Svými

Hledám varianty 'svými' [ svými (378) svých (555) ]. Nalezeno 865 veršù.
Genesis 6:9...milost. Toto je Noemův příběh. Noe byl mezi svými současníky spravedlivý a poctivý člověk. Noe žil s...
Genesis 8:19...všechno, co se hýbe po zemi, vyšlo z archy podle svých čeledí. Noe tehdy postavil Hospodinu oltář a vzal ze...
Genesis 10:5... Z nich se rozdělily přímořské národy podle svých zemí, jazyků, rodů a národností. Synové Chamovi jsou:...
Genesis 10:20...Cebojim k Leše. To jsou synové Chamovi podle svých rodů, jazyků, zemí a národností. Semovi, otci všech...
Genesis 10:31...Sefar na východě. To jsou synové Semovi podle svých rodů, jazyků, zemí a národností. To jsou rody...
Genesis 10:32...a národností. To jsou rody Noemových synů podle svých pokolení a národností; z nich se po potopě rozdělily...
Genesis 13:3...ve stádech, ve stříbře i ve zlatě.) A šel po svých starých cestách od Negevu k Bet-elu, k místu, kde...
Genesis 19:14... abychom je zničili." Lot tedy šel promluvit se svými zeti, kteří si měli brát jeho dcery: "Vstaňte a...
Genesis 19:30...Lot bydlel. Lot potom z Coaru odešel a bydlel se svými dvěma dcerami v horách, neboť se bál bydlet v Coaru....
Genesis 22:17...jako písek na břehu moře. Tvé símě ovládne brány svých nepřátel a ve tvém semeni dojdou požehnání všechny...
Genesis 24:60...tisíců! Také tvé símě vládne branami svých nepřátel." Rebeka a její děvečky pak vstaly, vsedly...
Genesis 25:6...však dal všechno, co měl, Izákovi. Synům svých družek dal Abraham dary a poslal je ještě za svého...
Genesis 27:29... lidé slouží ti, se ti klaní národy. Pánem svých bratří buď, se ti klaní synové matky tvé. jsou...
Genesis 30:35... i všechna načernalá jehňata, svěřil je do rukou svých synů a vzdálil se od Jákoba na tři dny cesty daleko....
Genesis 31:3... Tehdy Hospodin Jákobovi řekl: "Vrať se do země svých otců a ke svému příbuzenstvu, a budu s tebou."...
Genesis 31:25...si v tom pohoří postavil stan a i Lában se svými druhy se utábořili v gileádských horách.) Lában...
Genesis 32:23...vstal a vzal své dvě ženy, své dvě otrokyněsvých jedenáct synů a přebrodil potok Jabok. Vzal je a...
Genesis 33:6...služebníka." Mezitím se přiblížily otrokyně se svými dětmi a poklonily se. Potom se přiblížila také Léa se...
Genesis 33:7...a poklonily se. Potom se přiblížila také Léa se svými dětmi a poklonily se. Nakonec se přiblížili Josef a...
Genesis 33:15..." Ezau řekl: "Nechám tedy s tebou některé ze svých lidí." Jákob však odpověděl: "K čemu to, můj pane?...
Genesis 36:43...Magdiel a kmen Iram. To jsou edomské kmeny podle svých sídlišť v jejich vlastní zemi. Tak tomu bylo s Ezauem...
Genesis 37:2... Josef byl sedmnáctiletý mladík. Pásal ovce se svými bratry, syny manželek svého otce, Bilhy a Zilpy. A...
Genesis 37:17...‚Pojďme k Dotanu.'" Josef se tedy vydal za svými bratry a poblíž Dotanu je našel. Spatřili ho ...
Genesis 38:1...stráže. Někdy v době se Juda oddělil od svých bratrů a uchýlil se k adulamskému muži jménem Chíra....
Genesis 38:12...adulamským přítelem Chírou na slavnost stříhání svých ovcí do Timny. Támar bylo oznámeno: "Hle, tvůj tchán...
Genesis 40:20...všem svým služebníkům hostinu. Tehdy před očima svých služebníků předvolal vrchního číšníka i vrchního...
Genesis 41:38...se ten návrh líbil. Farao to probíral se svými služebníky: "Cožpak najdeme někoho, v kom by byl Boží...
Genesis 43:11... co se musí stát. Udělejte tohle: Naberte do svých měchů nejvybranější plody země a odneste je tomu muži...
Genesis 44:3...jak mu Josef řekl. Ráno za úsvitu byli muži i se svými osly propuštěni. Sotva vyšli kousek za město, Josef...
Genesis 44:8...přišli vrátit stříbro, které jsme našli navrchu svých vaků. Proč bychom v domě tvého pána kradli stříbro...
Genesis 44:14... Josef byl dosud v paláci, když tam Juda se svými bratry dorazil. Padli před ním na zem a Josef jim...
Genesis 44:19...jsi přece jako sám farao! Když se můj pán zeptal svých služebníků: ‚Máte otce nebo bratra?' řekli jsme:...
Genesis 44:33...toho chlapce, a chlapec prosím odejde se svými bratry! Jak bych se mohl ke svému otci vrátit bez...
Genesis 47:2... co mají. Hle, jsou v kraji Gošen." Vzal pět ze svých bratrů a představil je faraonovi. "Jaké máte...
Genesis 48:6...jde o jejich dědictví, budou uvedeni pod jménem svých bratrů. Chci to tak proto, že mi Ráchel na cestě z...
Exodus 2:20...vodu a napojil ovce!" "A kde je?" ptal se Reuel svých dcer. "Proč jste ho tam nechaly? Pozvěte ho k jídlu!"...
Exodus 4:18...Jetrovi a řekl mu: "Chtěl bych jít zpátky za svými bratry do Egypta podívat se, zda ještě žijí." "Jdi v...
Exodus 5:15...a úpěli k faraonovi: "Proč takto nakládáš se svými služebníky? Tvoji služebníci nedostávají slámu, a...
Exodus 6:17...věku 137 let. Synové Geršonovi: Libni a Šimei se svými rodinami. Synové Kehatovi: Amram, Jishar, Hebron a...
Exodus 7:11...a čaroděje a tito egyptští věštci dokázali svými čáry totéž. Hodili své hole na zem a proměnily se v...
Exodus 7:22...egyptské zemi byla krev. Egyptští věštci ale svými kouzly dokázali totéž, a tak farao zůstal neoblomný....
Exodus 8:3...celou egyptskou zem. Věštci však dokázali svými kouzly totéž - i oni vyvedli žáby na egyptskou zem....
Exodus 8:14...se proměnil v komáry! Také věštci se pokoušeli svými kouzly vyvést z prachu komáry, ale nemohli. Když byli...
Exodus 10:9... Kdo přesně jít?" Mojžíš řekl: "Půjdeme se svými mladíky i starci, půjdeme se svými syny i dcerami, se...
Exodus 12:13...bohy: jsem Hospodin. Tu krev budete mít na svých domech jako znamení. udeřím na egyptskou zem,...
Exodus 12:14...Hospodinovu slavnost, budete jej slavit ve všech svých pokoleních - to je věčné ustanovení. Po sedm dní...
Exodus 12:15...nekvašené chleby; hned první den odstraníte ze svých domů kvas. Kdokoli by mezi prvním a sedmým dnem jedl...
Exodus 12:17...z Egypta. Tento den budete zachovávat ve všech svých pokoleních - to je věčné ustanovení. Od večera...
Exodus 12:20...domácí. Nebudete jíst nic kvašeného; ve všech svých příbytcích budete jíst nekvašené chleby." Mojžíš tedy...
Exodus 12:42...Hospodinu, noc, kdy všichni synové Izraele ve svých pokoleních budou držet stráž. Hospodin Mojžíšovi a...
Exodus 13:13... zlomíš mu vaz. Rovněž každého prvorozeného ze svých synů vyplatíš. se v budoucnu tvůj syn zeptá:...
Exodus 13:15...samce otvírající lůno a každého prvorozeného ze svých synů vyplácím.' Bude to jako znamení na tvé ruce a...
Exodus 27:21...oponou zastírající Svědectví, o něj bude Áron se svými syny pečovat před Hospodinem, aby hořel. To je věčné...
Exodus 28:12...Áron nosit jejich jména před Hospodinem na obou svých ramenou jako připomínku. Vyrobíš také zlaté...
Exodus 34:15...s obyvateli země! Když půjdou smilnit za svými bohy a přinášet svým bohům oběti, pozvou , abys...
Exodus 34:16...svým synům, půjdou jejich dcery smilnit za svými bohy a svedou tvé syny, aby šli smilnit za jejich...
Exodus 34:20...vyplatit, zlomíš mu vaz. Každého prvorozeného ze svých synů vyplatíš. Nikdo se přede mnou neukáže s...
Exodus 35:3... V sobotní den nerozděláte oheň v žádném ze svých příbytků." Mojžíš celé izraelské obci řekl: "Hospodin...
Leviticus 6:10...s kvasem, neboť jsem jim to dal jako podíl ze svých ohnivých obětí. Je to svatosvaté, tak jako oběť za...
Leviticus 7:26... bude vyobcován ze svého lidu. V žádném ze svých příbytků nesmíte jíst žádnou krev - z ptactva...
Leviticus 7:32...připadne Áronovi a jeho synům. Pravou kýtu ze svých pokojných obětí odevzdáte jako obětní příspěvek knězi...
Leviticus 8:14... Přivedl býčka k oběti za hřích, a když Áron se svými syny vložil ruce na hlavu býčka obětovaného za hřích,...
Leviticus 8:18...přivedl berana k zápalné oběti, a když Áron se svými syny vložili ruce na hlavu berana, Mojžíš jej zabil....
Leviticus 8:22...druhého berana, berana pověření, a když Áron se svými syny vložili ruce na hlavu berana, zabil jej. Mojžíš...
Leviticus 8:36... neboť tak mi to bylo přikázáno." Áron pak se svými syny vykonal vše, co Hospodin skrze Mojžíše přikázal....
Leviticus 14:22...jako moučnou oběť, jednu mírku oleje a podle svých možností také dvě hrdličky nebo dvě holoubata: jedno...
Leviticus 14:30...Hospodinem vykoná obřad smíření. Potom podle svých možností připraví jednu hrdličku nebo holoubě. Podle...
Leviticus 14:31...připraví jednu hrdličku nebo holoubě. Podle svých možností přinese jedno jako oběť za hřích a druhé...
Leviticus 16:30...očištěni; před Hospodinem budete čistí ode všech svých hříchů. Bude to pro vás sobota všech sobot, kdy se...
Leviticus 16:34...za rok budou synové Izraele očišťováni ode všech svých hříchů." A stalo se, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi....
Leviticus 21:10...svého otce; je upálena. Kněz, který je mezi svými bratry nejvyšší, ten, na jehož hlavu byl vylit olej...
Leviticus 23:17...Tehdy přinesete Hospodinu novou moučnou oběť. Ze svých příbytků přinesete jako prvotiny Hospodinu dva chleby...
Leviticus 25:41...a vrátí se ke své rodině, vrátí se k vlastnictví svých otců. (Jsou to přece moji služebníci, které jsem...
Leviticus 26:17... Obrátím svou tvář proti vám, takže padnete před svými nepřáteli a ti, kdo vás nenávidí, nad vámi budou...
Leviticus 26:25... aby pomstil moji smlouvu. Když se nahrnete do svých měst, pošlu mezi vás mor, takže budete vydáni do...
Leviticus 26:34...dobu svého zpustošení bude země konečně užívat svých sobot; vy však budete v zemi svých nepřátel. Tehdy si...
Leviticus 26:37... i kdyby je nikdo nehonil. Neobstojíte před svými nepřáteli, zahynete mezi národy a země vašich...
Leviticus 26:39... Ti, kdo z vás zbudou, pak budou skomírat v zemi svých nepřátel. Svou vlastní vinou i vinou svých otců tam...
Leviticus 26:40...skomírat. Potom však vyznají svou vinu i vinu svých otců, že mi byli nevěrní a že se postavili proti mně,...
Leviticus 26:43...opuštěna, a když bez nich zpustne, bude užívat svých sobot, než si odpykají trest za to, že zavrhli ...
Leviticus 26:44...pravidla. Přes to všechno, ačkoli budou v zemi svých nepřátel, je nezavrhnu a nezošklivím si je tak, abych...
Numeri 1:16... syn Enanův. To jsou členové sněmu, vůdcové svých otcovských pokolení, náčelníci izraelských tisíců."...
Numeri 1:47...sečteno 603 550 mužů. Mezi však nebyli podle svých otcovských pokolení započteni levité. Hospodin...
Numeri 1:52... však zemře. Synové Izraele budou tábořit po svých uskupeních, každý při svém praporu, po svých oddílech...
Numeri 2:2...táboří každý při svém praporu, pod korouhví svých otcovských domů; táboří vpovzdálí okolo Stanu...
Numeri 2:3...Stanu setkávání." Vepředu, na východě, táboří po svých oddílech prapor Judova uskupení: vůdce Judových synů...
Numeri 2:10...mužů. Ti pochodují jako první. Na jihu táboří po svých oddílech prapor Rubenova uskupení: vůdce Rubenových...
Numeri 2:18...svém místě při svém praporu. Na západě táboří po svých oddílech prapor Efraimova uskupení: vůdce Efraimových...
Numeri 2:25...mužů. Ti pochodují třetí. Na severu táboří po svých oddílech prapor Danova uskupení: vůdce Danových synů...
Numeri 2:31...Danova uskupení: 157 600 mužů. Ti pochodují po svých praporech jako poslední. Toto je součet synů Izraele...
Numeri 2:34...jak Hospodin přikázal Mojžíšovi: tak tábořili po svých praporech a tak táhli, každý podle svých rodů při...
Numeri 3:19...jejich rodech: Libni a Šimei. Kehatovi synové po svých rodech: Amram, Jishar, Hebron a Uziel. Synové...
Numeri 3:20... Jishar, Hebron a Uziel. Synové Merariho po svých rodech: Machli a Muši. Toto jsou levitské rody podle...
Numeri 4:5...věci. Než tábor potáhne dál, vstoupí Áron se svými syny dovnitř, sejmou zastírající oponu a tou přikryjí...
Numeri 4:15...usní a provléknou tyče. Poté, co Áron se svými syny dokončí přikrývání svatých věcí a veškerého...
Numeri 4:38... Rovněž Geršonovi synové byli sečteni podle svých rodů a otcovských domů: Ve věku od třiceti do...
Numeri 4:42...rozkazu. Také merarijské rody byly sečteny podle svých rodů a otcovských domů: Ve věku od třiceti do...
Numeri 6:21...učinil (kromě toho, co by chtěl přidat podle svých možností)." Hospodin promluvil k...
Numeri 10:9...Hospodinu, svému Bohu, a byli zachráněni od svých nepřátel. Na trubky budete troubit také ve dnech...
Numeri 10:10...nepřátel. Na trubky budete troubit také ve dnech svých oslav, při slavnostech, při začátcích měsíců, při...
Numeri 10:14...rozkazu vydaného Mojžíšem: Nejprve táhl po svých oddílech prapor Judova uskupení; v jejich čele šel...
Numeri 10:18...a Merariho, kteří Příbytek nosili. Potom táhl po svých oddílech prapor Rubenova uskupení; v jejich čele šel...
Numeri 10:22...na místo, Příbytek býval postaven. Potom táhl po svých oddílech prapor Efraimova uskupení; v jejich čele šel...
Numeri 10:25...Gideoniho. Jako zadní voj všech uskupení táhl po svých oddílech prapor Danova uskupení; v jejich čele šel...
Numeri 10:28... syn Enanův. Takto táhli synové Izraele po svých oddílech, když se vydávali na cestu. Mojžíš řekl...
Numeri 15:38... si po všechna pokolení dělají na cípech svých oděvů třásně. Nad tyto třásně v cípech si připevní...
Numeri 16:27... Dátan a Abiram vyšli a stáli u vchodu do svých stanů se svými ženami, syny i malými dětmi. Mojžíš...
Numeri 18:2...jen ty a tvoji synové. Když budeš se svými syny sloužit před Stanem svědectví, ber s sebou...
Numeri 21:18...studnici, přední z lidu ji hloubili žezlemsvými holemi." Z pouště pak táhli do Matany, z Matany do...
Numeri 21:29... Běda tobě, Moábe! Kemošův lide, zahyneš! Ze svých synů učinil běžence, ze svých dcer zajatkyně Sichona,...
Numeri 22:22... Balaám zatím jel na své oslici spolu se dvěma svými služebníky. Když oslice spatřila Hospodinova anděla...
Numeri 24:8... je pro silou rohů buvolích. Národy nepřátel svých spolyká, jejich kosti ohryže, jejich šípy rozláme....
Numeri 24:18... Také Edom bude poražen, poražen bude Seír od svých nepřátel, Izrael bude slavně vítězit. Panovat bude,...
Numeri 25:5...pak řekl izraelským soudcům: "Každý pobijte ze svých mužů ty, kdo se spřáhli s Baal-peorem!" Zatímco...
Numeri 26:12...synové ale nevymřeli. Synové Šimeonovi po svých rodech: Nemuel a z něj rod nemuelský, Jamin a z něj...
Numeri 26:15...rody. Čítaly 22 200 mužů. Synové Gádovi po svých rodech: Cefon a z něj rod cefonský, Chagi a z něj rod...
Numeri 26:20... zemřeli v kanaánské zemi.) Synové Judovi po svých rodech: Šela a z něj rod šelský, Peres a z něj rod...
Numeri 26:23...Judovy. Čítaly 76 500 mužů. Synové Isacharovi po svých rodech: Tola a z něj rod tolský, Pua a z něj rod...
Numeri 26:26... Čítaly 64 300 mužů. Synové Zabulonovi po svých rodech: Sered a z něj rod seredský, Elon a z něj rod...
Numeri 26:28...rody. Čítaly 60 500 mužů. Synové Josefovi po svých rodech: Manases a Efraim. Synové Manasesovi: Machir a...
Numeri 26:35... Čítaly 52 700 mužů. Synové Efraimovi po svých rodech: Šutelach a z něj rod šutelašský, Beker a z...
Numeri 26:37... Čítaly 32 500 mužů. To jsou synové Josefovi po svých rodech. Synové Benjamínovi po svých rodech: Bela a z...
Numeri 26:38...Josefovi po svých rodech. Synové Benjamínovi po svých rodech: Bela a z něj rod belský, Ašbel a z něj rod...
Numeri 26:41...rod naámanský. To jsou synové Benjamínovi po svých rodech. Čítaly 45 600 mužů. Toto jsou synové Danovi...
Numeri 26:42... Čítaly 45 600 mužů. Toto jsou synové Danovi po svých rodech: Šucham a z něj rod šuchamský. To jsou čeledi...
Numeri 26:44...rody čítaly 64 400 mužů. Synové Ašerovi po svých rodech: Jimna a z něj rod jimenský, Jišvi a z něj rod...
Numeri 26:48... Čítaly 53 400 mužů. Synové Neftalímovi po svých rodech: Jachceel a z něj rod jachceelský, Guni a z...
Numeri 26:50...něj rod šilemský. To jsou čeledi Neftalímovy po svých rodech. Čítaly 45 400 mužů. Toto je celkový součet...
Numeri 29:39...Hospodinu při vašich slavnostech, a to kromě svých slibů a dobrovolných darů." Mojžíš řekl synům...
Numeri 32:14...nevymřelo. Hle, nyní jste nastoupili na místo svých otců, vy plemeno hříšníků, abyste ještě více...
Numeri 33:1... když pod Mojžíšovým a Áronovým vedením táhli po svých oddílech z Egypta. Mojžíš během jejich tažení...
Numeri 33:54...si tu zemi losem na dědičné podíly podle svých rodů. Většímu rodu přidělte větší dědictví a menšímu...
Numeri 36:8... aby si všichni synové Izraele udrželi dědictví svých otců. Tak nebude dědictví přecházet z kmene na kmen....
Numeri 36:11... Tirsa, Chogla, Milka a Noa se vdaly za syny svých strýců. Vdaly se do rodin synů Manasese, syna...
Deuteronomium 1:13...vaše nesnáze, vaše břemena a rozepře? Vyberte ve svých kmenech moudré, rozvážné a zkušené muže, abych je...
Deuteronomium 1:27...se příkazu Hospodina, svého Boha. Začali jste ve svých stanech reptat: "Hospodin nás vyvedl z Egypta,...
Deuteronomium 2:4...se na sever. Lidu pak přikaž: Procházíte územím svých bratří, synů Ezauových, bydlících na Seíru. Budou se...
Deuteronomium 3:18...však přejdou Jordán v plné zbroji jako předvoj svých bratrů, synů Izraele. Pouze vaše ženy, vaše děti a...
Deuteronomium 10:9... Proto nemá Levi žádný podíl ani dědictví mezi svými bratry - sám Hospodin je jeho dědictvím, jak mu to...
Deuteronomium 11:10... kterou jsi osíval semenem a zavlažoval ji prací svých nohou jako zelinářskou zahradu. Země, kterou jdete...
Deuteronomium 11:20...vstáváš. Napiš je na veřejích svého domu i na svých branách. Pak budete vy i vaši synové žít dlouho v...
Deuteronomium 12:6...oběti, své desátky, obětní příspěvky z práce svých rukou, své slíbené i dobrovolné oběti a prvorozené ze...
Deuteronomium 12:7...a prvorozené ze svého skotu i bravu. Tam se svými rodinami jezte před Hospodinem, svým Bohem, a radujte...
Deuteronomium 12:11...oběti, své desátky, obětní příspěvky z práce svých rukou a všechny své nejlepší věci, které jste...
Deuteronomium 12:12... Tam se před Hospodinem, svým Bohem, radujte se svými syny a dcerami, se svými otroky a děvečkami a také s...
Deuteronomium 12:17...ani prvorozené ze svého skotu a bravu, žádnou ze svých slíbených či dobrovolných obětí ani obětní příspěvky...
Deuteronomium 12:18... svým Bohem, se budeš radovat z veškerého díla svých rukou. Měj se na pozoru, abys po všechny dny, kdy...
Deuteronomium 13:13...nespáchají. Mohl by ses doslechnout o jednom ze svých měst, která ti Hospodin, tvůj Bůh, k bydlení, že z...
Deuteronomium 17:15...Hospodin, tvůj Bůh. Ustanovíš nad sebou krále ze svých bratří; cizince, jenž by nebyl tvým bratrem, si...
Deuteronomium 18:2... z jeho dědictví. Nebudou mít dědictví mezi svými bratry - sám Hospodin je jejich dědictvím, jak jim...
Deuteronomium 18:4...ze svého obilí, vína a oleje a prvotiny z vlny svých ovcí. Jeho si totiž Hospodin, tvůj Bůh, vyvolil ze...
Deuteronomium 18:5...ze všech tvých kmenů, aby po všechny dny stál se svými syny ve službě v Hospodinově jménu. Kterýkoli levita...
Deuteronomium 20:14...kořist z toho města si rozeber a užívej kořist svých nepřátel, které ti Hospodin, tvůj Bůh, vydal. Takto...
Deuteronomium 20:18... tvůj Bůh. Jinak by vás učili jednat podle svých ohavných způsobů, jimž se oddávají kvůli svým bohům,...
Deuteronomium 24:7...Bude-li někdo přistižen, že unesl jednoho ze svých bratrů, synů Izraele, aby jej zotročil či prodal, pak...
Deuteronomium 28:55...všech tvých městech, nedá nikomu ani kousek masa svých dětí. Bude je pojídat, protože mu nic jiného nezbylo....
Deuteronomium 29:24..."Protože opustili smlouvu Hospodina, Boha svých otců, kterou s nimi uzavřel, když je vyvedl z Egypta....
Deuteronomium 30:2...k Hospodinu, svému Bohu. ho budeš spolu se svými syny poslouchat celým srdcem a celou duší, jak ti to...
Deuteronomium 31:28... co umřu? Shromážděte ke mně všechny stařešiny svých kmenů a své správce, abych jim přednesl tato slova a...
Deuteronomium 31:29... svého Boha, páchat špatnost a popouzet ho svými výtvory, potká vás nakonec neštěstí." Mojžíš pak...
Deuteronomium 32:7...pokolení myslete. Svého otce ptej se, poučí svých stařešinů a poví ti: Když Nejvyšší usazoval národy,...
Deuteronomium 32:11...Jako když orlice bdí nad hnízdem a vznáší se nad svými mladými, křídly rozpjatými v pádu chytí je a dál je...
Deuteronomium 32:21... Nebohem svým vzbudili žárlení, popudili  svými marnostmi. Nelidem proto vzbudím jejich žárlení,...
Deuteronomium 32:36...Ano, Hospodin bude svůj lid hájit a nad svými služebníky se slituje, uvidí, že je opustily...
Deuteronomium 32:41... ruka právo uchopí! Vykonám pomstu nad svými nepřáteli, těm, kdo nenávidí, odplatím. Své šípy...
Deuteronomium 32:43...jako jeho lid! On jistě pomstí krev služebníků svých, vykoná pomstu nad svými protivníky, od krve očistí...
Deuteronomium 33:18... kdykoli vycházíš, a ty, Isachare, v stanech svých! Na horu svolají různé národy, tam budou přinášet...
Jozue 1:8...vše, co je v něm psáno. Tehdy budeš mít na svých cestách úspěch a tehdy se ti bude dařit. Přikazuji...
Jozue 1:14...jít v bojovém šiku jako udatní hrdinové před svými bratry a pomáhat jim, dokud Hospodin nedá vašim...
Jozue 3:14...na jednom místě." Když pak lid vytáhl ze svých stanů, aby přešel Jordán, kněží nesli před lidem...
Jozue 4:21...Izraele: " se vaše děti v budoucnu zeptají svých otců: ‚Proč jsou tu ty kameny?' poučíte je: ‚Izrael...
Jozue 7:8... Pane můj, ale co mám říci, když se Izrael před svými nepřáteli dal na útěk! to uslyší Kananejci a...
Jozue 7:12...věci! Proto synové Izraele nemohou obstát před svými nepřáteli a obrací se před nimi na útěk, protože ...
Jozue 7:13...tvém středu, Izraeli! Nebudeš moci obstát před svými nepřáteli, dokud to proklaté neodstraníte ze svého...
Jozue 8:33...jej v přítomnosti synů Izraele. Celý Izrael se svými stařešiny, správci a soudci stál po obou stranách...
Jozue 10:5... král Lachiše a král Eglonu. Ti vytáhli se všemi svými vojsky, oblehli Gibeon a zaútočili na něj. Obyvatelé...
Jozue 11:4...v kraji Micpa byli Hivejci. Ti vytáhli se všemi svými vojsky - lidí jako písku na mořském břehu a nesmírné...
Jozue 17:2...mužští potomci Manasese, syna Josefova, podle svých rodů. Celofchad, syn Chefera, syna Gileádova, syna...
Jozue 18:4... Ty vyšlu, aby prošli tu zem a popsali ji podle svých dědictví. se potom ke mně vrátí, rozdělí si ji na...
Jozue 18:5... rozdělí si ji na sedm podílů. Juda zůstane ve svých hranicích na jihu a dům Josefův zůstane ve svých...
Jozue 22:8...se spoustou vzácných oděvů. Rozdělte se o kořist svých nepřátel se svými příbuznými." Synové Rubenovi,...
Jozue 22:27...budoucími pokoleními, že sloužíme Hospodinu svými zápaly i pokojnými oběťmi před jeho tváří. Vaši...
Soudců 2:12...zle a sloužili baalům. Opustili Hospodina, Boha svých otců, který je vyvedl z Egypta, a následovali cizí...
Soudců 2:17...cizími bohy a klaněli se jim. Brzy sešli z cesty svých otců, kteří poslouchali Hospodinova přikázání. Oni...
Soudců 2:18... Byl totiž pohnut lítostí, když úpěli pod svými utlačovateli a trýzniteli. Po smrti soudce se ale...
Soudců 5:17...se k lodím? Ašer si zůstal na pobřeží, u svých přístavů hoví si. Zabulon je lid, jenž pohrdá smrtí,...
Soudců 5:20...do boje daly hvězdy, proti Siserovi válčily ze svých drah. Kíšonský potok ty krále smetl - valící se proud...
Soudců 6:5...jedinou ovci, dobytče ani osla. Přitáhli vždy se svými stády a stany, přicházelo jich jako kobylek, jich a...
Soudců 6:27... který pokácíš." Gedeon tedy vzal deset mužů ze svých služebníků a udělal, jak mu Hospodin řekl. Kvůli...
Soudců 7:18...tábora, udělejte přesně to, co . Jakmile se svými muži zatroubím na roh, i vy kolem celého tábora...
Soudců 8:4...hněvat. Gedeon pak zamířil k Jordánu a se svými třemi sty muži jej překročil. Protože byli vyčerpáni...
Soudců 8:10... zbořím tuhle věž!" Zebach a Calmuna byli se svými vojsky v Karkoru. Z tábora východních národů zbylo...
Soudců 9:5...otce v Ofře a na jednom kameni tam povraždil svých sedmdesát nevlastních bratrů, synů Jerub-baalových....
Soudců 9:26...Šechemu přistěhoval jistý Gaal, syn Ebedův, se svými bratry a šechemští měšťané mu dali důvěru. Vyšli na...
Soudců 9:31..."Pozor, do Šechemu přišel Gaal, syn Ebedův, se svými bratry. Pozor na , podněcují město proti tobě!...
Soudců 9:33...ráno za svítání zaútočíš na město. Gaal se svými muži vyrazí proti tobě, naložíš s ním, jak budeš moci...
Soudců 9:35...vchodu do městské brány, zvedl se Abimelech se svými muži ze zálohy. Když je Gaal uviděl, řekl Zebulovi:...
Soudců 9:56... který spáchal na svém otci, když povraždil svých sedmdesát bratrů. Také všechny zločiny Šechemských...
Soudců 11:3...mu. "Jsi přece syn cizí ženy!" Jiftach tedy od svých bratrů utekl a bydlel v kraji Tov. Tam se k němu...
Soudců 11:37... na dva měsíce, smím chodit po horách a se svými družkami plakat nad mým panenstvím." "Jdi," řekl a...
Soudců 11:38... a propustil ji na dva měsíce. Šla tedy se svými družkami do hor a oplakávala své panenství. Po dvou...
Soudců 17:5... Vyrobil také efod a bůžky a pověřil jednoho ze svých synů, aby mu dělal kněze. Izrael byl tenkrát bez...
Soudců 18:30...a Jonatan, syn Geršoma, syna Mojžíšova, jim se svými syny dělal kmenové kněží do dne, kdy byli ze země...
Soudců 20:14...bratry nemínili poslechnout. Stáhli se ze svých měst ke Gibeji, aby proti Izraelcům vytáhli do boje....
Růt 1:5...a Kiljon. A tak ta žena zůstala sama, bez svých dvou synů a bez muže. Když se pak v moábském kraji...
Růt 1:6...svůj lid a dal mu chléb, připravila se s oběma svými snachami k návratu. Noemi se svými snachami odešla z...
Růt 1:7...se s oběma svými snachami k návratu. Noemi se svými snachami odešla z místa, kde žila, aby se vydala na...
1. Samuel 2:9...sloupy země, založil na nich celý svět. Kroky svých věrných opatruje, darebáci však hynou v tmě. Svou...
1. Samuel 2:29... oběti a dary, které jsem určil PříbytkuSvých synů si vážíš více nežli . Vykrmili jste se tím...
1. Samuel 6:5...všechny včetně vašich vládců. Zhotovte podobizny svých nádorů a podobizny krys, které ničí vaši zem, a...
1. Samuel 10:19...‚Ustanov nad námi krále.' Teď se tedy podle svých kmenů a rodů postavte před Hospodinem." Samuel pak...
1. Samuel 16:10...nevybral." Tak přivedl Jišaj před Samuele sedm svých synů, ale Samuel řekl Jišajovi: "Hospodin si nikoho z...
1. Samuel 17:38...s tebou!" Saul pak Davida nechal obléci do svých šatů, na hlavu mu nasadil bronzovou přilbu a oblékl...
1. Samuel 17:43...Filištín na Davida a začal ho proklínat při svých bozích. "Pojď ke mně," hulákal na Davida, "a nechám...
1. Samuel 18:27... Ještě než lhůta uplynula, David vyrazil se svými muži, pobil dvě stě Filištínů, přinesl jejich...
1. Samuel 22:6...lesa. Saul se doslechl, že se David se svými muži znovu objevil. Seděl právě pod tamaryškem na...
1. Samuel 23:5... Filištíny ti vydám do rukou." A tak David se svými muži přišel do Keily, pustil se s Filištíny do boje a...
1. Samuel 23:13... vydali," odpověděl Hospodin. A tak David se svými asi šesti sty muži opustil Keilu a přesunovali se z...
1. Samuel 23:24...se tedy před Saulem zpátky do Zifu. David byl se svými muži na poušti Maon v údolí Arava jižně od Ješimonu....
1. Samuel 23:26... Saul postupoval po jednom úbočí hory a David se svými muži po druhém. David se snažil před Saulem rychle...
1. Samuel 24:4... V zadních koutech jeskyně ale seděl David se svými muži. Ti mu zašeptali: "Vidíš - to je ten den, o...
1. Samuel 24:23...odpřisáhl. Saul pak odešel domů a David se svými muži vystoupil do skalní pevnosti. Samuel pak zemřel...
1. Samuel 25:8...v Karmelu, se vůbec nic neztratilo. Zeptej se svých mládenců a potvrdí ti to. Prokaž tedy mým chlapcům...
1. Samuel 25:10...Všude je teď plno sluhů, kteří utíkají od svých pánů. To mám vzít svůj chleba, svou vodu a maso,...
1. Samuel 25:20...horské rokle, když tu proti přichází David se svými muži. (Než je potkala, David si právě říkal: "To jsem...
1. Samuel 25:33...zadržela, abych neprolil krev a nevzal pomstu do svých rukou. Jakože je živ Hospodin, Bůh Izraele, který mi...
1. Samuel 25:42...Poté Abigail rychle nasedla na osla a provázena svými pěti děvečkami odešla s Davidovými posly a stala se...
1. Samuel 27:2..." Proto David vyrazil na cestu a se šesti sty svými muži přešel ke gatskému králi Achišovi, synu Maochovu...
1. Samuel 27:8...kraji celkem rok a čtyři měsíce. David se svými muži podnikal nájezdy na Gešurejce, Girzejce i...
1. Samuel 28:1...s tím, že se mnou do války potáhneš i ty se svými muži." Ten mu odpověděl: "Pak tedy poznáš, co tvůj...
1. Samuel 29:2...Jizreelu. Když filištínští vládci pochodovali se svými stovkami a tisíci, David a jeho muži pochodovali...
1. Samuel 29:11...hned za rozbřesku odejděte." A tak se David i se svými muži hned ráno vypravil na cestu do filištínské země,...
1. Samuel 30:1...táhli na Jizreel. Třetího dne pak David se svými muži dorazil do Ciklagu. Amalekovci mezitím podnikli...
1. Samuel 30:3... ale odvedli je s sebou pryč. Když David se svými muži dorazil do města, hle - bylo vypálené a jejich...
1. Samuel 30:31... Atachu, Hebronu - do všech míst, kam David se svými muži chodíval. Na Izrael zaútočili Filištíni....
1. Samuel 31:3...Saulovi. Našli ho lukostřelci a těžce ho zranili svými střelami. Saul proto řekl svému zbrojnošovi: "Vytáhni...
1. Samuel 31:7... že izraelské vojsko uteklo a že Saul se svými syny zahynul, opustili svá města a uprchli. Pak...
2. Samuel 2:2..." odpověděl mu. A tak tam David odešel s oběma svými manželkami, Achinoam Jizreelskou a Abigail, vdovou po...
2. Samuel 2:29...pronásledovat. Boj skončil. Abner pak se svými muži šel celou noc přes pláň Arava, přebrodili Jordán...
2. Samuel 2:32...ho v hrobě jeho otce v Betlémě. Joáb pak se svými muži šel celou noc, za svítání dorazili do Hebronu...
2. Samuel 5:6...nad celým Izraelem i Judou. Král pak se svými muži vytáhl na Jeruzalém, totiž na Jebusejce, kteří v...
2. Samuel 5:21... Filištíni tam nechali své modly a David je se svými muži odnesl. Filištíni později znovu vytáhli a...
2. Samuel 6:20...vyznamenal! Předváděl se dnes před děvečkami svých poddaných, jako se předvádí nějaký ubožák!" "Bylo to...
2. Samuel 9:10...domu, jsem dal vnukovi tvého pána. Ty budeš se svými syny a služebníky obdělávat jeho půdu a sklízet úrodu...
2. Samuel 11:1...vyrážejí do boje, poslal David Joába, aby se svými vojáky a s celým Izraelem rozdrtil Amonce. Oblehli...
2. Samuel 12:4...bylo líto vzít a připravit pro hosta jednu ze svých ovcí nebo dobytka, a tak vzal ovečku onoho chudáka a...
2. Samuel 12:19... že chlapec zemřel. "Dítě umřelo?" zeptal se svých služebníků. "Ano, umřelo," odpověděli. Nato David...
2. Samuel 15:20...dál? půjdu, kam jen to půjde. Ty se ale i se svými bratry vrať. Kéž ti Hospodin projeví milosrdenství a...
2. Samuel 15:22...tedy s námi." A tak Itaj Gatský se všemi svými muži i se všemi dětmi, které měli s sebou,...
2. Samuel 15:23...kolem. Král překročil potok Kidron a se všemi svými lidmi zamířil do pouště. Vtom se objevil i Sádok a s...
2. Samuel 16:6... ačkoli byl král David zprava i zleva obklopen svými lidmi i všemi bojovníky. Šimei chrlil nadávky: "Táhni...
2. Samuel 16:13...za ty dnešní nadávky dobrodiním." David tedy se svými muži pokračoval v cestě. Šimei ale šel podél nich po...
2. Samuel 17:22...radil tak a tak." David se tedy zvedl a se všemi svými lidmi překročil Jordán. Než se rozednilo, nezůstal...
2. Samuel 19:15...králi vzkázali: "Pojď se vrátit i se všemi svými muži." Král se tedy vypravil zpět. Když dorazil k...
2. Samuel 19:40...ti, cokoli si budeš přát." A tak král se všemi svými lidmi překročil Jordán. Políbil Barzilaje, požehnal...
2. Samuel 21:15...a Izraelem znovu vypukla válka. David šel se svými muži, ale v boji proti Filištínům se unavil....
2. Samuel 22:24...jsem před ním bez úhony, varoval jsem se hříchů svých. Hospodin odměnil za moji spravedlnost, za moji...
2. Samuel 22:41...mnou. Šíji mých nepřátel nastavil jsi mi, se svými protivníky jsem skoncoval. Volali o pomoc, nikdo je...
2. Samuel 22:46...Cizáci přede mnou se hroutí, vrávorají ven ze svých nor! Živ buď Hospodin, skála buď požehnána, Bůh...
2. Samuel 23:2... Promlouvá ze Hospodinův duch, jeho slovo ve svých ústech mám. Toto mi řekl izraelský Bůh, On, skála...
1. Královská 2:5... ačkoli byl mír. Prolitou krví potřísnil pás na svých bedrech i obuv na svých nohou. Zachovej se tedy podle...
1. Královská 3:11... nežádal jsi bohatství, nežádal jsi ani smrt svých nepřátel, ale žádal jsi rozum schopný soudu - proto...
1. Královská 8:33...hřešil proti tobě, a utrpěl by proto porážku od svých nepřátel, kdyby se pak ale vrátili k tobě, chválili...
1. Královská 8:35...jméno a po svém potrestání by se odvrátili od svých hříchů, vyslýchej na nebesích. Odpusť svým...
1. Královská 8:47... obrátili by se a prosili o milost v zemi svých věznitelů se slovy: ‚Zhřešili jsme, zkazili se,...
1. Královská 8:48...zkazili se, jednali jsme zle!' a kdyby se v zemi svých nepřátelských věznitelů celým srdcem a celou duší...
1. Královská 12:16...svého domu, Davide!" A tak se Izrael rozešel do svých domů. Rechoboám pak kraloval jen nad těmi syny...
1. Královská 14:22... Juda páchal, co je v Hospodinových očích zléSvými hříchy a vším, co páchali, ho popouzeli k žárlivosti...
1. Královská 14:31...pak ulehl ke svým otcům a byl pohřben mezi svými předky ve Městě Davidově. Jeho amonská matka se...
1. Královská 15:24...Potom Asa ulehl ke svým otcům a byl pohřben mezi svými předky ve městě svého otce Davida. Místo něj začal...
1. Královská 16:2...a svedl jsi můj lid Izrael, aby popouzeli svými hříchy. Proto smetu Baašu i jeho dům, takže dopadne...
1. Královská 16:7...očích napáchal, když ho popouzel výtvory svých rukou. Šestadvacátého roku judského krále Asy začal v...
1. Královská 16:13...syn Ela a ke kterým svedli celý Izrael, když svými marnostmi popouzeli Hospodina, Boha Izraele. Ostatní...
1. Královská 16:26... a jeho hříchů, kterými svedl celý Izrael, aby svými marnostmi popouzeli Hospodina, Boha Izraele. Ostatní...
1. Královská 16:33...také vztyčil Ašeřin posvátný kůl. Takto Achab svými skutky popouzel Hospodina, Boha Izraele, více než...
1. Královská 18:24...na dříví a nezapálím. Budete vzývat jméno svých bohů a budu vzývat jméno Hospodinovo. Bůh, který...
1. Královská 18:25...jako první, protože vás je víc. Vzývejte jméno svých bohů, ale oheň nezapalujte." Vzali tedy býka, jak jim...
1. Královská 20:12...svléká!" Ben-hadad právě ve stanech popíjel se svými králi. Jakmile uslyšel ten vzkaz, rozkázal svým...
1. Královská 20:16... (Ben-hadad se právě opíjel ve stanech se svými dvaatřiceti královskými spojenci.) Nejprve vyrazili...
1. Královská 22:10... král Judy, seděli ve slavnostním rouchu na svých trůnech na prostranství u vchodu do samařské brány a...
2. Královská 4:4...jich není málo! Pak se vrať, zavři za sebou i za svými syny dveře a lij do všech těch džbánů olej. Plné...
2. Královská 4:5...stranou." A tak šla ven. Potom za sebou a za svými syny zavřela dveře, oni podávali džbány a ona...
2. Královská 4:7...svůj dluh. Z toho, co zbude, pak budeš se svými syny žít." Když jednou Elíša procházel Šunemem, jedna...
2. Královská 4:13...Ona mu však odpověděla: "Žiju si spokojeně mezi svými." "Co bych jen pro ni mohl udělat?" ptal se potom...
2. Královská 5:2...ale onemocněl malomocenstvím. Při jednom ze svých nájezdů na izraelské území si odtud Aramejci přivedli...
2. Královská 6:3...jim: "Můžete jít." "A nechtěl bys jít se svými služebníky?" řekl jeden z nich. "Dobrá, půjdu,"...
2. Královská 6:8...aramejský král válčil s Izraelem, poradil se se svými služebníky a řekl: "Položím svůj tábor tam a tam."...
2. Královská 8:6...mu vše vyprávěla. Potom přidělil jednoho ze svých dvořanů a přikázal: "Zařiď, dostane zpátky všechen...
2. Královská 8:21...si krále. Jehoram proto vytáhl se všemi svými vozy do Caíru. Edomci ho i s jeho veliteli vozů...
2. Královská 8:24...pak ulehl ke svým otcům a byl pochován mezi svými předky ve Městě Davidově. Na jeho místě pak kraloval...
2. Královská 9:7...dům svého pána Achaba, a tak pomstím krev svých služebníků proroků i krev všech Hospodinových...
2. Královská 12:19...král Joaš proto vzal všechny zasvěcené dary svých předků, judských králů Jošafata, Jehorama a Achaziáše...
2. Královská 15:38...pak ulehl ke svým otcům a byl pochován mezi svými předky ve městě svého otce Davida. Na jeho místě pak...
2. Královská 16:20... Achaz ulehl ke svým otcům a byl pochován mezi svými předky ve Městě Davidově. Na jeho místě pak začal...
2. Královská 17:9...špatnosti proti Hospodinu, svému Bohu. Ve všech svých městech - od hlídkových věží po pevnosti - si...
2. Královská 17:13...všechny své proroky a vidoucí: "Odvraťte se od svých zlých cest a dodržujte přikázání a ustanovení! Tak...
2. Královská 17:29...je ve svatyních, které Samaritáni postavili na svých obětních výšinách. Babylóňané si udělali Sukot-benot,...
2. Královská 17:34...nichž byli vystěhováni. dodnes se řídí podle svých starých zvyků. Nebojí se Hospodina a neřídí se podle...
2. Královská 17:40...Oni však neposlechli a řídili se podle svých starých zvyků. Tyto národy sice začaly uctívat...
2. Královská 19:23...očima? Svatého Izraelova! Urážels Pána ústy svých poslů, prý: ‚ mám přece tolik vozů! Všemi svahy...
2. Královská 19:25...rozdupal všechny řeky Egypta!' Neslyšel jsi ve svých dálkách? To jsem to ustanovil, rozhodl jsem...
2. Královská 20:15..." odvětil Ezechiáš. "Není nic, co bych jim ze svých pokladů neukázal." Izaiáš na to Ezechiášovi řekl:...
2. Královská 21:11...ohavnosti, než jaké před ním páchali Emorejci, a svými hnusnými modlami svedl Judu k hříchu. Nuže, tak praví...
2. Královská 21:14...jejich nepřátel. Stanou se lupem a kořistí všech svých nepřátel, protože páchali, co je v mých očích zlé, a...
2. Královská 21:22...otec, a klaněl se jim. Opustil Hospodina, Boha svých otců, a nedržel se Hospodinových cest. Amonovi...
2. Královská 22:17...cizím bohům a popouzeli veškerým dílem svých rukou, vzplanul proti tomuto místu můj neutuchající...
2. Královská 23:9... přesto však směli jíst nekvašený chléb se svými kněžskými bratry. Jošiáš znesvětil i Tofet v údolí...
2. Královská 24:12...král. Judský král Joakin se pak se svou matkousvými služebníky, svými veliteli a svými komorníky...
2. Královská 25:23...směl zůstat v Judsku. Když všichni velitelé se svými muži uslyšeli, že babylonský král jmenoval Gedaliáše...
1. Letopisů 2:21...a Uri zplodil Becaleela. Checron si potom ve svých šedesáti letech vzal dceru Machira, otce Gileádova....
1. Letopisů 3:9...David ještě jejich sestru Támar a další syny od svých konkubín. Šalomoun měl syna Rechoboáma, ten měl syna...
1. Letopisů 4:38... syna Šemajášova. Výše jmenovaní byli vůdcové svých rodů a jejich otcovské domy se hojně rozrostly. Proto...
1. Letopisů 5:2...zaznamenán jako prvorozený. Nejmocnější mezi svými bratry byl Juda - a také z něj vzešel vládce - ale...
1. Letopisů 5:7...byl v Rubenově rodu vůdcem. Jeho bratři podle svých rodin, jak jsou uvedeni ve svých rodopisech: Jehiel...
1. Letopisů 5:13...Janaj, soudce v Bášanu. Jejich bratři podle svých otcovských rodů: Michael, Mešulam, Šeba, Joraj, Jakan...
1. Letopisů 5:20...se jim pomoci, a tak jim Hagrité i se všemi svými spojenci padli do rukou. Zajali jejich stáda: 50 000...
1. Letopisů 5:25...muži, vůdcové otcovských rodů. Zradili však Boha svých otců a odešli smilnit za bohy národů země, které...
1. Letopisů 6:18...podle svého pořádku. Nastupovali společně se svými syny: Ze synů Kehatových: zpěvák Heman, syn Joele,...
1. Letopisů 7:2... Jeriel, Jachmaj, Jibsam a Samuel, vůdcové svých otcovských rodů. Za dnů Davidových byli Tolovi...
1. Letopisů 7:11...synové Jediaela byli udatní muži, vůdcové svých otcovských rodů, které čítaly 17 200 bojovníků...
1. Letopisů 7:40...Ricja. Ti všichni jsou synové Ašerovi, náčelníci svých otcovských rodů, vybraní udatní bojovníci, přední...
1. Letopisů 8:32... Miklot zplodil Šimeu. Ti ovšem narozdíl od svých bratrů bydleli se svými příbuznými v Jeruzalémě. Ner...
1. Letopisů 9:2... levité a chrámoví sluhové vrátili bydlet do svých původních měst. Někteří ze synů Judových,...
1. Letopisů 9:13... syna Imerova. Jejich bratři, vůdcové svých otcovských rodů, čítali 1 760 udatných mužů...
1. Letopisů 9:22...prahů, bylo 212. Takto byli zapsáni podle svých rodokmenů ve svých osadách. David a vidoucí Samuel je...
1. Letopisů 9:23...pověřil touto zodpovědnou službou, aby spolu se svými syny drželi stráž u bran Hospodinova domu, u...
1. Letopisů 9:25...na severu i na jihu. Jejich bratři přicházeli ze svých osad a v pravidelných týdenních směnách se k nim...
1. Letopisů 9:34...jsou vůdcové levitských otcovských domů, vůdcové svých rodů, kteří bydleli v Jeruzalémě. V Gibeonu bydlel...
1. Letopisů 9:38... Miklot zplodil Šimeama. Ti ovšem narozdíl od svých bratrů bydleli se svými příbuznými v Jeruzalémě. Ner...
1. Letopisů 10:3...Saulovi. Našli ho lukostřelci a těžce ho zranili svými střelami. Saul proto řekl svému zbrojnošovi: "Vytáhni...
1. Letopisů 10:7... že izraelské vojsko uteklo a že Saul se svými syny zahynul, opustili svá města a uprchli. Pak...
1. Letopisů 10:10...modlám i lidu. Jeho výzbroj uložili v chrámu svých bohů a jeho lebku přibili v chrámu Dágona. Když se...
1. Letopisů 19:7...se před Medebou. Také Amonci se shromáždili ze svých měst a vytáhli do boje. Když se to David dozvěděl,...
1. Letopisů 23:24... celkem tři. Toto jsou synové Leviho podle svých otcovských rodů, rodoví vůdcové, jednotlivě...
1. Letopisů 24:30... Eder, Jerimot. To jsou levitští synové podle svých otcovských rodů. Také oni losovali, stejně jako...
1. Letopisů 26:12...třináct. Tyto oddíly strážných pod vedením svých vůdců plnily své povinnosti vůči Hospodinovu domu...
1. Letopisů 26:26... Jorama, Zichriho a Šelomita. Tento Šelomit se svými bratry zodpovídal za všechny pokladnice svatých věcí,...
2. Letopisů 1:11...právě toto - nežádal jsi poklady, slávu ani smrt svých nepřátel, ba ani dlouhý život sis nežádal, ale chtěl...
2. Letopisů 5:12...- synové Asafovi, Hemanovi i Jedutunovi se svými syny a bratry stáli oblečeni kmentem východně od...
2. Letopisů 6:24...hřešil proti tobě, a utrpěl by proto porážku od svých nepřátel, kdyby se pak ale vrátili k tobě, chválili...
2. Letopisů 6:26...tvé jméno a po svém potrestání se odvrátili od svých hříchů, vyslýchej na nebesích. Odpusť svým...
2. Letopisů 6:37... obrátili by se a prosili o milost v zemi svých věznitelů se slovy: ‚Zhřešili jsme, zkazili se,...
2. Letopisů 6:38...jsme zle!' a kdyby se ve vyhnanství v zemi svých věznitelů celým srdcem a celou duší obrátili a...
2. Letopisů 7:6...všechen lid zasvětili Boží chrám. Kněží stáli na svých místech, naproti nim levité s hudebními nástroji,...
2. Letopisů 7:14...se modlit, bude hledat mou tvář a odvrátí se od svých zlých cest, potom je vyslyším z nebe, odpustím jejich...
2. Letopisů 7:22...odpověď: ‚To proto, že opustili Hospodina, Boha svých předků, který je vyvedl z Egypta, a přijali cizí bohy...
2. Letopisů 8:18...na mořském pobřeží v edomské zemi. Chíram mu po svých zkušených námořnících poslal lodě a jeho služebníci...
2. Letopisů 10:16...domu, Davide!" A tak se celý Izrael rozešel do svých domů. Rechoboám pak kraloval jen nad těmi syny...
2. Letopisů 11:16...do Jeruzaléma a obětovali Hospodinu, Bohu svých otců. Tím upevňovali judské království a po tři roky...
2. Letopisů 11:22...upřednostnil Abiáše, syna Maaky, aby byl mezi svými bratry přední, a tak ho mohl prohlásit králem....
2. Letopisů 13:18... protože se spolehli na Hospodina, Boha svých otců. Abiáš pronásledoval Jeroboáma a dobyl města...
2. Letopisů 14:3... Přikázal Judovi, aby hledal Hospodina, Boha svých otců, a dodržoval jeho Zákon i přikázání. Ze všech...
2. Letopisů 15:12...se smlouvou, že budou hledat Hospodina, Boha svých otců, celým srdcem a celou duší. Kdokoli by nehledal...
2. Letopisů 18:9... král Judy, seděli ve slavnostním rouchu na svých trůnech na prostranství u vchodu do samařské brány a...
2. Letopisů 20:17...pouští Jeruel. Boj ale nebude na vás. Stůjte na svých místech a uvidíte, jakou záchranu vám Hospodin...
2. Letopisů 20:33...se lid stále neodhodlal odevzdat své srdce Bohu svých otců. Ostatní Jošafatovy skutky jsou od počátku do...
2. Letopisů 21:9...a ustanovil si krále. Jehoram proto vytáhl se svými veliteli a se všemi svými vozy do boje. Edomci ho i s...
2. Letopisů 21:10...i Libna. Jehoram totiž opustil Hospodina, Boha svých otců, a nadělal na judských horách obětní výšiny. Tak...
2. Letopisů 24:18...naslouchat. Tehdy opustili dům Hospodina, Boha svých otců, a začali sloužit Ašeřiným kůlům a modlám. Tímto...
2. Letopisů 24:24...větší, protože Juda opustil Hospodina, Boha svých otců. Když Joaše jaksepatří potrestali, odtáhli pryč...
2. Letopisů 26:2...a vrátil ho Judovi poté, co Amaciáš spočinulsvých předků. Uziáš se stal králem v šestnácti letech a...
2. Letopisů 26:23...prorok Izaiáš, syn Amosův. Když Uziáš spočinulsvých předků, pochovali ho poblíž jeho otců na poli u...
2. Letopisů 27:9...šestnáct let. Když pak Jotam spočinulsvých předků, pochovali ho ve Městě Davidově. Na jeho místě...
2. Letopisů 28:6...bojovníků, protože opustili Hospodina, Boha svých otců. Efraimský bojovník Zichri zabil králova syna...
2. Letopisů 28:25...cizím bohům. Tak popouzel Hospodina, Boha svých otců. Ostatní jeho skutky i všechny jeho způsoby jsou...
2. Letopisů 28:27...a izraelských králů. Když Achaz spočinulsvých předků, pochovali ho ve městě Jeruzalémě, ale na...
2. Letopisů 29:5...Posvěťte se a posvěťte chrám Hospodina, Boha svých otců. Vyneste ze svatyně všechno nečisté! Naši otcové...
2. Letopisů 30:9...k Hospodinu, vaši bratři a synové dojdousvých věznitelů slitování a vrátí se do této země. Hospodin...
2. Letopisů 30:19...se v srdci rozhodl hledat Boha - Hospodina, Boha svých otců - ačkoli nejsou čistí podle předpisů svatyně."...
2. Letopisů 30:22...pokojné oběti a děkovali Hospodinu, Bohu svých otců. Celé shromáždění se pak shodlo, že budou...
2. Letopisů 31:1... Teprve pak se všichni Izraelci vrátili do svých měst, každý do svého kraje. Ezechiáš rozdělil kněží a...
2. Letopisů 31:8... v sedmém měsíci. Když přišel Ezechiáš se svými hodnostáři a viděli ty hromady, dobrořečili Hospodinu...
2. Letopisů 31:17...kněžím, kteří byli uvedeni v seznamech podle svých otcovských rodů, a také levitům od dvaceti let výše...
2. Letopisů 32:3...je rozhodnut napadnout Jeruzalém, svolal poradu svých hodnostářů a velitelů. Navrhl, se zasypou vodní...
2. Letopisů 32:33...a izraelských králů. Když Ezechiáš spočinulsvých předků, pochovali ho v horní části pohřebiště synů...
2. Letopisů 33:12...Boha, o milost. Velice se pokořil před Bohem svých otců a modlil se k němu, takže se Hospodin nechal...
2. Letopisů 33:20...ve Slovech vidoucích. Když Menaše spočinulsvých předků, pochovali ho u něj doma. Na jeho místě pak...
2. Letopisů 34:25...cizím bohům a popouzeli veškerým dílem svých rukou, bude na toto místo vylit můj neutuchající...
2. Letopisů 34:33...pak nepřestávali následovat Hospodina, Boha svých otců. Jošiáš pak v Jeruzalémě slavil Hod beránka...
2. Letopisů 35:3...Šalomoun, syn Davidův. Teď ji nenosíte na svých ramenou, a tak se věnujte službě Hospodinu, svému...
2. Letopisů 35:9...a 300 býčků. Levitští předáci - Konaniáš se svými bratry Šemajášem a Natanaelem a také Chašabiáš,...
2. Letopisů 35:10...rozkazu zaujali svá místa, stejně jako levité po svých oddílech. Levité pak zabíjeli beránky a podávali krev...
2. Letopisů 35:15...Áronových. Zpěváci, synové Asafovi, stáli na svých místech podle příkazu Davida, Asafa, Hemana a králova...
2. Letopisů 35:24... Jošiáš pak zemřel a byl pochován na pohřebišti svých otců a všichni v Judsku a v Jeruzalémě ho oplakávali....
2. Letopisů 36:21...po celou dobu svého zpustošení konečně užívala svých sobot; odpočívala plných sedmdesát let. Prvního roku...
Ezdráš 2:69...místě. Do sbírky na toto dílo dali podle svých možností 61 000 drachem zlata, 5 000 hřiven stříbra a...
Ezdráš 2:70... strážní a chrámoví sluhové se usadili ve svých městech a ostatní z Izraele zase ve svých městech. S...
Ezdráš 3:2...k Jeruzalému, neboť Jošua, syn Jocadakův, se svými bratry kněžími a Zerubábel, syn Šealtielův, se svými...
Ezdráš 3:9...let. Řízení prací na Božím domě se ujal Jošua se svými syny a bratry, Kadmiel se svými syny (potomky...
Ezdráš 3:10... kněží oblečení do slavnostních rouch stáli na svých místech s trubkami stejně jako levité, synové Asafovi...
Ezdráš 4:7...napsal Bišlam s Mitredatem, Tabelem a ostatními svými společníky dopis perskému králi Artaxerxovi. Byl...
Ezdráš 5:3... hejtman zaeufratského kraje, a Štar-boznaj se svými společníky a ptali se jich: "Na čí pokyn stavíte ten...
Ezdráš 7:18... Se zbytkem stříbra a zlata naložte, jakkoli se svými bratry uznáte za vhodné podle vůle vašeho Boha....
Ezdráš 9:7...svou vinu, a tak jsme pro své hříchy i se svými králi a kněžími byli vydáváni do rukou okolních králů...
Ezdráš 9:11...okolních národů, kteří tu zemi naplnili svými špinavými ohavnostmi od jednoho konce po druhý....
Ezdráš 9:15...hrstka těch, kdo vyvázli. Stojíme před tebou ve svých vinách, s vědomím, že nic takového před tebou...
Ezdráš 10:11...jste vinu Izraele. Proto teď Hospodinu, Bohu svých otců, přiznejte pravdu. Splňte jeho vůli a oddělte se...
Nehemiáš 1:11...ucho k modlitbě svého služebníka i k modlitbě svých služebníků, kteří s potěšením ctí tvé jméno. Dej, ...
Nehemiáš 3:1...podíl, právo ani nárok!" Velekněz Eliašib se svými bratry kněžími se dal do práce a postavili Ovčí bránu...
Nehemiáš 3:12... syn Pachat-moábův. Vedle nich opravoval se svými dcerami Šalum, syn Lochešův, správce poloviny...
Nehemiáš 3:34..."Co to ti bídní Židé provádějí?" vykřikoval před svými soukmenovci a před samařským vojskem. "Chtějí...
Nehemiáš 4:16... Tehdy jsem řekl lidu: "Všichni přespávají se svými mládenci v Jeruzalémě, aby mohli v noci hlídat a ve...
Nehemiáš 5:10...nepřátelské národy neměly proč hanět? I se svými bratry a mládenci jsem jim půjčil peníze a obilí....
Nehemiáš 5:14...do dvaatřicátého roku krále Artaxerxe, jsem se svými bratry nepobíral místodržitelské dávky. Všichni...
Nehemiáš 7:73... chrámoví sluhové a všechen Izrael se usadili ve svých městech. S příchodem sedmého měsíce synové Izraele...
Nehemiáš 8:15...stánků a bydlet v přístřešcích. Proto po všech svých městech i v Jeruzalémě rozhlásili tuto zprávu:...
Nehemiáš 9:2... Stáli a vyznávali své hříchy i nepravosti svých předků. Čtvrt dne četli vestoje z Knihy zákona...
Nehemiáš 9:16... o níž jsi přísahal, že jim ji dáš. Oni však se svými otci pyšně zatvrdili šíji a odmítli poslouchat tvé...
Nehemiáš 9:35...zemi, kterou jsi jim dal, nesloužili ti a od svých zlých skutků se nechtěli odvrátit. A hle, dnes jsme...
Nehemiáš 10:35... levité i lid je budou přinášet každoročně podle svých otcovských rodů v určený čas, aby na oltáři Hospodina...
Nehemiáš 10:37...je psáno v Zákoně, budeme přinášet prvorozené ze svých synů i ze svého dobytka, ze svého skotu i bravu do...
Nehemiáš 10:38...v jeho domě. Prvotiny ze svého těsta a ze svých obětních příspěvků, z ovoce všech stromů, z vína i...
Nehemiáš 12:8...Binui, Kadmiel, Šerebiáš, Juda, Mataniáš. Ten se svými bratry odpovídal za písně díkuvzdání. Jejich bratři...
Nehemiáš 13:19...sobota. Do bran jsem postavil některé ze svých mužů, aby se v sobotu nemohl přivážet náklad. Jednou...
Ester 1:17...o královně donese všem ženám, přestanou si vážit svých manželů! Budou říkat: ‚Král Xerxes poslal pro...
Ester 8:6...můj lid? Jak bych se mohla dívat na záhubu svých blízkých?" Král Xerxes královně Ester a Židu...
Ester 9:2... Ve všech provinciích krále Xerxe se Židé ve svých městech shromáždili, aby bránili své životy proti těm...
Ester 9:5...mečem. Při řeži a zhoubě naložili se svými protivníky, jak se jim zachtělo. V samotném sídelním...
Ester 9:22...adaru. V tyto dny si Židé zjednali klid od svých nepřátel; v tomto měsíci se jejich žal proměnil v...
Job 1:4... Jeho synové, každý ve svůj den, pořádali ve svých domech hostiny a zvali také své tři sestry, ...
Job 9:28...tvář nahradím úsměvem!' Jenže se děsím všech svých trápení - neosvobodíš , to dobře vím. Jsem předem...
Job 11:14...své srdce a k Bohu vzepneš dlaně, zlo ze svých rukou když daleko odhodíš a nestrpíš ve svém stanu...
Job 14:15...úlevy! Zavolal bys a se ti ohlásil, po díle svých rukou by ses roztoužil. Ačkoli teď kroky počítáš,...
Job 14:21... strnou mu rysy a ty ho propouštíš. O slávě svých dětí pak neví nic, nedozví se ani, zda budou nicotní....
Job 15:18... to, co hlásají mudrci, když netají, co od svých předků přijali (země byla dána jenom jim, nikdo cizí...
Job 16:4...mluvit jako vy, kdybyste na mém místě usedliSvými řečmi bych vás uměl zahrnout, potřásat nad vámi...
Job 16:5...uměl zahrnout, potřásat nad vámi hlavou svouSvými ústy bych vás ale povzbudil, slova mých rtů by byla...
Job 19:2...na to řekl: "Jak dlouho budete mou duši trápitsvými řečmi ubíjet? Hanobíte aspoň po desáté -...
Job 25:2..."Bohu náleží vláda i úcta, on působí pokoj na svých výšinách. se snad jeho vojsko spočítat? Je někdo,...
Job 27:15...po něm pohřbí mor, nebudou oplakáváni od svých vdov. I kdyby stříbra jak prachu nakupil, i kdyby...
Job 33:16...leží v dřímotě, tehdy Bůh lidem otevírá ušisvými hrozbami je děsí. To aby člověka od skutku odvrátil,...
Job 36:20...sebevíc? Nedychti po noci, kdy lidé mizí ze svých míst. Neopovažuj se ke zlu obrátit, i když se ti líbí...
Job 36:24... že jeho dílo musíš velebit; lidé je oslavují svými písněmi. Všichni smrtelníci to dílo spatřují, člověk...
Job 36:32...národy, takto jim opatřuje pokrm v hojnosti. Ve svých dlaních svírá blesky, velí jim zasáhnout jejich cíl....
Job 37:17... všem divům Toho, jenž zná vše? Ty, který ve svých šatech pečeš se, když pod jižním vánkem ztichne zem,...
Job 38:40... můžeš hlad lvíčat nasytit, když se krčí ve svých peleších, když v úkrytu v houští číhají? Kdo...
Job 42:16...ještě sto čtyřicet let a viděl své děti a děti svých dětí do čtvrtého pokolení. Nakonec Job zemřel...
Žalmy 8:7... slávou a ctí jsi korunoval jej, nad dílem svých rukou jsi mu vládu svěřil, k jeho nohám jsi složil...
Žalmy 10:5...nehledají, Bůh nemá místo v jejich myšlení. Na svých cestách mají stále jen úspěch, tvé zákony jsou jim...
Žalmy 11:1... Hospodin je můj úkryt - proč mi říkáte: "Do hor svých, ptáčku, měl bys uletět!" Pohleď, jak ničemové...
Žalmy 17:10...všude okolo! Svým vlastním tukem zarostlisvými ústy zpupně mluvili. Vystopovali , obkličují,...
Žalmy 18:24...jsem před ním bez úhony, varoval jsem se hříchů svých. Hospodin odměnil za moji spravedlnost, za čistotu...
Žalmy 18:41...mnou. Šíji mých nepřátel nastavil jsi mi, se svými protivníky jsem skoncoval. Volali o pomoc, nikdo je...
Žalmy 18:46...Cizáci přede mnou se hroutí, vrávorají ven ze svých nor! Živ buď Hospodin, skála buď požehnána, Bůh...
Žalmy 33:7...Mořské vody shrnul na hromady, hlubiny uložil do svých pokladnic. Měj v úctě Hospodina, celá zem, všichni...
Žalmy 37:28...totiž miluje právo, nikdy se nezřekne věrných svých; navěky budou zachováni, potomci ničemů však vymizí....
Žalmy 45:17...je provází, do králova paláce vstupují. Místo svých otců budeš mít děti; učiníš je knížaty po celé zemi!...
Žalmy 49:20...se uznat, že máš blahobyt!" Musí však odejít za svými předky, světlo nikdy nespatří. Při vší své nádheře...
Žalmy 51:6... před tvýma očima jsem se zla dopustil! Ve svých výrocích jsi proto spravedlivý, oprávněn jsi ...
Žalmy 59:8... po celém městě běhají. Pohleď, co ústy prskajíSvými rty bodají jako dýkami - myslí si: "Kdo to uslyší?"...
Žalmy 64:6...ze zálohy, bez obav na něj náhle vystřelí! Ve svých zlých plánech se utvrzují, jednají o tom, jak pasti...
Žalmy 64:9...šípem střelí, upadnou náhle, plní ran! Jazyky svými sami se srazí, každý, kdo spatří je, se otřese. Bázeň...
Žalmy 65:6...tvého domu se sytíme ve chrámu tvé svatostiSvými divy nám právo zjednáváš, Bože našeho spasení. Jsi...
Žalmy 65:9...řev moře, jekot jeho vln, bouřící národysvými zázraky ohromuješ celý svět, od východu k západu...
Žalmy 66:14...jež dal jsem, splním ti, sliby, jež pronesl jsem svými rty, sliby mých úst uprostřed soužení. Zápaly přinesu...
Žalmy 68:27...nimi panny v rytmu tamburín. Velebte Boha ve svých shromážděních, velebte Hospodina, Izraelovi potomci!...
Žalmy 73:9...o neštěstí, ve své povýšenosti hrozí násilímSvými ústy po nebi lapají, jazykem smýkají po zemi. Jeho...
Žalmy 73:24...vždyť jsi držel za mou pravici. Ty povedeš svými záměry a nakonec přijmeš do slávy. Koho jiného měl...
Žalmy 74:19...své hrdličky, nikdy nezapomeň na život chudých svých! Na svoji smlouvu se ohlédni, země je plná tmy, stala...
Žalmy 74:23...se ti blázni denně rouhají! Nezapomínej na řev svých nepřátel, křik tvých protivníků stále vzmáhá se! Pro...
Žalmy 78:18...Nejvyššího dráždili! Pokoušeli Boha v srdcích svých, podle své chuti pokrm žádali. Mluvili proti Bohu se...
Žalmy 78:30...lačnost ani neukojili, ještě měli jídlo v ústech svých, když Boží hněv vzkypěl proti nim! Pobil mezi nimi ty...
Žalmy 78:44...působil. Jejich řeky tehdy ve krev obrátil, ze svých potoků se napít nemohli! Mračno much poslal, aby je...
Žalmy 78:58... tak jako křivý luk minuli cíl. Popouzeli ho svými výšinami, rozzuřili ho svými modlami! Bůh to vše...
Žalmy 78:72...se srdcem oddaným, vodil je dovedností rukou svých. Žalm Asafův. Pohané vtrhli, Bože, do tvého dědictví...
Žalmy 79:4...nikoho, kdo by je pochoval. Potupě vydáni jsmesvých sousedů, pro smích a zábavu jsme všem dokola! Jak...
Žalmy 88:8...nejtemnější propasti. Dolehlo na tvé zuřenísvými vlnami jsi porazil! séla Přátele ode zahnal jsi...
Žalmy 89:2... o tvé lásce chci zpívat napořád, navěky chci svými ústy tvou věrnost zvěstovat! Tvrdím, že tvá láska ...
Žalmy 90:13...Navrať se, Hospodine - jak dlouho ještě? Nad svými služebníky smiluj se! Hned za svítání svou láskou...
Žalmy 91:4...pasti, z morové rány nejprudší. Přikryje  svými perutěmi, pod jeho křídly najdeš bezpečí, štít jeho...
Žalmy 92:5...loutně s deseti strunami, za doprovodu citerySvými skutky jsi , Pane, obšťastnil, proto chci zpívat o...
Žalmy 97:7...všem, kdo uctívají bůžky, těm, kdo se chlubí svými modlami - všichni bohové se před ním sklánějí! Sion...
Žalmy 97:10...Hospodina, mějte zlo v nenávisti, život svých věrných on přece ochrání, vysvobodí je z ruky...
Žalmy 102:20...ti, kteří budou stvořeni, že shlédl dolů ze svých svatých výšin, Hospodin z nebe že pohleděl na zemi,...
Žalmy 104:4... vznášíš se na křídlech větrných. Vichry činíš svými posly, tvými služebníky jsou plameny! Zemi jsi...
Žalmy 104:13...ptáci, jejich zpěv aby zněl mezi větvemi. Ze svých paláců hory napájíš, země se sytí ovocem skutků...
Žalmy 104:22... S východem slunce se vrací zpět, aby ulehli ve svých doupatech. Za svým úkolem tehdy člověk vyráží,...
Žalmy 106:25...krásnou zemí, jeho zaslíbení věřit nechtěli. Ve svých stanech se dali do reptání, poslouchat Hospodina...
Žalmy 106:29... jedli oběti patřící mršinám. Boha tak popudili svými činy, že mezi nimi propukla pohroma. Vtom povstal...
Žalmy 106:33...V duchu ho tehdy tolik rozhořčili, že se unáhlil svými rty. Potom nevyhladili národy, o kterých jim to...
Žalmy 106:38...dávali! Nevinnou krev tehdy prolévali, krev synů svých a svých dcer. Modlám v Kanaánu je obětovali - tou...
Žalmy 106:39...je obětovali - tou krví byla poskvrněna zemSvými skutky takto pošpinili se, a svými činy smilnili....
Žalmy 109:10... jeho synové po žebrotě chodí, vyhnáni ze svých rozvalin! lichvář zabaví vše, co mu patří, jeho...
Žalmy 109:30... jsou zahaleni pláštěm ostudy! Hospodina svými ústy velmi velebím, oslavuji jej mezi zástupy. Po...
Žalmy 110:2...Hospodin ze Sionu napřáhne: "Vládni uprostřed svých nepřátel!" Tvůj lid se dobrovolně nabídne, se tvá...
Žalmy 112:8... Srdce statečné, nemá strach, nakonec uvidí svých protivníků pád. Rozděluje štědře, chudým rozdává,...
Žalmy 119:13... svým zákonům prosím nauč ! Stále opakuji svými rty vše, co jsi nařídil. Raduji se z cesty tvých...
Žalmy 119:26...Vylíčil jsem ti cesty své a tys vyslyšel; o svých zákonech pouč . Dej mi rozumět cestě svých pravidel...
Žalmy 119:27...o svých zákonech pouč . Dej mi rozumět cestě svých pravidel, o tvých zázracích abych přemýšlel. duše...
Žalmy 119:33...srdce dals mi svobodu! Ukaž mi, Hospodine, cestu svých zákonů, abych je střežil jako svou odplatu. Dej mi...
Žalmy 119:35...srdcem poslušen. Veď po stezce přikázaní svých, tu jsem si přece oblíbil. Nakloň srdce ke svým...
Žalmy 119:50... To je mi útěchou v mém trápení, že oživuješ svými výroky. Pyšní zasypali svými posměšky, od tvého...
Žalmy 119:51... že oživuješ svými výroky. Pyšní zasypali svými posměšky, od tvého Zákona se však nevzdálím. V paměti...
Žalmy 119:59...mnou, jak jsi zaslíbil! Když jsem přemýšlel nad svými cestami, kroky jsem obrátil ke tvým svědectvím....
Žalmy 119:64...lásky, Hospodine, je plná zem - pouč prosímsvých zákonech! Svému služebníku jsi dobro prokázal, dle...
Žalmy 119:124...svým služebníkem nalož laskavě, pouč prosímsvých zákonech! Dej mi rozum, vždyť jsem tvůj služebník,...
Žalmy 119:133...těch, kdo milují jméno tvé. Upevni kroky ve svých výrocích, neovládne žádný hřích! Vysvoboď z...
Žalmy 128:2...ctí, tomu, kdo kráčí jeho cestami! Prací svých rukou se jistě uživíš, blažený budeš a úspěšný. Tvá...
Žalmy 128:6...dny, kdy budeš žít. Kéž uvidíš i děti dětí svých! Pokoj Izraeli! Poutní píseň. Tolik týrali od...
Žalmy 135:7... k lijáku připojuje blesky, vypouští vítr ze svých pokladnic. On pobil v Egyptě prvorozené, od lidí ...
Žalmy 135:14...pokolení. Ano, Hospodin obhájí svůj lid, se svými služebníky bude lítost mít! Stříbro a zlato jsou...
Žalmy 138:8... trvá navěky - neopouštěj prosím dílo rukou svých! Pro předního zpěváka. Žalm Davidův. Ty ,...
Žalmy 140:4... kdo každý den rozněcují boj. Jako had bodají svými jazyky, zmijí jed skrývají pod svými rty! séla Chraň...
Žalmy 141:10...léčkami těch zločinců! Ničemové padnou do svých vlastních sítí - zatím uniknu! Poučný žalm...
Žalmy 145:9...všem je dobrotivý Hospodin, on cítí s každým ze svých stvoření!" , Hospodine, všechna stvoření slaví,...
Žalmy 145:17... Hospodin je spravedlivý ve všech cestách svých, ve všem, co působí, je laskavý. Hospodin je blízký...
Žalmy 148:1...Hospodina, všichni na nebi, chvalte ho z výšin svých! Chvalte ho, všichni jeho andělé, chvalte ho, všechny...
Žalmy 148:14...Roh svého lidu on sám vyvýšil k věhlasu všech svých oddaných, synů Izraele, jeho nejbližších! Haleluja! ...
Žalmy 149:5...věrní v této slávě jásají, si prozpěvují ve svých ložnicích. Z plna hrdla Boha vyvýší, dvojsečný meč...
Přísloví 2:8...stezkami práva, ochraňuje cestu spravedlivých svých. Spravedlnosti a právu tenkrát porozumíš, i...
Přísloví 8:22...své cesty mne Hospodin zplodil, před všemi svými činy, před časem. Od věků jsem byla ustavena, od...
Přísloví 9:15... Pokřikuje na ty, kdo po cestě jdou, kdo po svých stezkách přímě kráčejí: "Kdo je zmatený, přijde ke...
Přísloví 12:14...pastí, spravedlivý však ujde trápení. Ovoce svých úst každý hojně sklidí, vlastní skutek se k člověku...
Přísloví 13:2... drzoun však neslyší ani na hrozby. Ovocem svých úst se každý hojně nají a duši proradných nasytí...
Přísloví 18:20...město, rozepře působí jako hradní závory. Ovocem svých úst si každý naplní břicho, úrodou vlastních rtů se...
Přísloví 22:11...z čistého srdce miluje, kdo ušlechtilost na svých rtech, bude mít krále za přítele. Hospodin střeží...
Přísloví 24:2...nedychti. V srdcích přemýšlejí o násilísvými rty mluví, aby trápili. Moudrost dovede postavit dům,...
Přísloví 24:28...bližnímu pro nic za nic; chceš snad oklamávat svými rty? Neříkej: "Zachovám se k němu jak on ke mně,...
Přísloví 25:13...léta je věrný posel těm, kdo jej vyslali; duši svých pánů jistě občerství! Oblaka, vítr - a žádný déšť!...
Přísloví 31:17...sází vinici. Odhodlaně se pouští do díla, sílu svých paží umí dokázat. Užitek vlastní píle zakouší, její...
Kazatel 9:1...Spravedlivé a moudré i s jejich skutky ve svých rukou Bůh. je to láska anebo zášť, lidé neví o...
Píseň 1:2...píseň písní Kéž by mne zlíbal polibky svých úst - nad víno lahodná jsou milování tvá! Oleje tvé...
Píseň 1:4... panny milují. Vezmi s sebou, poběžíme, do svých pokojů kéž uvede král! Veselit a radovat se budeme...
Píseň 7:7...Jak krásná jsi, jak půvabná, lásko, ve svých rozkoších! Tvá postava se palmě podobá, tvé prsy...
Píseň 8:2...opojila bych , moštem z granátových jablek svých. Jeho levice pod hlavou mou a pravicí by objímal...
Izaiáš 1:24...zástupů, Mocný izraelský: Ach, jak si ulevím od svých nepřátel, svým protivníkům pomstím se! Obrátím proti...
Izaiáš 2:4...mezi národy, zástupy lidí napraví. Tehdy ze svých mečů ukují pluhy a ze svých kopí srpy. Národ proti...
Izaiáš 3:10... Řekněte spravedlivému: Bude dobře! Ovoce svých skutků užije. Běda však ničemovi: Bude zle! Odplatu...
Izaiáš 11:3...bude prostoupen. Nebude soudit podle zdání svých očí, nebude se řídit tím, co uslyší. Spravedlivý soud...
Izaiáš 11:4...chudým, poníženým v zemi právo zajistí. Holí svých úst bude tlouci zemi, dechem svých rtů zničí ničemy....
Izaiáš 13:18... kteří si stříbra neváží a o zlato zájem nemajíSvými luky rozstřílejí mladíky, nebudou mít soucit ani s...
Izaiáš 14:2...zajetí ty, kdo je zajali, a budou vládnout nad svými tyrany. V den, kdy ti Hospodin odpočinout od tvé...
Izaiáš 14:25... to bude: Ve své zemi rozdrtím Asyřana, na svých horách ho rozdupám. Můj lid bude zbaven jeho jha,...
Izaiáš 16:9...révu Sibmy, tak jako pláče celý Jaezersvými slzami smáčím, Eleale a Chešbone, vždyť nad tvou...
Izaiáš 22:18... do širé krajiny. Tam umřeš i s chloubou svých vozů - domu svého pána jsi dělal ostudu! Z tvého...
Izaiáš 24:5... vyčerpán je i výkvět národa. Země je poskvrněna svými obyvateli; neboť překročili zákony, na ustanovení...
Izaiáš 24:23...ujme království a zjeví svou slávu před svými stařešiny. Hospodine, můj Bůh jsi ty, tebe vyvyšuji,...
Izaiáš 26:20... zemi mrtvých s zavlažíš! Vejdi, můj lide, do svých pokojů, zavři za sebou dveře. Schovej se na malou...
Izaiáš 29:13...Tento lid se ke mně přibližuje ústy a ctí mne svými rty, srdcem jsou mi však vzdálení. Když uctívají,...
Izaiáš 37:24...očima? Svatého Izraelova! Urážels Pána ústy svých sluhů, prý: ‚ mám přece tolik vozů! Všemi svahy...
Izaiáš 37:26...rozdupal všechny řeky Egypta!' Neslyšel jsi ve svých dálkách? To jsem to ustanovil, rozhodl jsem...
Izaiáš 39:4..." odvětil Ezechiáš. "Není nic, co bych jim ze svých pokladů neukázal." Izaiáš na to Ezechiášovi řekl:...
Izaiáš 42:17...je. Ale ti, kdo spoléhali na modly, ti, kdo svými bohy nazývali odlitky, takoví budou s hanbou zahnáni....
Izaiáš 43:24... kadidly. Nekoupil jsi mi vonné koření, tukem svých obětí jsi nesvlažil. Zatos svými hříchy unavil,...
Izaiáš 44:18... takže nevidí, ničemu nerozumí v srdcích svých. Nikdo se nezastaví, nepřemýšlí, nemá rozum,...
Izaiáš 44:26...potvrdí, co říká jeho služebník, a předpověď svých poslů naplní. říkám Jeruzalému: "Budeš obydlen!" a...
Izaiáš 45:14...přijdou k tobě a budou tví. Za tebou půjdou se svými řetězy, tobě se pokloní a pokorně vyznají: "Bůh je...
Izaiáš 47:12...záhuba - ani se nenadáš! Jen se teď postav se svými čáry, s tím množstvím kouzel svých, jimiž ses...
Izaiáš 47:15... s nimiž ses zabývala od mládí. Každý se potácí svými cestami, nezachrání nikdo z nich! Slyšte to, dome...
Izaiáš 50:1...tak zadlužil, že bych mu vás musel odprodat? To svými hříchy jste byli zaprodáni, vaše matka zahnána je...
Izaiáš 54:2... Pro svůj stan udělej víc místa, plachty svých příbytků směle rozestři; roztáhni také svoje lana a...
Izaiáš 56:5...a drží se smlouvy, dám ve svém domě a mezi svými zdmi pomník a jméno nad syny i dcery. Věčné jméno jim...
Izaiáš 56:10...jako psi, co ani štěkat neumí; polehávají se svými sny, svůj spánek milují. Jsou to tak nenažraní psi,...
Izaiáš 57:8... na ni jsi stoupala, abys tam obětovala. Za svými dveřmi, za svými veřejemi postavila sis památník....
Izaiáš 58:13...dnem, a budeš ji slavit tak, že upustíš od svých cest, aby sis nedělal, co chceš, a s řečmi přestaneš,...
Izaiáš 60:13...s jedlemi, aby ozdobily moji svatyni, podnož svých nohou abych oslavil. Poníženě k tobě přistoupí synové...
Izaiáš 63:11...Kde je Ten, který je vedl mořem spolu s pastýřem svých stád? Kde je Ten, který jim vložil do nitra svého...
Izaiáš 64:5... Všichni vadneme jako list, jako vichrem unášeni svými vinami. Nikdo tvé jméno nevzývá, nikdo se neprobouzí,...
Izaiáš 65:8... zbylo v něm něco dobrého," tak i naložím se svými služebníky: Všechny je nezničím. Z Jákobových beder...
Izaiáš 65:22... Můj lid bude žít, tak jako žijí stromy, dílo svých rukou si vyvolení užijí. se nebudou marně dřít,...
Izaiáš 66:3... modlu uctívá! Oni si sami zvolili své cesty, ve svých ohavnostech si z duše libují, a tak pro zvolím...
Jeremiáš 1:16... za to, že cizím bohům pálili kadidlo a dílu svých rukou se klaněli. Ty si však vyhrň rukávy! Vstaň a...
Jeremiáš 2:23... cos páchala, se zamysli! Jsi velbloudice pádící svými cestami, divoká oslice, zvyklá na poušti. Jakmile...
Jeremiáš 2:26...zloděj, tak je hanebný celý dům Izraele se svými králi a velmoži i s kněžími a proroky. Dřevo...
Jeremiáš 5:28...bohatství, vypasení jsou a otylí. Předhánějí se svými zločiny, o spravedlnost nestojí, práva sirotků...
Jeremiáš 6:3...sionská, bude zničena. Přitáhnou k pastýři se svými stády, postaví své stany kolem a každý spase, na...
Jeremiáš 8:19...Copak tam jeho král není? "Proč uráželi svými modlami, těmi cizími marnostmi?" Minuly žně, léto je...
Jeremiáš 9:7...můj lid takový? Jejich jazyky jsou smrtící šípysvými ústy vykládají lsti; s bližními mluví o pokoji, v...
Jeremiáš 10:13...k lijáku připojuje blesky, vypouští vítr ze svých pokladnic. Všichni ti tupci ničemu nerozumí, všichni...
Jeremiáš 10:14...nerozumí, všichni kovotepci budou zklamáni svými modlami, protože jejich odlitky jsou podvod a ducha v...
Jeremiáš 11:10...se proti mně spikli. Vrátili se k hříchům svých dávných předků, kteří odmítali poslouchat slova a...
Jeremiáš 15:7...je o děti, zahubím svůj lid, neboť se od svých cest neodvrátili. Proto jejich vdovy rozmnožím více...
Jeremiáš 16:18...hřích, protože mou zemi znesvětili mrtvolami svých hnusných model a dědictví zaplnili svými...
Jeremiáš 17:22...jeruzalémských bran. Nevynášejte v sobotu nic ze svých domů a nedělejte žádnou práci, ale svěťte sobotní den...
Jeremiáš 17:25...žádnou práci, pak budou branami tohoto města se svými velmoži vcházet králové vládnoucí na Davidově trůnu....
Jeremiáš 17:26... z hor i z Negevu budou přicházet lidé se svými zápaly, obětmi, dary a vonnými kadidly, aby do...
Jeremiáš 18:12...však na to řekli: ‚Marné řeči! Budeme žít podle svých vlastních plánů, každý se budeme řídit svým...
Jeremiáš 18:15...však na zapomněl, pálí kadidlo marnostem! Na svých cestách klopýtli, na stezkách odvěkých, a odešli...
Jeremiáš 19:9...jejich vlastních dcer. V tom zoufalém sevření svých nepřátel, kteří pasou po jejich životě, se budou...
Jeremiáš 22:20...Bášanu tvůj hlas zní, z Abarimu vykřikni nad svými milenci, neboť jsou všichni rozdrceni! Mluvil jsem k...
Jeremiáš 23:32...Hospodin; když je vyprávějí, svádějí můj lid svými nehoráznými výmysly. jsem je neposlal a nic jsem...
Jeremiáš 25:6... neslužte jim a neklaňte se jim; nepopouzejte  svými výtvory, na vás nedopustím neštěstí!' Vy jste ...
Jeremiáš 25:7... a k vlastnímu neštěstí jsme popouzeli svými výtvory. Nuže, toto praví Hospodin zástupů: ‚Protože...
Jeremiáš 26:21...tak jako Jeremiáš. Jakmile král Joakim se všemi svými veliteli a velmoži uslyšeli jeho slova, chtěl ho král...
Jeremiáš 27:15...nakonec vyhnal pryč, abyste zahynuli i s těmi svými proroky." Ke kněžím a celému tomuto lidu jsem...
Jeremiáš 27:16..."Tak praví Hospodin: Neposlouchejte slova svých proroků, kteří vám prorokují: ‚Hle, vzácné předměty...
Jeremiáš 29:23...totiž v Izraeli hanebnosti. Cizoložili s ženami svých bližních a mým jménem říkali lživá slova, která jsem...
Jeremiáš 31:15... pláč a hořké bědování. Ráchel tam pláče nad svými dětmi, nad jejich ztrátou se nedá utěšit!" Tak praví...
Jeremiáš 31:19...hrudi. Stydím se a jsem zahanben, že nesu potupu svých mladých let.' Není snad Efraim můj drahý syn? Není ...
Jeremiáš 31:21... Vrať se, izraelská panno, vrať se zpátky do svých měst! Jak dlouho se ještě budeš toulat, dcero...
Jeremiáš 32:19...Bůh; máš jméno Hospodin zástupů. Jsi veliký ve svých záměrech a mocný ve svých činech. Nespouštíš oči z...
Jeremiáš 33:22... tak rozmnožím símě svého služebníka Davidasvých sluhů levitů." Jeremiáš dostal slovo...
Jeremiáš 37:12...vydat z Jeruzaléma do kraje Benjamín, aby tam se svými příbuznými vypořádal své dědictví. Jen co však...
Jeremiáš 38:4...velmoži pak řekli králi: " ten muž zemře! Těmi svými řečmi jen bere odvahu bojovníkům, kteří ve městě...
Jeremiáš 40:7...zůstat v zemi. Když všichni polní velitelé se svými muži uslyšeli, že babylonský král jmenoval Gedaliáše,...
Jeremiáš 40:8...a Jaazaniáš, syn Maachatského - ti všichni i se svými muži. Gedaliáš, syn Achikama, syna Šafanova, je tehdy...
Jeremiáš 40:10...na olej, skladujte je ve džbánech a bydlete ve svých městech, která držíte." Také všichni judští utečenci...
Jeremiáš 41:7...dovnitř města, Išmael, syn Netaniášův, je se svými muži pobil a naházel je do jímky. Deset z nich ale...
Jeremiáš 41:15... Išmael, syn Netaniášův, ale Jochananovi s osmi svými muži utekl a dostal se k Amoncům. Jochanan, syn...
Jeremiáš 44:5... vůbec nevnímali, že se mají odvrátit od svých zločinů a přestat pálit kadidlo cizím bohům. Proto se...
Jeremiáš 44:8...ani poslední zbytek? Proč urážíte výtvory svých rukou? Proč pálíte kadidlo cizím bohům v Egyptě, kam...
Jeremiáš 44:9...národy na zemi? To jste zapomněli na zločiny svých otců, na zločiny judských králů, na zločiny jejich...
Jeremiáš 46:10...Bude to den Hospodina, Pána zástupů, den, kdy na svých nepřátelích vykoná odplatu. Meč bude požírat, než se...
Jeremiáš 46:22...had Egypt zasyčí, na něj přitáhnou se svými oddíly, na něj přijdou se svými sekyrami jako...
Jeremiáš 49:4...a s ním i jeho kněží a velmoži. Chlubíš se svými pláněmi? Že je tvá pláň tak úrodná, dcero nevěrná?...
Jeremiáš 50:6...nezapomenou. Můj lid byl ztracené stádo svedené svými pastýři, kteří je vláčeli mezi horami. Trmáceli se po...
Jeremiáš 50:7... své pravé pastvině, proti Hospodinu, naději svých otců.' Utečte z Babylonu! Opusťte zemi Chaldejců!...
Jeremiáš 51:16...k lijáku připojuje blesky, vypouští vítr ze svých pokladnic. Všichni ti tupci ničemu nerozumí, všichni...
Jeremiáš 51:17...nerozumí, všichni kovotepci budou zklamáni svými modlami, protože jejich odlitky jsou podvod a ducha v...
Jeremiáš 51:30... Babylonští hrdinové dobojovali, zůstali ve svých opevněních. Síly je opustily, jsou jako ženy. Jejich...
Pláč 1:6...pastvu marně hledají; zbaveni síly prchají před svými pronásledovateli. Ve dnech trápení a bloudění Dcera...
Pláč 2:1... V den svého hněvu nebral ohledy na podnož svých nohou. Hospodin bez milosti pohltil všechny Jákobovy...
Pláč 2:19...vodu své srdce vylévej před tváří Páně! Za život svých dětí, jež umírají hladem na každém nároží, pozdvihuj...
Pláč 4:17... nás bolely, marně jsme pomoc čekali. Ze svých věží jsme vyhlíželi lid, jenž nebyl s to nás...
Ezechiel 4:17... Jeden jako druhý budou zděšeni a budou skomírat svými vinami." "Synu člověčí, vezmi si ostrý meč a jako...
Ezechiel 5:11... protože jsi poskvrnil mou svatyni všelijakými svými nechutnostmi a ohavnostmi, sám jako břitvou...
Ezechiel 12:16... aby mezi národy, kam přijdou, vyprávěli o všech svých ohavnostech. Tehdy poznají, že jsem Hospodin."...
Ezechiel 13:15... kdo ji omítali, řeknu vám: Zeď je pryč i s těmi svými omítači, s izraelskými proroky, kteří prorokovali...
Ezechiel 14:5...smýšlení, v tom, jak se mi všichni odcizili svými hnusnými modlami. Proto řekni domu Izraele: Toto...
Ezechiel 14:6...Panovník Hospodin - Obraťte se! Navraťte se od svých hnusných model a odvraťte tvář ode všech svých...
Ezechiel 14:11...ode pryč a nebudou se poskvrňovat všemi svými hříchy. Budou mým lidem a budu jejich Bohem, praví...
Ezechiel 16:23...Běda ti! praví Panovník Hospodin. Kromě všech svých zločinů sis na každém plácku rozbalila stánek a...
Ezechiel 16:26...jsi čím dál víc. Smilnila jsi s Egypťany, těmi svými sousedy s naběhlými údy, a smilnila jsi čím dál víc,...
Ezechiel 16:36...celá potřísněná smilstvem obnažovala před všemi svými milenci, před všemi svými ohavnými modlami, a...
Ezechiel 16:43... praví Panovník Hospodin! Copak jsi ve všech svých ohavnostech nedospěla k zvrhlosti? Každý, kdo mluví v...
Ezechiel 16:45... která nesnáší svého muže i děti. Jsi sestrou svých sester, které nesnášejí své muže i děti. Vaše matka...
Ezechiel 16:46...Emorejec. Tvá starší sestra Samaří bydlela se svými dcerami po tvé levici, po tvé pravici pak tvá mladší...
Ezechiel 16:48...Panovník Hospodin, ani tvá sestra Sodoma se svými dcerami nepáchala, co pácháš ty se svými dcerami. Hle...
Ezechiel 16:49...pýcha, sytost a klidné pohodlí, které užívala se svými dcerami, aniž pomohla chudým a ubohým. Naopak,...
Ezechiel 16:55...to pro tvé sestry útěcha! Tvé sestry, Sodoma se svými dcerami a Samaří se svými dcerami, budou znovu tím,...
Ezechiel 16:58...pohrdají tebou všichni v okolí! Poneseš následky svých ohavných zvrhlostí, praví Hospodin. Toto praví...
Ezechiel 18:23...Panovník Hospodin. Nechci snad raději, aby se od svých cest odvrátil a žil? Když se však spravedlivý odvrátí...
Ezechiel 19:2...matka? Lvice mezi lvy! Léhala mezi šelmami se svými lvíčaty. Když odchovala jedno z nich, dravý lev se z...
Ezechiel 19:5...nedočká, její naděje že zhynula, vzala jiné ze svých lvíčat, udělala z něj dravého lva. Vykračoval si mezi...
Ezechiel 20:18...synům jsem na poušti řekl: Neřiďte se pravidly svých otců, nedodržujte jejich zákony a neposkvrňujte se...
Ezechiel 20:24... znesvěcovali soboty a upírali oči k modlám svých otců. Dal jsem jim tedy nedobrá pravidla a zákony,...
Ezechiel 20:26...život nedají. Nechal jsem je, aby se poskvrnili svými obětními dary, když nechávali všechny své prvorozené...
Ezechiel 20:39... přestanete znesvěcovat svaté jméno svými obětními dary a hnusnými modlami. Ano, celý dům...
Ezechiel 22:6...- každý vládce Izraele ve tvých zdech podle svých možností prolévá krev! Otci a matce se v tobě zlořečí...
Ezechiel 23:24...jízdou a vozy a s vojsky spojenců. obklíčí svými pavézami, štíty a přilbami, svěřím jim rozsudek, aby...
Ezechiel 23:37...cizoložnice a ruce mají od krve. Cizoložily se svými hnusnými modlami a krmily je dětmi, které mi porodily...
Ezechiel 24:23...truchlení, žádný pláč. Budete jen skomírat ve svých vinách a mezi sebou naříkat. Ezechiel se vám stane...
Ezechiel 26:9... Udeří na tvé hradby beranidly a tvé bašty zboří svými zbraněmi. Pokryje prach zvířený množstvím jeho...
Ezechiel 26:11...bran, jako se táhne do poraženého města. Kopyty svých koní zdupá všechny tvé ulice. Vyvraždí tvůj lid mečem...
Ezechiel 26:16...vraždění. Všichni vládci moří sestoupí ze svých trůnů, odloží pláště, svlečou si zdobné šaty a...
Ezechiel 28:9...Budeš jen člověk, žádný bůh, padneš do rukou svých katů. Zahyneš smrtí neobřezanců, rukama cizáků! Ano,...
Ezechiel 28:15...ses procházel. Byl jsi dokonalý na cestách svých ode dne svého stvoření - než jsi byl shledán zlým....
Ezechiel 28:18...máš tolik vin, že jsi vlastní svatyně znesvětil svými špinavými obchody, vyvedl jsem z tebe plameny, aby ...
Ezechiel 31:7...mocné národy. Svou velikostí byl nádhernýsvými dlouhými větvemi, protože zapouštěl kořeny k vodám...
Ezechiel 32:2...Připomínáš spíš mořskou obludu! Brouzdáš se svými řekami, nohama plácáš do vody a čeříš bahno v...
Ezechiel 32:29...neobřezanci pobitými mečem. Bude tam i Edom se svými králi a knížaty. I přes svou udatnost byli uloženi k...
Ezechiel 32:31...celým svým vojskem uvidí, dojde útěchy nad všemi svými hordami pobitými mečem, praví Panovník Hospodin....
Ezechiel 32:32...totiž svou hrůzu do země živých a farao se všemi svými hordami bude položen mezi neobřezance padlé mečem,...
Ezechiel 33:11...odvrátil a žil! Odvraťte se, odvraťte se od svých zlých cest! Proč máte umírat, dome Izraele? Synu...
Ezechiel 34:21...ovcemi. Protože se tlačíte boky i ramenysvými rohy trkáte všechny nemohoucí, jste je odehnali...
Ezechiel 36:17... když dům Izraele ještě žil ve vlastní zemisvými způsoby a skutky ji poskvrnil. Jejich způsoby byly v...
Ezechiel 36:18... neboť v zemi prolévali krev a poskvrnili ji svými hnusnými modlami. Rozptýlil jsem je mezi národy,...
Ezechiel 37:23...na dvě království. se nebudou poskvrňovat svými hnusnými modlami, svými nechutnými obrazy a všemi...
Ezechiel 38:9...jako bouře a jako mračno přikryješ zem se všemi svými vojsky, s mnoha národy, které se k tobě připojí. Tak...
Ezechiel 38:21...se srázy a každá hradba padne k zemi. Na všech svých horách povolám proti Gogovi meč, praví Panovník...
Ezechiel 39:4...z pravice. Na izraelských horách padneš se všemi svými vojsky, s národy, které se k tobě připojí. Nakrmím...
Ezechiel 43:7... svaté jméno svým smilstvem a náhrobky svých zemřelých králů. Kladli svůj práh vedle mého prahu a...
Ezechiel 43:9...hněvu zničil. Teď ale své smilstvo i náhrobky svých králů ode odstraní, a tak budu uprostřed nich...
Ezechiel 44:7...jste mi jako pokrm přinášeli tuk a krev. Všemi svými ohavnostmi jste porušovali mou smlouvu. Nedrželi jste...
Ezechiel 44:10...Izrael bloudil, a kteří ode mne zabloudili za svými hnusnými modlami, ti ponesou svou vinu. Budou v ...
Ezechiel 44:19...místnostech a převléknou se do jiných šatů, aby svými rouchy neposvětili lid. Nesmějí si holit hlavu ani...
Ezechiel 46:16...vládce ze svého dědictví obdaruje kteréhokoli ze svých synů, bude to patřit i jeho potomkům a zůstane jim to...
Ezechiel 46:17... Když ale ze svého dědictví obdaruje někoho ze svých služebníků, bude mu to patřit do léta svobody, kdy...
Daniel 3:24...Nabukadnezar zděsil. Vstal a ohromen se ptal svých rádců: "Copak jsme nehodili do plamenů tři svázané...
Daniel 5:1...jednou vystrojil velikou hostinu pro tisíc svých velmožů a v jejich společnosti popíjel víno. Napit...
Daniel 5:2...jeruzalémského chrámu: "Král z nich bude pít se svými velmoži, manželkami a konkubínami!" A tak přinesli ty...
Daniel 5:3...odnesené z Božího chrámu v Jeruzalémě a král se svými velmoži, manželkami a konkubínami z nich pil....
Daniel 5:23...nádoby z jeho chrámu a popíjel jsi z nich se svými velmoži, manželkami a konkubínami. Oslavoval jsi bohy...
Daniel 6:18...jámy, král ji zapečetil svým prstenem i prsteny svých velmožů, aby se na Danielově osudu nedalo nic...
Daniel 7:7... Byla děsivá a hrozná a měla strašnou síluSvými obrovskými železnými zuby hltala a drtila a zbytek...
Daniel 9:13... svého Boha, tím, že bychom se odvrátili od svých hříchů a uvědomili si jeho pravdu. Hospodin proto...
Daniel 9:14...Hospodin, náš Bůh, je totiž spravedlivý ve všech svých skutcích, my jsme ho ale neposlouchali. Ano, Pane...
Daniel 11:37...naplnit, co bylo rozhodnuto. Nebude uznávat boha svých otců ani miláčka žen, ani žádného jiného boha nebude...
Ozeáš 2:7...nestydatá byla jejich rodička. Říkala: "Půjdu za svými milenci, kteří mi jídlo i vodu dávají, kteří mi...
Ozeáš 2:8...cestu trním a zastavím ji zdí, aby netrefila svými stezkami. Za svými milenci se požene, ale nedožene je...
Ozeáš 2:9...ji zdí, aby netrefila svými stezkami. Za svými milenci se požene, ale nedožene je, bude je hledat,...
Ozeáš 2:15...kadidly a ozdobená náušnicemi a sponami chodí za svými milenci - na však vůbec nemyslí, praví Hospodin....
Ozeáš 4:19...záštitou, chovají v lásce zkaženost. Vítr je svými křídly zachvátí, budou se stydět za své oběti! Kněží...
Ozeáš 5:4... ke smilstvu obrátil a Izrael se poskvrnilSvých skutků se nevzdají, aby se ke svému Bohu vrátili;...
Ozeáš 5:6...v hříchu potácí a Juda se potácí spolu s ním. Se svými ovcemi a kravami se za Hospodinem vydají; budou ho...
Ozeáš 5:15...nedojde a nezačnou znovu hledat . Tehdy pak ve svých úzkostech budou hledat horlivě. "Pojďme se vrátit...
Ozeáš 6:5...jsem vás otesával skrze proroky, ubíjel jsem vás svými výroky, aby úsudky jak světlo zářily. Chci totiž...
Ozeáš 7:3...- vždyť je mám stále na očích! Obšťastňují krále svými zločiny a velmože svou lží. Všichni jsou samí...
Ozeáš 7:14...mně mluví lži. Nevolají ke mně ze srdcí, když na svých lůžkách kvílejí, zraňují se kvůli vínu a obilí, ode...
Ozeáš 9:4... Hospodinu přinášet úlitby, nepotěší ho svými oběťmi. Jejich oběti budou jako chléb truchlících -...
Ozeáš 10:13...Protožes spoléhal na vlastní cestu a na množství svých hrdinů, vypukne proti tvému lidu válka, každá tvá...
Ozeáš 14:3...nás přijmi, ti přineseme jako býčky ovoce svých rtů. Asýrie nás nezachrání, neujedeme na koních....
Joel 4:5...a zlato, vzácné poklady jste odnesli do svých chrámů. Judský a jeruzalémský lid jste prodali Řekům,...
Joel 4:10...hrdiny! Do útoku, všichni vojáci! Ukujte ze svých pluhů meče a ze svých srpů oštěpy; i slaboch ...
Amos 2:4...a neřídili se jeho pravidly, že se dali svést svými podvody, za kterými jejich předci šli, za to sešlu...
Amos 3:7...nepůsobí nic, aniž sdílí své tajemství se svými služebníky, proroky. Lev řve, kdo by se nebál?...
Amos 3:10...neschopní, praví Hospodin. To, co hromadí ve svých palácích, získali násilím a loupeží! Nuže, toto praví...
Amos 5:11...je odvádět daně z obilí, nebudete bydlet v těch svých palácích, které jste si postavili z kamení; z těch...
Amos 5:23...vašich dobytčat se nechci ani podívat. S rámusem svých písní nechte být, nechci poslouchat vaše hraní na...
Amos 6:4...na lůžkách slonových, povalujete se na svých polštářích. Cpete se výběrovým skopovým a...
Amos 6:13...nad Lo-debarem nicotným a říkáte: "Nedobyli jsme svými silami ten mocný Karnajim?" Hle, dome Izraele, jsem...
Jonáš 3:8...ze vší síly k Bohu. Každý se odvrátí od svých zlých cest a od násilí, které mu lpí na rukou. Kdo...
Jonáš 3:10...uviděl, jak se zachovali a jak se odvrátili od svých zlých cest, slitoval se a přestože řekl, že s nimi...
Micheáš 1:16...adulamské jeskyně. Ohol si hlavu ve smutku nad svými hýčkanými syny. Pořiď si lysinu jako sup - odejdou ti...
Micheáš 4:3...zástupy, napraví i daleké mocné národy. Tehdy ze svých mečů ukují pluhy a ze svých kopí srpy. Národ proti...
Micheáš 4:5...zástupů. Všechny národy následují každý jméno svých bohů; my však následujeme jméno Hospodina, našeho...
Micheáš 7:17...had, jako nějaký zeměplaz! lezou s chvěním ze svých děr k Hospodinu, našemu Bohu, s děsem, z tebe mají...
Nahum 1:2... a to zuřivě! Hospodin se mstí na protivnících svých, ke svým nepřátelům chová hněv. Hospodin je trpělivý,...
Abakuk 3:8...To ses tak proti moři rozlítil, že jsi na svých ořích vyrazil a na svých vozech vítězných? Třímáš...
Abakuk 3:15... se těšili, jak pohltí ubožáky ve skrýších. Se svými oři cváláš po moři, se mocné vody vzdouvaly. Jak...
Ageus 1:4..."Podle vás je tedy čas, abyste si žili ve svých vyzdobených domech, zatímco tento chrám je v...
Ageus 2:7...i souší. Otřesu všemi národy, takže přijdou se svými poklady, a tento chrám naplním slávou, praví...
Zachariáš 1:4...‚Tak praví Hospodin zástupů: Odvraťte se od svých zlých cest, od svého zlého jednání!' Vy jste ale...
Zachariáš 2:13... Hle, mávnu po nich rukou a stanou se kořistí svých otroků." Tehdy poznáte, že poslal Hospodin zástupů...
Zachariáš 8:16...se. Toto dělejte: Mluvte mezi sebou pravdu a ve svých branách vynášejte soud pravdy a pokoje. Nikdo...
Zachariáš 10:9... dálce však na znovu pomyslí; přežijí i se svými dětmi a znovu se sem navrátí. Z egyptské země je...
Malachiáš 2:10...nás jeden Bůh? Proč tedy znesvěcujeme smlouvu svých otců, když jsme jedni druhým nevěrní? Juda je nevěrný...
Malachiáš 2:17...se tedy a nebuďte nevěrní. Unavujete Hospodina svými řečmi. "Jak ho unavujeme?" ptáte se. Tak, že říkáte:...
Malachiáš 3:7...jste, synové Jákobovi, nebyli zničeni. od dob svých otců jste se odvraceli od mých pravidel a...
Matouš 2:18...- naříkání a mnohé úpění. Ráchel tam pláče nad svými dětmi, nad jejich ztrátou se nedá utěšit!" Když potom...
Matouš 6:7... kteří si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov. Nebuďte jako oni. Váš Otec , co potřebujete,...
Matouš 10:1... vypudí dělníky na svou žeň." Potom svolal svých dvanáct učedníků a dal jim moc nad nečistými duchy,...
Matouš 10:17...vás budou vydávat soudům a bičovat vás ve svých shromážděních. Kvůli mně vás povedou i před vládce a...
Matouš 11:19...daní a hříšníků!' Moudrost je ale potvrzena svými skutky." Městům, ve kterých se stalo nejvíce jeho...
Matouš 12:3..."Copak jste nečetli, co udělal David, když se svými muži dostal hlad? Jak vešel do Božího domu a jedl...
Matouš 12:37...lidé řeknou, budou skládat účty v soudný denSvými vlastními slovy budeš ospravedlněn, svými vlastními...
Matouš 15:8...o vás správně prorokoval: ‚Tento lid ctí svými rty, srdcem je mi však vzdálený. Nadarmo ale...
Matouš 15:27..."Ano, Pane, ale i psi jedí zbytky ze stolu svých pánů." "Jak velikou máš víru, ženo!" odpověděl na...
Matouš 16:13...přišel do okolí Cesareje Filipovy, zeptal se svých učedníků: "Za koho mají lidé Syna člověka?"...
Matouš 16:27...život? Syn člověka přijde ve slávě svého Otce se svými anděly a tehdy každému odplatí podle jeho skutků....
Matouš 18:23...království se totiž podobá králi, který chtěl se svými služebníky vyrovnat účty. A když začal počítat,...
Matouš 20:20..." Tehdy k němu přišla matka Zebedeových synů se svými syny, klaněla se mu a o něco ho prosila. "Co chceš?"...
Matouš 23:32...těch, kdo vraždili proroky. Dovršte tedy dílo svých otců! Hadi! Plemeno zmijí! Jak byste mohli uniknout...
Matouš 23:34...zabijete a ukřižujete, jiné budete bičovat ve svých shromážděních a pronásledovat je od města k městu....
Matouš 26:18...‚Mistr vzkazuje: Můj čas nadešel. U tebe budu se svými učedníky slavit Hod beránka.'" Učedníci tedy udělali,...
Marek 2:25...jste nikdy nečetli, co udělal David, když měl se svými muži nouzi a hlad? Jak za velekněze Abiatara vešel do...
Marek 3:7...s herodiány, jak by ho zničili. Ježíš odešel se svými učedníky k jezeru a za ním šla velká spousta lidí z...
Marek 6:4..."Prorok není beze cti; jedině ve své vlasti, u svých příbuzných a ve vlastním domě." A nemohl tam vykonat...
Marek 6:21...Příhodný den však přišel, když Herodes na oslavu svých narozenin uspořádal hostinu pro své velmože a...
Marek 7:6...správně. Jak je psáno: ‚Tento lid ctí svými rty, srdcem je mi však vzdálený. Nadarmo ale...
Marek 8:27...do vesnic kolem Cesareje Filipovy. Cestou se svých učedníků ptal: "Za koho mají lidé?" Odpověděli:...
Marek 8:34...věci, ale na lidské." Potom svolal zástup se svými učedníky a řekl jim: "Chce-li někdo jít za mnou, ...
Marek 10:46...za mnohé." Přišli do Jericha. Když pak se svými učedníky a s velikým zástupem vycházel z Jericha, u...
Marek 11:1...a Betanii u Olivetské hory, poslal dva ze svých učedníků a řekl jim: "Jděte do vesnice před vámi....
Marek 11:7... Potom to oslátko přivedli k Ježíši, přikryli je svými plášti a on si na sedl. Mnozí prostírali na cestě...
Marek 14:13...jídlu velikonočního beránka?" Poslal tedy dva ze svých učedníků a řekl jim: "Jděte do města. Tam vás potká...
Marek 14:14...‚Mistr se ptá: Kde je místnost, v níž bych se svými učedníky pojedl beránka?' On vám ukáže velikou horní...
Lukáš 1:70...svého služebníka Davida, jak to sliboval ústy svých svatých proroků, kteří byli od věků. Spasil nás od...
Lukáš 2:37...sedm let se svým mužem a potom byla vdovou do svých osmdesáti čtyř let. Nevycházela z chrámu a dnem i...
Lukáš 5:15... aby ho slyšeli a byli od něj uzdraveni ze svých nemocí. On pak odcházel do pustin a modlil se...
Lukáš 6:3...jste nečetli, co udělal David, když měl se svými muži hlad? Jak vešel do Božího domu a vzal posvátné...
Lukáš 6:18...přišli, aby ho slyšeli a nechali se uzdravit ze svých neduhů. Také ti, kdo byli trápeni nečistými duchy,...
Lukáš 6:20...moc a všechny uzdravovala. Ježíš se rozhlédl po svých učednících a řekl: "Blaze vám chudým, neboť vám patří...
Lukáš 7:11...šel do města jménem Naim doprovázen množstvím svých učedníků a spoustou dalších lidí. Když se přiblížil k...
Lukáš 7:35...a hříšníků!' Moudrost je ale potvrzena všemi svými dětmi." Jeden z farizeů ho pozval, aby s ním pojedl....
Lukáš 7:44... ale ona mi skrápěla nohy slzami a utírala je svými vlasy. Nepolíbil jsi , ale ona mi od chvíle, kdy...
Lukáš 8:3...Zuzana a mnoho jiných, které ho podporovaly ze svých prostředků. Když se začal scházet veliký zástup...
Lukáš 8:22...Boží slovo a plní je." Jednoho dne nastoupil se svými učedníky na loď a řekl jim: "Přeplavme se přes jezero...
Lukáš 9:1...komukoli říkat, co se stalo. Ježíš pak svolal svých Dvanáct, dal jim sílu a moc vyhánět všechny démony a...
Lukáš 11:48...Tím jen dosvědčujete a schvalujete skutky svých otců. Oni je totiž zabíjeli a vy jim stavíte hroby....
Lukáš 12:3...ve tmě, bude slyšet na světle, a co jste ve svých pokojích šeptali do ucha, se bude hlásat ze střech....
Lukáš 15:19...být považován za tvého syna. Udělej jedním ze svých nádeníků.' A tak vstal a vydal se ke svému otci. Otec...
Lukáš 16:4..... vím, co udělám, aby lidé přijali do svých domů, budu propuštěn!' Jednoho po druhém si pak...
Lukáš 16:8...počínal chytře! Synové světa totiž bývají ve svých věcech chytřejší než synové světla. Říkám vám tedy: I...
Lukáš 18:12...se dvakrát do týdne, desátky dávám ze všech svých příjmů...' Výběrčí daní zůstal úplně vzadu....
Lukáš 18:31...věku věčný život." Tehdy vzal k sobě svých Dvanáct a řekl jim: "Hle, blížíme se k Jeruzalému....
Lukáš 19:13...vrátil jako král. Předtím si zavolal deset svých služebníků, dal jim deset hřiven a řekl jim:...
Lukáš 19:29...k Betanii u hory zvané Olivetská, poslal dva ze svých učedníků se slovy: "Jděte do vesnice před vámi....
Lukáš 19:35... Odvedli oslátko k Ježíši, přikryli je svými plášti a Ježíše posadili na . A jak jel, prostírali...
Lukáš 22:11...‚Mistr se ptá: Kde je místnost, v níž bych se svými učedníky pojedl beránka?' On vám pak ukáže velikou...
Lukáš 23:11...a usilovně ho obviňovali. A tak jím Herodes se svými vojáky pohrdl. Když se mu dost naposmíval, oblékl ho...
Lukáš 23:28... neplačte nade mnou, ale nad sebou a nad svými dětmi. Hle, přicházejí dny, kdy lidé řeknou: ‚Blaze...
Jan 1:35...Syn." Druhého dne tam Jan znovu stál se dvěma ze svých učedníků. Když uviděl Ježíše, jak prochází kolem,...
Jan 2:11...Toto Ježíš udělal v Káně Galilejské jako počátek svých zázraků. Tehdy zjevil svou slávu a jeho učedníci v...
Jan 3:22...byly vykonány v Bohu. Potom Ježíš přišel se svými učedníky do judské země a tam s nimi pobýval a křtil....
Jan 6:3... Ježíš vystoupil na horu a posadil se tam se svými učedníky. Blížily se židovské svátky Velikonoc...
Jan 6:22...jen jediná loďka a že Ježíš na ni nenastoupil se svými učedníky, ale ti odpluli sami. (Od Tiberiady ovšem...
Jan 6:67...mít. "Chcete odejít i vy?" zeptal se Ježíš tehdy svých Dvanácti. "Pane, ke komu bychom šli?" odpověděl mu...
Jan 8:24...tohoto světa. Proto jsem vám řekl, že zemřete ve svých hříších. Nebudete-li věřit, že jsem,' zemřete ve...
Jan 11:2... která pomazala Pána mastí a vytřela mu nohy svými vlasy; její bratr Lazar byl nemocný. Sestry vzkázaly...
Jan 12:3...nardu, pomazala Ježíšovy nohy a vytřela je svými vlasy. Dům se naplnil vůní masti. Jeden z jeho...
Jan 18:1...a v nich." Když to Ježíš dořekl, odešel se svými učedníky za potok Kedron, kde byla zahrada; do se...
Jan 20:30... kteří neviděli, a uvěřili." Ježíš ovšem před svými učedníky udělal i mnoho jiných zázraků, které v této...
Skutky 2:46...potřeboval. Denně zůstávali svorně v chrámu a ve svých domech lámali chléb a dělili se o jídlo s radostí a...
Skutky 3:18... aby se naplnilo, co předpověděl ústy všech svých proroků: že Mesiáš bude trpět. Proto čiňte pokání a...
Skutky 3:21...věcí, jak o tom Bůh od věků mluvil ústy všech svých svatých proroků. Mojžíš řekl našim otcům:...
Skutky 3:26...aby přinesl požehnání každému, kdo se odvrátí od svých špatností." A když takto mluvili k lidu, přišli na...
Skutky 7:41... přinesli modle oběti a radovali se z výtvoru svých rukou. Bůh se od nich odvrátil a nechal je sloužit...
Skutky 9:22...vrchním kněžím?" Saul ale kázal stále mocnějisvými důkazy, že Ježíš je Mesiáš, popouzel damašské Židy....
Skutky 14:5...s apoštoly. Když se je však pohané i Židé se svými vůdci rozhodli napadnout a kamenovat, dozvěděli se to...
Skutky 19:22..." řekl, "musím se také podívat do Říma." Dva ze svých pomocníků, Timotea a Erasta, tehdy poslal do...
Skutky 20:34...že jsem těmato rukama vydělával na potřeby svésvých společníků. Tím vším jsem vám ukázal, že máme poctivě...
Skutky 25:12... Odvolávám se k císaři!" Festus to probral se svými poradci a odpověděl: "K císaři ses odvolal, k císaři...
Skutky 26:20... že mají činit pokání, obrátit se k Bohusvými skutky prokazovat své pokání. To je důvod, proč se ...
Římanům 1:10... je mi svědkem, že se o vás neustále zmiňuji ve svých modlitbách. Stále prosím za to, aby se mi konečně ...
Římanům 1:21...ho jako Boha. Místo aby byli vděční, propadli ve svých myšlenkách marnosti a jejich nerozumné srdce se...
Římanům 3:4...lhář, Bůh bude pravdomluvný. Jak je psáno: "Ve svých výrocích budeš ospravedlněn, ve svém soudu budeš...
Římanům 3:13...klamu jejich jazyky. Hadí jed skrývají pod svými rty, hořké kletby z úst jim tryskají...
Římanům 6:12...a živé Bohu v Kristu Ježíši. Nenechte proto ve svých smrtelných tělech vládnout hřích, nepodléhejte jeho...
Římanům 7:23...nitru radostně souhlasím s Božím Zákonem, ale ve svých údech vidím jiný zákon, který bojuje proti zákonu ...
Římanům 9:3...bych si sám být zavržen od Krista ve prospěch svých bratrů, svých tělesných příbuzných, Izraelitů! Jim...
Římanům 10:9...(totiž to slovo víry, které kážeme). Vyznáš-li svými ústy, že Ježíš je Pán, a uvěříš-li v srdci, že ho Bůh...
Římanům 11:14... Kéž bych ale skrze ni mohl vzbudit žárlivost svých příbuzných a některé z nich přivést ke spáse! Když...
Římanům 11:29...jsou to kvůli otcům milovaní Boží. Bůh nelituje svých darů a povolání! Vy jste kdysi Boha neposlouchali,...
Římanům 16:18...Pánu, ale svému břichu. Jde jim jen o to, aby svými lahodnými řečmi a pochlebováním oklamali srdce...
1. Korintským 8:12...Když takto zraňujete choulostivé svědomí svých sourozenců, nehřešíte jen proti nim, ale proti...
1. Korintským 14:35... Když jim něco není jasné, se ptají doma svých manželů. Je to přece ostuda, když žena při...
1. Korintským 15:17...Kristus, vaše víra je marná - ještě jste ve svých hříších. Pak tedy i ti, kteří zesnuli v Kristu,...
2. Korintským 1:11... když nám i vy budete společně pomáhat svými modlitbami. Mnozí pak budou moci děkovat Bohu za ten...
2. Korintským 10:11...to říká, si uvědomí, že jací jsme na dálku ve svých dopisech, takoví budeme i v činech, k vám přijdeme...
2. Korintským 11:26... ohrožován řekami, ohrožován lupiči, ohrožován svými rodáky, ohrožován pohany, ohrožován ve městě,...
2. Korintským 11:30...se snad? Když se musím chlubit, pochlubím se svými slabostmi. Bůh a Otec Pána Ježíše je požehnaný...
2. Korintským 12:5... ale sám sebou se chlubit nehodlám, jedině snad svými slabostmi. I kdybych se chtěl pochlubit, nebyl bych...
2. Korintským 12:9...slabosti." Milerád se tedy budu chlubit svými slabostmi, aby na mně spočívala Kristova moc. S...
Galatským 1:14... Ve svém národě jsem v judaismu předčil většinu svých vrstevníků, patřil jsem k nejhorlivějším stoupencům...
Galatským 4:25...a odpovídá nynějšímu Jeruzalému, neboť je se svými dětmi v otroctví. Nebeský Jeruzalém je ale svobodný a...
Efeským 1:16...za vás děkovat, kdykoli se o vás zmíním ve svých modlitbách. Kéž vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista,...
Efeským 2:1...všechno ve všech. I vy jste byli mrtví ve svých vinách a hříších, jimž jste se kdysi věnovali podle...
Efeským 4:17...Pánu vyzývám, abyste nežili jako pohané podle svých marných myšlenek. Nevědomost pramenící z jejich...
Filipským 1:28...o víru evangelia. Nedejte se nijak vystrašit svými protivníky; to jim bude jasným znamením záhuby, ale...
Koloským 1:21...na nebi. I vás, kteří jste mu kdysi byli cizísvými myšlenkami i zlými skutky nepřátelští, nyní již...
Koloským 1:24...Pavel stal služebníkem. Proto se teď raduji ve svých utrpeních pro vás, neboť na svém těle nesu část...
Koloským 2:18...a v andělském náboženství; nikým, kdo se zabývá svými viděními, nesmyslně se pyšní svou vlastní tělesnou...
Koloským 3:8...hněv, zášť, urážky i sprosté řeči - odstraňte ze svých úst. Nelžete jedni druhým, když jste již odložili své...
1. Tesalonickým 1:2...všechny děkujeme Bohu a vždycky vás zmiňujeme ve svých modlitbách. Vzpomínáme před naším Bohem a Otcem na...
1. Tesalonickým 2:14...Ježíši, které jsou v Judsku, neboť jste od svých krajanů vytrpěli totéž, co oni od Židů. Ti zabili...
1. Tesalonickým 2:16...k pohanům o spáse. Tím stále jen dovršují míru svých hříchů, ale Boží konečný hněv na dopadá. Bratři...
2. Tesalonickým 1:7...dočkáte odpočinutí. Pán Ježíš se zjeví z nebe se svými mocnými anděly v ohnivém plameni, aby potrestal ty,...
2. Tesalonickým 1:10...moci. V ten den Pán přijde, aby byl oslaven svými svatými a obdivován všemi věřícími - vždyť i vy jste...
2. Tesalonickým 2:8...objeví ten bezbožník, Pán Ježíš ho zahubí dechem svých úst, zničí ho jasem svého příchodu. Za příchodem toho...
2. Timoteus 1:3...jako naši předkové, když na tebe vzpomínám ve svých modlitbách. Nemohu zapomenout na tvé slzy; toužím ...
Titus 1:16...mysl ani svědomí. Prohlašují, že znají Boha, ale svými skutky to popírají. Jsou nesnesitelní, nepovolní a...
Filemon 1:4... a od Pána Ježíše Krista. Kdykoli zmiňuji ve svých modlitbách, děkuji svému Bohu, neboť se doslýchám o...
Židům 1:7...všichni Boží andělé!" O andělech sice říká: "Ze svých poslů činí vichry, ze svých služebníků plameny," ale...
Židům 2:11...z jednoho Otce. Proto se nestydí nazývat je svými sourozenci, když říká: "Svým bratrům budu zvěstovat...
Židům 2:18...smíření za hříchy lidu. Protože sám trpěl ve svých zkouškách, může teď pomoci těm, kdo procházejí...
Židům 4:4...dni takto: "Sedmého dne Bůh odpočinul ode všech svých skutků," a jinde zase: "Do mého odpočinku nikdy...
Židům 4:10... kdo vstoupil do jeho odpočinku, odpočinul od svých skutků, tak jako Bůh odpočinul od svých. Usilujme...
Židům 7:5...oprávnění přijímat desátky od lidu, to jest od svých bratrů, kteří tak jako oni vzešli z Abrahamových...
Židům 11:23... Vírou byl Mojžíš po narození tři měsíce ukrýván svými rodiči. Když viděli, jak je to dítě krásné, nenechali...
Židům 12:9...jeho děti, leda nevlastní. Když jsme si vážili svých tělesných otců, kteří nás vychovávali, neměli bychom...
Jakub 1:11...nic nezbývá. Právě tak uvadne boháč při všech svých počinech. Blaze člověku, který prochází zkouškou! ...
Jakub 2:18...svou víru bez skutků a ti ukážu svou víru na svých skutcích. Ty věříš, že je jediný Bůh? Dobře děláš....
Jakub 3:13...Kdo je mezi vámi moudrý a rozumný? to prokáže svými skutky - ušlechtilým životem ve vlídné moudrosti....
1. Petr 2:25... ale teď jste se vrátili k Pastýři a Strážci svých duší. Vy, ženy, se podřizujte svým manželům. Někteří...
1. Petr 3:1...Slovo, ale mohou být získáni beze slov jednáním svých žen, když uvidí, jak čistý a uctivý život vedete...
2. Petr 1:9... neboť zapomněl na to, jak byl očištěn od svých starých hříchů. Bratři, snažte se stále více...
2. Petr 2:13...jsou poskvrnou a hanbou, když na nich hýří ve svých rozmarech. S očima plnýma cizoložství nenasytně baží...
2. Petr 3:3...dnech přijdou nehorázní posměvači vedení svými vlastními choutkami a budou říkat: "Co je s tím...
2. Petr 3:10...zřítí, živly se rozpustí žárem a země se všemi svými skutky bude odhalena. Má-li být všechno takto zničeno...
2. Petr 3:16...bratr Pavel, který tyto věci zmiňuje ve všech svých listech. Některé z nich jsou nesnadno srozumitelné, a...
Juda 1:14...řekl: "Hle, Pán přichází s nesčíslnými tisíci svých svatých, aby soudil všechny lidi a každého usvědčil...
Juda 1:18...posledních časech se vyskytnou posměvači vedení svými bezbožnými choutkami. To jsou ti rozvraceči, tělesní...
Zjevení 2:16...k tobě brzy přijdu a budu s nimi bojovat mečem svých úst. Kdo uši, slyš, co Duch praví církvím: Kdo...
Zjevení 2:22...velikému soužení, nebudou-li činit pokání ze svých skutků. zahubím její děti, všechny církve poznají,...
Zjevení 3:16...vlažný a ani studený ani horký, vyplivnu ze svých úst. Říkáš totiž: Jsem bohatý, zbohatl jsem a nic...
Zjevení 9:20...těmito ranami, však nečinili pokání ze skutků svých rukou; nepřestali se klanět démonům a modlám ze zlata...
Zjevení 9:21... neslyší ani nechodí. Nečinili také pokání ze svých vražd ani ze svého čarování, ze svého smilstva ani ze...
Zjevení 10:3...když řve lev, a poté, co vykřikl, promluvilo svými hlasy sedm hromů. Když zaznělo těch sedem hromů,...
Zjevení 11:12...mocný hlas z nebe: "Vystupte sem!" a před zraky svých nepřátel vystoupili v oblaku do nebe. V tu hodinu...
Zjevení 11:16...Tehdy těch čtyřiadvacet starců, kteří sedí na svých trůnech před Božím obličejem, padlo na tváře a...
Zjevení 16:11...a pro své vředy, avšak nečinili pokání ze svých skutků. Šestý pak vylil svou číši na tu velikou řeku...
Zjevení 19:2...svým smilstvem zkazila zemi, a pomstil krev svých služebníků, kterou měla na rukou!" A znovu opakovali:...
Zjevení 20:12... co bylo zapsáno v těch knihách, totiž podle svých skutků. Tehdy moře vydalo mrtvé, kteří byli v něm,...
Zjevení 20:13... kteří byli v nich; a každý byl souzen podle svých skutků. Smrt i Záhrobí byly uvrženy do ohnivého...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |