Svědectví

Hledám varianty 'svědectví' [ svědectvím (8) svědectvích (4) svědectví (164) ]. Nalezeno 165 veršù.
Genesis 21:30...zvlášť?" "Těch sedm jehňat ode dostaneš na svědectví, že jsem tu studnu vykopal ," odpověděl mu...
Genesis 31:44...smlouvy - a ty - je to pro mne a pro tebe svědectvím." Jákob tedy vzal kámen a vztyčil jej jako...
Genesis 31:47...ji pojmenoval aramejsky Jegar-sahaduta, Mohyla svědectví, a Jákob dal stejné jméno hebrejsky, totiž...
Genesis 31:48...svědkem." A proto dostala jméno Gal-ed, Mohyla svědectví, a také Micpa, Stráž, neboť řekl: " se...
Exodus 16:34...pokolení." A tak jej Áron postavil před Truhlou svědectví, aby to bylo uchováno, jak Hospodin přikázal...
Exodus 23:1..."Neroznášej pomluvy. Nepomáhej darebákovi křivým svědectvím. Nepřikláněj se k většině v žádné špatnosti....
Exodus 25:16...z nich vytahovány. Do truhly pak vložíš Svědectví, které ti dám. Vyrobíš k také příkrov z...
Exodus 25:21...položíš jako příkrov na truhlu, do níž vložíš Svědectví, které ti dám. Tam se s tebou budu setkávat. Z...
Exodus 25:22...cheruby nad slitovnicí, jež přikrývá Truhlu svědectví, s tebou budu mluvit o všem, co ti přikážu...
Exodus 26:33...oponu na spony, vneseš dovnitř za oponu Truhlu svědectví. Opona vám bude oddělovat svatyni od nejsvětější...
Exodus 26:34...svatyně. V nejsvětější svatyni pak na Truhlu svědectví umístíš slitovnici. Venku před oponu postavíš...
Exodus 27:21... Ve Stanu setkávání, před oponou zastírající Svědectví, o něj bude Áron se svými syny pečovat před...
Exodus 30:6...oltář postavíš před oponu zastírající Truhlu svědectví, před slitovnici přikrývající Svědectví, kde se s...
Exodus 30:26...pomazání. Pomažeš jím Stan setkávání i Truhlu svědectví, stůl s veškerým jeho náčiním, svícen s jeho...
Exodus 30:36... Část z rozdrtíš na prášek a položíš před Svědectví ve Stanu setkávání, kde se s tebou budu setkávat....
Exodus 31:7...vše, co jsem ti přikázal: Stan setkávání, Truhlu svědectví i slitovnici ležící na , veškeré náčiní stanu,...
Exodus 31:18...na hoře Sinaj domluvil, dal mu dvě Desky svědectví - kamenné desky psané Božím prstem. Když lid...
Exodus 32:15...otočil a sestoupil z hory. Měl v ruce dvě Desky svědectví, desky popsané z obou stran, popsané zepředu i...
Exodus 34:29...z hory Sinaj nesl Mojžíš v rukou dvě Desky svědectví. Mojžíš ale nevěděl, že mu od rozhovoru s...
Exodus 38:21...bronzu. Toto je soupis Příbytku, totiž Příbytku svědectví, sečtený podle Mojžíšova rozkazu. Je to práce...
Exodus 39:35...z odolných usní, zastírající oponu, Truhlu svědectví, její tyče a slitovnici, stůl a všechno jeho...
Exodus 40:3...Příbytek, Stan setkávání. Postavíš tam Truhlu svědectví a zastřeš ji oponou. Přineseš stůl a uspořádáš...
Exodus 40:5...i svícen a zapálíš jeho kahany. Před Truhlu svědectví postavíš zlatý oltář k pálení kadidla a ve vchodu...
Exodus 40:20... jak Hospodin Mojžíšovi přikázal. Potom vzal Svědectví a vložil je do truhly. K truhle připevnil sochory...
Exodus 40:21...v něm zastírající oponu. Tak zastřel Truhlu svědectví, jak mu Hospodin přikázal. Před oponou, na...
Leviticus 5:1...to dozvěděl, a ačkoli slyšel přísežnou výzvu ke svědectví, neoznámil to. Takový ponese vinu. Také když se...
Leviticus 16:13...kadidlo na oheň, a slitovnici ležící na Truhle svědectví zakryje oblak z kadidla, aby nezemřel. Vezme také...
Leviticus 24:3... Ve Stanu setkávání, před oponou zastírající Svědectví, o něj Áron stále pečuje před Hospodinem, aby...
Numeri 1:50...do počtu synů Izraele. Levitům svěříš Příbytek svědectví, veškeré jeho vybavení i vše, co k němu náleží....
Numeri 1:53... Levité však budou tábořit kolem Příbytku svědectví, aby obec synů Izraele nestihl hrozný hněv; proto...
Numeri 4:5... sejmou zastírající oponu a tou přikryjí Truhlu svědectví. Na ni pak položí přikrývku z odolných usní a...
Numeri 7:89...dvěma cheruby nad slitovnicí ležící na Truhle svědectví; tak k němu promlouval. Hospodin promluvil k...
Numeri 9:15...Příbytek postaven, přikryl Příbytek při Stanu svědectví oblak. Od večera do rána pak spočíval nad...
Numeri 10:11...měsíce druhého roku se oblak vznesl od Příbytku svědectví. Synové Izraele se tedy vydali z pouště Sinaj na...
Numeri 17:19...hůl. Necháš je ve Stanu setkávání před Truhlou svědectví, kde se s vámi setkávám, a stane se, že hůl toho,...
Numeri 17:22...pak ty hole nechal před Hospodinem ve Stanu svědectví. Nazítří Mojžíš vešel do Stanu svědectví a hle,...
Numeri 17:23...Stanu svědectví. Nazítří Mojžíš vešel do Stanu svědectví a hle, hůl Árona z rodu Leviho vypučela: vyrašila...
Numeri 17:25...řekl Mojžíšovi: "Vrať Áronovu hůl před Truhlu svědectví, je opatrována jako znamení pro vzbouřence....
Numeri 18:2... Když budeš se svými syny sloužit před Stanem svědectví, ber s sebou rovněž své bratry z pokolení Levi, z...
Numeri 35:30... ovšem pouze na základě výpovědi svědků. Jediné svědectví k popravě člověka nestačí. Vrah zaslouží smrt. Za...
Deuteronomium 4:45... který Mojžíš předložil synům Izraele. Toto jsou svědectví, pravidla a zákony, které Mojžíš přednesl synům...
Deuteronomium 6:17...přikázání Hospodina, svého Boha, i jeho svědectví a pravidla, která ti vydal. Čiň, co je v...
Deuteronomium 6:20... v budoucnu tvůj syn zeptá: "Co znamenají ta svědectví, pravidla a zákony, jež vám přikázal Hospodin,...
Deuteronomium 17:6...svědků. Nesmí být popraven na základě jediného svědectví. Svědkové na něj vztáhnou ruku jako první, aby...
Jozue 4:16...řekl Jozuovi: "Přikaž kněžím nesoucím Truhlu svědectví, vystoupí z Jordánu." Jozue tedy kněžím...
Růt 4:7...a podal ho druhému. Tak se v Izraeli dávalo svědectví.) Ten příbuzný tedy Boázovi řekl: "Pořiď si ho...
1. Královská 2:3... dodržuj jeho ustanovení, přikázání, pravidlasvědectví zapsaná v Mojžíšově zákoně, aby se ti dařilo vše,...
2. Královská 23:3...následovat Hospodina a poslouchat jeho příkazysvědectví a ustanovení a plnit tak slova této smlouvy,...
1. Letopisů 29:19...pak dej oddané srdce, aby dbal na tvá přikázánísvědectví a pokyny, aby vše vykonal a postavil ten palác,...
2. Letopisů 24:6... totiž daň izraelského shromáždění pro Stan svědectví?" (Stoupenci hanebné Atalie totiž pronikli do...
2. Letopisů 34:31...následovat Hospodina a poslouchat jeho příkazysvědectví a ustanovení, a plnit tak slova smlouvy, zapsaná...
Job 21:29...se nikdy neptali pocestných? Nepřijímáte jejich svědectví? Vždyť v čase neštěstí je zlosyn ušetřen, v den...
Žalmy 19:8...je dokonalý, život do duše navrací. Hospodinova svědectví jsou věrná, i prosté činí moudrými. Hospodinova...
Žalmy 60:1...lásko ! Pro předního zpěváka, na nápěv "Lilie svědectví". Zlatý žalm Davidův, pro poučení. Když bojoval...
Žalmy 78:5... o jeho síle, o zázracích, jež učinilSvědectví stvrdil Jákobovi, Izraeli svěřil učení, o kterém...
Žalmy 78:56...usídlil. Oni však Boha dráždili a pokoušeli, na svědectví Nejvyššího nedbali. Zrádně se odvrátili jako...
Žalmy 80:1... Pro předního zpěváka, na nápěv "Lilie svědectví". Žalm Asafův. Pastýři Izraele, naslouchej, jenž...
Žalmy 81:6...dané Izraeli, tak to rozhodl Bůh Jákobův. Na svědectví to uložil Josefovi, když vystoupil proti Egyptu....
Žalmy 93:5...mocnější je Hospodin! Zcela spolehlivá jsou tvá svědectví, tvému domu svatost náleží, Hospodine, navždycky!...
Žalmy 99:7... Z oblakového sloupu mluvil k nim; dbali na svědectví a zákony, které jim uložil. Hospodine, Bože náš,...
Žalmy 119:2...řídí Hospodinovým zákonem! Blaze těm, kdo jeho svědectví se drží, těm, kdo jej celým srdcem hledají, těm,...
Žalmy 119:14...rty vše, co jsi nařídil. Raduji se z cesty tvých svědectví jako z největšího bohatství. O tvých pravidlech...
Žalmy 119:22...Zbav zahanbení a potupy, vždyť držím se tvých svědectví! Vládcové zasedají a pomlouvají , tvůj...
Žalmy 119:24...služebník zatím přemýšlí o tvých zákonech. Tvá svědectví jsou mi rozkoší - jsou to rádci nejbližší! ...
Žalmy 119:31...věrnosti, tvé pokyny mám stále na mysli. Tvých svědectví, Hospodine, držím se, nedej, abych byl zahanben!...
Žalmy 119:36...jsem si přece oblíbil. Nakloň srdce ke svým svědectvím namísto lakomství. Odvrať oči, nehledí k...
Žalmy 119:46...jsem vyhledal tvá pravidla. Hovořit budu o tvých svědectvích, nebudu zahanben ani před králi. Tvá přikázání...
Žalmy 119:59...nad svými cestami, kroky jsem obrátil ke tvým svědectvím. Pospíchám, abych se nezpozdil dodržet chci tvé...
Žalmy 119:79...se tví ctitelé ke mně navrátí, aby poznali tvá svědectví. Kéž je srdce tvým zákonům oddané - tehdy...
Žalmy 119:88...tvých pravidel. Ve své lásce prosím obživ svědectví tvých úst chci dodržet! Tvé slovo, Hospodine,...
Žalmy 119:95...číhají, aby zabili, zatímco přemýšlím o tvých svědectvích. Vidím, že vše dokonalé své hranice - ve...
Žalmy 119:99...jsem nabyl moudrosti, protože přemýšlím o tvých svědectvích. Rozumnější jsem dokonce nad starce, neboť se...
Žalmy 119:111...past, neopustil jsem tvá pravidla. Tvá svědectví jsou mi věčným dědictvím, naplňují přece srdce...
Žalmy 119:119...všechny ničemy na zemi, a proto miluji tvá svědectví. Tělo se mi chvěje hrůzou před tebou - v úžasu...
Žalmy 119:125... vždyť jsem tvůj služebník, abych rozuměl tvým svědectvím. Čas jednat, Hospodine, je tu - lidé...
Žalmy 119:129...si, a proto nenávidím každou cestu lži! Tvá svědectví jsou úžasná, to proto je chci zachovat! Tvé...
Žalmy 119:138...jsi, Hospodine, a soudy tvé jsou poctivé.  Svědectví, která jsi svěřil nám, spravedlivá jsou a zcela...
Žalmy 119:144...jsou mi rozkoší. Navěky spravedlivá jsou tvá svědectví - dej mi porozumění, abych žil! Celým srdcem...
Žalmy 119:146... Volám k tobě, prosím zachraň , abych tvá svědectví mohl dodržet! Před svítáním vstávám s voláním,...
Žalmy 119:152...jsou všechny tvé příkazy. Odedávna vím o tvých svědectvích, že jsi je potvrdil navěky. Hleď na trápení...
Žalmy 119:157...a sužují, nevzdálím se však od tvých svědectví. Pohled na zrádce hnusím si, neboť nedbají na...
Žalmy 119:167...a plním tvé příkazy. V duši opatruji tvá svědectví - jak velice je miluji! Tvých pravidel a...
Žalmy 119:168...- jak velice je miluji! Tvých pravidelsvědectví držím se, ty přece vidíš všechny cesty . Kéž...
Žalmy 122:4... aby oslavily jméno Hospodin, jak je v Izraeli svědectvím. Zde přece zasedá soudní dvůr, zde zasedá dům...
Žalmy 132:12... Když tvoji synové mou smlouvu zachovají a  svědectví, jimž je vyučím, i jejich synové na věky věků...
Izaiáš 8:16...se, chytí se do pasti, v níž uvíznou." Uzavři svědectví, zapečeť Zákon mezi mými učedníky. Budu očekávat...
Izaiáš 8:20...Boha? To se ptát mrtvých na živé? K Zákonusvědectví! Pokud však nechtějí, pak si říkají slova, v...
Izaiáš 19:20...Hospodinův sloup. Ten bude v Egyptě znamenímsvědectvím o Hospodinu zástupů. A budou kvůli svým...
Izaiáš 30:8...to do knihy, je to pro budoucí dnyvěčným svědectvím: Toto je vzpurný lid, synové prolhaní, synové,...
Matouš 8:4...a obětuj Bohu dar, který přikázal Mojžíš - na svědectví pro ." Když vcházel do Kafarnaum, přistoupil k...
Matouš 10:18... Kvůli mně vás povedou i před vládce a krále na svědectví pro a pro národy. Když vás jim vydají,...
Matouš 15:19... vraždy, cizoložství, smilnění, krádeže, křivá svědectví, urážky. Tyto věci špiní člověka. Ale jíst...
Matouš 24:14...o Království bude kázáno po celém světě na svědectví všem národům. A potom přijde konec." " uvidíte...
Matouš 26:59...celá Velerada pak proti Ježíšovi hledali falešné svědectví, aby ho mohli odsoudit k smrti. Nic ale nenašli,...
Matouš 26:62...vstal velekněz a tázal se ho: "Nic neodpovíš na svědectví těch mužů?" Ježíš ale mlčel. "Zapřísahám při...
Marek 1:44...za své očištění dar, který přikázal Mojžíš, na svědectví pro ." On ale šel a začal hodně mluvit a...
Marek 6:11... vyjděte odtud a setřeste z nohou prach na svědectví proti nim." A tak šli a vyzývali lidi k pokání...
Marek 13:9...stanete před vládci a králi, abyste jim vydali svědectví. Především ale musí být všem národům kázáno...
Marek 14:55...kněží s celou Veleradou pak proti Ježíši hledali svědectví, aby ho mohli odsoudit k smrti, ale nic...
Marek 14:56...Mnozí sice proti němu křivě svědčili, ale jejich svědectví se neshodovala. Nějací lidé pak vstali a křivě...
Marek 14:59...jiný, neudělaný rukama.'" Ale ani tak se jejich svědectví neshodovala. Nato se přede všemi postavil...
Marek 14:60...a tázal se Ježíše: "Nic neodpovíš na jejich svědectví?" On ale mlčel a nic neodpovídal. Nakonec se ho...
Lukáš 5:14... Potom mu nařídil: "Nikomu to neříkej, ale na svědectví pro se jdi ukázat knězi a obětuj za své...
Lukáš 9:5...z toho města a setřeste si prach z nohou na svědectví proti nim." A tak vyšli a chodili po okolních...
Lukáš 21:13...před krále a vládce. To bude vaše příležitost ke svědectví. Vezměte si k srdci, že si nemáte předem...
Lukáš 22:71...Ježíš. Na to zvolali: "K čemu ještě potřebujeme svědectví? Vždyť jsme to sami slyšeli z jeho úst!" Celé...
Jan 1:7...Boha byl poslán člověk jménem Jan. Přišel kvůli svědectví, svědčit o tom Světle, aby všichni uvěřili skrze...
Jan 1:8...nebyl to Světlo, ale přišel, aby o Světle vydal svědectví. Tento byl to pravé Světlo osvěcující každého...
Jan 1:15...Syn, plný milosti a pravdy. Jan o něm vydával svědectví a volal: "Toto je ten, o němž jsem řekl: Ten,...
Jan 1:19...v Otcově náručí, ten jej vylíčil. Toto je Janovo svědectví, když židovští představení poslali z Jeruzaléma...
Jan 1:32...vodou proto, aby byl zjeven Izraeli." Jan vydal svědectví: "Viděl jsem Ducha, jak sestoupil z nebe jako...
Jan 1:34...křtí Duchem svatým.' jsem to viděl a vydávám svědectví, že on je Boží Syn." Druhého dne tam Jan znovu...
Jan 2:25...znal. Nepotřeboval, aby někdo vydával o člověku svědectví, neboť sám věděl, co je v člověku. Mezi farizeji...
Jan 3:11... a svědčíme o tom, co jsme viděli, ale naše svědectví nepřijímáte. Jestliže nevěříte, když jsem vám...
Jan 3:26...byl s tebou za Jordánem, ten, o němž jsi vydal svědectví, teď křtí a všichni přicházejí k němu!" Jan...
Jan 3:32... Svědčí o tom, co viděl a slyšel, ale jeho svědectví nikdo nepřijímá. Kdo přijímá jeho svědectví,...
Jan 3:33...jeho svědectví nikdo nepřijímá. Kdo přijímá jeho svědectví, zpečetil to, že Bůh je pravdomluvný. Ten,...
Jan 5:31...Toho, který poslal. Svědčím-li sám o sobě,  svědectví není pravé. Svědčí však o mně někdo jiný a vím,...
Jan 5:32... Svědčí však o mně někdo jiný a vím, že jeho svědectví o mně je pravdivé. Poslali jste k Janovi a ten...
Jan 5:33...je pravdivé. Poslali jste k Janovi a ten vydal svědectví pravdě. ovšem nepřijímám svědectví od člověka,...
Jan 5:34...ten vydal svědectví pravdě. ovšem nepřijímám svědectví od člověka, ale toto říkám pro vaši záchranu. On...
Jan 5:36...jeho světle poradovat jen na čas. Mám ale větší svědectví než Janovo: skutky, které mi dal Otec, abych je...
Jan 5:37...Otec. A sám Otec, který poslal, o mně vydal svědectví. Vy jste ale nikdy neslyšeli jeho hlas a neviděli...
Jan 7:7... ale nenávidí, protože o něm vydávám svědectví, že jeho skutky jsou zlé. Jděte na slavnost sami....
Jan 8:13..." Farizeové mu namítli: "Svědčíš sám o sobě, tvé svědectví neplatí." Ježíš jim odpověděl: "Ačkoli svědčím...
Jan 8:14...jim odpověděl: "Ačkoli svědčím sám o sobě,  svědectví platí, neboť vím, odkud jsem přišel a kam jdu. Vy...
Jan 8:17... který poslal. Ve vašem Zákoně je psáno, že svědectví dvou lidí je pravé. Svědčím sám o sobě a svědčí o...
Jan 10:25... které dělám ve jménu svého Otce, o mně vydávají svědectví. Vy ale nevěříte, protože nejste z mých ovcí...
Jan 12:17...něm vyplnilo. Zástup, který byl s ním, vydával svědectví, že zavolal Lazara z hrobu a vzkřísil ho z...
Jan 15:26... který vychází z Otce, ten o mně bude vydávat svědectví. A vy také vydávejte svědectví, protože jste od...
Jan 15:27...mně bude vydávat svědectví. A vy také vydávejte svědectví, protože jste od počátku se mnou. Toto jsem vám...
Jan 18:37...jsem se a přišel jsem na svět, abych vydal svědectví pravdě. Každý, kdo patří pravdě, poslouchá."...
Jan 19:35...vyšla krev a voda. Ten, který to viděl, vydává svědectví a jeho svědectví je pravdivé. On , že říká...
Jan 21:24...je ti po tom?" To je ten učedník, který vydává svědectví o těchto věcech a zapsal je; a víme, že jeho...
Skutky 4:33... ale měli všechno společné. Apoštolové vydávali svědectví o vzkříšení Pána Ježíše s velikou mocí a na všech...
Skutky 7:44...za Babylon.' Naši otcové měli na poušti Stánek svědectví, jak nařídil Ten, který řekl Mojžíšovi, aby ho...
Skutky 8:25...nic z toho, co jste říkali!" Poté, co vydali svědectví a promluvili Pánovo slovo, vraceli se apoštolové...
Skutky 10:43...soudcem živých i mrtvých. Jemu vydávají svědectví všichni proroci: skrze jeho jméno přijme...
Skutky 13:22...pozdvihl jim za krále Davida, o němž vydal toto svědectví: ‚Našel jsem Davida, syna Jišajova, muže podle...
Skutky 13:31...Galileje do Jeruzaléma, a ti teď o něm vydávají svědectví lidem. Přinášíme vám tedy radostnou zprávu:...
Skutky 15:8... Bůh, který zná lidská srdce, jim tehdy vydal svědectví, když jim dal Ducha svatého tak jako nám. Vírou...
Skutky 20:21...i po domech; jak jsem Židům i Řekům vydával svědectví o pokání k Bohu a o víře v našeho Pána Ježíše....
Skutky 22:18...‚Pospěš si! Rychle opusť Jeruzalém, neboť tvé svědectví o mně tu nepřijmou.' Namítl jsem: ‚Pane, oni vědí...
Skutky 26:22... dodnes zakouším, tu však stojím a vydávám svědectví malému i velkému. Neříkám nic než to, co...
1. Korintským 1:6... každým slovem a veškerým poznáním. Kristovo svědectví je mezi vámi tak pevně ustaveno, že nemáte...
2. Korintským 1:12...díky modlitbám tolika lidí. Naší chloubou je svědectví našeho svědomí, že jsme na světě a zvláště u vás...
2. Tesalonickým 1:10...všemi věřícími - vždyť i vy jste uvěřili našemu svědectví. Proto se za vás stále modlíme. Prosíme našeho...
1. Timoteus 2:6...dal sám sebe jako výkupné za všechny lidi. Toto svědectví přišlo v pravý čas, a právě proto jsem byl určen...
2. Timoteus 1:8...ducha síly, lásky a rozvahy. Proto se nestyď za svědectví našeho Pána ani za , jeho vězně, ale v Boží...
1. Jan 5:9...- a ti tři jsou zajedno. Když přijímáme lidské svědectví, větší je svědectví Boží! A toto je svědectví,...
1. Jan 5:10...vydal o svém Synu. Kdo věří v Božího Syna,  svědectví sám v sobě. Kdo Bohu nevěří, udělal z něj lháře,...
1. Jan 5:11...svědectví, které Bůh vydal o svém Synu. A to svědectví je toto: Bůh nám dal věčný život a ten život je v...
3. Jan 1:3...nesmírnou radost, když přišli bratři a vydávali svědectví o tvé opravdovosti a o tom, jak žiješ v pravdě....
3. Jan 1:6...a zvláště k hostům. Oni sami vydali před církví svědectví o tvé lásce. Uděláš dobře, když je vypravíš na...
3. Jan 1:12...zle, Boha vůbec neviděl. Demetrios dobré svědectví ode všech, i od samotné pravdy. I my mu vydáváme...
Zjevení 1:2...poslal ke svému služebníku Janovi a ten vydává svědectví o všem, co viděl - je to Boží slovo a svědectví...
Zjevení 1:9...vytrvalosti, jsem se kvůli Božímu slovu a kvůli svědectví o Ježíši ocitl na ostrově zvaném Patmos. V den...
Zjevení 6:9...oltářem duše zavražděných pro Boží slovo a pro svědectví, jehož se drželi. Hlasitě volali: "Jak dlouho...
Zjevení 11:7...ranou, kdykoli budou chtít. ale dokončí své svědectví, ona šelma vystupující z propasti proti nim...
Zjevení 12:11...však nad ním krví Beránka a slovem svého svědectví a nelpěli na svém životě do smrti. Veselte se...
Zjevení 12:17...zachovávají Boží přikázání a drží se Ježíšova svědectví. Zastavil se na mořském břehu....
Zjevení 15:5...jsem spatřil, jak se v nebi otevřel chrám stánku svědectví. Z chrámu vyšlo sedm andělů, kteří měli těch sedm...
Zjevení 19:10... tak jako ty a tvoji bratři, kteří mají Ježíšovo svědectví. Klaněj se Bohu!" Vždyť Ježíšovo svědectví je...
Zjevení 20:4... Viděl jsem také duše popravených pro Ježíšovo svědectví a pro Boží slovo, duše těch, kteří se neklaněli...
Zjevení 22:20...věcí v této knize zapsaných. Ten, který vydává svědectví o těchto věcech, říká: "Přijdu brzy." Amen, přijď...

Slova obsahující svědectví: svědectví (164) svědectvích (4) svědectvím (8)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |