Svědkové

Hledám varianty 'svědkové' [ svědky (19) svědkům (1) svědků (11) svědkové (24) svědkem (24) svědka (2) svědek (18) svědci (1) ]. Nalezeny 94 verše.
Genesis 31:48...řekl: "Tato mohyla je ode dneška mým i tvým svědkem." A proto dostala jméno Gal-ed, Mohyla svědectví, a...
Genesis 31:50...s námi není žádný člověk, hle, Bůh je mým i tvým svědkem!" Lában Jákobovi ještě řekl: "Pohleď na tuto mohylu...
Genesis 31:52...a tebou umístil. Tato mohyla i ten památník jsou svědky, že se k tobě nepřiblížím za tuto mohylu a že ani ty...
Exodus 22:9... býka, beránka nebo jakékoli zvíře a ono beze svědků pojde nebo zchromne nebo bude odehnáno, rozsoudí je...
Numeri 5:13...obcoval, takže by se v tajnosti poskvrnila beze svědků a nepřistižena, učiníte toto: Zmocní-li se muže...
Numeri 35:30... bude popraven, ovšem pouze na základě výpovědi svědků. Jediné svědectví k popravě člověka nestačí. Vrah...
Deuteronomium 17:6... je popraven na základě výpovědi dvou nebo tří svědků. Nesmí být popraven na základě jediného svědectví....
Deuteronomium 17:7...být popraven na základě jediného svědectvíSvědkové na něj vztáhnou ruku jako první, aby zemřel, a...
Deuteronomium 19:15...do vlastnictví. Proti nikomu nepostačí jediný svědek, se dotyčný jakkoli provinil či spáchal...
Deuteronomium 19:16...tří svědků. Povstane-li proti někomu zlomyslný svědek, aby jej nařkl z odpadlictví, obě strany sporu se...
Deuteronomium 19:18...důkladně prošetří. Ukáže-li se, že to byl křivý svědek, křivě svědčící proti svému bratru, uděláte mu totéž...
Deuteronomium 30:19... dlouho nezůstanete. Volám si dnes proti vám za svědky nebe a zemi: Dnes jsem vám předložil život a smrt,...
Deuteronomium 31:19...a vlož jim ji do úst, aby mi ta píseň byla svědkem proti synům Izraele. je přivedu do země...
Deuteronomium 31:21...a soužení, bude tato píseň vypovídat jako svědek proti nim (nebude totiž zapomenuta, ani jejich...
Deuteronomium 31:26...Truhly smlouvy Hospodina, našeho Boha, je tam svědkem proti vám. Znám přece vaši vzpurnost a...
Jozue 22:27...si oltář. Ne pro zápaly a oběti, ale aby byl svědkem mezi námi a vámi i mezi našimi budoucími pokoleními...
Jozue 22:28...naši otcové - ne pro zápaly a oběti, ale aby byl svědkem mezi námi a vámi.' Ale bouřit se proti Hospodinu?...
Jozue 22:34...a Gádovi synové pak ten oltář pojmenovali EdSvědek, neboť řekli: "Je svědkem mezi námi, že Hospodin je...
Jozue 24:22...odpověděl lid Jozuovi. "Sami před sebou jste svědkové," řekl na to Jozue lidu, "že jste si zvolili...
Jozue 24:27...Hospodinově svatyni. "Hle, tento kámen nám bude svědkem," řekl Jozue všemu lidu, "neboť slyšel všechna...
Soudců 11:10...budu pak opravdu vaším vůdcem?" "Hospodin je náš svědek!" řekli mu gileádští stařešinové, "Uděláme přesně,...
Růt 4:9...stařešiny a vším lidem prohlásil: "Dnes jste svědkové, že jsem od Noemi získal všechno, co patřilo...
Růt 4:10...jeho bratrů a z brány jeho města. Dnes jste toho svědkové." Všechen lid, který byl v bráně, i stařešinové...
Růt 4:11...byl v bráně, i stařešinové odpověděli: "Jsme svědkové. Kéž Hospodin , aby žena přicházející do tvého...
1. Samuel 6:18... na který složili Hospodinovu truhlu, je toho svědkem dodnes na poli Jošuy Betšemešského. Hospodin ale...
1. Samuel 12:5..." Na to jim Samuel řekl: "Hospodin je před vámi svědkem a také jeho pomazaný je dnes svědkem, že jste na...
1. Samuel 20:23... neboť Hospodin posílá pryč. Hospodin je svědkem naší úmluvy navěky." David se tedy ukryl venku....
1. Samuel 20:42...Hospodinově jménu přísahali, toho je Hospodin svědkem mezi námi dvěma i mezi naším potomstvem navěky."...
Job 10:17...sílu na znovu prokážeš. Postavíš další svědky proti mně, tvůj hněv proti mně se ještě rozmůže, tvá...
Job 16:19...moji krev, můj křik odpočinku nedojde! Mám svědka v nebi právě teď, tam nahoře mám svého přímluvce....
Žalmy 27:12...zvůli mých nepřátel - povstali proti mně lživí svědkové a krutě obviňují ! Kéž mohu věřit, že na zemi...
Žalmy 35:11...chudého ubožáka před tím, kdo ho vydírá! Zákeřní svědkové povstávají, nevím o ničem, z čeho viní . Za...
Žalmy 89:38...stát, bude jak měsíc upevněn navěky - ten věrný svědek v oblacích!" séla Teď jsi jej ale zavrhl, zapudil,...
Přísloví 14:5...ve žlabu, silný býk zajistí hojnou úrodu. Čestný svědek nepromluví lživě, křivopřísežník ale šíří klam....
Přísloví 14:25... tupost hlupáků zůstane tupostí. Pravdomluvný svědek může zachránit život, podvodník ale šíří lež. V úctě...
Přísloví 19:28...poučení, a zabloudíš od slov poznání. Ničemný svědek se vysmívá právu, ústa darebáků hltají hanebnost. Na...
Přísloví 21:28... zvlášť když se obětuje ze zlých úmyslů! Falešný svědek bídně zhyne; poslední slovo , kdo umí naslouchat....
Izaiáš 8:2...chvatný lup)." Přizval jsem si k tomu spolehlivé svědky: kněze Uriáše a Zachariáše, syna Jeberechiášova....
Izaiáš 33:8...opuštěné, zmizeli poutníci, smlouva porušenasvědci v opovržení, člověka si nikdo neváží. Zem chřadne,...
Izaiáš 43:9... kdo minulé věci ohlásil? přivedou své svědky, se obhájí, jim za pravdu, kdo to uslyší....
Izaiáš 43:10... jim za pravdu, kdo to uslyší. Vy jste  svědkové, praví Hospodin, a můj služebník, jehož jsem...
Izaiáš 43:12... když jste žádné cizí bohy neměli. Vy jste  svědkové, praví Hospodin, že jsem Bůh. Dříve než byl den...
Izaiáš 44:8...jsem vám to předem jasně pověděl. Vy jste  svědkové! Je snad nějaký Bůh kromě ? Ne, jiná Skála není,...
Izaiáš 44:9...obdivují, jim nemůže pomoci. Sami sobě stojí za svědky, přitom nic nevidí a nic nevědí, aby se aspoň...
Izaiáš 55:4... již jsem Davidovi zaslíbil. Hle, učinil jsem ho svědkem pro lidi, aby vedl a učil zástupy. Hle, zavoláš...
Jeremiáš 6:18...řekli: ‚Nechceme!' Proto, národy, slyšte a buďte svědkové toho, co se jim stane. Slyš, země: Hle, přivádím...
Jeremiáš 32:10...jsem kupní list, zapečetil a před přizvanými svědky jsem na vahách odvážil stříbro. Potom jsem ten...
Jeremiáš 32:12...svého bratrance Chanamela, v přítomnosti svědků, kteří ten kupní list podepsali, a v přítomnosti...
Jeremiáš 32:25... a ty mi přitom říkáš: ‚Kup si pole a před svědky zaplať za stříbrem!'" Tehdy Jeremiáš dostal slovo...
Jeremiáš 32:44...podpisem, bude se pečetit a budou zváni svědkové - v kraji Benjamín, v okolí Jeruzaléma, ve městech...
Jeremiáš 42:5...řekli: "Hospodin je nám pravdivým a věrným svědkem! Přísaháme, že uděláme přesně to, s čím za námi...
Malachiáš 2:14...netěší. Ptáte se: "Proč?" Protože Hospodin je svědkem mezi tebou a manželkou tvého mládí, které jsi...
Matouš 18:16...slovo bylo potvrzeno výpovědí dvou nebo tří svědků. Nechce-li však poslechnout ani je, řekni to církvi....
Matouš 26:60...nenašli, ačkoli předstupovalo mnoho falešných svědků. Nakonec předstoupili dva, kteří řekli: "Tento muž...
Matouš 26:65...a zvolal: "Rouhal se! K čemu ještě potřebujeme svědky? Právě jste slyšeli rouhání! Co o tom soudíte?" "...
Marek 5:16...rozumu, dostali strach. Jakmile jim očití svědkové vylíčili, jak to bylo s tím posedlým a s těmi...
Marek 14:63...roucho a zvolal: "K čemu ještě potřebujeme svědky? Slyšeli jste rouhání! Co o tom soudíte?" A všichni...
Lukáš 1:2...nám je předali ti, kdo byli od počátku očitými svědky a služebníky Slova. I jsem se proto rozhodl po...
Lukáš 8:36...a při zdravém rozumu, dostali strach. Očití svědkové jim pak vyprávěli, jak byl ten, který býval...
Lukáš 24:48...a odpuštění hříchů všem národům. Vy jste toho svědkové. Hle, na vás sešlu zaslíbení svého Otce....
Jan 3:28...nic, není-li mu to dáno z nebe. Vy sami jste mi svědky, že jsem řekl: nejsem Mesiáš, ale jsem poslán...
Skutky 1:8...svatého přicházejícího na vás a budete mými svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku, v Samaří a na konec...
Skutky 1:22...nás vzat vzhůru, se proto musí stát spolu s námi svědkem jeho vzkříšení." Navrhli dva - Josefa Barnabáše,...
Skutky 2:32...právě Ježíše Bůh vzkřísil - my všichni jsme toho svědkové! Byl vyvýšen na Boží pravici, přijal od Otce...
Skutky 3:15... ale Bůh ho vzkřísil z mrtvých a my jsme toho svědky. Bylo to jeho jméno, co na základě víry v něj dalo...
Skutky 5:32...dal Izraeli pokání a odpuštění hříchů. A my jsme svědky těchto věcí a rovněž tak Duch svatý, jehož Bůh...
Skutky 6:13...a odvedli před Veleradu. Tam postavili falešné svědky, kteří tvrdili: "Ten člověk neustále mluví proti...
Skutky 7:58... Vyhnali ho ven z města, kde ho kamenovaliSvědkové si tehdy odložili pláště k nohám mladíka jménem...
Skutky 10:39...soužené od ďábla, protože Bůh byl s ním. My jsme svědkové všeho, co dělal v judské zemi a v Jeruzalémě. Oni...
Skutky 10:41...a dal, aby se ukázal - ne všemu lidu, ale svědkům, které Bůh předem vyvolil - nám, kteří jsme s ním...
Skutky 20:24... kterou jsem přijal od Pána Ježíše: abych byl svědkem evangelia o Boží milosti. Teď vím, že nikdo z vás,...
Skutky 22:15...hlas z jeho úst. Přede všemi lidmi mu budeš svědkem toho, co jsi viděl a slyšel. Na co ještě čekáš?...
Skutky 22:20...věřili v tebe. Když byla prolévána krev tvého svědka Štěpána, stál jsem tam, schvaloval to a hlídal...
Skutky 26:16...Ukázal jsem se ti, abych učinil služebníkemsvědkem toho, co jsi viděl, i toho, v čem se ti ještě ukážu...
Římanům 1:9...sloužím svým duchem v evangeliu jeho Syna, je mi svědkem, že se o vás neustále zmiňuji ve svých modlitbách....
1. Korintským 15:15...je k ničemu! Z nás se pak stávají falešní Boží svědkové, protože jsme o Bohu tvrdili, že vzkřísil Krista,...
2. Korintským 1:23...a dal nám do srdcí Ducha jako záruku. Bůh je mi svědek - na mou duši, že jsem do Korintu ještě nepřišel jen...
2. Korintským 13:1...vás. "Každé slovo potvrdí výpověď dvou nebo tří svědků." Co jsem řekl, když jsem byl u vás podruhé, to teď...
Galatským 1:20...nesetkal, kromě Jakuba, Pánova bratra. Bůh je mi svědek, že vám nepíšu žádnou lež! Poté jsem odešel do Sýrie...
Filipským 1:8...v obhajobě a potvrzování evangelia. Bůh je mi svědkem, jak po vás všech toužím; cítím k vám lásku Krista...
1. Tesalonickým 2:5...přetvářku k zakrývání chamtivosti - Bůh je náš svědek! Také jsme nestáli o lidskou chválu, od vás...
1. Tesalonickým 2:10...a mohli vám kázat Boží evangelium. Vy i Bůh jste svědkové, že jsme s vámi věřícími jednali zbožně,...
1. Timoteus 5:19... jedině když s ním přijdou dva nebo tři svědkové. Ty, kteří hřeší, kárej přede všemi, aby i ostatní...
1. Timoteus 6:12...k němuž ses přihlásil jasným vyznáním před mnoha svědky. Před Bohem, který všemu dává život, a před Kristem...
2. Timoteus 2:2...v Kristu Ježíši. Co jsi ode slyšel před mnoha svědky, to svěřuj věrným lidem, kteří budou schopni učit...
Židům 10:28...zákonem, na základě výpovědi dvou nebo tří svědků bez milosti umírá. Představte si, čím přísnější...
Židům 12:1...nás. Když jsme tedy obklopeni takovým zástupem svědků, odhoďme i my každou přítěž i hřích, který nás tak...
1. Petr 5:1... Starší mezi vámi prosím jako váš spolustaršísvědek Kristových utrpení a účastník slávy, která bude...
2. Petr 1:16...se vymyšlených bájí, ale mluvili jsme jako očití svědkové jeho slávy. Tu slávu a čest přijal od Boha Otce,...
1. Jan 5:7... protože Duch je pravda. Jsou tu tedy tři svědkové: Duch, voda a krev - a ti tři jsou zajedno...
Zjevení 1:5...jeho trůnem, a od Ježíše Krista, jenž je věrný svědek, ten Prvorozený z mrtvých a vládce králů země. Tomu,...
Zjevení 2:13...ani v těch dnech, kdy byl Antipas, můj věrný svědek, zabit u vás, kde bydlí satan. Mám proti tobě jen to...
Zjevení 3:14...napiš: Toto praví Amen, ten věrný a pravý svědek, prvopočátek Božího stvoření: Znám tvé skutky -...
Zjevení 11:3...městě dvaačtyřicet měsíců. Zmocním ale dva své svědky, kteří budou prorokovat tisíc dvě stě šedesát dní,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |