Svědomí

Hledám varianty 'svědomí' [ svědomím (3) svědomí (41) ]. Nalezeny 42 verše.
Jozue 14:7... Přinesl jsem mu zprávu podle svého nejlepšího svědomí. bratři, kteří šli se mnou, připravili všechen...
1. Samuel 24:6...Saulovi uřízl cíp pláště. Potom ho ale trápilo svědomí, že Saulovi uřízl ten cíp pláště, a tak svým mužům...
2. Samuel 24:10... Po tom sčítání lidu ale Davida začalo trápit svědomí. "Spáchal jsem veliký hřích!" volal David k...
Job 27:6...nevině - se nepustím, po celý život mám čisté svědomí! Kéž by protivníci byli odhaleni jako zlosyni a...
Žalmy 7:10...posilni, spravedlivý Bože, ty zkoumáš srdcesvědomí! Nejvyšší Bůh je můj štít - on je zachráncem...
Žalmy 16:7... svého Rádce, velebím, i v noci učí  svědomí. Hospodina vidím před sebou napořád, je po ...
Žalmy 26:2..., Hospodine, zkoušej , prověř srdce i  svědomí! Tvou lásku stále před sebou vidím, tvá věrnost ...
Jeremiáš 11:20... Soudce spravedlivý, jenž zkoumáš srdcesvědomí, kéž uvidím tvou pomstu nad nimi - vždyť jsem ti...
Jeremiáš 12:2...plody. Jejich ústům jsi stále nablízku, jejich svědomí jsi však vzdálený. Ty , Hospodine, znáš, vidíš ...
Jeremiáš 17:10..." Hospodin zpytuji srdce a zkoumám lidská svědomí, abych každému odplatil podle jeho cest, tak jak za...
Jeremiáš 20:12... jenž spravedlivé zkoušíš a vidíš do srdcesvědomí, kéž uvidím tvou pomstu nad nimi - vždyť jsem ti...
Zachariáš 11:5... Ti, kdo je kupují, je zabíjejí bez výčitek svědomí. Ti, kdo je prodávají, říkají: ‚Sláva Hospodinu, to...
Skutky 23:1...a řekl: "Bratři, v každém ohledu mám čisté svědomí; dodneška jsem se řídil Božími zákony." Velekněz...
Skutky 24:16... Proto se snažím, abych měl vždy čisté svědomí před Bohem i před lidmi. Po letech jsem se vrátil...
Římanům 2:15...v jejich srdcích. Dosvědčuje to i jejich svědomí: jejich vlastní myšlenky je někdy obviňují a jindy...
Římanům 9:1... našem Pánu! Říkám pravdu v Kristu, nelžu; i  svědomí v Duchu svatém potvrzuje, že v srdci nosím hluboký...
Římanům 13:5...- nejen kvůli hrozbě trestu, ale i kvůli svědomí. Proto také platíte daně - vždyť jsou to Boží...
1. Korintským 4:4...nezáleží mi dokonce ani na vlastním úsudku.  svědomí je čisté, ale tím ještě nejsem ospravedlněn; mým...
1. Korintským 8:7...takového masa choulostiví a mají pak špatné svědomí. Jídlo nás ovšem k Bohu nepřiblíží. Pokud nejíme,...
1. Korintským 8:10...modloslužby? Nenechá se ten slabší proti svému svědomí strhnout, aby jedl maso obětované modlám? Kvůli...
1. Korintským 8:12...zemřel Kristus! Když takto zraňujete choulostivé svědomí svých sourozenců, nehřešíte jen proti nim, ale...
1. Korintským 10:25...se prodává na masném trhu, a na nic se kvůli svědomí nevyptávejte, vždyť "Hospodinova je země i všechno...
1. Korintským 10:27... Jezte, cokoli vám nabídnou, a na nic se kvůli svědomí nevyptávejte. Kdyby vám ale někdo řekl: "Tohle bylo...
1. Korintským 10:28... Mějte ohled na toho, kdo vás upozornil, a na svědomí. Nemluvím ovšem o tvém svědomí, ale o svědomí toho...
1. Korintským 10:29...upozornil, a na svědomí. Nemluvím ovšem o tvém svědomí, ale o svědomí toho druhého. "Proč by ale mou...
2. Korintským 1:12...tolika lidí. Naší chloubou je svědectví našeho svědomí, že jsme na světě a zvláště u vás žili v ryzosti a...
2. Korintským 4:2...jasně říkáme pravdu před Bohem a každý, kdo  svědomí, to může sám uznat. Pokud je naše evangelium pro...
2. Korintským 5:11... kdo jsme, a doufám, že je to zřejmé i vašemu svědomí. Nechceme se před vámi znovu chválit, ale chceme...
1. Timoteus 1:5...je přece láska z čistého srdce, z dobrého svědomí a z upřímné víry. Někteří ale z této cesty...
1. Timoteus 1:19...pomocí bojuj dobrý boj; uchovej si víru a dobré svědomí, které někteří zahodili, a proto ztroskotali ve...
1. Timoteus 3:9... ale lidé, jejichž tajemství víry je v čistém svědomí. jsou také nejdříve vyzkoušeni, a když se...
1. Timoteus 4:2...démonické nauky. Prolhaní pokrytci s cejchovaným svědomím budou lidi zrazovat od manželství a zakazovat jim...
2. Timoteus 1:3...dne i v noci děkuji Bohu, jemuž sloužím s čistým svědomím tak jako naši předkové, když na tebe vzpomínám ve...
Titus 1:15...není čisté nic - nemají totiž čistou mysl ani svědomí. Prohlašují, že znají Boha, ale svými skutky to...
Židům 9:9...oběti, které však nikdy nemohou dokonale očistit svědomí toho, kdo se bohoslužby účastní. Všechna ta...
Židům 9:14...obětoval Bohu skrze věčného Ducha, očistí naše svědomí od mrtvých skutků ke službě živému Bohu? Kristus...
Židům 10:2...by byli jednou provždy očištěni od hříšného svědomí.) Těmito oběťmi se ale hříchy jen každoročně...
Židům 10:22...jistotě víry, se srdcem očištěným od špatného svědomí a s tělem omytým čistou vodou. Držme se neochvějné...
Židům 13:18... Modlete se za nás. Jsme si jistí, že máme čisté svědomí, neboť se za všech okolností snažíme jednat správně...
1. Petr 2:19...i zlým. Když někdo nevinně trpí kvůli zbožnému svědomí, zaslouží si chválu. Co je ale záslužného na tom,...
1. Petr 3:16... Vždy ovšem s vlídností a úctou a s dobrým svědomím, aby se ti, kdo vás pomlouvají, zastyděli, že...
1. Petr 3:21...o omytí tělesné špíny, ale o závazek dobrého svědomí před Bohem - skrze vzkříšení Ježíše Krista, který...

Slova obsahující svědomí: svědomí (41) svědomím (3)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |