Svým

Hledám pøesnì 'svým'. Nalezeno 615 veršù. Další varianty: svým (636) svoje (34) svému (459) svém (259) svého (1208) své (1496)
Genesis 4:23... A Tubal-kainova sestra byla Naama. Lámech řekl svým ženám: "Ado a Cilo, poslouchejte , ženy Lámechovy,...
Genesis 9:22...svém stanu. Cham, otec Kanaána, spatřil nahotu svého otce a pověděl o tom oběma svým bratrům venku. Sem a...
Genesis 12:20...manželku, vezmi si ji a jdi!" Farao pak o něm svým mužům přikázal, aby ho vyhostili i s manželkou a se...
Genesis 15:15...vyjdou s velikým jměním. Ty sám se odebereš ke svým otcům v pokoji a budeš pohřben ve šťastném stáří. Sem...
Genesis 18:19...národy země. Vyvolil jsem jej, aby přikázal svým synům a své budoucí rodině, zachovávají Hospodinovu...
Genesis 19:33...zachovaly símě našeho otce." A tak noci opily svého otce vínem. Prvorozená šla spát se svým otcem, který...
Genesis 19:34... mladší: "Hle, včera v noci jsem spala se svým otcem. Opijme ho vínem také dnešní noc. Potom jdi a...
Genesis 22:5...oči a spatřil to místo v dálce. Tehdy řekl svým služebníkům: "Zůstaňte tu s oslem. a chlapec...
Genesis 22:19...uposlechl můj hlas." Nato se Abraham vrátil ke svým služebníkům a odešli spolu do Beer-šeby. Abraham potom...
Genesis 24:56...dal cestě zdar. Propusťte , mohu jít za svým pánem." Řekli mu tedy: "Zavoláme ji a zeptáme se, co...
Genesis 26:26... Tehdy k němu přišel z Geraru Abimelech se svým pobočníkem Achuzatem a s velitelem svého vojska...
Genesis 27:5..." Rebeka ale poslouchala, když Izák mluvil se svým synem Ezauem. Jakmile Ezau odešel do polí lovit zvěř,...
Genesis 27:40...země, od nebeské rosy shůry. Budeš se živit svým mečem a svému bratru budeš sloužit. Jen když se staneš...
Genesis 31:46...kámen a vztyčil jej jako památník. Potom řekl svým druhům: "Nasbírejte kamení!" A tak nanosili kamení,...
Genesis 32:17...40 krav a 10 býků, 20 oslic a 10 oslů. Svěřil je svým služebníkům, každé stádo zvlášť, a řekl jim: "Jděte...
Genesis 33:14...dobytek pomře. Nechť prosím můj pán jde před svým služebníkem napřed. pak budu pokračovat zvolna, jak...
Genesis 35:1...Bohu, jenž se ti ukázal, když jsi utíkal před svým bratrem Ezauem." Jákob tedy řekl své rodině a všem,...
Genesis 35:7... neboť tam se mu ukázal Bůh, když utíkal před svým bratrem. Tehdy zemřela Rebečina chůva Debora a byla...
Genesis 37:5...promluvit. Josef měl sen, ale když ho vyprávěl svým bratrům, nenáviděli ho tím více. Řekl jim:...
Genesis 37:9... Josef pak měl ještě další sen a vyprávěl ho svým bratrům: "Měl jsem další sen. Hle, klanělo se mi...
Genesis 37:23...otci.) A tak se stalo, že když Josef přišel ke svým bratrům, strhli mu suknici, tu zdobenou suknici, co...
Genesis 37:26...balzám a myrhu, aby to dopravili do Egypta. Juda svým bratrům navrhl: "Co z toho budeme mít, když svého...
Genesis 37:34...plášť, přepásal se pytlovinou a truchlil nad svým synem po mnoho dní. Všichni jeho synové i dcery vstali...
Genesis 37:35...on se nedal utěšit a říkal: "Nikoli! Půjdu za svým synem do hrobu v zármutku!" A tak ho jeho otec...
Genesis 38:12... Když se Juda po její smrti utěšil, odešel se svým adulamským přítelem Chírou na slavnost stříhání svých...
Genesis 39:21...v žaláři. Hospodin však byl s ním. Zahrnul jej svým milosrdenstvím a zjednal mu přízeň u vrchního...
Genesis 40:20...dne pak měl farao narozeniny a vystrojil všem svým služebníkům hostinu. Tehdy před očima svých služebníků...
Genesis 42:1... Když Jákob uviděl, že v Egyptě je zrní, řekl svým synům: "Co se na sebe jen tak díváte? Slyšel jsem, že...
Genesis 42:19...jen jeden z vás. Vy ostatní jděte a přineste svým rodinám zrní k zahnání hladu. Přiveďte však ke mně...
Genesis 42:28...v jeho vaku! " stříbro je zpátky!" zvolal ke svým bratrům. "Je přímo v mém vaku!" Hrůzou se v nich...
Genesis 42:33...slušní lidé! Nechte jednoho z vás u mne, vezměte svým rodinám jídlo k zahnání hladu a jděte. Přiveďte však...
Genesis 44:21...své matky sám a otec ho velmi miluje.' Tehdy jsi svým služebníkům řekl: ‚Přiveďte ho ke mně, ho vidím na...
Genesis 44:23...otce. Když ho opustí, otec zemře!' Ty jsi však svým služebníkům řekl: ‚Nepřijde-li s vámi váš nejmladší...
Genesis 45:1...s Josefem nikdo nezůstal, když se dával poznat svým bratrům. Plakal ale tak hlasitě, že to Egypťané...
Genesis 45:3...faraonova paláce.) " jsem Josef!" řekl Josef svým bratrům. "Žije ještě můj otec?" Bratři oněměli hrůzou,...
Genesis 45:4...se ho lekli. "Pojďte ke mně blíž," řekl Josef svým bratrům. A když přišli blíž, řekl: " jsem Josef, váš...
Genesis 45:17...byli rádi, a tak farao Josefovi řekl: "Vzkaž svým bratrům: Učiňte toto - naložte svá zvířata a vydejte...
Genesis 45:20...i svého otce. A neohlížejte se s lítostí za svým majetkem - vždyť vám bude patřit to nejlepší z...
Genesis 46:31...tvou tvář - ty opravdu žiješ!" Josef pak řekl svým bratrům a celé rodině svého otce: "Půjdu dát faraonovi...
Genesis 47:1..."Můj otec a bratři přišli z Kanaánu se svým bravem, skotem a se vším, co mají. Hle, jsou v kraji...
Genesis 47:18...k němu v dalším roce a řekli: "Nebudeme před svým pánem skrývat, že peníze došly. Také stáda dobytka ...
Genesis 47:30... Prosím, nepohřbívej v Egyptě! ulehnu ke svým otcům, vynes z Egypta a pochovej v jejich hrobě...
Genesis 48:22...- Šechem, který jsem získal z rukou Emorejců svým mečem a lukem." Jákob tenkrát svolal své syny:...
Genesis 49:33...synů!" A když Jákob dokončil tyto příkazy svým synům, stáhl nohy zpět na lůžko, vydechl naposled a...
Genesis 50:17...‚Toto řekněte Josefovi: Prosím , odpusť svým bratrům jejich provinění, jejich hřích a všechno zlé,...
Genesis 50:24...Machíra přijal na svůj klín. Nakonec Josef řekl svým bratrům: " umírám, ale Bůh k vám obrátí zřetel a...
Exodus 2:11...plynul a Mojžíš vyrostl. Jednoho dne zašel ke svým bratrům a viděl jejich těžkou dřinu. Viděl také, jak...
Exodus 3:22...stříbrné a zlaté šperky a šaty, které obléknete svým synům a dcerám. Dočista Egypťany oberete!" Mojžíš...
Exodus 6:3...Bůh Všemohoucí,a ačkoli jsem se jim nedal poznat svým jménem Hospodin. Sám jsem s nimi uzavřel smlouvu, že...
Exodus 8:19...jsem přítomen v této zemi, učiním rozdíl mezi svým a tvým lidem. To znamení se stane zítra.'" A Hospodin...
Exodus 9:27...vinu!" vykřikl. "Hospodin je v právu a se svým lidem v neprávu! Modlete se k Hospodinu. Božích hromů...
Exodus 10:2...proto, abych uprostřed nich konal tato znameníSvým synům a vnukům budeš vyprávět o tom, co jsem Egypťanům...
Exodus 10:9... Kdo přesně jít?" Mojžíš řekl: "Půjdeme se svými mladíky i starci, půjdeme se svými syny i dcerami, se...
Exodus 13:8...tvém území se nevyskytne kvas. V ten den řekneš svým dětem: ‚To kvůli tomu, co pro udělal Hospodin, když...
Exodus 15:10...nasytím, vytasím meč, ruka si je podrobí!' Svým dechem zavál jsi, moře je přikrylo, jak olovo klesli...
Exodus 15:17...na hoře, jež je tvým dědictvím, na místě, jež svým sídlem, ó Hospodine, učiníš, ve svatyni, kterou tvé...
Exodus 22:29...syna odevzdej mně. Právě tak nalož se svým skotem a bravem: sedm dní zůstane u matky, osmého dne...
Exodus 23:5...osla někoho, kdo nenávidí, jak leží pod svým břemenem, neopouštěj ho! Ochotně mu jej pomoz...
Exodus 23:11...polní zvěř. Právě tak nalož se svou vinicísvým olivovím. Šest dní dělej svou práci, ale sedmého dne...
Exodus 23:17...u tebe mužského pohlaví, ukáže před Hospodinemsvým Pánem. Neobětuj krev oběti s čímkoli kvašeným. Z...
Exodus 32:2...nás vyvedl z Egypta." Áron jim řekl: "Strhejte svým ženám, synům i dcerám zlaté náušnice a přineste je ke...
Exodus 33:11...s Mojžíšem tváří v tvář, jako mluví člověk se svým přítelem. Mojžíš se potom vracel do tábora, ale jeho...
Exodus 34:15...s obyvateli země! Když půjdou smilnit za svými bohy a přinášet svým bohům oběti, pozvou , abys...
Exodus 34:16...obětí. Když pak z jejich dcer vybereš manželky svým synům, půjdou jejich dcery smilnit za svými bohy a...
Exodus 34:23... kdo je u tebe mužského pohlaví, ukáže před svým Pánem Hospodinem, Bohem Izraele. před tebou vypudím...
Exodus 34:24... aby ses třikrát za rok ukázal před Hospodinemsvým Bohem. Neobětuj krev oběti s ničím kvašeným. Z...
Leviticus 2:13...oběti chyběla sůl smlouvy tvého Boha. S každým svým darem přines sůl. Přinášíš-li Hospodinu darem moučnou...
Leviticus 15:31...oddělovat od jejich nečistot, aby kvůli svým nečistotám nezemřeli, když by poskvrnili můj Příbytek,...
Leviticus 23:40...a po sedm dní se budete radovat před Hospodinemsvým Bohem. Tuto Hospodinovu slavnost budete slavit sedm...
Leviticus 25:46...vaším vlastnictvím. Po sobě je smíte odkázat svým synům jako dědičné vlastnictví. Je smíte trvale...
Numeri 3:4...obětovali nepatřičný oheň. Proto spolu se svým otcem Áronem konali kněžskou službu Eleazar a Itamar....
Numeri 8:26...vrátí a nebude sloužit. Bude moci pomáhat svým bratrům plnit povinnosti při Stanu setkávání, ale...
Numeri 10:30...mu však odpověděl: "Nepůjdu. Chci se vrátit do své země a ke svým příbuzným." Mojžíš mu řekl: "Neopouštěj...
Numeri 15:39... abyste je plnili. Kdybyste se totiž řídili jen svým srdcem a svýma očima, dovedly by vás ke smilstvu....
Numeri 20:8...promluvil k Mojžíšovi: "Vezmi hůl a spolu se svým bratrem Áronem shromáždi obec. Před jejich očima...
Numeri 20:21...a mocným vojskem. Edom odepřel Izraeli průchod svým územím, a tak jej Izrael musel obejít. Celá izraelská...
Numeri 21:23...tvé území." Sichon ale Izraeli nedovolil projít svým územím. Shromáždil všechen svůj lid a vytáhl proti...
Numeri 21:33...Bášanu. Bášanský král Og však proti nim s celým svým lidem vytáhl a utkal se s nimi u Edrei. Hospodin...
Numeri 24:14...jen to, co řekne Hospodin'? Hned odejdu domů ke svým, ale ještě ti povím, jak ten lid v budoucnu naloží s...
Numeri 32:42...vytáhl, dobyl Kenat i jeho vesnice a nazval je svým jménem: Noba. Toto jsou zastávky na cestě synů...
Numeri 36:9...na kmen. Každý z izraelských kmenů bude spjat se svým dědictvím." Celofchadovy dcery pak učinily přesně tak,...
Deuteronomium 2:30...Chešbonský král Sichon nás však nenechal projít svým územím. Hospodin, tvůj Bůh, totiž posílil jeho hrdost...
Deuteronomium 2:32...si ji podmaňovat a obsaď ji." Sichon se vším svým lidem proti nám vytáhl do boje v Jahce. Hospodin, náš...
Deuteronomium 3:1...k Bášanu. Bášanský král Og proti nám s celým svým lidem vytáhl do boje u Edrei. Hospodin mi řekl: "Neboj...
Deuteronomium 4:10...vnuky. Toho dne, kdy jste stáli před Hospodinemsvým Bohem, na Orébu, mi Hospodin řekl: "Shromáždi mi lid....
Deuteronomium 4:29...ani necítí. Tam pak začnete hledat Hospodinasvého Boha. Budeš-li jej hledat celým svým srdcem a celou...
Deuteronomium 5:30...vedlo dobře! Jdi a řekni jim, se vrátí ke svým stanům. Ty však zůstaň zde u mne. Sdělím ti všechna...
Deuteronomium 6:5...Bůh, Hospodin je jediný! Proto miluj Hospodinasvého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou...
Deuteronomium 6:7...dnes svěřuji, zůstanou ve tvém srdci. Vštěpuj je svým synům a mluv o nich, sedíš doma nebo jdeš po cestě,...
Deuteronomium 8:17...vedlo šťastně. Neříkej si proto v srdci: "Díky svým schopnostem a své vlastní síle jsem se takto vzmohl,"...
Deuteronomium 10:12... tvůj Bůh, žádá? Jen to, abys ctil Hospodinasvého Boha, kráčel po všech jeho cestách a miloval jej....
Deuteronomium 12:2...místa, kde národy, které vyháníte, sloužily svým bohům - na vysokých horách a návrších nebo pod...
Deuteronomium 12:7...a prvorozené ze svého skotu i bravu. Tam se svými rodinami jezte před Hospodinem, svým Bohem, a radujte...
Deuteronomium 12:12...přislíbili Hospodinu. Tam se před Hospodinemsvým Bohem, radujte se svými syny a dcerami, se svými...
Deuteronomium 12:18...svých rukou. Smíš je jíst pouze před Hospodinemsvým Bohem, na místě, které si Hospodin, tvůj Bůh, vyvolí,...
Deuteronomium 12:30...bohy. Neříkej: "Jak asi ty národy sloužily svým bohům? Chtěl bych to zkusit i ." Nic takového...
Deuteronomium 14:23... která každoročně vyroste na poli. Desátky ze svého obilí, vína a oleje, stejně jako prvorozené ze svého...
Deuteronomium 14:26...cokoli budeš chtít. Jez to tam před Hospodinemsvým Bohem, a raduj se s celou svou rodinou. Nezanedbávej...
Deuteronomium 15:7...zemi, již ti dává Hospodin, tvůj Bůh), pak před svým chudým bratrem nezatvrzuj srdce a neodpírej mu pomoc....
Deuteronomium 15:20...rok je se svou rodinou sněz před Hospodinemsvým Bohem, na místě, které si Hospodin vyvolí. Bude-li...
Deuteronomium 16:11...které Hospodin, tvůj Bůh, vyvolí za příbytek pro své jméno, se pak před Hospodinem, svým Bohem, raduj se...
Deuteronomium 16:14...Slavnost stánků. Při této slavnosti se raduj se svým synem a dcerou, se svým otrokem a děvečkou, s levitou...
Deuteronomium 17:5...muže nebo ženu, kteří tu špatnost spáchali, ke svým branám a ukamenuješ je k smrti. Ten, kdo zemřít, ...
Deuteronomium 19:5...to bude mít takto: Když například někdo půjde se svým druhem do lesa na dříví, při kácení stromu se...
Deuteronomium 20:1...ruku, noha za nohu. Když vytáhneš do boje proti svým nepřátelům a uvidíš koně, vozy a více lidu, než máš...
Deuteronomium 20:3...k lidu: "Slyš, Izraeli! Dnes jdete do boje proti svým nepřátelům. Nebuďte malomyslní, nebojte se ani neděste...
Deuteronomium 20:18...svých ohavných způsobů, jimž se oddávají kvůli svým bohům, a vy byste hřešili proti Hospodinu, svému Bohu....
Deuteronomium 21:10...očích správné. Když vytáhneš do boje proti svým nepřátelům a Hospodin ti je vydá do rukou, budeš je...
Deuteronomium 23:10...shromáždění. Když vojensky vytáhneš proti svým nepřátelům, vyvaruj se každé nepřístojnosti. Jestliže...
Deuteronomium 25:2...bičování, soudce jej položit a zbičovat pod svým dohledem tolika ranami, kolik si zaslouží. Nechá mu...
Deuteronomium 26:5...Hospodina, tvého Boha. Tehdy před Hospodinemsvým Bohem, prohlásíš: "Můj otec, kočovný Aramejec,...
Deuteronomium 26:13...městě jedli do sytosti. Tehdy před Hospodinemsvým Bohem, prohlásíš: "Vynesl jsem z domu, co bylo svaté,...
Deuteronomium 27:7... budeš je tam jíst a radovat se před Hospodinemsvým Bohem. Na ty kameny pak napíšeš všechna slova tohoto...
Deuteronomium 28:48...Hospodinu, svému Bohu. Proto budeš sloužit svým nepřátelům, které na tebe Hospodin pošle, a to v hladu...
Deuteronomium 28:68...že ji nikdy nespatříš. Tam se budete prodávat svým nepřátelům za otroky a otrokyně, ale nikdo vás ani...
Deuteronomium 29:9... Vy všichni dnes stojíte před Hospodinemsvým Bohem - vaši kmenoví náčelníci, vaši stařešinové a...
Deuteronomium 29:18...požehnání a říkal by si: "I když se řídím jen svým zatvrzelým srdcem, budu se mít dobře!" (Jako by...
Deuteronomium 31:16... Hospodin Mojžíšovi řekl: "Hle, brzy ulehneš ke svým otcům. Tento lid pak vstane a půjde smilnit s cizími...
Deuteronomium 32:21...jsou oni, synové, kteří věrnost neznají. Nebohem svým vzbudili žárlení, popudili svými marnostmi....
Deuteronomium 32:46...dnes varoval, si vezměte k srdci. Předávejte je svým synům, aby pečlivě dodržovali všechna slova tohoto...
Deuteronomium 33:9...na !' Na vlastní bratry nebral zřetel a ke svým dětem neznal se. Ano, tvé slovo zachovali, tvou...
Jozue 10:6...do gilgalského tábora: "Neodpírej ochranu svým služebníkům. Rychle k nám pospěš a zachraň nás! Pomoz...
Jozue 22:5...Hospodinův služebník Mojžíš: Milujte Hospodinasvého Boha, choďte po všech jeho cestách a dodržujte jeho...
Soudců 1:3...dal jsem mu tu zem do rukou." Kmen Juda pak řekl svým bratrům ze Šimeona: "Pojďte s námi do našeho podílu...
Soudců 1:17... usídlili se mezi místními. Juda ale táhl se svým bratrem Šimeonem dál, vybili Kananejce bydlící v...
Soudců 2:10... Když celé to pokolení zemřelo a připojilo se ke svým otcům, nastoupilo po nich další pokolení, které...
Soudců 7:1... Ráno se pak Jerub-baal (totiž Gedeon) s celým svým vojskem utábořil u pramene Charod. Tábor Midiánců...
Soudců 7:11...říkají, osmělíš se k útoku." Sešel tedy se svým zbrojnošem Purou k ozbrojeným hlídkám na kraji...
Soudců 9:21...Pak se dal Jotam na útěk. Uprchl před svým bratrem Abimelechem do Beeru a tam zůstal. Abimelech...
Soudců 9:32... podněcují město proti tobě! Proto se v noci se svým vojskem vyprav a ukryj se v polích do zálohy. Brzy...
Soudců 9:34... jak budeš moci." Abimelech se tedy v noci se svým vojskem vypravil a ukryli se do zálohy proti Šechemu...
Soudců 9:44...proti nim a pobil je. Zatímco Abimelech se svým oddílem vyrazil a obsadil vchod do městské brány,...
Soudců 9:48...že jsou tam všichni pohromadě, vystoupil s celým svým vojskem na horu Calmon. Vzal sekeru, usekl ze stromu...
Soudců 11:23... Hospodin, Bůh Izraele, vyhnal Emorejce před svým lidem Izraelem, a ty chceš vyhnat nás? Nedržíš se snad...
Soudců 12:9...třicet synů a třicet dcer. Ty provdal jinamsvým synům přivedl třicet dívek odjinud. Soudil Izrael sedm...
Soudců 14:5...v době ovládali Izrael.) Samson tedy šel se svým otcem a matkou dolů do Timny. Když přišli k městským...
Soudců 14:17...sedmého dne prozradil, a ona ji pak prozradila svým lidem. Sedmého dne před západem slunce mu tedy muži...
Soudců 18:14...Laiš. "Víte, co je tamhle v těch domech?" řekli svým bratrům. "Efod, bůžkové a odlitá modla! Víte, co teď...
Soudců 19:10...nehodlal strávit další noc, a tak se zvedl a se svým párem oslů v postrojích a se svou družkou vyrazil k...
Růt 1:8...zpět do judské země. "Jděte," řekla tehdy oběma svým snachám, "vraťte se domů ke svým matkám. Kéž je k vám...
Růt 1:15... řekla Noemi, "tvá švagrová se vrací ke svému lidu a ke svým bohům. Vrať se s ." Rút ale...
Růt 2:15... zbylo. Potom šla znovu paběrkovat a Boáz svým služebníkům přikázal: "Nechte ji sbírat mezi snopy,...
1. Samuel 1:23...tvůj slib k naplnění." A tak ta žena zůstala se svým synkem a pečovala o něj, dokud ho neodkojila. A když...
1. Samuel 2:1...těmito slovy: "V Hospodinu se raduji srdcem svým, v Hospodinu svůj roh pozvedám. Svým protivníkům se...
1. Samuel 2:19...a každoročně mu ho přinášela, když přicházela se svým mužem přinést výroční oběť. Elí žehnal Elkánovi i jeho...
1. Samuel 3:21...nadále ukazoval v Šílu, kde se zjevil Samuelovi svým slovem. Samuel měl slovo pro celý Izrael.Tehdy Izrael...
1. Samuel 8:14...vám nejlepší pole, vinice i olivy a rozdá je svým dvořanům. Vaši setbu i vaše vinice zdaní desátkem a...
1. Samuel 8:15...setbu i vaše vinice zdaní desátkem a ten rozdá svým komorníkům a dvořanům. Vezme si vaše služebníky i vaše...
1. Samuel 11:5...do hlasitého pláče. Saul se právě vracel se svým dobytkem z pole. "Co je lidem, že pláčou?" ptal se. A...
1. Samuel 12:14...Hospodinovým příkazům a půjdete za Hospodinemsvým Bohem - vy i král, který nad vámi vládne? Jestliže...
1. Samuel 12:19...i před Samuelem velikou bázeň. "Modli se za své služebníky k Hospodinu, svému Bohu, abychom nezemřeli,"...
1. Samuel 12:22...zachránit - vždyť jsou to marnosti! Hospodin pro své veliké jméno svůj lid neopustí, protože se rozhodl...
1. Samuel 12:25... Budete-li však přesto jednat zle, budete i se svým králem zničeni." Saul se stal králem ve třiceti...
1. Samuel 13:16... které zůstalo při něm - asi 600 mužů. Saul se svým synem Jonatanem a s muži, kteří s ním ještě zůstali,...
1. Samuel 14:14...je dobíjel. V této první bitvě pobil Jonatan se svým zbrojnošem asi dvacet mužů na půlakrovém políčku....
1. Samuel 14:17...se to vojsko rozbíhá do všech stran. Saul řekl svým mužům: "Nastupte a zjistěte, kdo z našich odešel."...
1. Samuel 14:24...by okusil pokrm před večerem, dokud se nepomstím svým nepřátelům." Nikdo z vojska proto nic nejedl. Celé...
1. Samuel 14:40...Izraeli: "Vy budete na jedné straně a se svým synem Jonatanem na druhé." "Udělej, jak myslíš,"...
1. Samuel 15:9...lid vyhubili mečem jako proklatý. Saul se svým vojskem však ušetřil Agaga i nejlepší brav a skot....
1. Samuel 16:16... děsí zlý duch od Boha. náš pán rozkáže zde svým služebníkům, aby vyhledali někoho, kdo umí hrát na...
1. Samuel 16:17...zlý duch od Boha, a uleví se ti." Saul tedy svým služebníkům poručil: "Podívejte se mi po někom, kdo...
1. Samuel 17:17...přicházel a předváděl se. Jednou řekl Jišaj svému synu Davidovi: "Vezmi svým bratřím tady efu praženého...
1. Samuel 17:41...prak a vyrazil na Filištína. Filištín, vpředu se svým štítonošem, vyrazil proti Davidovi. Jakmile si ho...
1. Samuel 18:22..."Teď máš druhou možnost stát se mým zetěm." Svým dvořanům přikázal: "Říkejte potají Davidovi: Jen se...
1. Samuel 19:1...slavnou pověst. Saul řekl Jonatanovi a všem svým hodnostářům, že chce, aby David zemřel. Saulův syn...
1. Samuel 19:3...pozor. Schovej se a zůstaň v úkrytu. půjdu se svým otcem na pole, kde budeš, a promluvím s ním o tobě....
1. Samuel 20:31...Jišajův syn na světě, nebudeš si jist sebou ani svým královstvím! Hned ho nech zajmout, protože musí...
1. Samuel 21:15... "Copak nevidíte, že je to blázen?" řekl Achiš svým dvořanům. "Proč mi ho sem vodíte? Mám tu snad málo...
1. Samuel 24:7...svědomí, že Saulovi uřízl ten cíp pláště, a tak svým mužům řekl: "Chraň Hospodin, abych svému pánu,...
1. Samuel 25:8...přece ve šťastnou chvíli. Dej tedy prosím svým služebníkům i svému synu Davidovi, co máš po ruce.'"...
1. Samuel 25:13... vyřídili mu všechna Nábalova slova. David svým mužům řekl: "Každý si připásejte meč." Všichni včetně...
1. Samuel 25:19...stě hrud fíků a naložila to na osly. Potom řekla svým mládencům: "Jděte napřed, jdu za vámi." Svému muži...
1. Samuel 28:2...na to Davidovi řekl: "Tak to jmenuji natrvalo svým osobním strážcem." Samuel byl mrtev. Všichni Izraelci...
1. Samuel 28:7...skrze urim, ani skrze proroky. Nakonec tedy řekl svým služebníkům: "Najděte mi nějakou věštkyni. Půjdu za ...
1. Samuel 30:6...ukamenují. Všichni byli rozhořčení, každý kvůli svým synům a dcerám. David ale našel sílu v Hospodinu, svém...
1. Samuel 30:26... poslal něco z kořisti judským stařešinůmsvým přátelům. Vzkázal jim: "Zde je dar pro vás z kořisti...
2. Samuel 2:26...nakonec zbude jen hořkost? Kdy konečně řekneš svým mužům, přestanou honit své bratry?" Joáb mu...
2. Samuel 3:23... a tak odešel v pokoji. Jakmile Joáb se vším svým vojskem dorazil, bylo mu oznámeno: "Za králem přišel...
2. Samuel 3:38... syna Nerova, nevzešlo od krále. Král tehdy řekl svým mužům: "Nerozumíte, že dnes v Izraeli padl vojevůdce a...
2. Samuel 4:12...a sprovodit vás ze světa?!" Nato David rozkázal svým mládencům, aby je zabili. Usekali jim ruce i nohy a...
2. Samuel 7:11...zlosynové jako dříve, za dnů, kdy jsem nad svým izraelským lidem ustanovil soudce. Dopřeji ti...
2. Samuel 7:12...dům tobě. se naplní tvé dny a ulehneš ke svým předkům, pozdvihnu tvého potomka, jenž vzejde z tvých...
2. Samuel 7:24...jeho bohů! Svůj lid Izrael jsi navěky ustanovil svým lidem a ty, Hospodine, jsi jejich Bůh. Nuže, Hospodine...
2. Samuel 10:13...učiní, co se mu zalíbí." Nato se Joáb se svým vojskem pustil do boje proti Aramejcům a ti se před...
2. Samuel 13:28...i všechny královské syny. Abšalom přikázal svým mládencům: "Dávejte pozor. se Amnon po víně...
2. Samuel 14:30...nechtěl přijít ani podruhé. Tehdy Abšalom řekl svým služebníkům: "Víte, že Joábovo pole sousedí s mým. ...
2. Samuel 15:4...zemi !" dodával. "Pak by každý mohl přijít se svým sporem nebo žalobou za mnou a bych mu zjednal právo...
2. Samuel 15:14..."Srdce Izraelců je s Abšalomem." David řekl všem svým služebníkům, kteří s ním byli v Jeruzalémě: "Musíme...
2. Samuel 15:16...rozhodne." A tak král odešel, následován celým svým dvorem. Zanechal tam jen deset konkubín, aby se...
2. Samuel 16:11...‚Co to děláš?'" David tehdy Abišajovi a všem svým služebníkům řekl: "Vždyť i můj vlastní syn mi usiluje...
2. Samuel 19:3... Když vojsko uslyšelo, jak král truchlí nad svým synem, vítězství toho dne se všem obrátilo v nářek....
2. Samuel 20:10...třeba další rány, aby zemřel. Joáb se potom se svým bratrem Abišajem pustil za Šebou, synem Bichriho....
2. Samuel 22:5... zachránil! Smrtelné vlny obklopilysvým proudem strhla záhuba, provazy hrobu ovinuly,...
2. Samuel 22:15...zněl! Deštěm šípů rozehnal je, bleskem svým je rozdrtil! Koryta moří byla obnažena, základy světa...
2. Samuel 24:21... k zemi. "Proč můj pán a král přichází za svým služebníkem?" zeptal se Aravna. "Chci od tebe koupit...
1. Královská 1:21...pánovi. Jinak, můj královský pán ulehne ke svým otcům, i můj syn Šalomoun dopadneme jako zločinci."...
1. Královská 2:10...poslal do hrobu v krvi." Poté David ulehl ke svým předkům a byl pohřben ve Městě Davidově. David...
1. Královská 2:26...Abiatara král vykázal do Anatotu. "Odejdi ke svým polím. Zasloužíš si smrt, ale dnes nenechám zemřít,...
1. Královská 3:15...smlouvy. Obětoval zápalné a pokojné oběti a všem svým dvořanům vystrojil hostinu. Jednou přišly ke králi dvě...
1. Královská 5:6... Šalomoun měl také 4 000 stájí pro koně ke svým vozům a 12 000 jezdců. Správcové se střídali po měsíci...
1. Královská 8:23...tobě, jenž by zachovával smlouvu a milosrdenství svým služebníkům, kteří před tebou žijí s oddaným srdcem....
1. Královská 8:36...od svých hříchů, vyslýchej na nebesích. Odpusť svým služebníkům, svému lidu Izraeli, jejich hřích. Vyuč je...
1. Královská 10:13...Šalomounovi přinesla ona. Královna se pak se svým služebnictvem vydala zpět na cestu do vlasti. Král...
1. Královská 11:21...ale Hadad v Egyptě uslyšel, že David ulehl ke svým otcům a že zemřel i jeho vojevůdce Joáb. "Propusť ...
1. Královská 11:43...nad celým Izraelem čtyřicet let. Potom ulehl ke svým otcům a byl pochován ve městě svého otce Davida. Na...
1. Královská 12:24...lidu: Tak praví Hospodin - Nebojujte proti svým bratrům, synům Izraele. Vraťte se každý domů, neboť ta...
1. Královská 13:13...z Judska, odešel. "Osedlejte mi osla," řekl nato svým synům. Když mu ho osedlali, nasedl na něj a vypravil...
1. Královská 13:26...lvu. Ten ho roztrhal a zabil, jak ho Hospodin svým slovem varoval." Potom ten starý prorok řekl svým...
1. Královská 13:27...slovem varoval." Potom ten starý prorok řekl svým synům: "Osedlejte mi osla." Jakmile ho osedlali,...
1. Královská 13:31...můj!" naříkali nad ním. Když ho pohřbil, řekl svým synům: " umřu, pochovejte do hrobu, kde je...
1. Královská 14:20...Jeroboám kraloval dvacet dva let. Potom ulehl ke svým otcům a místo něj začal kralovat jeho syn Nádab. V...
1. Královská 14:31...tu dobu trvala válka. Rechoboám pak ulehl ke svým otcům a byl pohřben mezi svými předky ve Městě...
1. Královská 15:8...a Jeroboámem trvala válka. Abiáš ulehl ke svým otcům a pohřbili ho ve Městě Davidově. Místo něj začal...
1. Královská 15:18...a v pokladnicích královského paláce, svěřil je svým služebníkům a poslal je k aramejskému králi...
1. Královská 15:24...byl ale nemocný na nohy. Potom Asa ulehl ke svým otcům a byl pohřben mezi svými předky ve městě svého...
1. Královská 16:6...v Kronice izraelských králů. Když Baaša ulehl ke svým otcům, pohřbili ho v Tirse a místo něj začal kralovat...
1. Královská 16:28...v Kronice izraelských králů. Omri pak ulehl ke svým otcům a byl pohřben v Samaří. Místo něj kraloval jeho...
1. Královská 19:21...jejich maso na dříví z pluhu a dal je jíst svým lidem. Potom vstal a následoval Eliáše jako jeho...
1. Královská 20:12...svléká!" Ben-hadad právě ve stanech popíjel se svými králi. Jakmile uslyšel ten vzkaz, rozkázal svým...
1. Královská 20:39...‚Hlídej ho. Jestli se ztratí, zaplatíš za něj svým životem anebo dáš talent stříbra.' Tvůj služebník se...
1. Královská 20:42...nechal odejít mého odsouzence, zaplatíš za něj svým životem a svůj lid dáš za jeho." Izraelský král pak...
1. Královská 22:3...judský král Jošafat. Izraelský král řekl svým dvořanům: "Víte přece, že Rámot-gileád patří nám. Proč...
1. Královská 22:31...před bitvou přestrojil. Aramejský král rozkázal svým dvaatřiceti vozatajům: "Nebojujte s malým ani velkým,...
1. Královská 22:40...v Kronice izraelských králů. Tak Achab ulehl ke svým otcům a místo něj začal kralovat Achaziáš. Jošafat,...
1. Královská 22:51..." Jošafat ale nechtěl. Potom Jošafat ulehl ke svým otcům a byl pochován ke svým předkům ve městě svého...
2. Královská 5:4...ho jistě malomocenství zbavil." Náman pak šel za svým pánem a vyprávěl mu, co ta dívka z izraelské země...
2. Královská 5:9...v Izraeli je prorok." Když pak Náman dorazil se svým vozem a spřežením a zastavil se u vchodu do Elíšova...
2. Královská 5:15...jako tělo malého chlapce! Hned se tedy s celým svým doprovodem vydal zpátky k Božímu muži. Předstoupil...
2. Královská 5:23...dvoje slavnostní šaty a všechno to svěřil dvěma svým mládencům, aby to nesli před Gehazim. Když ale došli k...
2. Královská 7:12...paláce. Král ještě v noci vstal a řekl svým služebníkům: " vám povím, co na nás Aramejci...
2. Královská 8:14...mu Elíša. Chazael se pak od něj vrátil za svým pánem. Ten se ho zeptal: "Co ti říkal Elíša?" "Říkal...
2. Královská 8:24...v Kronice judských králů. Jehoram pak ulehl ke svým otcům a byl pochován mezi svými předky ve Městě...
2. Královská 10:25...hotovi s přípravou zápalné oběti, Jehu přikázal svým strážcům a pobočníkům: "Jděte a bijte je. Nikdo ...
2. Královská 10:31...dodržovat Zákon Hospodina, Boha Izraele, celým svým srdcem a neodvrátil se od hříchů Jeroboáma, který...
2. Královská 10:35...v Kronice izraelských králů. Jehu pak ulehl ke svým otcům a byl pochován v Samaří. Na jeho místě se stal...
2. Královská 12:22... a Jehozabad, syn Šomerův. Joaš byl pochován ke svým otcům ve Městě Davidově. Na jeho místě pak kraloval...
2. Královská 13:9...izraelských králů. Potom Joachaz ulehl ke svým otcům a byl pochován v Samaří. Na jeho místě pak...
2. Královská 13:13...Kronice izraelských králů. Potom Jehoaš ulehl ke svým otcům a na jeho trůn dosedl Jeroboám. Jehoaš byl...
2. Královská 14:16...Kronice izraelských králů. Potom Jehoaš ulehl ke svým otcům a byl pochován v Samaří mezi izraelskými králi....
2. Královská 14:22...vrátil ho Judovi poté, co král Amaciáš ulehl ke svým otcům. Patnáctého roku judského krále Amaciáše, syna...
2. Královská 14:29...izraelských králů. Potom Jeroboám ulehl ke svým otcům a byl pochován mezi izraelskými králi. Na jeho...
2. Královská 15:7...v Kronice judských králů. Když Azariáš ulehl ke svým otcům, pochovali ho mezi jeho předky ve Městě Davidově...
2. Královská 15:22...izraelských králů. Když Menachem ulehl ke svým otcům, na jeho místě začal kralovat jeho syn Pekachiáš...
2. Královská 15:38...a Pekacha, syna Remaliášova.) Jotam pak ulehl ke svým otcům a byl pochován mezi svými předky ve městě svého...
2. Královská 16:20... píše v Kronice judských králů. Achaz ulehl ke svým otcům a byl pochován mezi svými předky ve Městě...
2. Královská 17:33... Uctívali sice Hospodina, ale sloužili také svým vlastním bohům podle zvyklostí těch národů, z nichž...
2. Královská 17:41...začaly uctívat Hospodina, ale nadále sloužily svým modlám. Také jejich synové a synové jejich synů ...
2. Královská 18:26...nejvyššího komořího požádali: "Mluv prosím ke svým služebníkům aramejsky, vždyť rozumíme. Nemluv s námi...
2. Královská 19:4... slyšel, co všechno řekl nejvyšší komoří vyslaný svým pánem, asyrským králem, aby urážel živého Boha. Kéž by...
2. Královská 19:10...judskému králi Ezechiášovi: Nedej se klamat svým Bohem, na něhož spoléháš. Říkáš si, že Jeruzalém...
2. Královská 20:21...v Kronice judských králů. Ezechiáš pak ulehl ke svým otcům a na jeho místě začal kralovat jeho syn Menaše. ...
2. Královská 21:18...v Kronice judských králů. Pak Menaše ulehl ke svým otcům a byl pochován v Uzově zahradě svého paláce. Na...
2. Královská 23:25...Jošiáš, který by se obrátil k Hospodinu celým svým srdcem, celou svou duší i celou svou silou a řídil by...
2. Královská 24:6...v Kronice judských králů. Joakim pak ulehl ke svým otcům a místo něj se stal králem jeho syn Joakin....
2. Královská 25:1...přitáhl babylonský král Nabukadnezar s celým svým vojskem. Utábořili se před městem a začali kolem něj...
1. Letopisů 10:9...po celé filištínské zemi, aby tu zprávu ohlásili svým modlám i lidu. Jeho výzbroj uložili v chrámu svých...
1. Letopisů 17:10...zlosynové jako dříve, za dnů, kdy jsem nad svým izraelským lidem ustanovil soudce. Všechny tvé...
1. Letopisů 17:11...dům tobě. se naplní tvé dny a odejdeš ke svým předkům, pozdvihnu tvého potomka, jednoho z tvých synů...
1. Letopisů 17:21...a ohromnými divy, když jsi vypudil národy před svým lidem, který sis vykoupil z Egypta! Svůj lid Izrael...
1. Letopisů 17:22...z Egypta! Svůj lid Izrael jsi navěky učinil svým lidem a ty, Hospodine, jsi jejich Bůh. Nuže, Hospodine...
1. Letopisů 19:7...tisíc vozů a k tomu i maackého krále, který se svým vojskem přitáhl a utábořil se před Medebou. Také...
1. Letopisů 19:14...Hospodin učiní, co se mu zlíbí." Nato se Joáb se svým vojskem pustil do boje s Aramejci a ti se před nimi...
1. Letopisů 23:32...sloužit před Hospodinem. Takto levité plnili své povinnosti vůči Stanu setkávání, vůči svatyni, vůči...
1. Letopisů 28:8...mohli užívat tuto krásnou zem a zanechali ji svým synům jako věčné dědictví. A ty, Šalomoune, synu můj,...
2. Letopisů 2:14... tvého otce Davida. Nuže, nechť můj pán pošle svým služebníkům pšenici a ječmen, olej a víno, jak řekl....
2. Letopisů 6:14...tobě, jenž by zachovával smlouvu a milosrdenství svým služebníkům, kteří před tebou žijí s oddaným srdcem....
2. Letopisů 6:27...od svých hříchů, vyslýchej na nebesích. Odpusť svým služebníkům, svému lidu Izraeli, jejich hřích. Vyuč je...
2. Letopisů 9:12...darů, než králi přinesla ona. Královna se pak se svým služebnictvem vydala zpět na cestu do vlasti. Král...
2. Letopisů 9:31...nad celým Izraelem čtyřicet let. Potom ulehl ke svým otcům a byl pochován ve městě svého otce Davida. Na...
2. Letopisů 11:4...Benjamína: Tak praví Hospodin - Nebojujte proti svým bratrům. Vraťte se každý domů, neboť ta věc vzešla ode...
2. Letopisů 12:16...trvala neustálá válka. Rechoboám pak ulehl ke svým otcům a byl pochován ve Městě Davidově. Na jeho místě...
2. Letopisů 13:17...ale Bůh jim je vydal do rukou, takže je Abiáš se svým vojskem úplně rozdrtil. Na izraelské straně padlo 500...
2. Letopisů 13:23...ve Výkladu proroka Ida. Abiáš pak ulehl ke svým otcům a byl pochován ve Městě Davidově. Na jeho místě...
2. Letopisů 14:12...muži porazil, takže se dali na útěk. Asa je se svým vojskem pronásledoval ke Geraru. Habešanů padlo...
2. Letopisů 16:13...Hospodina, ale lékaře. V jednačtyřicátém roce svého kralování pak Asa zemřel a ulehl ke svým otcům....
2. Letopisů 18:30...před bitvou přestrojil. Aramejský král rozkázal svým vozatajům: "Nebojujte s malým ani s velkým, jedině s...
2. Letopisů 20:7...tebou! Byl jsi to přece ty, Bože náš, kdo před svým lidem Izraelem vyhnal obyvatele této země a dal ji...
2. Letopisů 20:25...poseta mrtvými! Nikdo nevyvázl. Jošafat pak se svým vojskem začal sbírat kořist. Našli u nich takové...
2. Letopisů 21:1...plavby do zámoří sešlo. Potom Jošafat ulehl ke svým otcům, a když byl pochován ke svým předkům ve Městě...
2. Letopisů 22:5... do války o Rámot-gileád. Aramejci ale Jorama se svým králem Chazaelem porazili. Ten se pak vrátil do...
2. Letopisů 25:13...roztříštili. Žoldnéři, které Amaciáš nepustil se svým vojskem do války, mezitím napadali judská města od...
2. Letopisů 27:6...svou moc, neboť žil důsledně před Hospodinemsvým Bohem. Ostatní Jotamovy skutky i všechny jeho války a...
2. Letopisů 28:8...králova pobočníka Elkánu. Synové Izraele zajali svým bratrům 200 000 žen a dětí a pobrali jim spoustu...
2. Letopisů 28:10...chcete zotročit judské a jeruzalémské děti jako své sluhy a služky? Copak sami nemáte před Hospodinem, svým...
2. Letopisů 28:11... teď poslechněte a vraťte ty zajatce zpátky svým bratrům. Jinak proti vám vzplane Hospodinův hněv!"...
2. Letopisů 31:20... Jednal dobře, správně a věrně před Hospodinemsvým Bohem. Ve všem, co si předsevzal, šlo o Boží...
2. Letopisů 35:23...zasáhli lučištníci. "Odvezte !" řekl Jošiáš svým mužům. "Jsem těžce raněn!" Jeho muži ho tedy odnesli z...
Ezdráš 6:20...čistí, porazili beránka všem navrátilcůmsvým bratřím kněžím i sobě. Beránka jedli synové Izraele...
Ezdráš 9:12...od jednoho konce po druhý. Nevdávejte proto své dcery za jejich syny a své syny nežeňte s jejich...
Nehemiáš 3:23...z blízkého okolí. Za nimi opravovali naproti svým domům Benjamín a Chašub. Za nimi opravoval u svého...
Nehemiáš 9:30...nechtěli. Tolik let ses s nimi trpělivě vláčelSvým Duchem jsi je varoval skrze proroky, když ale přesto...
Nehemiáš 10:30...schopen rozumět, ti všichni se připojovali ke svým urozeným bratřím a skládali přísežný slib, že budou...
Nehemiáš 13:10...levité i zpěváci konající bohoslužbu uchýlili ke svým polím. Vytkl jsem to hodnostářům. "Jak to že je...
Nehemiáš 13:13...lidé, a tak dostali za úkol rozdělovat příděly svým bratřím. Pamatuj za to na , Bože můj, a nevymaž mou...
Ester 5:2...v dvoraně, získala si jeho srdce. Ukázal na ni svým zlatým žezlem, Ester přistoupila a dotkla se jeho...
Ester 8:13...mohli být v ten den připraveni k odplatě proti svým nepřátelům. Jízdní poslové na koních z říšského...
Job 4:17...v právu před Bohem? Je člověk čistý před svým Stvořitelem? Ani na své služebníky se Bůh nespoléhá,...
Job 11:3... se dát za pravdu mluvkovi? Myslíš, že svým tlacháním všechny umlčíš? Že nikdo neztrestá tvé...
Job 15:10...jsou kmeti šediví, i tvého otce předčí věkem svým. To ti nestačí ta Boží útěcha, nelíbí se ti slova...
Job 15:26...postavil, tvrdošíjně se vrhl proti němu obrněn svým štítem mohutným. Svou tvář sice nechal zarůst tukem,...
Job 16:15...válečník. Zjizvenou kůži pytlem zakryl jsemsvým čelem ryji zem. Tvář mi od pláče opuchla, stín smrti...
Job 17:14...ustlat lože v temnotě, mám-li nazývat jámu otcem svým a červy svou matkou a sestrami - kde potom bude ta ...
Job 19:11...nezajdu, mou naději vyvrací jako strom z kořenůSvým hněvem srší proti mně v domnění, že jsem jeho nepřítel...
Job 20:23...cpe, Bůh na něj sešle vroucí hněv - zaplaví ho svým deštěm střel! Na útěku před železnou zbraní zasažen...
Job 26:13...utišil, netvora rozdrtil svou moudrostí. Nebe svým dechem rozjasnil, slizkého hada svou rukou poranil. A...
Job 37:3...Pod celým nebem je nechá znít, i kraje světa svým bleskem ozáří. Vzápětí burácení zní, hřímá svým hlasem...
Job 37:4...svým bleskem ozáří. Vzápětí burácení zní, hřímá svým hlasem vznešeným; když zazní jeho hlas, nic ho nezdrží...
Job 37:5...zazní jeho hlas, nic ho nezdrží. Podivuhodně Bůh svým hlasem hřmí, působí divy nad naše chápání. Sněhu...
Job 37:10...a severák s sebou zimu přináší. Bůh tvoří led svým dechnutím, na širých vodách mrznou hladiny. Oblaka...
Job 37:11... Oblaka vláhou obtíží, mračna rozhání bleskem svým. Ta krouží sem a tam pod jeho vedením, aby plnila jeho...
Job 41:13...valí od nozder, jako když rákos hoří pod kotlemSvým dechem rozžhaví uhlí řeřavé, jeho tlama šlehá...
Žalmy 3:1...v něho doufají. Žalm Davidův, když utíkal před svým synem Abšalomem. Kolik jen, Hospodine, je mých...
Žalmy 6:7...nevzpomene - mezi mrtvými kdo by slavil Svým nářkem vyčerpán na lůžku noci provzlykám, slzami...
Žalmy 9:2...Davidův. Chválím , Hospodine, celým srdcem svým, vypravovat chci o všech tvých zázracích! Z tebe se...
Žalmy 10:3...honí chudáky, vymýšlejí úklady, aby je lapiliSvým vlastním chtíčem se ničemové chlubí, chamtivce chválí,...
Žalmy 15:3... kdo mluví pravdu ze srdce, kdo jazykem svým nepomlouvá, neškodí bližnímu a neostouzí druha, kdo...
Žalmy 17:10... před smrtelnými nepřáteli všude okoloSvým vlastním tukem zarostli, svými ústy zpupně mluvili....
Žalmy 17:13...Postav se mu tváří! Sraz ho na kolena - mečem svým zachraň mi život před ničemy! Před lidmi, Hospodine,...
Žalmy 18:5... zachránil! Provazy smrti obklopilysvým proudem strhla záhuba, provazy hrobu ovinuly,...
Žalmy 22:23...před tlamou lva, vyslyš před rohy buvolaSvým bratrům budu zvěstovat tvé jméno, uprostřed...
Žalmy 25:4...budou zrádci nicotní! Ukaž mi, Hospodine, cesty své, svým stezkám nauč . Veď a pravdě své, vždyť...
Žalmy 31:12... síla slábne strádáním, údy ochably. Všem svým protivníkům jsem pro zábavu, pro své sousedy jsem...
Žalmy 31:17... kteří stíhají! Rozjasni svou tvář nad svým služebníkem, pro svoji lásku zachraň ! nejsem...
Žalmy 39:2... Žalm Davidův. Řekl jsem: "Dám si pozor na své cesty, svým jazykem abych nehřešil, na uzdě svoje ústa...
Žalmy 44:4...usadil; rozdrtils národy, a je jsi rozplodilSvým vlastním mečem tu zemi neovládli, ve vlastní paži...
Žalmy 52:4...zlem? Boží láska je tu každý den! Záhubu chystáš svým jazykem, tou ostrou břitvou pácháš lest. Zlé víc než...
Žalmy 54:9... že dobré je! On vysvobodí z každého souženísvým nepřátelům směle pohlédnu do očí! Pro předního...
Žalmy 56:8... se sápají. Copak uniknou se svou hanebnostíSvým hněvem, Bože, smeť ty pohany! Ty vedeš v patrnosti...
Žalmy 60:6...jsi okusit hrůzy, vínem závrati jsi nás napájelSvým ctitelům teď ale korouhev dal jsi, aby ji rozvinuli v...
Žalmy 64:8...v hlubinách srdce člověka! Bůh po nich tehdy svým šípem střelí, upadnou náhle, plní ran! Jazyky svými...
Žalmy 66:17... Volal jsem k němu z plna hrdla a chválil ho svým jazykem. Hanebnost kdybych si v srdci choval, můj Pán...
Žalmy 68:8...však obývají pustinu. Když vytáhls, Bože, před svým lidem, pustinou když ses ubíral, séla zem se třásla,...
Žalmy 68:22...naší spásy, Panovník Hospodin vyvádí ze smrtiSvým sokům Bůh ale rozdrtí lebku, serve kštici těch, kdo...
Žalmy 68:28...v čele si vykračuje, vůdcové Judy pak se svým zástupem, vůdcové kmene Zabulon a Neftalí! Projev svou...
Žalmy 69:18... v hojném svém soucitu na pohlédni. Před svým služebníkem svou tvář neskrývej, je mi tak úzko -...
Žalmy 69:34...Vždyť přece Hospodin slyší ubožáky, nepohrdá svým lidem v zajetí. Nebesa i země jej oslavují, též...
Žalmy 72:1... neštěstí! Pro Šalomouna. Obdař, Bože, krále svým soudem, svou spravedlnost dej synu královu! soudí...
Žalmy 78:5...přikázal otcům našim, aby je předávali synům svým, aby je poznalo budoucí pokolení, i děti, jež se teprv...
Žalmy 78:14... převedl je, vody postavil jako hromady. Oblakem svým je vodil ve dne, ohnivým světlem za nocí. Rozlomil...
Žalmy 79:8...Nevzpomínej na naše staré viny, pospěš k nám se svým soucitem - ach, jak hluboko klesli jsme! Pomoz nám,...
Žalmy 85:9... co říká Bůh, Hospodin (on slibuje pokoj svému lidu, věrným svým): "Jen se nevracejí k svému...
Žalmy 86:12...jméno ctil! Chválím , Pane Bože, celým srdcem svým, tvé jméno chci slavit navěky! Vždyť ty miluješ...
Žalmy 89:4...potvrzením tvé věrnosti! Ty přece řekl jsi: "Se svým vyvoleným vstupuji do smlouvy, svému služebníku...
Žalmy 89:20...jsi kdysi promluvil, tehdy jsi řekl věrným svým: "Hrdinovi jsem pomoc udělil, vybraného z lidu jsem...
Žalmy 89:21... vybraného z lidu jsem vyvýšil. Našel jsem svého služebníka Davida, svým svatým olejem jsem ho pomazal...
Žalmy 89:40... na svého pomazaného ses rozzuřil. Smlouvu se svým služebníkem zrušil jsi, jeho korunu jsi na zem zahodil...
Žalmy 89:42...jsi rozbořil. Všichni kolemjdoucí jej drancujísvým sousedům je vydán k tupení! Zvedl jsi pravici jeho...
Žalmy 104:23...se vrací zpět, aby ulehli ve svých doupatech. Za svým úkolem tehdy člověk vyráží, pracuje na něm, než se...
Žalmy 105:26...jeho služebníky aby vymýšleli lsti. Poslal k nim svého služebníka Mojžíše se svým vyvoleným, Áronem. Ti jim...
Žalmy 105:39...je! Rozestřel oblak, aby jim dal stín, noc jim svým ohněm prozářil. Na jejich žádost dal jim křepelky,...
Žalmy 105:40... Na jejich žádost dal jim křepelky, sytil je svým chlebem nebeským. Otevřel skálu, vody vytryskly,...
Žalmy 107:23...kdo se vydali na moře v lodích, na mocné vody za svým řemeslem, takoví viděli skutky Hospodinovy, jeho...
Žalmy 115:7... nohy mají, a nechodí, ani nehlesnou hrdlem svým! jsou jim podobní ti, kdo je dělají, i všichni, kdo...
Žalmy 119:10...v čistotě? Tak, že tvým slovem řídí se! Celým svým srdcem hledám , od tvých příkazů zbloudit nenech !...
Žalmy 119:12...proti tobě nehřešil. Požehnaný jsi, Hospodinesvým zákonům prosím nauč ! Stále opakuji svými rty vše,...
Žalmy 119:25...to rádci nejbližší! duše v prachu krčí sesvým slovem prosím obživ ! Vylíčil jsem ti cesty své a...
Žalmy 119:28...abych přemýšlel. duše smutkem hroutí sesvým slovem prosím zvedni ! Cestu proradnosti odvrať ode...
Žalmy 119:29...! Cestu proradnosti odvrať ode mne a obdař  svým Zákonem. Zvolil jsem si cestu věrnosti, tvé pokyny mám...
Žalmy 119:36... tu jsem si přece oblíbil. Nakloň srdce ke svým svědectvím namísto lakomství. Odvrať oči, ...
Žalmy 119:58...slíbil jsem. O milost prosím celým srdcem svým, smiluj se nade mnou, jak jsi zaslíbil! Když jsem...
Žalmy 119:107...soudy dodržím. Přespříliš jsem byl pokořensvým slovem, Hospodine, obživ ! Přijmi, Hospodine,...
Žalmy 119:108... Hospodine, vděčné oběti mých rtů a vyuč  svým pokynům. I když můj život stále visí na vlásku,...
Žalmy 119:124...a tvou spravedlnost, kterou jsi zaslíbil. Se svým služebníkem nalož laskavě, pouč prosím o svých...
Žalmy 119:135...pravidly. Rozjasni svou tvář nad služebníkem svým, nauč prosím svoje zákony. Z očí mi slzy proudí...
Žalmy 119:171...Kéž chvála přetéká z mých rtů - vždyť ty učíš svým zákonům. Kéž jazyk můj zpívá o tvých výrocích, neboť...
Žalmy 123:2...tobě, jenž trůníš v nebesích! Jako služebnícisvým pánům vzhlížejí, jako služebnice vzhlíží ke své paní,...
Žalmy 132:4...nevejdu do svého domu, na svoje lůžko nelehnusvým očím nedovolím usnout, svým víčkům nedám poklesnout,...
Žalmy 149:2...věrných chválí jej! Raduj se, Izraeli, ze svého Tvůrce, synové Sionu, nad svým Králem jásejte! Jeho...
Přísloví 2:17..., před vábivými slovy svůdkyně, jež druha svého mládí opustila, na smlouvu se svým Bohem nedbajíc....
Přísloví 3:5...dojdeš před zrakem lidí i před Bohem. Celým svým srdcem důvěřuj Hospodinu, nespoléhej se na vlastní...
Přísloví 4:9...vyvýší , poctí , když ji k sobě přivinešSvým půvabem ověnčí tvoji hlavu, korunuje krásou svou!"...
Přísloví 4:25... zapuď od sebe. Tvé oči vždycky hledí příměsvým pohledem miř rovnou před sebe. Zvaž, kudy povedou tvé...
Přísloví 6:4... - jdi za ním, poniž se a dotírej! Nedopřej svým očím žádný spánek, tvá víčka ani neokusí sen....
Přísloví 8:30...stála jsem. Zůstávám jeho rozkoší den za dnemsvým hrám se před ním stále oddávám. Na jeho zemi, na světě...
Přísloví 14:21...příteli, boháče ale všichni milují. Kdo pohrdá svým bližním, hřeší, blaze tomu, kdo chudým pomáhá. Jistěže...
Přísloví 20:8...Král sedí na trůnu, aby soudil, všechno zlo svým zrakem rozhání. Kdo může říci: Mám čisté srdce, od...
Přísloví 25:9... kdyby tvůj bližní k hanbě přivedl? Spor se svým bližním když vyřizuješ, neodhaluj cizí tajemství. Ten,...
Přísloví 29:11...se sápou po krku. Tupec průchod všem svým citům, moudrý se ale drží zpět. Panovník, jenž na...
Přísloví 31:15...zdaleka. Ráno vstává, než se rozední, celé své rodině jídlo připraví, také svým služebným rozdělí...
Kazatel 5:5... než když jsi slíbil a nesplnil. Nedovol svým ústům, aby přivedla k hříchu, neříkej Božímu poslu,...
Píseň 3:8... proti jakékoli hrozbě noční každý opásán mečem svým. Král Šalomoun si pořídil nosítka, ze dříví Libanonu...
Píseň 8:5...sama bude chtít! Kdopak to z pouště přichází, se svým miláčkem v objetí? Pod jabloní jsem vzbudila, tam,...
Izaiáš 1:24...izraelský: Ach, jak si ulevím od svých nepřátelsvým protivníkům pomstím se! Obrátím proti tobě ruku,...
Izaiáš 2:3...- do jeho domu! Bude nás vyučovat cestám svým a my budeme chodit jeho stezkami." Ze Sionu bude znít...
Izaiáš 5:19..."Jen si pospíší, Bůh neotálí s dílem svým, abychom si je prohlédli! Jen přijde s tím, ...
Izaiáš 13:3...jim pokyňte, vtrhnou do bran vznešenýchSvým posvěceným dal jsem příkazy, povolal jsem své hrdiny,...
Izaiáš 13:14...jako stádo, jež nikdo nesvolá, každý se vrátí za svým lidem, každý uteče do své země. Každý nalezený bude...
Izaiáš 14:16... do jámy nejhlubší! Ti, kdo uvidí, neuvěří svým očím, budou zkoumat pohledy: "To je ten muž, který...
Izaiáš 19:20...svědectvím o Hospodinu zástupů. A budou kvůli svým utiskovatelům volat k Hospodinu, pošle jim zachránce a...
Izaiáš 27:6...kořeny; Izrael vypučí a rozkvete, naplní svět svým ovocem. Bil snad Bůh Izrael tak jako ty, kdo bili jej?...
Izaiáš 29:1...usídlil! Pokračujte si rok za rokem, věnujte se svým slavnostem. ale v obklíčení sevřu Ariel, nastane...
Izaiáš 29:3...a zármutek a Ariel mi bude oltářním ohništěmSvým táborem obklíčím, oblehnu věžemi, náspy proti...
Izaiáš 30:30...horu, ke Skále Izraele. Hospodin bude burácet svým majestátním hlasem a ukáže, jak jeho paže doléhá s...
Izaiáš 30:31...ohně, s průtrží, lijákem a kroupami. Hospodin svým hlasem vyděsí Asýrii, svou holí ji bude bít. Ke...
Izaiáš 36:11...nejvyššího komořího požádali: "Mluv prosím ke svým služebníkům aramejsky, vždyť rozumíme. Nemluv s námi...
Izaiáš 37:4...Bůh, slyšel, co řekl nejvyšší komoří vyslaný svým pánem, asyrským králem, aby urážel živého Boha. Kéž by...
Izaiáš 37:10...judskému králi Ezechiášovi: Nedej se klamat svým Bohem, na něhož spoléháš. Říkáš si, že Jeruzalém...
Izaiáš 41:2...národy a dal mu vládnout nad králi? V prach je svým mečem obrací, svým lukem je jak stébla rozhání. Žene...
Izaiáš 45:9...jsem to vytvořil. Běda tomu, kdo se hádá se svým Tvůrcem, je střep z hlíny, pouhý střep! Říká snad...
Izaiáš 47:6... Rozhněval jsem se na svůj lid a potupil své dědictví; vydal jsem ti je napospas, tys ale nad nimi...
Izaiáš 48:16... Teď posílá Panovník Hospodin spolu s Duchem svým. Toto praví Hospodin, Svatý izraelský, jenž ...
Izaiáš 49:13...totiž svůj lid potěšil, projevil soucit ke svým ubohým! Sion však říká: "Hospodin opustil, zapomněl...
Izaiáš 58:13...den nedělal, co chceš, když budeš sobotu nazývat svým blahem, Hospodinovým svatým a slavným dnem, a budeš ji...
Izaiáš 61:7...sytit, oblečete se do jejich nádhery. Místo své hanby budete mít dvojitý podíl, místo své potupy budete...
Izaiáš 63:17... nectili? Vrať se zpátky kvůli služebníkům svým, kvůli kmenům svého dědictví! Nakrátko tvůj lid...
Izaiáš 64:3...roztřásly! Od věků nikdy nikdo neslyšel, nikdo svým okem neviděl, že by nějaký Bůh kromě tebe tak jednal s...
Izaiáš 65:15...křičet bolestí, kvílet budete samou úzkostíSvé jméno zanecháte vyvoleným mým, aby je používali pro...
Izaiáš 66:6...Hlas je slyšet z chrámu! Hlas Hospodinův, který svým nepřátelům nese odplatu! Porodila dřív, než na ni...
Izaiáš 66:16...v plamenech. Hospodin se bude soudit ohněmsvým mečem s každým člověkem; Hospodin mnohé pobije. Ti,...
Jeremiáš 1:12...dobře," řekl mi Hospodin, "neboť bdím nad svým slovem, abych je vykonal." Znovu jsem dostal slovo...
Jeremiáš 3:2...někde u cesty, jako beduín vysedává na pouštiSvým smilstvem a svou zkažeností jsi poskvrnila zemi! Když...
Jeremiáš 3:9... se toho ale nelekla a odešla smilnit i ona.  Svým lehkovážným smilstvem poskvrnila zem, když cizoložila...
Jeremiáš 3:17...jménu v Jeruzalémě. se nebudou řídit svým zarputilým a zlým srdcem. V těch dnech přijde dům Judy...
Jeremiáš 9:13...a neřídili se mým Zákonem. Řídili se svým zarputilým srdcem a následovali baaly, jak je to...
Jeremiáš 9:22..." se mudrc nechlubí svou moudrostí ani hrdina svým hrdinstvím ani boháč svým bohatstvím. Kdo se chce...
Jeremiáš 10:12... svou moudrostí vybudoval svět, nebe rozepjal svým rozumem! Svým hlasem rozezvučí vody na nebi, od obzoru...
Jeremiáš 10:13...vybudoval svět, nebe rozepjal svým rozumemSvým hlasem rozezvučí vody na nebi, od obzoru nechá stoupat...
Jeremiáš 11:8... vůbec nevnímali a každý se raději řídil svým zarputilým a zlým srdcem. Proto na nich vyplním...
Jeremiáš 13:10... který odmítá poslouchat slova, který se řídí svým zarputilým srdcem a odchází za cizími bohy, aby jim...
Jeremiáš 16:12...horší než vaši otcové. Hle, každý se řídíte svým zarputilým a zlým srdcem, místo abyste poslouchali ....
Jeremiáš 18:12...svých vlastních plánů, každý se budeme řídit svým zarputilým a zlým srdcem.'" A proto tak praví...
Jeremiáš 23:17...praví: Budete žít v pokoji!' Všem, kdo se řídí svým zarputilým srdcem, namlouvají: ‚Nic zlého se vám...
Jeremiáš 24:6...fíky - považuji je za dobré. Spočinu na nich svým dobrotivým pohledem a přivedu je zpět do této země....
Jeremiáš 25:9...ze severu, praví Hospodin, a přivedu je i se svým služebníkem, babylonským králem Nabukadnezarem, na...
Jeremiáš 27:4...Hospodin zástupů, Bůh Izraele. Toto vyřiďte svým pánům: jsem svou velikou mocí a vztaženou paží...
Jeremiáš 27:13...jeho lidu a zůstanete naživu! Proč bys měl i se svým lidem umírat mečem, hladem a morem, jak to Hospodin...
Jeremiáš 30:15...a tvůj hřích se tolik rozmnožil. Proč sténáš nad svým zraněním? Tvou bolest nejde vyléčit. To jsem ti to...
Jeremiáš 31:10... který rozehnal Izrael, jej zase shromáždí, nad svým stádem bude jako pastýř bdít.' Ano, Hospodin Jákoba...
Jeremiáš 32:41...dobrodiní; pevně je zasadím v této zemi, celým svým srdcem a celou duší. Ano, tak praví Hospodin: Jako...
Jeremiáš 34:1... když babylonský král Nabukadnezar s celým svým vojskem a se všemi královstvími a národy, které...
Jeremiáš 35:14... slova? praví Hospodin. Jonadab, syn Rechabůvsvým synům zakázal pít víno a jeho slova se dodržují. ...
Jeremiáš 39:1...Jeruzalému babylonský král Nabukadnezar s celým svým vojskem a oblehl jej. Devátého dne čtvrtého měsíce...
Jeremiáš 39:14... aby ho vzal domů. Tak Jeremiáš zůstal mezi svým lidem. Když byl Jeremiáš ještě držen na strážním...
Jeremiáš 40:5...správcem judských měst. Bydli u něj mezi svým lidem. Anebo jdi, kamkoli uznáš za vhodné." Velitel...
Jeremiáš 42:20...sami sebe, když jste posílali za Hospodinemsvým Bohem, se slovy: ‚Modli se za nás k Hospodinu, našemu...
Jeremiáš 46:16...budou klopýtat. Prý: ‚Pojďme utéct zpět ke svým lidem, do rodné země před krutým mečem!' Tam nazvou...
Jeremiáš 48:35...- s těmi, kdo vystupují na posvátné výšinysvým bohům pálí oběti. srdce nad Moábem jak flétna...
Jeremiáš 50:16...se srpy v čase žně! se každý vrátí zpět ke svým lidem, každý do své země uteče před mečem...
Jeremiáš 51:15... svou moudrostí vybudoval svět, nebe rozepjal svým rozumem! Svým hlasem rozezvučí vody na nebi, od obzoru...
Jeremiáš 51:16...vybudoval svět, nebe rozepjal svým rozumemSvým hlasem rozezvučí vody na nebi, od obzoru nechá stoupat...
Jeremiáš 52:4...přitáhl babylonský král Nabukadnezar s celým svým vojskem. Utábořili se před městem a začali kolem něj...
Pláč 2:12...děti, ba i kojenci klesají v městských ulicíchSvým matkám říkají: "Kde je jídlo? Kde je pití?" Hroutí se...
Pláč 3:66...jim, je stihne tvoje prokletí! Pronásleduj je svým hněvem, vyhlaď je, Hospodine, zpod nebe! Ach, jak...
Pláč 4:3...vyrobil! I šakalí matky nastavují prsy, aby své mladé krmily, můj lid je ale k svým dětem krutý tak...
Ezechiel 3:11...vezmi k srdci a dobře je poslouchej. Jdi teď ke svým krajanům ve vyhnanství a mluv k nim. poslechnou...
Ezechiel 6:9...po hnusných modlách. Tehdy se kvůli všem svým špatnostem a ohavnostem budou ošklivit sami sobě a...
Ezechiel 6:13...a rozložitým dubem, kde podkuřovali všem těm svým hnusným modlám. Napřáhnu ruku proti nim a obrátím...
Ezechiel 13:3...Hospodin: Běda zvráceným prorokům, kteří se řídí svým vlastním nutkáním a nevidí vůbec nic! Tví proroci,...
Ezechiel 16:33...sobě bereš cizí! Všem courám se za to platí, ale svým milencům platíš ty - uplácíš je, aby za tebou chodili...
Ezechiel 16:52...vypadají nevinně. Styď se - vždyť jsi tím svým sestrám poskytla omluvu! Hřešila jsi mnohem ohavněji...
Ezechiel 17:17...pohrdl a jehož smlouvu porušil. Farao mu se svým mocným a početným vojskem nepomůže ve válce, ...
Ezechiel 18:18...- takový jistě bude žít! Jeho otec však zemře za své viny, protože působil příkoří, okrádal bratra a...
Ezechiel 20:31... když se dodnes poskvrňujete tím, že všem těm svým hnusným modlám darujete své děti, které necháváte...
Ezechiel 22:12... Bereš lichvářské úroky a chamtivě ubližuješ svým bližním. Na však nemyslíš, praví Hospodin. Pohleď -...
Ezechiel 23:8... se všemi jejich hnusnými modlami. Nepřestala se svým smilstvem, které se naučila v Egyptě, když tam s ...
Ezechiel 23:17... Babyloňané vlezli do postele a poskvrnili ji svým chtíčem. Jakmile se však s nimi poskvrnila, hned se ...
Ezechiel 28:9...pak ještě říkat: ‚ jsem bůh' tváří v tvář svým katům? Budeš jen člověk, žádný bůh, padneš do rukou...
Ezechiel 32:31...s těmi, kdo klesli do jámy. je farao s celým svým vojskem uvidí, dojde útěchy nad všemi svými hordami...
Ezechiel 33:2...slovo Hospodinovo: "Synu člověčí, promluv ke svým krajanům a řekni jim: Když přivedu na některou zemi...
Ezechiel 33:12...máte umírat, dome Izraele? Synu člověčí, řekni svým krajanům: Jakmile se spravedlivý vzbouří, jeho...
Ezechiel 33:25...Hospodin: Jíte maso s krví, vzhlížíte ke svým hnusným modlám, proléváte krev, a ještě chcete...
Ezechiel 34:17...zahubím. Budu je pást ve spravedlnosti. Vámsvým ovcím, pak Panovník Hospodin praví: Hle - budu soudit...
Ezechiel 36:21...odejít.' Proto jsem byl pohnut lítostí nad svým svatým jménem, které dům Izraele znesvětil mezi národy...
Ezechiel 36:31...hanbu kvůli hladu. Pak si vzpomenete na své zlé cesty a nesprávné jednání a budete se sami sobě...
Ezechiel 37:1... Spočinula na mně ruka Hospodinova. Hospodin  svým Duchem odvedl pryč a postavil doprostřed údolí...
Ezechiel 43:7...králové nebudou znesvěcovat svaté jméno svým smilstvem a náhrobky svých zemřelých králů. Kladli...
Ezechiel 46:18...lidu, nesmí je vytlačovat z jejich vlastnictvíSvým synům dědictví z vlastního majetku, aby nikdo z...
Daniel 2:17... Potom se Daniel vrátil domů a celou věc pověděl svým přátelům Chananiášovi, Mišaelovi a Azariášovi: ...
Daniel 6:4...Daniel pak mezi vezíry a satrapy natolik vynikal svým vzácným duchem, že mu král zamýšlel svěřit celé...
Daniel 6:9...hozen do lví jámy. Nuže, králi, potvrď ten edikt svým podpisem, aby podle nepomíjivého zákona Médů a Peršanů...
Daniel 6:18...a přikryli s ústí jámy, král ji zapečetil svým prstenem i prsteny svých velmožů, aby se na Danielově...
Daniel 11:6...dnech totiž bude spolu se svou družinou i se svým otcem a ochráncem zrazena. Trůnu se pak ujme nástupce...
Daniel 11:24...nikdo z jeho otců ani z otců jeho otcůSvým stoupencům rozdělí kořist, lup a bohatství. Bude...
Ozeáš 2:3...ze země. Ano, veliký bude den Jizreele! Říkejte svým bratrům: "Ami, Můj lid" a svým sestrám: "Ruchama,...
Ozeáš 2:9...ji zdí, aby netrefila svými stezkami. Za svými milenci se požene, ale nedožene je, bude je hledat,...
Ozeáš 2:19...baalů totiž z tvých úst odstraním, aby nebyli svým jménem vzýváni. V ten den uzavřu smlouvu kvůli nim s...
Ozeáš 9:8... Prorok je Efraimovi strážným společně s Bohem svým, na všech cestách mu ale nastražili pasti, v domě jeho...
Joel 1:3...takového za vašich dnů anebo za dnů vašich otcůSvým dětem o tom povězte, vaše děti zas svým dětem a jejich...
Joel 2:12... praví Hospodin, vraťte se ke mně celým srdcem svým, s postem, pláčem a truchlením! Roztrhněte svá srdce,...
Joel 2:18...Hospodin se pak rozhorlí pro svou zem a nad svým lidem se slituje. Hospodin svému lidu odpoví: "Hle,...
Amos 4:12...naložím, připrav se, Izraeli, setkat s Bohem svým! Hle - tvůrce hor a stvořitel větru, jenž oznamuje...
Amos 9:4...meči, aby je tam vyhubil. Spočinu na nich svým pohledem - avšak ne v dobrém, ale ve zlém! Panovník,...
Abdiáš 1:12...byl jako jeden z nich! Nekochej se nad bratrem svým v den jeho neštěstí! Neraduj se nad judskými syny v...
Micheáš 4:2...- do jeho domu! Bude nás vyučovat cestám svým a my budeme chodit jeho stezkami." Ze Sionu bude znít...
Micheáš 6:8...spravedlivě, miloval milosrdenství a kráčel se svým Bohem v pokoře. Hlas Hospodinův volá na město (a tvé...
Micheáš 7:6...i před ženou, co máš v náručí! Syn pohrdá svým otcem, dcera se staví proti matce, snacha své tchyni...
Micheáš 7:13...hor k horám. Země se však stane pustinou kvůli svým obyvatelům; to bude ovoce jejich skutků. Svou holí pas...
Nahum 1:2...Hospodin se mstí na protivnících svých, ke svým nepřátelům chová hněv. Hospodin je trpělivý, však...
Nahum 1:10... se nezvedne! Budou zapleteni v trnísvým vínem budou zpití, zhltnuti budou jak suché plevy. Z...
Ageus 2:23... synu Šealtielův, praví Hospodin, a učiním  svým pečetním prstenem, protože tebe jsem si vyvolil, praví...
Zachariáš 1:6...Ale slova a výnosy, které jsem svěřil svým služebníkům prorokům, ty přece vaše otce dostihly!...
Zachariáš 7:12...Zákon ani slova, která Hospodin zástupů posílal svým Duchem skrze dávné proroky. Tak přišel veliký hněv od...
Zachariáš 8:17...pravdy a pokoje. Nikdo nevymýšlejte, jak ublížit svým bližním, a nelibujte si v křivé přísaze. To všechno...
Malachiáš 2:8...zástupů. Vy jste však z cesty sešlisvým učením jste mnohé srazili! Porušili jste Leviho...
Matouš 4:6...Syn," řekl, "vrhni se dolů! Je přece psáno: ‚Svým andělům přikáže o tobě a ponesou na rukou, abys...
Matouš 4:21...Zebedeova a jeho bratra Jana - jak na lodi se svým otcem Zebedeem spravují sítě. Zavolal je a oni hned...
Matouš 5:24...dar tam před oltářem a jdi se nejprve smířit se svým bratrem. Teprve potom přijď obětovat svůj dar. Se svým...
Matouš 5:25... Teprve potom přijď obětovat svůj dar. Se svým odpůrcem se dohodni rychle, dokud jsi s ním na cestě,...
Matouš 7:11...hada? Jestliže tedy vy, kteří jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš Otec v nebesích...
Matouš 9:37...a zmatení jako ovce bez pastýře. Tehdy řekl svým učedníkům: "Žeň je obrovská, ale dělníků málo. Proste...
Matouš 10:21...syna tehdy vydá na smrt, děti povstanou proti svým rodičům a zabijí je. Kvůli mému jménu vás budou...
Matouš 10:32... vyzná před lidmi, toho i vyznám před svým Otcem v nebesích. Kdo by ale před lidmi zapřel,...
Matouš 10:33... ale před lidmi zapřel, toho i zapřu před svým Otcem v nebesích. Nemyslete si, že jsem přišel, abych...
Matouš 11:1...svou odplatu." Když Ježíš dokončil tyto pokyny svým dvanácti učedníkům, odešel odtud, aby učil a kázal v...
Matouš 14:2...i tetrarcha Herodes. "To je Jan Křtitel!" řekl svým služebníkům. "Vstal z mrtvých, a proto se skrze něj...
Matouš 14:9...Králi se to nelíbilo, ale kvůli přísaze a kvůli svým hostům poručil, to splní. Poslal tedy kata, aby...
Matouš 16:21...on je Mesiáš. Od doby začal Ježíš oznamovat svým učedníkům, že musí jít do Jeruzaléma, mnoho vytrpět od...
Matouš 16:24...na Boží věci, ale na lidské." Potom Ježíš řekl svým učedníkům: "Chce-li někdo jít za mnou, se zřekne...
Matouš 18:31...viděli, co se stalo, byli zdrceni. Šli za svým pánem a pověděli mu všechno, co se stalo. Jeho pán ho...
Matouš 18:33...celý dluh, protože jsi prosil. Neměl ses nad svým druhem slitovat, jako jsem se slitoval nad tebou?!'...
Matouš 19:23... Měl totiž mnoho majetku. Tehdy Ježíš řekl svým učedníkům: "Amen, říkám vám, pro boháče je nesnadné...
Matouš 22:5...nedbali a odešli jeden na svůj statek a jiný za svým obchodem. Ostatní se pak chopili jeho služebníků,...
Matouš 22:8...vrahy zahubil a jejich město spálil. Potom řekl svým služebníkům: ‚Svatba je sice připravena, ale ti, kdo...
Matouš 22:37...v Zákoně?" Ježíš mu řekl: "‚Miluj Hospodinasvého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou...
Matouš 23:1...na nic zeptat. Tehdy Ježíš mluvil k zástupůmsvým učedníkům. Řekl: "Na Mojžíšově místě se posadili...
Matouš 24:45...a moudrý služebník, kterého pán ustanovil nad svým služebnictvem, aby jim dával pokrm v patřičný čas?...
Matouš 24:47...jedná. Amen, říkám vám, že ho ustanoví nade vším svým majetkem. Zlý služebník by si v srdci řekl: ‚Můj pán...
Matouš 26:1..." Když Ježíš domluvil všechna tato slova, řekl svým učedníkům: "Víte, že za dva dny jsou Velikonoce. Tehdy...
Marek 2:26... které nesmí jíst nikdo kromě kněží, a dalsvým mužům?" Potom dodal: "Sobota byla učiněna pro člověka,...
Marek 3:9... přišla jich k němu velká spousta. Proto řekl svým učedníkům, aby pro něj kvůli zástupu měli stále...
Marek 4:34... Nemluvil k nim jinak než v podobenstvích, ale svým učedníkům všechno v soukromí vysvětloval. Večer onoho...
Marek 5:19... On mu to ale nedovolil. Řekl mu: "Jdi domů ke svým a vypravuj jim, jak veliké věci pro tebe udělal Pán a...
Marek 6:26...Jana Křtitele." Krále přepadla úzkost, ale kvůli svým přísahám a svým hostům to nechtěl odmítnout. Hned...
Marek 6:41...k nebi, požehnal, lámal ty chleby a dával svým učedníkům, aby jim je předkládali. I ty dvě ryby...
Marek 8:6...vzal těch sedm chlebů, vzdal díky, lámal a dával svým učedníkům, aby je předkládali. Ti je pak předložili...
Marek 10:23... Měl totiž mnoho majetku. Ježíš se ohlédl a řekl svým učedníkům: "Jak nesnadno vejdou do Božího království...
Marek 12:30...Bůh, Hospodin je jediný. Proto miluj Hospodinasvého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou...
Marek 13:20...nezkrátil, nezachránil by se vůbec nikdo. Kvůli svým vyvoleným však ty dny zkrátil. Kdyby tehdy někdo řekl:...
Marek 13:34...na cestu: opustil svůj dům a svěřil správu svým služebníkům. Každému určil jeho práci a vrátnému...
Marek 14:32... Když pak přišli na místo zvané Getsemane, řekl svým učedníkům: "Posaďte se tu, než se pomodlím." Vzal s...
Lukáš 2:36...věku. Když se jako dívka vdala, žila sedm let se svým mužem a potom byla vdovou do svých osmdesáti čtyř...
Lukáš 3:14...ani nevydírejte," odpověděl jim. "Spokojte se se svým žoldem." Lid byl plný očekávání a všichni si o Janovi...
Lukáš 4:10...Boží Syn, vrhni se odsud dolů. Je přece psáno: ‚Svým andělům přikáže o tobě, aby chránili, a ponesou ...
Lukáš 6:4...jíst nikdo kromě samotných kněží, a jedl a dalsvým mužům?" Potom dodal: "Syn člověka je pánem i nad...
Lukáš 7:1...domu byla hrozná." Když dokončil tuto řeč ke svým posluchačům, přišel do Kafarnaum. Jeden setník tam měl...
Lukáš 9:16...ryby, vzhlédl k nebi, požehnal je, lámal a dával svým učedníkům, aby je předkládali zástupu. Všichni se...
Lukáš 9:43...žasli nad vším, co udělal, Ježíš se obrátil ke svým učedníkům: "Dobře si pamatujte tato slova: Syn člověka...
Lukáš 10:27...Jak to tam čteš?" Odpověděl: "‚Miluj Hospodinasvého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší, ze vší své...
Lukáš 11:13...štíra? Jestliže tedy vy, kteří jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš nebeský Otec ...
Lukáš 11:36...bude celé tak jasné, jako když lampa osvěcuje svým jasem." Když domluvil, jeden farizeus ho pozval k sobě...
Lukáš 12:1...po sobě šlapali. Ježíš promluvil především ke svým učedníkům: "Dávejte si pozor na farizejský kvas, jímž...
Lukáš 12:4...šeptali do ucha, se bude hlásat ze střech. Vámsvým přátelům, říkám: Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo a...
Lukáš 12:22...sebe, ale nebohatne v Bohu." Potom se obrátil ke svým učedníkům: "Říkám vám, nemějte starost o svůj život...
Lukáš 12:42...věrný a moudrý správce, kterého pán ustanoví nad svým služebnictvem, aby jim v patřičný čas dával vyměřený...
Lukáš 12:44... Vpravdě vám říkám, že ho ustanoví nad vším svým majetkem. Kdyby si ale ten služebník v srdci řekl:...
Lukáš 12:58...ani sami nepoznáte, co je správné? Když jdeš se svým odpůrcem k vrchnosti, snaž se s ním cestou vypořádat....
Lukáš 15:22...být považován za tvého syna.' Otec však nařídil svým služebníkům: ‚Přineste nejlepší šaty a oblečte ho....
Lukáš 17:1... ani kdyby někdo vstal z mrtvých.'" Ježíš řekl svým učedníkům: "Není možné, aby nepřišla pokušení, ale...
Lukáš 17:22...tam.' Boží království je přece mezi vámi!" Svým učedníkům řekl: "Přijdou dny, kdy zatoužíte uvidět...
Lukáš 18:7...nespravedlivý soudce?! A Bůh snad nezjedná právo svým vyvoleným, kteří k němu volají dnem i nocí? Myslíte,...
Lukáš 19:11...a zachránit, co bylo ztracené." Tehdy vyprávěl svým posluchačům další podobenství, protože se blížil k...
Lukáš 20:45...může být jeho syn?" Přede všemi lidmi pak řekl svým učedníkům: "Dejte si pozor na znalce Písma, kteří rádi...
Jan 5:18...nejenom rušil sobotu, ale ještě nazýval Boha svým vlastním Otcem, a tak se dělal rovným Bohu. Ježíš jim...
Jan 6:12...rozdal, kolik jen chtěli. Když se nasytili, řekl svým učedníkům: "Posbírejte zbylé nalámané kousky, se...
Jan 8:54... kdo chválí, je můj Otec, kterého vy nazýváte svým Bohem, ale neznáte ho. ho znám. Kdybych řekl, že ho...
Jan 11:7... zůstal ještě dva dny tam, kde byl. Potom řekl svým učedníkům: "Pojďme znovu do Judska." "Rabbi," řekli mu...
Skutky 1:2...vzhůru poté, co skrze Ducha svatého dal pokyny svým vyvoleným apoštolům. Těm také po svém umučení mnoha...
Skutky 4:23...uzdraven! Poté, co byli propuštěni, přišli ke svým a vyprávěli, co jim řekli vrchní kněží a starší. Když...
Skutky 4:29...Pohleď nyní na jejich výhrůžky, Hospodine, a dej svým služebníkům, mluví tvé slovo se vší smělostí....
Skutky 4:32...jedno srdce a jednu duši. Nikdo nic nenazýval svým vlastním majetkem, ale měli všechno společné....
Skutky 5:28...nezakázali učit o tom jménu? Jenže vy jste svým učením naplnili celý Jeruzalém a chcete nás činit...
Skutky 7:13...tam naše otce. Když přišli podruhé, Josef se dal svým bratrům poznat, a tak se farao seznámil s Josefovou...
Skutky 10:2...zvaného Italský. Byl zbožný a bohabojný s celým svým domem, dával mnoho almužen lidu a stále se modlil k...
Skutky 13:36...říká: ‚Svého svatého nevydáš rozkladu.' David ve svém pokolení zajisté posloužil Boží vůli. Když však zesnul...
Skutky 14:17...cestách, ale nikdy o sobě nepřestal svědčit svým dobrodiním: z nebe nám dává déšť i časy úrody a naše...
Skutky 16:16... která měla věšteckého ducha a přinášela svým pánům veliké zisky předpovídáním budoucnosti. Začala...
Skutky 19:4...křtem," odpověděli. Pavel jim řekl: "Jan svým křtem vedl lidi k pokání a vyzýval je k víře v toho,...
Skutky 23:27...dozvěděl, že je to římský občan, zasáhl jsem se svým oddílem a zachránil ho. Protože jsem chtěl zjistit, z...
Skutky 25:16...odsoudit člověka, aniž by obžalovaný stanul svým žalobcům tváří v tvář a dostal možnost hájit se proti...
Římanům 1:9...o vaší víře mluví celý svět! Bůh, jemuž sloužím svým duchem v evangeliu jeho Syna, je mi svědkem, že se o...
Římanům 3:5...(lidsky řečeno) nespravedlivý, když nás trestá svým hněvem? V žádném případě! Vždyť jak by potom Bůh...
Římanům 8:11...z mrtvých Krista, obživí i vaše smrtelná těla svým Duchem, který ve vás přebývá. Nuže, bratři, nejsme...
Římanům 9:25...Jak stojí u Ozeáše: "Ne svůj lid nazvu lidem svým, nemilovanou budu milovat." "Na místě, kde slýchali:...
Římanům 14:4...Kdo vůbec jsi, že soudíš cizího služebníka? Před svým vlastním pánem obstojí, či selže. A on obstojí - Pán...
Římanům 14:10...aby byl Pánem živých i mrtvých. Proč tedy soudíš svého bratra? Anebo ty, proč pohrdáš svým bratrem? Všichni...
Římanům 14:15...tomu, co jíš, pak se neřídíš láskou. Přestaň svým jídlem hubit člověka, za kterého zemřel Kristus! se...
1. Korintským 1:9...je věrný. On sám vás povolal ke společenství se svým Synem Ježíšem Kristem, naším Pánem! Bratři, jménem...
1. Korintským 6:20...sami sobě; byli jste draze vykoupeni! Proto svým tělem vzdávejte čest Bohu. Pokud jde o to, jak jste...
1. Korintským 7:14...ženou; stejně tak nevěřící manželka je posvěcena svým věřícím manželem. Jinak by totiž vaše děti byly...
2. Korintským 7:8... máte, radost neznala mezí. I když jsem vás svým dopisem zarmoutil, nelituji toho. Ano, litoval jsem,...
Galatským 6:6...Kdo je vyučován Slovu, se dělí o vše dobré se svým učitelem. Nepleťte se, Boha nikdo neošálí. Člověk...
Efeským 2:3... My všichni jsme kdysi spolu s nimi podléhali svým tělesným žádostem. Plnili jsme přání těla a mysli, a...
Efeským 2:16... V jednom těle usmířil oba tábory s Bohem, když svým křížem ukončil jejich nepřátelství. Přišel a vyhlásil...
Efeským 3:5...lidem neodhalil, ale nyní je skrze Ducha zjevil svým svatým apoštolům a prorokům: že totiž pohané jsou...
Efeským 4:1...Amen. Jako vězeň v Pánu vás tedy prosím, abyste svým životem dělali čest tomu povolání, které jste přijali....
Efeským 5:19...v žalmech, chvalozpěvech a duchovních písníchsvým srdcem zpívejte a hrajte Pánu. Vždycky za všechno...
Efeským 5:22...poddávejte jedni druhým. Manželky, poddávejte se svým mužům jako Pánu. Muž je hlavou své ženy, jako je...
Efeským 5:24...Kristu, tak se i manželky vždy poddávají svým mužům. Muži, milujte své ženy, tak jako Kristus...
Filipským 1:27...vzrostla, se k vám vrátím. Jen prosím, abyste svým jednáním dělali čest Kristovu evangeliu. Když k vám...
Koloským 1:10...porozumění naplněni poznáním jeho vůle a abyste svým životem vždy dělali Pánu čest a radost: abyste stále...
Koloským 3:18...děkujte skrze něj Bohu Otci. Ženy, poddávejte se svým mužům, jak se v Pánu sluší. Muži, milujte své ženy a...
Koloským 3:21...- tak se to Pánu líbí. Otcové, nepřivádějte své děti svým hněvem k zoufalství. Služebníci, poslouchejte...
1. Tesalonickým 2:11...se k jednomu každému z vás chovali jako otec ke svým dětem; napomínali jsme vás, povzbuzovali a zapřísahali...
1. Tesalonickým 2:12...jsme vás, povzbuzovali a zapřísahali, abyste svým životem dělali čest Bohu, který vás volá do slávy...
1. Tesalonickým 4:4...se smilstvu. Každý se naučte zacházet se svým tělem v posvěcení a úctě, nikoli v žádostivé vášni...
1. Timoteus 5:4...především vůči vlastní rodině a oplácet péči svým rodičům. Tak se to Bohu líbí. Skutečně opuštěná vdova...
1. Timoteus 6:1... Všichni, kdo nosí otrocké jho, prokazují svým pánům veškerou úctu, aby Boží jméno a učení nemělo...
Titus 2:9...říci nic zlého. Služebníky , se podřizují svým pánům, jsou vždy příjemní, neodmlouvají a...
Židům 1:3...je jasem jeho slávy a vyjádřením jeho podstatysvým mocným slovem nese vše, co je. On se postaral o...
Židům 2:12...nestydí nazývat je svými sourozenci, když říká: "Svým bratrům budu zvěstovat tvé jméno, uprostřed...
Židům 2:17...se ujímá. Proto se musel ve všem připodobnit svým sourozencům, aby se před Bohem stal jejich milosrdným...
Židům 3:6...později, ale Kristus byl jakožto Syn věrný nad svým domem. A jeho dům jsme my, pokud si udržíme tu smělou...
Židům 13:9...všelijakým podivným učením. Je lepší posilovat své srdce milostí než pokrmy, které svým stoupencům nijak...
1. Petr 1:17...soudí podle jeho skutků. Jestliže jej nazýváte svým Otcem, hleďte, abyste svůj dočasný pobyt zde prožili v...
1. Petr 2:15... kdo jednají dobře. Vždyť Boží vůle je, abyste svým dobrým jednáním umlčovali hloupé řeči nevědomých....
1. Petr 2:18... Služebníci, s nejvyšší vážností se podřizujte svým pánům - nejenom dobrým a vlídným, ale i zlým. Když...
1. Petr 3:1...a Strážci svých duší. Vy, ženy, se podřizujte svým manželům. Někteří z nich odmítají Slovo, ale mohou být...
1. Petr 3:5...svaté ženy, které doufaly v Boha. Podřizovaly se svým manželům, tak jako Sára poslouchala Abrahama a mluvila...
1. Petr 3:7...nedáte se ničím zastrašit. A vy, muži, mějte ke svým manželkám porozumění. Prokazujte jim úctu jakožto...
2. Petr 2:22...říká v tom pravdivém přísloví: "Pes se vrátil ke svým zvratkům" a "Umytá svině se znovu válí v bahně." ...
Zjevení 1:1...Ježíše Krista, které mu svěřil Bůh, aby ukázal svým služebníkům, co se musí brzy stát. Ukázal je skrze...
Zjevení 3:21...na mém trůnu, jako jsem i zvítězil a usedl se svým Otcem na jeho trůnu. Kdo uši, slyš, co Duch praví...
Zjevení 10:7... bude dokonáno Boží tajemství, jak to oznámil svým služebníkům prorokům. Ten hlas, který jsem předtím...
Zjevení 19:2...soudy, neboť odsoudil tu velikou nevěstku, která svým smilstvem zkazila zemi, a pomstil krev svých...
Zjevení 22:6..." Pán Bůh, který dává Ducha prorokům, poslal svého anděla, aby ukázal svým služebníkům, co se musí brzy...

Slova obsahující svým: svým (636) svýma (9) svými (378)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |