Svět

Hledám varianty 'svět' [ světu (18) světové (1) světem (5) světě (45) světa (133) svět (126) ]. Nalezeno 295 veršù.
Genesis 41:56...Udělejte, cokoli vám řekne." Hlad zachvátil celý svět. Josef tehdy otevřel všechny obilnice a prodával...
Genesis 41:57... neboť hlad se rozmáhal i v egyptské zemi. Celý svět přicházel k Josefovi do Egypta nakupovat zrní, protože...
Exodus 19:5...pokladem jako žádný jiný lid. Ano, celý svět patří mně, ale vy mi budete královstvím kněží a svatým...
Deuteronomium 13:8...národů, blízkých či vzdálených, z jednoho konce světa či z druhého). Nesvoluj a neposlouchej ho! Nesmíš se...
Deuteronomium 28:49...jho, dokud nevyhladí. Z daleka, od konce světa, na tebe Hospodin přivede národ, jenž přiletí jako...
Deuteronomium 28:64...rozptýlí mezi všechny národy, od jednoho konce světa po druhý. Tam budete sloužit cizím bohům, které jsi...
Deuteronomium 30:4...Bůh, rozptýlil. I kdybys byl zahnán na sám konec světa, i odtamtud Hospodin, tvůj Bůh, shromáždí, i...
1. Samuel 2:8...patří sloupy země, založil na nich celý svět. Kroky svých věrných opatruje, darebáci však hynou v...
1. Samuel 2:10...budou zničeni. Nejvyšší z nebe zaburácí, končiny světa bude soudit Hospodin. Hospodin silou obdaří svého...
1. Samuel 20:31...a ostuda své matky! Dokud bude Jišajův syn na světě, nebudeš si jist sebou ani svým královstvím! Hned ho...
2. Samuel 4:11...teď jeho krev žádat po vás a sprovodit vás ze světa?!" Nato David rozkázal svým mládencům, aby je zabili....
2. Samuel 22:16...je rozdrtil! Koryta moří byla obnažena, základy světa odkryty před řevem Hospodina, před jeho dechem...
1. Královská 10:23...i co do moudrosti předčil všechny krále světa. Ti všichni se ucházeli o přijetí u Šalomouna, aby...
2. Královská 5:15...něj a řekl: "Hle, teď jsem poznal, že na celém světě není Bůh jako v Izraeli. Zde, prosím, přijmi od svého...
1. Letopisů 16:30...ním se rozechvěj, celá zem! Pevně je postaven svět, nic jím neotřese, jásejte, nebesa, země raduje se,...
1. Letopisů 16:32...Moře burácí se vším, co je v něm, celý světa kraj se raduje. Před Hospodinem zvučí stromy v...
2. Letopisů 9:22...i co do moudrosti předčil všechny krále světa. Ti všichni se ucházeli o přijetí u Šalomouna, aby...
2. Letopisů 12:8...je to sloužit mně a jaké sloužit královstvím světa." Egyptský vládce Šišak potom přitáhl k Jeruzalému a...
Nehemiáš 1:9... pak i kdybyste byli zahnáni na sám konec světa, i odtamtud vás shromáždím a přivedu na místo, jež...
Nehemiáš 9:30...ale přesto odmítali slyšet, vydal jsi je národům světa do rukou. V nesmírném slitování jsi ale s nimi...
Job 15:7...ses narodil jako první člověk? Přišel jsi na svět před horami? To jsi naslouchal Boží tajné radě?...
Job 18:4...zuřivost drásá ! Copak se kvůli tobě zboří svět? Zhroutí se skály na místě? Světlo darebáka uhasne,...
Job 18:18...památky, jeho jméno nezazní nikde po kraji. Ze světla vyženou ho do temna, zapuzen bude ze světa. Nebude...
Job 22:8...a hladovému chleba odpíral. ‚Mocnému přece patří svět, uznávaní se v něm umějí zabydlet.' Vdovy jsi ale s...
Job 34:13... Kdo mu asi svěřil zem? Kdo mu předal celý svět? Kdyby ho jen tak napadlo svůj dech, svého ducha...
Job 37:3...vychází! Pod celým nebem je nechá znít, i kraje světa svým bleskem ozáří. Vzápětí burácení zní, hřímá svým...
Žalmy 2:2...se národy a lidé vymýšlejí marnosti? Králové světa povstali, vládcové strojí spiknutí proti Hospodinu a...
Žalmy 9:9... svůj trůn ustavil. Sám bude spravedlivě soudit svět, národy bude spravovat poctivě. Hospodin je útočištěm...
Žalmy 11:4... Hospodin trůní v nebesích! Očima prohlíží celý svět, lidské syny zkoumá pohledem! Spravedlivé i ničemy...
Žalmy 12:2...Věrných ubývá, všichni čestní lidé mizí ze světa! Každý jen druhému pořád lže, úlisné rty mají, srdce...
Žalmy 17:14..., před lidmi, jejichž odplatou je život na světě. se jim naplní břicha tím, cos jim nashromáždil,...
Žalmy 18:16...rozdrtil! Koryta řek byla obnažena, základy světa odkryty před řevem tvým, Hospodine, před tvým dechem...
Žalmy 19:5...jejich zvuk ozývá se celou zemí, do krajů světa doléhá jejich zvěst. Bůh stan postavil slunci v...
Žalmy 22:30...království, on vládne nad národy! Všichni bohatí světa se před ním skloní, všichni do prachu klesající...
Žalmy 24:1... Hospodinova je země se vším, co je na , celý svět i s jeho obyvateli - vždyť ji sám založil nad oceány,...
Žalmy 33:8...v úctě Hospodina, celá zem, všichni obyvatelé světa, ctěte jej! On promluvil - a stalo se, všechno...
Žalmy 46:10... jak hrozné divy činí na zemi! Ve všech koncích světa boje zastavuje, láme luky, seká kopí, vozy pálí...
Žalmy 49:2... Všechny národy, naslouchejte, obyvatelé světa, poslyšte, obyčejní lidé tak jako důležití, ...
Žalmy 50:12... Nepožádám , i kdybych hladověl - mně patří svět i všechno v něm! Cožpak se živím masem hovězím, cožpak...
Žalmy 61:3...slyš, Bože, mojí modlitbě naslouchej! Od konce světa volám , srdce mám sevřené: Ke skále, která ...
Žalmy 65:6...našeho spasení. Jsi přece nadějí všech končin světa i moří dalekých! Ty, jenž svou silou hory utvrzuješ,...
Žalmy 65:9... bouřící národy, svými zázraky ohromuješ celý svět, od východu k západu jásot působíš! Navštěvuješ zemi a...
Žalmy 66:1...předního zpěváka. volá radostně k Bohu celý svět, o jeho slavném jménu zpívejte, jeho chválu slavně...
Žalmy 66:4...tvé mohutné síle tvoji nepřátelé krčí se. Celý svět se ti bude klanět, zpívat ti bude, zpívat o jménu...
Žalmy 67:5...zpívají štěstím, že soudíš lidi poctivě, národy světa že spravuješ! séla národy, Bože, slaví, ...
Žalmy 67:8...požehná! Bůh kéž nám požehná, kéž ho ctí každý světa kraj! Pro předního zpěváka. Zpívaný žalm Davidův...
Žalmy 72:8... panuje od moře k moři, od řeky Eufrat po světa kraj. se mu klaní obyvatelé pouští, jeho nepřátelé...
Žalmy 76:13...přineste! On přece vladařům bere dech, králové světa před ním děsí se! Pro předního zpěváka Jedutuna....
Žalmy 77:19...hromobitím zněla vichřice, blesky ozářily celý svět, země se třásla, chvěla se! Tvá cesta, Bože, vedla...
Žalmy 89:12...jsi soky rozptýlil. Nebe i země tobě náležísvět se vším, co je v něm, ty jsi založil. Sever i jih -...
Žalmy 90:2...než se hory zrodily, dřív než jsi zplodil zemsvět, od věků navěky Bůh jsi ty! Obracíš člověka zpátky v...
Žalmy 93:1...Hospodin, silou se přepásal! Pevně je postaven svět, aby se neotřásl, tvůj trůn byl založen dříve než čas...
Žalmy 96:10...řekněte: "Hospodin kraluje!" Pevně je postaven svět, nic jím neotřese; on bude soudit lidi poctivě!...
Žalmy 96:12...se, moře burácí se vším, co je v něm! Celý světa kraj se veselí, zvučí všechno lesní stromoví...
Žalmy 96:13... aby soudil zem! On bude spravedlivě soudit svět, národy bude soudit v pravdě své!" Hospodin kraluje,...
Žalmy 97:4...prudký plamen, spaluje protivníky kolem dokolaSvětu svítí jeho blesky, zem to vidí, chvěje se! Hory jak...
Žalmy 98:3...svou věrnost k domu Izraele, aby všechny končiny světa viděly spásu, již náš Bůh připravil! Jásej Hospodinu,...
Žalmy 98:7... co je v něm, stejně tak všichni, kdo žijí na světě! Řeky, tleskejte radostí, hory k tomu...
Žalmy 98:9...přichází soudit zem. On bude spravedlivě soudit svět, národy bude soudit poctivě! Hospodin kraluje -...
Žalmy 102:16...jméno národy ctít budou a všichni králové světa slávu tvou, Hospodin znovu Sion zbuduje, se...
Žalmy 104:35...je přece mojí radostí! Kéž by hříšníci ze světa zmizeli, kéž by tu darebáci více nebyli! Dobrořeč,...
Žalmy 148:11... drobná havěť i ptáci na křídlech, králové světa a všechny národy, všichni vůdcové a vládci na zemi,...
Přísloví 8:23...jsem byla ustavena, od počátku, dříve než začal svět. Než vznikly propasti, zrodila jsem se, než vodou...
Přísloví 8:26... ještě než učinil zemi a vše kolem, dříve než světa první prach. Byla jsem při tom, když nebesa chystal,...
Přísloví 8:31...hrám se před ním stále oddávám. Na jeho zemi, na světě si hraji, lidští synové jsou mou rozkoší! Proto,...
Přísloví 17:24...přímo před sebou, oči hlupáka ji v celém světě nenajdou. K mrzutosti je otci tupý syn, svou matku...
Přísloví 30:14... aby spolykali ubožáky země a všechny chudáky na světě. Pijavice dvě dcery: Dej, Dej! Tři věci se nikdy...
Kazatel 1:10...Vždyť to tu bylo celé věky, bylo to na světě dávno před námi! Není památky po našich předcích, tak...
Izaiáš 5:26... Pozvedá korouhev pro národ zdaleka, od konce světa ho hvízdnutím přivolá, a hle - hned rychle přispěchá!...
Izaiáš 12:5... zachoval se vznešeně - se to dozví celý svět! Jásej a zpívej, sionský lide - veliký je Svatý...
Izaiáš 13:5...vojsko do války! Táhnou ze země daleké, od konce světa za obzorem - Hospodin s nástroji svého hněvu, aby...
Izaiáš 13:11...od svítání a měsíc nevydá svůj svit. Potrestám svět za jeho zločiny, všechny ničemy za jejich hřích. S...
Izaiáš 14:17... ten, který třásl říšemi? Ten, kdo pustošil celý svět, kdo jeho města podvracel a vězně domů nepouštěl?"...
Izaiáš 14:21... nevstanou, aby ovládali zemi, po světě svá města nešíří! Povstanu totiž proti nim, praví...
Izaiáš 18:3... do země protkané řekami. Všichni, kdo žijete na světě, vy, kteří obýváte zem, vizte na horách zdviženou...
Izaiáš 19:24...tvořit trojici a bude požehnáním uprostřed světa, jemuž Hospodin zástupů požehná: "Požehnán buď Egypt,...
Izaiáš 23:17...řemeslu a bude smilnit se všemi královstvími světa na celém zemském povrchu. Výdělek a zisk Týru však...
Izaiáš 24:4...vyšlo od Hospodina! Zem chřadne, uvadá, celý svět vadne vyčerpán, vyčerpán je i výkvět národa. Země je...
Izaiáš 26:9... Když se tvé soudy dějí na zemi, obyvatelé světa se učí spravedlnosti. Když se však prokazuje vlídnost...
Izaiáš 26:18...spásu jsme na zemi nezpůsobili, obyvatelé světa nepadli. Tví mrtví ale ožijí, vstanou mrtvoly....
Izaiáš 27:6...vpustí kořeny; Izrael vypučí a rozkvete, naplní svět svým ovocem. Bil snad Bůh Izrael tak jako ty, kdo bili...
Izaiáš 34:1... sledujte! poslouchá země i všechno v svět i vše, co na něm vyraší: Hospodin se hněvá na všechny...
Izaiáš 38:11...se s žádným člověkem, s nikým, kdo žije na světě. je strženo obydlí, jako stan kočovníků stěhuje...
Izaiáš 42:10... Zpívejte Hospodinu novou píseň, po celém světě chvalte jej - námořníci, moře i všechno v něm,...
Izaiáš 49:6...a přivedl nazpět ty, kdo z Izraele přežiliSvětlem národů proto činím , aby spása obsáhla celý...
Izaiáš 62:11...Hle, Hospodin nechá provolat do všech konců světa: "Řekněte Dceři sionské - hle, tvůj Spasitel jde!...
Izaiáš 66:8...Dcera sionská rodit začala, hned svoje děti na svět přivedla! Copak , který otevírám lůno, nepůsobím i...
Jeremiáš 1:5...lůně, znal jsem . Ještě než jsi přišel na svět, posvětil jsem ; národům učinil jsem prorokem."...
Jeremiáš 6:22... ze země na severu vojsko přichází, od konců světa zvedá se národ mohutný! Jsou vyzbrojeni luky a...
Jeremiáš 10:12...svou silou stvořil zem, svou moudrostí vybudoval svět, nebe rozepjal svým rozumem! Svým hlasem rozezvučí...
Jeremiáš 16:19... pevnosti, útočiště v den soužení, od konců světa k tobě přijdou národy se slovy: Naši otcové zdědili...
Jeremiáš 25:26...druhém - všechna království země, co jich je na světě. A po nich se napije král Šešak! "Řekni jim: ‚Tak...
Jeremiáš 25:31...lisují, na všechny, kdo žijí na zemi. Po celém světě se šíří hluk boje, neboť Hospodin obžaluje národy;...
Jeremiáš 25:32...k národu se šíří neštěstí, od nejzazších konců světa se zvedá vichr veliký!'" Mrtvoly těch, které Hospodin...
Jeremiáš 25:33...onen den pobije, budou rozsety od jednoho konce světa po druhý. Nikdo je neopláče, nikdo je neposbírá ani...
Jeremiáš 31:8...Hle, přivedu je ze země severní, od konců světa je shromáždím. Mezi nimi i slepce a mrzáky, těhotné...
Jeremiáš 50:41... mohutný národ s králi mnohými - od konců světa se zvedají! Jsou vyzbrojeni luky a šavlemi, jsou...
Jeremiáš 51:7...v ruce Hospodinově byl Babylon - opíjel celý svět. Národy z něj to víno pily, se pomátly. Babylon ale...
Jeremiáš 51:15...svou silou stvořil zem, svou moudrostí vybudoval svět, nebe rozepjal svým rozumem! Svým hlasem rozezvučí...
Jeremiáš 51:41... Ach, jak byl ten Šešak lapen, jak chloubu světa dobyli? Jak mohl být tak zpustošen Babylon mezi...
Pláč 4:12... Nevěřili by zemští králové a nikdo z vládců světa, že vejde zapřisáhlý nepřítel do bran Jeruzaléma. To...
Ezechiel 35:14... Tak praví Panovník Hospodin: K radosti celého světa zpustoším! Tvou radost nad zpustošením dědictví...
Daniel 2:38...moc, sílu i slávu. Dal ti do rukou celý obydlený svět, všechny lidi, zvěř i ptactvo, a učinil vládcem nad...
Daniel 2:39...třetí království, bronzové, které ovládne celý svět. Nakonec přijde čtvrté království, silné jako železo....
Daniel 3:31...lidem všech národů a jazyků v celém obydleném světě: Hojný pokoj vám! S potěšením vám dávám na vědomost...
Daniel 4:8...k nebi, a ten strom byl vidět ze všech konců světa. Měl krásné listí a hojné ovoce, kterým se všichni...
Daniel 4:17...dosáhl k nebi, strom, který byl vidět z celého světa, který měl krásné listí a hojné ovoce, jímž se...
Daniel 4:19... dosáhla k nebi, a tvá vláda sahá na kraj světa. Viděl jsi, králi, svatého posla, jak sestupuje z...
Nahum 1:5...se pahorky. Před jeho tváří se zmítá zeměsvět i všichni, kdo bydlí v něm. Kdo obstojí před jeho...
Zachariáš 9:10...Od moře k moři bude panovat, od řeky Eufrat po světa kraj. Pro krev smlouvy s tebou propustím tvé vězně...
Zachariáš 12:3... Proti Jeruzalému se totiž shromáždí všechny světové národy. V onen den, praví Hospodin, raním každého...
Matouš 4:8...vysokou horu a ukázal mu všechna království světa a jejich slávu. "To všechno ti dám," řekl mu, "když...
Matouš 5:14... jen se vyhodí ven a lidé ji pošlapou. Vy jste světlo světa. Město ležící na hoře nemůže být skryto....
Matouš 12:42...pokolením a odsoudí je, neboť přijela z kraje světa, aby slyšela Šalomounovu moudrost, a hle, zde je...
Matouš 13:22...u toho, kdo slyší Slovo, ale starosti tohoto světa a oklamání bohatstvím to slovo dusí, a tak se stává...
Matouš 13:35... budu vyprávět věci skryté od stvoření světa." Tehdy propustil zástupy a šel domů. Tam za ním...
Matouš 13:38...dobrého semene je Syn člověka, pole je tento svět, dobré semeno jsou synové Království a koukol jsou...
Matouš 13:39... který je rozsívá, je ďábel, žeň je konec tohoto světa a ženci jsou andělé. Jako se tedy sbírá koukol a...
Matouš 13:40...koukol a spaluje se v ohni, tak to bude na konci světa. Syn člověka pošle své anděly a ti vyberou z jeho...
Matouš 13:49...špatné, ale vyhodí. Totéž se bude dít na konci světa: Vyjdou andělé, oddělí zlé od spravedlivých a vhodí...
Matouš 16:26...nalezne. Co prospěje člověku, kdyby získal celý svět, ale sám sobě uškodil? Co člověk na oplátku za svůj...
Matouš 18:7...kámen a utopili ho v mořské hlubině. Běda světu kvůli pohoršením! Pohoršení sice musejí přicházet,...
Matouš 19:28... kteří jste následovali, že při znovuzrození světa, se Syn člověka posadí na trůnu své slávy, budete...
Matouš 24:3...se. "Jaké bude znamení tvého příchodu a konce světa?" Ježíš jim odpověděl: "Dávejte pozor, aby vás někdo...
Matouš 24:14...evangelium o Království bude kázáno po celém světě na svědectví všem národům. A potom přijde konec." "...
Matouš 24:21...velké soužení, jaké do doby nebylo od počátku světa a jaké nikdy nebude. Kdyby ty dny nebyly zkráceny,...
Matouš 25:34... které je pro vás připraveno od stvoření světa. Neboť jsem hladověl a dali jste mi najíst, měl jsem...
Matouš 26:13...na pohřeb. Amen, říkám vám, že kdekoli na celém světě bude kázáno toto evangelium, bude se mluvit také o...
Matouš 28:20...hle, jsem s vámi po všechny dny do skonání světa." Počátek evangelia o Ježíši Kristu, Božím Synu...
Marek 4:19...slyší Slovo, ale pak přicházejí starosti tohoto světa, oklamání bohatstvím a chtivost po dalších věcech a...
Marek 8:36...zachrání. Co prospěje člověku, kdyby získal celý svět, ale sám sobě uškodil? Co člověk na oplátku za svůj...
Marek 14:9...k pohřbu. Amen, říkám vám, že kdekoli na celém světě bude kázáno evangelium, bude se mluvit také o tom, co...
Marek 16:15...vzkříšeného. Potom jim řekl: "Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. Kdo uvěří a pokřtí...
Lukáš 4:5...v jediném okamžiku mu ukázal všechna království světa. "Dám ti všechnu moc a slávu těchto království," řekl...
Lukáš 9:25... Co je člověku platné, kdyby získal celý svět, ale sám sebe ztratil nebo sám sobě uškodil? Kdokoli...
Lukáš 11:31...pokolení a odsoudí je, neboť přijela z kraje světa, aby slyšela Šalomounovu moudrost, a hle, zde je...
Lukáš 11:50...za krev všech proroků, prolévanou od stvoření světa - od krve Ábelovy po krev Zachariáše, který...
Lukáš 12:30... Všechny ty věci vyhledávají pohané tohoto světa, ale váš Otec , že je potřebujete. Hledejte raději...
Lukáš 16:8...si ten nepoctivý správce počínal chytře! Synové světa totiž bývají ve svých věcech chytřejší než synové...
Lukáš 21:26...zmírat strachy v předtuše toho, co přijít na svět, neboť nebeské mocnosti se budou otřásat. Tehdy spatří...
Jan 1:9...aby o Světle vydal svědectví. Tento byl to pravé Světlo osvěcující každého člověka přicházejícího na svět:...
Jan 1:10...každého člověka přicházejícího na svět: Byl na světě a svět povstal skrze něj, ale svět ho nepoznal....
Jan 1:29... a řekl: "Hle, Beránek Boží, který snímá hřích světa! To je ten, o němž jsem řekl: Po mně přichází muž,...
Jan 3:16...v něj, měl věčný život." Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něj...
Jan 3:17... ale měl věčný život. Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby svět byl skrze něj spasen....
Jan 3:19...Božího Syna. A toto je ten soud, že světlo přišlo na svět, ale lidé si více než světlo oblíbili...
Jan 4:42...ho slyšeli a víme, že to je opravdu Spasitel světa." Po dvou dnech pak odtud odešel do Galileje...
Jan 6:14..."Je to opravdu ten Prorok, který měl přijít na svět!" Ježíš poznal, že se chystají přijít a vzít ho, aby...
Jan 6:33...je ten, který sestupuje z nebe a dává život světu." "Pane, dávej nám ten chléb vždycky," řekli mu...
Jan 6:51... který dám , je tělo, které dám za život světa." Židé se mezi sebou začali hádat: "Jak nám tenhle...
Jan 7:4...nic v skrytu. Když děláš takové věci, ukaž se světu!" Ani jeho bratři v něj totiž nevěřili...
Jan 7:7...vhodný čas, ale můj čas ještě nepřišel. Vás nemá svět proč nenávidět, ale nenávidí, protože o něm vydávám...
Jan 8:12..." Ježíš k nim pak znovu promluvil: " jsem světlo světa. Kdo následuje, nebude chodit v temnotě,...
Jan 8:23..."Vy jste zdola, jsem shora. Vy jste z tohoto světa, nejsem z tohoto světa. Proto jsem vám řekl, že...
Jan 8:26... poslal, je ovšem pravdomluvný a říkám světu, co jsem slyšel od něj." Nepochopili však, že s nimi...
Jan 9:5... kdy nikdo nebude moci pracovat. Dokud jsem na světě, jsem světlo světa." Když to řekl, plivl na zem,...
Jan 9:39...kolena. Tehdy Ježíš řekl: "Přišel jsem na tento svět kvůli soudu: aby slepí viděli a vidoucí oslepli." Když...
Jan 10:36...nemůže být zrušeno - proč , kterého Otec posvětil a poslal na svět, obviňujete z rouhání, když jsem...
Jan 11:9...hodin? Kdo chodí ve dne, neklopýtá, protože vidí světlo tohoto světa. Kdo ale chodí v noci, klopýtá, protože...
Jan 11:27... že ty jsi Mesiáš, Boží Syn, který přijít na svět." A když to řekla, odešla a tajně zavolala svou sestru...
Jan 12:19...druhým říkali: "Vidíte? Nic nezmůžete! Celý svět jde za ním!" Někteří z těch, kdo se přišli o tom...
Jan 12:25... ten jej ztratí. Kdo na svém životě v tomto světě nelpí, uchrání jej k věčnému životu. Kdo mi chce...
Jan 12:31...mně, ale kvůli vám. Nyní se koná soud nad tímto světem, nyní bude vládce tohoto světa vyvržen ven. A , ...
Jan 12:46...vidí , vidí Toho, který poslal. světlo, jsem přišel na svět, aby žádný, kdo ve mne věří,...
Jan 12:47...ho nesoudím; nepřišel jsem totiž, abych soudil svět, ale abych svět spasil. Kdo odmítá a nepřijímá moje...
Jan 13:1... že přišla jeho chvíle, aby odešel z tohoto světa k Otci. Miloval své druhy na tomto světě, miloval je...
Jan 14:17...s vámi zůstal navěky, totiž Ducha pravdy, jehož svět nemůže přijmout, neboť ho nevidí a nezná. Vy ho však...
Jan 14:19...vás jako sirotky, přijdu k vám. Ještě kratičkosvět neuvidí, ale vy uvidíte. Protože žiji, budete...
Jan 14:22...řekl: "Pane, proč se chceš dát poznat nám, a ne světu?" Ježíš mu odpověděl: "Kdo miluje, bude zachovávat...
Jan 14:27...pokoj vám dávám; dávám jinak, než jak dává svět. Nermuťte se v srdcích a nemějte strach. Slyšeli jste...
Jan 14:30...dlouho mluvit, neboť přichází vládce tohoto světa. Nemá na mně nic, ale přichází, aby svět poznal, že...
Jan 14:31...tohoto světa. Nemá na mně nic, ale přichází, aby svět poznal, že miluji Otce a že jednám, jak mi Otec...
Jan 15:18...přikazuji: Milujte jedni druhé." "Když vás bude svět nenávidět, vězte, že nenáviděl dříve než vás....
Jan 15:19... že nenáviděl dříve než vás. Kdybyste patřili světu, svět by miloval, co je jeho. Vy však světu nepatříte...
Jan 16:8...ale odejdu, pošlu ho k vám. přijde, odhalí světu, v čem je hřích, spravedlnost a soud. Hřích, že...
Jan 16:11...Otci a neuvidíte; a soud, že vládce tohoto světa je již odsouzen. Ještě vám mám mnoho co říci, ale teď...
Jan 16:20...amen, říkám vám, že budete plakat a naříkat, ale svět se bude radovat. Budete se trápit, ale vaše úzkost se...
Jan 16:21... ale na trápení zapomene pro radost, že se na svět narodil člověk. I vy teď zakoušíte úzkost, ale se...
Jan 16:28...od Boha. Vyšel jsem od Otce a přišel jsem na svět. Teď zase opouštím svět a jdu k Otci." Jeho učedníci...
Jan 16:33...vám pověděl, abyste ve mně nalezli pokoj. Na světě zakoušíte soužení, ale buďte stateční - jsem...
Jan 17:5...slávy, kterou jsem u tebe měl předtím, než byl svět. Zjevil jsem tvé jméno lidem, které jsi mi dal ze...
Jan 17:6...Zjevil jsem tvé jméno lidem, které jsi mi dal ze světa. Byli tvoji a dal jsi je mně. Zachovali tvé slovo a...
Jan 17:9... že jsi poslal. Prosím za . Neprosím za svět, ale za ty, jež jsi mi dal, neboť jsou tvoji. Všechno...
Jan 17:11...tvé, je . sláva je v nich. nejsem na světě, ale oni jsou na světě a jdu k tobě. Svatý Otče,...
Jan 17:13...Písmo. Teď ale jdu k tobě a toto říkám na světě, aby radost v nich byla dokonalá. Dal jsem jim tvé...
Jan 17:14...v nich byla dokonalá. Dal jsem jim tvé slovosvět je začal nenávidět, protože nepatří světu, jako ani ...
Jan 17:15...ani nepatřím světu. Neprosím, abys je vzal ze světa, ale abys je uchránil před zlým. Nepatří světu, jako...
Jan 17:16...světa, ale abys je uchránil před zlým. Nepatří světu, jako ani nepatřím světu. Posvěť je pravdou; tvé...
Jan 17:18...pravdou; tvé slovo je pravda. Jako jsi poslal na svět , tak jsem poslal na svět je. Posvěcuji sám sebe...
Jan 17:21...mně a v tobě; jsou i oni jedno v nás, aby svět věřil, že jsi poslal. Dal jsem jim slávu, kterou...
Jan 17:23...nich a ty ve mně, aby byli dokonale jedno a aby svět poznal, že jsi poslal a že jsi je miloval, jako jsi...
Jan 17:24...jsi mi dal, neboť jsi miloval před stvořením světa. Spravedlivý Otče, svět nezná, ale znám....
Jan 17:25...miloval před stvořením světa. Spravedlivý Otčesvět nezná, ale znám. Tihle poznali, že jsi ...
Jan 18:20...jeho učení. Ježíš mu odpověděl: "Mluvil jsem ke světu veřejně. Vždycky jsem učil v synagogách nebo v chrámě...
Jan 18:36... Co jsi udělal?" " království není z tohoto světa," odpověděl Ježíš. "Kdyby království bylo z tohoto...
Jan 18:37...Ježíš. "Narodil jsem se a přišel jsem na svět, abych vydal svědectví pravdě. Každý, kdo patří pravdě...
Jan 21:25...bylo napsáno tolik knih, že by se ani nevešly na svět. První knihu jsem sepsal, drahý Teofile, o všem, co...
Skutky 1:8... v celém Judsku, v Samaří a na konec světa." Po těch slovech byl před jejich zraky vzat vzhůru a...
Skutky 2:5...tehdy pobývali zbožní Židé z každého národa na světě. Když se ozval ten hukot, sešla se spousta lidí a...
Skutky 4:12...kamenem úhelným.' V nikom jiném není spása - na světě není lidem dáno jiné jméno, v němž bychom mohli být...
Skutky 13:47...nám to totiž přikázal Hospodin: ‚Učinil jsem  světlem národů, abys dal spásu celému světu.'" Když to...
Skutky 17:6...radním s křikem: "Tito lidé rozvracejí celý svět! Teď přišli sem a Jáson je přijal! Ti všichni porušují...
Skutky 17:24...ho znáte, toho vám zvěstuji. Bůh, který stvořil svět i všechno v něm, je Pánem nebe i země. Nebydlí v...
Skutky 17:31... Určil totiž den, v němž bude spravedlivě soudit svět skrze muže, kterého k tomu ustanovil, o čemž podal...
Skutky 19:27...se sníží věhlas , kterou ctí celá Asie a celý svět!" Když to uslyšeli, popadl je hněv a začali křičet:...
Skutky 22:22... Teď ale začali křičet: "Pryč s ním ze světa! Nemá právo žít!" Když takto křičeli, rvali si pláště...
Skutky 24:5...vyvolává nepokoje mezi všemi Židy po celém světě. [7] Pokusil se dokonce znesvětit chrám, a tak jsme...
Římanům 1:8...Ježíše Krista - vždyť o vaší víře mluví celý svět! Bůh, jemuž sloužím svým duchem v evangeliu jeho Syna,...
Římanům 1:20...- jeho věčnou moc a božství - lze od stvoření světa rozumem postřehnout v jeho díle. Nemají tedy výmluvu....
Římanům 3:6...V žádném případě! Vždyť jak by potom Bůh soudil svět? Někdo namítne: "Proč ale mám být souzen jako hříšník,...
Římanům 3:19... aby tak byla zacpána každá ústa a aby byl celý svět vystaven Božímu soudu. Na základě skutků Zákona před...
Římanům 4:13...jeho semeni dostalo zaslíbení, že mu bude patřit svět, nebylo to na základě Zákona, ale na základě...
Římanům 5:12...Kristu, který nás s ním usmířil. Hřích přišel na svět skrze jediného člověka a s hříchem přišla smrt. Smrt...
Římanům 5:13... poněvadž všichni zhřešili. Hřích byl ovšem na světě před Zákonem, ale když není Zákon, hřích se...
Římanům 11:12...žárlivost. Když tedy jejich selhání obohatilo svět a jejich umenšení obohatilo pohany, co teprve jejich...
Římanům 11:15...Když totiž jejich odmítnutí znamená smíření světa, co jiného může znamenat jejich přijetí nežli život z...
Římanům 12:2...pravá bohoslužba. Nenechte se formovat tímto světem - raději se nechte proměňovat obnovou své mysli,...
1. Korintským 1:20..." Kde zůstal mudrc? Kde je učenec? Kde zůstal světový myslitel? Copak Bůh neobrátil moudrost světa v...
1. Korintským 1:21...v bláznovství? Bůh se ve své moudrosti nedal světu poznat jejich vlastní moudrostí. Namísto toho se Bohu...
1. Korintským 1:27...nebo urozených. Bůh ale vyvolil bláznivé tohoto světa, aby zahanbil moudré. Bůh vyvolil slabé tohoto světa,...
1. Korintským 1:28...silné. Bůh vyvolil neurozené a opovržené tohoto světa, ba dokonce to, co nic není, aby obrátil vniveč to,...
1. Korintským 2:6...dospělými, ovšem není to moudrost současného světa ani jeho pomíjivých vůdců. My mluvíme o tajemné...
1. Korintským 2:8...k naší slávě a kterou nikdo z vůdců současného světa nepoznal; kdyby ji totiž znali, neukřižovali by Pána...
1. Korintským 2:12...než Boží Duch. My jsme však nepřijali ducha světa, ale Ducha, který je z Boha, abychom rozuměli, čím...
1. Korintským 3:18...neplete: kdo z vás si myslí, že je na tomto světě moudrý, se raději stane bláznem. Pak teprve bude...
1. Korintským 3:19... Pak teprve bude moudrý, neboť moudrost tohoto světa je u Boha bláznovstvím. Je přece psáno: "On chytá...
1. Korintským 3:22...je přece vaše: Pavel, Apollos či Petr,  svět, život nebo smrt, přítomnost nebo budoucnost -...
1. Korintským 4:9...se jako odsouzenci k smrti stali podívanou světu - lidem i andělům. Z nás jsou kvůli Kristu blázni,...
1. Korintským 4:13... povzbuzujeme. Dosud jsme bráni za špínu světa, za vůbec nejhorší spodinu. Nepíšu to proto, abych...
1. Korintským 5:10... Nemyslel jsem ale vůbec smilníky tohoto světa ani lakomce, vydřiduchy nebo modláře - vždyť to byste...
1. Korintským 6:2...svatými? Copak nevíte, že svatí budou soudit svět? Když máte jednou soudit svět, to nejste schopní...
1. Korintským 7:31...nevlastnili a ti, kdo se zabývají věcmi tohoto světa, to nepřehánějí. Svět, jak ho známe, totiž končí....
1. Korintským 7:33... aby se líbil Pánu, ale ženatý se stará o věci světa, aby se líbil své ženě, a tak je rozpolcen. Nevdaná...
1. Korintským 7:34...svatá tělem i duchem, ale vdaná se stará o věci světa, aby se líbila svému muži. Neříkám to proto, abych...
1. Korintským 11:32...to k naší nápravě, abychom nebyli odsouzeni se světem. Nuže, bratři moji, když se scházíte k jídlu,...
1. Korintským 14:10... co se říká? Vždyť budete mluvit do větru! Na světě je koneckonců tolik různých řečí a žádná z nich není...
2. Korintským 1:12...chloubou je svědectví našeho svědomí, že jsme na světě a zvláště u vás žili v ryzosti a upřímnosti Boží, ne...
2. Korintským 4:4... kdo hynou. Těmto nevěřícím zaslepil bůh tohoto světa mysl, aby jim nezazářilo světlo evangelia slávy...
2. Korintským 5:19...sloužili tomuto smíření. Bůh v Kristu uzavřel se světem mír! Přestal lidem počítat viny a zprávu o tom...
Galatským 4:3... byli jsme i my takto zotročeni principy tohoto světa. Když se však čas naplnil, Bůh poslal svého Syna,...
Galatským 6:14...našeho Pána Ježíše Krista, skrze nějž je mi svět ukřižován a světu. To, na čem záleží, totiž není...
Efeským 1:4...nebesích! V něm nás vyvolil ještě před stvořením světa, abychom před ním byli svatí a bezúhonní v lásce. Ve...
Efeským 2:2...jimž jste se kdysi věnovali podle způsobu tohoto světa, pod vlivem onoho ducha, který mocně ovládá ovzduší a...
Efeským 2:12...o smlouvy zaslíbení, bez naděje a bez Boha na světě. Nyní jste ale v Kristu Ježíši! Kdysi jste byli...
Filipským 2:15...a zvráceného pokolení, ve kterém záříte jako světla ve světě. Pevně se držte Slova života, abych v...
Koloským 1:6...k vám. To nese ovoce a rozrůstá se po celém světě a stejně tak je tomu u vás již ode dne, kdy jste je...
Koloským 2:8...založené na lidské tradici, na principech světa, a ne na Kristu. V něm je tělesně přítomná veškerá...
Koloským 2:20...vzrůstem. Když jste s Kristem zemřeli principům světa, proč si necháváte předpisovat, jako byste ještě žili...
1. Timoteus 1:15...kéž by ji každý přijal: Kristus Ježíš přišel na svět, aby spasil hříšníky. jsem z nich nejhorší, ale...
1. Timoteus 3:16...andělům, zvěstován pohanům, vírou přijat ve světě a vyzvednut do slávy. Duch říká jasně, že v...
1. Timoteus 6:7...umí být spokojená s tím, co . Nic jsme na svět nepřinesli a nic si také neodneseme. Máme-li tedy...
1. Timoteus 6:17...čest a věčná moc. Amen. Těm, kdo jsou v tomto světě bohatí, klaď na srdce, nejsou domýšliví. ...
2. Timoteus 4:10...ke mně brzy přišel. Démas si zamiloval tento svět a opustil ; odešel do Tesaloniky, Krescens do...
Titus 2:12...lidem. Učí nás, abychom se zřekli bezbožnostisvětských žádostí a žili na tomto světě rozvážně,...
Židům 1:2...dědicem všeho a skrze něhož stvořil celý svět. On je jasem jeho slávy a vyjádřením jeho podstaty;...
Židům 1:6...Synem." A znovu, když přivádí Prvorozeného na svět, říká: "Klanějte se mu všichni Boží andělé!" O...
Židům 2:5...zázraky a udílením Ducha svatého. Ten budoucí svět, o němž mluvíme, Bůh nesvěřil andělům. Písmo na jednom...
Židům 4:3...Jeho dílo je ovšem hotové od stvoření světa. Písmo přece na jednom místě mluví o sedmém dni...
Židům 9:26...svatyně s cizí krví (to by pak musel od stvoření světa trpět mnohokrát), ale ukázal se teď na konci věků,...
Židům 10:5...odstranit. A proto Kristus, když přichází na svět, říká: "Oběti ani dary sis nepřál, místo toho jsi mi...
Židům 11:7... v níž se zachránila jeho rodina. Tak zahanbil svět a stal se dědicem spravedlnosti, která je z víry....
Židům 11:38...kůžích - strádající, pronásledovaní a trpícíSvět jich nebyl hoden. Bloudili po pustinách a horách, po...
Jakub 1:27...a vdovám v jejich nouzi a chránit se před špínou světa. Bratři moji, nespojujte víru našeho slavného Pána...
Jakub 2:5...bratři: Copak Bůh nevyvolil chudáky tohoto světa, aby byli bohatí ve víře? Nemají právě oni zdědit...
Jakub 3:6...Mezi všemi orgány našeho těla představuje jazyk svět zla. Poskvrňuje celé tělo a spaluje celý běh života,...
Jakub 4:4...choutky. Vy nevěrníci! Nevíte, že přátelství se světem znamená nepřátelství s Bohem? Kdokoli se rozhodne...
1. Petr 1:20...vady a poskvrny předem vybrán před stvořením světa, ale teď na konci časů byl zjeven kvůli vám. Díky...
1. Petr 5:9...že stejné utrpení zakoušejí vaši bratři po celém světě. Když projdete tímto krátkým utrpením, Bůh veškeré...
2. Petr 1:4...účast na Boží povaze a unikli zkáze, do níž se svět ve své žádostivosti řítí. Proto se ze všech sil snažte...
2. Petr 2:5...čekají na soud. Neušetřil ani ten starý bezbožný svět, když jej zaplavil potopou, ale kazatele spravedlnosti...
2. Petr 2:20...Pána a Spasitele Ježíše Krista uniknou špíně světa, ale potom se do znovu zapletou a podlehnou ,...
2. Petr 3:6...z vody a skrze vodu; a tou vodou byl tehdejší svět zatopen a zničen. Totéž slovo udržuje a uchovává...
1. Jan 2:2...za naše hříchy, a nejen za naše, ale i za celý svět. Jak můžeme vědět, že ho známe? Podle toho, zda...
1. Jan 2:15...zůstává a zvítězili jste nad tím Zlým. Nemilujte svět ani to, co je v něm. Kdo v lásce tento svět, nemá v...
1. Jan 2:16... v lásce tento svět, nemá v sobě lásku k OtciSvět je samá touha těla, touha očí, namyšlenost života -...
1. Jan 2:17...- nic z toho není z Otce, vše je to ze světaSvět pomíjí tak jako jeho touhy, ale kdo plní Boží vůli,...
1. Jan 3:1...Božími dětmi - a také jimi jsme! Proto nás svět nezná, že nepoznal jeho. Milovaní, teď jsme Boží děti,...
1. Jan 3:13...spravedlivé. Nedivte se, bratři, pokud vás svět nenávidí. My víme, že jsme přešli ze smrti do života,...
1. Jan 4:1... ale rozlišujte, zda jsou ti duchové z Boha. Do světa totiž vyšla spousta falešných proroků. Podle tohoto...
1. Jan 4:3... o němž jste slyšeli, že přijít. teď je na světě! Vy jste však z Boha, drazí, a zvítězili jste nad...
1. Jan 4:4...je ve vás, je totiž větší než ten, který je ve světě. Oni jsou ze světa; proto mluví světsky a svět je...
1. Jan 4:5...větší než ten, který je ve světě. Oni jsou ze světa; proto mluví světsky a svět je poslouchá. My jsme z...
1. Jan 4:9...že svého Syna, toho jednorozeného, poslal Bůh na svět, abychom skrze něj získali život. V tom je láska, ne...
1. Jan 4:14...a svědčíme, že Otec poslal Syna, Spasitele světa. Kdokoli vyznává, že Ježíš je Syn Boží, v tom přebývá...
1. Jan 4:17...smělou důvěru v soudný den - vždyť jsme na tomto světě takoví, jako je on. V lásce není žádný strach. Láska,...
1. Jan 5:4... Všechno, co se narodilo z Boha, přece přemáhá svět. A to je to vítězství, které přemohlo svět: naše víra....
1. Jan 5:5...které přemohlo svět: naše víra. Kdo jiný přemáhá svět než ten, kdo věří, že Ježíš je Syn Boží? To je ten,...
1. Jan 5:19...Zlý nedotýkal. Víme, že my jsme z Boha, ale celý svět leží ve Zlu. A víme, že Boží Syn přišel a dal nám...
2. Jan 1:7...slyšeli od počátku, a tak podle něj žijte. Do světa totiž vyšla spousta bludařů, kteří nevyznávají Ježíše...
Zjevení 3:10...od hodiny zkoušky, která přijít na celý svět, aby byli vyzkoušeni obyvatelé země. Přijdu brzy. Drž...
Zjevení 11:15...v nebi zazněly mocné hlasy říkající: "Království světa se stala královstvím našeho Pána a jeho Mesiáše, jenž...
Zjevení 12:9...dávný had, zvaný ďábel a satan, který svádí celý svět - byl svržen. Byl svržen na zem a jeho andělé byli...
Zjevení 13:8...země, každý, jehož jméno není od stvoření světa zapsáno v knize života zabitého Beránka. Má-li někdo...
Zjevení 16:14...konají divy a vycházejí ke králům země a celého světa, aby je shromáždili k bitvě toho velikého dne...
Zjevení 17:8...země, ti, jejichž jméno není od stvoření světa zapsáno v knize života, užasnou, uvidí tu šelmu,...

Slova obsahující svět: kazisvěta (1) nejsvětější (26) nejsvětějším (1) neposvětili (1) nezasvětili (1) neznesvětil (1) neznesvětíte (1) osvětlí (1) osvětlovaly (1) osvětlování (1) osvětluje (1) podsvětí (18) podsvětím (2) posvětí (8) posvětil (27) posvětili (7) posvětilo (1) posvětím (4) posvětíš (8) posvětitel (10) svět (126) světa (133) světě (45) světec (1) světel (1) světem (5) světit (3) světla (22) světle (20) světlem (15) světlo (110) světlou (2) světlu (10) světové (1) světovládcům (1) světový (1) světových (8) světské (1) světsky (1) světský (1) světských (1) světským (2) světu (18) vysvětlení (1) vysvětli (3) vysvětlí (1) vysvětlil (5) vysvětlili (1) vysvětlit (2) vysvětloval (3) vysvětlovali (2) vysvětlovat (5) vysvětluj (1) zasvětí (8) zasvětil (11) zasvětili (10) zasvětíš (1) zasvětit (2) znesvětí (8) znesvětil (12) znesvětili (7) znesvětily (1) znesvětím (1) znesvětíš (1) znesvětit (3)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |