Svěřit

Hledám varianty 'svěřit' [ svěřte (1) svěříte (1) svěřit (3) svěříš (2) svěříme (1) svěřím (3) svěřili (6) svěřil (78) svěří (7) svěřeny (3) svěřeno (8) svěřeni (2) svěřena (6) svěřen (5) svěř (3) ]. Nalezeno 128 veršù.
Genesis 26:5...uposlechl můj hlas a zachoval, co jsem mu svěřil - přikázání, ustanovení a ponaučení." A tak...
Genesis 30:35...mělo bílé skvrny, i všechna načernalá jehňatasvěřil je do rukou svých synů a vzdálil se od Jákoba na tři...
Genesis 32:17...mláďaty, 40 krav a 10 býků, 20 oslic a 10 oslůSvěřil je svým služebníkům, každé stádo zvlášť, a řekl jim:...
Genesis 39:4...ho Putifar ustanovil správcem svého domusvěřil mu do rukou všechno, co měl. Od chvíle Hospodin...
Genesis 39:8... doma, o nic se nestará. Vše, co mu patří, mi svěřil do rukou. Nikdo nemá v domě větší pravomoc než ;...
Genesis 39:22...u vrchního žalářníka. Vrchní žalářník nakonec svěřil všechny vězně v žaláři do Josefových rukou. Cokoli...
Genesis 39:23...on. Vrchní žalářník ani nemusel na nic, co mu svěřil, dohlížet. Hospodin byl totiž s ním a působil, aby...
Genesis 40:4...žaláři, kde byl vězněn Josef. Velitel stráže je svěřil do Josefovy péče. Když byli ve vězení dlouho, oba...
Genesis 42:37..."Jestliže ti ho nepřivedu, zabij dva synySvěř ho do mých rukou a přivedu ti ho zpět." On však řekl:...
Exodus 22:6... kdo požár způsobil, nahradit škodu. Když někdo svěří svému bližnímu do úschovy peníze nebo cenné předměty...
Exodus 22:9...svému bližnímu dvojnásobnou náhradu. Když někdo svěří svému bližnímu do opatrování osla, býka, beránka nebo...
Leviticus 5:23...nebo si to vynutil vydíráním nebo mu to bylo svěřeno do úschovy nebo to byla ztracená věc, kterou našel,...
Leviticus 18:30...ze svého lidu. Proto zachovávejte, co jsem vám svěřil, a nechovejte se podle ohavných zvyklostí, jež se...
Leviticus 22:9... jsem Hospodin. zachovávají, co jsem jim svěřil, aby na sebe neuvalili hřích a kvůli němu nezemřeli,...
Numeri 1:50... nezahrnuj je do počtu synů Izraele. Levitům svěříš Příbytek svědectví, veškeré jeho vybavení i vše, co...
Numeri 3:32...vůdců byl Eleazar, syn kněze Árona; jemu byli svěřeni ti, kdo plní povinnost vůči svatyni. Z Merariho...
Numeri 3:36...Příbytku. Synům Merariho byly do opatrování svěřeny desky Příbytku, jeho svlaky, sloupy, patky a...
Numeri 4:16... Eleazarovi, synu kněze Árona, pak bude svěřen olej ke svícení, kadidlo z vonných látek, každodenní...
Numeri 4:27...všechnu jejich službu. Všechna jejich břemena svěříte do jejich opatrování. To bude služba geršonských...
Numeri 12:7...služebníkem Mojžíšem je to však jiné, jemu byl svěřen můj celý dům! S ním rozmlouvám tváří v tvář,...
Numeri 18:8...promluvil k Áronovi: "Hle, sám jsem ti svěřil do péče své obětní příspěvky se všemi svatými dary...
Deuteronomium 4:5...pravidla a zákony, které mi Hospodin, můj Bůhsvěřil, abyste je dodržovali v zemi, kterou přicházíte...
Jozue 22:3... ale dbali jste na svou povinnost, kterou vám svěřil Hospodin, váš Bůh. Teď, když Hospodin, váš Bůh, dal...
1. Samuel 2:28...a nosil přede mnou efod. Rodu tvého praotce jsem svěřil všechny ohnivé oběti synů Izraele. Proč tedy...
1. Samuel 17:20...a bojují s Filištíny." David tedy ráno vstalsvěřil ovce hlídači, všechno to vzal a šel, jak mu Jišaj...
1. Samuel 17:28..."Proč jsi sem vlastně přišel? A komu jsi svěřil těch pár ovcí na poušti? Znám tu tvou drzost a...
1. Samuel 20:2...nedělá nic velkého ani malého, aniž by se mi svěřil. Proč by právě tohle přede mnou skrýval? Tak to není...
2. Samuel 10:10...a seřadil je proti Aramejcům. Zbytek vojska svěřil pod velení svého bratra Abišaje, aby je seřadil...
2. Samuel 18:2...velitele tisíců a velitele stovek. Třetinu lidu svěřil Joábovi, třetinu jeho bratru Abišajovi, synu Ceruji,...
2. Samuel 23:23...byl slavný, ale Trojici se nevyrovnal. David mu svěřil svou tělesnou stráž. Ke Třicítce patřili: Asael,...
1. Královská 2:3...ale jednej statečně a mužně a zachovávej, co ti svěřil Hospodin, tvůj Bůh. Choď po jeho cestách, dodržuj...
1. Královská 9:6... přikázání a ustanovení, jež jsem vám svěřil, ale půjdete sloužit cizím bohům a budete se jim...
1. Královská 11:28... a když si Šalomoun všiml, jak se k dílusvěřil mu všechnu pracovní sílu z domu Josefova. Jednou,...
1. Královská 14:27...potom král Rechoboám zhotovil bronzové štítysvěřil je velitelům stráže, která hlídala vchod do...
1. Královská 15:18...chrámu a v pokladnicích královského palácesvěřil je svým služebníkům a poslal je k aramejskému králi...
2. Královská 5:23...přidal k tomu dvoje slavnostní šaty a všechno to svěřil dvěma svým mládencům, aby to nesli před Gehazim....
2. Královská 17:13...Tak to stojí v celém Zákoně, který jsem svěřil vašim otcům a který jsem vám předal skrze své...
2. Královská 17:34...ani podle Zákona a přikázání, která Hospodin svěřil synům Jákoba, jemuž dal jméno Izrael. S těmi...
2. Královská 21:8...jsem jim přikázal, a plnit celý Zákon, který jim svěřil můj služebník Mojžíš, nikdy nedopustím, aby museli...
2. Královská 22:5...chrámu, které od lidu vybrali strážci prahuSvěří je mistrům odpovědným za práci na Hospodinově chrámu,...
2. Královská 22:9...služebníci vysypali stříbro uložené v chrámusvěřili je mistrům odpovědným za práci na Hospodinově...
1. Letopisů 6:33... syna Leviho. Jejich bratrům levitům byla svěřena veškerá služba Příbytku, totiž Hospodinova domu....
1. Letopisů 9:26...velitelům stráží byly pro jejich věrnost svěřeny komory a pokladnice Božího domu. V noci zůstávali...
1. Letopisů 9:31... prvorozenému Korachovce Šaluma, byla svěřena příprava obětních placek. Někteří jejich bratři ze...
1. Letopisů 11:25...slavný, ale Trojici se nevyrovnal. Jemu David svěřil svou tělesnou stráž. Další udatní hrdinové byli:...
1. Letopisů 16:40...tak, jak je psáno v Zákoně, který Hospodin svěřil Izraeli. S nimi ponechal Hemana, Jedutuna a ostatní...
1. Letopisů 19:11... aby nastoupili proti Aramejcům. Zbytek vojska svěřil pod velení svého bratra Abišaje, aby nastoupili...
1. Letopisů 22:13...ustanovení a řády, které Hospodin Mojžíšovi svěřil pro Izrael. Buď silný a statečný. Neboj se a...
2. Letopisů 7:19...a opustíte ustanovení a přikázání, jež jsem vám svěřil, a půjdete sloužit cizím bohům a budete se jim...
2. Letopisů 12:10...potom král Rechoboám zhotovil bronzové štítysvěřil je velitelům stráže, která hlídala vchod do...
2. Letopisů 21:3...bohatě obdaroval stříbrem, zlatem a cennostmiSvěřil jim judská opevněná města, ale království svěřil...
2. Letopisů 23:18...kněze Matana zabili před těmi oltáři. Jojada pak svěřil dohled nad Hospodinovým chrámem kněžím a levitům,...
2. Letopisů 31:14... Machata a Benajáše. Dobrovolné dary Bohu byly svěřeny Koremu, synu Jimnovu, strážnému Východní brány. Ten...
2. Letopisů 32:6...Davidově a vyrobil množství zbraní a štítů. Lid svěřil pod správu vojenských velitelů. Shromáždil je k sobě...
2. Letopisů 34:10... Benjamínem a obyvateli Jeruzaléma. Stříbro bylo svěřeno mistrům odpovědným za práci na Hospodinově chrámu,...
2. Letopisů 35:2...zabíjeli čtrnáctého dne prvního měsíce. Kněžím svěřil jejich úkoly a povzbudil je ke službě v Hospodinově...
Ezdráš 1:8...uložil v chrámu svého boha. Perský král Kýros je svěřil pokladníku Mitredatovi, který je podle seznamu...
Ezdráš 7:14...a Jeruzalém podle zákona svého Boha, jenž ti byl svěřen. Stříbro a zlato, které král a jeho rádcové věnovali...
Ezdráš 7:19...Boha. Chrámové bohoslužebné náčiní, jež ti bylo svěřeno, však do posledního vrať jeruzalémskému Bohu....
Ezdráš 7:25... Ty, Ezdráši, podle moudrosti, kterou ti svěřil tvůj Bůh, ustanov správce a soudce, kteří budou...
Ezdráš 8:26...i všechen přítomný Izrael. Navážil jsem tedysvěřil jim do péče: 650 talentů stříbra, 100 talentů...
Nehemiáš 7:2... zpěváci a levité. Velení nad Jeruzalémem jsem svěřil svému bratru Chananimu a veliteli pevnosti...
Nehemiáš 13:13...desátky z obilí, vína i oleje. Pokladnice jsem svěřil knězi Šelemiášovi, písaři Sádokovi a levitovi...
Ester 6:9...královskou korunou na hlavě. To roucho i koně  svěří některému z králových nejvznešenějších velmožů. je...
Job 34:13... Všemohoucí nemůže právo převracet. Kdo mu asi svěřil zem? Kdo mu předal celý svět? Kdyby ho jen tak...
Job 39:11...v údolích? Spolehneš na něj, když tolik sílySvěříš mu snad své úkoly? Můžeš mu věřit, že ti sveze zrní,...
Žalmy 8:7...jej, nad dílem svých rukou jsi mu vládu svěřil, k jeho nohám jsi složil vše. Ovce a kozy, všechen...
Žalmy 37:5...rozkoš - on touhy tvého srdce naplní! Hospodinu svěř svoji cestu, doufej v něj a on to učiní: vyvede tvou...
Žalmy 64:11...Spravedlivý se bude v Hospodinu těšit, že svěřil se jeho ochraně. Jásat pak budou spolu všichni, kdo...
Žalmy 78:5... jež učinil. Svědectví stvrdil Jákobovi, Izraeli svěřil učení, o kterém přikázal otcům našim, aby je...
Žalmy 111:9... Vykoupení seslal na svůj lid, svou smlouvu jim svěřil navěky. Jeho jméno je svaté a hrůzu nahání, úcta k...
Žalmy 119:138... a soudy tvé jsou poctivé. Svědectví, která jsi svěřil nám, spravedlivá jsou a zcela pravdivá. se...
Žalmy 143:8...Ukaž mi cestu, po níž bych šel - tobě svou duši svěřil jsem. Zbav , Hospodine, mých nepřátel, v tobě...
Přísloví 12:24...plna hrdla křičí nesmysly. Pracovitým rukám bude svěřena vláda, zahálčivost však vede k porobě. Starosti...
Přísloví 16:3... jeho pohnutky však zkoumá Hospodin. Hospodinu svěř všechny své činy, tvoje úmysly se potom naplní....
Kazatel 2:26...obdaří moudrostí, umem a radostí; hříšníku ale svěří úkol hromadit a kupit, co potom musí zanechat Božímu...
Jeremiáš 11:4... kdo neposlouchá slova této smlouvy, kterou jsem svěřil vašim otcům v den, kdy jsem je vyvedl z Egypta, z ...
Jeremiáš 11:20... kéž uvidím tvou pomstu nad nimi - vždyť jsem ti svěřil svoji při. Toto praví Hospodin o mužích z Anatotu,...
Jeremiáš 20:12... kéž uvidím tvou pomstu nad nimi - vždyť jsem ti svěřil svoji při. Zpívejte Hospodinu, vzdejte mu chválu! On...
Jeremiáš 29:3...také tesaři a kováři museli opustit Jeruzalém.) Svěřil ten dopis Eleasovi, synu Šafanovu, a Gemariáši, synu...
Jeremiáš 39:10...velitel gardistů Nebuzardan v judské zemisvěřil jim toho dne vinice a pole. Ohledně Jeremiáše však...
Jeremiáš 39:14...a dali ho přivést ze strážního nádvoříSvěřili ho Gedaliášovi, synu Achikama, syna Šafanova, aby...
Jeremiáš 40:7... syna Achikamova, zemským správcem a že mu svěřil muže, ženy a děti ze zemské chudiny, která nebyla...
Jeremiáš 41:10...tam zůstali a které velitel gardistů Nebuzardan svěřil Gedaliášovi, synu Achikamovu. Ty všechny Išmael, syn...
Jeremiáš 51:59...do ohně!" Toto je slovo, které prorok Jeremiáš svěřil Serajášovi, synu Neriáše, syna Machsejášova....
Ezechiel 23:24... obklíčí svými pavézami, štíty a přilbamisvěřím jim rozsudek, aby ztrestali podle svých zvyklostí...
Daniel 6:4...vynikal svým vzácným duchem, že mu král zamýšlel svěřit celé království. Vezíři a satrapové se proto snažili...
Daniel 11:39...pevnost. Ty, kdo jej uznají, zahrne poctamisvěří jim moc nad mnohými a za odměnu jim rozdělí zem." "V...
Abakuk 1:12...neumíráš, svatý Bože můj. Ty jsi jim, Hospodinesvěřil soud, poslal jsi je, Skálo , zjednat nápravu. Ty...
Zachariáš 1:6...navěky? Ale slova a výnosy, které jsem svěřil svým služebníkům prorokům, ty přece vaše otce...
Zachariáš 3:7...chodit po mých cestách a zachovávat, co jsem ti svěřil, staneš se správcem mého domu a strážcem mých...
Zachariáš 6:14...na památku v Hospodinově chrámě, kde bude svěřena Cheldajovi, Tobiášovi, Jedajášovi a Chenovi, synu...
Malachiáš 3:22...Mojžíše, na pravidla a ustanovení, jež jsem mu svěřil na Orébu pro celý Izrael. Hle, ještě než přijde ten...
Matouš 25:14...při odchodu na cestu svolal své služebníkysvěřil jim svůj majetek. Jednomu dal pět hřiven, dalšímu...
Matouš 25:21... dobrý a věrný služebníku! Byl jsi věrný v málesvěřím ti mnoho. Sdílej radost svého pána.' Potom...
Matouš 25:23... dobrý a věrný služebníku! Byl jsi věrný v málesvěřím ti mnoho. Sdílej radost svého pána.' Potom...
Marek 4:11...s Dvanácti ptali na ta podobenství. "Vám je svěřeno tajemství Božího království," odpověděl jim, "ale...
Marek 13:34...když člověk odešel na cestu: opustil svůj důmsvěřil správu svým služebníkům. Každému určil jeho práci a...
Lukáš 12:48...je hodně dáno, od toho bude hodně vyžádáno. Komu svěřili hodně, od toho vyžádají víc. Přišel jsem na zem...
Lukáš 16:11...věrní v zacházení se špinavými penězi, kdo vám svěří opravdové bohatství? A když jste nebyli věrní v cizím...
Lukáš 19:15...vrátil jako král, zavolal si služebníky, kterým svěřil peníze, aby zjistil, kolik kdo vydělal. Přišel první...
Jan 5:22...život těm, kterým chce. Otec nikoho nesoudí, ale svěřil veškerý soud Synu, aby všichni ctili Syna, jako ctí...
Jan 17:2...mu právo na všechny lidi, aby všem, které jsi mu svěřil, daroval věčný život. A to je ten věčný život - aby...
Jan 17:4...Zjevil jsem tvou slávu na zemi; dílo, jež jsi mi svěřil, jsem vykonal. Nyní , Otče, uveď k sobě do slávy,...
Jan 17:8...jsi mi dal, pochází od tebe. Slova, jež jsi mi svěřil, jsem předal jim a oni je přijali. Skutečně poznali,...
Skutky 6:3... plných Ducha a moudrosti, kterým tu práci svěříme. Sami se pak budeme nadále věnovat modlitbě a...
Skutky 10:33...Boží tváří, abychom vyslechli, cokoli ti Bůh svěřil." Petr se ujal slova a řekl: "Opravdu vidím, že Bůh...
Skutky 10:36...koná spravedlnost. To je to poselství, které Bůh svěřil synům Izraele; jím zvěstuje pokoj skrze Ježíše...
Skutky 14:23...církvi jim s modlitbou a postem vybrali staršísvěřili je Pánu, v něhož uvěřili. Prošli Pisidii a přišli...
Skutky 14:26...a odtud vypluli do Antiochie, odkud byli předtím svěřeni Boží milosti k dílu, které nyní vykonali. Když tam...
Skutky 15:40... kdežto Pavel si vybral Silase, a když ho bratři svěřili Boží milosti, vydal se na cestu. Procházel Sýrii a...
Skutky 27:1...Jakmile bylo rozhodnuto, že vyplujeme do Itáliesvěřili Pavla s několika dalšími vězni setníku Juliovi z...
Římanům 3:2...cenu? Každopádně, velikou! Především jim byla svěřena Boží slova. Jistě, někteří z nich byli nevěrní, ale...
2. Korintským 5:19...lidem počítat viny a zprávu o tom smíření svěřil nám. Proto tedy jako Kristovi velvyslanci prosíme na...
Galatským 2:7...osobně nic nepřidali. Naopak uznali, že mi bylo svěřeno evangelium pro neobřezané, tak jako Petrovi pro...
Efeským 3:2...o milosti, kterou mi Bůh podle svého plánu svěřil pro vás, když mi skrze zjevení dal poznat tajemství,...
Koloským 1:27...svatým. Jim, a to i mezi pohany, se Bůh rozhodl svěřit bohatství tohoto slavného tajemství: Kristus je ve...
1. Tesalonickým 2:4...žádný podvod. Naopak! Bůh nás poctil tím, že nám svěřil evangelium, a tak je kážeme - ne abychom se líbili...
1. Timoteus 1:11...evangelia požehnaného Boha, které mi bylo svěřeno. Jsem vděčný Tomu, který zmocnil - Kristu Ježíši...
1. Timoteus 6:20...života. Timoteji, opatruj, co ti bylo svěřeno. Vyhýbej se světským tlachům a rozporům toho, co je...
2. Timoteus 1:12...jist, že on je schopen zachovat to, co jsem mu svěřil, do onoho dne. To, co jsi ode slyšel, měj za...
2. Timoteus 1:14...přebývá, opatruj ten vzácný poklad, který ti byl svěřen. Jak víš, všichni v Asii včetně Fygela a Hermogena...
Titus 1:3... jež mi z nařízení našeho Spasitele Boha bylo svěřeno. Titovi, vlastnímu synu v obecné víře: Milost a...
Židům 8:6... který jsi viděl na této hoře." Ježíši však byla svěřena mnohem vznešenější služba, neboť se stal...
1. Petr 5:7...on vás v pravý čas povýší. Všechnu svou starost svěřte jemu, vždyť jemu na vás záleží. Probuďte se, mějte...
2. Jan 1:12...Napsal bych vám ještě mnohem více, ale nechci to svěřit papíru a inkoustu. Mám totiž naději, že se k vám...
Zjevení 1:1...věky. Amen. Zjevení Ježíše Krista, které mu svěřil Bůh, aby ukázal svým služebníkům, co se musí brzy...
Zjevení 20:4...trůny a ty, kdo se na nich posadili, a byl jim svěřen soud. Viděl jsem také duše popravených pro Ježíšovo...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |