni, kdo žijete na světě, vy, kteří obýváte zem, vizte na horách zdviženou...
Izaiáš 38:11...se s žádným člověkem, s nikým, kdo žije na světě. je strženo obydlí, jako stan kočovníků stěhuje...
Izaiáš 42:10... Zpívejte Hospodinu novou píseň, po celém světě chvalte jej - námořníci, moře i všechno v něm,...
Jeremiáš 17:22...nic ze svých domů a nedělejte žádnou práci, ale svěťte sobotní den, jak jsem to přikázal vašim otcům. Oni...
Jeremiáš 17:24...do bran tohoto města náklady, pokud budete světit sobotní den a nebudete v něm dělat žádnou práci, pak...
Jeremiáš 17:27... Pokud však neposlechnete a nebudete světit sobotní den, pokud budete v sobotu nosit náklady a...
Jeremiáš 25:26...druhém - všechna království země, co jich je na světě. A po nich se napije král Šešak! "Řekni jim: ‚Tak...
Jeremiáš 25:31...lisují, na všechny, kdo žijí na zemi. Po celém světě se šíří hluk boje, neboť Hospodin obžaluje národy;...
Ezechiel 20:20... dodržujte zákony a jednejte podle nichSvěťte soboty, jsou znamením mezi mnou a vámi, abyste...
Ezechiel 44:24...a pravidla pro všechny slavnosti a budou světit soboty. Nepřijdou k mrtvému člověku, aby se...
Daniel 3:31...lidem všech národů a jazyků v celém obydleném světě: Hojný pokoj vám! S potěšením vám dávám na vědomost...
Nahum 2:1...přichází pokoj zvěstovat. Své svátky teď, Judosvěť a naplň sliby své. nenapadne ten zločinec - je...
Matouš 24:14...evangelium o Království bude kázáno po celém světě na svědectví všem národům. A potom přijde konec." "...
Matouš 26:13...na pohřeb. Amen, říkám vám, že kdekoli na celém světě bude kázáno toto evangelium, bude se mluvit také o...
Marek 14:9...k pohřbu. Amen, říkám vám, že kdekoli na celém světě bude kázáno evangelium, bude se mluvit také o tom, co...
Jan 1:10...každého člověka přicházejícího na svět: Byl na světě a svět povstal skrze něj, ale svět ho nepoznal....
Jan 9:5... kdy nikdo nebude moci pracovat. Dokud jsem na světě, jsem světlo světa." Když to řekl, plivl na zem,...
Jan 12:25... ten jej ztratí. Kdo na svém životě v tomto světě nelpí, uchrání jej k věčnému životu. Kdo mi chce...
Jan 13:1...tohoto světa k Otci. Miloval své druhy na tomto světě, miloval je do konce. Ještě před večeří ďábel...
Jan 16:33...vám pověděl, abyste ve mně nalezli pokoj. Na světě zakoušíte soužení, ale buďte stateční - jsem...
Jan 17:11...tvé, je . sláva je v nich. nejsem na světě, ale oni jsou na světě a jdu k tobě. Svatý Otče,...
Jan 17:13...Písmo. Teď ale jdu k tobě a toto říkám na světě, aby radost v nich byla dokonalá. Dal jsem jim tvé...
Skutky 2:5...tehdy pobývali zbožní Židé z každého národa na světě. Když se ozval ten hukot, sešla se spousta lidí a...
Skutky 4:12...kamenem úhelným.' V nikom jiném není spása - na světě není lidem dáno jiné jméno, v němž bychom mohli být...
Skutky 24:5...vyvolává nepokoje mezi všemi Židy po celém světě. [7] Pokusil se dokonce znesvětit chrám, a tak jsme...
Římanům 5:13... poněvadž všichni zhřešili. Hřích byl ovšem na světě před Zákonem, ale když není Zákon, hřích se...
1. Korintským 3:18...neplete: kdo z vás si myslí, že je na tomto světě moudrý, se raději stane bláznem. Pak teprve bude...
1. Korintským 14:10... co se říká? Vždyť budete mluvit do větru! Na světě je koneckonců tolik různých řečí a žádná z nich není...
2. Korintským 1:12...chloubou je svědectví našeho svědomí, že jsme na světě a zvláště u vás žili v ryzosti a upřímnosti Boží, ne...
Efeským 2:12...o smlouvy zaslíbení, bez naděje a bez Boha na světě. Nyní jste ale v Kristu Ježíši! Kdysi jste byli...
Filipským 2:15...pokolení, ve kterém záříte jako světla ve světě. Pevně se držte Slova života, abych v Kristův den...
Koloským 1:6...k vám. To nese ovoce a rozrůstá se po celém světě a stejně tak je tomu u vás již ode dne, kdy jste je...
Koloským 2:20...necháváte předpisovat, jako byste ještě žili ve světě: "Toho se nedotýkej, to neokoušej, na to...
1. Timoteus 3:16...andělům, zvěstován pohanům, vírou přijat ve světě a vyzvednut do slávy. Duch říká jasně, že v...
1. Timoteus 6:17...čest a věčná moc. Amen. Těm, kdo jsou v tomto světě bohatí, klaď na srdce, nejsou domýšliví. ...
Titus 2:12...bezbožnosti a světských žádostí a žili na tomto světě rozvážně, spravedlivě a zbožně, v očekávání ...
1. Petr 5:9...že stejné utrpení zakoušejí vaši bratři po celém světě. Když projdete tímto krátkým utrpením, Bůh veškeré...
1. Jan 4:3... o němž jste slyšeli, že přijít. teď je na světě! Vy jste však z Boha, drazí, a zvítězili jste nad...
1. Jan 4:4...je ve vás, je totiž větší než ten, který je ve světě. Oni jsou ze světa; proto mluví světsky a svět je...
1. Jan 4:17...smělou důvěru v soudný den - vždyť jsme na tomto světě takoví, jako je on. V lásce není žádný strach. Láska,...

Slova obsahující světí: neznesvětíte (1) podsvětí (18) podsvětím (2) posvětí (8) posvětím (4) posvětíš (8) zasvětí (8) zasvětíš (1) znesvětí (8) znesvětím (1) znesvětíš (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |