Svědčí

Hledám varianty 'svědčí' [ svědčit (4) svědčíš (1) svědčíme (3) svědčím (3) svědčili (2) svědčila (1) svědčil (4) svědčí (14) ]. Nalezeno 30 veršù.
Job 16:8... Zničils i nejbližší! Vrásky na mém těle svědčí proti mně, vyhublost vstává a obviňuje . Zuřivě...
Přísloví 12:17...člověk snese urážky. Pravdomluvný člověk svědčí o pravdě, křivopřísežník podvádí. Unáhlené řeči...
Přísloví 25:18...přesytí a znenávidí . Kdo proti bližnímu křivě svědčí, je jako kyj, jak meč, jak ostrý šíp. Jak vyražený...
Izaiáš 3:9...slávě vzepřeli se do očí. Výraz jejich tváře svědčí proti nim - svůj hřích jak Sodoma stavějí na odiv....
Izaiáš 59:12... ale ta je pryč. Mnoho je před tebou našich vinsvědčí proti nám náš vlastní hřích; zůstávají nám naše...
Ozeáš 5:5...v nich, Hospodina neznají. Pýcha Izraele svědčí proti nim; Izrael, Efraim, se v hříchu potácí a Juda...
Ozeáš 7:10...šediny a on to netuší. Ačkoli pýcha Izraele svědčí proti němu, přesto se nevracejí k Hospodinu, svému...
Micheáš 1:2...i všichni v ! Panovník Hospodin teď proti vám svědčí, Panovník z chrámu své svatosti. Hle - Hospodin...
Abakuk 2:3...snadno číst. To vidění ukazuje k době určenésvědčí o konci a neklame. Vyčkávej na něj, bude-li otálet;...
Sofoniáš 3:8... praví Hospodin, v den, kdy povstanu, abych svědčil! Toto je můj soud: Posbírám národy, shromáždím...
Marek 14:56...ale nic nenacházeli. Mnozí sice proti němu křivě svědčili, ale jejich svědectví se neshodovala. Nějací lidé...
Marek 14:57... Nějací lidé pak vstali a křivě proti němu svědčili: "Slyšeli jsme ho říci: ‚Zbořím tento chrám...
Jan 1:7...člověk jménem Jan. Přišel kvůli svědectvísvědčit o tom Světle, aby všichni uvěřili skrze něj. On...
Jan 3:11... amen, říkám ti, že mluvíme o tom, co známe, a svědčíme o tom, co jsme viděli, ale naše svědectví...
Jan 3:32...věci. Ten, který přišel z nebe, je nade všechnySvědčí o tom, co viděl a slyšel, ale jeho svědectví nikdo...
Jan 4:39...do jejich práce." Díky slovům ženy, která svědčila: "Řekl mi všechno, co jsem udělala," v něj mnozí...
Jan 5:31...svou vůli, ale vůli Toho, který poslalSvědčím-li sám o sobě, svědectví není pravé. Svědčí však...
Jan 5:32...sám o sobě, svědectví není pravéSvědčí však o mně někdo jiný a vím, že jeho svědectví o mně...
Jan 5:36...je vykonal. Samotné skutky, které dělám, o mně svědčí, že poslal Otec. A sám Otec, který poslal, o...
Jan 5:39...se domníváte, že v nich máte věčný život, a ta svědčí o mně. Nechcete ale ke mně přijít, abyste měli život...
Jan 8:13...bude mít světlo života." Farizeové mu namítli: "Svědčíš sám o sobě, tvé svědectví neplatí." Ježíš jim...
Jan 8:14...svědectví neplatí." Ježíš jim odpověděl: "Ačkoli svědčím sám o sobě, svědectví platí, neboť vím, odkud...
Jan 8:18...je psáno, že svědectví dvou lidí je pravéSvědčím sám o sobě a svědčí o mně Otec, který poslal."...
Skutky 14:17...po jejich cestách, ale nikdy o sobě nepřestal svědčit svým dobrodiním: z nebe nám dává déšť i časy úrody...
Skutky 23:11...Pán. "Buď statečný," řekl mu. "Jako jsi o mně svědčil v Jeruzalémě, musíš svědčit i v Římě." Když se...
Skutky 28:23...jich u něj doma sešlo ještě více. Vykládal jimsvědčil o Božím království a od rána do večera je z...
Jakub 5:3... vaše zlato a stříbro zrezivělo. Ta rez bude svědčit proti vám a stráví vaše těla jako oheň. Nahromadili...
1. Jan 1:2...Ten život byl zjeven, my jsme jej vidělisvědčíme o něm. Zvěstujeme vám věčný život, který byl u...
1. Jan 4:14... že nám dal díl svého Ducha. A my jsme vidělisvědčíme, že Otec poslal Syna, Spasitele světa. Kdokoli...
Zjevení 22:16...jsem poslal svého anděla, aby vám v církvích svědčil o těchto věcech. jsem ten kořen a rod Davidův,...

Slova obsahující svědčí: dosvědčí (1) nepřesvědčí (1) osvědčí (3) přesvědčím (1) svědčí (14) svědčící (1) svědčícímu (1) svědčím (3) svědčíme (3) svědčíš (1) usvědčí (5) usvědčím (2) usvědčíš (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |