Svým

Hledám varianty 'svým' [ svým (636) svoje (34) svému (459) svém (259) svého (1208) své (1496) ]. Nalezeno více jak 1000 veršù. Prosím upøesnìte hledání.
Genesis 1:27...havětí lezoucí po zemi." Bůh stvořil člověka ke svému obrazu, k obrazu Božímu stvořil jej: jako muže a ženu...
Genesis 2:24...proto muž opouští otce i matku - aby přilnul ke své manželce a stali se jedním tělem. Oba dva, muž i jeho...
Genesis 3:6...rozumu, vzala z jeho ovoce a jedla. Dalasvému muži, který byl s , a také on jedl. Tehdy se jim...
Genesis 3:14...vším dobytkem i divokými zvířaty. Po všechny dny svého života polezeš po břiše a žrát budeš prach. Rozpoutám...
Genesis 3:16...Ženě řekl: "Rozmnožím útrapy tvého těhotenstvísvé děti budeš rodit v bolestech. Po muži budeš dychtivě...
Genesis 3:17... země bude kvůli tobě zlořečená! Po všechny dny svého života z budeš jíst v útrapách; bude ti plodit...
Genesis 3:20...Prach jsi a v prach se obrátíš!" Adam pak dal své ženě jméno Eva (to jest Živa), neboť ona byla matkou...
Genesis 4:4... zatímco Ábel ji přinesl z prvorozených ovcí svého stáda a z jejich tuku. Hospodin našel zalíbení v...
Genesis 4:8...po tobě. Ty ale máš nad ním panovat." Kain svému bratru řekl: "Pojďme na pole!" A když byli na poli,...
Genesis 4:9... "Nevím," odpověděl. "Jsem snad strážcem svého bratra?" "Cos to udělal?" řekl mu Bůh. "Slyš, krev...
Genesis 4:17...Chanocha. Postavil město a pojmenoval ho po svém synovi Chanoch. Chanochovi se pak narodil Irad, Irad...
Genesis 4:23... A Tubal-kainova sestra byla Naama. Lámech řekl svým ženám: "Ado a Cilo, poslouchejte , ženy Lámechovy,...
Genesis 5:1... když Bůh stvořil člověka, učinil jej podle své podoby. Stvořil je jako muže a ženu, požehnal jim a v...
Genesis 5:3... Když bylo Adamovi 130 let, zplodil syna podle své podoby, ke svému obrazu, a dal mu jméno Set. Po...
Genesis 9:21... Napil se vína, opil se a ležel obnažen ve svém stanu. Cham, otec Kanaána, spatřil nahotu svého otce a...
Genesis 9:22...svém stanu. Cham, otec Kanaána, spatřil nahotu svého otce a pověděl o tom oběma svým bratrům venku. Sem a...
Genesis 9:23...na ramena. Pak šli pozpátku a přikryli nahotu svého otce. Byli obráceni čelem nazpátek, a tak nahotu...
Genesis 9:25...provedl, řekl: "Zlořečený buď Kanaán; je pro své bratry otrokem všech otroků!" Řekl také: "Požehnán buď...
Genesis 10:15...Filištíni) a Kaftorské. Kanaán zplodil Sidonasvého prvorozeného, dále Cheta, Jebusejce, Emorejce,...
Genesis 11:28...Háran pak zplodil Lota. Háran však zemřel ve své vlasti, v chaldejském Uru, dříve než jeho otec Terach....
Genesis 11:31...však byla neplodná, neměla děti. Terach vzal svého syna Abrama, Háranova syna Lota a svou snachu Saraj,...
Genesis 12:1...Cháranu. Hospodin Bůh řekl Abramovi: "Odejdi ze své země, ze svého příbuzenstva a ze svého otcovského domu...
Genesis 12:5...pět let. Abram s sebou vzal svou ženu Sarajsvého synovce Lota a všechen majetek, jehož nabyli, i čeleď...
Genesis 12:11...hlad. Cestou, když se blížil k Egyptu, řekl své ženě Saraj: "Pohleď, vím, jak překrásná jsi žena. ...
Genesis 12:20...manželku, vezmi si ji a jdi!" Farao pak o něm svým mužům přikázal, aby ho vyhostili i s manželkou a se...
Genesis 13:12...bydlel ve městech jordánské roviny a postavil své stany k Sodomě. Sodomští lidé však byli zlí a velmi...
Genesis 14:16... A tak dobyl zpět všechen majetek. Přivedlsvého příbuzného Lota a jeho majetek a také ženy a lid....
Genesis 15:15...vyjdou s velikým jměním. Ty sám se odebereš ke svým otcům v pokoji a budeš pohřben ve šťastném stáří. Sem...
Genesis 16:3...Saraj svou otrokyni, Egypťanku Hagar, a dala ji svému muži Abramovi za ženu. Spal tedy s Hagar a ona počala...
Genesis 16:8...jsi přišla? Kam jdeš?" Odpověděla: "Utíkám od své paní Saraj." Hospodinův anděl řekl: "Vrať se ke své...
Genesis 16:9...Saraj." Hospodinův anděl řekl: "Vrať se ke své paní a pokoř se pod její ruku." Hospodinův anděl ...
Genesis 16:15... Hagar pak Abramovi porodila syna. Abram dal svému synovi narozenému z Hagar jméno Izmael, Bůh slyší....
Genesis 17:11...pohlaví, bude obřezán. Obřežete předkožku svého údu a to vám bude znamením smlouvy, kterou máte se...
Genesis 17:14...si nenechal předkožku obřezat, bude vyobcován ze svého lidu, neboť porušil mou smlouvu." Bůh Abrahamovi...
Genesis 17:15...porušil mou smlouvu." Bůh Abrahamovi řekl: "Své manželce Saraj nebudeš říkat Saraj, Bojovnice, ale...
Genesis 17:23... vznesl se Bůh od Abrahama. Abraham potom vzal svého syna Izmaele a všechny narozené ve svém domě i...
Genesis 18:3...můj, prokaž mi prosím laskavost a zastav sesvého služebníka! Když dovolíš, nechám přinést trochu vody....
Genesis 18:5...se, než půjdete dál. Přišli jste přece ke svému služebníkovi." "Udělej, jak jsi řekl," odpověděli....
Genesis 18:19...národy země. Vyvolil jsem jej, aby přikázal svým synům a své budoucí rodině, zachovávají Hospodinovu...
Genesis 18:27..."Pohleď prosím - odvažuji se mluvit ke svému Pánu, ačkoli jsem prach a popel - možná, že bude do...
Genesis 18:31... "Pohleď prosím, dovolím si znovu promluvit ke svému Pánu," řekl Abraham. "Co když se jich tam najde jen...
Genesis 19:2..."Snažně prosím, páni moji, uchylte se do domu svého služebníka! Umyjete si nohy, přenocujete, a ráno...
Genesis 19:15...na Lota naléhali: "Vstaň, vezmi svou ženusvé dvě dcery, které tu jsou, aby nesmetl trest tohoto...
Genesis 19:19...jim ale řekl: "Prosím ne, Pane můj! Jsi ke svému služebníku nesmírně laskav. Prokázal jsi mi veliké...
Genesis 19:32...mohly otěhotnět běžným způsobem. Pojďme, opijme svého otce vínem a spěme s ním, abychom zachovaly símě...
Genesis 19:33...zachovaly símě našeho otce." A tak noci opily svého otce vínem. Prvorozená šla spát se svým otcem, který...
Genesis 19:34... mladší: "Hle, včera v noci jsem spala se svým otcem. Opijme ho vínem také dnešní noc. Potom jdi a...
Genesis 19:35...zachovaly símě svého otce." I noci tedy opily svého otce vínem. Ta mladší s ním šla spát, on však nic...
Genesis 19:36...když vstala. Tak obě Lotovy dcery otěhotněly ze svého otce. Prvorozená pak porodila syna a dala mu jméno...
Genesis 20:2...Šurem. A když pobýval v Geraru, říkal Abrahamsvé manželce Sáře: "Je to sestra." Gerarský král...
Genesis 20:8...Abimelech tedy časně ráno vstal a svolal všechny své služebníky. Když jim celou věc vylíčil, dostali ti muži...
Genesis 21:3...mu Bůh předpověděl, porodila syna. Abraham dal svému synovi narozenému ze Sáry jméno Izák, Smíšek. Když...
Genesis 21:4...Izák, Smíšek. Když bylo Izákovi osm dní, Abraham svého syna obřezal, jak mu Bůh přikázal. Když se mu narodil...
Genesis 21:12...řekl: "Netrap se kvůli chlapci ani kvůli své děvečce. Poslechni Sáru ve všem, co ti řekla, protože...
Genesis 21:22...z Egypta. Někdy v době Abimelech s velitelem svého vojska Píkolem řekl Abrahamovi: "Bůh je s tebou ve...
Genesis 21:32...smlouvy, Abimelech vstal a vrátil se s velitelem svého vojska Píkolem do filištínské země. Abraham zasadil v...
Genesis 22:2..."Zde jsem," odpověděl. Bůh řekl: "Vezmi svého syna, svého jediného, svého milovaného Izáka, a jdi...
Genesis 22:3..." Druhý den brzy ráno Abraham vstal, osedlal svého osla, vzal s sebou dva služebníky a svého syna Izáka....
Genesis 22:5...oči a spatřil to místo v dálce. Tehdy řekl svým služebníkům: "Zůstaňte tu s oslem. a chlapec...
Genesis 22:6...vzal dříví pro zápalnou oběť a naložil je na svého syna Izáka. Sám nesl v ruce oheň a nůž. A tak šli oba...
Genesis 22:7...a nůž. A tak šli oba spolu. "Otče," oslovil Izák svého otce Abrahama. "Ano, můj synu?" odpověděl mu. "Vidím...
Genesis 22:9...tam postavil oltář a narovnal dřevo. Pak svázal svého syna Izáka a položil ho na dřevo na oltáři. Abraham...
Genesis 22:10...na oltáři. Abraham vztáhl ruku a vzal nůž, aby svého syna podřízl. Vtom na něj z nebe zavolal Hospodinův...
Genesis 22:12...že jsi bohabojný - vždyť jsi kvůli mně neušetřil svého syna, svého jediného." Abraham tedy vzhlédl a hle,...
Genesis 22:13...berana a obětoval ho jako zápalnou oběť místo svého syna. To místo pak Abraham nazval "Hospodin opatří,"...
Genesis 22:16... protože jsi učinil tuto věc a neušetřil jsi svého syna, svého jediného: Nesmírně ti požehnám a nesmírně...
Genesis 22:19...uposlechl můj hlas." Nato se Abraham vrátil ke svým služebníkům a odešli spolu do Beer-šeby. Abraham potom...
Genesis 22:21...také Milka porodila syny tvému bratru Náchorovisvého prvorozeného Úce, jeho bratra Búze a Kemuele (otce...
Genesis 23:3...nad truchlil a oplakával ji. Když vstal od své mrtvé, promluvil k místním Chetejcům: "Jsem mezi vámi...
Genesis 23:11... která je na něm. Dávám ti je v přítomnosti synů svého lidu; pochovej svou mrtvou." Abraham se před lidem ...
Genesis 24:2... Abraham tehdy řekl nejstaršímu služebníkovi ve svém domě, který spravoval všechen jeho majetek: "Vlož ruku...
Genesis 24:7...zem dám tvému semeni,' ten před tebou pošle svého anděla, abys odtamtud mému synovi vybral manželku....
Genesis 24:9...zpátky." Služebník tedy vložil ruku do klína svého pána Abrahama a odpřisáhl to. Potom vzal ze stáda...
Genesis 24:10...Abrahama a odpřisáhl to. Potom vzal ze stáda svého pána deset velbloudů (neboť ho jeho pán na cestu...
Genesis 24:12...mi dnes to setkání a prokaž mému pánu Abrahamovi své milosrdenství. Hle, stojím u vodního pramene a dcery...
Genesis 24:14...' pak je to ta, kterou jsi určil pro svého služebníka Izáka. Takto poznám, že jsi mému pánovi...
Genesis 24:17...naproti a řekl: "Dej mi prosím trochu napít ze svého džbánu." "Jen se napij, pane," odpověděla, rychle...
Genesis 24:27... Bůh mého pána Abrahama, že od mého pána neodňal své milosrdenství a věrnost a že vedl po této cestě k...
Genesis 24:28...pána!" Dívka pak odběhla a vyprávěla to rodině své matky. Rebeka měla bratra jménem Lában a ten se rozběhl...
Genesis 24:30...totiž ten nosní kroužek i náramky na rukou své sestry Rebeky a slyšel její slova, když říkala: "Takto...
Genesis 24:36...a osly. Sára, manželka mého pána, pak ve svém stáří porodila mému pánu syna, jemuž dal všechno, co...
Genesis 24:39...a tam vybereš manželku pro mého syna.' Když jsem svému pánu řekl: ‚Co kdyby ta žena nechtěla následovat?'...
Genesis 24:40... před jehož tváří chodím, pošle s tebou svého anděla, aby dal tvé cestě zdar, abys mému synovi...
Genesis 24:43...vyjde pro vodu: ‚Dej mi prosím trochu napít ze svého džbánu,' a ona mi odpoví: ‚Jen se napij, zatím...
Genesis 24:48...se Hospodinu. Dobrořečil jsem Hospodinu, Bohu svého pána Abrahama, který vedl pravou cestou, abych pro...
Genesis 24:56...dal cestě zdar. Propusťte , mohu jít za svým pánem." Řekli mu tedy: "Zavoláme ji a zeptáme se, co...
Genesis 24:67...všechno, co vyřídil, a Izák ji přivedl do stanu své matky Sáry. Vzal si Rebeku a ta se stala jeho ženou a...
Genesis 25:6...družek dal Abraham dary a poslal je ještě za svého života na východ, pryč od svého syna Izáka, do...
Genesis 25:8...pak Abraham vydechl naposled a byl připojen ke svému lidu. Izák a Izmael, jeho synové, ho pochovali v...
Genesis 25:17...let. Potom vydechl naposled a byl připojen ke svému lidu. Jeho synové se usadili od Chavíly k Šuru...
Genesis 25:31... Červený.) Jákob navrhl: "Prodej mi teď hned své prvorozenství." "Vidíš, že skoro umírám!" odpověděl...
Genesis 25:33...řekl mu Jákob. Ezau mu to odpřisáhl a prodal své prvorozenství Jákobovi. Jákob pak dal Ezauovi chléb a...
Genesis 26:24...ti a rozmnožím tvé símě kvůli Abrahamovisvému služebníku." Postavil tam tedy oltář a vzýval...
Genesis 26:26... Tehdy k němu přišel z Geraru Abimelech se svým pobočníkem Achuzatem a s velitelem svého vojska...
Genesis 27:1...a oči mu zeslábly tak, že neviděl, zavolal si svého staršího syna Ezaua a řekl mu: "Synu můj?" "Zde jsem...
Genesis 27:3... jsem starý a nevím, kdy umřu. Vezmi prosím své zbraně, svůj toulec a luk, vyjdi do polí a ulov mi...
Genesis 27:5..." Rebeka ale poslouchala, když Izák mluvil se svým synem Ezauem. Jakmile Ezau odešel do polí lovit zvěř,...
Genesis 27:6...lovit zvěř, aby ji přinesl Izákovi, Rebeka řekla svému synu Jákobovi: "Pohleď, vyslechla jsem tvého otce,...
Genesis 27:10...připravím jeho oblíbenou pochoutku. Tu přineseš svému otci, aby pojedl, a aby ti proto požehnal, než umře."...
Genesis 27:11... a aby ti proto požehnal, než umře." Jákob ale své matce Rebece řekl: "Pohleď, můj bratr Ezau je chlupatý,...
Genesis 27:14...ta kůzlata." A tak šel, vzal je a přinesl své matce, která z nich připravila otcovu oblíbenou...
Genesis 27:15...pochoutku. Potom Rebeka vzala nejlepší šaty svého staršího syna Ezaua, které měla doma, oblékla je...
Genesis 27:17...i chléb, který připravila, pak dala do rukou svému synu Jákobovi. Přišel ke svému otci a řekl: "Otče!" A...
Genesis 27:18...pak dala do rukou svému synu Jákobovi. Přišel ke svému otci a řekl: "Otče!" A ten řekl: "Ano? Který jsi, můj...
Genesis 27:19..." jsem Ezau, tvůj prvorozený," odpověděl Jákob svému otci. "Udělal jsem, co jsi mi přikázal. Vstaň, prosím...
Genesis 27:20... abys mi proto s chutí požehnal." Izák ale svému synovi řekl: "Jak to, že jsi tak rychle našel zvěř,...
Genesis 27:22...můj syn Ezau, nebo ne." Jákob tedy přistoupil ke svému otci Izákovi. Ten na něj sáhl a řekl: "Hlas je...
Genesis 27:25... Tehdy mu řekl: "Podej mi, se najím z úlovku svého syna, abych ti s chutí požehnal." A tak mu podal...
Genesis 27:30...Jákobovi požehnal, právě když Jákob vyšel od svého otce Izáka, vrátil se jeho bratr Ezau z lovu. Také on...
Genesis 27:31...z lovu. Také on připravil pochoutku a přinesl ji svému otci se slovy: "Vstaň, otče, a jez z úlovku svého...
Genesis 27:34... a tak bude požehnán!" Když Ezau uslyšel slova svého otce, dal se do hrozného křiku a s nesmírnou hořkostí...
Genesis 27:38... Co bych mohl udělat pro tebe, můj synu?!" Ezau svému otci řekl: "Copak máš jen jedno požehnání, otče?...
Genesis 27:40...země, od nebeské rosy shůry. Budeš se živit svým mečem a svému bratru budeš sloužit. Jen když se staneš...
Genesis 27:41..."Blíží se dny truchlení nad mým otcem. Potom svého bratra Jákoba zabiji!" A když byla Rebece oznámena...
Genesis 27:42...jejího staršího syna Ezaua, nechala si zavolat svého mladšího syna Jákoba a řekla mu: "Pohleď, tvůj bratr...
Genesis 28:2... otce tvé matky, a tam si vyber manželku z dcer svého strýce Lábana. Kéž ti Všemohoucí Bůh požehná, kéž ...
Genesis 28:4...tebou tvému semeni, abys přijal za dědictví zem svého putování, kterou Bůh daroval Abrahamovi." Tak Izák...
Genesis 28:7...z kanaánských dcer," a že Jákob poslechl svého otce a matku a odešel do Padan-aramu. Ezau také viděl...
Genesis 28:21...a šaty k oblékání, takže se v pokoji vrátím do svého otcovského domu, bude Hospodin mým Bohem. Tento kámen...
Genesis 29:9...A zatímco s nimi mluvil, přišla Ráchel se stádem svého otce. Byla totiž pastýřka. Když Jákob spatřil Ráchel,...
Genesis 29:10...totiž pastýřka. Když Jákob spatřil Ráchel, dceru svého strýce Lábana, a jeho stádo, přistoupil, odvalil...
Genesis 29:12...otce, že je Rebečin syn, běžela to povědět svému otci. Jakmile Lában uslyšel zprávu o svém synovci...
Genesis 29:13...svému otci. Jakmile Lában uslyšel zprávusvém synovci Jákobovi, rozběhl se mu naproti. Objal ho,...
Genesis 29:24...ji k Jákobovi a ten s spal. (A Lában tenkrát své dceři Lée daroval svou otrokyni Zilpu jako děvečku.)...
Genesis 30:1...Ráchel viděla, že Jákobovi nerodí děti, záviděla své sestře a řekla Jákobovi: "Dej mi syny, nebo umřu!"...
Genesis 30:14...nalezl milostná jablíčka mandragory a přinesl je své matce Lée. Ráchel tehdy Lée řekla: "Dej mi prosím...
Genesis 30:16...mnou! Dostala jsem odměnou za mandragoru od svého syna." A tak noci spal s . A Bůh Léu vyslyšel:...
Genesis 30:18... Tehdy řekla: "Bůh odměnil za to, že jsem svému muži dala svou otrokyni!" A tak mu dala jméno Isachar...
Genesis 30:25...Lábanovi: "Propusť , se vrátím domů do své země. Dej mi ženy a děti, za něž jsem ti sloužil,...
Genesis 31:3...Jákobovi řekl: "Vrať se do země svých otců a ke svému příbuzenstvu, a budu s tebou." Jákob si tedy...
Genesis 31:4...si tedy nechal zavolat Ráchel a Léu na pole ke svému stádu a řekl jim: "Vidím na vašem otci, že mi není...
Genesis 31:13... Nyní vstaň, odejdi z této země a vrať se do své vlasti.'" Ráchel a Léa mu odpověděly: "Copak máme v...
Genesis 31:17... cokoli ti Bůh řekl." A tak Jákob vstal, naložil své děti a ženy na velbloudy a shromáždil všechna svá stáda...
Genesis 31:18...chovu, který získal v Padan-aramu, se vydal ke svému otci Izákovi do kanaánské země. (Když předtím Lában...
Genesis 31:19...země. (Když předtím Lában odešel stříhat své stádo, Ráchel svému otci ukradla jeho domácí bůžky.)...
Genesis 31:23...útěku dozvěděl třetího dne. Vzal tedy s sebou své druhy a hnal se za ním sedm dní, než ho dostihl v...
Genesis 31:31...jsem se bál; myslel jsem si, že bys mi chtěl své dcery vzít násilím. Jestli ale u někoho najdeš své bohy...
Genesis 31:32...dcery vzít násilím. Jestli ale u někoho najdeš své bohy, zemře! Prohledej věci před našimi druhy a...
Genesis 31:35...prohledal celý stan, ale nic nenašel. Ráchel svému otci řekla: "Nehněvej se, můj pane, že před tebou...
Genesis 31:37...jsi všechny věci, a cos našel z celého svého domu? Polož to zde před i své druhy, nás dva...
Genesis 31:43...co vidíš, je moje. Co bych ale dnes neudělal pro své dcery a pro děti, jež se jim narodily? Proto nyní pojď,...
Genesis 31:46...kámen a vztyčil jej jako památník. Potom řekl svým druhům: "Nasbírejte kamení!" A tak nanosili kamení,...
Genesis 31:53...naším soudcem!" Jákob tedy přísahal při Strachu svého otce Izáka. Potom na oné hoře obětoval dobytče a...
Genesis 31:54... Potom na oné hoře obětoval dobytče a svolal své druhy, aby hodovali. A tak hodovali a zůstali na ...
Genesis 32:1...hoře celou noc. Časně ráno Lában vstal, políbil své vnuky i dcery a požehnal jim. Potom odešel a vrátil se...
Genesis 32:4...posly do země Seír, na edomskou planinu, ke svému bratru Ezauovi a přikázal jim: "Povězte mému pánu...
Genesis 32:6...otrokyně a vypravil jsem posly, abych se ohlásil svému pánu, doufaje ve tvou laskavost.'" Poslové se pak...
Genesis 32:8...Na Jákoba padl veliký strach a úzkost. Rozdělil své lidi, brav, skot i velbloudy do dvou táborů, neboť si...
Genesis 32:10...Izáka, Hospodine, který jsi mi řekl: ‚Vrať se do své země a ke svému příbuzenstvu, a způsobím, aby se ti...
Genesis 32:11...hoden všeho milosrdenství a věrnosti, kterou jsi svému služebníku prokázal - vždyť jsem tento Jordán...
Genesis 32:13...bude jako mořského písku, nespočetného pro své množství.'" A když na tom místě strávil noc, vybral z...
Genesis 32:14...strávil noc, vybral z toho, co získal, dar pro svého bratra Ezaua: 200 koz a 20 kozlů, 200 ovcí a 20...
Genesis 32:17...40 krav a 10 býků, 20 oslic a 10 oslů. Svěřil je svým služebníkům, každé stádo zvlášť, a řekl jim: "Jděte...
Genesis 32:23...zůstal na noc v táboře. V noci pak vstal a vzal své dvě ženy, své dvě otrokyně a svých jedenáct synů a...
Genesis 32:30...zvítězil jsi!" Jákob ho žádal: "Pověz mi prosím své jméno." On však odpověděl: "Proč se ptáš na jméno?"...
Genesis 33:3...a sedmkrát se poklonil k zemi, než došel ke svému bratru. Ezau mu vyběhl naproti, objal ho, padl mu...
Genesis 33:14...dobytek pomře. Nechť prosím můj pán jde před svým služebníkem napřed. pak budu pokračovat zvolna, jak...
Genesis 34:4...a mluvil s laskavě. Potom Šechem přemlouval svého otce Chamora: "Vezmi mi tu dívenku za ženu!" Když...
Genesis 34:9... za ženu. Spřízněte se s námi - dávejte nám své dcery a berte si naše. Když budete bydlet u nás, bude...
Genesis 34:16...pohlaví, obřezat. Pak vám budeme dávat své dcery a brát si vaše, budeme bydlet s vámi a budeme...
Genesis 34:19...dceři velmi toužil. (Šechem byl z celé rodiny svého otce ten nejváženější.) Chamor a jeho syn Šechem tedy...
Genesis 34:20...) Chamor a jeho syn Šechem tedy přišli k bráně svého města a promluvili k tamním měšťanům: "Tito muži se k...
Genesis 34:21...i pro ; berme si tedy jejich dcery za ženysvé dcery dávejme jim. Vyhoví nám ovšem a budou s námi...
Genesis 34:25... Dínini bratři Šimeon a Levi, chopili každý svého meče, v bezpečí vešli do města a pobili všechny, kdo...
Genesis 35:1...Bohu, jenž se ti ukázal, když jsi utíkal před svým bratrem Ezauem." Jákob tedy řekl své rodině a všem,...
Genesis 35:2...před svým bratrem Ezauem." Jákob tedy řekl své rodině a všem, kdo byli s ním: "Zbavte se cizích bohů,...
Genesis 35:7... neboť tam se mu ukázal Bůh, když utíkal před svým bratrem. Tehdy zemřela Rebečina chůva Debora a byla...
Genesis 35:22... stalo se, že Ruben šel a spal s Bilhou, družkou svého otce, a Izrael se o tom doslechl. Jákob měl dvanáct...
Genesis 35:27...mu narodili v Padan-aramu. Tak přišel Jákob ke svému otci Izákovi do Mamre v Kiriat-arbě (což je Hebron),...
Genesis 35:29...pak Izák vydechl naposled a byl připojen ke svému lidu. Pochovali ho jeho synové Ezau a Jákob. Toto je...
Genesis 36:6...se mu narodili v kanaánské zemi. Ezau pak vzal své ženy, své syny a dcery a všechny, kdo žili v jeho domě,...
Genesis 36:24...našel na poušti horké prameny, když pásl osly svého otce Cibeona). Děti Anovy: Dišon a Oholíbama, Anova...
Genesis 37:1...otcem Edomců. Jákob však bydlel v zemi putování svého otce, v zemi Kanaán. To je Jákobův příběh. Josef byl...
Genesis 37:2... Josef byl sedmnáctiletý mladík. Pásal ovce se svými bratry, syny manželek svého otce, Bilhy a Zilpy. A...
Genesis 37:3...žalovat. Izrael miloval Josefa víc než všechny své ostatní syny, neboť ho zplodil ve svém stáří. Dokonce...
Genesis 37:5...promluvit. Josef měl sen, ale když ho vyprávěl svým bratrům, nenáviděli ho tím více. Řekl jim:...
Genesis 37:9... Josef pak měl ještě další sen a vyprávěl ho svým bratrům: "Měl jsem další sen. Hle, klanělo se mi...
Genesis 37:12...přemýšlel. Když pak jeho bratři odešli pást ovce svého otce do Šechemu, řekl Izrael Josefovi: "Nešli tvoji...
Genesis 37:16...krajinou, a zeptal se ho: "Co hledáš?" "Hledám své bratry," odpověděl Josef. "Řekni mi prosím, kde pasou."...
Genesis 37:23...otci.) A tak se stalo, že když Josef přišel ke svým bratrům, strhli mu suknici, tu zdobenou suknici, co...
Genesis 37:26...balzám a myrhu, aby to dopravili do Egypta. Juda svým bratrům navrhl: "Co z toho budeme mít, když svého...
Genesis 37:29...a hle, Josef nikde! Roztrhl tedy v zoufalství své šaty a vrátil se k bratrům se slovy: "Hoch je pryč! Co...
Genesis 37:32...ji do krve. Potom tu zdobenou suknici poslali svému otci. Nechali mu ji donést se slovy: "Tohle jsme...
Genesis 37:34...plášť, přepásal se pytlovinou a truchlil nad svým synem po mnoho dní. Všichni jeho synové i dcery vstali...
Genesis 37:35...on se nedal utěšit a říkal: "Nikoli! Půjdu za svým synem do hrobu v zármutku!" A tak ho jeho otec...
Genesis 38:6... A když ho porodila, byl Juda v Kezíbu. Juda pak svému prvorozenému Erovi vybral manželku jménem Támar. Er,...
Genesis 38:8...zemřít. Juda tedy řekl Onanovi: "Spi s manželkou svého bratra. Splň švagrovskou povinnost a vzbuď svému...
Genesis 38:9...nebyl jeho. Kdykoli proto spal s manželkou svého bratra, vypouštěl semeno na zem, aby svému bratrovi...
Genesis 38:11... a tak nechal zemřít i jeho. Tehdy Juda řekl své snaše Támar: "Zůstaň jako vdova v domě svého otce,...
Genesis 38:12... Když se Juda po její smrti utěšil, odešel se svým adulamským přítelem Chírou na slavnost stříhání svých...
Genesis 38:13..."Hle, tvůj tchán jde vzhůru do Timny stříhat své ovce." Odložila tedy své vdovské šaty, vzala si závoj a...
Genesis 38:14...vzhůru do Timny stříhat své ovce." Odložila tedy své vdovské šaty, vzala si závoj a zahalila se. Potom si...
Genesis 38:17..."Co mi za to dáš?" Odpověděl: "Pošlu ti kůzle ze svého stáda." Ona na to: "Než je pošleš, musíš dát něco do...
Genesis 38:18...se: "Co ti mám dát do zástavy?" Odpověděla: "Své pečetidlo, šňůru a hůl, co máš v ruce." Dal to,...
Genesis 38:19...vstala a odešla, odložila závoj a oblékla si své vdovské šaty. Juda poslal to kůzle po svém adulamském...
Genesis 38:20...si své vdovské šaty. Juda poslal to kůzle po svém adulamském příteli. Měl od ženy vyzvednout zástavu,...
Genesis 38:25... je upálena!" ji vedli, když vtom poslala svému tchánovi vzkaz: "Jsem těhotná s mužem, jemuž patří...
Genesis 38:26...než - vždyť jsem ji nechtěl provdat za svého syna Šelu!" A víckrát s nespal. Když pak přišel...
Genesis 39:2... a tak se mu všechno dařilo a zůstal v domě svého egyptského pána. Když jeho pán viděl, že Hospodin je...
Genesis 39:4... Nakonec ho Putifar ustanovil správcem svého domu a svěřil mu do rukou všechno, co měl. Od ...
Genesis 39:6... Když měl doma jeho, nestaral se o nic nežsvé jídlo.Josef byl nápadně krásný, překrásný muž. Po...
Genesis 39:8..."Spi se mnou!" On však odmítl. Řekl manželce svého pána: "Když můj pán doma, o nic se nestará. Vše...
Genesis 39:13... utekl a běžel ven. Když uviděla, že nechal své šaty v ruce a utekl ven, svolala služebnictvo a řekla...
Genesis 39:15...hlasitě křičet. Když uslyšel, jak křičím, nechal své šaty u , utekl a běžel ven." Ty jeho šaty nechala...
Genesis 39:18...zahrávat! Když jsem se ale dala do křiku, nechal své šaty u a utekl ven." Josefův pán naslouchal slovům...
Genesis 39:19...u a utekl ven." Josefův pán naslouchal slovům své ženy, a když řekla: "Takto se ke mně zachoval tvůj...
Genesis 39:21...v žaláři. Hospodin však byl s ním. Zahrnul jej svým milosrdenstvím a zjednal mu přízeň u vrchního...
Genesis 40:1...číšník a pekař egyptského krále prohřešili proti svému pánu, králi Egypta. Farao se rozhněval na oba své...
Genesis 40:2...pánu, králi Egypta. Farao se rozhněval na oba své dvořany - na vrchního číšníka i na vrchního pekaře - a...
Genesis 40:20...dne pak měl farao narozeniny a vystrojil všem svým služebníkům hostinu. Tehdy před očima svých služebníků...
Genesis 41:8...všechny věštce a mudrce Egypta a vyprávěl jim své sny. Nikdo je však faraonovi neuměl vyložit. Tehdy k...
Genesis 41:9...promluvil vrchní číšník: "Musím dnes připomenout své prohřešky: Farao se kdysi rozhněval na své služebníky a...
Genesis 41:10...své prohřešky: Farao se kdysi rozhněval na své služebníky a dal do vězení v domě velitele stráže -...
Genesis 41:12...mladík, otrok velitele stráže. Vyprávěli jsme mu své sny a on nám je vyložil; každému dal výklad jeho snu. A...
Genesis 41:43...zlatý řetěz. Potom ho nechal vozit ve voze jako svého zástupce a provolávat před ním: "Na kolena!" Tak ho...
Genesis 42:1... Když Jákob uviděl, že v Egyptě je zrní, řekl svým synům: "Co se na sebe jen tak díváte? Slyšel jsem, že...
Genesis 42:7...přišli k němu a klaněli se tváří k zemi. Josef své bratry poznal na první pohled. Choval se k nim však...
Genesis 42:8..." odpověděli, "abychom nakoupili jídlo." Josef své bratry poznal, ale oni ho nepoznali. Josef si pamatoval...
Genesis 42:19...jen jeden z vás. Vy ostatní jděte a přineste svým rodinám zrní k zahnání hladu. Přiveďte však ke mně...
Genesis 42:20...zrní k zahnání hladu. Přiveďte však ke mně svého nejmladšího bratra! Tak se vaše slova ověří a...
Genesis 42:21...tehdy začali říkat: "Běda! Provinili jsme se na svém bratru! Viděli jsme ho ve smrtelné úzkosti, když nás...
Genesis 42:27... jeden z nich otevřel svůj pytel, aby dal svému oslu obrok, a vtom uviděl své stříbro: leželo navrchu...
Genesis 42:28...v jeho vaku! " stříbro je zpátky!" zvolal ke svým bratrům. "Je přímo v mém vaku!" Hrůzou se v nich...
Genesis 42:29...ptali: "Co nám to Bůh dělá?" Když pak přišli ke svému otci Jákobovi do kanaánské země, vyprávěli mu všechno...
Genesis 42:33...slušní lidé! Nechte jednoho z vás u mne, vezměte svým rodinám jídlo k zahnání hladu a jděte. Přiveďte však...
Genesis 42:34...k zahnání hladu a jděte. Přiveďte však ke mně svého nejmladšího bratra! Tak se přesvědčím, že nejste...
Genesis 42:35...sem moci chodit nakupovat.'" Začali vyprazdňovat své pytle a hle, každý ve svém pytli našel svůj váček s...
Genesis 42:37...vezmete Benjamína?! To je pro příliš!" Ruben svému otci odpověděl: "Jestliže ti ho nepřivedu, zabij ...
Genesis 43:3...muž nás přísně varoval: ‚Nechoďte mi na oči bez svého bratra!' Pošleš-li s námi našeho bratra, půjdeme ti...
Genesis 43:5... Ten muž nám přece řekl: ‚Nechoďte mi na oči bez svého bratra!'" Izrael zvolal: "Proč jste mi tolik...
Genesis 43:7... Jak jsme mohli vědět, že řekne: ‚Přiveďte svého bratra sem'?" Juda tehdy svému otci Izraelovi navrhl:...
Genesis 43:8...řekne: ‚Přiveďte svého bratra sem'?" Juda tehdy svému otci Izraelovi navrhl: "Pošli toho chlapce se mnou....
Genesis 43:13...to s sebou zpět - snad šlo o omyl. Vezměte sisvého bratra. Vstaňte a vraťte se k tomu muži. Kéž vám u...
Genesis 43:16...Když s nimi Josef uviděl Benjamína, řekl správci svého domu: "Odveď ty muže do paláce, poraz dobytče a...
Genesis 43:21...jsme cestou zpět měli nocovat, otevřeli jsme své vaky a hle, stříbro každého z nás leželo navrchu v jeho...
Genesis 43:29...kolena a klaněli se mu. On pozvedl oči a spatřil svého bratra Benjamína, syna své matky. Zeptal se: "Je...
Genesis 43:30...Nato Josef odspěchal, neboť byl náklonností ke svému bratrovi pohnut k slzám. Šel do svého pokoje a tam...
Genesis 43:34...na druhého. Nechal jim podávat čestné porce ze svého stolu a Benjamínova porce byla pětkrát větší než...
Genesis 44:1...se s ním napili. Josef potom přikázal správci svého domu: "Naplň vaky těch mužů jídlem, kolik jen unesou,...
Genesis 44:4... Sotva vyšli kousek za město, Josef řekl správci svého domu: "Vstaň, pronásleduj ty muže, a je dostihneš,...
Genesis 44:11...budete volní." Všichni tedy rychle složili své vaky na zem a rozvázali je. Začal je prohledávat,...
Genesis 44:13...našel v Benjamínově vaku! V zoufalství roztrhli své pláště, každý naložil svého osla a vrátili se do města....
Genesis 44:16...odhalil vinu tvých služebníků. Hle, jsme otroci svého pána - my i ten, u něhož se našel ten pohár!" On však...
Genesis 44:17...ten pohár. Vy ostatní se v pokoji vraťte ke svému otci!" Nato k němu Juda přistoupil se slovy: "Odpusť,...
Genesis 44:18...se slovy: "Odpusť, pane můj, dovol prosím svému služebníku promluvit slovo k pánovým uším. Nehněvej...
Genesis 44:20...otce a malého bratra, dítě, jež zplodil ve svém stáří. Jeho bratr je mrtev. Zůstal z dětí své matky...
Genesis 44:21...své matky sám a otec ho velmi miluje.' Tehdy jsi svým služebníkům řekl: ‚Přiveďte ho ke mně, ho vidím na...
Genesis 44:22...jsme: ‚Pane, ten chlapec nemůže opustit svého otce. Když ho opustí, otec zemře!' Ty jsi však svým...
Genesis 44:23...otce. Když ho opustí, otec zemře!' Ty jsi však svým služebníkům řekl: ‚Nepřijde-li s vámi váš nejmladší...
Genesis 44:30...hrobu!' Což teď mohu přijít ke tvému služebníkusvému otci, bez chlapce, na němž on lpí celou duší? ...
Genesis 44:32...hrobu. Pane můj, osobně jsem se za toho chlapce svému otci zaručil. Řekl jsem: ‚Nepřivedu-li ho k tobě, ...
Genesis 44:34...odejde se svými bratry! Jak bych se mohl ke svému otci vrátit bez chlapce? Což bych se mohl dívat na...
Genesis 45:1...s Josefem nikdo nezůstal, když se dával poznat svým bratrům. Plakal ale tak hlasitě, že to Egypťané...
Genesis 45:3...faraonova paláce.) " jsem Josef!" řekl Josef svým bratrům. "Žije ještě můj otec?" Bratři oněměli hrůzou,...
Genesis 45:4...se ho lekli. "Pojďte ke mně blíž," řekl Josef svým bratrům. A když přišli blíž, řekl: " jsem Josef, váš...
Genesis 45:14...si a přiveďte mého otce sem!" Tehdy padl svému bratru Benjamínovi kolem krku a plakal a Benjamín...
Genesis 45:15...plakal v jeho objetí. Potom líbal všechny své bratry a plakal nad nimi. Teprve pak na něj jeho bratři...
Genesis 45:17...byli rádi, a tak farao Josefovi řekl: "Vzkaž svým bratrům: Učiňte toto - naložte svá zvířata a vydejte...
Genesis 45:18...na cestu. dorazíte do kanaánské země, vezměte svého otce i své rodiny a přijďte ke mně. Dám vám to...
Genesis 45:19... splňte jej: Vezměte si z Egypta povozy pro své děti a ženy, přijďte a přivezte i svého otce. A...
Genesis 45:20...i svého otce. A neohlížejte se s lítostí za svým majetkem - vždyť vám bude patřit to nejlepší z...
Genesis 45:23...tři sta šekelů stříbra a pět svátečních plášťůSvému otci pak poslal tyto věci: deset oslů nesoucích...
Genesis 45:25...se nehádejte!" A tak odešli z Egypta a přišli ke svému otci Jákobovi do Kanaánu. Oznámili mu: "Josef žije!...
Genesis 46:1... Když přišel do Beer-šeby, přinesl oběti Bohu svého otce Izáka. Tu noc Bůh Izraelovi dal vidění. Zavolal:...
Genesis 46:5...opustit Beer-šebu. Izraelovi synové posadili svého otce Jákoba i své děti a ženy na povozy, které farao...
Genesis 46:7...a vnučky. Přivedl s sebou do Egypta veškeré své potomstvo. Toto jsou jména Izraelových synů, kteří...
Genesis 46:18... To jsou potomci Zilpy, kterou Lában daroval své dceři Lée, a ty zplodila Jákobovi - celkem 16 osob....
Genesis 46:25... To jsou potomci Bilhy, kterou Lában daroval své dceři Ráchel. Ty zplodila Jákobovi - celkem 7 osob....
Genesis 46:29...do Gošenu. A když tam dorazili, Josef zapřáhl do svého vozu a vyrazil do Gošenu vstříc svému otci Izraelovi....
Genesis 46:31...tvou tvář - ty opravdu žiješ!" Josef pak řekl svým bratrům a celé rodině svého otce: "Půjdu dát faraonovi...
Genesis 47:1..."Můj otec a bratři přišli z Kanaánu se svým bravem, skotem a se vším, co mají. Hle, jsou v kraji...
Genesis 47:4...tvých služebníků tam není pastva. Prosíme, nech své služebníky bydlet v gošenském kraji." Farao pak...
Genesis 47:6... Nuže, egyptská země leží před tebou! Usaď svého otce a bratry na nejlepším kusu země; bydlí v...
Genesis 47:7...mých vlastních stád." Potom Josef přivedl svého otce Jákoba. Když ho postavil před faraona, Jákob...
Genesis 47:11...od něj. Josef podle faraonova rozkazu usadil svého otce a bratry na pozemcích, které jim věnoval v...
Genesis 47:12...země, v kraji Rameses. Tam Josef opatřoval svého otce i bratry chlebem; staral se o celou otcovu...
Genesis 47:18...k němu v dalším roce a řekli: "Nebudeme před svým pánem skrývat, že peníze došly. Také stáda dobytka ...
Genesis 47:22...dávky a z těch dávek od faraona žili. Proto své pozemky neprodávali. Josef tenkrát lidu řekl: "K...
Genesis 47:24...necháte na osivo pro pole a na jídlo pro sebesvé rodiny a své děti." Tehdy zvolali: "Zachránil jsi nám...
Genesis 47:29... Když se přiblížil čas Izraelovy smrti, přivolal svého syna Josefa a řekl mu: "Prokaž mi prosím laskavost a...
Genesis 47:30... Prosím, nepohřbívej v Egyptě! ulehnu ke svým otcům, vynes z Egypta a pochovej v jejich hrobě...
Genesis 47:31...A tak mu to odpřisáhl a Izrael se v hlavách svého lůžka poklonil Bohu. Po nějaké době Josefovi bylo...
Genesis 48:1..."Hle, tvůj otec je nemocný!" Vzal tedy s sebou své dva syny, Manasese a Efraima. A když bylo Jákobovi...
Genesis 48:5...do věčného vlastnictví.' Nyní tedy přijímám za své oba tvé syny, kteří se ti zde narodili před mým...
Genesis 48:9...Josefových synů a zeptal se: "Kdo to je?" Josef svému otci odpověděl: "To jsou moji synové, které mi zde...
Genesis 48:18...přenesl z Efraimovy hlavy na Manasesovu, a řekl svému otci: "Tak ne, otče. Tenhle je prvorozený - jemu...
Genesis 48:22...- Šechem, který jsem získal z rukou Emorejců svým mečem a lukem." Jákob tenkrát svolal své syny:...
Genesis 49:1...svým mečem a lukem." Jákob tenkrát svolal své syny: "Sejděte se, vám oznámím, co vás potká ve...
Genesis 49:2...se a slyšte, synové Jákobovi, naslouchejte svému otci Izraelovi: Rubene, tys můj prvorozený, síly a...
Genesis 49:4...vzkypěl jsi - ztratil jsi prvenství! Do ložnice svého otce vstoupil jsi, lože odvážil ses poskvrnit....
Genesis 49:6...se nepřidávej, slávo ! Vždyť pobili muže ve svém hněvu, zmrzačili býky ve svém rozmaru. Zlořečený...
Genesis 49:11...keři přiváže oslíka, k ušlechtilé révě oslátko své. Ve víně své roucho vypere, v krvi hroznů svůj šat....
Genesis 49:29... Potom jim přikázal: " budu připojen ke svému lidu, pochovejte k mým otcům do jeskyně na poli...
Genesis 49:30... jež Abraham koupil od Efrona Chetejského jako své vlastní pohřebiště. Tam pochovali Abrahama i jeho ženu...
Genesis 49:33...synů!" A když Jákob dokončil tyto příkazy svým synům, stáhl nohy zpět na lůžko, vydechl naposled a...
Genesis 50:5...zemi!' Proto mi prosím dovol odejít. Jakmile svého otce pohřbím, vrátím se zpět." Farao odpověděl: "Jdi...
Genesis 50:6... vrátím se zpět." Farao odpověděl: "Jdi a pohřbi svého otce podle přísahy, jíž zavázal." Josef se tedy...
Genesis 50:7... jíž zavázal." Josef se tedy vydal pohřbít svého otce a doprovázelo jej celé faraonovo služebnictvo,...
Genesis 50:8...rodina, jeho bratři a rodina jeho otce - jen své děti, svůj brav a skot zanechali v gošenském kraji....
Genesis 50:10...sedm dní tam Josef pořádal smuteční slavnost za svého otce. Když kananejští obyvatelé země viděli tu...
Genesis 50:13... jež Abraham koupil od Efrona Chetejského jako své vlastní pohřebiště. Po otcově pohřbu se Josef vrátil do...
Genesis 50:17...‚Toto řekněte Josefovi: Prosím , odpusť svým bratrům jejich provinění, jejich hřích a všechno zlé,...
Genesis 50:22... Josef tedy bydlel v Egyptě spolu s rodinou svého otce a dožil se věku 110 let. Viděl Efraimovy syny ...
Genesis 50:24...Machíra přijal na svůj klín. Nakonec Josef řekl svým bratrům: " umírám, ale Bůh k vám obrátí zřetel a...
Exodus 1:9...nový král, který nezažil Josefa. Ten řekl svému lidu: "Izraelský lid je pro nás příliš veliký a...
Exodus 1:22... dal jim rodiny. Farao nakonec přikázal všemu svému lidu: "Každého syna, který se Hebrejům narodí, hoďte...
Exodus 2:11...plynul a Mojžíš vyrostl. Jednoho dne zašel ke svým bratrům a viděl jejich těžkou dřinu. Viděl také, jak...
Exodus 2:13...se prali. Řekl tedy tomu, kdo začal: "Proč biješ svého druha?" Ten opáčil: "Kdo udělal naším vůdcem a...
Exodus 2:16...ale naplnily žlaby vodou, aby napojily stádo svého otce, přicházeli pastýři a odháněli je. Tentokrát se...
Exodus 2:23...pak egyptský král zemřel. Synové Izraele kvůli svému zotročení sténali a úpěli a jejich křik o pomoc...
Exodus 3:1...Izraele. Bůh rozuměl. Mojžíš zatím pásl ovce svého tchána, midiánského kněze Jetra. Jednou, když vedl...
Exodus 3:7...pokračoval: "Zřetelně jsem viděl trápení svého lidu v Egyptě, slyšel jsem i jejich naříkání na...
Exodus 3:22...stříbrné a zlaté šperky a šaty, které obléknete svým synům a dcerám. Dočista Egypťany oberete!" Mojžíš...
Exodus 4:10...- ani dříve, ani teď, když jsi promluvil ke svému služebníku. Vždyť se mi plete jazyk v ústech!" "Kdo...
Exodus 4:18...Budeš s konat divy!" Mojžíš se tedy vrátil ke svému tchánu Jetrovi a řekl mu: "Chtěl bych jít zpátky za...
Exodus 4:25...Sipora však vzala kamenný nůž, odřízla předkožku svého syna, dotkla se s jeho údu a řekla: "Jsi mým...
Exodus 6:3...Bůh Všemohoucí,a ačkoli jsem se jim nedal poznat svým jménem Hospodin. Sám jsem s nimi uzavřel smlouvu, že...
Exodus 6:9...Mojžíš to pověděl synům Izraele, ale ti ho kvůli své malomyslnosti a těžké dřině ani neslyšeli. Hospodin...
Exodus 6:11...králi faraonovi, propustí syny Izraele ze své země." Mojžíš ale Hospodinu řekl: "Pohleď, synové...
Exodus 6:19...Machli a Muši. To jsou levitské rodiny podle svého pořadí. Amram si vzal za ženu svou tetu Jochebed a ta...
Exodus 7:2...k faraonovi, aby propustil syny Izraele ze své země. však posílím faraonovu hrdost a budu v...
Exodus 7:4...vás neposlechne, a tak na Egypt dolehne rukaSvé houfy, svůj lid, syny Izraele, vyvedu z egyptské země...
Exodus 7:12...věštci dokázali svými čáry totéž. Hodili své hole na zem a proměnily se v hady. Áronova hůl však...
Exodus 8:19...jsem přítomen v této zemi, učiním rozdíl mezi svým a tvým lidem. To znamení se stane zítra.'" A Hospodin...
Exodus 8:21...nechal Mojžíše a Árona zavolat. "Jděte, obětujte svému Bohu," řekl jim, "ale zůstaňte v této zemi!" "To by...
Exodus 9:20...tedy bral Hospodinova slova vážně, zahnal své otroky a dobytek pod střechu. Kdo si ale Hospodinovo...
Exodus 9:21...si ale Hospodinovo slovo nevzal k srdci, nechal své otroky i dobytek na poli. Potom Hospodin Mojžíšovi...
Exodus 9:27...vinu!" vykřikl. "Hospodin je v právu a se svým lidem v neprávu! Modlete se k Hospodinu. Božích hromů...
Exodus 9:34...krupobití i hromy přestaly, pokračoval zarytě ve svém hříchu, stejně jako jeho dvořané. Farao zůstal...
Exodus 10:2...proto, abych uprostřed nich konal tato znameníSvým synům a vnukům budeš vyprávět o tom, co jsem Egypťanům...
Exodus 10:7...pasti? Propusť ty lidi, slouží Hospodinusvému Bohu! Ještě pořád nechápeš, že s Egyptem je konec?" A...
Exodus 10:8... Ten jim řekl: "Jděte, služte Hospodinusvému Bohu. Kdo přesně jít?" Mojžíš řekl: "Půjdeme se...
Exodus 10:9... Kdo přesně jít?" Mojžíš řekl: "Půjdeme se svými mladíky i starci, půjdeme se svými syny i dcerami, se...
Exodus 10:24...tu jen váš brav a skot. Smíte vzít s sebousvé děti." Mojžíš odpověděl: "To nám chceš sám poskytnout...
Exodus 11:2...odsud vyžene. Řekni lidu, každý muž požádá svého souseda a každá žena svou sousedku o stříbrné a zlaté...
Exodus 11:10...ale posílil faraonovu hrdost, a tak Izraelity ze své země nepropustil. Hospodin Mojžíšovi a Áronovi v...
Exodus 12:21...a řekl jim: "Jděte, vezměte si ze stáda kus pro své rodiny a zabijte jej pro Hod beránka. Pak vezměte...
Exodus 12:22... Nikdo z vás nesmí do rána vyjít ze dveří svého domu, neboť Hospodin půjde bít Egypt. Když spatří...
Exodus 13:3...otroctví, neboť Hospodin vás odtud vyvedl silou své ruky. Proto se nejí nic kvašeného. Dnes vycházíte, v...
Exodus 13:8...tvém území se nevyskytne kvas. V ten den řekneš svým dětem: ‚To kvůli tomu, co pro udělal Hospodin, když...
Exodus 13:9...z Egypta.' A budeš to mít jako znamení na své ruce a jako připomínku mezi svýma očima, aby Hospodinův...
Exodus 13:14...nás vyvedl z Egypta, z domu otroctví, silou své ruky. Když nás farao neústupně odmítal propustit, pobil...
Exodus 13:16...tvém čele, že nás Hospodin vyvedl z Egypta silou své ruky." Když farao konečně lid propustil, Bůh je nevedl...
Exodus 14:6...z otroctví?" zvolali. Farao dal zapřáhnout do svého vozu a vzal s sebou svůj lid: vzal šest set vybraných...
Exodus 15:7... nepřítele drtí! Svou mohutnou vznešeností své protivníky ničíš. Když vypouštíš svůj hněv, jak...
Exodus 15:10...nasytím, vytasím meč, ruka si je podrobí!' Svým dechem zavál jsi, moře je přikrylo, jak olovo klesli...
Exodus 15:13... svou silou zvolna vedeš jej k příbytku své svatosti. Národy roztřesou se, to uslyší,...
Exodus 15:17...na hoře, jež je tvým dědictvím, na místě, jež svým sídlem, ó Hospodine, učiníš, ve svatyni, kterou tvé...
Exodus 15:26... Řekl: "Budeš-li opravdu poslouchat Hospodinasvého Boha, činit, co on považuje za správné, řídit se jeho...
Exodus 18:7...manželkou a oběma jejími syny." Mojžíš vyšel svému tchánovi vstříc, poklonil se a políbil ho. Když se...
Exodus 18:8...se jim daří, vešli do stanu. Tam Mojžíš vyprávěl svému tchánovi o všem, co Hospodin kvůli Izraeli učinil...
Exodus 18:23...další příkazy. Také všechen tento lid dojde na své místo v pokoji." Mojžíš tedy svého tchána poslechl a...
Exodus 18:24...lid dojde na své místo v pokoji." Mojžíš tedy svého tchána poslechl a udělal všechno, co mu řekl. Mojžíš...
Exodus 18:27... ale každou menší věc soudili sami. Potom Mojžíš svého tchána propustil a ten odešel do své země. Přesně...
Exodus 20:7... přikázání. Neužívej jméno Hospodinasvého Boha, nadarmo, neboť toho, kdo by užil jeho jména...
Exodus 20:12...požehnal sobotní den a posvětil jej. Cti svého otce i matku, jsi dlouho živ na zemi, kterou ti...
Exodus 20:16... Nelžisvém bližním. Nezáviď svému bližnímu jeho dům. Nezáviď...
Exodus 20:17...o svém bližním. Nezáviď svému bližnímu jeho dům. Nezáviď svému bližnímu jeho...
Exodus 20:24...mi pouze hliněný oltář a na něm budeš obětovat své zápalné a pokojné oběti, svůj brav i skot. Na každém...
Exodus 21:4...porodila syny nebo dcery, zůstane žena s dětmisvého pána a on odejde sám. Jestliže ale otrok prohlásí:...
Exodus 21:5...odejde sám. Jestliže ale otrok prohlásí: ‚Miluji svého pána, svou ženu a své syny, nechci odejít na svobodu...
Exodus 21:8... jako odcházejí otroci. Jestliže se znelíbí svému pánu, který si ji vybral, nechá ji vykoupit. Nesmí ji...
Exodus 21:9...že by ji prodal cizincům. Jestliže ji vybral pro svého syna, bude se k chovat jako k dceři. Jestliže si...
Exodus 21:14...moci utéct. Kdo se opováží úkladně zavraždit svého bližního, takového odtrhneš i od mého oltáře, aby...
Exodus 21:15...odtrhneš i od mého oltáře, aby zemřel. Kdo udeří svého otce nebo matku, musí zemřít. Kdo unese člověka, musí...
Exodus 21:17...anebo nalezen v jeho držení. Kdo by zlořečil svému otci nebo matce, musí zemřít." "Když při potyčce...
Exodus 21:20...ušlý zisk a náklady na léčení. Když někdo udeří svého otroka nebo děvečku holí tak, že mu zemře pod rukou,...
Exodus 21:26...ránu, podlitinu za podlitinu. Když někdo udeří svého otroka nebo děvečku do oka tak, že oko poškodí,...
Exodus 21:27...je za to oko na svobodu. Jestliže vyrazí svému otroku nebo děvečce zub, propustí je na svobodu za...
Exodus 22:4...pásl na cizím poli, nahradí to tím nejlepším ze svého pole a ze své vinice. Když vypukne oheň a zachvátí...
Exodus 22:6...požár způsobil, nahradit škodu. Když někdo svěří svému bližnímu do úschovy peníze nebo cenné předměty a bude...
Exodus 22:7...Boha, aby odpřisáhl, že nevztáhl ruku na majetek svého bližního. V každé majetkové při, půjde-li o býka,...
Exodus 22:8...před Boha. Koho Bůh označí za viníka, ten  svému bližnímu dvojnásobnou náhradu. Když někdo svěří svému...
Exodus 22:9...bližnímu dvojnásobnou náhradu. Když někdo svěří svému bližnímu do opatrování osla, býka, beránka nebo...
Exodus 22:10...při Hospodinu, že nevztáhli ruku na majetek svého bližního. Majitel přísahu přijme a k náhradě nedojde....
Exodus 22:13...rozsápané se nahrazovat nebude. Když si někdo od svého bližního vypůjčí zvíře a ono zchromne nebo pojde,...
Exodus 22:25...mu úrok. Jestliže vezmeš do zástavy plášť svého bližního, vrať mu ho do západu slunce. Vždyť je to...
Exodus 22:27... neboť jsem milostivý. Nerouhej se Bohu a vůdci svého lidu nespílej. Neváhej se podělit o úrodu, o víno a...
Exodus 22:28... Neváhej se podělit o úrodu, o víno a olej ze svého lisu. Svého prvorozeného syna odevzdej mně. Právě tak...
Exodus 22:29...syna odevzdej mně. Právě tak nalož se svým skotem a bravem: sedm dní zůstane u matky, osmého dne...
Exodus 23:4...ani chudákovi v jeho při. Když narazíš na býka svého nepřítele nebo na jeho osla, který zabloudil, poctivě...
Exodus 23:5...osla někoho, kdo nenávidí, jak leží pod svým břemenem, neopouštěj ho! Ochotně mu jej pomoz...
Exodus 23:11...polní zvěř. Právě tak nalož se svou vinicísvým olivovím. Šest dní dělej svou práci, ale sedmého dne...
Exodus 23:16... Zachovávej Slavnost žní, kdy sklidíš prvotiny své práce, prvotiny toho, co jsi zasel na poli. Zachovávej...
Exodus 23:17...u tebe mužského pohlaví, ukáže před Hospodinemsvým Pánem. Neobětuj krev oběti s čímkoli kvašeným. Z...
Exodus 23:19...oběti do rána nic nezbude. Nejlepší prvotiny své země přines do domu Hospodina, svého Boha. Nevař kůzle...
Exodus 23:25...roztříštíš na kusy. Budete sloužit Hospodinusvému Bohu, a on požehná tvému chlebu i tvé vodě. Z tvého...
Exodus 28:1...všechna pokolení synů Izraele." "Přiveď k sobě svého bratra Árona a jeho syny z řad Izraelitů, aby mi...
Exodus 28:2...synové Nádab a Abihu, Eleazar a Itamar. Zhotovíš svému bratru Áronovi svatá roucha ke slávě a ozdobě....
Exodus 28:28... Náprsník pak bude modrou šňůrou přivázán za své kroužky ke kroužkům efodu. Tak bude spočívat na tkaném...
Exodus 28:29... ponese na náprsníku Božích rozhodnutí na svém srdci jména Izraelových synů jako stálou připomínku...
Exodus 28:30...tak bude Áron stále nosit osud synů Izraele na svém srdci před Hospodinem. K efodu zhotovíš plášť, celý z...
Exodus 28:41...jim je ke slávě a ozdobě. do nich oblékneš svého bratra Árona a jeho syny, pomažeš je, pověříš a...
Exodus 30:33...ji vylije na nepovolaného, bude vyobcován ze svého lidu.'" Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Vezmi vonné...
Exodus 30:38...takové udělá, aby jím voněl, bude vyobcován ze svého lidu." Hospodin promluvil k...
Exodus 31:14... kdo by v ten den pracoval, bude vyobcován ze svého lidu. Šest dní se bude pracovat, ale sedmého dne je...
Exodus 32:2...nás vyvedl z Egypta." Áron jim řekl: "Strhejte svým ženám, synům i dcerám zlaté náušnice a přineste je ke...
Exodus 32:11...veliký národ!" Mojžíš se snažil Hospodinasvého Boha, upokojit: "Hospodine, proč hoříš hněvem proti...
Exodus 32:12... aby je vyhladil z povrchu země'? Zastav plamen svého hněvu! Upusť od neštěstí, jež proti svému lidu...
Exodus 32:13...zamýšlíš! Vzpomeň na Abrahama, Izáka a Izraelesvé služebníky. Vzpomeň, jak jsi jim sám při sobě přísahal:...
Exodus 32:14...A Hospodin upustil od neštěstí, které proti svému lidu zamýšlel. Mojžíš se otočil a sestoupil z hory....
Exodus 32:27...táborem od brány k bráně a každý pobíjejtesvé bratry, přátele a příbuzné!" Leviho synové se zachovali...
Exodus 32:29...do služby Hospodinu, i kdyby měl každý jít proti svému synu nebo bratru. Tak na sebe dnes přivedete...
Exodus 32:33...kterou píšeš." Hospodin Mojžíšovi odpověděl: "Ze své knihy vymažu toho, kdo proti mně zhřešil. Nyní však jdi...
Exodus 33:2...‚Dám ji tvému semeni.' Pošlu před tebou svého anděla a vyženu Kananejce, Emorejce, Chetejce,...
Exodus 33:8...lid vstával. Zůstali stát každý u vchodu do svého stanu a dívali se za Mojžíšem, dokud nevešel do Stanu...
Exodus 33:10...lid vstával a klaněli se, každý u vchodu do svého stanu. Hospodin mluvíval s Mojžíšem tváří v tvář,...
Exodus 33:11...s Mojžíšem tváří v tvář, jako mluví člověk se svým přítelem. Mojžíš se potom vracel do tábora, ale jeho...
Exodus 33:13...' Máš-li ve mně zalíbení, dej mi prosím poznat své cesty, abych znal a nacházel u tebe milost. Pohleď,...
Exodus 34:9... Odpusť naši nepravost i hřích a přijmi nás jako své vlastní!" Hospodin odpověděl: "Hle, vstupuji do této...
Exodus 34:15...s obyvateli země! Když půjdou smilnit za svými bohy a přinášet svým bohům oběti, pozvou , abys...
Exodus 34:16...obětí. Když pak z jejich dcer vybereš manželky svým synům, půjdou jejich dcery smilnit za svými bohy a...
Exodus 34:23... kdo je u tebe mužského pohlaví, ukáže před svým Pánem Hospodinem, Bohem Izraele. před tebou vypudím...
Exodus 34:24... aby ses třikrát za rok ukázal před Hospodinemsvým Bohem. Neobětuj krev oběti s ničím kvašeným. Z...
Exodus 34:26...oběti do rána nic nezbude. Nejlepší prvotiny své země přines do domu Hospodina, svého Boha. Nevař kůzle...
Exodus 36:4...stavbě svatyně tedy jeden po druhém odcházeli od svého díla a říkali Mojžíšovi: "Lid přináší mnohem více,...
Leviticus 2:13...oběti chyběla sůl smlouvy tvého Boha. S každým svým darem přines sůl. Přinášíš-li Hospodinu darem moučnou...
Leviticus 3:2...samce či samici bez vady. Vloží ruku na hlavu své oběti a zabije ji u vchodu do Stanu setkávání; kněží,...
Leviticus 3:8... přivede je před Hospodina, vloží ruku na hlavu své oběti a zabije ji před Stanem setkávání; Áronovi synové...
Leviticus 4:22...neúmyslně překročí některé přikázání Hospodinasvého Boha, a tak se proviní něčím, co se nesmí, učiňte...
Leviticus 5:21...a zklame Hospodina v těchto případech: Když svého bližního podvede ohledně věci svěřené do úschovy či...
Leviticus 5:24...výši a přidá k tomu ještě pětinu ceny. V den své oběti odškodnění to odevzdá právoplatnému majiteli....
Leviticus 6:13...k Mojžíšovi: "Áron i jeho synové budou v den svého pomazání přinášet Hospodinu tento obětní dar:...
Leviticus 7:20...ve stavu vlastní nečistoty, bude vyobcován ze svého lidu. Rovněž kdyby se někdo dotkl čehokoli nečistého...
Leviticus 7:21...Hospodinovy pokojné oběti, bude vyobcován ze svého lidu." Hospodin promluvil k...
Leviticus 7:25...ohnivou oběť Hospodinu, bude vyobcován ze svého lidu. V žádném ze svých příbytků nesmíte jíst žádnou...
Leviticus 7:27...by jedl jakoukoli krev, bude vyobcován ze svého lidu." Hospodin promluvil k...
Leviticus 7:29...Ten, kdo obětuje pokojnou oběť Hospodinu, ze své pokojné oběti přinese Hospodinu dar. Vlastníma rukama...
Leviticus 7:36... aby jej dostávali od synů Izraele ode dne svého pomazání. Je to věčné ustanovení pro všechna jejich...
Leviticus 7:38...v den, kdy přikázal synům Izraele, aby obětovali své dary Hospodinu na Sinajské poušti. Hospodin promluvil...
Leviticus 9:8...Hospodin." Áron tedy přistoupil k oltáři a zabil své tele jako oběť za hřích. Když mu pak jeho synové podali...
Leviticus 10:4...Áronova strýce, a řekl jim: "Přistupte a vyneste své bratrance od svatyně ven za tábor!" Přistoupili tedy a...
Leviticus 12:2... bude po sedm dní nečistá, stejně jako v době svého pravidelného krvácení. Osmého dne bude chlapec...
Leviticus 12:5...dívku, bude po dva týdny nečistá jako při svém krvácení a její očišťování od krve potrvá ještě...
Leviticus 12:7...za ni obřad smíření, a tak bude očištěna od svého krvácení. Toto je zákon o ženě, která porodila...
Leviticus 13:46...bude volat: ‚Nečistý! Nečistý!' Po celou dobu svého postižení zůstane nečistý. Jako nečistý musí bydlet o...
Leviticus 14:23...za hřích a druhé k zápalné oběti. Osmého dne svého očišťování je přinese knězi před Hospodina ke vchodu...
Leviticus 15:2...synům Izraele: Kterýkoli muž by trpěl výtokem ze svého údu, bude pro ten výtok nečistý. Pro nečistotu jeho...
Leviticus 15:13...musí být omyt vodou. Když bude ten muž od svého výtoku uzdraven, napočítá po svém uzdravení ještě...
Leviticus 15:19... Trpí-li žena výtokem krve z těla, bude kvůli svému krvácení oddělena po sedm dní. Každý, kdo se ...
Leviticus 15:20...nečistý do večera. Všechno, na čem by během svého krvácení ležela, bude nečisté; rovněž všechno, na čem...
Leviticus 15:25... Trpí-li žena dlouhodobým výtokem krve mimo své pravidelné krvácení nebo když výtok trvá déle než její...
Leviticus 15:26... Každé lůžko, na němž by ležela kterýkoli den svého výtoku, bude jako lůžko jejího běžného krvácení;...
Leviticus 15:28...vodou a bude nečistý do večera. Když bude od svého výtoku uzdravena, napočítá ještě sedm dní a potom...
Leviticus 15:31...oddělovat od jejich nečistot, aby kvůli svým nečistotám nezemřeli, když by poskvrnili můj Příbytek,...
Leviticus 16:2...před Hospodina. Hospodin Mojžíšovi řekl: "Řekni svému bratru Áronovi, nepřichází kdykoli do nejsvětější...
Leviticus 16:6...a jednoho berana k zápalné oběti. Přivede také svého býka k oběti za hřích, aby jím vykonal obřad smíření...
Leviticus 16:11...zahnal k Azazelovi na poušť. Áron tedy přivede svého býka k oběti za hřích, aby vykonal obřad smíření za...
Leviticus 16:32...bude pomazán a pověřen ke kněžské službě místo svého otce: oblékne si svatá plátěná roucha, očistí...
Leviticus 17:4...krev: Prolil krev, proto bude vyobcován ze svého lidu. To proto, aby synové Izraele přinášeli své...
Leviticus 17:5...lidu. To proto, aby synové Izraele přinášeli své oběti, jež dosud zabíjeli na poli, aby je nyní...
Leviticus 17:7...vůni Hospodinu. Nebudou již tedy zabíjet své oběti běsům, za nimiž chodili smilnit. Toto bude věčné...
Leviticus 17:9...Hospodinu, takový člověk bude vyobcován ze svého lidu. Kdokoli z domu Izraele nebo z přistěhovalců,...
Leviticus 18:7...pokrevní příbuznou. jsem Hospodin. Nezostuzuj svého otce tím, že bys obcoval se svou matkou. Je to tvá...
Leviticus 18:8...s obcovat! Neobcuj ani s jinou manželkou svého otce. Zostudil bys tím svého otce! Neobcuj se svou...
Leviticus 18:11...Zostudil bys sám sebe! Neobcuj s dcerou manželky svého otce. Je jako zplozená tvým otcem, je tvojí sestrou,...
Leviticus 18:12...sestrou, nesmíš s obcovat! Neobcuj se sestrou svého otce. Je pokrevní příbuznou tvého otce! Neobcuj se...
Leviticus 18:13...příbuznou tvého otce! Neobcuj se sestrou své matky. Je přece pokrevní příbuznou tvé matky!...
Leviticus 18:14...pokrevní příbuznou tvé matky! Nezostuzuj bratra svého otce tím, že bys obcoval s jeho manželkou. Je to tvá...
Leviticus 18:16...syna, nesmíš s obcovat! Neobcuj s manželkou svého bratra. Zostudil bys svého bratra! Neobcuj se ženou a...
Leviticus 18:20...jejího krvácení. Nesmíš obcovat s manželkou svého bližního, a tak se s poskvrňovat. Nedovol, aby...
Leviticus 18:21...byl obětován Molochovi - znesvětil bys tak jméno svého Boha. jsem Hospodin. Nesmíš obcovat s mužem jako...
Leviticus 18:25...proto ji potrestám za její hřích a země vyvrhne své obyvatele. Vy však zachovávejte pravidla a zákony a...
Leviticus 18:29...kterékoli z těchto ohavností, bude vyobcován ze svého lidu. Proto zachovávejte, co jsem vám svěřil, a...
Leviticus 19:3...Bůh, jsem svatý! Každý mějte v úctě svou matkusvého otce a zachovávejte soboty. jsem Hospodin, váš...
Leviticus 19:8...svaté Hospodinu. Takový člověk bude vyobcován ze svého lidu. Když budete sklízet obilí své země, nesklízej...
Leviticus 19:9...ze svého lidu. Když budete sklízet obilí své země, nesklízej své pole do kraje a nepaběrkuj, co...
Leviticus 19:11... váš Bůh. Nesmíte krást ani lhát ani podvádět svého bližního. Nesmíte v mém jménu křivě přísahat - tak...
Leviticus 19:12...jménu křivě přísahat - tak bys znesvětil jméno svého Boha! jsem Hospodin. Nesmíš svého bližního...
Leviticus 19:13...jméno svého Boha! jsem Hospodin. Nesmíš svého bližního utiskovat ani vykořisťovat. Mzda najatého...
Leviticus 19:14...hluchému ani podrážet nohy slepému - boj se svého Boha! jsem Hospodin. Nesmíte nikomu křivdit u...
Leviticus 19:15...Neber ohled na chudého a nestraň bohatému; musíš svého bližního soudit po právu. Neobcházej svůj lid jako...
Leviticus 19:16...svůj lid jako pomlouvač. Neohrožuj život svého bližního. jsem Hospodin. Nenos v srdci nenávist ke...
Leviticus 19:17... jsem Hospodin. Nenos v srdci nenávist ke svému bratru. Svého bližního otevřeně napomeň - jinak jsi...
Leviticus 19:18...Nemsti se ani nechovej zášť proti synům svého lidu. Miluj svého bližního jako sám sebe. jsem...
Leviticus 19:19...Nedávej spolu pářit dvojí druh dobytka. Neosívej své pole dvojím druhem semene. Nenos roucho z dvojího druhu...
Leviticus 19:23... jehož se dopustil, odpuštěn. přijdete do své země a zasadíte jakýkoli ovocný strom, nechte na něm...
Leviticus 19:32...povstaň, starci prokaž čest a měj v úctě svého Boha. jsem Hospodin. s tebou ve tvé zemi bude...
Leviticus 20:2...nebo přistěhovalec žijící v Izraeli, by daroval své dítě Molochovi, musí zemřít. Prostý lid jej ukamenuje....
Leviticus 20:3...člověku a vyvrhnu jej z jeho lidu. Když daroval své dítě Molochovi, poskvrnil mou svatyni a znesvětil ...
Leviticus 20:4...prostý lid oči nad člověkem, který daroval své dítě Molochovi, a neusmrtí ho, sám se postavím proti...
Leviticus 20:9...Hospodin, váš Posvětitel. Kdokoli by zlořečil svému otci nebo matce, musí zemřít. Zlořečil svému otci a...
Leviticus 20:10...padne na něj! Kdokoli by cizoložil s manželkou svého bližního, musí zemřít - jak cizoložník, tak...
Leviticus 20:11... tak cizoložnice. Kdokoli by spal s manželkou svého otce, zostudil svého otce. Oba musejí zemřít - jejich...
Leviticus 20:14...zvrhlost. ho spolu s nimi upálí - zvrhlost ve svém středu netrpte! Kdokoli by obcoval se zvířetem, musí...
Leviticus 20:17...na ! Kdokoli by vzal svou sestru, dceru svého otce nebo své matky, a obcoval s a ona s ním, je...
Leviticus 20:18...a ona to dovolila. Oba jsou vyvrženi ze svého lidu. Neobcuj se sestrou své matky nebo otce. Takový...
Leviticus 20:19...jsou vyvrženi ze svého lidu. Neobcuj se sestrou své matky nebo otce. Takový zostudil svou pokrevní...
Leviticus 20:20...vinu. Kdokoli by spal se svou tetou, zostudil svého strýce. Oba ponesou svůj hřích - zemřou bezdětní....
Leviticus 20:21...- zemřou bezdětní. Kdokoli by si vzal manželku svého bratra, je to nepřístojnost. Zostudil svého bratra -...
Leviticus 21:1...z kněží se nesmí poskvrnit kvůli mrtvému ve svém lidu, jedině kvůli svému nejbližšímu příbuznému. Smí...
Leviticus 21:2...kvůli mrtvému ve svém lidu, jedině kvůli svému nejbližšímu příbuznému. Smí se poskvrnit jen kvůli...
Leviticus 21:3...matce, otci, synu, dceři a bratru, také kvůli své vlastní sestře, panně, která neměla muže. Nesmí se však...
Leviticus 21:4...muže. Nesmí se však poskvrnit kvůli příbuzným své manželky; tím by se znesvětil. Kněží si nesmí vyholovat...
Leviticus 21:6...bradě ani si dělat jizvy na těle. jsou svatí svému Bohu a neznesvěcují jméno svého Boha. Přinášejí...
Leviticus 21:7...nebo zapuzenou ženou, neboť kněz je svatý svému Bohu. Měj ho tedy za svatého, neboť přináší pokrm...
Leviticus 21:9...některého kněze znesvětí smilstvem, znesvětí tak svého otce; je upálena. Kněz, který je mezi svými bratry...
Leviticus 21:10...svého otce; je upálena. Kněz, který je mezi svými bratry nejvyšší, ten, na jehož hlavu byl vylit olej...
Leviticus 21:12... Nesmí vyjít ze svatyně, a znesvětit tak svatyni svého Boha - vždyť je na něm znak zasvěcení, olej pomazání...
Leviticus 21:14...ženou nebo s nevěstkou. Ožení se jen s pannou ze svého lidu, aby neznesvětil své símě ve svém lidu. Vždyť ...
Leviticus 21:15...se jen s pannou ze svého lidu, aby neznesvětil své símě ve svém lidu. Vždyť jsem Hospodin, jeho...
Leviticus 21:17...vadu, nesmí přistoupit, aby přinesl pokrm svého Boha. Nepřistoupí nikdo s tělesnou vadou: nikdo slepý...
Leviticus 21:21... vadu, a tak se nepřiblíží, aby přinesl pokrm svého Boha. Smí ovšem jíst z pokrmu svého Boha, a to ze...
Leviticus 21:22...pokrm svého Boha. Smí ovšem jíst z pokrmu svého Boha, a to ze svatosvatých i svatých darů. Kvůli své...
Leviticus 21:23...Boha, a to ze svatosvatých i svatých darů. Kvůli své vadě však nesmí vcházet za oponu ani se přiblížit k...
Leviticus 22:13...ji její muž zapudí a vrátí se bezdětná do domu svého otce, smí jíst z pokrmu svého otce jako za svého...
Leviticus 22:24... utrženými nebo uříznutými varlaty; to ve své zemi dělat nebudete. Ani od cizince nepřivedete žádné...
Leviticus 22:25...od cizince nepřivedete žádné takové jako pokrm svého Boha, neboť mají na sobě porušení, je na nich vada -...
Leviticus 22:27...tele, jehně nebo kůzle, zůstane po sedm dnísvé matky. Teprve počínaje osmým dnem dojde zalíbení jako...
Leviticus 23:10...a budete sklízet její obilí, přineste první snop své sklizně ke knězi. Kněz pak ten snop pozvedne před...
Leviticus 23:14...nebo čerstvé zrní, dokud nepřinesete tento dar svému Bohu. To je věčné ustanovení pro všechna vaše...
Leviticus 23:22...vašich příbytcích. Když budete sklízet obilí své země, nesklízej své pole do kraje a nepaběrkuj, co...
Leviticus 23:29...by se toho dne nepostil, bude vyobcován ze svého lidu. Kdokoli by toho dne dělal jakoukoli práci, toho...
Leviticus 23:40...a po sedm dní se budete radovat před Hospodinemsvým Bohem. Tuto Hospodinovu slavnost budete slavit sedm...
Leviticus 24:15...promluv k synům Izraele: Kdokoli by zlořečil svému Bohu, ponese svůj hřích. Kdo by se rouhal jménu...
Leviticus 24:19... nahradí je kus za kus. Když někdo zmrzačí svého bližního, udělají mu, co udělal on: zlomeninu za...
Leviticus 25:3...Hospodinův sobotní odpočinek. Šest let osívej své pole, prořezávej svou vinici a shromažďuj její úrodu....
Leviticus 25:4...sobotu, čas odpočinku, sobotu pro Hospodinasvé pole neosívej a neprořezávej svou vinici. To, co se ti...
Leviticus 25:5...vinici. To, co se ti samo urodilo, nežni a na své netknuté vinici nepořádej vinobraní: země rok...
Leviticus 25:10... To bude vaše léto milosti: vrátíte se každý ke svému vlastnictví, každý se vrátíte ke své rodině. Tento...
Leviticus 25:11...sít, ani sklízet, co samo vyrostlo, a na své netknuté vinici nebudete pořádat vinobraní. Protože je...
Leviticus 25:13...poli. V tomto létě milosti se vrátíte každý ke svému vlastnictví. Když budeš svému bližnímu prodávat...
Leviticus 25:14...vrátíte každý ke svému vlastnictví. Když budeš svému bližnímu prodávat pozemek nebo jej budeš od svého...
Leviticus 25:15... Podle počtu let od léta milosti nakoupíš od svého bližního; podle počtu let, kdy budeš sklízet úrodu,...
Leviticus 25:17...- prodává ti přece počet úrod. Nepoškozujte svého bližního, ale každý se boj svého Boha - vždyť jsem...
Leviticus 25:19... zemi bydlet v bezpečí. Země vám bude přinášet své plody, takže budete jíst do sytosti a budete v ...
Leviticus 25:25...jeden z tvých bratří tak, že musel prodat část svého vlastnictví, přijde jeho nejbližší příbuzný a...
Leviticus 25:27...k jeho vykoupení, spočítá léta od prodeje svého pozemku a zbytek nahradí tomu, komu jej prodal. Tak...
Leviticus 25:28...pak bude vydán, a tak se majitel vrátí ke svému vlastnictví. Prodá-li někdo obytný dům v hrazeném...
Leviticus 25:36...u tebe. Neber od něj úrok ani přirážku - boj se svého Boha! - aby tvůj bratr mohl žít poblíž tebe. Nechtěj...
Leviticus 25:41...odejde - on a s ním i jeho děti - a vrátí se ke své rodině, vrátí se k vlastnictví svých otců. (Jsou to...
Leviticus 25:43...otroci!) Nebudeš nad ním krutě panovat - boj se svého Boha! Tvůj otrok i tvá děvečka, které budeš vlastnit,...
Leviticus 25:46...vaším vlastnictvím. Po sobě je smíte odkázat svým synům jako dědičné vlastnictví. Je smíte trvale...
Leviticus 25:50... Spolu s tím, kdo jej koupil, spočítá roky od svého prodeje do léta milosti. Jeho výkupní cena je...
Leviticus 25:51...let. Zbývá-li ještě mnoho let, zaplatí jako své výkupné odpovídající část z ceny, za niž byl koupen....
Leviticus 25:52...do léta milosti jen málo let, spočítá cenu svého výkupného podle nich. Bude s ním nakládáno jako s...
Leviticus 26:1...si modlu ani posvátný sloup, nestavte ve své zemi ani tvarovaný kámen, abyste se mu klaněli. Vždyť...
Leviticus 26:4...země vydá svou úrodu a stromy v sadu vydají své ovoce. Vaše mlácení potrvá do vinobraní a vinobraní...
Leviticus 26:5... Svůj chléb budete jíst do sytosti a budete ve své zemi bydlet v bezpečí. Způsobím v zemi pokoj, takže...
Leviticus 26:7...zlou zvěř a vaší zemí neprojde meč. Poženete své nepřátele, takže před vámi padnou mečem. Pět z vás jich...
Leviticus 26:16...a zimnici, jež vám pokazí oči a vysají dechSvé zrní budete sít nadarmo, vaši nepřátelé je snědí....
Leviticus 26:20...vám nevydá svou úrodu a stromoví v zemi nevydá své ovoce. Jestliže se budete nadále stavět proti mně a...
Leviticus 26:34...a vaše města se obrátí v sutiny. Po celou dobu svého zpustošení bude země konečně užívat svých sobot; vy...
Leviticus 26:35...a vynahradí si své soboty. Po celou dobu svého zpustošení bude země odpočívat, protože během vašich...
Leviticus 27:16...a dům bude jeho. Zasvětí-li někdo Hospodinu část své dědičné polnosti, bude její cena určena podle jejího...
Leviticus 27:17...za plochu osetou chomerem ječmene. Zasvětí-li své pole hned od léta milosti, zůstane při určené ceně....
Leviticus 27:18...milosti, zůstane při určené ceně. Zasvětí-li své pole po létě milosti, spočítá mu kněz cenu podle let...
Leviticus 27:28...se za určenou cenu. Zasvětí-li člověk něco ze svého majetku tak, že to propadne Hospodinu - člověka...
Leviticus 27:31...jsou svaté Hospodinu. Bude-li někdo chtít své desátky vykoupit, přidá ještě pětinu navíc. Každý...
Numeri 1:4...vám bude pomáhat jeden muž, který je hlavou svého otcovského domu. Toto jsou jména mužů, kteří vám...
Numeri 1:52...budou tábořit po svých uskupeních, každý při svém praporu, po svých oddílech. Levité však budou tábořit...
Numeri 2:2...a Áronovi: " synové Izraele táboří každý při svém praporu, pod korouhví svých otcovských domů; táboří...
Numeri 2:17...levitů. Jak táboří, tak pochodují; každý na svém místě při svém praporu. Na západě táboří po svých...
Numeri 3:4...obětovali nepatřičný oheň. Proto spolu se svým otcem Áronem konali kněžskou službu Eleazar a Itamar....
Numeri 3:10... Árona a jeho syny pověříš, aby zachovávali své kněžství. Nepovolaný, jenž by se přiblížil, však zemře...
Numeri 4:31...aby konal práci při Stanu setkávání. Při veškeré své službě při Stanu setkávání budou zodpovědni za tato...
Numeri 5:19...s tebou žádný muž nespal a neodklonila ses od svého manžela k nečistotě, buď zproštěna účinku této hořké...
Numeri 5:20...této hořké vody prokletí. Jestliže ses však od svého manžela odklonila a poskvrnila ses, když s tebou...
Numeri 5:27...tu vodu. Pokud se poskvrnila a dopustila se vůči svému manželu nevěry, voda prokletí v zhořkne, její lůno...
Numeri 5:29... Platí v případech, kdy se žena odklonila od svého manžela, a tak se poskvrnila, nebo když se muže...
Numeri 6:4...jíst, čerstvé nebo sušené. Po celou dobu svého zasvěcení neokusí nic pocházejícího z vinné révy, od...
Numeri 6:6...na hlavě si nechá volně růst. Po všechny dny svého zasvěcení Hospodinu se nepřiblíží k mrtvému....
Numeri 6:7...se nepřiblíží k mrtvému. Neposkvrní se ani při svém otci, matce, bratru ani sestře, kdyby zemřeli, neboť...
Numeri 6:8...hlavě znak zasvěcení svému Bohu. Po všechny dny svého zasvěcení bude svatý Hospodinu. Kdyby však v jeho...
Numeri 6:9...zasvěcení na jeho hlavě, oholí si hlavu v den svého očišťování; oholí si ji v sedmý den. Osmého dne pak...
Numeri 6:12... Toho dne znovu posvětí svou hlavu a všechny dny svého nazírství zasvětí Hospodinu. Přinese ročního beránka...
Numeri 6:18...u vchodu do Stanu setkávání oholí vlasy, znamení svého nazírského zasvěcení, vezme je a vloží do ohně pod...
Numeri 6:19...placku a poté, co si nazír oholí znamení svého zasvěcení, vloží to vše do jeho dlaní. Kněz to pak...
Numeri 7:10... V den, kdy byl oltář pomazán, přinesli vůdcové své dary k jeho zasvěcení a položili je před oltář....
Numeri 7:11...před oltář. Hospodin Mojžíšovi řekl: " přináší své dary k zasvěcení oltáře jeden vůdce po druhém, každý...
Numeri 8:22...aby byli očištěni. Poté tedy levité vstoupili do své služby při Stanu setkávání před tváří Árona a jeho synů...
Numeri 8:26...vrátí a nebude sloužit. Bude moci pomáhat svým bratrům plnit povinnosti při Stanu setkávání, ale...
Numeri 9:13...zanedbá slavení Hodu beránka, je vyobcován ze svého lidu, neboť v určený čas nepřinesl dar Hospodinu....
Numeri 10:9...pro všechna vaše pokolení. Půjdete-li ve své zemi do války proti útočníku, který by vás napadl,...
Numeri 10:10...při pokojných obětech. Tak se budete připomínat svému Bohu. jsem Hospodin, váš Bůh." Dvacátého dne...
Numeri 10:29... Mojžíš řekl Chobabovi, synu Midiánce Reuelasvého tchána: "Vydáváme se k místu, o němž nám Hospodin...
Numeri 10:30...mu však odpověděl: "Nepůjdu. Chci se vrátit do své země a ke svým příbuzným." Mojžíš mu řekl: "Neopouštěj...
Numeri 11:10...tedy slyšel, jak lid pláče, každý u vchodu do svého stanu, jeden rod za druhým. Hospodin vzplanul velikým...
Numeri 11:11...z toho nešťastný a řekl Hospodinu: "Proč jsi na svého služebníka tak zlý? Čím jsem se ti znelíbil, žes mne...
Numeri 11:15...a raději zabij. se nemohu dívat na své neštěstí!" Hospodin Mojžíšovi řekl: "Shromáždi mi z...
Numeri 11:29...lid byli proroci! Kéž by jim Hospodin udělil svého Ducha!" A tak se Mojžíš se stařešiny Izraele vrátil...
Numeri 13:32..."Země, kterou jsme prošli a prozkoumali, požírá své obyvatele. Všichni lidé, které jsme tam viděli, jsou...
Numeri 14:19...do třetího i čtvrtého pokolení.' Prosím, pro své veliké milosrdenství odpusť tomuto lidu jeho nepravost,...
Numeri 14:36...Mojžíš vyslal prozkoumat zem a kteří o po svém návratu roznášeli pomluvy (čímž podnítili celou obec k...
Numeri 15:20...příspěvek z humna odevzdávejte bochánek ze svého prvního těsta. Po všechna vaše pokolení odevzdávejte...
Numeri 15:21...odevzdávejte Hospodinu obětní příspěvek ze svého prvního těsta. Jestliže se neúmyslně prohřešíte tím,...
Numeri 15:25...bude jim odpuštěno. Bylo to nedopatření a oni za své nedopatření přinesli darem ohnivou oběť Hospodinu a...
Numeri 15:30... rouhá se Hospodinu; takový bude vyobcován ze svého lidu. Protože pohrdl Hospodinovým slovem a porušil...
Numeri 15:39... abyste je plnili. Kdybyste se totiž řídili jen svým srdcem a svýma očima, dovedly by vás ke smilstvu....
Numeri 15:40...všechna moje přikázání a plnit je. Budete svatí svému Bohu. jsem Hospodin, váš Bůh, který vás vyvedl z...
Numeri 16:28...činit všechny tyto skutky a že to nedělámsvé vůli: Zemřou-li tito muži přirozenou smrtí, přihodí-li...
Numeri 18:2...jen ty a tvoji synové. Když budeš se svými syny sloužit před Stanem svědectví, ber s sebou...
Numeri 18:8...k Áronovi: "Hle, sám jsem ti svěřil do péče své obětní příspěvky se všemi svatými dary od synů Izraele....
Numeri 18:13...Hospodinu, jsem dal tobě. Prvotiny všeho, co ve své zemi vypěstují a co přinesou Hospodinu, připadnou tobě....
Numeri 20:8...promluvil k Mojžíšovi: "Vezmi hůl a spolu se svým bratrem Áronem shromáždi obec. Před jejich očima...
Numeri 20:16...jsme tedy k Hospodinu a vyslyšel nás, poslal svého anděla a vyvedl nás z Egypta. Hle, nyní jsme ve městě...
Numeri 20:21...a mocným vojskem. Edom odepřel Izraeli průchod svým územím, a tak jej Izrael musel obejít. Celá izraelská...
Numeri 20:24...Mojžíšovi a Áronovi: "Áron bude připojen ke svému lidu. Nevejde do země, kterou dávám synům Izraele,...
Numeri 20:26...jeho synu Eleazarovi. Áron pak bude připojen ke svému lidu - zemře tam." Mojžíš tedy učinil, jak mu...
Numeri 21:23...tvé území." Sichon ale Izraeli nedovolil projít svým územím. Shromáždil všechen svůj lid a vytáhl proti...
Numeri 21:33...Bášanu. Bášanský král Og však proti nim s celým svým lidem vytáhl a utkal se s nimi u Edrei. Hospodin...
Numeri 22:13...a řekl Balákovým hodnostářům: "Vraťte se do své země. Hospodin mi nedovolil jít s vámi." Moábští...
Numeri 22:18...zlata, nemohl bych přestoupit rozkaz Hospodinasvého Boha, a udělat cokoli, malého či velkého. Zůstaňte...
Numeri 22:22...němu, aby mu zahradil cestu. Balaám zatím jel na své oslici spolu se dvěma svými služebníky. Když oslice...
Numeri 23:3...býka a berana. Balaám Balákovi řekl: "Postůjsvé zápalné oběti, zatím půjdu opodál. Snad se Hospodin...
Numeri 23:6...stál dosud obklopen všemi moábskými hodnostářisvé zápalné oběti. Tehdy Balaám pronesl svou průpověď: "Z...
Numeri 23:15...berana. Balaám pak Balákovi řekl: "Postůj zdesvé zápalné oběti. zatím půjdu tam, vstříc Hospodinu."...
Numeri 23:17...mluv takto." Vrátil se tedy k němu; stál dosudsvé zápalné oběti, obklopen moábskými hodnostáři. Balák se...
Numeri 24:13...bych přestoupit Hospodinův rozkaz a udělatsvé vůli cokoli dobrého nebo zlého - řeknu jen to, co řekne...
Numeri 24:14...jen to, co řekne Hospodin'? Hned odejdu domů ke svým, ale ještě ti povím, jak ten lid v budoucnu naloží s...
Numeri 25:2...místními Moábkami. Ty je pozvaly k obětním hodům svého božstva a lid jedl a klaněl se jejich božstvu. Tak se...
Numeri 25:11...uprostřed nich mou horlivostí, a tak jsem ve svém rozhorlení syny Izraele nezahubil. Proto mu řekni, že...
Numeri 25:13...smlouvou věčného kněžství, neboť horlil pro svého Boha, a tak pro syny Izraele dosáhl smíření." Onen...
Numeri 25:14... se jmenoval Zimri, syn Salův. Byl to vůdce svého otcovského rodu z pokolení Šimeonova. Ona midiánská...
Numeri 25:15...se jmenovala Kozbi, dcera Curova. Ten byl hlavou svého otcovského kmene v Midiánu. Hospodin promluvil k...
Numeri 25:18...vás. Chtěli vás přelstít pomocí Peora a pomocí své sestry Kozbi, dcery midiánského vůdce, zabité v den ...
Numeri 26:9...tlupou bojovali proti Mojžíšovi a Áronovi při svém odboji proti Hospodinu. Tehdy země otevřela ústa a...
Numeri 26:55...budou přijímat dědictví podle počtu osob ve svém otcovském pokolení. Dědictví jim bude rozděleno losem,...
Numeri 27:13...Izraele. ji spatříš, budeš i ty připojen ke svému lidu, jako byl k němu připojen tvůj bratr Áron. To...
Numeri 30:3...Hospodinu slibem nebo přísahou, nebude moci své slovo zrušit; učiní přesně to, co slíbil. Když se mladá...
Numeri 30:4...slíbil. Když se mladá žena, dosud žijící v domě svého otce, zaváže Hospodinu nějakým slibem nebo závazkem a...
Numeri 30:11...žena slib nebo se zaváže přísahou v domě svého muže, pak, pokud její muž nic nenamítne, o tom...
Numeri 31:2...promluvil k Mojžíšovi: "Než budeš připojen ke svému lidu, vykonej pomstu synů Izraele nad Midiánci."...
Numeri 32:16...tu postavit ohrady pro svůj dobytek a města pro své děti. Sami pak půjdeme v plné zbroji v čele synů...
Numeri 32:18...nevrátíme, dokud se každý syn Izraele neujme svého dědictví. Nebudeme s nimi zabírat zem za Jordánem ani...
Numeri 32:21...za Jordán, dokud on před vámi nevyžene své nepřátele. bude země před Hospodinem podmaněna,...
Numeri 32:42...vytáhl, dobyl Kenat i jeho vesnice a nazval je svým jménem: Noba. Toto jsou zastávky na cestě synů...
Numeri 33:4...na cestu. Egypťané zatím pohřbívali všechny své prvorozené, které mezi nimi Hospodin pobil, když...
Numeri 35:2...k Mojžíšovi: "Přikaž synům Izraele, ze svého dědičného území dají levitům města k bydlení; také...
Numeri 35:26...ten, kdo někoho zabil, odváží vyjít za hranice svého útočištného města a krevní mstitel ho najde mimo jeho...
Numeri 35:28...krví. Ten, kdo někoho zabil, totiž pobývat ve svém útočištném městě do smrti nejvyššího kněze. Teprve...
Numeri 36:6...Mohou se vdávat, za koho chtějí, ale jen uvnitř svého otcovského rodu a kmene. Tak nebude izraelské...
Numeri 36:7... Synové Izraele budou spjati každý s dědictvím svého otcovského kmene. Každá dcera, která mezi...
Numeri 36:8...kmeny dostat dědictví, se vdá za někoho ve svém otcovském rodu a kmeni, aby si všichni synové Izraele...
Numeri 36:9...na kmen. Každý z izraelských kmenů bude spjat se svým dědictvím." Celofchadovy dcery pak učinily přesně tak,...
Deuteronomium 1:16...soudcům jsem tenkrát přikázal: "Vyslechnete své bratry a budete soudit spravedlivě, půjde o při mezi...
Deuteronomium 1:26...se vzhůru a vzepřeli jste se příkazu Hospodinasvého Boha. Začali jste ve svých stanech reptat: "Hospodin...
Deuteronomium 1:31... Hospodin, tvůj Bůh, nesl, jako nosí člověk svého syna, a to celou cestu, kterou jste šli, než jste...
Deuteronomium 1:32...sem." Ani tenkrát jste však nevěřili Hospodinusvému Bohu, ačkoli vás předcházel na cestě, hledal vám...
Deuteronomium 2:8... s tebou a nic ti nescházelo." A tak jsme obešli své bratry, syny Ezauovy, bydlící na Seíru. Vyhnuli jsme se...
Deuteronomium 2:30...Chešbonský král Sichon nás však nenechal projít svým územím. Hospodin, tvůj Bůh, totiž posílil jeho hrdost...
Deuteronomium 2:32...si ji podmaňovat a obsaď ji." Sichon se vším svým lidem proti nám vytáhl do boje v Jahce. Hospodin, náš...
Deuteronomium 3:1...k Bášanu. Bášanský král Og proti nám s celým svým lidem vytáhl do boje u Edrei. Hospodin mi řekl: "Neboj...
Deuteronomium 3:24...úpěnlivě prosil: "Hospodine, Pane můj, začal jsi svému služebníkovi ukazovat svou velikost a svou moc. Který...
Deuteronomium 4:2... ale zachovávejte přikázání Hospodinasvého Boha, která vám udílím. Na vlastní oči jste viděli,...
Deuteronomium 4:9... co jsi na vlastní oči spatřil. Po všechny dny svého života to nenech vymizet ze svého srdce, ale seznamuj...
Deuteronomium 4:10...vnuky. Toho dne, kdy jste stáli před Hospodinemsvým Bohem, na Orébu, mi Hospodin řekl: "Shromáždi mi lid....
Deuteronomium 4:23...pozoru, abyste nezapomněli na smlouvu Hospodinasvého Boha, kterou s vámi uzavřel, a nevytvořili si modlu v...
Deuteronomium 4:25...v jakékoli podobě, spácháte v očích Hospodinasvého Boha, zlou věc a popudíte ho. Dosvědčuji vám dnes...
Deuteronomium 4:29...ani necítí. Tam pak začnete hledat Hospodinasvého Boha. Budeš-li jej hledat celým svým srdcem a celou...
Deuteronomium 4:30...postihne, avšak nakonec se vrátíš k Hospodinusvému Bohu, a budeš jej poslouchat. Hospodin, tvůj Bůh, je...
Deuteronomium 5:11... přikázání. Neužívej jméno Hospodinasvého Boha, nadarmo, neboť toho, kdo by užil jeho jména...
Deuteronomium 5:16...Bůh, přikázal, abys dodržoval sobotní den. Cti svého otce i matku, jak ti přikázal Hospodin, tvůj Bůh, ...
Deuteronomium 5:20... Nelžisvém bližním. Neprahni po manželce svého bližního. Nezáviď...
Deuteronomium 5:21...o svém bližním. Neprahni po manželce svého bližního. Nezáviď svému bližnímu jeho dům, jeho pole,...
Deuteronomium 5:30...vedlo dobře! Jdi a řekni jim, se vrátí ke svým stanům. Ty však zůstaň zde u mne. Sdělím ti všechna...
Deuteronomium 6:2... Chce, abys ty i tvůj syn a vnuk po všechny dny svého života ctili Hospodina, svého Boha, a zachovávali...
Deuteronomium 6:5...Bůh, Hospodin je jediný! Proto miluj Hospodinasvého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou...
Deuteronomium 6:7...dnes svěřuji, zůstanou ve tvém srdci. Vštěpuj je svým synům a mluv o nich, sedíš doma nebo jdeš po cestě,...
Deuteronomium 6:9...na ruku a jako pásek na čelo. Napiš je na veřeje svého domu a na své brány. Hospodin, tvůj Bůh, přivede...
Deuteronomium 6:13... vyvedl z Egypta, z domu otroctví. Hospodinasvého Boha, budeš ctít, jemu budeš sloužit a při jeho jménu...
Deuteronomium 6:16... z povrchu země. Nepokoušejte Hospodinasvého Boha, jako jste jej pokoušeli v Masse. Pečlivě...
Deuteronomium 6:17...Masse. Pečlivě zachovávejte přikázání Hospodinasvého Boha, i jeho svědectví a pravidla, která ti vydal....
Deuteronomium 6:19...tvým otcům, obsadíš ji a zaženeš všechny své nepřátele, jak ti to řekl Hospodin. se v budoucnu...
Deuteronomium 6:24...řídili všemi těmito pravidly a ctili Hospodinasvého Boha. Pak se nám po všechny dny našeho života povede...
Deuteronomium 7:3...jejich synovi ani nevezmeš jejich dceru pro svého syna. To by pak tvé potomky odvrátilo ke službě cizím...
Deuteronomium 7:6...sochy spalte. Jsi přece svatý lid Hospodinasvého Boha! Tebe Hospodin, tvůj Bůh, vyvolil, abys byl jeho...
Deuteronomium 8:5...let nezchátral a tvé nohy neotekly. Věz tedy ve svém srdci, že jako člověk vychovává svého syna, tak...
Deuteronomium 8:6... vychovává tebe. Zachovávej přikázání Hospodinasvého Boha, choď po jeho cestách a cti jej. Hospodin, tvůj...
Deuteronomium 8:10...jíst do sytosti a budeš dobrořečit Hospodinusvému Bohu, za tu krásnou zem, kterou ti dal. Měj se však...
Deuteronomium 8:14...nepozdvihne, takže bys zapomněl na Hospodinasvého Boha. To on vyvedl z Egypta, z domu otroctví! To...
Deuteronomium 8:17...vedlo šťastně. Neříkej si proto v srdci: "Díky svým schopnostem a své vlastní síle jsem se takto vzmohl,"...
Deuteronomium 8:18...jsem se takto vzmohl," ale pamatuj na Hospodinasvého Boha. Je to přece on, kdo ti dává sílu, aby ses...
Deuteronomium 8:19... Pokud bys však skutečně zapomněl na Hospodinasvého Boha, a následoval cizí bohy, sloužil jim a klaněl se...
Deuteronomium 8:20...vyhynete, protože jste neposlouchali Hospodinasvého Boha. Slyš, Izraeli, dnes se chystáš přejít Jordán,...
Deuteronomium 9:5...Ne pro svou spravedlnost a ne pro ryzost svého srdce vstupuješ do jejich země, abys ji obsadil....
Deuteronomium 9:7...si a nezapomínej, jak jsi popouzel Hospodinasvého Boha, na poušti. Ode dne, kdy jsi vyšel z Egypta, ...
Deuteronomium 9:16...jsem uviděl, jak jste zhřešili proti Hospodinusvému Bohu: odlili jste si sochu telete! Brzy jste sešli z...
Deuteronomium 9:23...vám dal," vzepřeli jste se příkazu Hospodinasvého Boha. Nevěřili jste mu a neposlechli ho. Bouřili...
Deuteronomium 9:26... Pane můj, nedopouštěj záhubu na svůj lid, na své dědictví, které jsi ve své velikosti vykoupil a mocnou...
Deuteronomium 9:27...a mocnou rukou vyvedl z Egypta. Vzpomeň si na své služebníky, na Abrahama, Izáka a Jákoba! Nehleď na...
Deuteronomium 10:12... tvůj Bůh, žádá? Jen to, abys ctil Hospodinasvého Boha, kráčel po všech jeho cestách a miloval jej....
Deuteronomium 10:20...sami byli přistěhovalci v Egyptě! Hospodinasvého Boha, cti a jemu služ, k němu se přimkni a v jeho...
Deuteronomium 11:1...teď jako hvězd na nebi. Proto miluj Hospodinasvého Boha, a po všechny dny zachovávej, co ti uložil -...
Deuteronomium 11:13...dnes udílím, totiž abyste milovali Hospodinasvého Boha, a sloužili mu celým srdcem a celou duší, dám...
Deuteronomium 11:14...- déšť na podzim i na jaře, abys mohl sklízet své obilí, víno i olej. Na tvých pastvinách dám vyrůst...
Deuteronomium 11:19...na ruku a jako pásek na čelo. Vyučujte jim své syny. Mluv o nich, sedíš doma nebo jdeš po cestě, ...
Deuteronomium 11:20... uléháš anebo vstáváš. Napiš je na veřejích svého domu i na svých branách. Pak budete vy i vaši synové...
Deuteronomium 11:22... která vám udílím, budete-li milovat Hospodinasvého Boha, kráčet po všech jeho cestách a přimknete se k...
Deuteronomium 11:27...- budete-li poslouchat přikázání Hospodinasvého Boha, která vám dnes udílím. Prokletí - nebudete-li...
Deuteronomium 11:28...- nebudete-li poslouchat přikázání Hospodinasvého Boha, ale sejdete z cesty, kterou vám dnes přikazuji,...
Deuteronomium 12:1...pravidla a zákony, jež budete po všechny dny svého života pečlivě dodržovat v zemi, kterou ti Hospodin,...
Deuteronomium 12:2...místa, kde národy, které vyháníte, sloužily svým bohům - na vysokých horách a návrších nebo pod...
Deuteronomium 12:4...a jejich jméno odtamtud vyhlaďte. Hospodinusvému Bohu, nic takového nedělejte. Vyhledávejte místo,...
Deuteronomium 12:5...vašich kmenů vyvolí za příbytek a kde umístí své jméno. Tam choďte a tam přinášejte své zápalné a...
Deuteronomium 12:6...umístí své jméno. Tam choďte a tam přinášejte své zápalné a pokojné oběti, své desátky, obětní příspěvky...
Deuteronomium 12:7...a prvorozené ze svého skotu i bravu. Tam se svými rodinami jezte před Hospodinem, svým Bohem, a radujte...
Deuteronomium 12:11...si Hospodin, váš Bůh, vyvolí za příbytek pro své jméno, tehdy přinášejte vše, co jsem vám přikázal - své...
Deuteronomium 12:12...přislíbili Hospodinu. Tam se před Hospodinemsvým Bohem, radujte se svými syny a dcerami, se svými...
Deuteronomium 12:13...ani dědictví. Měj se na pozoru, abys neobětoval své zápalné oběti na kterémkoli místě, které by sis sám...
Deuteronomium 12:14...v jednom z vašich kmenů, tam smíš obětovat své zápalné oběti a budeš dělat vše, co jsem ti přikázal....
Deuteronomium 12:15...a jíst maso můžeš s požehnáním Hospodinasvého Boha, v kterémkoli svém městě, kdykoli se ti zachce....
Deuteronomium 12:17...nech ji vytéci na zem jako vodu. Nesmíš však ve svém městě jíst desátky ze svého obilí, vína a oleje ani...
Deuteronomium 12:18...svých rukou. Smíš je jíst pouze před Hospodinemsvým Bohem, na místě, které si Hospodin, tvůj Bůh, vyvolí,...
Deuteronomium 12:19...na pozoru, abys po všechny dny, kdy budeš žít ve své zemi, nezanedbával levity. Hospodin, tvůj Bůh,...
Deuteronomium 12:20...právě dostaneš chuť na maso, smíš je jíst podle své chuti. I když budeš daleko od místa, které si Hospodin,...
Deuteronomium 12:21...si Hospodin, tvůj Bůh, vyvolí, aby tam umístil své jméno, smíš porážet svůj skot i brav, jejž ti Hospodin...
Deuteronomium 12:26...činit, co je v Hospodinových očích správnéSvé svaté oběti i slíbené dary však odnášej na místo, které...
Deuteronomium 12:27...si vyvolí Hospodin, váš Bůh. Tam budeš obětovat své zápalné oběti - maso i krev - na oltář Hospodina, svého...
Deuteronomium 12:28...šťastně navěky, když budeš v očích Hospodinasvého Boha, dělat, co je dobré a správné. Hospodin, tvůj...
Deuteronomium 12:30...bohy. Neříkej: "Jak asi ty národy sloužily svým bohům? Chtěl bych to zkusit i ." Nic takového...
Deuteronomium 12:31...bych to zkusit i ." Nic takového Hospodinusvému Bohu, nedělej! Vždyť pro své bohy dělají vše, co...
Deuteronomium 13:4... zkouší, aby se poznalo, zda milujete Hospodinasvého Boha, celým srdcem a celou duší. Hospodina, svého...
Deuteronomium 13:5...Boha, celým srdcem a celou duší. Hospodinasvého Boha, následujte, jeho ctěte, jeho přikázání...
Deuteronomium 13:6...a vykoupil vás z domu otroctví. Odstraň ze svého středu zlo - vždyť ten bludař chtěl strhnout z...
Deuteronomium 13:14...středu vyšli ničemové, aby svedli obyvatele svého města slovy: "Pojďme sloužit cizím bohům" (které jsi...
Deuteronomium 13:17...i s jeho kořistí jako zápalnou oběť Hospodinusvému Bohu. je z něj navěky hromada sutin, nikdy...
Deuteronomium 13:18...nesmí zůstat v rukou. Pak se Hospodin odvrátí od svého planoucího hněvu, prokáže ti milosrdenství a ve svém...
Deuteronomium 13:19...zaslíbil tvým otcům. Proto poslouchej Hospodinasvého Boha, zachovávej všechna jeho přikázání, která ti...
Deuteronomium 14:1... tvého Boha, správné. Jste děti Hospodinasvého Boha. Nedělejte si kvůli mrtvému jizvy ani si neholte...
Deuteronomium 14:2...si neholte hlavu. Jsi přece svatý lid Hospodinasvého Boha! Tebe Hospodin vyvolil, abys byl jeho lidem,...
Deuteronomium 14:21...prodej cizinci. Jsi přece svatý lid Hospodinasvého Boha! Nevař kůzle v mléce jeho matky. Věrně odděluj...
Deuteronomium 14:22...matky. Věrně odděluj desátek z veškeré úrody své setby, která každoročně vyroste na poli. Desátky ze...
Deuteronomium 14:23... která každoročně vyroste na poli. Desátky ze svého obilí, vína a oleje, stejně jako prvorozené ze svého...
Deuteronomium 14:24...si Hospodin, tvůj Bůh, vyvolí, aby tam umístil své jméno, od tebe příliš daleko, takže tam nebudeš moci...
Deuteronomium 14:26...cokoli budeš chtít. Jez to tam před Hospodinemsvým Bohem, a raduj se s celou svou rodinou. Nezanedbávej...
Deuteronomium 14:28...všechny desátky z úrody toho roku a slož je ve svém městě. Přijde levita (jenž u tebe nemá podíl ani...
Deuteronomium 15:2...dluhů se bude dít takto: Každý věřitel promine svému bližnímu, co mu osobně půjčil. Nebude to od svého...
Deuteronomium 15:3... Od cizince dluh vymáhat smíš, ale co mášsvého bratra, to mu osobně promineš. Jen u tebe nikdo...
Deuteronomium 15:5...obsadil. Musíš jen bedlivě poslouchat Hospodinasvého Boha, a pečlivě dodržovat všechna tato přikázání,...
Deuteronomium 15:7...zemi, již ti dává Hospodin, tvůj Bůh), pak před svým chudým bratrem nezatvrzuj srdce a neodpírej mu pomoc....
Deuteronomium 15:8... ochotně mu nabídni pomoc a půjč mu, co ve své nouzi potřebuje. Měj se na pozoru, abys v srdci...
Deuteronomium 15:9...rok, rok promíjení dluhů..." Hleděl-li bys na svého bratra lakotně a nic mu nedal, volal by kvůli tobě k...
Deuteronomium 15:11...být chudí, přikazuji ti: "Ochotně nabízej pomoc svému bratru - tomu, kdo je ve tvé zemi chudý a potřebný."...
Deuteronomium 15:14...jej odejít s prázdnou. Štědře ho obdaruj ze svého stáda, humna i lisu. Podělíš se s ním o vše, čím ti...
Deuteronomium 15:19...ve všem, co děláš. Každého prvorozeného samce ze svého skotu a bravu zasvěť Hospodinu, svému Bohu....
Deuteronomium 15:20...rok je se svou rodinou sněz před Hospodinemsvým Bohem, na místě, které si Hospodin vyvolí. Bude-li...
Deuteronomium 15:21...vážnou vadou - nesmíš ho obětovat Hospodinusvému Bohu. Můžeš jej sníst ve svém městě, tak jako gazelu...
Deuteronomium 15:22...Hospodinu, svému Bohu. Můžeš jej sníst ve svém městě, tak jako gazelu či jelena, jsi čistý nebo...
Deuteronomium 16:1... Zachovávej měsíc aviv, kdy budeš Hospodinusvému Bohu, slavit Pesach, Hod beránka. Oné noci v měsíci...
Deuteronomium 16:2... Na místě, které Hospodin vyvolí za příbytek pro své jméno, přines pro tento hod Hospodinu, svému Bohu, oběť...
Deuteronomium 16:3...chvatu). Takto si po celý život připomínej den svého odchodu z Egypta. Po sedm dní se u tebe nevyskytne...
Deuteronomium 16:6...které Hospodin, tvůj Bůh, vyvolí za příbytek pro své jméno, a to večer při západu slunce, v dobu, kdy jsi...
Deuteronomium 16:10...od začátku obilné žně, uspořádej Hospodinusvému Bohu, Slavnost týdnů. Přines dobrovolnou oběť podle...
Deuteronomium 16:11...které Hospodin, tvůj Bůh, vyvolí za příbytek pro své jméno, se pak před Hospodinem, svým Bohem, raduj se...
Deuteronomium 16:13...dodržuj tato ustanovení. shromáždíš úrodu ze svého humna i lisu, uspořádej sedmidenní Slavnost stánků....
Deuteronomium 16:14...Slavnost stánků. Při této slavnosti se raduj se svým synem a dcerou, se svým otrokem a děvečkou, s levitou...
Deuteronomium 16:15...tvém městě. Po sedm dní pořádej pro Hospodinasvého Boha, slavnost na místě, které si Hospodin vyvolí....
Deuteronomium 16:21...Bůh, dává. U oltáře, který postavíš Hospodinusvému Bohu, si nezasadíš žádný strom ani posvátný kůl. Také...
Deuteronomium 17:1... tvůj Bůh, nenávidí! Neobětuj Hospodinusvému Bohu, býka ani berana, na němž by byla vada nebo...
Deuteronomium 17:5...muže nebo ženu, kteří tu špatnost spáchali, ke svým branám a ukamenuješ je k smrti. Ten, kdo zemřít, ...
Deuteronomium 17:7...zemřel, a potom se přidá všechen lid. Odstraň ze svého středu zlo! Ve tvém městě by se mohlo stát něco...
Deuteronomium 17:19...knihu stále u sebe a čte ji po všechny dny svého života. Tak se bude učit ctít Hospodina, svého Boha,...
Deuteronomium 18:4...a žaludek. Budeš mu také dávat prvotiny ze svého obilí, vína a oleje a prvotiny z vlny svých ovcí....
Deuteronomium 18:7...se mu zachce. Bude sloužit ve jménu Hospodinasvého Boha, tak jako jeho ostatní bratři levité, kteří tam...
Deuteronomium 18:10...oněch národů. se u tebe nenajde, kdo by svého syna či dceru provedl ohněm! Stejně tak žádný věštec,...
Deuteronomium 18:13... před tebou vyhání. Buď cele oddán Hospodinusvému Bohu. Národy, které ovládneš, totiž poslouchají...
Deuteronomium 18:16...poslouchejte. Přesně to jsi žádal od Hospodinasvého Boha, na Orébu v den shromáždění, když jsi říkal: "...
Deuteronomium 19:4...a uteče, aby si zachránil život (v případě, že svého bližního zabil neúmyslně, aniž ho kdy předtím měl v...
Deuteronomium 19:5...to bude mít takto: Když například někdo půjde se svým druhem do lesa na dříví, při kácení stromu se...
Deuteronomium 19:6...krevní mstitel, jenž by jej pronásledoval, a ve své zuřivosti by jej mohl zabít. On však nebyl hoden smrti,...
Deuteronomium 19:9...vám dnes udílím, totiž abys miloval Hospodinasvého Boha, a kráčel po jeho cestách po všechny dny), potom...
Deuteronomium 19:11...na tebe! Pokud by však někdo úkladně napadl svého bližního z nenávisti a poté, co jej smrtelně zranil,...
Deuteronomium 19:14...krev, a povede se ti dobře. Neposunuj mezník svého bližního, kterým tví předkové vymezili tvé dědictví v...
Deuteronomium 19:18...se, že to byl křivý svědek, křivě svědčící proti svému bratru, uděláte mu totéž, co chtěl, aby se stalo jeho...
Deuteronomium 19:19... co chtěl, aby se stalo jeho bratru. Odstraň ze svého středu zlo! o tom uslyší ostatní, přijde na ...
Deuteronomium 20:1...ruku, noha za nohu. Když vytáhneš do boje proti svým nepřátelům a uvidíš koně, vozy a více lidu, než máš...
Deuteronomium 20:3...k lidu: "Slyš, Izraeli! Dnes jdete do boje proti svým nepřátelům. Nebuďte malomyslní, nebojte se ani neděste...
Deuteronomium 20:18...svých ohavných způsobů, jimž se oddávají kvůli svým bohům, a vy byste hřešili proti Hospodinu, svému Bohu....
Deuteronomium 21:8...vykoupil! Nenech nevinně prolitou krev uprostřed svého lidu Izraele!" Tehdy budou zproštěni viny za tu krev....
Deuteronomium 21:9...krev. Takto odstraníš nevinně prolitou krev ze svého středu, neboť uděláš, co je v Hospodinových očích...
Deuteronomium 21:10...očích správné. Když vytáhneš do boje proti svým nepřátelům a Hospodin ti je vydá do rukou, budeš je...
Deuteronomium 21:13...Zůstane ve tvém domě celý měsíc a bude oplakávat svého otce a matku. Teprve poté se s spojíš a staneš se...
Deuteronomium 21:16...bude synem nemilované, otec pak nesmí ve své závěti majetkově upřednostnit syna milované namísto...
Deuteronomium 21:21...toho města jej ukamenují k smrti. Odstraň ze svého středu zlo! Uslyší o tom všechen Izrael a přijde na...
Deuteronomium 22:1...dědictví! Když uvidíš bloudícího býka či ovci svého bratra, nebuď lhostejný, ale poctivě je přiveď svému...
Deuteronomium 22:4...nesmíš být lhostejný. Když uvidíš osla nebo býka svého bratra, jak leží na cestě, nebuď lhostejný. Ochotně...
Deuteronomium 22:21...v Izraeli hanebnost, když smilnila v domě svého otce. Odstraň ze svého středu zlo! Když někdo bude...
Deuteronomium 22:24...nekřičela, a muže proto, že zneuctil snoubenku svého bližního. Odstraň ze svého středu zlo! Když někdo...
Deuteronomium 22:26...smrt. Je to, jako když někdo napadne a zavraždí svého bližního. Byla přece na poli - zasnoubená dívka...
Deuteronomium 23:1...nesmí propustit. Nikdo si nesmí vzít manželku svého otce - tím by zneuctil svého otce. Do Hospodinova...
Deuteronomium 23:7... tvůj Bůh, kletbu v požehnání.) Po všechny své dny nikdy nebudeš usilovat o mír s nimi ani o jejich...
Deuteronomium 23:10...shromáždění. Když vojensky vytáhneš proti svým nepřátelům, vyvaruj se každé nepřístojnosti. Jestliže...
Deuteronomium 23:14...vyhrazené místo, kam budeš chodit na stranu. Ve své výstroji budeš mít kolík. Když si půjdeš ven ulevit,...
Deuteronomium 23:19...mzdu toho psa nesmíš přinést do domu Hospodinasvého Boha, k naplnění jakéhokoli slibu. Oba dva jsou před...
Deuteronomium 23:20...dva jsou před Hospodinem, tvým Bohem, ohavníSvému bratru nepůjčuj na úrok, půjde o peníze, potraviny...
Deuteronomium 23:21...se dává úrok. Cizinci smíš půjčit na úrok, ale svému bratru půjč bez úroku. Hospodin, tvůj Bůh, ti pak...
Deuteronomium 23:22...v zemi, kterou jdeš obsadit. Pokud Hospodinusvému Bohu, něco slíbíš, neotálej to splnit. Hospodin, tvůj...
Deuteronomium 23:24...jsi vlastními ústy dobrovolně slíbil Hospodinusvému Bohu, to vykonej. Půjdeš-li vinicí svého bližního,...
Deuteronomium 23:25... svému Bohu, to vykonej. Půjdeš-li vinicí svého bližního, můžeš jíst hrozny podle chuti do sytosti...
Deuteronomium 23:26...ale nesmíš je sbírat do nádoby. Půjdeš-li obilím svého bližního, můžeš trhat klasy, ale nesmíš na obilí...
Deuteronomium 24:7...či prodal, pak ten únosce zemře. Odstraň ze svého středu zlo! Pozor! Při ráně malomocenství pečlivě...
Deuteronomium 24:10...udělal Miriam na vaší cestě z Egypta. Když budeš svému bližnímu poskytovat půjčku, nevstupuj do jeho domu,...
Deuteronomium 24:13...slunce mu zástavu vrať. Když půjde spát ve svém plášti, bude ti žehnat. V tom bude spočívat tvá...
Deuteronomium 24:16...mít hřích. Rodiče nemohou platit životem za své děti ani děti za své rodiče. Každý zaplatí životem za...
Deuteronomium 24:19...přikazuji, abys činil tyto věci. Když budeš na svém poli sklízet obilí a zapomeneš na poli snop, nevracej...
Deuteronomium 24:20...všem, k čemu přiložíš ruku. Když budeš střásat své olivy, znovu je po sobě nečeš. Připadnou přistěhovalci,...
Deuteronomium 24:21... sirotku a vdově. Když budeš sbírat hrozny na své vinici, znovu je po sobě nečeš. Připadnou přistěhovalci...
Deuteronomium 25:2...bičování, soudce jej položit a zbičovat pod svým dohledem tolika ranami, kolik si zaslouží. Nechá mu...
Deuteronomium 25:7...do městské brány a řekne: "Můj švagr odmítá svému bratru vzbudit potomstvo v Izraeli. Nechce vůči mně...
Deuteronomium 25:8...předvolají a promluví s ním. Bude-li stát na svém a řekne: "Nechci si ji vzít", přistoupí k němu jeho...
Deuteronomium 25:9...si zaslouží muž, který nechce zbudovat rodinu svého bratra!" Jeho rodina pak bude v Izraeli známá pod...
Deuteronomium 25:11...může se stát, že manželka jednoho přistoupí, aby svého muže uchránila před tím, který ho bije. Pokud vztáhne...
Deuteronomium 26:2...si Hospodin, tvůj Bůh, vyvolí za příbytek pro své jméno. přijdeš ke knězi, který tam v oněch dnech...
Deuteronomium 26:5...Hospodina, tvého Boha. Tehdy před Hospodinemsvým Bohem, prohlásíš: "Můj otec, kočovný Aramejec,...
Deuteronomium 26:10...Hospodine, dal." Když to položíš před Hospodinasvého Boha, pokloníš se před ním. Spolu s levitou a...
Deuteronomium 26:12...roce desátků, dokončovat odvod všech desátků ze své úrody, poskytneš je levitovi, přistěhovalci, sirotku a...
Deuteronomium 26:13...městě jedli do sytosti. Tehdy před Hospodinemsvým Bohem, prohlásíš: "Vynesl jsem z domu, co bylo svaté,...
Deuteronomium 26:14...jsem ani na jedno. Nic z toho jsem nejedl ve svém truchlení, nic z toho jsem neubral ve své nečistotě,...
Deuteronomium 26:15...se přesně, jak jsi mi přikázal. Shlédni tedy ze svého svatého příbytku, z nebe, a požehnej svému lidu...
Deuteronomium 26:19...učinil, a tak budeš svatým lidem Hospodinasvého Boha, jak ti zaslíbil. Mojžíš tehdy se stařešiny...
Deuteronomium 27:5...a nabělte je vápnem. Postav tam oltář Hospodinusvému Bohu, oltář z kamenů neopracovaných železem. ...
Deuteronomium 27:6...z kamenů neopracovaných železem. Hospodinusvému Bohu, postavíš oltář z netknutých kamenů, přineseš na...
Deuteronomium 27:7... budeš je tam jíst a radovat se před Hospodinemsvým Bohem. Na ty kameny pak napíšeš všechna slova tohoto...
Deuteronomium 27:9...Izraeli! Dnešního dne se stáváš lidem Hospodinasvého Boha. Proto poslouchej Hospodina, svého Boha, a...
Deuteronomium 27:10... svého Boha. Proto poslouchej Hospodinasvého Boha, a dodržuj jeho přikázání a pravidla, která ti...
Deuteronomium 27:16...lid odpoví: "Amen!" "Zlořečený, kdo zneváží svého otce či matku!" A všechen lid odpoví: "Amen!"...
Deuteronomium 27:17...odpoví: "Amen!" "Zlořečený, kdo posune mezník svého bližního!" A všechen lid odpoví: "Amen!" "Zlořečený,...
Deuteronomium 27:20..."Amen!" "Zlořečený, kdo obcuje s manželkou svého otce - takový zneuctil svého otce!" A všechen lid...
Deuteronomium 27:22..."Zlořečený, kdo obcuje se svojí sestrou - dcerou svého otce nebo své matky!" A všechen lid odpoví: "Amen!"...
Deuteronomium 27:24...lid odpoví: "Amen!" "Zlořečený, kdo tajně zabije svého bližního!" A všechen lid odpoví: "Amen!" "Zlořečený,...
Deuteronomium 28:1... Budeš-li opravdově poslouchat Hospodinasvého Boha, a pečlivě dodržovat všechna jeho přikázání,...
Deuteronomium 28:2...národy země. Budeš-li poslouchat Hospodinasvého Boha, přijdou na tebe a dostihnou všechna tato...
Deuteronomium 28:9... budeš-li zachovávat přikázání Hospodinasvého Boha, a kráčet po jeho cestách. Všechny národy země...
Deuteronomium 28:13...a pečlivě dodržovat přikázání Hospodinasvého Boha, která ti dnes udílím. Od těchto slov, která vám...
Deuteronomium 28:15...jim! Nebudeš-li však poslouchat Hospodinasvého Boha, nebudeš-li pečlivě dodržovat všechna jeho...
Deuteronomium 28:20...tvém počínání, dokud nebudeš vyhlazen. Kvůli svému zlému jednání rychle zahyneš, protože jsi ho opustil....
Deuteronomium 28:45...přijdou, protože jsi neposlouchal Hospodinasvého Boha, a nedodržoval jeho přikázání a pravidla, která...
Deuteronomium 28:47...jsi s radostným a vděčným srdcem Hospodinusvému Bohu. Proto budeš sloužit svým nepřátelům, které na...
Deuteronomium 28:48...Hospodinu, svému Bohu. Proto budeš sloužit svým nepřátelům, které na tebe Hospodin pošle, a to v hladu...
Deuteronomium 28:54...z vás se bude lakomě ohlížet po svém bratru, po manželce ve svém náručí i po dětech, které...
Deuteronomium 28:56...nohy, se bude lakomě ohlížet po manželovi ve svém náručí, po svém synu i své dceři, po plodovém lůžku,...
Deuteronomium 28:58...k tomu slavnému a hroznému Jménu, k Hospodinusvému Bohu, pak Hospodin podivuhodně rozmnoží tvé rány i...
Deuteronomium 28:62...vyhlazen. Protože jsi neposlouchal Hospodinasvého Boha, zůstane vás jen nepatrný počet, ačkoli vás bylo...
Deuteronomium 28:65...však neoddychneš; nenajdeš tam odpočinek ani pro své chodidlo. Hospodin ti tam bázlivé srdce, vyhaslé oči...
Deuteronomium 28:68...že ji nikdy nespatříš. Tam se budete prodávat svým nepřátelům za otroky a otrokyně, ale nikdo vás ani...
Deuteronomium 29:9... Vy všichni dnes stojíte před Hospodinemsvým Bohem - vaši kmenoví náčelníci, vaši stařešinové a...
Deuteronomium 29:11...abyste vstoupili do přísežné smlouvy Hospodinasvého Boha. Tu s tebou Hospodin, tvůj Bůh, dnes uzavírá,...
Deuteronomium 29:18...požehnání a říkal by si: "I když se řídím jen svým zatvrzelým srdcem, budu se mít dobře!" (Jako by...
Deuteronomium 30:2...je vzít k srdci a obrátit se zpět k Hospodinusvému Bohu. ho budeš spolu se svými syny poslouchat...
Deuteronomium 30:6...a srdce tvého semene, a budeš milovat Hospodinasvého Boha, celým srdcem a celou duší, a nalezneš život....
Deuteronomium 30:10...tvých otců, když budeš poslouchat Hospodinasvého Boha, a dodržovat jeho přikázání a pravidla zapsaná v...
Deuteronomium 30:16... Proto ti dnes přikazuji: Miluj Hospodinasvého Boha, kráčej po jeho cestách a zachovávej jeho...
Deuteronomium 30:20... a budeš živ ty i tvé símě. Miluj Hospodinasvého Boha, poslouchej ho a přimkni k němu. Vždyť na tom...
Deuteronomium 31:16... Hospodin Mojžíšovi řekl: "Hle, brzy ulehneš ke svým otcům. Tento lid pak vstane a půjde smilnit s cizími...
Deuteronomium 31:28...ke mně všechny stařešiny svých kmenůsvé správce, abych jim přednesl tato slova a dosvědčil je...
Deuteronomium 31:29...jsem vám přikázal. Budete-li v očích Hospodinasvého Boha, páchat špatnost a popouzet ho svými výtvory,...
Deuteronomium 32:7...si teď vzpomeň, na léta všech pokolení mysleteSvého otce ptej se, poučí , svých stařešinů a poví ti:...
Deuteronomium 32:15...ses! Opustil Boha, jenž učinil jej, Skálu své spásy potupil. Cizími bohy popouzeli Boha, ohavnostmi...
Deuteronomium 32:18...Zbavil ses Skály, která zplodila , na Bohasvého rodiče, jsi zapomněl. Hospodin to viděl! Odmítl je,...
Deuteronomium 32:19... jsi zapomněl. Hospodin to viděl! Odmítl je, na své syny a dcery dostal zlost. Řekl: "Svou tvář před nimi...
Deuteronomium 32:21...jsou oni, synové, kteří věrnost neznají. Nebohem svým vzbudili žárlení, popudili svými marnostmi....
Deuteronomium 32:23...i horské základy! Zavalím je samým neštěstímsvé šípy na vystřílím. Hladem budou vysíleni,...
Deuteronomium 32:41...přísahám: Jakože žiji navěky, jakmile čepel svého meče zostřím, ruka právo uchopí! Vykonám pomstu...
Deuteronomium 32:42...svými nepřáteli, těm, kdo nenávidí, odplatímSvé šípy opiji jejich krví, můj meč se jejich masem nasytí,...
Deuteronomium 32:46...dnes varoval, si vezměte k srdci. Předávejte je svým synům, aby pečlivě dodržovali všechna slova tohoto...
Deuteronomium 32:50...na niž vystoupíš, pak zemřeš a budeš připojen ke svému lidu stejně, jako zemřel tvůj bratr Áron na hoře Hór...
Deuteronomium 33:3...z jeho pravice. Ó, jak miluješ lidi! Všechny své svaté v ruce máš. Oni se k tvým nohám přivinuli, aby...
Deuteronomium 33:9...na !' Na vlastní bratry nebral zřetel a ke svým dětem neznal se. Ano, tvé slovo zachovali, tvou...
Deuteronomium 33:24...požehnán je Ašer, mezi bratry je oblíbensvé nohy smáčí olejem! Z železa a bronzu jsou tvé...
Deuteronomium 33:25...Z železa a bronzu jsou tvé závory, po všechny své dny žij v bezpečí. Nikdo není jako Bůh, Ješurune! Na...
Deuteronomium 33:26...pomoc tobě spěchá nebem, brázdí oblaka ve slávě své! Odvěký Bůh je tvým útočištěm, věčné náručí podepře....
Jozue 1:15...se vrátíte na východní břeh Jordánu a ujmete se své země, kterou vám dal Hospodinův služebník Mojžíš." Na...
Jozue 2:18...jsi nás spustila, a neshromáždíš k sobě domů svého otce, matku, sourozence a celou rodinu svého otce....
Jozue 5:14...zemi a poklonil se. "Jaké příkazy můj pán pro svého služebníka?" zeptal se. Vůdce Hospodinova vojska na...
Jozue 6:26...povstane, aby stavěl toto město Jericho! Za cenu svého prvorozeného je založí, za svého nejmladšího tam...
Jozue 7:9...obklíčí nás a vyhladí naše jméno ze země! Co pro své veliké jméno uděláš pak?" "Vstaň!" odpověděl Hospodin...
Jozue 7:11...klatbě - ukradli to, zatajili a uložili mezi své věci! Proto synové Izraele nemohou obstát před svými...
Jozue 7:12...věci! Proto synové Izraele nemohou obstát před svými nepřáteli a obrací se před nimi na útěk, protože ...
Jozue 7:13...tvém středu, Izraeli! Nebudeš moci obstát před svými nepřáteli, dokud to proklaté neodstraníte ze svého...
Jozue 7:26...je tam dodnes. Tehdy se Hospodin odvrátil od svého planoucího hněvu, a to místo se proto dodnes...
Jozue 8:18...dám do tvých rukou." Jozue tedy napřáhl šavli ve své ruce proti Aji. Jakmile ji napřáhl, ti, kdo číhali v...
Jozue 8:19...kdo číhali v záloze, rychle vstali a vyrazili ze svého místa. Vnikli do města, dobyli je a rychle je...
Jozue 9:24...oznámeno, co Hospodin, tvůj Bůh, přikázal svému služebníku Mojžíšovi. Prý vám celou tuto zem a...
Jozue 10:6...do gilgalského tábora: "Neodpírej ochranu svým služebníkům. Rychle k nám pospěš a zachraň nás! Pomoz...
Jozue 11:15...Neušetřili ani živou duši. Jak přikázal Hospodin svému služebníku Mojžíšovi, tak přikázal Mojžíš Jozuovi a...
Jozue 11:21...Hospodin přikázal Mojžíšovi. V době Jozue na svém tažení vyhladil Anakovce z hor: z Hebronu, Debiru,...
Jozue 13:8...polovina Manasese a synové Rubenovi a Gádovi  své dědictví dostali, neboť jim je dal Mojžíš na východní...
Jozue 14:2...pokolení Izraele. Devět a půl pokolení získalo své dědictví losem, jak to Hospodin přikázal skrze Mojžíše,...
Jozue 14:7...tuto zem. Přinesl jsem mu zprávu podle svého nejlepšího svědomí. bratři, kteří šli se mnou,...
Jozue 14:8...o odvahu, ale jsem se cele vydal Hospodinusvému Bohu. Onoho dne Mojžíš přísahal: ‚Země, kterou prošly...
Jozue 16:5...Manases a Efraim. A toto je území, které pro své rody získali synové Efraimovi: Hranice jejich dědictví...
Jozue 18:2...ještě sedm izraelských kmenů, které se neujaly svého dědictví. Jozue proto synům Izraele řekl: "Jak dlouho...
Jozue 19:47...Rakon s územím naproti Jafě. Synové Danovi alesvé území přišli. Proto vytáhli a zaútočili na Lešem. Když...
Jozue 20:5...krevní mstitel, nevydají mu ho, poněvadž svého bližního zabil nechtěně, aniž ho kdy předtím měl v...
Jozue 21:3...tedy podle Hospodinova příkazu dali levitům ze svého dědictví tato města a jejich pastviny: První los...
Jozue 21:7...Manases v Bášanu. Synové Merariho obdrželi pro své rody dvanáct měst od pokolení Ruben, Gád a Zabulon....
Jozue 22:3...Po celý ten dlouhý čas jste dodnes neopustili své bratry, ale dbali jste na svou povinnost, kterou vám...
Jozue 22:4... jak jim slíbil, vraťte se i vy domů do své vlastní země, kterou vám v Zajordání dal Hospodinův...
Jozue 22:5...Hospodinův služebník Mojžíš: Milujte Hospodinasvého Boha, choďte po všech jeho cestách a dodržujte jeho...
Jozue 22:9...v kanaánské zemi a zamířili do kraje Gileád, do své vlastní země, kterou získali podle Hospodinova rozkazu...
Jozue 22:14... Každý byl mezi izraelskými tisíci náčelníkem svého otcovského rodu. Když přišli do gileádské země k...
Jozue 22:20...obec - i když byl jen jeden, nezahynul kvůli svému hříchu sám!" Synové Rubenovi a Gádovi s polovinou...
Jozue 23:8...ani se jim neklanějte. Přimkněte se k Hospodinusvému Bohu, jak jste to dělali dodnes. Hospodin před...
Jozue 24:27...Hospodin. Bude vám svědkem, abyste neklamali svého Boha." Poté Jozue lid propustil, každého do jeho...
Soudců 1:3...dal jsem mu tu zem do rukou." Kmen Juda pak řekl svým bratrům ze Šimeona: "Pojďte s námi do našeho podílu...
Soudců 1:17... usídlili se mezi místními. Juda ale táhl se svým bratrem Šimeonem dál, vybili Kananejce bydlící v...
Soudců 2:6...lid, rozešli se synové Izraele každý do svého dědictví obsadit svou zem. Lid sloužil Hospodinu po...
Soudců 2:10... Když celé to pokolení zemřelo a připojilo se ke svým otcům, nastoupilo po nich další pokolení, které...
Soudců 2:17...z ruky nájezdníků. Neposlouchali však ani své soudce. Odcházeli smilnit za cizími bohy a klaněli se...
Soudců 2:19...cizími bohy, aby jim sloužili a klaněli se jimSvého tvrdošíjného jednání a způsobů se odmítali vzdát....
Soudců 3:6...a Jebusejců. Brali si jejich dcery za manželkysvé dcery dávali jejich synům a sloužili jejich bohům....
Soudců 3:7...očích zle. Zapomínali na Hospodinasvého Boha, a sloužili baalům a ašerám. Hospodin proto...
Soudců 3:20...vzdálili. Eglon seděl o samotě v chládku svého střešního pokoje. Ehud k němu přistoupil a řekl: "Mám...
Soudců 4:13...svou jízdu devíti set železných vozů a celé své vojsko k potoku Kíšon. Debora tehdy řekla Barákovi:...
Soudců 5:31... jsou však jako slunce, když vychází v síle své! Země pak měla mír čtyřicet let. Synové Izraele však...
Soudců 6:14...se k němu Hospodin obrátil a pravil: "Jdi v této své síle a zachráníš Izrael z hrsti Midiánců. sám ...
Soudců 6:25... noci mu Hospodin řekl: "Vezmi býka ze stáda svého otce, toho druhého býka, sedm let starého. Zboř...
Soudců 6:26...toho kopce pak postav řádný oltář Hospodinusvému Bohu. Vezmi toho druhého býka a obětuj ho jako...
Soudců 6:30...Joašův." Lidé z města tedy řekli Joašovi: "Vyveď svého syna ven, zemře - za to, že strhl Baalův oltář a...
Soudců 7:1... Ráno se pak Jerub-baal (totiž Gedeon) s celým svým vojskem utábořil u pramene Charod. Tábor Midiánců...
Soudců 7:2...na můj účet a neříkal: ‚Zvítězili jsme díky své síle.' Proto teď k vojsku provolej: ‚Kdo obavy nebo...
Soudců 7:11...říkají, osmělíš se k útoku." Sešel tedy se svým zbrojnošem Purou k ozbrojeným hlídkám na kraji...
Soudců 8:20...naživu, nezabil bych vás!" Načež řekl Jeterovisvému prvorozenému: "Pojď, zabij je!" On ale nebyl s to...
Soudců 8:24...dodal: "Mám na vás jen tuto prosbu: Každý mi ze své kořisti dejte jednu náušnici." (Našli u nich totiž...
Soudců 8:25...Rozprostřeli plášť a každý tam hodil náušnici ze své kořisti. Nakonec ty zlaté náušnice, které si vyžádal,...
Soudců 8:27... Gedeon z toho pak udělal efod a vystavil ho ve svém městě, v Ofře. Celý Izrael tam za ním chodil modlářsky...
Soudců 8:32... zemřel v utěšeném stáří a byl pohřben v hrobě svého otce Joaše v abiezerské Ofře. Po Gedeonově smrti...
Soudců 8:33...odešli smilnit za baaly a přijali Baal-berita za svého boha. Synové Izraele nepamatovali na Hospodina, svého...
Soudců 8:34...boha. Synové Izraele nepamatovali na Hospodinasvého Boha, který je vysvobozoval z rukou všech jejich...
Soudců 9:1...syn Abimelech přišel bydlet k bratrům své matky v Šechemu a řekl jim i celému příbuzenstvu své...
Soudců 9:5... kteří mu dělali doprovod. Pak odešel do domu svého otce v Ofře a na jednom kameni tam povraždil svých...
Soudců 9:11...Pojď ty, kraluj nám! Fíkovník řekl: To snad mám své plody přestat vydávat, jež vynikají v sladkosti, a jít...
Soudců 9:13...Pojď ty, kraluj nám! Réva řekla: To snad mám své víno přestat vydávat, kterým se Bůh i lidé veselí, a...
Soudců 9:21...Pak se dal Jotam na útěk. Uprchl před svým bratrem Abimelechem do Beeru a tam zůstal. Abimelech...
Soudců 9:24...šechemské měšťany, kteří ho podpořili, aby zabil své bratry. Šechemští mu na vrcholcích hor nastražili...
Soudců 9:27...je v lisu a slavili vinobraní. Přišli do chrámu svého boha, jedli, pili a nadávali na Abimelecha. Gaal, syn...
Soudců 9:32... podněcují město proti tobě! Proto se v noci se svým vojskem vyprav a ukryj se v polích do zálohy. Brzy...
Soudců 9:34... jak budeš moci." Abimelech se tedy v noci se svým vojskem vypravil a ukryli se do zálohy proti Šechemu...
Soudců 9:43...do polí. Když se to dozvěděl Abimelech, vzal své vojsko, rozdělil je na tři oddíly a ukryl do zálohy v...
Soudců 9:44...proti nim a pobil je. Zatímco Abimelech se svým oddílem vyrazil a obsadil vchod do městské brány,...
Soudců 9:48...že jsou tam všichni pohromadě, vystoupil s celým svým vojskem na horu Calmon. Vzal sekeru, usekl ze stromu...
Soudců 9:56...Abimelechovi odplatil zločin, který spáchal na svém otci, když povraždil svých sedmdesát bratrů. Také...
Soudců 10:10..."Zhřešili jsme proti tobě. Ano, opustili jsme svého Boha a sloužili baalům!" Hospodin synům Izraele...
Soudců 10:16...vysvoboď nás, prosím, ještě tentokrát!" Pak ze svého středu odstranili cizí bohy a sloužili Hospodinu. A...
Soudců 11:11...lid si ho ustanovil za vůdce a velitele. Všechny své podmínky pak zopakoval před Hospodinem v Micpě. Potom...
Soudců 11:20...že jeho územím jen projde, a tak shromáždil celé své vojsko, utábořil se v Jahce a napadl Izrael. Hospodin,...
Soudců 11:23... Hospodin, Bůh Izraele, vyhnal Emorejce před svým lidem Izraelem, a ty chceš vyhnat nás? Nedržíš se snad...
Soudců 11:37...dopřál pomstu nad tvými nepřáteli Amonci." Potom svého otce požádala: "Prosím jen o jedno: Pusť na dva...
Soudců 11:38... a propustil ji na dva měsíce. Šla tedy se svými družkami do hor a oplakávala své panenství. Po dvou...
Soudců 11:39...své panenství. Po dvou měsících se vrátila ke svému otci a ten s udělal, co slíbil. Nikdy nepoznala...
Soudců 12:7... Když Jiftach Gileádský zemřel, byl pohřben ve svém městě v Gileádu. Po něm byl v Izraeli soudcem Ibcan z...
Soudců 12:9...třicet synů a třicet dcer. Ty provdal jinamsvým synům přivedl třicet dívek odjinud. Soudil Izrael sedm...
Soudců 13:6...Izrael z rukou Filištínů." Žena šla a vyprávěla svému muži: "Přišel za mnou Boží muž, vypadal jako Boží...
Soudců 13:7... protože ten chlapec bude od matčina lůna do své smrti zasvěcen Bohu jako nazír.'" Manoach se tedy...
Soudců 13:22...to byl Hospodinův anděl. "Určitě zemřeme!" řekl své ženě. "Vždyť jsme viděli Boha!" "Kdyby nás Hospodin...
Soudců 14:2...si tam vyhlédl ženu. Když se vrátil, oznámil svému otci a matce: "Vyhlédl jsem si v Timně jednu...
Soudců 14:5...v době ovládali Izrael.) Samson tedy šel se svým otcem a matkou dolů do Timny. Když přišli k městským...
Soudců 14:6...lva roztrhl holýma rukama, jako by trhal kůzleSvému otci ani matce ale neřekl, co udělal. Samson šel dál...
Soudců 14:15...dne požádali Samsonovu ženu: "Vytáhni ze svého muže řešení hádanky. Jinak i s domem tvého otce...
Soudců 14:16...jsi ji neprozradil." "Neprozradil jsem ji ani svému otci a matce," řekl na to, "a tobě ji mám...
Soudců 14:17...sedmého dne prozradil, a ona ji pak prozradila svým lidem. Sedmého dne před západem slunce mu tedy muži...
Soudců 14:19...hádanku. Rozpálen hněvem se pak vrátil do domu svého otce. Samsonovu ženu pak dostal jeden z jeho družbů,...
Soudců 15:18..."Po tom skvělém vítězství, které jsi dal svému služebníku, teď musím umřít žízní? To mám padnout do...
Soudců 16:23...vládci se sešli, aby přinesli velikou oběť svému bohu Dágonovi a aby oslavovali. Prohlašovali totiž:...
Soudců 16:24...Samsona!" Lid při pohledu na něj chválil svého boha: "Do rukou nám bůh náš dal našeho nepřítele,...
Soudců 16:28... Bože! se Filištínům najednou pomstím za obě své oči!" Pak nahmatal oba prostřední sloupy, které držely...
Soudců 16:30...i na všechen lid uvnitř. Tak jich zabil při své smrti více než za svého života. Potom tam přišli jeho...
Soudců 17:2...horách byl jeden muž jménem Míkajáš. Ten řekl své matce: "Víš, jak ti někdo vzal těch jedenáct set šekelů...
Soudců 17:3..."To stříbro slavnostně zasvěcuji Hospodinu za svého syna a nechám z něj odlít modlu." Poté, co to...
Soudců 18:2...žádný dědičný podíl. Synové Danovi proto ze svého rodu vyslali pět udatných mužů z Coreje a Eštaolu,...
Soudců 18:14...Laiš. "Víte, co je tamhle v těch domech?" řekli svým bratrům. "Efod, bůžkové a odlitá modla! Víte, co teď...
Soudců 18:29...a usídlili se v něm. Pojmenovali to město Dan po svém praotci Danovi, který byl Izraelův syn. Předtím se ale...
Soudců 19:2...ale ta se s ním pohádala a odešla od něj do domu svého otce v judském Betlémě. Když tam byla nějaké čtyři...
Soudců 19:3...s promluví a přivede ji zpět. Měl s sebou svého mládence a pár oslů. Ta dívka ho pozvala dál, a když...
Soudců 19:10...nehodlal strávit další noc, a tak se zvedl a se svým párem oslů v postrojích a se svou družkou vyrazil k...
Soudců 19:11...míjeli Jebus, bylo dost pozdě. Mládenec proto svému pánu řekl: "Pojď, prosím, odbočme do toho...
Soudců 19:19... ale k sobě nepozval. Máme slámu i obrok pro své osly, mám i chléb a víno pro sebe, zde pro tvou...
Soudců 20:8..."Nikdo z nás nepůjde domů, nikdo se nevrátí do svého příbytku. S Gibejí naložíme takto: Budeme...
Soudců 20:13...a vymýtíme zlo z Izraele." Benjamínci ale své izraelské bratry nemínili poslechnout. Stáhli se ze...
Soudců 20:33...Baal-tamaru. Izraelská záloha zatím vyrazila ze svého stanoviště západně od Gibeje. Deset tisíc znamenitých...
Soudců 21:23... kterou si chytil. Pak šli a vrátili se do svého dědictví. Znovu vystavěli svá města a bydleli v nich....
Soudců 21:24...Izraele se tenkrát odtamtud rozešli každý ke svému kmeni a ke svému rodu, každý do svého dědictví. ...
Růt 1:8...zpět do judské země. "Jděte," řekla tehdy oběma svým snachám, "vraťte se domů ke svým matkám. Kéž je k vám...
Růt 1:15... řekla Noemi, "tvá švagrová se vrací ke svému lidu a ke svým bohům. Vrať se s ." Rút ale...
Růt 2:5...odpověděli mu. "Čí je ta dívka?" zeptal se Boáz svého služebníka, který měl na starosti žence. Služebník mu...
Růt 2:11...odpověděl: "Slyšel jsem, co všechno jsi po smrti svého muže udělala pro svou tchyni a že jsi opustila svého...
Růt 2:13...pane," odvětila. "Potěšil jsi a mluvil jsi ke své služebnici přívětivě, přestože ani nepatřím k tvým...
Růt 2:15... zbylo. Potom šla znovu paběrkovat a Boáz svým služebníkům přikázal: "Nechte ji sbírat mezi snopy,...
Růt 2:18...ječmene. Rút si jej odnesla do města a ukázala své tchyni, kolik toho nasbírala. Vzala také, co zbylo...
Růt 2:19...jsem dnes u muže jménem Boáz." odpověděla Rút své tchyni. Na to Noemi řekla: "Hospodin mu žehnej!...
Růt 2:22... dokud nesklidí celou moji úrodu.'" Noemi své snaše Rút odpověděla: "Dobře, že budeš chodit s jeho...
Růt 3:9..." odpověděla. "Přikryj svou služebnici křídlem svého pláště, vždyť jsi náš příbuzný." "Hospodin ti žehnej,...
Růt 3:16...naložil, odešel do města. Když se Rút vrátila ke své tchyni, ta se zeptala: "Jak jsi pořídila, dcero?" A tak...
Růt 3:17...mi těchto šest měr ječmene se slovy: ‚ se ke své tchyni nevrátíš s prázdnou.'" "Počkej, dcero, uvidíš,...
1. Samuel 1:3...byla bezdětná. Tento muž chodil každoročně ze svého města do Šíla, aby se tam klaněl a obětoval Hospodinu...
1. Samuel 1:4...Pinchas. Vždy, když přišel čas oběti, Elkána dal své ženě Penině i všem jejím synům a dcerám porce masa, ale...
1. Samuel 1:11...zástupů, kéž bys laskavě shlédl na trápení své služebnice a pomyslel na ! Nezapomeneš-li na svou...
1. Samuel 1:18..., o co jsi ho úpěnlivě prosila." "Jsi ke své služebnici tak laskav!" řekla Hana, a když odešla,...
1. Samuel 1:22...slib, Hana nešla. " chlapce odkojím," řekla svému muži, "přivedu ho před Hospodina a zůstane tam navždy...
1. Samuel 1:23...tvůj slib k naplnění." A tak ta žena zůstala se svým synkem a pečovala o něj, dokud ho neodkojila. A když...
1. Samuel 2:1...těmito slovy: "V Hospodinu se raduji srdcem svým, v Hospodinu svůj roh pozvedám. Svým protivníkům se...
1. Samuel 2:10...bude soudit Hospodin. Hospodin silou obdaří svého krále, roh svého pomazaného pozvedne!" Elkána se pak...
1. Samuel 2:19...a každoročně mu ho přinášela, když přicházela se svým mužem přinést výroční oběť. Elí žehnal Elkánovi i jeho...
1. Samuel 2:33...nedočká stáří. I pokud někoho z vás neodetnu od svého oltáře, oči mu vyhasnou a jeho duše se usouží. Celé...
1. Samuel 3:2...slabý zrak, že neviděl. Jednou v noci spal na svém obvyklém místě. Boží lampa ještě nezhasla. Samuel spal...
1. Samuel 3:9...poslouchá.'" Samuel si tedy šel lehnout na své místo. Vtom přišel Hospodin, stanul tam a zavolal tak...
1. Samuel 3:21...nadále ukazoval v Šílu, kde se zjevil Samuelovi svým slovem. Samuel měl slovo pro celý Izrael.Tehdy Izrael...
1. Samuel 4:18...zmínil Boží truhlu, spadl Elí pozpátku ze svého křesla vedle brány, zlomil si vaz a zemřel. Byl totiž...
1. Samuel 4:21...Izrael." To kvůli zajetí Boží truhly a kvůli svému tchánu a manželovi řekla: "Sláva opustila Izrael,...
a další...

Slova obsahující svým: svým (636) svýma (9) svými (378)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |